Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK TÜRK ZAFERLERİ Malazgirt, Birinci Kosova, Niğbolu, Varna, Ikinci Kosova, Çaldıran, Mercidabek. Ridaniye, Mohaç ve Başkumandanlık Meydan Muharebeleri İstanbul'un Fethi Preveze ve Cerbe Deniz Savaşlan Prut Sava51 Çanakkale Zaferleri. FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ nin hazırladığı bu eser, yeniden bir çok tâdil ve ilâvelerle dördüncü defa basıîdı. İNKILÂP KİTABEVİ İstanlral FiatK 4 Liradır. llancılık 986/408 u m h u r iyet KURÜCÜSU: r ü N Ü S NADİ V İSTAHBUL Türkiyenin en modern en konforlu turistik oteli ı Her Odada | Banyo, Telefon, Üç • • Kanal Radyo Harika manıara Amerikan bar, restorant İSTANBUL AYAZPAŞA Tel: 49 51 20 12 İlâncdık: 1172/368 38. yıl Sayı 13.448 Telgr*f v» Barirtup adVeri: Cumhuriyet tstanbul Porta Kutu«u: î*tanbul No 248 TelefonJar: 22 42 30 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 88 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 10 Ocak 1962 Rusların miittefiki ve tarafsız olmıyacagız Ankara Notları Ecvet GÜRESİN yazıyor înönü'yü bütün meseleleri, elindeki sihirli degnekle birdenbire hallediverecek bir Mesih zannediyor ve meseleler hâlâ ortada durdukça hayâl sükutu emareleri gos teriytjruz. Bu emâreler son günlerde hayli arttı, ve topluma bir lcaramsarlık h&vası hâkim olmaya basladı. Bir taraftan güriiltü patırtı edip, hükümetin is görmemesi için ne Is zımsa yapıyor, diğer taraftan meselâ Parlâmentonun itibarmın zedelenmiş olduğundan bahsederek ve onu yegâne kuvvet haline getirmek istiyoruz. Böylesine lâçkahk ve bu lâçkalığın arasında böylesine bir siyasi ve iktijadî ortamda Inönü'den başkası isleri, düzelte mez, njeseleleri halledemez âmenn» ama. Başbakanın da bütün mâAnkara 9 (Cumhuriyet Tenevî tesirine rağmen nibayet bir leks) YTP Meclis Grupu bu «a Insan olduğunu, onda insanüstü bah yaptığı toplantıda partinin bir takım kuvvetler vehmedilemi Meclis içi ve dı?ı faaliyetleri hak Arkagı Sa. 5. Sü. « de kmda alınması düîünülen »ınırlayıcı tedbirler üzerinde gorü^müştür. Toplantıda Esat Kemal Aybarın jjmııııııııııııııııımıııııımııııııııı: dün Meclis müzakerelerinde yaptığı konuşmanın zabıtları getirtilmiç. ancak Aybarın ıfadesinde kendisine atledilecek bir suç bulur.amamıştır. Grup, Aybarın or Arkası Sa. S. Sft. » te Ankara 9. (Cumhurıvet Teleks) C H P Meclıs Grupu bugün tbrabim Öktem'in Baskanlığında uzun füren bir toplantı yapmıştır. Toplantıda iç ve dış poiitika hakkında genel gorüsme açılmasına dair önergeler taulunuyorriu. Takrir sahipleri görüşlerıni ifade erien komışmaîardan sonra kürsüye gelen Bajbakan tsmet tnönü iç ve dış politika hakkında izahatta buHırımuşUır. tsmet înbnü dış politika hakkında ?unları söylemiştir: • Koalişyon Hükümeti kurulduktan «onra Sovyet ve Amerikahların kendi arzuları ile Hükümetimizlp nlan tema<slan artmıştır. Yeni hükümet olarak bizımle daha sıkı munasebetlere girmeyi arzuladıklanm soyîediler. Bi?, NATO ve CENTO ittîfaklan içindeyiz. Birleşmiş Milletier polıtikBMna bağlıyız. Bıı kayıtlarla iyi geçinmek istiyoruz. Bizım. ittifaklarımudan aynlmamız ve Rusya ile bir ittifak kurmamız mümkün olmadıâı gibi tarafsız olarak da kalmarmz mümkün değildir. Sovyetlerle bu çerçeve içinde konuşuyoruz. Amerika ile tema« ' larımız çok müspet bir zemın üzerinde seyretmektedir. Memleketin ıçi karışık olursa. yarınının ne olacağı bellı olmazsa, ne bir kuruşluk yard'.m gelir ne de silâlı. Amerikanın dış Arkası Sa. 5. Sü. 2 de "ııüıı dış politika hakkında izahatı: Gençlik Ata'ya bağlılığını bir kere daha belirtti Yangın olayını duyan binlerce genç gece yarısından sonra Ata'nın evine yürüdüler tnkılâp Müzesınde çıkan yangın \ haberinın şehirrie duyulması üzeMirkelamoehı rine Talebe yurtlarında kaîmakta j oian Yüksek Tah'il gençleri Ata' | iarına bağlılıklarını belirtmek için gece «aat 01 den sonra yürüyüşc geçerek Çişliye kadar gitmiçlerdir. Site Talebe yurdundan gece 0! ; de yola çıkan bir grup ellerinde bayraklar ve dovizler olduğu ha'.de «Kahrolsun Komünistler=. «Kalı rolsun yobazlar» diye bağırarak Taksime gelmi.;ler. burada Teknik \ ' Üniversite öğrencileri ile birlese j i rek Ata'nın evine gitmişlerdir. ı Gece saat 02 de Harbıyeye doj1 ru yüruyen gençlere halk da kaİzmir'de vukubulan trafik ! tılmıj ve binlerce kiçi Ata'nın evı j kazasında yaralanan millet i önünde tstîklâl marşını soyliye j vekillerinden Mirkelâmoğlu ! rek iki dakika sükut etmislerdir. j ı Bu arada, Çişliye gelen Vali j nun durumu ağir Tulga gençlere ve halka hitap ede j tzmir 9. (Telefonla) C.H.P. lz ıck dağılmalarını temin etmiştir. mir milletvekiUerinden Arif Ertun Bu arada Yıldızdan gelen Tek»a, Şeref Bakçık. Necip Mirkelâm nık Ok'ul oğrencileri de Ata'nın oğlu ve parti il idare kurulu üye evi önünde arkadaslarına katılmı$Iprinden tsmail Yalçuk, dün gece lartîır. yariM Menemen yolunda vukua ge len bir trafik kazası sonunda ağır surette yaralanmışlardır. Kaza, ekici tütün piyaçasını is • tihsal merkezlerinde takip etmek ürere geziye çıkmış olan CHP mil letvekillerinin lzmir'e dönüşleıi sı rasında vukua gelmiştir. Sofnr Necati Yüksel'in idaresindeki tak$i. tnkılâp Muzesinde dün gece çıÇığli'ye 1 fcilometre mesafedey ! kan yangmdan sor.ra toplanan öğ Arkası Sa. 5. Sü. 5 te j renci teşekkülleri temsilcileri bugün bir yürüyu; yapmıya karar Başbakan Ruslarla bu şekilde konuştuğumuzu, Üç C.H.P. Amerikanın da plânh yardım yapacağmı söyledi mebnsu kazada yaralandı YTP deki a> rılıl. ıliiıı ftrnpta ortaya çıktı Milleivekilleri «sert ve aktif hareket etmiyeceksek bu partİYİ kapatalım» dediler Grup, Aybar'm Meclisteki konuşmasında da suç unsuru „ bulamadı Bugün yapılacak olan yürüyüş vt TTnişlerdir. Feyzioğlu kıtlık iehlikesinin genel olduğunu söyledi Bir Htalye eri Tangmı «Sndürmeye çalışırken | İnönii «Maclisteki | İ^afısmalar şahsidirf İ hnkümetle ilgisi i = ^ 3 3 E ^ ~ ~ vokiur dedi 1 GiİTiüspala Egenin Ankar» 9 (Cumhurivet S Teleks» Başbakan îsmet = tnönü bugun Bakanlar Kuru 3 lu toplantıtmı mütaakıp Baş 5 bakanhktan ayrılırken gaze Ş tecilerle konuşmuş v« çeşitli = sorularım cevıplandırmıştır. S Bu arada tnönü. bir basın s mensubunun dünkü Millet ~ tzmir 9, (Telefonla) Adalet M»clisi rnüzakerelerinden ba ~ Partisi Genel Başkanı Ragvp Gühisle. koalisyon hükümetini = m ü ş p a ı a bu sabah otomobille sehteskil eden A.P. ve C.H.P. = i r i m i z d e n M u g ] a v a gitmiştir. Yol milletvekıUennın çatışmalan = j b o y u r ı c a s { , a ı e p e d e n partililer ~ nın koalisyonvı zedeleyip je ~ tarafından karsılanmıs ve uğur~ delemiyeceği konusundaki so ~ lanmıştır. Bilhassa Eşrefpaşada ka S rusuna cevaben çöyl» demiş S labahk bir kitle »Af isteriz» diye = tir: S tezahüratta bulunmuş, bunun üze ~ * öyle değildir. Koalisyon ~ rine kıs? bir konuşma yapan Gü~ hükümetindeki anlayıçlı ça S ~ hçmada aksayan bir taraf S rr.üîpala. «Arzularınızı biz her ıa ş: yoktur. Koalisyon kuvvetini S man emir telakki ediyoruz. BizleS kavbetmemiçtir. Millet Mee 5 ri tizler seçtinîz Sizin için çalışıbulunduğum S lisindekj çatışm3İar sshsîdir Ş \r>ıu« Tetkiklerde ^ ve hükümetle ilgisi yoktur. Ş yerlerde vatandajlara koalisyonu ZZ Millet Meclisinde herşey tar H beniraseıueleri tavsiyesinde bulun S tıştlır.» S dııra. Sizlerin de bun a uyacagınız FTllf f llflTIIIIIIIHf MIIIIlllllllIIIlilIlfT dan eminira» demiştir. her yerinde af talebi ile karsılanıyor Kemâl Aybar .. Ankara 9 ^CumhuriyetTeleks) Devlet Bakanı Turhan Feyıioğlu Cumhuriyet Senatosunun bugünku oturumunda Doğu illerindeki ziraı durum ve kıırakhk konusunda izaiiat vermiştir. Feyzioğlu konuşmasına hükümetin bu bölgede yaptığı ineelemeleri, geçen hükümetin bu konularda aldığı tedbirleri açıkl&dıktan sonTa Amerika Birleşik Devletlerindpn buğday ithalinin meeburi olduğunu söylemiştir. Turhan Feyzioğlu daha sonra Do ?u bölgesindp bulunan yemeklH: buğday stokları hskkında çu rr kamları vermiştir: Ocak ayının ilk haftası içind Erzurumda 8070 ton, Aşkalede 58 ton, Horasanda 931 ton, Hasank. jlede 431 ton. Karsta 3100 ton. I Arkası Sa. 5, Sü. S d ı İnkıiâp Mttzesînde dün gece yangın çıktı Binanın çatısı yandıktan sonra ateş söndürüldü, itfaiye gelene kadar, halk müze eşyasım kurtarmış btılunuyordu ] 1 147 ler Derneği "Beyaz Kitap,, neşretti Bakanlar Kurulu Toplantı, Gösteri Yürüyöşleri Kanununu görüştü Eski kanunun bir çok sert hükümleri Meclise verilecek olan yeni kanun tasansında Ankara 9 (CumhunyetTeleks) Bakanlar Kurulu bugün tsmet tr, nü'nün Başkanlığmda dört saat suren toplantısı firasında Anaya?^ Mahkemesi kuruluş kanunu ıUToplantı ve Gösten Yürüyüşlen Kanunu tasarılarını görüşmüştür Bir evvelki toplantıda tasarıla teksir edilerek Bakanlara verılm» diğinden müzakeresi bugüne kalar iki tasarı hakkında da ılgilı Bakan lar geniş izahlarda bulunmuşlaı bunlann getirecekleri demokratı yenilikleri anlatmışlardır. I Moskova 9, (AP) Sovyet HüHasta bulunan Tarım Baka:ı ! kumeti, pazartesi günü Kafkas Cavit Oral'ın ve Ege Bölgesino' dağlarınm kuzeyindeki Grozny'ye geziye çıkan Tekpl Bakanı Şevke' ındirilen Belçika Sabena yolcu uça Arkası Sa. 5, Sü. 3 le ğını bırakmayı bugün kabul etmiştir. Diğer taraftan Moskova'daki Sabena Hava Yollarının acentası. Kafkas dağlarınm kuzeyindeki petrol }ehri Grotnitze inmeğe mec bur edilen Caravelîe tipindeki uça gın yolculannın kısa bir müddet içinde Moskova'da beklendiğini bugün geç vakit açıklamıştır. Ancak yolcuların hangi uçakla Millî Eğitim Müdürlüğü, orta dereceli okul yöneticitzmit 9, (Telefonla) îzmit ne I gelecekleri belli değildir lerine. telebelerinin Üniversiteliler gibi miting, niimaAdapazarı arasmda dün gece sa1 Uçakta Türk yolcn yok yis ve sessiz yürüyüşlere katılamıyacaklarını Ankara 9, (Cumhuriyet . Teleks) at 23 sıralarında 5 kiçinin ölümü ' ile sonuçlanan fcci bir trafik t;a bir daha hatırlattı Belçika uçağının mecburî inişe zası olrnuştur. zorlanmasından sonra içinde Türk Faruk Akyiğit idaresindeki Sd yolcu olduğu ve bu arada CENTO karya 10167 plâkalı yolcu otobÜ5\ı Maksatlı kişilerin teşvijc ve tah' YA ait bazı vesikalarla CENTO ile, Ali Kaptan idaresindeU'i Kize rıkiyle cumartesi günü Taksimde • 1 mensuplannın da bulunduğu hak| 11446 plâkalı kamyon, Eşme köyü '•• Korj, Tnral halk tarafından knrtanlan tçyaların önünde bir Itfai düzenlenen sözde komünizmi tel'in Emir Cemal Han eşi ile birlikte kındaki haberler yalanlanmıştır. ! Arkası Sa, 5, Sü. 6 da ! yeciye talimat verirken mitinginin uyandırdığı infial dür. ; de devam etmiştir. j 1 Bu konu ile ilgüi oîarak 30 bir. tstanbul Üniversitesi öğrencisini ! tenısile yetkili îstanbul ÜniversiI tesi Talebe Birliği Baçkanı • Ayhan i Efeoğlu bir basın toplantısı yap; miş ve tstanbul Teknik Üniversı| tesi öğrencileri adma Talebe Bir! liği Başkanı Kemal Özelcı ile Fcn Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkan 1 lığı birer bülten yaymlıyarak o1 Pâkistan'a bağlı ve halkının menşeinin Türk ollayı takbıh etmişlerdir, j Türkiye Milli Talebe Federaşvo ması muhtemel Hunza'da hapishane, vergi, has! nunda basın teplaptısı yapan Efe \ oğ!u, «Bunlar. 28 nisan:n yıldöniitalık ve kanun yoktur.. j rcünden bir iki gün önce ÜniverI site içensindeki duvarlara kendi SOSYA1İST LİBERAL DEVRtMCİ ATATÜRKÇU BU DA SOZDE MİLLİYETÇt (Tazısı 5 inci gahifetnizde) i Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Ayhan Efeoğlu Ruslar Belçika uçağını bırakıyor ( Aziî Atamızm vatanı kurtarmak verememişıer. Nihayet durumu tsbildirmek zoıçin 19 Mayıs 1919 da Samsuna a tanbul itfaiyesine 1 p vak bastığı güne kadar Şisli Ha runda kalmışlardır. ttfaıye ekibı gelınceye kadar , Usklrgazi caddesinde oturduğu ve arkadaşlariyle Kurtulus savaşmm Halâskârgazi caddesinde müzeder. , I plânlarını hazırladığı ev dün akdumanlar ve kıvılcımlar çıktığını I şam j'angın tehlikesi atlatmıştır. gören halk. Atatürk'e ait hatır? kurtarmak için binaya , Yangın, 1943 yılındanberi Atatürk eşyaları tnkılâp Müzesi olarak kullanılan girmek istemişler. Fakat durum > Arkast Sa. 5. Sü. 3 te dört katîı ahşap binanın çatısında çıkmış ve kısa zamanda arka bah147 ler Derneği Eraşkanı çeye bakan kısmım kaplamıştır. Prof. Müfide Küley Müzenin tam arkasına düsen Samanyolu sokağındaki Işık apartı ) 147 ler Derneği. bir (Beyaı manı sakinlerinin ifadesine göre \ Kitap) neçretmiştir. Kitabı yangın saat 13.15 sularmda bacaDerneğin seçtiği bir heyet dan çıkmış ve 56 dakika içerisinhazırlamıçtır. Buna ait bir de çatının arka kısmını tamamen tetkık yazısım bugün 3 üncü sarmıştır. Yangını haber vermek sahtfede bulacaksmız. o için Beyoğlu itfaiyesini arayan aNeye British Musenm'da partıman sakinleri, telefonun biı veys Lonvre da yangın çıkmaz SigOTta sirketi telefonu ile kan?da bizim İnkıiâp Müzemizde mjti yüzünden olsyı hemen haber çıkar? Alâkalı makamlar bu suali elbet kendi kendilerine ^oracak ve cevabını arastıracaklardır. Biz o nnktava degil, • hattâ itfaiyenin vaka mahalline ibbardan 20 dakika sonra Ankara 9. (CumhuriyetTeleks) Bütçe karma komisyonu bu saselişi meselesine de defil. bah toplanarak Baymdırhk Bakaa barabaska bir cihete doknna hğı, Devlet Su Işleri ve Kara Yolcaîıı. ları Genel Müdürlükleri bütçelerittfaiye gelinciye kadar halkın tnkılâp Müzesine ait bütün ni müzakereye başlamıştır. tlk sözü alan komisyon raportöeserleri ve eşyaları knrtardığı ru. Rüştü Özal, çeşitli hizmetleri hildiriliyor. Bu kurtarma gaykapsayan Bayındırlık bütçesinin retinin inkılâplara da teştnil edildifini görebilsek, ah bir gö383.953.831 lira tuttuğunu ve bu gerebilsek.. niş bütçenin incelenmesine raaddi imkân bulunmadığını, bütçenin yüz Arkası Sa. 5. Sö. S da lir temenni Biiiçe Komisyonu çatışmaları İzmii yolundaki irafik kazasında beş kişi öldü Gençliğin maksatlı mitinge karşı infiali devam ediyor i kalmış fakat mânen müreffeh bir ülkenin hükümdarı İstanbulda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog