Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

11 Ocak 1962 CUMHURtYET ÜNYA Politik susuyor orteklı'den gelen feryatlara karsı Ingilterede (bekliyelim hırslan geçcr) politikası tâkip edilmektedir. dâvasını Hindistan bitmU Goa farzettlçl halde, Salazar daha >eni başhyor kanaatindedir. Salazar CJoa meselesinl aynı zamanda bir NATO tesanüdu dâvası haline getirmek istemekte \e bu meseleyl ilk toplanacak Konsevin gündemine aldırmağa çalısmaktadır. tngiltere so|ukkanlıdır, çunkfi daha 1954 yılında Lizbon Hariciyesine çönderdiÜ bir muhtırada, îngiliz Portekiz ittifakının, Portekizle Conjmonwealth'a mensup bir memleket arasında Islemiveceğini bildirmis bulunuyordu. Ingiltere bu ittifak sebebivle kcndlsine bağlı memleketlerle harb baline giretnexdi. HÜBE R I E R I Komünist kampında ikilik büyüyor mıııııııııııiııııııııııııııııı BİR OAKİKA: Serbest Sütun Hşdfseter 2 muhlac.hHi.met thtiyaçlan vsr mıdır, yok m»dor, yahut varsa, ne kadara vardır bilmiyornm. Fakat bir «Menderes ailesine yardım» kampanyasıdır başladı. Bu kampanya Aydın'da açıldı. Oradan tzmir'e sıçradı. Şimdi de Ankara'ya sirayet etti. İçin tahafına bakın kı, beri \anda, bir de «Türkiyeye yardım kampanyası» var. Hayvan yeminden ekmeklik buğdaya. battâ bütçe açığımızı kapayacak paraya kadar, sağdan soldan yardım arayıp durnyoruz. Hakikat şv: O Menderes bir parçacık (Târabbi bir parçacık!) basisetli davransaydı, bugün ne kendi ailesi, ne de memleket, herhangi bir yardıma muhtaç olmazdı. D. N. flrnavutluk, Sovyet Şefine görülmemiş şiddette çattı «.unîarı yazmaktadır " . «Kruçef'in 20 ve 22 nci kongrelere sunduğu oportunist tezler, S yet Komünist Partisinin tarıhî tecrübesiyle çelişme hahndedır ve Manrizmın bazı temel nazariyelenne karşı çıkmaktadır.» Gazete, bu tezlerin aynı zamanda «şımdıkı mılletlerarası dummun yanlı? olarak degerlendırıldığını ortaya koyduğunu ılerı surmekte ve Kruçef'i. «revızyonist nazarıyelerini milletlerarası komünist hareketinde tatbik etmek için» Arnavut luk Komünist Parti hderlerıne hucum etrnekle suçlandırmaktadır. «Zeri 1 Populit» e gore Kruçef'in «Revizyonist nazariyelerı» şunlardır : «1 Kruçef, emperyalızmın gericı ve mütecavız karakterı konu sundakı temel Marxist Leninıst göruşu duzeltmektedir. 2 Kruçef, Batıhlara çağırılarda bulunarak ve bunların emperya lıst siyasetını bılerek sukutla geçiştirerek, tam ve genel sılâhsızlan mayı gerçeklestıreceğımızı sanmak tadır. Yani, Kruçef'in barışçı ve burjuva goruşlerının ancak somurgecı ve emperyahst ulkelerın ışıne yarıyacağı açıkça ortadadır. 3 Kruçef ve hempaları, barış, barış içınde bırlıkte yasama, somur gecı boyunduruğundaki milletlerın kurtuluş mücadelesı meselelenni oportunıstçe ele almaktadırlar. 4 Kruçef Komunıst Partılenne. 20. Kongrenın kararlarını zorla kabul ettırmeğe tevessul etmiştir. 5 1956 Macarıstan ayaklanmasında, Kruçef, Mıkoyan ve obur Sovyet ıdarecılerının sorumlulukları buyuktur. Bunlar, tmre Nagy ve Tito'nun karşı • ıhtılâlcı davranışlan karşısında yalnız gozlerını yummamıslar, ustelık doğrudan doğruya veya dolayısiyle bunları desteklemişierdır. Kaldı kı, bu ayaklanma Macarıstanda, Kruçef'in Stalın hakkındaki gızli raporunda \er alan parolaları kullanılarak başlaroıçtır. 6 Stalın hakkındaki tenkıdler, komünist partılerınden şahısları putlastırma alıskanlığını tasfıye etmek ıçın değ'l, şahsı maksatları ıçın ılerı surulmuştur. Halen Sovyetler Bırlığınde Kruçefı putlaştırma sıyasetı. hem de olçusuz bır şekılde hukum surmektedır. 7 Kruçef, Marxızm Lenınızm klâsiklerının yerıne oportunist eserleri geçırmeğe uğrasıyor.» Öte yandan Arnavutluk Telgraf Ajansının bıldirdiğine gore, 68 inci doğum yıldonumu doiayısiyle j gcmderüen tebrik mesa.nna ceva j ben, Çın Komunıst Partısı Lideri Mao Çe Tung, Arnavutluk hükumet ba«kanı Enver Hocaya gonder dığı bir tesekkur telgrafmda ezcumle şoyle demektedır: «Modern revızyonizm ve emperyalızme karşı gıriştiğiniı savaşta yeni başarılar dılerım. Çın ve Arnavut halk ve partilerı arasındaki vıkılmaz ve ebedi dostluk vasasın » Almanyada Doktorîuk Yaıan: Dr. K. H. Güremen Gszetemzin 1.12.1961 tarıhli nushasında «Yurt dışmdakı doktorlar mejelesi» başlığı altında Hasan Alı Edız tarafından ya/ılan jazıyı okudum Ben de, yurt dışındaki doktorlardan bırı clarak bu mesele hakkında duşuncelerımı ve te • mennilerımı bıldırmek ısterım Ev\tla Mardın mılletveküının mem lekete donmıyen doktorları vatanoaşlıktan çıkarmak hususunJa bır kanun teklıfmde bulunmasını hay ret ve esefle karşılaştığımı soyhye yım. Buvuk Mıllet Meciısınde rl'an boyle sathi goruşlu, totalıter zıh nıyetlı kımselerın bulunması, mem lfkette demokrasinın gerçekten teessusune bır eneel teşkil eder. Hakıkaten memleketın sağlık du rumu yurekler acısıdır. Fakat bunun vebalıni doktorlara vuklemek bu>uk bır haksırlıktır. Suçlu olan, bugune kadar gelmış, geçmış hukumetlerdır. Şımdıye kadsr bu dâ vanm halh yolunda daıma gelısı guzel kararlar verilmiş, tek taraflı kanunlar çıkarılmıştır. Bu cum leden olarak 10 sene kadar evvel hekımler için bır «Mahrumıyet bol gelennde hizmet kanunu» diye bır kanun çıkanlmıştı. Bu kanuna gore, her genç, hekım, Sağlık Bakanlığının gostereceği mahrumıyet bolgesıne gıdecek ve ancak 2 sene orada çahştıktan sonra ihtisas yapabılmek hakkına kavuşacaktı. Fakat bu kanuna, hekımin huzur içınde çalışabılmesı ıçın ınsan gıbı yaşıyabılmesım sağhyacak bır madde konmamıştı. Herhalde ihtisas yapmak ıstıyenlerın ister iste mez mahrumiyet bolgelenne gıt meğe mecbur kalacakları duşunul mustu Memleket \ azıfesı deyıp A nadolunun en ucra köşelerine gi denler bılâhare buyük bir hayal sukutuna uğradılar. Çunku, Vekiller ve mebuslar ıle karabeti olanlar, Ankara ve îstanbul civarında bır taraftan mecburi hızmetlerıni yaparlarken, dığer taraftan Universıtede ıhtısasa başlamak yolu nu bulmuşlardı. Çunku, Îstanbulda Kuçukçekmece nahıyelerının mahrumıyet bolgesı sayıldlğını, oralara kendını tâyın ettıren ıkı arkadaşınadan bızzat duymuştum. Bu vazıyet karşısında gıdenler, geri a<ı""r'u. gıtmeyı duşunenler vazgeçtı ''aka ıhtısas vapmak istıyenleı Mirt dısına gıttı. Bu cesaretı kendınde goremiyenler, memlekette kalıp baska mesleklere mtsap etti. Hiç kımse durup duru t en, memleketını ve aile^ıni bırakıp va bancı dıyarlara gıtmez. Gıderse buna hayatı. ıstıkbalı ıçın lu?um gordu demektır. Bmbır mahrumv yet ve meşakkat içınde yetisen 1 ır hekım, haklı olarak mesleeinde vukselmek ıster ve dolavısı>le ha yat sevivesini arttırmak ve boylece kendıni okutup adam eden aiiesıne de faydalı olmavı ister. Eım diye kadar kendı mukadderatı ıie başbaşa bırakılan hekım camiası nı, birdenbıre, yurda donmuyor diye sankı vatan haini ımış gıbi vatandaşhktan çıkarmakla tehdıt etmek dunyanın hiç bir memleketinde gorulmuş, ışıtılmis de^ildır. Yurt dışmdaki hekımlerin memlekete gelmeleri ısteniyorsa evvela bunların yurt dışma gıtmele • rınin sebeplerı incelenmeli ve bertaraf edılmelıdır. Şuna emin ol malıdır ki, yurt dışmdaki hekim lerin vatan ve millet sevgisi yurt içindekilerden az değıldir. Şimdi de size bulunmakta olduğum Aİmanyanm doktorlarmdan biraz bılgı verevim. Aîmanyada her meslek erbabı gibi hekımler de hayatından mem nun. ıstıkbalinden emindir. Bu, kanunlar ıle temınat altına alın mıştır. Partı ve hukumet değışme«inden durumun fenalaşması değil, bılâkis ivılesmesi beklenır. Diğer bır çok kanunlar gıbi hekimleTİe ilgiii kanuD da Kaıser VVılhelm devrınden kalma olup, zamanın ıcaplarına ve hekımlerin lehıne olmak uzere ufak tefek tâdıllere uğ ramakla beraber el'an yururluk ted.r TOA adı verılen baremle hekımler S IJI.III \e IV olmak u zere 5 grupa ayrılır. S. grupuna unıversıte klınık şefle:ıyle hasta hane başhekımlerı dahıl olup bun ların ayhk maasları 2000D M dır. Bundan maada klınık veya hastahanedekı yatak adedının yuzde 10 una sahıp olup, bu sayede hu=usi hastalarını tedavı ve amelu at et mek hakkına mahktırler. Boylece hekım, resmî ve husuai mesaısını aynı çatı altında ıcra etmes ve seve seve sabahın sekızınden ^Kş mın sekızıne kadar Durada ken dını mesleğme ve ümıne vern.ek ımiânını bulur. I. grupa. b^şasıs tanlar gırer kı, maasları 1500DM dır II. cı grupa 1250 DM. maaşla mutehassıs asıstanlar dahıldır. III cu grupta ıse 1000 D M. maaşla asıstanlar bulunur. IV. grup, unıversıteden yeni mezun olan asıstan yardımcılarına mahsustur. Bunlar, bırınci altı ayda 500 DM., ikincı altı ayda 600DM. ve ıkıncı yılda 750DM. maaş alırlar. 6 ay dahıhye servısınde, altı ay cerrahi servisinde. 6 ay nisaiye ser vısınde ve 6 ay da çocuk servısınde çalışmak suretıyle 2 senelık bır klinik çalışmasından sonra bir taraftan hekımlık hak ve salâhıyet lerme (Approbatıon) kavuşurlar dığer taraftan baremin III. cu derecesıne yukselırler. Aynca, başa sıstanlar, başhekıme vekâlet hahn de. vekâlet ucreti alırlar. Butun asıstanlar gece nobetlerı için 5070 DM. arasmda bir tazmınat alırlar Seıbest çalışan hekımlere gelınce Pratısyen olsun mutehassıs olsun bunlar sıgorta listemine gore, ça lısırlar. Hayat sevıyesınin ve yaşa ma jartlarının Almanyanın her rafında aynı olması dolayısiyle ser best hekımler umumıyetle doğduk ları »ehirlerde ve kazalarda ç a h j mayı tercıh edıyorlar. Serbest ça lısan bır hekımin ayhk kazancı 3 5000 DM. kadardır. Muayenehane açmak ıstıyen hekimlere devle tın kefıl olması sayesinde banka lar(mütehassıslara 2540000 ve pra tisyenlere 1015000DM.> on yıl va deli ve cuz'i faızlı kredı sağlamak tadır. thtıyarlık ve hastalık sıgortası da Etıbba Odaları tarafından organıze edılmiştır. Her hekim ma aşından veya kazancmdan ayda 200 400 DM. vermekle 65 yaşını doldurunca. veya daha evvel çalışamaz hale gelınce ayda 10002000 DM. tekaudıye ve malulıyet maa • şma hak kazanmaktadır. Her he kım otomobıl «ahıbidır. Bunun luks oîmayıp. hizmet vasıtası «ayıldığı, vergıden muaf olmasıyle an lajılır. Hekımlerin yılhk 2000 DM. kadar olan kazançları vergiye tabı değüdır. Bundan gayrı evh olan hekımler. 1600DM. çocuklu olan hekım;er aynca 1600 DM. ve karıkoca fevkalâde hallerde şahıs başına 1100DM olmak uzere bir vergi muafıyetıne tâbi tutulmakta dır. Keza her hekım d'lediğı takdirde çok müsait şartlarla bır ev sahıbi olabılroektedır. İçi bizi yakar, dışı başkasını! M Kruçef, "revizyonist,, ve "oportunist,, olmakla, sömürgeci ve emperyalistlere hizmet etmekle suçlandırıldı Tıran, 10 (a«.) Arnavutluk Komünist Partisinin organı «Zerı 1 Populit» te çıkan ve Arnavutluk Heberler Ajansınca yayımlanan ve Kruçef'e goriılraemiç çiddette çatan bir makalede şoyle denılmektedir : «Kruçef ın, sosyalıst kampının ve mılletlerarası işçi hareketinm birlığme karşı daha çırkm hareketlere başvuracağını bılıyoruz. Arnavutluk, halen bu hareketlerin kurbanı bulunmaktadır.» «Zeri t Popuüt» bu iddia hakkında daha fazla bilgı vermemekte, buna karşılık, Komünist Çınin «Revizyonist» lere karşı açtığı kampanyaya uygun bir şekılde Sovyet lıderı hakkında çeşıtli suçlamalar one surerek, Kruçef'ın adını açıkça revızyonistler arasmda saymaktadır. «Zeri î Populit» bu konuda Salazar bu nokta üzerinde bu »ebepten (azla duramamaktadır. Kuna rankabil Portekiz diktatörü, îneüterenin kendi müracaatine sekiz gün cevap vermedisini sövlemistir, Portekiz tngiltereden bazı hava mevdanlanndan istifade etrae talebinde bnlnnmusto. ESer lngiltere verecefei menfî cevabı derhal vermis olsavdı. Portekiz sekiz kıvmetli gün kavbetmivecekti. tngiltere Goa'nın kavbedillçinl sekiı günlük çecikmive bajlı>an bn izah karsısmda susmaktadır, fakat, ne mebusların n« de gazetecllerin agzı darmamaktadır. Müthli sömürçe alevhtan olan tnçiliz \fr\ mebuslarından Dinçle Foot bn mftnasebetle şunlan gövlemistlr: «Londranın bütiin protfstolarına rajmen lkincl Dünva Muhalifleri asker Başbakanın ortadan kaldırılmaSavası lçinde müVteîikimiz Salasında müttefik olmakla beraber, onun yerine geçeTar, Hltler'e Wolfram madenl göncek rejimde anlaşamamış durumdalar drrmekten vaıgeçmedi. Ba «raretle l^ter igtemez binlerce tngiliz ve mflttetlk askerinin ölümüne sebep Londra, 10 (A P ) Irak'ın asker Bu mucadelenin sonunda Kasım oldn.» Başbakanı Abdülkerim Kasım bu çalışanların sevgilisi, ustün tabagün dört muhtelif düşmana karşı kaların da amansız duşmanı halıV94S te Churchlll, Portekiz'in mucadele etmektedir. Kasım, bu ne gelmiştir. Kasım mucadelesın•vardınıını Istemlsii, bunu Avam mucadelede muvaffak olamadığı de daıtna îngihz ve Sovyet sılâhKamarasında Irat ettiji bir nu takdırde bu askerBaşbakanın si ları ıle mucehhez olan ordusuna tukla da sçıklamıstı, eski mfltte yasi hayatının sonunu teşkil ede güvenmiştır. fikinden bn kadar blrsey Istemege cektir. $imdi Kasım yeni bir ıhtil&l teh hakkı vardı, fakat Salazar, bn LondradaKİ dıplomatık çevreferyatlar» knlaÇını tıkadı ve Liz ler, tarafsız olarak geçınen Gene lıkesı ıle karsı karşıya bulunmakbon otelleTÎnt Alman casuslanna ral Kasım'm bu mücadeleden mu tadır. Kendisine muhalif riort grup ararak dolayısiyle yine Müttefik zaffer çıkabıleceğım zannetmemek da Kasım'ın ortadan kaldmlmasmı istemekte muttefık olmakla beraIerin aleyhine çalıstı, zengin ol tedırler. ber. onun verine geçecek rejınide mafa baktı. îngiltere 11e 1373 de Londradaki sıyasî uzmanlar Ka kat'ıyen anlaşm.ş bulunmamaktaittifak muahedesl imzalıyan Fortekiz bflyle rai yapmah ldi? Ne »ım'ın mucadelesini kazanamıyaca dırlar. Şurası muhakkaktır ki bu Churehlll'in feryadma knlak ka ftmı, bundan evvel de iddia etımis grupların her biri Irak için beşka bartan ne Wolfram sevklystını lerse de askerBaşbakan bir çok idare usulleri istsmektedır. Dort dnrdnrmak Ifizrnnnıra duv&n Sa kriHİ atlatmasını bjlmis ve hattâ grup arasında anlaştıklirı yegâne vapılsn nokta. Kasım'ın ortadan kaldınllazar, stmdi bar bar batınyoTdn 1959 senesmde kendisine ama, klmse onnn ferradına knlak suikast teşebbusunden de kurtul masıdır Irak'ın Ktiveyt hakkındaki kanırı asmiTordu. Talmı bu durumdan muştur. Kasım 1958 senesı ortsUrınd» ikAmerika Harieiyeslnin biraz endiBağdat, 10 (a.a ) Irak'm Ku sesi rardı. Çünkl sahst nüfuz ve tıdara geçmıs, han»danı ortadan veyt Emirliğini tanıyan ülkelerle Hibar Ozerine tnüesses olan Porte kaldırmı^tır Hanedanı tutanları olan diplomatik münasebetlerini sığınmaya yeniden gözden geçireceği yolunda kiz dlplomasisi plre için yorean yeraltı teşkilâtlarıtıa vakar bir tabiate mallktl. Porte çevketmıştır. Irak Dışişlerı Bakanı Haşim Cekiz ve Açare'lerdekl Mratejik üsvat'ın verdiği demecin resmi metler konnsnnda Amerikaya zorlnkni, Irak'taki butün yabancı diplol a r *karabil!rdl. e«rçİ PortekJt matlara «unulmuştıır. !«.! NATO'dan aynlacak bir »eviÖte yandan Irak Petrol Bakanhyey« getiremeıdf, fakat. bmradaki ğındaki yetkili kaynaklardan bğrepataahya mal etmenin nildiğine gore, Irak'ın petrolden arardı. sağladığı gelİT 1961 yılı İçin 95 milyon dınardan fazla olacaktır. tnglltcre 11e LJıbon »TMinda bn münaka^a devsm edednrann Goa yı Hlndlstan Hkert maksatlar nfeSeul, 10 ( a a l Güney Koredcrnnd» teçhiz etmek niyettndedir. ki Cunta'nın eski başkacı General 7nari T« MondoTir nehlrlerlnin ya Çang Do Yong, «karşı ihtilâlci faarattıfı hallç harb gemileri için liyetlerden» dolajı bugun bir asfevkaiftde bir limandır. Hindistan kerî mahkeme tarafından ölürae Vlkr»nt ismindeki nçak gemisinl mahkum edilmıstır. General Çang, bnrada banndıraeaktır. Aynca geçen 3 temmuzda, vardımcısı Ge•»ine Goa'da böyük hava meydanneral Park Çung Hi tarafından ları yapaeak ve §tratejik merdanlar bnrada temerküz edecektir. Cuntadan çıkanlmıştı. Mahkeme aynca, GeneTal Çang'Dabolim bava meydanı bn ise yaTamaktadır. Bonu Portekizliler ın 15 suç ortağım da çeşitli ceza1960 ta serbestlik stasankl Hindistan için hazıriamış lara çarpUrmıştır. Burlardan Getüsünü kaybedince ölüneral Çang'ın sekreteri olan Albay lardır. me mahkum edilmiş bir Li Hay Luı olüme mahkum edîl. M. PİRÎ şehir halini alması üzemiştir. Cuntanın eski üyeleri olan öbür 14 kişi de 515 \ıl arasınrine, Fas Hükümeti da hapis cezalanna çarptınltniflar Kahire'de tahliyeler böyle bir tedbire yenidır. den baş vurmak mecKahıre 10. (A.P.) Ekım 31 ta39 yaşında olan General Çang. ııhmde vuku bulan ve Suriye'nın bir hava albayı olan roahkeme baş buriyetinde kaldı Bırleşik Arab Cumhurıyetinden kanının idam bükmunu bildırmesi ayulması ıle neticelenen ihtılâli muiıaCasablanca 10, (A.P.) muteakıp Mısırda tevkıf edılen 37 sırasında soğukkanlıhEmı Tanca hmanımn 1962 senesı ıçinde Mı^ırlı siyaset adamının 30 unun faza etmiştir. General Çang, !»i ma^ıs 1960 ta beynelmılel bır hman haline getıtahlıye edilmiş olduğu açıklan rihinde Güney Korede yapılan hıi rılecegı Kral Hasan II tarafından nıaktadır. açıklanmıştır. Bu 37 Mısırlı siyaset adamı «re kümet darbesinden. 3 temmuz 1960 İlk adım olarak Tanca serbest lı aks\ oner» oldukları için o zaman da General Park'ın jandarmalan man olaralt ılan edılecek ve ondan edılinceye kaemniyet tedbiri olarak Içişlerı Ba tarafından tevkif »onra bu limana lerbest bır mınkanınu» emriyle tevkif edilınişler dar, Cuntanın baskanlığmı yap taka ılâve edılecektır. mıstır. d'r. 1960 senesınde serbest liman statusunu kaybetmiş olan Tanca yavas bır olüme mahkum bır şehir manzarasını almış, bır zamanlar meşhur olan gece kulupleri bner bırer kapılarını kapamaya başlamış iar. 50 bankadan 20 sı faaliyetini tatü etmiştir. Turıst şırketlerı, 1960 senesinden berı başhyan alâkasızhğı gorünce Tanca'yı lıstelerınden sılmisler ve Tanca "ıktisadi muşkuller içindt kıvranmaya başlamıştır. Haıan II, Tanca'mn bir an evvel eski haline gelebilmesine yardım ! m*ksadiyle bu limanı yazhk bag kent. ilân etmı? ve kendiıinin ve hükümetın yaz aylarım Tancada geçireceğini açıklamıstır. Yalnız Tanca'mn eski kaçakçılık başkentı haline getmlmesirıe goz yumulmıyacağı Kral Hasan tara fından açvkl&nmıştır. 1960 »enesln den evvel bu liman, bilha»»a uyus turucu madde kaçakçılanmn bir merkezi haline gelmiş bulunmakta idi. Bu hususta ciddî tedbirlerin alınacağı ve bunun tekerrürüne ra& nı olunacağına da işaret edilmektedir. Fransızlar bir Fas köyünö bombaladılar Rabat 10, (ajı.) Fxan«ıx Ce • zayir sının yakininde uslenmiş bu lunan Fransız topçusu, dün gece Uled Akbavi adh köyü bombalamıştır. Fransız topçusunun ateşinden kby, büyük zarar göımüş olup bir hayli yaralı vardır. Yaralılar, Fas Ordu cankurtaran lan tarafından Uça haıtahanesine kaldmlmıslardır. Kasım Irakto dört değişik düşmanîamücadele halinde Ankara 10 (CumhuriyetTeleks) CENTO'nun ekonomik kalkmrra programlarını muzakere etmek uzere CENTO ekonomik uzmînları 15 ocak tanhinde Ank<jra'da bır toplantı yapacaklardır. Toplantı da goru^ulecek konular arasında • 1 Madenlerin geliştinlmesi hakkında raporlar, 2 Sınai bankacılık, 3 tstatıstık konferansUrınd» varılan sonuçlar. 4 CEN'TO memleketleri tsle belermin egıtımlerı hakkında ra porlar, yer almaktadır. Ekonomik ıızmanlar kurulunun muzakerelerinden elde edılecek f nuçlar 26 subat tanhmrie Washing ton'da toplanacak CENTO ekono mik komıtesine sunulacaktır Gento ekonomik uzmanları 15 ocakta Ankarada toplanıyorlar Tiirk parasının değerini koruma kanununda bazı desrbikltkler yap'l'vor Ankara 10. (CumhuriyetTeleks) Anayasava gore antidemokrntik kanunlar arasmda yer alan 15"7 yılı «Tnrk Parasının Kıvme<inı Ko Tiıma Kanunu» nun değış+ınlmesi ıçın Malıve Bakanhğında yapılan çahsmalar bıtmek uzeredır Oldukça. eski bir tarihe sahip olan bu kanunun yeni Anayssaya îore değerlendmlmesı ve gunun ıhtivaçlarını karsılıyabılme^ı icin yeni bır kanun tasa'isı hsnrlanmaktadır. Yen' kanunun. Vergı Usul Kanu nuna muşabıh olacağı ve eski ka nundakı pek çok hapis cezasımn asgarıye ındirileceğı ve daha 7'ya de cezaların yer verileceğı oğre nilmiştir Yeni kanun. avrıca ge nis usul hükümlenni de ihtiva et mektedir. Maliye Bakanlığı tarafından haıırlanan yeni tasarı. bnümüzfleki gunlerde Bakanlar Kuruluni scv kedılecek ve hükumet tasarısı olarak T B M M . Başkanlıgına en kı sa zamanda verilmiş olacak'ır. eslekler v vardır ki hakkivle yap apmak isterseniz rahatınıı, hnznrunuz kal ınaz.. Bnnlardan biri dok torluk, öteki gazetecüiktir. Neden?. Çünkü doktor herkes gibl henı. kendi sıbhati\le ıleilenir, endişelcnir.. hem dostlarınm, vakınlarınm •e hastalannın dertleriyle v dertlenir. Gazeteci. eerçekten eazeteci ise hem kendi hesabına, hem memleket hesabına olavlardan, dolaylardan endişelenir. Gün olur, pözüne uykn girmez, gün olur ağıına Iokma!. E bn hayat roıdır?. Ama avukat dâvasına bakar. Kazanır, kaybeder. Dükkâncı satışın» bakar. îsleri iyi giderse memnnndur. Komsnsununki iyi gitmiş veya gıtmemis \nz gelir, battâ gitmezse daha da memnun olanı vardır. Demek ki; bir deıdi çok, dertlisi çok; devası a7 raesleğe girmisiz ki tadından yenmez. Gelgelelim; sahsen tanımadıfım halde nedendir bilmem kendisine karşı pek büyük bir »evgi besledi|im bir mebus, Doktor tbrahim öktera: Ah, doktorlnktan baska bir de gazeteci olsa idim; dive bizim meslejin hasretini çekiyor. Aman doktor!. Doktorlnk mesleğlnizin verdiği \aytrın tasa çevresi siıe yetmiyor da, bir de gazetecinin jeniş dert ortaklıjına mı %\Tmek irtiyorsnnuı? Bnyurun, buyttrnn!. Benee Türk çocuklarına bondan sonra mesnt olmak, daha doğrnsu «bedbaht olmamak sanatı» adı altında bir terbiye dersi verroek 1Szım. Bn arada meslek seçmek faslı da ayn bir önem taşımahdır. Görülüyor kl insaflı ve vicdanlı hakikî bir gazeteci için daha nran müddet gönül ferahlığı ile calıımak ve yaşaroak bayaldir. Isin acaip, hattâ gülüneeek tsrafı odor ki; bir gazeteci daima tam mânasiyle vazifesini bilir bir gaseteei tıpkı parraaklıgına adak bezleri baglanan, mnmlar yakılan evliy» gibidir. Ona aynı Işin hem divacısı hem dâvahsı başvurur. Hem alacakh, hem borçlu gelir. Hem suçlu, hem magdur ümit baglsr TC işinin kendi lehine hallini, hiç değilse mfidafaasım ister, ne yapar bu hallerde o biçare cılız kalem? Hangisini memnun etse öte taraf içerler. • Parlimento, rnemleketin bölümlerinin bır hulâsasıdır; degilse öyle oltnalıdır. Şimdi bir koalisyon hükümeti var. Birbirine zıt iki parti C.H.P. \e A.P' hükümeti idarede isbirliğine karar verdıler. tnönünnn Başkanlığında bır hükumet kurdular. Her İki partiye mensup Bakanlarla görüştuk: Biz birbirımızle kilit gibiyiz.. Aman 8İz de dısarıda su koalisyonu müdafaa ve takvive ediniz! diyorlar. Endişe ve emelleri haklı, meşru!. Ne var ki »ynı endise Mecliste, hiç degilse, Meclisın koalisyona dahil partiye mensnp bir kısım mebnslannda yok.. Onlar bilâkis hükümeti zayıf düşürmek ve düşürroek İçin ne yapmak lâzım gelirse yapıyorlar. O koalisyon partisi de kendi âzasına disiplin empoze edemlyor. edemez de.. Çünkü zaten bu parti pek siımmettedârik knruldn. Kimse kimseyi tanımıvor. Sonra da simdi Işbirligi yaptıçı Halk Parti»ini yıkmak için knruldn. Tani menfi bir emelle işe girdi. ts müspet sahays, hele maksatlarınm 180 derece zıttı bir hedefe yönelince tabiî yadırgamalar, söz diniememeler de oldu: olacak da. Esasen Menderes iktidan devrinin en büyük kotülüklerinden biri de memlekette siyasî ablâk ve disiplin bırakmamıs olması\öı. Şimdi, ber sahada olduğn gibi. bu sahada da o devrin ceremesini çekiyoruz. Ama bn böyle sitmez, zaten gitmiyor da.. Ne olur? Molotof muamması Sabık Dışişleri Bakanı gene ortadan kayboldu ve Moskova resmî kaynakları. «Malumatımız yok» diyorlar Moskova 10, (AP.) Sovyet Dışışleri Bakanlığı tarafından Viyanadaki Beynelmilel Atom Komısyonundaki vazifesıne avdet ettiği bildirilen sabık Dışışlerı Bakanı ve «Stalınist» diye tanınan Vyacheslav Molotof'un Avu»turya başkentıne gelmemesi ve bınmesi beklenen trende bulunmaması uzerine gazetecıler, eski dıplomatın akıbeti hakkında Sovyet Dışışlerı Bakanlığını sual yağmuruna tutmuslardır. Dışişleri Bakanhğı sozcusu «Molotof'un hasta olup olmadığı» suahne, «bilmıyorum» demıs ve Molotof'un ne zaman vazife^ıne doneceğine daır suale ıse: «Molotof'un ne yapacağı hakkında malu matımız yoktur» demıştır. Bu son inkişaf, Molotof hâdısesini bir muamma haline sokmuştur Kruçef, son Moskova Komunıst Partısı kon gresınde Molotof'a karsı cephe almıs ve kendisınm Komunıst Partisinden ihracını ıstemiştir. Molotof, ise hiç beklenmedık bir sırada eşini yanına alarak Moskova'ya hareket etmış ve kendısini temizliyeceğını Kruçef'e bildırmişti. Komünist Partısindeki çekışmeli ve iddıalı bu hâdise hakkında o zamandanber» her hangı bir açıklanma yapıl • ( mamış olmakla beraber, bilhassa partinın aşağı tabakası bu hâdisede Molotof'u des teklemış olduğu bildirilmektedir. Fakat bu hususta her I hangı resmi bir açıklama yapılmamıştır. G. Kore ihiilâl lideri idama mahkum edildi Tanca tekrar liman oluyor enternasyonal 700 tabanca mennisi ele geçirildi , 75 yasındakı bır silâhçı 700 tabanca mermisiyle yakalanmıştır. Kocaelinde yakalanan bır şahıstan musadere edilen tabanca mermilerinin Halıl özhersek taraîından satıldığını tesbıt eden Kocaeli polısi şehrımize Alpaslan Bilginer ve Kucum Şahın ismınde ikı knmıserıni gondermiştır. Bugun bğleden «onra beherı ikibuçuk lıradan 700 tabanca mermısını iOİıslere satan 75 yasındakı Ha lil Özhersek suç ustu yakatanmış tır. Dükkânında >apılan sramada bir tabanca ile muhtelif cins mermiler de bulunmuştur. Sanık hakkında kovuşturma açıl mıştır. V} Hanife SÜZMETAŞ j\ 1 « Avvıkat 1 '^ \ VT Mahmut ÖZYİĞİT W V( Evlendiler w W 1 ocak 19*3 Orduevitst 0 Aysel YURDAKUL £? 11* ACI BİR ÖLÜM Antdkyalı Sallh Megçl eçl, Dr Ziver Mesçi ve merhum (Fstma Memun. Gantme Melek. Mus tafa, ŞUkrü. Kemal M<>sçrnln anneleri'. Nermın Mesçi nm k i vın\^1ı0esı. Mehmet Ad^l Gırav ve kTdeçİTinın. Husampttın. Salâhattın, fımer. Melek ve kirdpşlerının snncannplen. Salıh, Naşıt Mefçı ve kardeslerinin. Dr Sahh, Yusuf Mesçi ve kardeslerının Scvinç ve Draç Mescı rın h ıhaannplen Sabri KARAMAN EVLINDÎLER. Ankarı İbrahim Köz'ün babası vefat etti Arkadaştmız ibrahim Koı'ün babssı Mehmet Ali Kbz, kı§« bir rahatsızlıgı mütaakıp vefat etmlş ve eepaze'sl Merkezefendl kabrlstanına defnedilmiçtlr Merhuma rahmet kederli srkadaşnııza ve aüeslne baçaağlığı dlleriz EUTHYMOL ıngilterede en çok kullanılan MACUNU Notre Dame de Sion Fransız Kız Lısesi dun «Yahya Kemal'i anma gunü» tertiplemiştır. Büyuk şairin hayatının anlatıldığt törende şürler okuntnuştur. Torene korosu ile katılan Münir Nurettin Selçuk, Yahya Kemal'in eserlermden besteledıği şarkıları okumuştur. Yahya Kemal'i anma günü Frank Sinatra, yeniden evleniyor Hollywufld 10, (A.P.) Holly • wood'un meşhur şarkıcı aktör yıldızı 46 >aşır.da Frank Sinatra, yeniden evlenmeğe karar verdiğini açıklamıştır. Frank Sinatra, Güney Afnkalı artiat olan 25 yaşında Juliet Prow se ile evleneceğini gazetecilere a çıklamıstır. Juliet Pxow»e Can \ Can dansı ile meşhur olmustur. 147 lerin durumu ne olacak? I Frank Smatra, gazetecilere Prow özcan Ergüder: Liderlik buh | se'in «sanane bir kız> olduğunu ram, sdylemiş ve çok mesut olduğunu Orhan Birgıt: Birle«mesi Gesözlerine ilâve «tmiştir. Bir muha rekenler. bir, Sinatra'yı «Bizi bu haberle şag KÎM'in her yerde gdıu, kın» ;evirdiniz» demiş, Frank Si KÎM'in her yerde kulağı natra da cevaben «Ben bile şaşkıvardır. na döndüm» seklinde konuşmu? tur. Faal 304/437 Mıllet: Korkulu setsızlik Yolıuzluklar: Bır b»nkan:n 1JS mılyonu, | Izmir: Tüttin re Af | Spor: Gumuspala gelecek * diye... : Sağlık Bakanı «Sılıp supücü t yor, ajpma.... • KIM SAYIN DOKTOR ve ECZACHARA Union Chimique Belge S.A. Bruxelles • Belgique fabrikalannın PADEKO İLAÇLTD. ŞTİ. Cumhuriyet Cad. 241/1 Harbive Tel: 4828 28 Sydney 10, (AP.) Sydney'ın 70 mil açıklarında bır balıkçınır. yakaladığı bir köpek balıgının ağzında bir insana ait olduğu anlaşılan bir kol bulunmustur. Pazartesi günü balığm yakalandığı mahalden 180 metre mesafede bir bahkçı teknesi sert denizde devrilmiş ve teknede bulunan 25 yasındaki Stephen Mcleon'u bulmak kmbil olraamıstır. Ağzında bir kol çıkan köpek balığı Muhtelif menşell baş dönmelerinln sp«sifik llâcı DILIGAN komprımeleri piyasaya arzedilmiştir Türkıyede amill. I'ıbbT MUstahzarat Laboratuan' BİLİM wmtmmm^mmm^mmmm^ Ltd. şti. istaobu! ı İUaolık: 1260/435 Ta bn partilerde birbirinin 16kırdısını anlavanlar bir ara\a gellr, yeni bir takım doküroler olur. Yeni partiler tesekkül eder, kanun V E F A T ların koalisyonu tutacak sayıda Mustafa Karsak'ın ağabevısi, olanları hükümeti destekler, îsler Muzaffer Belscr Şenf Karsak. Bllat Kr.rsak Mükerrem Ugur'un yoluna gircr. babalan. Haluk Belson. Sabıha Tahnt ötekiler kalabalık olur; Karsak. Behçet Ugur, Berrın hükumet düşer. >enı hükumet knK a r s a k n kajmpederlfri. GemBn. DİLFİRUZ MESÇİ rulamaz, o zaman ne olur?. lik Ulccarlanndaıı 10 ocik ıotıî çarşarrba piinü Mesrn iktidar yolunu,raesruma Hakkın rahmotme k*4vuçmuştur İBRAHİM KARSAK balefet yolunu, mesru tenkid yoCenaze<=ı 12 ocak 1962 cuma güvefat etmiştir Cenaze«i 1111962 lunu kapadığı için Demokrat iktiru oğîp Tiamazn'.ı ırütaakıp perşembe günü ikındı nan.azım Çı=U camiınden kaldırılirak Zır. dan bir ihtilâle gebe kaldı \t bj mütaakıp Şiçh camımdoı kalcırlikuyu A.srl mezarlıgına dçfihtilâl tıpkı gebelik gibi ajlat evdınlarak Zincirlıku>udakı aıle nedilecektır. Allahtan ganl gani mezarhgına defneriılçcektır vel baslarmştı. 21 Mayısta dogdn. rahmet dileriz Karsak allesi Bu ihtilâl, bütün geçmişteki emsaline istisna teşkil ederek yerinı llâncılık 1SS1 '434 CuınJrarlyet 441 seçimle gelen bir demokratik idareye bıraktı, Bu idare j a kendiı.i varatan o ihtilâlı kabul eder; ısine bakar, vahut kabul etmez, geri trper. O zaman da ihtilâl durdugu \erden devam eder, hiç bir ibtılâl karşı bir ihtilâl olmadan tasfiye edilmez ve hiç bir ihtilâl bile bile, kendini tasfne edecek bir ihtilâle Reklâmcılık: 3 42S göz jnmmaz. Bunlar tarihı" v«Tdi|i dersılerdir, gdrebüenlere a^an bevandır. BU on kadar kucük buvük ihtilâl vasadık. Dısarı ıhtilâller de caha! Bu, hep bövle olmustur. O halde i'imiz ba>itlesmtstır. \ a ihtilâlı ve onun tesis ettisi rciimı bir bütün olarak kabul ederİ7; ona lâvık olduîumuzıi eöstererck memleketi pek muhtac olduen sükun ve istikrara ka\ustururu7; >ahut ıhtılili su af bahanesı ve Demokrat Partivi diriltme tesehbüslerivle reddetmeve kalkan rejimi de birlikte meohule sürükleriz. Ondan sonrası ne olur?. Ne olacak? Rejim bir müddet için tedavi altına alınır. Anlıyana sivrisinek saz. anlamıyana davul zurna az.. Siz simdi dersiniz ki hn adam Otobüs Kamyon ve bütün motörlü vasıtaihtilâlı davct edivor. Ben hep lar için aydınlatma ve elektrik malzemesi bö\le vazdım. Kimsc dinlemedi. Ve sonu ne çıktı eördüniu, Kısaimal eden Avrupanın en büyük fabrikası cası ihtilâli benimsemedikçe. hazmetmedikoe onun rocuju olan demokrasi rejimindrn \ r o rejımin En müsait fiyatlarla proforma verilir. nimetlerinden fz\ dalanmı>a ımkân Türkiyede Reamî Sek+ör Mümessili yoktur. "Yani hürrivet \ ar dıjr o hiirriveti çetiren ihtilâli ^ıkmağa kalkmak onnn tesis ettiÇi rejimi vıkmak demektir. Dikkstli olalım. Takstm Tarlabası Cad. 7] Bu son tecrübede de iflâs edersek Telefon: 44 23 98 bir daha bizde demokrası rejimini istiyecek, hattâ müdafaa edecek kimse senelerce çıkamaz. ÇBtma. 413/440) B. FELCK Cumhuriyet 4S8 WesHaelische Metall İndnstrie K.6. Lippstadt We$t Germany KENAN ECE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog