Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHT7RÎYFT HOnklfltZ EDEBİ ROMANIMIZ: w İnsanhk için "Altm Çağ,, 1970 senesinde başhyacak, 1962 dönüm noktası olacak Bunlar talct sözü, kehanet değıl, 60 ay süren araşitrma ve incelemelerın bir neticesi « Müthış bir yükseltici kudretın getirdıği. bir fırlayıjın ortasındayız. Geçmiş yıllar bizim için, modern devrin son omnihüsleri gibı olacak. Vaganların renklerir.i bile unutacağız. Tıpkı reaktörler çibi, bizi rie toplumu n bütün gücü olaganüstü bir hızla fırlatıyor. Bizi ve insanlığı. Önü müze açılsn ve insanlığa sınırsız bir refah bjr altın çag açan bu kökurden deeişikliji anlatmak için bundan daha iyi bir imaj bulamıyorum. Bu çağın anahtan. yüzyıUann akı şındakı bu dönüm noktası gözümüzün önüne serilen 1962 dir.» Bu açıklamayı dünyanın sayılı kişilerinden biri yaptı. Her gün yeryüzünün dört bir vanmdan kendisine istatistikler vagar O bımlardan milletlerin selecek vaşavısı üstüne sonuçiar çıkarır RoK Wagenführ Batının. I<J61 sonunds, ok gibi yükselişini b'j sözlerle ha ber verdiği gün Hollanda'mn başkenti La Haye'deki bürosuna 30 mütehassıs delegeyi dâvet etmişti. Onlara. 1962 yi dünyanın en güzel yıllanna doğru bir dönüm noktası y a . pan bütün sebepleri izah etti. Dinleyicilerden birinin sorusunu kesin bir açıklama ile cevaplandırdı: • Sizce (En iyi devre) ye kaç yılda varacağız?» Wagenführ'ü n cevabı: « 10 yılda.• Birkaç ay önce Kruçef de kendi mılletine geleeekten söz açmış, tahmir.leri geniş yankılar yaratmıştı: 1980 de Rusyada. herke« »uya, gaza. taşıta. vakacaga para vermiyecektir.! Hedef: 1970! «Hiç kımse bunlara on para. vermiyecek» demiştı israria Moskovalı Başbakan. «Sovyet kaynaklan sâyesinde Rus milleti nihayet uzun süredir beklediğı cennete kavuşacak . Kruçef'in okumaM saatîerce süren raporuna Batı. 196 sayfaiık bir raporla ce%:ap veriyor. «Yarın, Altın Çağ» demişti Rus ya. Ama Batı için daha da yakın bir yarında. Altın Çağ başlıvacak: 1970 de Eşi görülmemış bir yarış başiıyor. Hiç bir devirde dünya madde saadetine böylesine bir hızl.ı atılmamıstı. Mütehassıslara göre: •• 1970 de 18 Avrupa mem* leketinin millî geliri 1955 yılı na nazaran *'o 55 artacak. * Avrupah, 0 tarihte, özel yaşayışı için, bugünkünün 2 misli para harcayabilectk. • Bu 18 memleket. 1970 de hayat standardlarını yıikseltmek için 1960 dakinın 3 misli ithalât yapacak it Bugün, 18 Batı Avrupa memleketi dünya ticaretinin •. 25 ini elinde tutuyor 1965 de, varıdan fazlasın a sahip olacak. Bu rakamîara 60 aylık bir araştırma ve incelemedon sonra varılmıştır. Dünyanın bütün iktisatçıları. hattâ en ihtiyatlıları. neticelere mu hakkak RÖ7Ü ile bakmaktadırlar. Neden 1962? Anıa neden 1962? 1962 vi yeni çaSın başlaneıcı olarak kabu'ıe sebep ne? tlmi hir suret»e irâh edilmiştir bu Hamburg'da. Düny a Ticaret Knstitüfü Başkanı. «on konerelerden birinde gururla şu açıklamavı vaptı: Olacak şey, vıldınm gibi hızla ve birde n bire olacak. Binlerce vıld'r fabrikalarda, atölyelerde. isverlerinde ener ii biriknıede şimrii bu enerji kullanılır hale girıyor. Onu nerede. ne maksatla kullanarajjını seçmek kisilere. hükümetlere. in^anlıga düsüyor: Ya bütün in«anlar a renppt, ya her »eyi vıkmak. Daha saşırtırı bir irâh i v ter mifiniz? Bilpinler 1962 nin kritik yıl olarağı nptirp^ine n«^ıl vardilar arabn'' Ten bir motor Bir eün. üplii Ameriksn fü7f uzm.inı Harrv Sfines bu ?rafi?in M«tiin* 2 kavlü çizdi: Biri ursk ve fnze'erin. yılrfan yila. vprrtiVlgn 5i*ir«tt. ohürü hava vp fezS tasıtlnn. n.rt motorlsn icin eereken msdde vük(in"ı eöstPr'vordu 1°^!5 ten sonra bu kavi«!'>r »?ır a^ır viik?p"vorrlıı 1917 Hp h'den vüks^lmişti. O tarihtp ilk ııın! oeyV'er. Sp'i^^iV ve Van ffuard a't'mı^tt IPfil rV. »vm kavi?lp'rfp dsha srılc bir fırt.nvi";. Ptini"' ksvİFİPri vnyın\f\\ v sırlannı acıkladi' « BtiPÜn artık stın» eminim. dprti. 1!"!2 dp. eı'i"ümii7Ün füreİP'inHp k'ilianılanlsr. rian ı'istün bir *P7iS tıısıtı wn rerekpn ypni bir mrıtor kpsfcEnenboğa Hava Alanmda son 3 se ne içinde vukua felen dört faciadın ücüniin resimleri. Üstte BEA, ortada THY. altta da SAS uraklannın ka rslardan sonrakı trajik halleri I İlmin ışığında I MftBULUN Bojver, dedi. Ufak iş! Aboo.. Gene topta mı olduT Boşver dedik ya! Paketi Ayıe ablasının tlinden aldı: Neler getirdin gene blze? Bılmiyon mu? Bılmiyon mu değil Ay*e ablacığım, bilmiyor musun de. Bu kadar zor mu bunun doğrusunu sö'ylemek? Dilim dönmüyor. Eizirn okulda olsan bizini bayan öjretmenden sıfm verdin! Ayşenin hiç güc::ne ^itmedi. Bu gün kimseye, hiç kimseve kızmrtğa ciyeti yoktu. Kızmağa niyeti oisa bile kızamazdı. Öyiesine iyi, öylesine öfkeden uzaktı. içinde bir sevinç, bir ferahlık, aydınlık bir {eyler... Anan nörüyoıî Anladığı halde: Bir sey ördÜKÜ jr k, dedi. Amaaan sen de! Nörüyor. Ne vapıyor desene! Diyemiyom lan, diyemiyom işte! Gene takıldı: Dîyemiyorum, diyemiyorum İ5 te. H> Ayşe abla. bu pazar Ataryemezle iddialı kupa maçımıı var. Eniştemi alıp gelsene! Durdu. karşılık bekledi. Sanki Ayşenin fikri vardı da pek merakındayriı. Ha Ayşe abla? Gelecek misiniz? Lig maçlarmda şampiyonluğu kaptırdığımıza ne bakıyorsun. Kupa maçında hezimete uğratacağ:z şerefsizim! Ayşe duyuycr. anlamadan geçiyordu. Ayşenin aklı fikri karnındaydı. Çünkü günü geçmisti, gebe kaldığını sanıyor seviniyordu. Hat tâ gebe kahr kalma? karnı da büJ yümüştu sanki. Büyümüştü de yürürken zorluk veriyordu. j Yüklü farzettiği karnını avucuyla okşadı. Çocuksa kendi havasında, boyuna aniatıyordu: . . enayiler, hakemi tavlamışlar, bir penaltı. Tamam. gol. Bu sefer kül yutmıyacağız ama. Şu ayağım. Bizim sağ bek de ayının b\ri. U;an ben hasım oyuncu muyum? ö y l e çıkıyor ki Ay?e abla 1 Kendi havasında: Hı? tnsan her sabah tereyağıyla, sütle, peynirle kahvaltı yapsa... 3 yılda 4 facia « k bahçesıne gene leğenını yerltş tirmiş, güneşin altmda bitmez tükenmez çatnasırlatından birini yıkıyordu. Anan gene çamaşır mı yuyor? Çocuk düzeltti: Yumuyor, yıkıyor! Amaan sen de. Aman tabi. Diizelteceğim ıenin dilini.. Koca ağaç düzelir mi? Düzelir. Glinde paket, biraz koştu, •»lendi: Anneee! Hsîçe çama;ır leğeninin başından terli terli baktı. Ayşe ablam geliyor! Ba;ım lalladı kendi kendine, sonra gene işine koyuldu. Zaten bekliyordu. Bakalım kocasıyla kay natasının çekiçmesi ney« bağlanmıştı? Geçen hafta hep birlikte gelmişler, babayla oğul birbirleriyle pek konuşmamiîlardı. Hatçe'ye kalırsa. kaynata haksızdı. Kıranta herif ne istiyordu yalabuk oğlandan? Gazete, kitap okuyorrauç, babasına evlâtlık etmiyormuç. ekmeğini yediği patronunun partisine girmiyormuş. Kocasının dediği gibi, aferindi oğlana. Ne diye girecekmiş? Girmezse ijinden atarmış. At5in. Bileğinde duvarcılık gibi bileziği olduktan «onra.. Sonra çok öğüngeçti kıranta herif. Kimse konuşmasm bir ben konuşayım. Varsa emmİM, yoksa emmi?i. tkide birde •Emmim dirdi ki!» Kime neydi emmi»inden? Esenboğa Hava Alamndaki uçak kazalarının sebepieri Uzmanlar götüşlerini anlaiıyoılar Yazan: Nadir DAYI Başını yeniden kaldırıp baktı. iyice yaklaşmışlardı. Bakalım Ança'nın yeni havadisleri var mıydı? Olmaî olur mu? Anşa bu. Keyifliyse dili düdük gibi. . Küfük oğlu elinde paket. koşarak yanına geldi: Bak anne' Kadının gözüne paket değil. oîîunurı kan içindeki bacakları ilişti, telâşlandı: RadyodafBügurî 7.27 Açıhş ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler 8.15 Türküler 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanış. 11.57 Açıhş ve program 12.00 Sarkılar ' Berrin Erbay) 12.30 Öğle melodılerı 13.00 Saz escrleri 13.15 Haberler 13 30 Yurttan şesler 14.00 Valsler 14.15 Dans müzıği 14.30 Kc>nuşma 14.40 Hafıf müzık 15.00 Kapanıs. 16.57 Açıhş ve procram 17.00 Dıskotekten mikrofona 17.20 Okul spor saati 17.30 Radyo Erkekler Fasıl Heyetı 18.00 Çeşitlı studyolardan 18.40 Günün piâklanndan 18.45 Haberler 19.00 Sarkılar (Nadir Hilkat Çulha) 19 30 Olaylar ve r yankıları 19.45 Küçük orke?tra 20.15 Konuşma 20.30 Sarkılar (Rıza Hıt) 21.00 Radyo Tiyatrosu 22.00 Dans orkeJtrası 22.20 Oda müzıği 22.45 Hafif müzık 23.00 Haberler 23.15 Dans ve caz muziğı 23.55 Program 24.00 Kapanış. İSTANBUL ÎL RADYOSll (33J M. 778 Kc/s) 17.58 Program 18.<K) Tanınmış sesler 18.45 Sevilen eserler 19.15 Radyo ile Fransızea 19.30 Yemek müzıği 20.00 Hclmut Zacharias Orkestrası 20.15 Plâklar arasıııda 20.45 Muzık 21.00 Oda müziğı 2130 Kanşık sarkılar 21.45 Senfor.ık muzık 22.23 Dans ve caz muziğı 24.00 Kapanış. ISTANBUL ANKAKA 6.57 Açılış ve günün programları 7.00 Günaydın 7.20 Hafif müzik 7.30 Haberlçr 7.45 Bu sabahın şarkıiarı 8.15 Sevilen solistler söylüyor 8,45 Mustafa Seyran'dan sarkılar 9.00 Saz eseıleıı 9.15 Sabah munğı a 45 Turkulcr 10.00 Kapanış. 11.57 Açıhş ve programlar 12.00 Müzikle uğle tatili 12.3u iMüzeyyen Yıldızdogan dan sarkılar 13.00 Haberler 13.15 Küçük konser 13.45 Aliye Akkıhç'tan türküler 14.00 Çeşitli hafif melodiler 14.31 Sevim Sütçü'den şarkılar 14.45 Saz eserleri 15.00 Kapanış. 16.57 Açılış ve programlar 17.00 Gül Batu'dan şarkılar 17.30 Sarah Vaughan söylüyor 17.45 Saniye Can'dan türküler 18.00 Din ve ahlâk üzerine konuşma 18.15 Sızin için 19.00 Haberler 19.15 Yasadığımız günler 19.25 Hafif müzik 19.30 Olaylar ve yankıları 19.45 Tangolar 20.00 Çocuklarla başbaşa 20.05 Cevriye Ceyhun'dan şarkılar 20.30 Konuşma 20.35 Cemıl Başargan Dans Orkestrası 21.00 Türk müziği özel programı 2150 Silâhlı Kuvvetler saati 22.05 Müziklı kutu 22.30 Şarkılar 22.45 Haberler 23.00 Bir besteci ve eseri 23.30 Caz ve dans müzi£i 24.00 Kapanış. «Altın Caf.m Vinc uzmanlara f S r r ıo/!"» bıivıik yenîliklpr oîaCiinkfi. tarihin VÜZÜTIÜ fevkRİSdp Hr olav ile. onların günliik hayatımı73 mal olması arasmda ^ec<rt ramsn şa<ıılacak dererert V\. •«»'•ıcaktır divorlar'İfiT mSdenî tel vftsıta'i ile elı»ktronların vavılmasının k^s'i i'c telsit IJTihs^ı ara«ında 35 vıl perti. Röntsrenin X sıiasını n kesfindpn mo^ern X mrlar' tüoiine karfnr 20 vıl rprme«i eerekfi. Yfirı ile*"cn metn!W nazsrivesi IV i'k AmPTjtcpr! transf«törleri ar"'nda ise toou topu 3 yıl » K'saca^ı. urmanlann. bilc : rlerin kılı frırk vara,, incelemeleri 'nsanlığın bir Altın Cag'ın »«İŞinrle old'ijunu ŞÜD he eötürmer sekiMe nT*xvi S jj $ X 2 askeri taşıt. 1961 yılında THY ve BEA uçakları olmak üzere Esenboğa'da dört uçak düsmiis ve bu facialar 107 cana mal olmuştur. Bu kazaların, alanın bir noksanlığından veya kuruluş yeri nin uygunsuzluğundan mı, yoksa pilotların hatalarından mı ileri geldiği elân kesin olarak bilinmemektedir. Yalnız pilotların hatası ihtimali üzerinde dururken insanın aklma «pilotl#r Yeşilköy veya diğer alanlarda hata yapmazken, hep Esenboğa Hava Alanında mı hata yapıyorlar?» sorusu geliyor. İşte bu kazaların nedenini bulmak ve anlamak için uçak şirketleri yetkilileri ve uzmanlar ile görüştük. Bunlardan edindiğimiz bilgiye göre uçakların Esenboğa Hava Alanında kazaya uğramaları bilhasa şu üç sebepten ileri gelmektedir. 1 Esenbofa Hava Alanının daglarla eevrili olması. 2 Trafijte yardımcı bazı cibaziann noksanlı^ı. 3 Pilotlann hatası veya uçaklardaki arızalar. COGBAFI DURl'MU: Knrnluş yeri itibariyle Esenboğa Hava Alanı ideal bir alan sayılmanıakla beraber, iniş ve kalkışa gayrimüsait bir meydan olduğu da iddia edilmemektedir. Alanda, açaklar için iniş ve kalkıslarında rahatça manevra yapahilecekleri kadar geniş saha vardır. Bugün için Nerveç, tsviç re çibi dağlık Avrupa ülkelerinin hava alanları Esenboga'dan çok daha kısa pistli ve elverişsizdir. Onnn icin görüçt&fümüı yetkilller, knrnlus yeri itibarivle Esenboğa Hava Alanını kazalara bellihash sebep olarak gSrnıemektedirler. NOKSAN CIHAZLAR: Seyrüsefere yardımcı bazı eihazların nokssnlıfı ucak karalarının sebeplerinden biri olarak gBsterilmektedir. Rilindlgi £İbi Iniş ve kalkıslarında uçakların emniyeHni sağlıyan Içindeki pilot kadar, trafik knlelerinden telsizle verilen talimatlardır. Bn knlelerde bulunan radyo cihazları sâyesinde uçaklar hava alanı üzerine geldikten sonra kontrol edilmekte ve doğrn rotalan çizilmektedir. EsenboŞa Hava alanı beynelmilel blr mey dan olmasına ragmen, bugfln bazı radyo kontrol cihazları hâlâ eksiktir. Ekgik olanların en önemlileri ILS (Instrnment Landing System) denen y e nçak lann sisli ve çok kapalı havalarda pist istikametinde oldnklanm gösteren ve 300 ayak yük sekllğe kadar alçalmalarını saÇlıyan cihaz ile, uçaklara Inis veya kalkış rotalan dısına çıktıklarını ikaz edeeek radar clhazıdır. EsenboŞa Hava Alanında ILS cihazı bnlnnmakla beraber bazı noksanlan tamamlana Noldu bacaklarına lanî Hiç. N'asıl hiç? Gel buraya bakayım! lstemiye isteraiye gitti: Yahu top oynarken düştüra! Hay Allah gözünü kör e u i n topun da, icad edenin de. Gel söyIt bakayım! Oğlunun 67 Eylü! geceeinden Ankaranın Esenboğa hava alanında yer alan uçak kazaları miktannın kalma sarı «ol tek syakkabı bulu7 r.an bacağını bileğinden tutup leson BEA uçağının düşmesiyle dörde çıkması, en aşırı fatalistlerin bile Ha Ayşe Abla? Ayşe abla be. 6ene çekti: «kısmet» diye düşünebilmesine imkân vermiyecek sayıdadır. Son üç n düşünüyorsun? Şu kanlara bak, tuuu.. Kendine geldi: Leğendeki labunlu suyla hoyrst yıl içerisinde dört uçak kazasının olması zihinlerde Esenboğa'nın bir Ben coı? ça yıkamağa basladı. Çocıığun ca Sen. nı yamyordu: eksik tarafı olduğu zehabını uyandırmaktadır. Hiiç. Yavas be, yav«ı »» yahu, j tnsan diyorum, her sabah teHatırlanacağı üzere 1959 da SAS. 1360 da Amerikan ™"iıgı K n işletiiememektedir. = reyağı. süt, beyaz peynirle kab ohooo'.!'. sı co|rafi bakımdan nüsait bir hölre oldu^uııdan adı geçen cihazlara fazla bir ibtiyaç bissedilmemektedir. PİLOT A J HATALARI VE IÇAKLARDAKt ARIZALAR: Şimdiye kadar Esenbojta'd» »Jiisen vçaklarla ilgill olarak y»pılan tahkikatdan anUcıldığlna göre, biitfin kazalsr pilotaj hatasından veya uçaklardakl nçakları, pilotlann ya kendilerinden fazla emiı da birkaç saniyelik rından ileri eelmiştir. Henüz • araştırraaları bitmemis olmasına ; ratmen, BEA «ta£ının da mo ' tördeki bir arızadan ileri gel : difri zannedilmektedir. : Netice olarak simdiye kadar • dfısen 4 nçak. pilotlann hatası : veyanraklardaki arızadan ileri I ^elmekle beraber ilgililer, Esen • bo^a'da gerekli clhazlar bnlnn ; sa idî, bn kazalar ftnlenebllirdi» j demektedirler. Bnnlara göre j raeseli Teşilköy Hava Alanı coŞ i rafl bakımdajı müsait olda^a : için bnrada ILS ve radar cihaz ; lanna büvük ihtiyaç hissedilme \ roektr, pilotlar hata yapsa veya '• motörde anza «Isa bile. etrafı : nin krık olması yüzünden kaza • l*r önleneblimektedir. Fakat Esenbofta Hava Alanında nçaklann inls ve kalknlarını kolaylastıracak ve kaza yapmalannı Snliyecek olan en son teknlk rihazlara mntlak surette Ihtlvaç vardır. Cünkft TesilkÖT Hava Alatu hata eotürrnesine rkfmen Esenho|a Hava Alanı en ufak hatavı affetmemekte ve a ç a k l s n dafclars çarparak parcalaaıaktadır. Fsenbo^a icin tenkld olarak "erl sflrfilebilecek d i | e r blr hnsnj da, oradakl can knrtaran Itfaiye teşkiIStınm kifayetsi»: oln«radnr. Nitrklm son olarak Haya Alanı yskınmda vnkn bolan BEA nçağı kazasında, n kisi fecl şekilde yanarak 61müştür. Tirmlnd asrın 6î ncl yılınds, bütün teknlk Imkânlara rafmen n kisinin itfaiyeye birkaç vüx metre mesafede yanarak ölmegi nonnal karşılanmamakta ve daha fazla yelennan knrtarıiabileeeği İhtimali münakasa Oho ya. Donuı, ohojrmut... valtı yapsa, bizim sağ bek gibi Bacağı, bacağın kurumuj kanlaayıcı olur değil mi? rını, kirlerini iyice yıkadı. Sonra Ne bileyim ben? Hergele oyle ayıcı ki. Geçen ötekini. Bu sırada Ayf* de neşeyde bana çer.elerini kararım dedi. le girmişti bahçeden içcri: Hastır lan dedim. baban D.P. İi Hatçaba, Hatçaba kıı. N« dudiye mi kuruluyorsun? (sordu) Ay ruyon. müjdeni istetcne! şe abla, benim babam ne D.P. İi, Ojjluna sinirli, basını kaldırıp ne de C.H.P. İi. Hangi partiden? baktı: Ne bılevim ber."1 Ne oldu d a ' Nene lâztm? îste sen müjdeni! Kayeatagil Suvaı'a gerl mi Boy atmıj gunebakanlarla pör glttiler? suk sarmafiklann günette tenbe! Yok canım . tenbel yattığı tahta barakalar, ya YaT da pash teneke duvarların aralaBir kıyıdairi aiçak ta.hu iakemrındaki daracık yollardan geçip leyi altına çekip oturdu: eve geldiler. Hatçaba evınin ufa( I r t u a *%r) Vicdamn sesi hangisîdir Ardaauç tan bir okurumuz yauyor Yeni Adalet Bakaoımız radyodan yaptığı bir konusmaıında: «Türk hâkimi hiç bir tc«ir altında kalmadan, Anayasanın tcminat vc ışıgı altıcda, vicdanının lesine uyarak kararım vereccktir» demişti. Yerinde bir söz. Zaten özlediğimiz hukuk devleti nizamı da böylc kurulabilir. Şimdi ben »ize bir hadİ6e anlatacağım. Siz de vicdamn ssei hangiıi ise onu ayırın: tki köy arasında, uzun zamandanberi sürüp gıden bir su dâvasmda, hâkim, köyün birine, (bilek kalınlığında) bir BU hakkı tanıdı. Hâkimin bu kararını Temyiz Mahkemesi de tasdik etti. Kararm infazı sırasında, hak sahibi köyün hiç bir hatası olmadığı halde. sadece bir icra hatası yüzünden, kazamız hâkimi, icra tetkik mercii sıfatiyle. hak sahibi köyün hakkını hiçe sayarak, önce verilmiş olan kararı yok farzederek, kesinleçen bir davayı yeniden yürütmüstür. Şim di burada bir dava mevzuu, iki hâkim, birbirine zıd iki karar var. Biz bunu ayırd edemiyoruz. Burada vicdamn sesi hangisidir? CEVABIMIZ: Mektubunuz yeter derecede açık değil. Adalet Bakanlığının bu işe el koymasmın doğru olacağını sanıyoruz. okuliarda okuyan bir memura bir hayli tesir etse gerek. Eskişehir Milli Egitim Müdürlüğunden bizzat Valının imzası ile, Bakanhk Muhasebe Müdürlügüne, en azından 6 sefer acele kaydı ile ve telgraila ıstendiği halde bugune kadar, müspet veya rnenfi bir cevap da verilnıemiştir. llgililerin dikkatini çekmenizi rica ederim. BAY OSCAR: B U L M A CA 1 2 3 4 5" 6 7 8 9 Prof. MMBÜS'ün MACERALARI: Resimü Knman: 74 MEL'UN KI Z Cızem YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT Jac^ues Mellier müthiş bir endişe içinde bütün sün .iandarmaların telmesini bekledi. Kaat altıya Coğru çiftlikte bir kayrıasma oldu. Isçiler grnp grup konuşnyor lardı. Mellicr pencereden şöyle bir baktı. fakat ortalıkta polis mcmorları filân yoktu Işçilerden biri: Haberinîz var mı; Renaud' vu yakaladılar, diye bağırdı. Bu geceki ci nayeti o işleraiş ..» Hayretler içinde kaian Mellier cevap veremeden içcri çirdi: Biraz düşöndükteıı sonra kendi kendine: «Nasıl olsa Renaud'vu bırakırlar, dedi. Zabıta bazan böyle hatalar yapar. fakat çok reçmeden hakikat an I ısılır. Kurt avcısı da elbette suçlu olmadı iıııı ispat edee«ktir. Fakat ne de olsa mem nundu. Zabıtanın bo yanlış hareketi yüzünden bir müddet daba serbest kalmış olaeaktı. Aşağıda. Rcuvenat sinirli sinirli dolaşıyordu. Ö da Mellier kadar heyecanlı idi. O da diyordu ki: Renaud'nun yakalanmasında lıavret edilecek bir taraf yok. Bir kere gf ce evinde degilmis. Maamafih şüpheleri daiıtması Z9T olmıyacak. Allah vere de fazla Lrcvezelik etmesc » Rouvenet'yı derin derin düşüodürea bir taraf daha vardı (Arkası var) SOLDAN SAöA: ! Kutuplarda yaşıyan ve «Fırakh kuç» adiyle anılan kanatlı hayvan. 2 Maymunlar «aklayıp sonra yemek istediklcri şeyleri oralarına doldururlar, koalieyona dahil partilerimizden birinirı rümuzunu teşkil eden iki harfin okunuşu. 3 •:Hızh» mânasına da gelir «birbirine benzer aynı eşya imalâtı Bu fark, gerçekten de târzıs ksrşılı^ışekilde kullarjılır, e?ki da geometride «dikey» kelimesinin yeçok yüksek rine kullanılırdı. 4 örmecilik vç Caddebostandan Enver Dolunay dolounacılık sanati. 5 Islârmn ikin fi Hallfesinin adının dörtte ikifi. yazıyor: hayvanlann su içmelerine mahFiıs Kadıköy Caddebostanı havslisinVENl TİVATKO: Her gün «aat 18 de ve Cumartesl, Parar 15.30 da yer. S Hükümet idaresi sisteırl, de kanalızasyon tertibatı yoktur. su ortasında yapayalnız kalmıç toptÇIMIZDEKt ASLAN Her fün »ast21 de 8İNEKLER Tel: 44 M M Arazi sulak olduğu için fosseptik rak parçası. 7 Bir sayı. bir çeşit FATtH TtYAKOSU: Her gece eaat 21 d« ve Cumartesl. Paıor saat ler pek çabnk dolmakta ve vidan domino oyunu. 8 BanUadaki parn1S.3O da MOR DEFTER Pazartesi günleri temsll yoktur. Tel: 22 01 71 iörler gelip bunları boşaltmakta' nın getirdiği fa*zin bir baçka tarzKADIKÖV TtYATROSÜ: Her gepe !1 de ve Cumartesl Pa*ar dır. Eskiden 5 'ranyon için 20 ',:ra j da ifsdesi. nota. 9 îstanbu!un il1530 da SAHİLDEKt KANAPE ve PUSDDA Per^embe fflnleri t«nail yoktur. Telefon: Î6 0« 82. yatınhj'ordu Sımdi 85 lira yatırı j çelerinde birinin dörtte ikisi. sakin ve »usmuş riurumda leski terim). yoruz. Aradakı fark 4.5 misli... Ya ÜSKÜDAR BOLÜMÜ: Heı gün »aat Jl d« rm Cumırtctl • Pacaı YL'KABIDAN A**ĞIYA: 1550 da İKTİnAR. Cuma gttnleri tenuil yoktur. kanalizasyon tertibatı yapılmalı 1 İçinde mikrop kalnıamafi için ya bunlann ucuzlatt'masını rica OPERA ($AN BtNEMASINDA): Her persemb* »aat »1.15 tet yüksek hararet dcrecesinde kaynaLA TRAVİATA. Telefon: 48 67 83 ederiz. tılıp soğutulmuş akıcı maddelore vetSTANBTJL TtTATROSü Salı hariç her gece 21.15 te. Çargamb», ri'en veya 5 aydır çocuk zammı ztvce vasıf. 2 Birini zevç «rkrk ctunarteai, pazar matine 15 te (ŞÖMİNEDEKt CESET). Yalnıı >ah gesahibi yapmak. 3 Bir ceierl 21.15 te ealı hariç her gün 6 da (KÖPEK KIRPICISD. 4 Tan.nmış bir alamıyan öğretmenîer jdı bir cins içki.(Kdı söylendigi gibi Ntırveçli besteci SİTE TÎYATROSD: GÖXÜL AVCISI Her «k5«m saat I1.1S U Eskişehirden tlkokul Ö£. Ihsan yazılmıştırl. «yeni» nin aksinin yaÇargamba, Cumartesi. Pazar matine 18 de. Aksan yazıyor: rifi. 5 Bir musiki âlPti. içini delip KCÇÜK SAHNE: Pazartesl. Salı Çarçamba SAİRİV MEKTUPLAR1 Memurların çocuk zammı olarak dışanya çıkarnıa Perşemb», Cuma. Cumartesi, Pazar OYTJNCAKÇI DÜKKANI bareketini yap10 lira aldığı, bu paranın da, buMatineler: Salı. Cuma, Cumartesl. Pazar 17 de. manıa. 6 Cedgünkü hayat pahalıhğı şartlan iOBALOCLU TtYATROSÜ: Pazartert dıçında her gece 21.15 te K'rlı.n. mcmırl.1çinde ne derece önemsiz olduğu Cumn;t(>si, Pazar matine 15 te. KÖTÜ IOHLM. Pazartesi dışında r'n hpkledikieri. herkesçe bilinen bir gerçektir. Buher gün 1 de CYUYAN PRENS. Tel: 49 49 £5 B ; ~ Söhret ve ün na rağmen, eylulden bugüne kaKENT OYUNCULARI (Karaca Tiyatro) 44 B6 66, Her gün matice 18 i lime). 3 Frsnde APTM. KIZ 21.35 te AŞK EFSANRSt. Pazartesi oyun yoktur. \ dar, yani tam beş aydır bu önemsadri aşırı sa«cı OPKR^ Aksaray: Mt AMMFR KARACA SE.VATt'R Suare 21.15 ', siz çocuk zamiarını bile alamıyoçarşambi. cumartesi pazar matine 16.15 Tel: 21 57 22 i ruz. Bu durum, bir veya iki çocuğu olan memurlara tesir etmese bile. Dıınkü hulmacapın ro verilen i?jmAZAK TİYATKOSU Suare 21.15 te çanamba, cumart«sL pazaı İ l)aJlı»<lilmi« «ekli l^r^rn. 9 Atmatinplrr ic da. AMAV İDARE ET PaTartfsi günlerl temsil yoktur. ' benim gibi sltı çocuğu olan, bun layıp j??çiime?'î gorekenler. yetor lardan dordü lise, ticaret ve ortaclerecedc;.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog