Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

tKf llüllfllllll IIIlliliIlUTHItll CUMHURÎYET IMİLLETLERARASi MESELELERİ ıııâıııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııuiıııııııııııııııııımmıııııııııEıııı Nehru'nun kılıcı Yazan: Zafer Hasan Aybek Hint Yarımadasında bulunan, tulmuf gibidir. Burada. evvelijaPortekize ait Goa, Daman ve Diu tını kısaca hatırlamak yerinde oBamındaki ufak toprak paTçalan lur: 19*7 yılında Pakistan ve Hinnı, dünyaya barışseverlik dersini distan 2 ayn ve müstakil devlet vermek istiyen ve siddet aleyhtar olarak teşekkül ettikleri zaman, lığı peygamberi Gandi'nin havari Hint Yanmadasında bulunan irili si sayılan Nehru'nun orduları, Bir ufaklı 700 yerli hükümdar ve ahaleşmiş Milletler Teskilâtını da bi Iisirte ya Hindistana veyahut PaSon yapılan sanayı sayıznma göçe aayarak işgal edhrerdiler. As kistana katılmak »eyahut mü?taya Afrika milletleri de, bunu kil kalma hakkı tanmmıştı.. Bu re tstanbulda 123.144 ü Devlet sekdünyadaki sömürgeciliği tasfiye i hükümdarlann en oüyüğü ve Müs töründe ve 178.491 i özel »ektörde olmak üzere 301.635 kişi çahşmakçin «tılan bir adım telâkki ederek lüman olao Haydarabâd Nizamı memnunluklannı gösterdiler. Bu tnüstakil olmak istemiş, fakat Neh tadır. En fazla işçi çalıştıran kollann basmda 102 bin kişi ile mensuyerlerin istikbalini silâh kuvveti ru, (ahalisi Hindu'dur ve Hindistacat sanayii gelmekte, bunu, 48 228 ile değil de anlaşma yolu ile tâjrin na katılmak istiyorlar) diyerek, ile gıda sanayii takip etmektedir. ettinnek maksadiyle. Güvenlik ülkesini lorla i?«al etmi» ve düuDiger taraftan yapılan istatİ3tikleKonseyine Amerika, îngiltere ve yanm en zengin Prensi »ayılan re göre Devlet selctörünün yıllık Fransa ile birlikte, Türkiye, atesin Nizam Osman AH Han'u bütün geliri 5 mılyar, özel sektörün ise kesilmesi ve Hint kuvvetlerinin ge hazinelenne el koymuj ve yetki 7 milyar lirayı bulmaktadır. ri çekümesi için bir karar surett Ierini tamamea kısmıştı. Müslüvermlş ije de Sovyetlerin 99 unou man olan Junajarh Hükümdarı isc vetosu yüzünden bu karar sureti Pakistana katılmak arzusunu iz Yazın yaklaşmasiyle motörakîm kalmıştır. Yazarlanmızdan har etmij, fakat Nehrn yine (halkı ciiler faaliyete geçti banlan hükumetimizin bu tutı> Hindu'dur ve Hindistanla birle»Yaz «ylannın yaklasması dolayımuDu beğenmemişler ve Türkiyevi mek istiyor) diyerek ülkesinj zor siyle Köprü • Haydarpafa • Kadısömürgeciliğin devamını istemek» la almıatiT. Ke^mirt gelince, Müs köy arasmda çalifan dolsıus motor le itham eder gibi bir tavır takın lüman olaa »haliil PakısUna ka sahipleri teknelerini revizyona tamıjlardsr. tılmak istemi», fakat Mihracesi, bi tutmaya başlatnışlardır. Bazı motor sahipleri oturma yerini fazBu topraklann bir aSmfirge olup Hindu olduğunctao, shalıaııun arlalastırmak için de güverte knsmıolmadığı keyfiyeti incelemeye de zusunu hiçe sayarn<c ilıiıdı»tana birleşmek için Nehru'ya oıuıacaat nı genışletmişlerdir. ger bir konudur. Koloni yani söDiğer taraftan 225 kişi alabilecek mürge keljmesinin lugatta bir çok etmiftiz. Bu acier rif Nenıu haı yeni bir motorun da insasına gelekın istefinı hiç na^ırt rtipard aimânalan vardır. Birleşmis Millet mamış ve Mihraceye kaıjı isyan cek hafta başlanacak ve hariran ler çevrelerinde, diğer meseleleeden Keşmır halkını bastırmak » ayına yetiştirilecektir. re nazaran daha çok hassasiyetle çin kara ve navaian ksker sevk «Yaka» sigarası şubatta üzerinde durulan sömürgecilik koetmij ve Keçmir''ı: büyük bir kıspiyasaya çıkarıhyor nusu görüşüldüğü zaman, (Batı mını işgal edivermiiti. Nehru'Yılbaşı dolayısiyle fazla rniktardönyası harieinde Batılı bir devnun kendi tfade.îins gore, «iddet letin idaresinde bulunan topraklar aleyhtarlığı peygamberi Gandi bi da satılan alkollü ıçkilerden Kukoloni yani sömürge sayıhr) denil le Keşmir'in zorla Hindistan tara hip, Yeni Rakı ve Votka bazı bamektedir. Bu tarife göre, Ameri fından işgal ediknesini tasvip et yilerde kalmadığı için Tekel tdakanın idaresindeki Hawai adalariy mis idi. Demek ki yalnız banşse resi imalatı fazlalaştırmıştır. Tekel Idaresinin yeni hazırlattığı siyah le Okinau.a ve Samoa adalarımn ver Nehru değil. siddet aleyhtarı «Yaka» sigarası da şubat ayı içinda, Afrika ve Asyada Fransızlar Mabatma (!) Gandi bıle, mukad de piyasaya çıkmış olacaktır. la îngilizlerin Portekizin ve Ho deratını kendileri tâyio etmek ı»Koyunlar kuzulamaya ltcdalılann elinde bulunan Cezayir tiyen Müslümas ntlkiDio aaker Kenya, Angola ve sair gibi yerlerin kuvvetıyle râm eiilmesaıe tarafbaşladılar de birer sömürge sayılması gere tardı! Haydarâbad ile Junagar'ı. Havalann müsaıt geçmesi fizerikir, halbuki gerçek böyle değildîr: ahalisinin arzusu üzeritıe ışgal et ne bazı bölgelerde koyunlar kuzuHawai adaları bugün New York tiğini söyliyen Nehru, Ke^mir hal lamaktadır. ve Kaliforniya gibi Birleşik A lcının arzularuu reddetmeyi Hint Kuzular henüz piyasaya arz edilmerikanın elli devletinden bir dev meniaatlerine daha uygıu bolmuf memektedir. Haber aldığımıza gölet olup onlar gibi bütün hak ve tu. Birleşmiş Milletlerin tnünaha re, Tarım Bakanhğı koyunlann erhürriyetlere malik bir ülkedir. O lesi üzerine Kesmirde bir ateş kes ken kesilmemesi için ilgililere tahalde Batılı bir hükümran devle hattı tesbit editoni? ve Keşmir hal limat vermiştir. Aksine hareket edenler hakkında tin »ınırlan dışında bulunan yer kının mukadderatıntn serbest bir lerin sömürge sayılıp sayılmıyac» plebisitle tâyin edileceği hususu kanuni takibat yapılacakbr. tlgililerce yapılan hesaplara göğına karar vermek için evvelâ bu taraflarca kabul edümişti. Fakat yerlerin siyasi statüsüne bakmak serbest bir plebisitin yapümau me re, kuzuların erken kesilmesinden ötürü her yıl 20 bin tondan fazla lâzımdır. Eğer ahalısi hükümrsn selesi 14 yıldanberi »skıda kalbir et kaybı meydana gelmektedir. devletin öz halkı gibi bütün hak mıj ve Nehru Birleşmi» MilletleKendi kendini yaraladı ve hüriyetlere malik ve işlerini rin bu meselenin halli için teklif kendileri idare ediyorlarsa bu yer ettigi bütün hal turetlerini reddetGalata'da Derici sokagında 12 » Ke«mir yılı evde otursn 35 yaslanndaki ler «ömürge değil, hükümran tnem mıç ve plebisit taraitan hapislerde Rafet Behiç sarhosluk saikiyle ken leketin bir parçası ve bir eyaleti Bafbakam Abdullahı çürütmeye ve halk» kukla bir disini ekmek bıçağı ile bacağından dir, demektir. Ke;mir hükümeti vasıtasiyle en yaralamıstır. Goa 1910 yıhnda Portekizliler ta vai ifkenceler yapmaya devam etYarah tedavi altına »lınmıştır. rafmdan Gucerat Sultanından alın mişür. mi) ve o zamandanberi Lizbon ta Bir evin arka duvan çöktü rafından idare edilmekte iken 1951 Dün sabah gaat 7 nralannda yılında Portekizin bir (Denizaşıın Goa'ya yapüan tecavüz» karşl Salmatomruk'ta bes katlı bir evin vilâyeti) halin* getirilmiş ve a Birle»miş Milletler tarafından hiç arka duvan çökmüstür. halisine diğer Portekizlilerin sa bir tesirli tedbir alınamadığım gö Tamburacı sokağrnda Hamiyet hip oldukları haklar tanınmıştır. rerek bundan cesaret alacak olan Eyön'e ait 5 sayılı ahsap beş katlı Halkı ırk bakıtnından Hintli ol Nehru'nun Reddy'nin d e £ ğ i gibi, evin arka duvarlan yağan yağmur lann tesiriyle 4ni olarak çökmüsmasına rağmen adeta Portekizleşyann Azad (Hür) Keçmir lopraktür. mis, Hristiyan olmuş, Batı kültüİannı i^gal etmiyeceğini kim gaBüyük bir tesadüf eıeri alarak rünü benimsemiş ve kendilerini ay ranti edebilirî Hattâ iktisadî kal evde ikamet eden 25 kisi yara bere n . hattâ Hintlilerden daha üstün kmma plânlan için Amerikadan almadan kendilerini dısanya atmif bir halk telâkki etmeye başlamışalmakta olduğu milyarlarea dolar lardır. Açıkta kalanların durumu tır. Bu yerler Portekizlilerin Afla harb »anayiini de geli»tirerek, ile Belediye ve Kızılay mesgul olrikadaki Angolasına hiç benzeme* 1er. Nehro, Goa, Daman ve Diu bir kaç zaman sonra Pakistan hü maktadır. halkının eristiği *ültür ve uv kümetini de, Hint topraklannı iî» OCAK 11 ŞABAN 4 garlık seviyesine hiç bakmıyarak. gal eden bir yabana kuvvet • onlan kendi mukadderatını tâyin yıp. ortadan kaldırmaya teşebbüs hususunda «öz «ahibi kabul etme etmesinin kim önüne geçecektir? miş ve topraklannm, Hint Ya Zaten Nehru'nun naüfrit taraftarrımadasının bir kısmı olduğunu ı ları, eskiden tngiliz Hint tmpaleri sürerek, (Bu yerleri müstev ratorluğuna dahil olan tekmil top V. 1 7JjjlZjt|14.47ll7.C0|18J8[ 5.3S liden kurtaracağım) iddiatı ile bu rakları ve bu meyanda bugünkü laUTimı lorla işgal edivermiştir. Pakistan, Birmanya ve Seylanı da E. ] 2.241 7.22i 9.47|12.00| istirdat e tm«k re Malaya üe EnNehru'nun mensup bulunduğu donezya ve tekmil Güneydoğu AsHint Millî Kongre Partisinin Bas yayı kültür hegemonyası altına alkanı Reddy bundan resaret alarak, mak v e Hindistandaki Müslüman14 yıldanberi Birleşmiş Milletler larla, Hristiyanlan ve Budirtleri nezaretinde bir plebisit yapılarak geldikleri yerler» veyahut dindajmukadderatının tâyin edileceğini lanmn kalabalık bulunduklan ülbekliyen Kesmir'in, Pakistan hukelere sürmek veyahut onlara Hin dudu yakımnda bulunan ve Azad duizm! kabul ettirerek onlan Ur (Hür) Kesmir denilen kısmını da mamen yok etmek iıterler. işgal ederek anava'.ana lthak edeceği tehdidini savurmuştuı. Banî Bugün gelen en ton haberlere sever Nehru'nun mensup olduğu göre, Hindistan ordulannı Batı partinin başkamnın bu sözleri dün sınırlanna doğru ilerletmeye ve ya banşı için eiddî bir tehlike teş Batı Pakistan hudutlan üıerire kil etmektedir. yığınak yaptırmaya baslamıstır Keçmir halkının mukadderatını Banssever Nehru'nun kılıcı, artık tâyin tneseleri «üriincemede kal komşulannın baflan üzerinde ıalmış olması yüzünden âdeta unu lanmaktadır. | Eğitim Meseleleri | ını|ıııııııııırtwıııııi!iıııııııııııımııııııi!iıııımııııııııııııııııifHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııı=ıııı HEM CençKğin dünkih onıi TT7" omfinizm tefclikeetnisı ba meaücktt tçia M deaıek oldnsnu elbet g&rüp d&şnnefeiten her insaa bJlir. Ama »oK gnr gukkanh oram, Mttte a*hka*hMii taateym v« •»«•»leketâa manzarastm atyl* «trafbca gözden geçirin. Bu tehlike son aylarda, ton gttnlerde eskiden olduğundan 50 100 misli daha mı arth? Hakikaten memîeketçe Demir Perde gerfsine kaymak üzere miyiz? Anadolnda, tstanbulda demokraatyi dsvirmek üzere yer yer kurulmuş gizli teşekküller mi meydana çıkarıldı? BötÜK yards kaplıyan bir yer altı faafîvctiain rejfaai alaşag? etmek üzere hazırladıfı alânlar mı balonda? Gizli beyannamcler baaaa matbaalar, gizli silâh depeian, yurt AışiBdan getırılmis para çuvalrarı mı ke«fe*ldi? Her imaf ve rz'an sahtbmin bn suallere »ereceği cevaplar malumdur. Şu halde nedir etrafımızı kaplıyan bu gürültü? Nedir malum gazetelerdekl manşetler makalele», fıkralar, nedir Kayseri hapishanesindeki hüeresinde aabtk bir Rriaicaaabırra #ahi bfyaaat n r a r n sürSMeyen toUşT Haaa, bakm, bm islerin içyüzih»i b«n aniataiiy.ayan da bir ayaca okayacaoı siaiere nakleîsin. rzBtir^cn Bnb. Dr. Sabahattin öcal konosuyor. «Cumartesi günkü komediyi gülerek geçeaıedim. Birkaç yüz sfizde Atatürkjü genç, komünizmı tel'in perdesi arkasmda gericiliğ^tn ve başkalarına a'.et olmaam şakaae bir öraejini verdiler. Gazetenizi yıllardır severek okuruaa. Milliyat ve Dnnya gazetelerini de takip etmekteyim. Şimdiye kadar komünizan ile uzak • yakın hiçbir ilintilerini goremedim. S«n çıkan Yöa mecmuasını da aldım. Dikkatle okudurn. Onda da bahsedilen ideolojıye ait hiçbir belirti bulamadım. Arkadaşlanm da bu görüşte olduklanna eöre, acaba bta okud»^un«ur« artlamıyacak kadar kültür (ukarası mıyız ki, bazı yaygaracılar keskin koku alraa has*«)arı »ay«sinde bunu hemencecik teşhis ediyorlar? İstanbulda çalışıyor Ilk öğretim dâvası ve ilkokul öğretmeni rini bir Boktada toplıyarftk yapıeı bir hale gelebrlne si, bütünlüğü ile iş görebilmesi için hu zcra kavuşması, lerden oıri de, hiç şüphe yok kl, lamanda bilgi yoiu ile bilgeük yo daha dogruso, isinde olağaa olmılun» yönelrîr. Daha önceleri oldu yan zorluklardan uzak k»ima3» geilk öğretimdir. Ilk öğretim, bir topluluğun bi fo gibi. ftat prensipıne aygun bir rekmektedir. lirc, koltür hayatının bajlangıç, hayat seklıne ba£lı olmaktan uDiğer taraftan, ıman, yaşı, çajı hareket noktajıdır. Mânevi yapı laktastırır. tnsana, gcrçeklik pren kültür seviyesi ne olursa oisun, jının. degerlerinio temelidir. Dö sipine göre ya^amak loruzdugu bi daima başkaları taraiından beğejünce b*raoerîifi. birliği kaynağı lincini asılamağa ugTajut. nilmek ister. Bu yüzden varlığı ile dır. Olumlu vmrlık, hayat anlayıtlkokul öğretmeni görulduğü. ve ilgiii olan heı şeye karaı büyük bir sıntn, evren görüsünün, vatandas Btedenb«rt sanıldıgı Rİbt, en kolay hassasiyet gösterir. Kendisine ait lık, jnsanlık bilincinin ilk yaratı is değil, tersiae olarak, en zor işi bulunan her ise, mesieğme bas~ asıdır. ve bu »şin Ufidıgi büyük sorurn kaları tarafından önem verilmesini Gerçekten, ilk öğretun. insan de iuluğu üzenne alır. Tabiatin in bekler. Kendisine ait olan şeylere, tarafından nen varlığı, hayabnda ilk defa. dü sanını cemiyehn însanı haliae ge yaptığı işe, başkaları ıcnli, yapıcı, yarstıcı, sistemli bır tirmege çah«ır. Henüz h.amhğını verilen önem ölçüsünde bağlanakültürie, bılgı dünyaaı ile karn muhatua eden, ıçgudülerm etkısı, bilir ve verimli olabiMr. BaşkalabeğenUen işini bekarsıya getirir. Daha ycritıâe, da baskısı altında bulunaa ve ba iç a tantmdan ha tam ve açık bir deyisle, insanın. güdülere göre faaliyetlerİBe de genir ve sever. Beğendiği, sevdıği diğer canlılarla miişterek ham ia vam etmek iatiyen ifleomeous in işi yaparken sevinç duyar. Kendıbiatini temsil eden yaradılışım ilk san ruhunu yeni baştan şekillen sjne »eTinç veres iste daha çols dela insanlığm yüıyılUr boyunea dirir. Değerlendirir. Daha ujgun çahşmak, başarıh olmak ister. ister; çünkü, Daşarth olabildiği kaelde ettijî tecrübelerioin yardım bir deyişle, veni baştan yaratır. dar sevinmek imkânını bulur. Ter lariyle dejisikliklere uğratmağa tlkokui öğretmeni, geçmiste ol sine olarak, insan, başkalan taraçalısır. Onda, sosyal hayatın utedigi ve uyması gereken iîlenmiş dnğu gibi, sadece küçük çoctıklar finden beğenilmiyen, kusümsenen zorluk çeker. incelmiş, psikanalistleriB deyımle ta ugıaşan onlara okuma, yazma işine bağlanmakta riyle, yücelmi» ikinci bir tabiat ya ve b*z» ilkel bilgUer ftğreten blr İ5İne verilen değerle kendi değeri ratmaga gayret eder. Onda, ilk kimse olarak degil yokanda da kna arasında bir miinasebet bulundı»ösellikleriyle ğunu düsünür. önemsiz gdıülen, defa, yurt sevgisiyle «fegerlenen ca ı^aret etti^vmiz ve sayilan Lji ile beraber onemsizieyurttaşhk sorumluluğu bilincini değerlendirilmeğe başlandığı meydana getirir. Her insanın ka mensop olduğu toplulukta maddî, şir. Önemsizleştiği ölçüde önemli zanması, ögrenmesi bilmesi gere minevi bakımdan bu değerine uy işler yapmak imkârundan mahrum ken bilgileri sağlar. Daha esash, gua yerini aldıgı gün ilköğretim akhr. Insana öneaali işler yaptıraderin ve genis bilgi edinmc ımkâ divası genis ölçüde hanediİTmj *• bilmenin en iyi ve kestirme, sağlae»ktır. tlköjretimde. doUjnsiyl», lam yolu onu ve onım yaptığı işi hazırlar. topluluğun kültür hayatında bü önemü görmektir. Göstermektir. tlk öğretim, çe?itli »ebepleı yü yök gelismelsr meydana gelecek Tanımaktır ve tanıtmajttır zönden, fazla 6#renim yapmak iro IİT, Yeteri kadar ve yeterli »ayıda Bütün bunlardan başka, insan, kânının az olduğu, özellikle, nüfu ilkokul öğretmeni bulunabilecekmaddî ve mânevi bakımdan değersunun önemli bir kısmı temel kül tir. îlkokul öğretmeni işinden başlenebildiği çevresinin, toplulağun türden mahrum bultmdtrgn, kültür ka bir sey düşünmiyecektir ve büda yardımı ile, ilgisi fle üstüntübakımmdan geri kalmı» ve bu sa tün varhğı ile ısine bağlanacaktır. ge uiasabildiği ölçüde bafkaları hada büyük gayretler h»rcan»ak. Bir öiretnenin ısine baglanahil üzeriode etkili, değisiklikler yapa hamfeler vapmak fstiyen memlemesi için, i?ini sevmesi, daha doğ bilir Baskalartna rehberlik yapketlerde daha da büyük bir önem eıak imkinını elde edebilir. tstikazanır. Bu gibi hallerde, ilk öğ rusu, yaptığı işin kendisine bilinç yerek arkalanndan yörüdüğümüz ırakinını verrenimlerini bitiren çccuklaraı bü altı Ue vasamak kimseler önümüzde yürüyebilecek yük çoğunluğu daha fazla okuya mesi, meslelr rasliyeflerinin bilmç lerîne inandtğimız insanlardır. Söz altındaki eğilimlerini gerçekten mazlar. Ortaokullara, liselere, tek lerini istiyerek dinlediğimiz insan nik, meslek okullanna gidemez kandınnası. doyurması gerekmek lar bizde din)»mek arzusunu yatedir. ler. Hayatlan boyunea ilkokullarratabilenlerdir. Varlığımızda deBununl» beraber, bilinç altı üe Şisiklik yapmak ihtiyacını da elde edebildikleri bilgilerle ye bîzde meslek fltalıyetleri araaındaki uy meydana geürebilenler üstünlüktinmek zorunda kalırlar. gunluk, metlek sevgisinin, dolayı leriyle blzde daha üstün olmak isBütün bunlar, bir taraftan, ilk slyle, başansının, meslekte kalmak Sğretimin mümkün olduğu kadar arzusunu duymasınm rneydana gel teğini var edebilenlerdir. esaslı, kuvvetli, aağlam, derinligi mesinde, y»lnız başına kâfi gelöğretmen, her teyden önce bir ne ve en faydalı bilgiler verebile raes. Burada daha basks faktcrler mürebbiyedir, bir rehberdir. Acek, ço<suklan ^rücutça, ruhça, duy de rol oynarlar. maeı, insanı tasıdıgı imkânlarla ye gusal bakımdan, kısacan, bütünInfantn, hayatının bütün yonle ni basUn yaratmaktır. tnsanı olâulükleri ile geliştirebîlee«k bir serinde olduğu gibt, meslek faaliyet ğu gibi ele alarak olması gereken kilde düzenlenmesi, diğer tarafbir varlık haline getirmektir. İnlerinde de verimU olabilmesl vartan da. en kısa bir zamanda S£resan gerçeklifinden hareket edelıgında mevcut entrji kaynakların nina çağında bulunan bütün çorek gerçek insan», mükemrael indaa, y«xatıcı iwkinlanndan tam cuklann temel kültürden faydalan sana ulasmaktır öğretmen bu bü©larak faydalaBabilmesi, enerjilemalanna imkân vereMlecek bir yük işi, bu iîleri yapabilectk imkanlara sahip oldujru, büvüklügühale getirilmesi lorunluğunu açık ne inanıldığı, bu inancts varhğma olarak göstermektedirler. maddl ve minevi delillerie sahit Bu hayatl »onuçlara, »maçlara olıbildiği ölçüde basarabilir V EFAT ise ancak yeter sayıda T« gerçekBir toplumun gelişmesi, olusu daha ctoğrusu, geleceği, kaderi üzerinde rol oynıyao en önemli faktör r ^ ^ Yazan: mm Halis Ozgii Son 10 15 yılın değişmiyen bir modası var : tşinize gelmiyen bir kimseyi susturmak roı istiyorsuuuz? Ona hemen komünist demenia kâCdir. Hcşunuza gitmiyen bir fikir mi var: Aman efendim bal gibi komünist propagandası deyin. Nasıl olsa halk cahil Böyle bir îeke sürünce onu şüpheH şahıs yapar, değer ve itibarıı»ı düsürürsünüz. Adam «nahkemede beraet de etse, bir kere halk nazannda şüpheM elur. Ama Kemünizm nedir? Komünist kuadir? kunlan bilmtye lüımn yoktuı. Fikir pıyasamızın durumu buduT işte. Bir kısım insanlar, ellerınde kırnuzı boya, her oıUerio* çıknıak istiyeni boyamakla maksatlarına erişmek istiyarlar. Bunlann İEtediği nedir? Komünizmle mücadele bahanesi altında, ilencı ve devrimci fikirleri ürkütmek, boşalan sahada kendi melânetlerini icra etmek.. Bu taktik son günlerde ufak bir istihale geçiriyor. Artık halb kolay kolay kandıramıyacaklarını anladıklarmdan, onlann acıma ve affetme duygularını istismara başladüar. Yeni çıkan bir gazete ilk nüshasında «Reisicumhur Bajrar» dan vcciıeler aktanyor. Bir diğeri Röportaj tnaskesi altında düşöklerin propagaudasını yapıyor. Daha dünkü genç, Inönü'ye politika dersi veriyor. Hepsi hepimizden müreffeh yaşıyan mahkum ailelerine yardun kampanyalan açılıyor. Ordu, Gençlik ve Bir Kısım Basm aleyhiade akla gelmedık yalanlar uydurulup, halkın düşraanhğı yaratılmak isteniyor. Daha şimdiden hesap sormalar, ÎHtîlali suçlamalar, haplsten kurtulunca üıtilâlin nasıl yapılacafını göstereceğiz, gibi horozlanmalar etraia korkusujea yayıimak istenmektedir. Bütün buolar, bu malum kimselerin maksatlarını açıkça ortaya koymaktadır. İşte bur.ları görüp loyleyince veya karşı koyunca komünist oluyorsunuz. Ne tuhaf, Kaea Atatürk'ii «iper editup Ataturkçülüğe cephe alıyorlar!» Hiç değilse artık bunlara karşı birlik olahm, gençlik, ordu ve basın bunlarm oyununa gelmîyelinu GençHgin dan Saraçhancbaşında yükselen sesi, sanınm ekayaeamun endişesine karaı beklenilen tlk eevaptır. Halkı kandırıp aydını iindirmek istiyenler bn ihtara knlak vermelidlrler. Cevat Petanl BAŞKUT ten yeterli ilkokul ögTetmeninin yetiştirilmesı, ilkokul ölretaenliğine gereken önemin verilmesi, ilk okul öğretmeninin maddl bakımdan refaha kavufturalması. minevi bakımdan da hakkı olan âeğere ulastınlması ile ulajılabilir. İlkokul öğretmeni, küçük çocuklarla uğra$ır. Fakat büyük is yapar. însanı en az insan olduğu bir zamanda ele alır. En az düsünebildigi bir zamanda riüşünmeğe alıjtırmağa çalışır. En az bilgi edin<mek imkinına sabip oldsgu bir PBtttrcell Boirab aileatnin kıymetU böyttita. Melih» Bolluk'un esL Ueiunet Bollok'on ancazadeai OSMAN BOLLUK CÜMHÜHÎYET Nâshası 25 Karuş Senelik 6 ayllk 3 ayl'k Tirktj» Kartct Lira Kr. Lira Kr. MJBO 150 00 40.00 8000 2200 «4.00 Basan vt Yayan Cumhurtyet Matbaacıhk «• Gaaeteciltk Turk Anonlm Şirkeö Cagalo|[lu Ha'kevi Snkak No 3941 SahlM vetet «tmiçtir. Cenazesi 11 ocak 1K2 persembe gOntt Aksaraj V»1M« canıiinden kakhnlarak Topkapı Kozln ro«ıarlıiın» defnedilecektir. Not: Çelenk (enderitmemest ric* olmrur. BoUuk aileal Comhurrjrct *M NAZİME NADİ Y«zı tslertni flllen İdare edea Mesul MUdür VECDİ KIZILDEMİR Avnıpanın Önder Havayolu Tul Willie hemen atıldı: « Yakında gene beklertf. Muhakkak gelin> David: «AUahaısmarladık, Mary» dedi. Mary, «telden eıMıklanndan beri ilk def» olarak David'e b»k tı. Çabok çabuk soluyordu, göı leri de yasannıştı. Bir şey s»ylemedi, biç blr fey; ama, «eliksnhmn P8zler«l»hı içine «kOmiş olan bakısında içten içe kaynıyan. derin bir min» vardı. David baktı: O ufak çiçek demetl kızın elinde defildi; göğsüne, tam kslbinin üzerine i|nelemişti. IV Ertesi haftanın sommfla Dsvid'in taJihJ pek yâver gitti. Müdürfin lutfnyla, hastahane> nin ayakta bakım lusmmdan alındı, bir aylığına, Profesör Dmmmond'nn ko»uşnna vardım cı verildi; bSylece, s o n imtihanına kadar, o külüstür evinden knrtulnp hastahanede yatıp kal kabilecekti. Gazetemlza gfinderilen yazılar konulsun, konulmasın iade edumez.. tlânlardan mesutryet kabul ohınmas Abone ve nan lçlert lçtn. urfao Ostüne «Abone» veya tllân Setvisiı k»yduun kcnması lâzımdır. * B T GATJCT» BASIN AHLAK T YASA9IMA, UYMAY1 TAAEBOT ETMÎSTtR 57/412 Kttapevierinde ve Cumhuriyet mattıaasmda bulunur.10T.L T«k kitap isteyerıkr, b«âelirü pul olarak göndenneüdirler. Cumhuriyet 438 = CUMHURİYET'in Tefrikası: 12 A^ACT =• = = E E E = E E E E = ^ Z: E E E E ~ E E Ş Zî E E S S E ~ E E = £ Mary*nin çîçeklerini k»ptı, yapmacık bir öpüc&kle dudaklarına bastjrdı, yalpalaya yalpalaya yerine döndü. Derin bir sessizlik oldu. Herkes «V'alter'e bakıyordu. Hele o soluk eteklikli adatn. dudak. lannı acı hir atayla bükmfiş, onu süzüyordn. Walter gerçek ten acınacak bir haldeydi. Pusn lanın hesabmı talan nnntmcştu, cüîdantnı karıştırdı, çıkarıp masanın üzerine bir iki kâ £ıt oara attı. urkmüş bir taindi sibi avaia fırladı. < (lidivornz. Mary.> David de kalhtı. Taradıhsında kabarlanlık falan yoktu onun; kavradan. dnvSşten pek hoflanma7dı ama kırmıstı da. Bflki. daba çnk. n ıçünün zehir ol"i'Jsına kızıyordn. tçinden birdenhire kabaran bir oflieyle. Srieta ?iz!i hir k»v vrtle >!Öriikİpn?rek. öteki rnasaya at'lfiı H.irris'in üzerine do*ru saldırdı. Delikanlı onn RÖrnnce pek se vinmi»! dPîildi. Pavid: «SPP çorbana bak, demrdiler mı sana?» diye gür ledi «Ama artık geç kaldın. OUT betı isana vardım edey'm.» <lno pnsesinden tuttugu gibi nn « <lo?rn itti suratın* çorba tabaSının içine bir. iki.fiçkere hızla tnktn cıkardı «Potaee * lâ Reine Alessndrm» Aedikleri o koyv çorbadandı bm da; üstelik, aradan vahit geçtlği Için, üzeri de b»r gü«el kabnk b»|la mıştı. Onun için, Harris, w»luk almak üzere başını kaldırdığmds yoıfinden aşafı sanmtırak bir lamk akar gibiydi. ralar. Ama, bfitün ba »lup bitenleri bildireeeğim ben» re«mi makamlara. Böyle bırakanım... rezalet bu!» İskeleye gelinceye kadar ba minval üzere söylendi durda. Perdin hakUnndan, insanlann vakanndan nzun nınn dem vanıyordn. Sonnnda, öcalmayı kafttekilerde hiç ses yoktu. Hat fasına koymnş bir adam tavriyris, denizde vöıer gibi, el yor le, s»zlerİni bağladı : damıyU peç«tesini buldu. «Hepsini babama «ldn|n David çiçekleri aldı, gene fibi anlatacağım^ Mary'ye verdi. Yüreği çarpa Willie: «Peki, o ne yapacak?» çarpa, biraı dordn bekledi; dedi. «öfkeni vatı?tır»c»k, desonra baktı ki bir »ey olsea|ı gil miT» yok. ötekilerin arkasmdan o da Dönüş yolcnluklan pek durlokantadan çıktı. gun, »essiı geçti. Tağmnr çiseDışanda. basamaklardan aş» lemeye başlamıştı, içeride otnr ğı inerlerken, VVillie darmlf, dular. David'l bekliyordn. Walter, söylenmeyl bırakmı», « iyi yaptm, Davie» dedl. içten Içe y»ral»nnı »arıyordn. «Ah, 5yle beğeniyorum ki *e Mary, gözlerini ileriye dikmif, Dİ!» 8yle. dnmyor, hemen hemen Koralann arasından aş»|ı biç konnşmoyordn. Wilüe de dojru yola koynlmug rlderlerDavid'i almış, makineleri gösken, VValter, daramadı, pailatermeye götürmüştü. dı: Ardfillan'» gelinee Walter, «Sizin karışmanııa hiç lü knsnrları hos «rBrflr gibi bir ta zum yoktu. Bis tamamiyle hakvırla, kolunn Mary'ye verdi. Fı kımııın «ınırlan içindeydik. rma geldiler, avlndan içeri $irArtık, kendi halinde biriki kidller. David motosikletinl işletşi hnzur içinde yemek de yiyeti. n m e . . . O Lindsav dediklerini Walter, neşeli bir b»Ue elini tanınm ben. Lahana bostsnları vsr. Toprsklarmda ne kus bn nzattı: « E, blr daüa görüşemeyiı lunar, ne balık. T»rlal»nnı Lonsanınm...» dra'nın en aşagı tabakasına kl yaoaktı. Gaitsay'dan dinüfte aynldık lan dakikadan beri, dellkanhnın işe dalmış, ihtiraslı rahıın« bir takun ftmli kuvvetler karealamaym ba«Iamiftı. Marvnia son bskışt • • fakin, mftnAlı bakı? David'e yara açan bir ok gibi saplansnştı. Kızın « «fank gergin yflzft gSıönibı •oüsden gitmiyorda; David 4e, işin kStfisu bu ya Mary'nin hayaimf göıflnfln »nflnden avakiaf brmak istemiyorda Yalnız, ha Tatlere daltnamak için kendfaıi kolladığı tlnyerdn ama, Syley ken, ırene de frOaan en «yıriınsnz blr saatinde, kojfnşta, denenM odasmda, blr de baJnytr da gözleri boşluğa dalmış. O zaman, yalruı, bfitün tatIılıtıyla, sadellğiyle, Mary'yi pBriiyor, bım«n flıerine içlnde derin bir istek nyanıyordn: Onnnla beraber olmak. onun kendisine gülum«ediŞini görmek, onun arkadaşı olarak kabul edilmek istiyordn. Evet, «arkadaşı». Çünkö David, heProf. Dmmmond, bir gün, nüz, bu «arkadaş» kelimesinden David'in bir hasta sorguy* çedaha kuvvetli, daha mânâlı bir kişini dinledikten sonra, biraz sözfi akhndan bile geçtrmeye knrn bir ifadeyle olmakla becesaret edememlgti, raber: «Sen ilerliyeceksin, oğMary'den, ya da babanndan lum» deraistl. «Hiç bir t a l e b * bir haber alınm belki, diye um min hastayla bn kadar yatunmnştu. MeselS, belki gene yedan ilçilendi|ini çörmedim.» n e g e çafırırlardı, Ho«, çaftırAyrıca, Drnmmond imtihanı salar da jidemejdi ama, böyle yapacak profesörlerden biriydi, bir dâvet fiıerine, onlarla yeni David bunu biliyor, su dört haf den temasa jeçmek hrsatmı ta içinde bnndan elinden geldibnisrdn. gi kadar faydalanmayı düsünüvordn. GSzünfl dort açıp çahşa Niye bir haber çıkmamıştı cak, her işe koşacak, ne ıiman acabaT O zamana kadar bep aransa kognsta bnlunacaktı. Ça onlar llgi yösterdikleri için, iyi lışmayı seven, hevesll bir genç karşılanacıgına dair yeni bir icin ba iş pek zor görfinmüyorbelirtl «Srmedkçe, arsızlık edip kendisi »nlan aramak istedn ama, pene de David'in eanı mi yordu. biraı sıkılmış sibiydi: Ardfillan'a gitmek için vakit bnlamıAma, bir şey yapmatı da 1 & Aradan on gün geçmiş, Davld kendini yiye yiye dhirleri pek gergin B l r hale ««Intlfti. Derkta, bir Irart al«ı. Ardftllan'dan bir manzarayı gSsteren bu kartte kısa bir yazı vardı. David'eifcim; tyisİB inşallah. Ben Afrika fııerinde daha birçok şeyler okn d m . Barada kavga • kıyamet koptn. BirJ/. jSrmeye ne zaman fttiyorsBA? Seai e«k g*r»e«ğim geldi. GSzlerinden öperim. WU!le. David, hemen o gdn akşam vi •iteainden tonra, yan odaya geçti, Ardfillan'a telefon etti, Epi beklettikten sonra, Donçlas'lann dükUânmı bağladılar. Hattaki r9rültuler arasında, Mtonie Hala'nın sesi geldi. David: «Ben David Moray» dedi. Willie'den grüzel bir kart aldım. Bir telefon edeyim, nasılnnız diye sorayım, dedlm.» Kısa bir duraklama oldu; kadının mahsni derhal eevap ver mediği belliydi. « Teşekkür ederiz, iyiyl«J» Bn sesteki sognklok üzerine David Irkildi. Biraı dnraladı, sonra: « Barada yeni bir varifeye gectim, hiç bo» vaktlm olmuyer; yoksa, slıi daha »nce aHala eevap vermedl. David devam etti: • WİUie nasıl, iyi mi? Kartına teşekkür etmek isterdim.» « Dersine çalışıyor. Babatgız edemem.» David, çoresizlik içinde kalmış *ibi her şeyi göz» alarak atıldı. (Arkası var) mmdı... bir şey yapmab, şa.. belirsiı darnmu aydınlatmahyol > = E E E E E = E E E E E = E ~ E E = = E E E E = Ş = E E E = = = E = = E = E TESERKİR Çok kıymetli meeal arkadaşınuz Dcnizcilik Bankası TA.0. İkinci MüdürUrinden, NİHAT GÖKMEN'in bizleri büyük üzüntüye gark eden vakitaiz ölümü dolayısiyle cenazesinde bizzat bulunan, çelenk gönderen, telefcm ve telgrafla aamıza i|tirak «den bütün. dosüarınuıa ve müsterüerimize teçekkürlerimizi bildiririz. DENİZCİLİK BANKASI TA.O. Merkea Müdurtiiğü (Basm 404/439) ACI BİR KAYIP Merhume Saadet Beken'in eşi Melâhat Suar ve Gazenfer Beken'in kıymetli babalan Necati Suar ve Şivekâr Beken'in kayınp«deıri Aylâ Sekban ve Nur Beken'in çok sevgili dedeleri Fulya ve Ezel Sekban'm büyük dedasi. Hatice Yalçm ve Alâaddin Dora'nın dayılan İızet ve İhsan İçli'nin amcalan Ali Sekban'ın büyük kayınpederi Nevare Dinç, Betül Uluç ve Se\im Orhon'un enişteleri Askeri Liseler Müfettişliği ve Orman Koruma Genel Kumanlığından emekli, TÜMGENERAL İBRAHİM BEKEN (İbrahim Rahral Bursa) Hakkm rahmetine kavıifmuitur. Cenaıesi 11 ocak perşembe günü öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden alınarak Karacaahmette bulunan Aile Kabristsnındaki ebedî istirah«tgâhına tevdi edilecektir, mevlâ rahrnet eyleye. =. (Basm 384/433)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog