Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SES KARŞI ı Mılli Egıtıın Bakaalığıne» yaytmlanmaJrta olaa Modern İngilız edebiyatı serisinden olraak lizere, Mîna Urgan'ın, Aldous Hıucley'den dılimız* çevirdigı (Se« Sese Karjı) adlı eserln I. cüdi çıkmışte. Ses Sese Karş!, Milll Egltîm Bakanlığı Yayınevleriyle butun kl'.apçılarda 650 kuruı fiyttl* satümaktadır (Basm 120/467) u m h u r i yet KURUCUSDî YUNUS NADİ Cumhurlyct 22 42 9« oglu TARİHİ ÎSİKL(*EDİSİ Tanbinl, Osrnmlı Devleti tejkılâtmı velpsmanlı tarlhine^dı kanşmı$ bâzı pek müi'^a yer. adlarını, bır^kaya toplayıp, bunlanı ailkbilgı vwerek bu\mevzularda okuyuc*ıya Itsa ve fajndalı tnlgı^rmektedır. CılÜl^ tablo\ denecek a*fıs o%et baskj renkll *ka 38. yıl Sayı 13.450 T*lgrwf T* Telefonlar: raefctup s d r e s ü 22 42 90 t s t a a b u l Pofta K u t u f u : ! « t a n b a l N o 248 2 2 42 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 42 99 Cuma 12 Ocak 1962 Küçük bir dağ gölü yerinden kayarak civarı sular altında bıraktı, dağlardan yuvarlanan buz parçaları büyük bir zirai bölgeyi bir anda tamamen mahvettiler, çığ 1 Km. boyunda 12 m. derinliğinde Luna (Paru) U (AP) Peru'nun kuzeybatısında bulunan Ranrahıea jehnrun uzerıne dun gece su ve kardan mutesekkıl muazzam bır çığ düsmuş, alâkalı makamlar hâdısede 3 000 veya 4,000 kısının bldüğunden endışe edıldığıni bıldırmışlerdir Huascaram dağlanndan inen korkunç çığ yolunun ustundekı buyuk ağaçları kıbrit eopüyrmiş. gıbi kırarak ezmış. çıftlık bmalarını yerle bır etmış, havvan ve insanları bır anda ortadan kaldırılmıştır. Lıma'nın takriben 320 kılometre kuze>batısında bulunan Ranrahıca'nm yeryuzunden tamamen sılındığı govlenmektedır Şehrın 3 000 nufusu vardı. Polıs makamlan 3,000 kı5ınin ka\ıp olduğunu bıldımvşlerdır Teyıd edılmıyen bır haber« gore, kuçuk b\r dağ golu yerinden kayarak avarını «u altında bırakmıçttr Bir kasaba bütün nüfusu Bazı gazeteve dergilerin ile yeryüzünden silindi tutumları karşısında ne düşünüldüğü soruluyor ııııııııııiMiııııııııııııııııiMiııtıııiHiııııııımıııımıııııııııııılılımııılııııııuınmınıııııııııımırmıuMiııiHMiııı Peru' da 4 Bin Ki§i Çıg Altın ilim adamları ne diyor ? Coğrafyacılanmızdan Pro fesör Darkot ile Prof. Pamir boylesine büyük \e feci bir çığ hâdisesi hatırlamadıklanm belirterek, ilgi cekici bilgiler verdiler Istanbu! Ünıversıte=ı Edebıyat Fakultesı Coğrafya kursusu Profesorler.r.den Besim Darkot, Peru dakı çığ hâdısesı ile ılgıjı ojarak dun gece bize junlan soylemıştır: « Orada jımdı j a2 bajı Havaîarın ısmması ıle karlar gevjnor Büvuk kar kıtlelerı yamaçlardan j,u\arlanırken kavaları oynatıyor. Çamur viğını halınde \e varı bulamaç gıbı bır çev oluyor YuvarlandıKça ıçersıne ka\aîan da al \ or Bu gıbı çığ ola1 ları sarların \e buzların erımesı'e de olabıleceğı gıbı depremle d? o'ab'hr Deprem bu\uk buz parçalar'nın kendısını tutan çamur barajırı \ıkmasına sebep olur bu^uk ve jıddeth hadısele vukubulur» Prof Darkot «Tarıhte bu Arkası Sı. 5, Su 3 »e Güney Hmetikamn dün ugradıgı hüyüli ve korkunç felâhet Verdi Senato ve Meclise verilen sözlü soru Soru sahibl Çağa bu gazetelerin komünizmle mücadele adı altında Atatürk devrimlerine ve Türk mllletinin her yönden Batıblaşması ülküsüne bağlı aydınlan sindirmek için taarruza geçtiklerini belirtiyor Ankara 11 (Cumhuriyet Teleks) Senıtor Esat Çağa tarafm dan bugun Senato Baîkanlıgına onemlı bır «oru onergesı verılmıştır Hukumete tevcıh edllen bu oner gemn metnı judur «Son gunlerın çu oîa\lan bırçok vatanda^lar gıbı benım de zıhmm de bazı ıçtıfham ve endıjelerın doğmasına sebep olmuştur 1) Yuksek Adalet Dıvanınca olum cezasına mahkum edılerek, bu cezası muebbed ağır napse tah vıl edılen ve cezasını vekmekte ıken hastalığı sebebr le naklolun duğu hastahanede vefat eden sâkıt Bakanlardan Tevfık llerının tamamen dınl bl karakleı tasıma Arkası Sa. i . Su. 1 d« Edinilen mütemmim malumat Edinilen baa dığer malumata gore, Peru'nun en yuksek dajı olan Hja«caram'dan muazzsm cesamette bujul parçaları koparak asaj • a yu\arlanmıjtır Dun gece GMT 23 40 ta (Turkiye «aatıvle bugun sabaha karşı 140 ta) buılar çozulmeve başlamıç ve buzul parçalarnle bırlıkte »u \ e ktr bir âfet halınde korkunç gurultuler çıkararak dağdan a'ağı%a >uvarlanmağa ba?lamıçtîr Dağın hemen altında bulunan zıraı bolgeyi bır aada nlıp supuren bu felSket, Santa Nehnnm kıyısma kadar varmıj, bilahare Ranrahıca' ya dalmıçtır CKMP h Bagkaıu Sıtkı Atanç Bu olum havasında rauhabere şebekelerı bır anda ortadan kalktığmdan, kurtarm» amelıyesıne zamanında başlanamamı;, ahnan haberler de tam mânasnle »ıhhath olamatnıçtır Geceyarısından hemen »onra Lıraa'\a ulajan ılk haberlerden, korkunç çığın taknben bır kılometre genışlığınde ve 12 metre derınhğınde olduğu anlaşılmıştır. Guney Amenkanın rn buyuk memleketlerı arasmda uçuncu gelen Peru son 12 senedenberı îecı jelrele ve hejelftnlara sahne olmuçtur 1°49 »enesınde burada vukubulan bır toprak kai masında 13 madencı korkjnç bır çekılde can verrnıjtı Arkaıı Sa. 5, Sü. S da I Km. boy, 12 m. derinlik C. K. N. P. tl / # Başkanı vatandaşı uyarıyor Hnascaran sıradajlsn \c Santa nefarınden bır ;ornnuf "Fikir hürriyetine karşı girişilmiş bir baltalama karşısındayız. Halk uyanık ve soğukkanlı olmalıdır,, Dun bır basın toplantuı tertıplı>en C K M P tl Başkanı Sıtkı Atanç, bır demecını tahrıf eden gencı gazetelerden bırme cevap \ererek demlstır kl llerı Batı memleketlerınde oldugu gıbı suç sajılmıyan ve sosadaletı gerçekleştırme amacırı ta?ıyan loıjalııt fıkır cereyanının yurdumuzda da doğuşunu normal karşılamak gerekır Nıtekıın. çeşıtlı fıkır cereyanlarının gelışmesı netıcesınde >urdumuz, en kısa zamanda kalkınmak ıçın en mgun fıkır zemımne ancak bu şekılde sahıp Arkası Sa 5, Su 1 de faksimde yapılan miting bir irtica hareketidir/f Bravo Başkanî Bstıda blr gazetecl, C.KJHJ. İl Baskanının yukanda okndnğnnuı demecinl yazı jglerı raüdnrüne götürseydi rantlaka <herkesin bildigi alelâde hakikatleri arka srksva aırahyan bn sözlerde oknyncnnun alSkasını celbedeceh ne bnldnn da yazıp bnrsys getirdin» seklmde azar işitir, belki de daha sğir »öılere mnhatap olnrdn. Bize gehnce CJi.M.P. İl Baskanınto beyanatı dün gece mstbasda bır hSdise oldn. Demeç elden ele gezivor, bır ka<şı parti il baskanının bazı karjı partı mensnplannın yar&ttıklan hâdiseler kar^ısında bakikatleri oldnfn gıbi açıklaması h<>pımizi »ajırtmna benzirordn Çölde bağrı vanmıg pen;ao bir volcnra benziTornz. Bır dara!a, evet valnız bir damlacık su bızi bir cenret kosesin* nlastırnusçasına sevindirivor. SoyleinenleT Batıda asırlarca e%vel kabnl edllmi; bakikstlermu, nemize ISzım canım, biz reni dny» Yugoslavyada şiddetli bir zelzele oldu Londra U (Radyo) Yugoslavy»mn Dalmaçva sahiüerı bugun buyuk bır deprem netıcesınde kor kunç bır jekııde sarsılmıştır Fasılalarla devam eden deprem 8 kışının olumune, yuzu mutecaviz kimsenın jaralanmasına ve çok bu yuk maddı hasara sebep olmuştur Arkası Sa. 5, Sü. S d» Partilerinden islila edecek müfri. mebuslar Aksol "Affı güniin konusu temaslara başladılar yapmak r e a l i t e l e r i hiç tanımamaktır,, dedi T.T.P. Grop Başkan vekili \e bir idsre heyeti arejı ıstifa etti. T.T. P. Grnpund» patlak \eren ihtilâftan sonra partldrn avrılseak yedi meba< A.P. H mufriilerle dfln gece geç vskte kadar gorfl;meler \aptı Ankara. 1 (CumhurıvetTeleks) 1 YTP Mech<! Grupu ıçınde. ıkı gun suren toplsntılar «ırasında başgosteıen bubran, bj ssbahtan \tıbaren hızla gehşmîş \e partının muirıt telakkı edılen kacadını te$kıl edenlerın, YTP rden aynlmala11 gun ı r i " » ! * ^ n > ITIP B^İTi'Stır = Amerikada soğuktan 104kişiöldü Chıcago 11 (AP) B Amenkanın doğıı bolgesının uçte ikısi bugur de fovkalâde buyuk bır goğuğa maruz kalmı;, mıbonlarcı in «an büyük zorluklarl» karşılajmış tır B Amenkanın baıı bolgelennde 4rk»w Sa. 5. Sıl. 8 d» Olayın >nknbaldujTi y e n göfieren krokl Izmır 11 (Telelonla) C.H P. mevzuları etrafınd» dujüncelerinı Genel Sekreterı tsmaıl Ruştu Ak »çıklamıştır jal, buğun C H P. il merkezmde Aksal, once Doğuiaki kıthk mev basm mensuplanrle bır gorusme zuunda durarak «"reklı tedbırleyapmş ve son gunlerm başlıca Arkası Sa. S Sü 1 de (Arka«ı S». 5, Sn. 4 (e) Inkılâp Müzesinin tamirine .«.başlandı Ekrera Alican (Tınıı 5 ınci Gençler, tamlrat işinde gönüllü olarak çahşabilmek içln İstanbul Belediyeslne başvurdular İOO l.ivi yedikleri yemehten zehirleadi Bunlardan durumlan ağır olan 20 si tedavi altında Kara^oy'dekı bır 1 yerınde ça5 lıan 100 kışı oğle jemeğınden zehırlenmış, bunlardan durumu ağır olan 20 sı muhtehf hastanelerd» mıdelerı jıkanarak tedavi altına 1 alınmişlardır Bunie ;! kuvveth olan 80 ki'i rahatsızlıklarını ayak t»da\m ıle atlatmı;, gerıye kalar70 kıçıde ise zehırlenme belırtısı goruimemij \ e'a hastanelere raura'aat etmemışlerdır Öğ!« vemeğınde vedıklerl zeytn> a§h barbun a ı'e Rostodan zehırlenerek durumlan ağır oldu Arkası S». S, Sü. < da 7ABBIZ Çatuı yaaaa Ata'nın e\iafaı tamiri Ijinde kuUanılacak malzeme getJrllirken ı e Ankaralı feoçler Mfazeye çelenk koyduktan sonra
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog