Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

yayl muştei'i ve v«lı*ii • Faal • 3/5> 38, yü Sayı 13.439 umhuriYet K U B U C Ü S U : T Ü K Ü S NADÎ f «• nektup »dr««i; Cumhuriyet tstuıbul Porta Kutuso: îıt&abul No 246 Tel«fon]ar: 22 42 90 22 42 9« 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Varlık Yılhgı 1112 Her ydb«sında yayınlanan Varlık Yülığırun 1962 sayısı 608 sayfalık koca bir dlt halinde çriorujtır. Î96İ ssnat hayatmm en jretkili kalemlerce incBİenmesinden sonra 213 şairin yeni şiirlerv;25 hikâye, 50 yazarm biyografyası ve resaii, Turk edebiymtının tam krpnolojisi, 1961 in kitaplan ve 1961 yarışmasının sonuçları. Fıyatı 8 lira. İlâncüık 907/6 Pazartesi 1 Ocak 1962 Gürsel, Hiikiimele giivenilmesini istedi Başkan milletin güvenine mazhar olan hükümetin her türlü sıkıntıyı ortadan kaldıracağına inanmalıyız > dedi • M llll llll llll I lllltll I llll M l l l l l l CıımhıırbaskaHiıun Yeni Yıl ıHesajı Siyasî Pariilerin İstikbali riMiıııııııuıııııı IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII 1 Ankar», 31 (a.a.) Cumhurba?kanı Cemal Gursel yeni yıl münasebetıyle vatandaşlara hıtaben ?u mesajı yayınlamıştır : «Aziz vatandaşlarım. 1962 yılına gırmek uzereyız. Yeni yılın eşiğinde bütün vatandaşlanmızı saygı ile. ?evgı ile selâmlanm. 1961 yılı. mılletımız içın butün dünya önünde cıddi ve çetın imtihanlar yılı olmuş. devlet ve miîlet Arkası Sa. 7. Sfl. 1 de Saraçhanebaşı mitingine 100,0Q0işçfiştinık etti Türk isçisi olgunluh imtihamm başarı ile verdi ve endişeteri hakstx çtkardt Dnn SaraçbjuıebaşoMİa yapılan böyük i$fi miti ngine katılanlardan bir kısmı mnmi efkftr, yılbası y»klasırken kiıın gibi k»vnamıyt başladı. îktisadî güçlüklere çare anyacakUrı yerde, b>u mUletvekillerinin Hatipler, bilhassa, sosyal adalet, grev hakkı kendi ödeneklerine t»m yıphrroayı düşünmeleri, halk arasında »ert ile kollektif iş akdi ve milletvekili maaşları tepkiler uyandırdı. Denilebilir ki, üzerinde durdular... raemleketimizde profesyonel siya«et adamlarının preıtiji şimdiye kadar böyle insafsızca hırpalanmai)un biiBvhar.ebaşiuria «olgunluk ve «sosyal adaiet^ ıstekiennı kenmıştı. vmtihaı^» nı başarijle veren Tıirk dilerine slcgan yapan binlerce işiadece lüks eğlence yerGösterilen tepkilerin »iddeti, ay. ışçisi, vap:ığı ağırbrşh ve vakur Cİ. or.ceden hazırlanan program lardan berl birikmiı hayal kırıkınitiugie, taiep ettiği sosyal hakla gereğince muntazam kafileier haleri doluydu; çoğunluk, lıklariyle alikalıdır. Hatalı iktisara layık olduğunu bir kere daha is linde ve ellerinde bayraklar, panodî gldişi gören ve »nlıya n halk jılbaşını evlerde, eşiyle pat etmiştir. 100 braı aşkın sayıda lar, sendika fiâmaları. dövizler oltabakaları, iktldar sahiplerinin Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Yeni >üa neş'e içinde firen bir grup işçinin katıidığı ve saat 11.25 te dostuyla geçirmeyi ergeç rotayı düıeltmelerini btklibaşhysrak 13.50 de sona eren mırorlardı. ödenekler ıneselesine ait fingten sonra işçıler, yersiz endiyctercih etti taaber, bu ıırada bamba glbi p*tlerin aksıne flâmalarını. bayraklaMitinge aıt diğer ladı, cBendeç «onra tnfan:» diyerını, dövizlerinı ve panolannı inîstanbullul»r 1962 yılına neş? ve blleeek bir rihniyetle karşıUsınca, direrek sessızce dağılmışlardır. resimler 5. sahifamızda mutedil, yağmurlu bir iıava içınhalkın âni bir infiale kapılmaıı ve j «Grev hakkı». .Kpllektif ış akti» de girmışlerdır. ijehrin muhtelif bir tnoral §ar«ıntmna nğraması I semtlerindekı pavyonlar. gece kutabiidir. lüplerı saat 20 den itıbaren dol1961 «onnnda. •iyafî doramnn mağa başlamıştır. Ancak eğlence Şlşli tlçesine hatlı haeıthaneana hatlan şnyle bülâsa edüebiyerlerine gbstenlen ılgi, geçen köyii ır civarında «Müstakil Belelir: senekınden fazla olmamıştır. Hil diye mi yoku t«tanbnl BelediyeGeçmlg Tillarda. enfUsyon teton gibı bazı lüks eğlence yerine sine batlı bir Beiediye mi istiyortirlerlni hisseUirmemek içi" lıngösterilen ilgi geçen yılbasındaki snnnz?» konnsunda plebisit vapılbnbat fiyatlan haksız yere düsük , gıbi fazla olmasına rıgnıen daha mıştır. «iavri resmî bir tasnife fönarblara baglanmıştı. Bu yiiaden düşük »evıyelerde masaların re «Müstaki! Relediye» yi arzo varısından boş kalmıçtır ts lstihsai aıalınıs ve köylti nüfmı B. M. M. üyeleri, dört aylık ödeneklerini çektikle tanbuilular fazlası ziyade «UCUÎ eğ edenler önde fitmektedir. tştirak daha fakirleşmistir. Tirmi milyon nlinispetinin dösflk oldnjn bu plebi Arkası Sa. 7. Sü. 8 da »itin sonnen bagün alınacaktır. fnsnn belini büken yanlış fiyat porinden Saymanhkta tahsisat kalmadı. littkasını düıeUmek iitere, partiAnkara, .31 (CumhıırıyetTeleksı ler çöriintir blr tayret harcamJS Milletvekili ve Senatörlere hâdrjiilerdir. len hukuki ve mall bir mesnet olEnfüsyonun yükünü taşıyan dl mak üzere Millet Meclisine bir fer Iki ıınıf. memurlar ve işç.ler kanun tasarısı sevkedılmiş ve dir. Amme bizmetlecinde vazife gö. 5.865.500 lira munzam tahsisat isrenler, seçimlerle işbaşına gele tenmiştir. cek rejimin memleketi sürüklendiAıiKdjd. Jl (CumhurıyetTeieksi Meclis üyeleri göreve başladıkti iktisadi mac«radan kurtarması | Bazı Bakanhklann bünyelerinnı, enflâsyonnn canlanmasma lır«at | ları iki ay ıtinde dört defa avans de değişık'ıikler yapmak Ü7.ere habırakmamasını ve maaşlan fiyat »e j almışiardır. Düne kadar, sırayla. zırlıklara geçildıği biidiriimekte3500 . 3500 . 1700 olmak üzere alviyesine biraz yakla?tırmasını te | dir. Arkası Sa. 7, Sü. 1 de menni ediyorlardı. Sanayide çalı ı Bakanlıkları kendi ıhtisasları ile lanlar da. iş hacmini jtenişletecek j ılgili ıçîere tevcih etmek ve daha ve mal gürümünü canlandıracak ] faal bir çalışma devresine girmetedbirlere ihtiyaç bnlnndn|;unn I sinı sağîamak uzere. yapılması issörlüyorlardı. | tenen bu d'ğijikliklerle ilgili kaKoalisyon hükümeti ıse, fiyat : nun tasarıları da hazırlanmaktayükselişlerine »ebebiyet vereceji | dır. ni üeri sürerek maaşlan oldnŞn Bu meyanda Toprak Mıhsulleri yerde dondnrniTi?tnr. Fakat me. | Ofisınin Ticaret Bakanlığmdan ay mnrlarm kemerleri sıkmaya dâvet j rılarak Tarım Bakanlığına bağîan«dümesine mnkabil, biitçrde yatı , ması düsünülmekte, Et Balık Kutstanbvlda yapılacak bir işçi rımlara dolgun tahsisat aynlmıs ; rumunun balık kısmının Ticaret mitingi karsısiDda tereddfide MÜBETTEBAT KLTBTAKtLDI Şiddetli fırtına scbebiyle Baltiır.ore açıklarında batan bir Ameıikau Bakanhğında. et kjsmının Tarıro ve aynca kredilerin senijletilme. düşen idareciler haklı idiler. ls şilepinin mürettebatı şüep sulara gömülmeden evvel sahil kurtarma ekipi taraftndan kurtarılmıştır. Mü Bakanlığında faaliyete devam etgine karar veritmiştir. Hakikatte, tanhul 67 eylu) hâdiseleri gibi kredilerin ve yatırtmların kabarrettebatın batan gemiden sahil kurtarma gemisine naklinde iki gemi arasında tutturulan özel halatlar me«i hususu incelenmektedır. facialara sabne olmns blr »e dan faydalanılnnstır. Resimde, şilep sıılara gömülmek üzereyken görülüyor. tılraası, 1962 konjonktürfinde pa Arkası Sa. 7. Sü. * da hirdi Mitinge yüz binin tistiinhahhfi maaş zamlarına kıyasla de insanın katılmasi hekleniyoTçok daha fazla tahrik edeeek t*ddn. Nihayet bizde simdiye »kabirîerdir. Takip edilen politikada, dar bir isçi hareketi daima bir tenaknza dttffildüğii işikârdır. komünist hareketi olarak karTürk ekonomisinde, piyasa istlk. »ılana^flmisti ve böyle bir miranBi temio eden fiilî talep, köylünan ve dar gelirlilerin satın al ting pek yeni bir sey idi. Fakat Türk isçisi dün dnynlan bütün ma çücüne bağlıdır. Ziraî fiendiseleri hakstz çıkardı. Mitinvatları, memur maaslarını ve i$çi ücretlerini normal geviyelerine çı ge yüz binin flstflnde insan kaVIUN SON SKANDALI Tanınmış aktör Marlon Brando karısı kartmadan piyasayı abenk ve n n tıldı ama bir tek kişinin burAnna Kashfi'den ayrılmıştır. îılahkeme çocukların tnünavebe ile ana nn dabi kanamadı, bir tek kavazeoeye kavuştnrabilmek imkânve babanın yanında kalmalanna karar vermiştir. Bu karara sinirlenen nunsnz bareket görfilmedi. «ızdır, BByle bir dnrnmda kredileAnna Kasbii mahkeme salonundan çıkarken âni olarak eski kocası Hâdisenin asıl möhim neticeıi rin genişletilmesi, ancafi tüccarın Marlon Brando'nun yuzüne km'vetlı bir tokat atmış ve orada bulunan bizce «ndnr: malını kolayca elde tottnasına ve OECD tarafından hazırlanan raporda, eğitim sistemimizin endüstrinin foto muhabirlerine dönerek <rBir daha bana size iyi bir resim imkânı Türk isçisi istedijı ve yakın•ürüm kifayetsizliğini kâr fazlasiyvermediğimden sızlanmayın» demiştir. Resimde, Marlon Brando eski da mtıhakkak alacağı grev hakle telâfi eimeslne yol »çabilir. T»ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde tâdili gerektiği belirtiliyor kansının hışmma uğradığı sırada görülüyor. kını elde ettigi zaman davranıtırımlam bo) tahsisat verilmest Washmgton 31, (Fred J. Zusy sının nasıl olacağını dün açık de, inşaat islerinde kâr nispeti çok bıldiriyor) tktisadî İşbirliği ve sekilde göstermistir ki bu netiyiiksek olmak itibariyle. faydaa Geliştirme Teşkilâtının OECD hace şiiphesiı mitingin hâdisesiz ı&r&nnı örtmiyecek bir strateji i zırladığı bir rapora göre. Türkiyegeçmesinden de ehemmiyetlidir. teşkit etmektedir. Koalisyon bü| de, eğitim ile endüstri arasında işMilliyet suuru ve ınemleket kfimetinin «iyaseti, hayat sartlan. ] bırliği yapılmasının teşviki gerekmenfaati endisesinden ayrılmakm ferahlatmaksızın pahahlıği körnektedir. Bahse konu raporda, «Esızın sosyal ad»let istiyen Türk rüklireceu mahiyettedir. ğitim endüstri münasebetı» denilişçisine süphe yok ki daba fazla mektedir. «Türkiyenin fevkalâde âtktisat sirasetinin aksadıfı devmukavemet edemeyiz. cil ve önemli bir milli meselesidir. relerde. Parlâmmtoya daima ağıı OECD, problemin halli için müm vazifeler düşer. lşçiler grev hakİltica eden Aliç kün olan her yardımı yapmalıdır.» kını alınca, partilerin vardımına Rapoıun giriş kısmında çöyle demubtac kalmaksızın dâvalannı yünilmektedir: riiteceklerdir. Fakat köylti ve me«Iktisadiyatı geri ve sabit k«l mnron haklannı. yalnız miltetmış Türkiyenin, demode ve yıpranvekilierinin ve senat5rlerin müesmış kalkınma metotlarından, eğı sir şekilde «avnnabilmeleri kabilSınırdan 4050 nıetre içeri giren Bervarî kabiletım ile endüstri arasında iyı çal: dir. Zirai fiyatlar ve memur masan bir işbirliği kurmak suretiyle aşları hakUında siyasî partiler SDsinden 25 kişi, çarpışmada öldürüldü kurtarılması şarttır.» kutu tercih edcrler ve Anaya§a. Raporda, Türkiyenin eğıtim si.1ya rağmen kendi maaşlanua zam Ankara 3 (Cumhurivet Te yetkililerı olay tıakkında şu bılgı1 teminde yapılması ıstenen reıorm«arelerîni araşünrlarsa, Iıareket , leks) Iraktan Türkiyeye iltica yi vermişlerdir: lardan bazıları şunlardır: tarzlannın nmnmî tfkârda derin ! eden bir kabilenin Türkiyede ıka cUzun bir siıreaır kom^umuz «Ortaokullar. daha önemli bı: 19 jaşındaki bir Rus denızcısi geçerken, 19 yaşındaki Alıç Aleksve siHnmez izler bırakmasına ?asmet eft,k!eri bir role sahip olmalı ve teorik. teknık. dün sabah ssat 5 sıralarında Ru can Nerofiy îsmindekı tayfa. arkaEN KIYMETLI META Bugün Doğu vilâyetlcrimizde aranıp kabıle tarafından kamota diğe. bir ! I r a k t a ce reyan eden olayiar'sonu. mamahdırlar. a bastırılarak cunda memlsketimıze pejj vuk ''" Hububat fiyatlarının sebebiyet melikavağında kendisinı denize a daşlarmın bağırmalanna rağmen, fenni ve meslekî her tüıiü bran>» buiunamıyan en kıymetli meta ot ve samandır. Resimde kilosu 7080 kişinın dldürüldüfü hakkınd;> tlcalar olmustur. Bu arada 28 aratarak memleketımize sığınmıştır. kendisini denize atmış ve süratle yöneltecek bir kumanda nidsaşı ha verdiği gefalet. maa$ lamlarını Odesa limanına bağlı Sobayovft sahile doğru yüzmeye ba$lamıştır line getirilmelıdır. Halbukı haliha kuruşa satılan ve parasızlık yüzünden köylü tarafından alınamr an bir kan haberler üzerine kendilen ılellık gunü Barzani kabilesı ile BerFeridun ERGİN isimli şılep. Karadeni? Boğazından Gemiden yapılsn ikazlara kulak zırda, klâsik an'amriaVTi Hir orta yük samanı kızakla şehire indirip satmaya çalı^an bir vatandaş gö |konuştuğumuz Jandarma Genel vari kabüesi arasında çıkan müsa. Arkası Sa. 7. Sü. 3 te rülüjor. açık'arından Arkası Sa. 7, Sü. 6 da I Komutanhgı iie Ijışleri Bakanlıgı | Arkaaı Sa. 7. Sü. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. $ te gırip Rumelıkavağı 1962ye neşe ile girdik Milletvekili ve Senatörler için ekfldenekistendi KâğıHıanede plebisit Bütün Bakanhklar için idari reforma gidiliyor Siyasî dalgalamnalardan müteessir olmıyacak bir idarî teşkilatın tahakkuku için incelemeler yapıhyor Bravo Türk işçisine Türkiyede Eğitim Endüsiri işbirliği zarurî görülüyor Boğazdan geçen bir gemiden keıtclisfni denize atan bir Rus gemicisi iltica etti Iki Irak kabilesi hudut üzerinde silâhla çarpıştı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog