Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

APARTTMANi DAİRE^ERİ CAZlp"* PAtfA. İKRAMİYELERİ TURKIYE KREDİ BANKASI Üâncılık: 1254/415 umhuriyet K U R U C Ü S Ü î T H N U S NAJ>1 OBCE GÜTOÜZ KREMİ önler Y«ra y* Erganlik ar»Üoal«inı •dcr Derideki lekskri gldenr. Bu gec* gundüz 15 gun deraınlı kulm m m lnİBOftksmıc ^JünnB! tovsl yerl: MUHTAlt YAZIB Aaırefendı Cad. Etkitıp han 8 Istanbul T«l: 27 22 21 Telgraf: Turkıtal Istanbul nâncıhk 1084/416 J8. yü Sayı 13.449 T U g n f *• •Mkttrp a4r«eü Cumhnrtyet îgtanbul Pott» E u t o f » tttaabul N e 948 T«l«fonl*rî 22 42 90 2 2 4 2 M 2 2 4 3 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 » Perşembe I I Ocak 1962 Hükümeti güven oyu istemek mecburiyetinde bırakacak bir gensoru CKNP nin gensorasunda ÂP nin asayişi ihlâl edici hareketleri üzerinde duruluyor IMIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIUI ; İJu«Jyfc; f 1I 2 * • •Jf*..J« Gençhğin Atatnrke olan bağiılığını belırtmek uzere yaptıği muazzam yuruyuş ve nutuıgde bır gnn ont« çateı yaaan topknan «obmteree nıııııııııııııııııııııııııııııııı unn »klımıza iyice yerlejtırelım Çabasız, yorgnnluksnz kalkınma olmaz. Bır prog Gensoru onergesının anahatlan açıklanmamış oîmakla beraber, ram ve plân çerçevesı ıçınde Hukumetın bugune kadar faydasız bır koalısyon ortamında yapayalnız dısıplın altına ahnmıyan çabalar kaldığı, hallı gereken \e âcıl bırçok memleket meselesıne, mıllı dertise mılletı bosnbosana yormaktan lere el attığına daır bır teşebbuse geçmedıgı, ılen surulmektedır Bılgayri bır fonuca varamaz. Dıs yar Arkası Sa S, Su 1 de dım desteğı de ancak ba sartlarla yararlı olabılır. Duşuk ıktıdar bu gerçegı bır turlu kabul etmek ıstemedıği içınMiting Sarachanebaşındır kı mılletı hala ne zaman kurda yapıldı ve Hurriyet tnlacağını bılemedığımız sıkıntılaMev danmda baslayan ra surukledı ve aonnnda kendm >urıı>us İnkılâp Muzede mahvoldu, gıttı. Halkın ovn ıle ışbasına geçen D.P. huknmetı, halsinde bitti, bu arada kı yoracak ve dolavısıyle onun o1 Yeni Istanbul gazetesiMinu kaçıracak plânlı, programlı ni 144 polis koruyordu çalısmalara bıç ıltıiat etmıyordn. Doza kaçırılan bır enflâsyon poliTurk gençlıgının ıçte ve dısti t>kau ile kitleler bir lüre nyuşgerçek temnlcısı Turkıje Mıllı turoldu. Sırası geldigi zaman AGetıçhk Tejkılâtına T M T F ve merıkan yardımının ımdada yetıMTTB ne bağlı bulunan on bınteceğı, böylece hem kalkınma balerce Turk yuksek ogrenım gencı reketioin zahmetsizce gerçekleseson gunlerde memleketın roıüi bu cegı, bem de DP. >e tükenmez bır tunluğunu bozmak, devnmlerı ve tktidar aaltanatı saglanacagı umudevnmcılen kotulemek ıstı>en lnyordu. Dogrusu, bır vakıtler A maksath kışılere dun yaptıkları a merıkan yardım politıkasına nâ Arkası Sa. 5, Su. 3 te kım olan zıbnıyet de bizım Demokrat lorumlnlarını tuttnkları volda teşvık edlci bır rol oynamamiftır, diyemeyiz. Bırlesik Devletler eskı Dışışlerı Bakanı Onlles, mılletlerden zıyade hfikumetlerle dostlnk kurmavı, milletleri degıl hükümetlerı deıteklemeyı ber balde kolayına geldiğı ıçın daha Gençler dunku yuruyuşte Şışhaneden geçerlerken nvgan bnlnyordn. Bu ynzden Gu Cumhurbaşkanı, Başbakan u Genelkurmay Başkanı Milli Guvenhk Konseyınin toplanbsından çıkarlarken nev Amerıkada olsan, Orta veya ! Lzak Doğnda olsnn, mılyarlarca dolar heba edildi. Bır vanda bir takım zumreier bedavadan lengın olnrken, beri yanda mllletler yokaullnk ıçınde bnnalıyor, ba da ber verde tehlikelı bır Amenkan alevhtarlıgına yol açıysrdn. Ne ise, ba devrın artık keıin olarak kapandığı anlaşılıyor. Türkıvede tâ ılk çundenben plânlı bır Ankara 10 (CumhunvetTeleks) kalkınma polıtıkasını lavvnan dfi Mıllı Gu\enlık Kurulunun bu«unce bugun ıktidar çevrelerine gunku toplantısına gelen Cumhur• hâkımdır. Plânın ılk başarı sartlabaşkanı Cemal Gursel saat 12 50 rından bırı de «uphesız istıkrar Genelkurmay Başkanı «Memleketin jüksek menfaatleri de Bajbakanlıktan ayrılırken gadır. Paramızın değen dzerınde etkonusunda hükıimetin goruşlerının ana hatlaruu zetecılerle konujmuştur kı rapabıleeek tehlikelı emiıyon tesbit ettikn dedi Bır gazetede yayınlanan bevantmanevralanna gırı«ılmıvecefı, vaAnkara 10, (Cumhurı>et Te*ı hakkındakı fıkn sorulan Baş Evvelkı gece çatısı yanan Şışlıdetırım polıtikasının belli bir progleks) Mılli Guvenhk Kurulu kan Gursel, konuşmasının janhş kı Ataturk İnkılâp Muzeıı yangıramdan şaşmıvacağı bılinmeli ve bugun Cumhurbaşkanı Cemâl Gur anlaşılmış olduğunu behrterek nında bır kasıt olmadıgı, dün magıvasal bunvemızın asırı zikzaklar selın başkanlığında Başbakanlık şovle demıştır arasında bocalamıyaeağına güve j halhnde keşıf japan bılırkısı heta ıkı saat devam eden bır toplan « Ben dergıden bahsetmedım jetının şıfahı raporlan uzenne Isnılmelidır. tı yapmıştır Bır arkadaş mıih menfaatlere av tanbul Valısı Refık Tulga taraimGeçenlerde gazetecılerle yaptığı Başbakan Ismet lnonu, Başbakın vazılıvor dedı Kafası kırıla dan açıklanmıştır bır konnşmada Malıve Bakanı ŞeAta nin cak mı dedı Yok bovle şev, kafa kan Yardımcısı Akıf lyidoğan, lç Dunku miting sırasıntla fık înan, bn sartlardan birıncisı Olajın onemıne bınaen soruşturışlerı Bakanı Ahmet Topaloğliı, evi onünde Yeni Istanbul gaze kırılmaz dedım Hurmet re3imı mava el koymuş olan nobetçı Savbakkında kesin vaadlerde bnluntesini jakan bir genç kız Arkan Sa. S, Sfi. 2 de 4rkasi Sa 5, Su 2 de cı Yardımcısı Servet Koseoğlu, bıdo. Huknmet. programında ver alan maddelere sadık kalacak, bir lırkışılerın mahkemece teşkılinı ve vandan pıyasayı canlandırmaya çayemın ettınlmesını ıstemıjtır. BuIıçırken, bır yandan da lıyat »rıifnun uzenne nobetçı Sulh Ceza Mahkemesı yargıcı Samı Tannverlannı Snlemevi iş edınecektir. Tadı tarafmdan yemınlı bıhrkışı olatırun politikasının gerçeklesmesl, rak seçılen Teknık Üniversıte Bebelli bir oranda dıs vardımlara tonarme Kursusu doçentı Mehmet bağlı oldngn, dış yardımlar da anRahmı Bılge, Kımva Kursusu docak bırinci ?art yerine getirildigi çentı Nevzat Önol ve Elektrık Kurtakdirde gerçekleşebileceği için, suiu asıstanı Isa llısu, Şıçlıdeki ASarın tnan'ın vaadi çok Snemlıdir. taturk İnkılâp Muzesıne gıderek Memnr maaşlarına bu yıl «am ya'etkıkatta bulunmuşlardır pılmaktan vazgeçılmesinftı nedenl Sababa karşı ıtfane tarafından ile para değennı kornnuk kaygu^apılan tetkıkat sonunda yangının sundan ılen gelmektedir. Gerçek«ınşaat hatası netıcesınde kalonfer ten, eğer bükumet bn konnda harborusunun catı kısmına temas etctTScağı gayretleri basarı ile yflYancmdan sonra eser (Yazısını 5 iıurf sahifenln 1 inci sütununda bulacaksınız) Arkan Sa. 5, Stt. 3 te rütdr de memlekette fivat artıslaSaim Alp»fo rını önlıvebiline, memnrlanmınn ve değismez gelirlı vatandaslanmızın Tillardır çektıkleri ıutırap bır dereceve kadar hafifletilml» •lacakfar. Bn, «üphesi* yflzde tn bei bır zamla bırlikte pivassda görülebllecek daha yflksek aranda bır pahalılık dalgaıına kıyasla, elbette daha atallıca bır tntnm Myı10 (CumhuriyetT«lek«) lır. Aneak, slınan butön tedbirter, Devlet Tiyatrosu fanatçılanndönup dolaçıp »ivasal ve sogyal dan Saim Alpago"nun kontratı dün ' bânvemızı veni larsıntılardan ko gece feshedılmiştır Uzun bır iüredenben kendısine | rumak dâva«t etraftnda ioplanıyor. Bnnu gerçekleçtirmtk ise hoktt venlmis bulunan ve Lutfi Ay*ın 1 Arkan Sa. 5, Sfl. « da metle beraber, belkl ondan zivade Bu isteği duyurmak ve Ankara'da ilgllilerle partüeri, bafim, rinde knvvetlerivIe butön memleket avdınlanna döDevlet Tiyatrolannda temas etmek üzere bir heyet kuruldu »en bır gSrevdir. Acaha bu gBrevi Muhsln Ertuğrul için basarabılecek tniviz? tşte, meaele! Kayserı, 10 (Telefonla) Şehrı Kavserıde bulunmalarıi'n şehırde NADIR NADİ kutlama töreni mız bolge cezaevındekı Yassıada olduğu kadar çevrsde de umumî Ankara, 10 (CumhunyetTeleks) mahkumlarının başka ıle veyahut bır huzursuzluğa sebep olduklarını Ha> a Trafik Okulunda Devlet Tıvatroları Genel Mududa başka ıllere naklını temın et hukumete dujurmağa çalışacaklar ru Cunevt Gokçer 15 çubat gunu mek uzere bır hejet kurulmuştur dır. diploma töreni Muhsın Ertuğrul'un 70 yaşına gırHeyette bulunan şahıslann çoğunA>rıcı, dufuk vakınlarımn da Ankara 10 (CumhurıvetTeleks) mesı munasebetıyle buyuk bır toluğunu CMT lıler teşkıl etmek bulundukları sehırlerı terkederek Devlet Hava Mevdanlan îstet ren hazırlamıştır OAA tedır rrecı Genel Muriurluğunun organıburaya gelıp jerleşmelerı mesken Bu torene, Devlet Tıyatrolannm ze ettıgı Hava Trafık Okulu kursu hep<ı katılacak, Ankara temsıllen Hejet mensuplan nn'imuzdekı fıyatlarında artışa ve zaman zaman nu bıtıren 16 subav ıle 14 ";ıvıle dıp devam ederken bır de îstanbul turgunlerde Ankaraya gıderek Yaası da otel buhranına \ol açmışlar YAZISIZ nesı japılacaktır loma'arı verılmi'itır ada mahkumlarının toplu halde i dır Şartların En Önemlisi llllllllll Ankara, 10 (Cumhurcyet Teleks) HukumeUn çok y«kınd« on»mlı bır gensoru karşısında kalacağı habtr almmıştır C K M P Mecus Grupunun gorevlendırdığı, ıç»erınde Ardıçoglu nun da bulunduğu mılletvekıllerı heyetı tarafından hazırîanan bu geaıoru sonucunda Anayasanın 89 uncu maddesı hukmune gore Mıllet Meclısınce muzakere açıldığı takdirde kabınenın Meclısten bır guven oiu ıateğıne gıtmesı kuvvetle muhtemeldır Hazırlanan gensora Oriaya çıkan temayüller Koalmon partılerı arasındakı »nlaşmazlıklar ve tahrikler İle nuhalefette bulunan partılenn mufrıt kanatlannın tesırlerı «ebebı>le faalıvetlen golgelenen ılk kabınenın bır gensoru karşısında kalması çok erken telakkı edılmekte, ancak, ortava çıkan çapraşık :ema> u e ıın tavazzuh etmesının de zarurı olduğu ılen surultnektedır Millî asayişin temini Gençlik dün gerici basın ve kuyruklara son iktarını da yaplı de iki eşkiya daha yakalandı Patnos ilçesindcn Leterli Hasan 3e Bekir Ulndağ'ın i»e eşlerinî alarak îrana kaçhklan anlaşıldı Siırt 18, (Tel»f«mla) 1957 yv lmdanberı aranan azılı soygunculardan Abdurrahman ve Yusul K« ratas, jandarmanın sıkı tâkıbı s o nunda dun Kurtalan'ın Aynık kovunde yakalanmıştır Bırçoğunun jandarmaya ıhbarı uzenne ele ge • çırılen azılı aoyguncularin saklan dığı yerde, ıki mavzer ve 43 mermi de ele geçrmştır trana kaçtılar Bıtlis 10, (HUSUJÎ) B&lgmstis Arksa Sa. 5, Sfl. 1 de • Onbinlerce gencin katıldığı miting veyürüyüşte hep bir ağızdan, «Kuyruklar kahrolsun, gerici basın kahrolsun, hainlere af yok!» cfijre haykırıkh Millî Güvenlik Konseyi Gürsel'in Başkanlığında dün bir toplantı yaptı Gürsel bir gazeteye beyanalının yanlış akseltirildiğini gaıelecilere söyledi İnkılâp Müzesi yangınında kasıt bulunmadığı anlaşıldı Tarihî eşyalardan hiç bîrinîn kaYbolznadığı veya hasara uğramadığı tesbit edildi Ankara civanndaki bir bölgede Ruam hastalığı tesbit edildi İnsanlara da sirayeti muhtemel olan hastahğı önlemek için derhal harekete geçîldi ve esya tesbit edılirken Bir Devlet Tiyatrosu aktöriMin koniralı gece yarısı feshedildi Kayseri'liler Yassıada mahkumlarının başka yere naklini isiiyorlar Belçika uçağı ve yolcuları Moskovada Rusya, «Caravelle» uçağınm hava hükümranlığını ihlâl etmiş olması dolajnsiyle Belçikaya bir protesto notası verdi Moskova, 10 ( A P a a ) Sovyet Rusjanın hava sahasını ihlâl ettığı ıçın Groznv'•e ındırılen Belçika Sabena v Havavollanna aıt bulunan Ca ravelle uçağında buluran 18 •volcu ve murettebattan dort kışı bugun Groznj'den Moskovaja geleceklen Sabena «ırketı «ozcusu tarafından bıldırılmektedır | Arka«=ı Sa. 5 Su 8 de J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog