Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

UOc*klM2 uııııU!nifiııııııiHfimıınıinNiııtHmnıııifiııtııiiiııınınıııniimmınıur [Eolu öğretmen okuluj I hâdisesijgemşliyor ( YUR | Genç.ik CUMOTJRÎYE* BBtf diin gertci basın ve kuyruklara son ihtarını da yaptı Milletlerarası Para Fonundaa bir heyet geldi Izmit yolu. ölüm yolu haline geldi Yaralanan CHP miüetvekiUerî iyilcşiyorlar Mılletlerarası Para Fonundan uç Ba^taraiı 1 tncl nhıfede Turk Yuksek öğrenım Gençlığının lık yakınen izlemektedır. Ataturk ve devnmlenoe bağhhğı Bu gıbı paçavra cerıdelerın men kışılık bır heyet şehrimıze gelroış Evvelki gece de bir otobüsle kamyon çarpıştı, ğırbaşlı mıtingle cevap varmıştır Ataturk ilkelenne bajUhğını bır nı tekrarlamıs ve «Devrımlere kar suplanna ve memlekette af konu ve dun akşam geç vakıt Ankaraya 13 kişi ağır yaralandı deia daha tekrarlıyan gençler, Ata şı olanları dıze getıreceğız» demış suyla bİT takım huzursuğluklar çı gıtmı^ür Mr Sturke, Mr Walter turk ilkelerı dışmda kalan butun tır. karmaya çalısan bır kısım menfaat ve Mr Wanbıtz'den kurulu heyet lunit 10, (Telefonla) Unnıt ran Zonguldak 70408 plâkalı u«mir Bu kısa konuşmalar sonunda p«erst eski DP mensuplarıyla sem Ankarada Malıye ve Dısış,lerı Baıdeolojı ve davranışlan lânetlemıj vt bu yolda olanlara son bır ıhtar gençlik bır ağızdan «Turk G«nçlı patızanlanna şunu da hatırlatınz kanlıkları ıle Devlet Planlama Daı tstanbul yolunda dun gece saat 21 yuklu kamyona suratle çarptıktan ğl olarak ozgurlugun, bağımsızlı kl, >ann yme avnı şekıldekı neş resı yetkılılerıvle goruşmelerde bu sıralarında, 13 kışının bğır suret sonra tren yoluna yuvarlanmıştır. E Düa hir lehdit mektubu güaderilerek okulun tekrar = da bulunmustur Mıtıng aaat 12 de Istanbul Üoı j}ın, egemenhğuı, Cumhurıyet ve rıvata ve huzur bozucu hareketle lunacaktır Mılletlerarası Para Fo te yaralanmasıyle netKPİenen tecı Kazaüa ağır yaralanan 13 yolcu; = yakıhp kül edîreceği bildiriîdi E versıtesı kantınınde Ünıversıte devrımlerın yılmaz bekçılerıvız Devlet Hastahanesıne kaldmlmışre devam edecek olurlarsa bu de nu gorusmeler sonunda heyetn bır trafık kazası olmustur = Bolu, 1Q (Telefonla) Duncı dela meçhul şahıslar tarafın = Devnm Ocaklarından bır uyenın Her zaman, her yerde ve her duMahmut Tamsoker ıdaresındekı lır kcrıdı'enne lâvık o'duklan cevabı hazırlıvacağı rapora gore Turkıje ye kredı verecaktır Goruşmelerm tstanbul 26116 plakah ve ıçerısın= dan kundak atmak suretiyle jalalmak ıstenen Bolu Erkek Oğkonuşmasıyle başlamış ve Ünıver rurnda Ataturk ılkelennden ayrıl ı vermekten çekınmıveceğız » = retmen Okulunun tahkıkatı devam etmektedır Faıller halen E sıtehler Ataturk ve Gençlik Anıtı mıjacagımıza çagda? uygarhg. | yapan hatıp 2 hafta kadar sureceğı tahmın edıı de 37 \olcu bulunan otoDus, Tav konuSmalar saneıl civannda vol kenannda du = bulunamanuş, bugun de okula bır tehdıt mektubu gondenlnuş ^ onunde toplanmıjlardır Cumartesı geçmek ıçva butun zorlukları vene lerden sonra bır genıfhk raume«ı nektedır = tır. Mektup aynen şoyledır= gunu Taksımde sozde komumzmı ceğımıze namus ve şeref sezu ve lı de Ataturk'un Bursa nutkunu tel'm mıtıngı yapanlardan kuçuk nr, kendımızı buvuk Turk UlusuE «Bi ofcul Boludan başka bır yere kaldrnhnalıdır Kaldırü E bır grup, daha başlangıçta Ataturk na adarız» şeklındekı gençlik andı okumuştur Hep bır ağızdan tek E madıtı takdırde okulu tamamen yakıp kul edece|ız » E ve devrunlere bağlıhk mıtıngını nı tekrarlı\arak Unkapanı yohj'e rar edılen bu nutku nuıteakıp ge 1 E Mektup «nnıvete tetkık edumek uzere verılrâış, »dlıye ve = sabote etmek ıstemışlerse de, buna vuru>uşe devam etiaış ve yol bo ne hep beraber gençlik andı ıçı mış ve saat 16 da toplantı vekar E «nanıyet olay uzermde anemle durmağa başlamıştır = muvaffak olamamtşlar, boylelıkle >unca «Haınlere af vok», «Yobaz E Ayrıca şebnmıze gönderden bu 15le ılgül Mülî Eğıtım Ba = gencı olduklarını bır kere daha lar kahrolsun» «Gerıcı basın kah ve «ufcunetle dağı'mıstır Zlva Nebio^hı •Mıuıranır Irol rolsun», «Gençhk gelıyor, gençlik E kanlıgı murettışı Şeref Çayıroğkk da soruşturmaya başlarruşfcr = orta>a koymuşlardır tzmır 10 (Telefonla) Evvelkl Emni'«»t tedbıtlen Ellerınde Ataturk'un portrelen, gelıyor » dıy* defalarca hajkıra«gece Menemen volunda cıddi bır mıstır îstanbul Çmnnetı mıtıngı mu 1 Tütün ekicileri, giıli İki okul daha öğreti § çelenkler, bavrak ve füamalar bu trafık kazası geçiren C H P îzmır kemmel bır tertıbatla basından so Van Erciş yolunda 15 vasıta kara saplandı, Sürt halkı «Gerici b»sın kahralsnn» lunan Ünıversıtelıler, «Turk gençmılletvekıllerınden Şeref Bakşık, şehre sığınan kekljtleri ell«> topluyor nuna kadaa takıp etmıstır Emnıme açıldı lıfı sıılen al etraı>ecek>, «Devnro Gıttıkçe buvuven gençhk selıne satışlan, hükümsüz Arıf Ertunga ve Necıp MırkelâmBıtlıs 10 (Hususi) Bıtlıs, Van | tır. Yolun açılma»ına çalısılmakts cğlu'nun sıhhî vazıy»tlerı ıyıye doğ yılmaz bekçıl«rı> ız» genç, ıhtıvar halk da ıştırak etmış yet Muduru Nerdet Uğur ıle ıkı Sıvas 10 (Telefonla) Şeh E lerımızın kılmaya çakşıyorlar kaJanız ezıleceKtır> ellerdekı yüzlerce do\ıze «Bır yan yardımcısı Arıf Yııksel ve Ihsan ve Muş bolgesınde kış, butun şıd , dır rımızde mevcut 49 okula ılive ^ «Kuyruklar, Dığer tetaftan, Van golu iena ru gıtmek+edır Ancnk çarpışmatzmır 10 (Telefonla) Ege ten yemden ıkı ılkokul hızme ^ ıbarelerı yazıh bujuk be» dovız da bu ulu ve eoşkun sel, bır jan Vardal polıs ekıplenni bızza* ıda detı>le devam etmektedır Yuksek rıcda ve AJcdenız ıklımı şartları ı dan en zıyade muteesfcir olduğu tutun ekıcılerınden genıs bır lerle Veznecılerden Fen Fakultesı da o alçak o haın el», «Bardağı re etmışleTdır Mudur Yardımcı hğı bır metreyı bulan kar sebe te gırtnıştır Suleyman Samı = çınde bulunan Ahlat ılgesıne de anlaşılan Necıp Mırkelâmoğlu'aun kısrnınn para ıhtıyacı ıçmde bıyle yolu Bununla ve Abdulvahap Gazı adlı ılk E ne <Da| başını duman almış» mar tasırma, usunu kaçırma» «Yeter sı Mehmet Akzambak ıse Emnıyet ve 15 Ercıs Van otobas kapanmıs kar yağ.mış, aç kajan kurtlar, şe durumu bıraz ağırdır kamvon ve yol uzesını soylıyerek gı^mışlerdır Fen öfkem kı tuiandan volkandan be Mudürluğunde devamlı telsız temahsullcrını pıyasanın aeılıokullar yapılan torenlerle oğ E rındekı bır ko>de mahsur kalmış I hır ıçıne kadar ınrnıştır Şeh beraber doktorlnr MırkelâmoğluFakultesı o|rencılennın ıştırakıyle Xen «Cut»hunyetn bekçüerıyız. ı lefon basmda şmdan once dusuk fratlarla ekıplerle ırtıbat nun da tehlıkejı atlattığını soyleretııue baslaraışlardır ^ sayıları gıttıkçe buyuyen ve gecere hucum eden kurtUrdan ıkjsı. satmıs olmaları buvuk b*r ıV «Sabnmızı tasıraa» «Bızı daıma j saSlamış ve bu suretle kuvvetler mektedırler s.opa ıle oldurulmuştur ttlâf mevzuu halıne gelmıstır Blr Yd. Sb. öğretmen = kı mıtıngın bır devamı sayılan yü karşınızda bulacaksınız», «Cezanız zaman zaman muhtelıf >:emtlere Basın Yavın ve Tunzza Bakaoı Keklık ballu^u ruyuj, Koska volıvle Hurnvet Mey Pıyasanm resmen açılısndan Yenı ağır olaeak» «îrtıcaa pavdos» Sıırt 10, (Telefonla) Çevremız Kamuran Evlıyaoğlu da hastahalojmanından çıkanldı = dar.ına vardığında 28 Kısam hatır «Kahrolsun vobazlar» «Kahrolsun kaydınlmıştır önce Suvarıtstanbul sonra ftatlann ulastığı nıspe gazetesı civannda Polısı de kiş, butun çıddetıyle devam et« tv» gıderek şıfa temennılerıni Erjurum, 10 (Telefonla) ~ latması bakınmdan a>rı bır onem ten yuksek sevıyeîer genış bır mektedır Karın kalınlı|ı 1 met i ıldımıstır kazanmıştır Ünnersıtehler vol bo gericıler» ıbarelı dovız^nn katıl Kumandanı Zekı Tarravın ıdare mustahsıl kutlesmın aldatılroıs Horasanın Velıbaba koyunde E dığı gorulmuştur ' sınde 80 kışılık bır kuvvet bulunreyı geçmıçür Soğuk yuzunden yedek subay öğretmen olarak ^ yunca7 bu defa dıktatorlcre değü, duruma dusnvesın» yol açınış bınle^ca keklık sehır oıvarına top Unkapanı koprösu yoluyla 13 45 , dUTUİuyoıdu Ancak gençlenn bu bulunan Fuat Taşdemır kar Ş \obaz ara \e kuyruklara «Yobazlar te Yenı tstanbul gazetesı onüne gazete önunde tezahurat yapmala buluimaktadır Bu yuzden sım lanmıştır üaik, kekhkJerın arka«Kuyruklar kafanız vuksekhğı kovde 80 îantım ol X kahrolsum dı bınlerce ekicı, vaktıyle gavsından koşarak yakahvabılmektegelen gençlik seh, burada 15 da rı ü^erıne donuşte nuessıf bır ola duğu halde yenı ti\m edılen = ezılecek. dı>e »htarda bulunmuş nresmî surette ynpılmış bağdır Hamza Gul ısımh bır sahıs, 3 kıkalık bir duraklama vaparak yın cerevan etmeme"!i ıçm bu kuv ikmcı oğretmen taralından lardır lantıları hukumsuz saydırmak saat zartında bu şekılde 123 kektempolu «Kuyruk basın kahrol \et 144 « çıkarılmıştır lojmandan zor'a çıkarılmıj ve E Eneksiıin huznrund» ve malını bugunun pıyasa şart Uk yakalamıştır. sun», «Gencı başın kahrosunt, bovunca Emnıvet Mu ^ 28 Nısanda hurrıyet uğruna şehıt «Sonunuz geldi» «Af yok af yok» durlugunun onunde ve dığer yerlan ıçınde venıden de*«rlen açıkta bırakılmıştır Der» vılı ortasında vapılan ^ duşen Turan Emeksız'e yapılan dırmek îstemektedır MeseleMardın, 10 (Telefonla) Geçea «Yuhhh' Yuhhh'j «Son ıhtar» lerde bındırılmış olarak hazır bel nın Tıcaret Mahkemelerne ın bu hareket uzerıne vedeksu = Sdigı duruçunu gençlenn bır ağız avazelerıyle bu gazeteyı tutumun lıyen jandanna ve polıs kuvvetl^l yıh ıçerısınde bolgemız hudut bay öğretmen Erzuruma ka ~ dd.n gur bır sesle sovledıklen Istıkal edecgı inla'ilmaktadır mıntakasında 333 u sılâhlı çaxdan dolayı protesto etrrıştır Bu len bulundurulmuştur dar karda yuruveıek ılgılılere E tıklâl Marşı takıp etmış, gondere pışmalı, 461 ı çarpışmasız 794 kaAnkara, 10 (CumhunyetTeleks) Çiçek hastahğı için Valı ve Beiedıve Başkanı Refık sırada Yenı îstanbul gazetesını kobaşvurroak zorunda kalmıştır Ş bayrak çekılmıştır çakçıhk olavı olmustur Bu arada Başbakan îsmet tnonu, bundan Lrkek Teknık öğretmen Okulu rumak ıçm ıçerıde ve dışarıda res Tulga 5un'an sovlemıstır Cıvar koylerde öğretmen ol «5 22 kaçakçı olu 184 naçakçı da yatedblr alındı € Mıtıng benım mâlumatım bovle zaman zaman gazetecılerle mamasına raSmen Velıbaba S ıle î T Ü Maçka Teknık Okulu og mî ve sıvıl olmak uzere 80 kışılık ralı ve dırı olarak ele geçmlmi|sohbet etmek ve onları genel meBatman 10 (Telefonla) koyune fazladan ıkıncı oğret = rencılerının ıştırakıjle sayıları gıt bir pohs ekıcının vazıfe başında Toplantı ve Gosten Yuruyuşlen seleler uzermde aydınlatmak ıçm ttr Kamşu Iranda meydana çıkan m«n tâvın edılmı$tır I Kanunu çerçevesı içınde yapılmış ~ tıkçe bu>u>en gençhk Beyazvttan olduğu gorulmuştur Ankara Gazetecüer Cemıjetımn Bır buçuk mılvon hraya yakın çıçek hastahğı vuzunden huyuruyuşe geçmıs, bu defa Harb Genşler, temsılcılennı gazete tır Hıç bir maddi tecavuz o'ma toplantı yapılması teklıflennı ka kaçak mal tnusadere edılmıştır. dudumuzda sıkı tcdbırier alın16 kiloluk ur | Okulu Marşını soylemeğe başlamış voretıcılenvle goruşmek uzere mi|, buvuk bır olgunlufc ve vekar bul etmıstır Kaçak mal mıktarında bır *vmış ve hudut boyu ıle bırhkEılennde cMelun komunıst Şi'hanede bırakarak yol'arına de ıçinde tamamen kontrolumuz alSurt 10 (T«lefonU) ŞebE tır Ancak, îdare Kurulunun Başbavelkı yıla nazaran azalma vr.rdır. te Kurtalan, Şırnak ve UludagırtU$ını stkacagız kaz kafalı vo vam etmışler ve herHangı blr taş tında eereypn etmıştır » nmu Devlct Bastahanesı Do ~ kanla temasından bu toplanfanın red" butun kovhjler mecburî Bırincı Ordu Mensupları Sosyal 1960 senesmde yakalanan ksça.k baz seal geberteceğu», «Bızden gotzin »lındı h esaslannın bızzat gazetecıler taraGençmal mlktan 10 mılyon lıramn Hğum Servısme, doğum yap ~ runen fakat bızı batırmak jstıyen kınhkta olarak çıçek ajısm tâbı tutul tstanbul Yuksek Tahsıl gençleri fından hazırlanması prensıpıne va Yardım'işna Yapı ve Kredı Koo zermde ıdı mak gavesıyle başvuran Ze ^ er kahrolsun», «Turk Gençlığı A lerın bu anla\ışına adı geçen ga dun yaptıkları rrıtıng ıçm Valı mu«;tur peratıfı tarafmdan ınşa ettırılmek nlmıştır kıve Azki isımlı genç kadın, a Ş taturk d«vnmlennin duşmanlarma zetecılerin vonetıcıleri haMlikle Biryenisı daba te olan 1360 daırelık blok apart Bir katır 15 lira melıvat edılmış \e karnından £ fırsat verrnıvecektır», «Gerıcıler, cevap vermış ve kendılerı ıle ko Tulgaya sabaha karşı saat 3 radBasın Mardın, 10 (Telefonla) Dun manların ınşaatı, Erolâk Kredı Ban delennde muracaat ederek musaBıths 10 (Hususi) Bolge 16 kılo 300 gram ağırhğırda S komunıstler' Turk Gençlığı melun nuşan temsılcılerı î'tıhza ıle kar ade utemıslerdır Tulga Herhal mıyan bu ka'inın k'ed'1»»! kesmesı dolajı Nusaybının Guıun koyunde, m»Kadının 5 eme lennızın gerçekleşmesıne fır sılatnışlardır hazırlanan esaslannı ıhlâl edenler sıvle durmuş bulunmaktadır ğaralann ıçınde Surıyeye gotürulmızde de vıvecek ve vem sı bır ur çıkarılmıştır Emnıyet Muduru Necdet Uğuru Göz yaşları sıhhatı ıjıdır « sat vermı>ecektır Mıllnetçı değıl hakkında bızzat gazetecıler kendı kıntısı çekılmeve başlamış ve B*ldınHı*ıne gore Banka Koo mek uzere 1148 (covunla 4 sılihlı ç a 9 l r a r a k d u r u m u Memleket muzakere et aralarında Basın Şeref Dıvamnın ıbarelı fıyatlar vukselnuştır Bu araİki mahkum kaçtı E raıdecısınu»Aksaraya dovu taşıvan vatına karşı harurunu bozan neşrı m ı ş v e m l t l " E e musaad» »tmıştir muevyıdelerıne paralel ozel muey perattie 19Wt yıhnda 8 mılyon, 1961 kaçakçı yakalanmıştır Yakalanan bır cevap olmak uze' oğrencıler, kadar, «Kuyda bıldırıldığıne gore Surtt»yüında da 10 mıl>on kredı açaca kovunlar musadere edılmış, kaBandırma, 10 (Teleîonla) S ruklar kahrolsun, gencı basın kah re gençhğın Şışharede yantığı e Muteakıben Necdet Uğur m t ng yıdeler tatbık edeceklerdır Yann ğma daır temmat verdığı halde, çakçılar da tevkıf edılmışlerdır kl «uvari alavının satışa çı$ehrımız cezaevmden ıkı mah E rolsun, al yok» dıye bağınıus., Turk fendıce prote«to gosterı«ını mutea tertıpçüen ile uzun suren bır top yapılacak ük toplantıya bu pîoto daha sonra bu od,emelen yapmak kardığı katırlara 15 lıradan kum dun gece duvarı aşarak ~ rmlletmın Turk gençlığının ordusu kıp kafıle, Galatasaray, Taksim lantı yaparak mıtıng ve yuruvu kolu ımzalamıs bulunan gazetecı tan vazgeçmıstır Bujuk çoğunlu' fazla fıyat veren olmamıstır ler katılacaktır kaçmıştır Kaçanlardan bıri S ile elele olduklarını defalarca hay istıkametınde bır çığ gibı buyu şun esaslannı tesbit etmışlerdır Bu fıvat, »ımdiye kadar tesbit Sabaha karşı saat 4 de tçışlerı ırıa tecavuzden 166 yıla hü S kırmıslardır yerek yoluna devam etmıştır Yoledılenlerden çok duşuktur kumlü Yalçm, dığerl de askerl s Yem kıtlığı devam ettiğı takda zaman zaman «Ya va ya şa «a Bakanı Vahvı anyarak sehrımız rıca bır basın toplantısı tertıplıyelltihaklar Kooperatıf TH\.» ^ut"***) • de yapılan gece yuruvuşu ve yan dırde satışa çıkan1 acak hayyasak bolgede yakalanan Saıt s Aksarayda Çapa öğretmen ve şa ordu mıllet çok yaşa hevyv» gının son durumu hakkında iza cektır da toplıyab^dıklerı 7 5 mılyon lıvanlara bedava dahi müşterl tır Fırarılerm »akıbme baçlan ~ Teknık Okul ogrencılenni ıçıne a diye tempo tutan ve «Af ıstıyen ra ıle ınsaatın bır kısmını yapabılbulunamıyacağı anlaşılmakta mıştır S lan kafıleler saat 13 te kendılerını vatan haınıdır Kahrolsun» «Yo hat almıştır Bu arada Tulga dun mışlerdır Ancak Banka bu Koodır bazlar dıkkat, «ençhk gelıvor» dı yapılan roıtınge ızın ve'dıj'nı BaSaraçhanebaşı Meydamnda bekhperatıf Isın »yrılan •> 5,5 faızh T Mardın 10. (Telefonla) Kuzey < Yüzde 100 artış | yen îstanbul Teknık Ünıversıtesı, ve koro h'hnde bagıran ve ıslıkla kana bıldırmıs Bakan da durumu akta Barzanı kuvvetlen dün kredıyı, daha sonra kurulan Emın 47 bin ton şeker Ba^bakan t tnonu ile Marmarıs 10 (Hususi) Son S Yuksek Denızcüık ve Yıldız Tek Gazı Ostnan Pasa marşını sövlıven »u Kooperatıiıne tahsıs edınce ın Musul cıvarına kadar geldıklerı nı kendı'enne sovlemıçtır Eskışehlr, 10 (Telefonla) bır kaç ay zarfında şehnmızde E nık Okulu oğrencılen ve Mılh gençlere apartmanlarHan bavrak şaatın devamına ımkan bulunama bır sırada hukumet kuvvetlen ta Bu suretle mıtıngın mu«aadesı Eskısehır Şeker Fabnkasınm ev kıraları yuzd» 100 nıspetın "~ Turk Talebe Bırlığı temsılcılerıyle lar saHanmakta ve goz va<;larını mıştır Banka şımdı Kooperatıle rafından sarılmıs ve buyujj bır bu jılkı kampanjası aona erde artmıştır Bu artı;a sebep • bırleşmış, kalabalığm sayısı bjrden tutamıyan genç, ıhtıvar bm'erce dun sabaha karsı VıUyet*e Tulga > • °« 8 5 faızle kredı empoze etmeğe kısmı hava bombardımanı ile ıra/ mı; bulunmaktadır. 19S7 ve 1961 depremleri netice E bıre onbınlert aşıvermıştır vatandas da coskıın bır sevgı te tardfınöan resmen oŞrencılere veKaysen 10 (Telefonla) Şehn çalışmaktadır Bu durum emeklı ha edılmıştır nlm ştır 10 eylul tanhınde başhyan si bır çok evın yıkılması ve ZZ Mıtıng meydanmdakı kursuden zahuratı gostermekte ıdı Molla Mustafa Barzanı kaçmaya mlzde ve Develi ılçesinde bazı dul ve yetımler arasında uzuatu Ankaradan blr heyet seliyor ve 119 Jun devam eden kamhalka verılmek uzere ınşa e E ılk konusmayı Dunya Gençhk TeşBır gece evvel çatı katı yanan m1 vaffak olmuştur Ankara 10, (Cumhumet Te Adalet Partıhler taraftndan ço uvandınaıstır pancar ışlenmis ve 47 bın ton dılen 200 evin, kanalızasvon ve g kılâtınm ujesı bulunan T.MGT ve halen Ataturk Muzesı olarak Yenıden k'ivvet toplamaya ba» alevhmdekı galtılrcış Alpaslan Turkeş imzah pancar işleımış ve 47 bın ton elektrık noksanhğı yuzunden Genel Başkanı Metın Kumbasar kullanılan Şışlıdekı e.vın onune leks) Devnmler lıvan Molla Mustafa Kuzey Irafc yaparak, Turk gençlığının gaflet gelmdığınde artık gençlıjın heve son cereyanlarla ılgılı olarak An bır mektubun yayıldığı Emniyet z: şeker «lde edılnujtır h*lâ dafitılamayıjıdır ta hududuaıuza yakın dağhk mınıçınde uyuduğunu zannedenlerın karadan dort kısılifc bır Ünıversl Mudurluğune ıhbar edilmlstır takaya çekılmıştır Her hangı bır niıııııııııuııııııııııııııııııımiıııımuııııııııııııııııınıııııııııııııııııınnırr yanıldıklanm, Ataturk ısmı arka can, izami haddını bulmuş fakat te heyetı bu gece îstanbula hpre lbbar edılen mektup suretı ldasaletınden hıç bır t ey kaybetmeıltıca ıhtımalıne karşı hududumuzsında ve Ataturkçu kısvesınde ılen rnıstır ket etmistır Sıyasal Bı'çı'er Fa dıaya gore, Yenı Delhı'den Cemal da fevkalade tedbırler shntnıçtır. Gursele jazılmıştır ve 13 eylul gen konuşan'ara gereklı dersın veBjnanın kapısı onune Ataturkün kultesı Talebe Cetnıvetı Ba>ikani 1961 tanhını ta«ımaktadır Mektu / önce doktora muayene ettırdılî rıleceğmı ıfade etmış, sozlermi şoyMetın Olgaç ile Hukuk Fakultesı buvuk bovda portrelen a«ılmış ve bu r ozetı ıse Yassıada kararlanjle ten sonra kadmlara muska jazan le bıtırmıştır bu arada muhtelıf yerlere de çe Talebe Cemıvetl Başkanı Fehmı ı'gilı olup, ıdam cezalarını Mılh bır ufurukçu Emnıvet 1 $ube Mu « Şerefh muesseselere dil u*a lenkler verleştırılctuştır Guneşm başkanh*ındakı hevetın Bırlik Komıtesmın tasdıke yetkilı âurlufunun kad» polıslen tarafıa tanlar ve onl»rın mensuplarına v« dan suç ustu yakalanmıştır Muhtelıf talebe cemıjetlerının îstanbulda cerevan eden olaylar olmadıgı behrtılmekte4ır Ba?tantti 1 inel iahlfede şuna buna komunıst dıyenler sunu başkan ve temsılcılerının ayrı ay hakkında l«tanbul Ünıvpr<;ıtesı OT Şıshanede AHıncı Daırede KuEmnıvet teskılâtı mektubu •• hassa mıUı asayısın bu an onca tesısıne ıhtıjaç olduğu bır zamanda bılmehdırler kı komunıslık bu or n konuşTialaT vaptıkları bu top rencı teşekkullen temsılcıleri ıle Ankara, 10 (CumhunvetTel»ks) tamda makes bulamıyacaktır. Bu vavanları sıkı bir şekılde aramak yelı sokağında oturan Yako Na ls*anbul gazetelennden bınsınkoalısj onun bır kanadını teşkıl eden A P nın ve hderlennın asa>ışı emnıyet makamlan ıle goruşmeler mer adındakı bır ufurukçunun, eskımtş komunıst metotlanm terk lantıda da evvela Ataturk ıçın 2 vapacaklan oğrenılmıitır tadır ıhlâl edıcı hareketler ıçınde bulunduğu ıddıa edılmektedır dakıkalık bır ıhtıram duruşunda mviska yazdırmak ıçm gelen kadın de bugun yavınlanan bır haber Bır CK11P ılerı gelenı, «Bugune kadar hangı partı hdert Meclı«e etsınler Lutfen bızı daha fazla meş. bulunulmus ve muteakıben de îs Ataturk Ünivfrsi^sı otrencilerinın lan once bır ahbabı olan doktora uzerıne kendısıvle konuştuğumuz gul etmesınler » kanun tekhfı getınmştır Bu gorulmenustır Buna rağmen, her me»bildirisi gondererek 20 lıra mukabılmde emeklı General Mucıp Atakh şun Daha sonra T M T F Ikıncı Baş tiklâl marşı okunarak konuşmala Erzurum 10 (Telefonla) Ata IU uzermde gajet hassas olması gereken partı hderlenmn herhangı bır ra baîlanmıştır muayene ettınp rapor aldırdıktan lan sovlemıştir Yalçın Gursel «oz alarak, teşebbuse geçerken, memleket çapınds favda sağlıyacak teşebbuslerde kanı Y « 10 ocak 1962 tanhh Son Hasonra yazıbanesıne çağırdıgı ve ltk sozu gençhk mumessılı ola türk ÜBİversıtesı Zlraat Fakultesı buîunması lazımdır Zumrevı veya nispl fayda sağlnacak teşebbuslsr ksndısınm de 30 lıra karşılığmda vadıs gazetesının bınncı sahlfsm | rak Hukuk Fakultesı Talebe Ce Sğrencıleri şu bildın>ı vaymlamıs İnkılâp Müzesi lıderlerın kafasından çıkmaz Buna rağmen evvelce ordu mensubu de (Atakh ve Tunçkanat'ın mekmuska yazdığı ıhbar edılmıştır mıyetınden Ahmet Ketencı almıs lardır olan A P lıderı Ragıp Gumuşpala ıle Gene.1 Sekıeter Şınası Osma'nın ıd«o!oii1en Dun ufurukçuje gıden kadın po tuplan) baslıkh yazı ne roakda kasit bulunmadığı ve sıravla M»tın Kumbasar (Tur 11«Son ^alnIzea (assubajlara menfaat sağlavıcı) bır kanun teklıfmı muşterek olmayan savısı pek cuzl bedlısler kendılerme muska yazdır satla yazıldığı bellı olmıyan yakıve Mıllî Gençlik Teskılâtı Gehazırlaıralanndalu maksat nedır acaba' Bu tekhfın muzakeresı sıraanlaşıldı dıkları sırada Yako yu suçustu ya j landan da aşağı şeref ve havsıjet nel Başkanı), Cevdet Haceroğlu bahtların mılletımi7 uzermde rrev sında bu lıderler benı karşılarında bulacaklardır» demıştır Ba(t*r»fı 1, Ind Baeterah 1 inei tahıfede (ÎTÜ Maçka Teknık Okulu Ta dana getırmek ıstedıklen, çırkın ' kalamışlardır 1961 de yme aynı duşkunu bır zıhnı>etın uydurduğu îlerı gelenın maksath hareket ıddıası da, haber venldığıne gore, Bunu mek suretiyle bacanın ahşap aksa leb« Bırlığı Başkanı) ve Avhan ve âdı emellerın hıç bır zaman tercumesl olan «Bır Don Kisot» suçtan dolavı sâbıkası olan Ya a.dı ve ığrenç bır ıftıradır venleeek gensorunun gerekçesı ıçındedır pıı kndırdığı ve yangının bu şekil Efeoğlu (tstanbul Ünıversıtesı Ta ıçın Atasına baŞh asü Turk mıl komedısımn bas rolune hazırlanan ko'nun muska yazması ıçın bekle yazan ve vazdıranlar savet jereflı Ietınm ve u>anık Turk gençlığının provaîarma katılan Saım Alpago edıvorlar«:a kenkadın muşterının de huvıAnkara civannda blr Millî Güvenİik Konseyi, de zuhur ettiğı» yolundakı raporu lebe Bırlığı Başkanı) konuşmuşlar vonunü değıstıremıvece^ıne bız dun geceye doğnı Mıllî EJıtım Ba I şen 15olaya, tanık olmaları bakı olduklarını ıddıad&vet edıyorum» nu da ıncelıyen bıhrkısı hejetı, dır dılenm ıspata y^tı etmıs dubölgede Ruam hastahğı Gürsel'in başkanlığında kendıleri de ınceleme yapmışlar ve Ataturk devrjmlen, 27 Mayıs ve Kemahst gençler ıman en buyuk kanı Hilmi încesulu'va bır telgraf njından tfsbıt olunmuştur rumdavız Mılletımızm çekerek kendisının hss'â olduğunu a>nı kanaate varmışlardır sıyasî af konulan etrafında konuDığer taraftan sıyası pohs de bu şan hatıplenn zaman zaman genç varlıSı olan Ataturk ve onun ılke bıldırmi"t ve on beş gun izm istjtesbit edildl bir toplantı yaptı l«n Turk gençhgının temmatı al yerek dun gece yapılacak olan Ankara, 10 (CumhunyetTeleks) Ankara 10 (Cumhunyet Te Raftarafı 1 ıncı »ahifede tun gece ve dun geç saatlere kadar lerın ıçten gelen bır alkış tufamy tındadır prömıyerın tehmnı talep etmıştir japtığı mcelemeler sonucunda bır le sozlen kesıhyor ve herj bır a Ankara Veterıner Mudurluğun Dışışlerı Bakanı Se'ım Sarper, Ma leks) YTP Meclıs Grupu bugun kasıt unsuru bulunmadığı kanaatı ğızdan «Kahrolsun murteeıler AGenel Mudurlukten doktor isteBu temınatı uhdesınde bulunduden bıldırıldıgıne gore, Altındağ lıye Bakanı Şefık lnan, Ulaşürma saat 10 dan 13 e kadar toplanarak ilçesının Cmcın Bağları semtınde Bakanı Cahıt Akvar, Tanm Ba ne varmıştır partımn iç bunvesı ve genel potaturk'un ızındeyız, unutulmasın ra n bizler, onun emanetme uzana mıven ve sadece hasta olduâinu Bılırkişı heyetıyle tetkıkattan kı yobazlara bu son ıhtarımızdır» cak ellen ve dıllen bır daha ha ıddıa eden Saım Alpago'ya Hilnnı 14 nuhtarlığa bağlı olan bır bol kanı Cavıt Oral, Tıcaret Bakanı lh lıtıkası konulannı muzakereye degede hajvanlarda rasianan ruam san Gursan, Sanayı Bakanı Tethı sonra goruşen tstanbul Valısı Re dıye bağınlmıştır rekete getırmeraek uzere yok et încesulu volladığı cevabî telgrsivam etinıştır Çetın tartışmalara hüstahğımn eraarelen tesbit OIUB Çellkbaş, MılH Savunma Bakanı fık Tulga, kendısıyle goruşen arkata Devlet Tıvatrolannın bugune meve azımlı ve kararlıyız sahne olan bugunku otunım taKonnşmalar daşımıza şunları soylemıştır • Atına 10 (a a ) Yunan Parlâ mamlanamadığından saat 17 den. muştur kadar tanhınde «perde »çamamak» Buvuk Atam bizler var oldukHatıpler konuşmalarmda eıeumIlhamı Sancar'ın katıldıklan top« Muze eşyalannda en ufak bır Henuı tehhkelı bır safhada olma lantıya Genel Kurmay ça, sen ve ılkelenn bu mılletın Bibt bir durumun olmadığını be mentoşunda ıkıncı buyuk grupu ıtıbaren rauzakerelere devam edıl Baskapı zarar ve kayıp yoktur Bıhrkışı he le şunları sovlemışlerdır meydana getıren ve 80 uvesı bulu ma«ma rağmen, hastalığm, ılerle Orgeneral « Bız bugun ıçın bu memleke kalbinde ve gonlunde yaşıvacak lirterek kendısıni vazıfeye dâvet nan «Merkez Bı'lığı» geçen ekım mesı kararlaştırılmıştır Cevdet Sunay Kara yetı şıfahı olarak bana raporunu meden orunu almak maksadıyle Bu ılkelere el uzatan, tavallı bed etmıştır tın huzurunu bozmak ıstıvenler» »ymdakı genel seçımlerı ıdare et Vetenner Mudurluğu aşı ta'bıkma Kuvvetlen Ku«aandam, Orgene bıldırrruştır Yangın, bır ınşaat habahtlar, «Jaıma Kemalist gençhğin Saım Alpago buna cevap verBelçika uçağı ve yolcubaslamıştır tnsanlara da sıravetı ral Irfan Tansel Denız Kuvvetlen tası netıetsınde kalonfar baeasının ve bu koou ıle uğraşanlara karşı avakları altmda ezılmeye raah memış, fakat saat 30 30 da Üçuncu »nek amacı ıl« ıs başısa getırılen Koramıral Necdet çatı kısmını tutuşturmasından ılen basıt bır gostende bulunduk Bu eskı geçıçıjıııkumetın başkanı Geıhtıraalı bulunan hastalığın suhu Kumandanı kum olacakUrdır ları Moskova'da Tiyatroda perde^ini açacak temsi naral Dovas ıle bu hukumstm bırrundan once onlenmesı ıçjn Vete Uran ve Mıllî Guvenlık Kurulu gelmıştır Kımsenm olayda kusuru memlekette unutulmamalıdır kı halen bır tek ıdeoloji vardır ve o Cunku emanetıni teslım ettığm le de eelmemıştır Boylece «Blr çok uyelennı suçlu duruma soka Bastarafı l ınc» saUıtede rıner Mudurlugu yarın sabah saat Genel Sekreten Tumgeneral Şev yoktur » •11er, ızınde ve yolunda yılmaz Don Kıçot» esen oynanaTiamış ve cak bır kanun tasansmı dun gece ^ Bu jolcular ve 4 kışıhk muret8 den ıtıbaren bu bolgede beş yu> ket Ozan ıştırak etmışlerdır öte yandan yangın sırasmda kur da devrımcıhk+ır Bugune kadar Millî Savunma tarılan tanhî eşyalar dun sabaha Turk gençlığı bugunku hareke eır a«m ve imanla yurumektedır «lenlere dumm biz7at Genel Mü meclıse sunmuştur tebat bır gece Mosklvada kaldıkkadar hayvana aşı tatbık edecek «Merkez Bırlığı bu sahıslann, | tan sonra Brüksele hareket edeve reaksıyon gosteren hajvanlarda Yuksek Kurulu adıyla 82 toplantı karşı, yakındakı Koııservatuvar bl tıyle yenı bır olgunluk daha gos Bu yuromey! ılânihaye devam et dur Cuneyt Gokçer *anf'iıdan 1 zah edüerek ozur Iılenraı? pıyes anayasayı ve seçım kanunu çığ ceklerdır hastalık oldugu kanaatme varıla •vapmış bulunan ve vem Anaya nasına nakledılmıs ve ıstıf edıldık teriyor Bu tnuhteşem göstennın tjrraeye and ıçtık » yerine derhal celbeiıİPi opera san nlyerek, seçımlere hıle ve fesat ka rak ıtlalı cıhetıne gıdılecektır Ha» sanm 111 ıncı maddesıne gore ıs lerı kat Şışh Kajmakamı tarafın asaletını takdır eden'er her halde Gaaeteeilik Enstitdsunun tebüfı Tahrandan kalkan ve Tahran ta havvanlar kanunı bedelı muka mi Mıllî Guvenlık Kurulu olarak dan nvuhurlenmıştır Dun saat 11 gen çekıleceklerdır Fakat bunu Son gunlerde bır kısım gençlerm atçılan guzel bır kon^«r vermış rıstırmakla suçlandırmaktadır A tstanbul ucuşunu yaparken Şovbılınde sahıplerınden satın alına değıştırılen Kurul bundan sonra te yetkılı bır hejet 368 parça eşva anlamak îstemıven ve gen çekılmı maksatlı olarak mıtıng yapmaları lerdır Konsen muteakip Devlet şırı solcu «Eda» Partısı de yıne ietler taıaiından Grozny şehrıne caktır Kurvlu «aat buna benzer bır kanun tasarısmı ındır lmış olan Belçika yolcu ucah«r ayı n ıkincı haftasının çarsam nın tadadını yapmağa başlamıştır yecek olan softalar gunu ıvı bılsin ve bunu Ünıverstte Gençhğme mal Tıyatrosu Yonetım Yangını haber ahr almaz derhal ler kı, bız onlan her an vok ede etmeye çahsmalan Turkıje Bujuk 23 30 da toplantıva cagirılmıs ve daha once meclıse sunmuş bulun ğı bugun ıçınde kalan 4 kısılık Bu hususta kendısıvle gorüştuğü ba guntl toplanacaktır maktad'r mjz II Veterıner Muduru, ruam mure'tebatla Groznv den Moskova Bugünku toplantı Cumhurbaşka muzeje gıden ve eşjaların bozul cek kadar ılerı gıdebılecek bir Mıllet Mechsınde de ba^ı mılletve muzakerelen müteakip Alpago'Öte yandan, mechsın açıhş etu va muteveceıhen hareket etm ştır kıllermın Ünıversıte oğreUm uye nun kontratmın teihı kîailaştırılhastalığının ınsanlara da sırayetı nı Cemal Gurs«l'ın bafkanlıjmda madan ve hırpalanmadan naklını kuv vet ve kudrete sabıbız. rumur.a katılmıyan «Merlıez Rırlı Caravelle motorunde arıza olduğu nın mumkun olması sebeblvle tıtıı saat 9 30 dan 12 50 \e kadar devam sağhyan Muze memuresı Murşıde Bu arada bızım sındığımızı z»»n lerım ve unıversıteh oğrencıleri mıştır Evvapan, dun kendısıvle goruşen da\ranıldıgını alınacak tedbırlerle etmıştır Toplantıda Saım Alpago'nun sebebıvet ver ğı» mılletvekılleri seçımıonnden ıçın hareketmj tehır etmıştı ve lt hukumetçe bır arkadasımıza, «Çok şukur azız nedenler pek vakında aldandıkla şuphe altmda bırakacak sszler sarf etmeleri uzerıne t«tanbul Ümversı dığı hâdue Ankarada uzuntu ya btri ilk olarak dun mecuse gelebunun ımkansu hale getırıleceğını takıp edılecek MılH Guvenlıjc ponnı da anlıjacaklardır 27 Mavısı rek and ıçmışler, fakat bu arada ; volcusu da bır Sovyet uçağına ak\e şımdılık tehhkelı bır durum htıkası hakkında ıhzari bır goruş Atamızın eşyalarından hıçbınnde hazırlıvan bızlerı bugun 28 Nısan tesı tktı=;at Fakulte«ı Gazetecılık ratmıştır Karamanhs hukumetının halkır tsrılmıştı herhangı bır kayıp ve has»r yok» Enstıtusü Talebe Cemıjet}, Turk mıcut olmadığını sovlemıştir öncesınden daha kotu bır duruma mı^etıne aşağıdakı bıldırıyı yaöte jandan Sovvet hükumetı, me yapılmış hazırlanan kuruluş demıştır serbest iradesıyle ış başına te'meDığer taraftan Ankara Vetenner kanunu tasarısı gozden geçınlnış, duşurmek ıştivenler bu arada bır yınlar dığı ıçın bu hükumetı roeşru say Beleıkanın Moskova Buyuk Elçısı Dıger taraftan oğrendığımıze go takım mulevve* menfaatlen uğruMjdurluçunu harekete geçiren se teşkılat ıle vazıfeler ve bugune Hıpolute Coo's'a bir nota tevdl madıklarını da behrtmışlerdır re, yanan kısmın tamırı ıhaleye çı na memleketımızın de huıurunu benlerın basmda Altındağ mmtıka kadarkı faalnet ıncelenmıştır V E F AT «1 6/1/1962 cumartesa gunu hıçederek «Caravelle» tıpı tepkılı bır kanlmıştır Muze 20 gun sonra tek bozmaktadular smda gomlen dort adet vakadır bır hakh ve aktuel sebep olmaksıSabena uçağmın Sovyetler BırlığıGelecek toplantıda Kuruluş Ka rar açılabılecektır Bay ve Bayan Hnsto (T»W) Hasta olduklan tesbit edılen dort Bır af kcnusu et'afmda 28 Ni »ın yapılan mıting ile EnstıtumuMoshopuios ve evlâtlan (Atina), nın hava hukumranlığım ıhlâl etnunu tasarısı muzakere olunarak hayvan derhal sahıbınden kanunı Topaloğlu da, «Kaza» dedı Bay Yorgo Meshopale* e»k «an ruhanu oldurmeğe çahsanlar zun uzak jakın hıçbır alâkası ve mış olması» olayını protesto et» V E F AT ucretı verilerek alınmış ve itlâf e *on seklıni alacak ve Mıllet MecAnkara, 10 (CumhunyetTeleks) şunu unutmasınlar kı bu memle desteğı voktur sevgill babaları ve büyük^abamıştır lı«me se\kedılecektır Bayan Maryantl Zaharvadu dılmıstır 2 Bu mıtıngte hedef olarak selan Toplantıdan çıkan Genel Kur Isışlerı Bakanı Ahmet Topaloğ kttın devnrocl fençlığı var oldu çılıp komumst propagandası yaptık ve eçl DvnnoetenU ve B»y Konslu bugun, îstanbulda Ataturk Mu ğu olmıvecek BAY DtMİTRt tantin E Karaeftıraoglu run may Siirt'te iki eşkiya daha n a y Baskanı Orgeneral Cevdet Su ıssmdekı yangının tamamen bır tır muddetçe bu ruh dahareketımız lan ıddıasıyle yakılan veya vırtı^evgıli anneleri Bugunku efendıce cMemleketin yuksek menfaMOSHOPULOSun lan Cumhurıj et Mıllıyet ve DunMEVLİT yobazlara fcarşı olan son ıhtanatleri konusunda hukumetm go kaza esen olduğunu açıklamıştır Dul Bayan SALOMİ E. (tstanbul Barosu Avukatlanndan) yakalandı Sevgılı babatrız ve aıle reısıBugunku Mılh Guvenlık Kurulu mızdır Bugun Salım Başol'u kan ya gazetelerı Turk basınında ulurüşlennın ana hatlannı tesbit etvefatını derin teessürle bıldlKARAEFTIMOĞLirımn sal butunluğu ve Ataturk ılkelen Bastarafı I ıncı sahifede toplantısından çıkan îçışlerı Baka ser hastası dıye bıldırenlere rnl? ve rirler Cenaze merasiminln buvefat ettıgl derın teessürle bıldekı eşknaların takıbıne devam ük» demıştır nı Ahmet Topaloğlu, bu konuda Gazt Osman Paşa marşını değıştı nı aralıksız savunmakla tanman SEVKI EGE'yıin günku perserabe 11 ocak 1982 dırihr Cenaze merasimi bugunedılmektedır Bu arada Patnos n bılsısını soran gaıetecılate junlen ren paçavra cerıdeye ihtar edıyo Seçkın yajın organlarındandır Bu aaat 15 te Taksimdekl Aya Trllct) perçembe 11 ocak 1962 saat ruhuna ithaf edılnek tzere 12 gazetelere ve yavm hayatına >enı çesınden Leterlı Hjfan ıle Bekır sovlemıştir : ada Rum Ortodoks killseslnde 13 te Kurtuluşta Ay Dimitri 1 1962 cuma nanazını mütaakıp ruz gırmıs bulunan Yon meemuasma TJludag ın, eşlennı ve çocuklarını • Yangın tamamen bır kazadır lcra olunacağı ilân olunur Rum kili^esinde lcra olunacakSisll camii çerlfınd» Mevlidi SeHıslerımızle ve ınançlanmızla komunıst damgası vurularak vanl B»starafı 1 incl •»hı'ede Cıvardakı kalorıfer bacalarından da vanların^ alaraK lrana Baçtıktşbu 114n husust davetlye yetır îşbu 1 fln hususi davetije 1 rlf kıraat olunıcagından arzu Jarı anlasılmı^tır Jandarmd muf ıdndeylz Herkes duşündugu gıbı sıçrıyan kıvılcımların muzenm ça oynama^ınlar Zıra Gaai Osman mak ıstenen hedef son olayların rine kaimdir yerine kaimdir eden akrabi dost ve dindaşları» rezelerımn ıhbar U7ene vaptıkla •îovler ve vazar Bunlar arasında tısını tutuşturması netıcesınde çık Paşa Marşı artık Turk Gençlığının ışığında kolayca anlaşılmaktadır Cenaze Levazımatı ve Servıs mııın teşriflerl saygı ile arz ve Cenaze Levazımatı ve Servıs îsleri Angelidls rica olunur n baskın sonunda fırar olayı oğ kotulukler de olabıhr Ivı olmıyan mıştır îstanbulda bazı gençler bır ihtılStl marşı olmustur Bugun Kımler tarafmdan tertıplendığı Isleri PÎ3TOF Tel 44 18 52 49 IS 36 rerılm.ştiT Tel 44 42 36 49 28 30 lar da bulunabüır Panıge kapıl yangın olayında bır sabotaj bulun bu memleketın şere^lı basın men çok ıyı bılınen bu gıbı hareketlen Merhumun eîi ve evUtlafi çoğunluğun duğu zannıyle gecejarısı sessiz yu suplarına çirkef atmaya çalışan ulusal bytunluğe ve Ataturk dev Ajrıca Snrt öo'gesindPkl baa msmak gerek Ası! nmlerıne bır suıkast olarak kabul tUncıhk 13M/44S »o>guncu!arın da Sunveye kaçtık nasıl duşunduğune önem vermelı ruyus yapıp dajılrmşlardır Hâdıse lar da bızzat Komunıst taktığı ıle Hâncıllk 1284/448 Üâncılık 1263447 lan bildSnlmektedir. dırj çalışan kışılerdır ve bunlan genç . tamamen bır kaza esendır > Doğu UleHnde şiddetli bir kış hüküm sürüyor Başbakan bir basın toolantısı yapacak Bir ydda 794" kaşakşıhk oldu Ririflci Orda Mmısuplan Sooneratifl binaSarııun iaşaatı kred'îiıük yarıda kaldı BarıaiHer tekrar hüduduffiBi Bazı AP Tlirkeş'in mektubunn Hükümeti güven oyu istemek mecburiy etinde bırakacak bir gensoru Bir kadın fifiriikeü daha yakalandı Atakh ve Tnnçkanal venlüer Bir Devlet Trçatrosı akfürinün kontralı Ytmantstan'da iktidar muhalefet nikadelesi YTP 6rnp toplaıtısı 6ürsel bir gazeteye
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog