Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALT1 CUMHURÎYET 30 Evlul 1960 Bulgaristan B macı icin BASKETBOLDA takım m ahnıyor i F Bahçe Genç Türkiye I şampiyoiîü | Final maçında Şekerhi B lakımı dün sıkı bir antrenman yaptı Şükrü rahatsız olduğu için Bursaya gidiyor Antrenman haftada iki gün 27 kasımda memleketimizde E J İ nı oynayacak olan B milli takıî lâl sahte İisanslı oyuncu garistan B millî takımı ile Fili mımii. dün ilk çalışmasmı Dolî oynattığından hükmen Kadroya bedeki 4 2 lik maçın revanşı mabahçe'de yapmıştır • yenildi • dâvet 'edilmiş futbolculardan j Genç takımlar Türkiye BasketBahri, Şeref, Avni. Hilmi sakat bol Şampiyonu Şekerhilâl, Feoldukları için çalışmaya iştirak | O¥i:.\!JKl.NDA 1ÜKK TAKIMI nerbahçe ile yaptığı final maçınetmemişlerdir. Diğer taraftan ka j da başka kulübe tescilli üç oyun leci Şükrü ise sakat olduğunu I (YÜCELMAN) cu oynattığından hükmen mağlup ileri sürerek Bur.sa'ya gitmek ısPAZARI BEKLİYORLAR Millî kürek takımımız her gün muntazam ve yorucu bir çahşma olmuştur. temiştir. Kendisine Şeref Göryaparak pâzar gü.ıkü milli müsabakaya hazırianmaktadır. Yukandaki resirrıde kürekriler dün Bu durum karşısında Şekerhilâl key tarafmdan izin verilmiştir. kampta toplu halde g'irülüyorl.r takımına verilen şampiyonluk Dün yapılan idmandan sonra B mükâfatı önümüzdeki günlerde milliler ikinci çalışmalarım 1 1 Basketbol liginde >lk Fenerbahçe kulübüne gönderileekim'de yapacaklardır. İkinci idmaç Galatasaray Da maııdan so/ıra namzet kadro sah cektir. Yazan: Haluk SAN rüşşafaka arasında ve perşembe günleri olmak üzeBu hafta yapılacak olan Basket re haitada iki defa çahşacaklarOrdu voleybol takımı 19. Balkan Oyunlarının teknik can Önel 4 100 bavrakta dördünbol Teşvik Müsabakalannın prog" dır. cü koşucu ol3rak (100 metrede bilâncosu şöyledir : ramı şöyledir : Tahrana gidiyor Sabahattin kadroya alınıyor 4 millet arasında yapılan kız ve pentatlonda 3795 puanla TürCumartesi : Ordu voleybol takımımız Tah lararası müsabakalarına 5 alletle kiye rekoru kırmasına raŞmen eSon haf^alarda iyi form göste16.30 da D. Şafaka Beyoğluspor randa yapılacak dörtlü turnuva iştirak ederek 4. olan takımımı lenmiştir) besinci eelmekle teren ve bir gün evvelkı Rapid mâ18.00 de G. Saray Kadıköyspor 4 ya katılmak üzere Ankarada top zın elde ettiji 1 puandan 8 ini min etmişlerdir. llknur Kumul çında çok güzel bir oyun çıkaran 19.00 da Moda l.T.Ü. ise 200 metreye girmiş. seçmede lanmaya başlamıştır. Asker vo Gül Çiray 800 metrede Türkiye elenmiştir. Besiktaş santrhafı Sabahattin Pazar : ve Balkan Oyunlan rekorunu leybolcular müsabakaların yapı17.30 da F. Bahçe Darüşşafaka muhtemelen önümüzdeki günler Arkası 5 inci sahifede de B milli takım kadrosuna alınalacağı 14 15 . 16 ekim tarihine (2.10.1) Uırarak biriııci, 4 ,100 bay 19.00 da G. Saray • Moda caktır. Dünkü idmanda antrennr kadar Ankarada çalışmalara de rakta takımımızda ilk Uosucu uLiçde ilk maç 1960 61 yılı basketbol lig mae Şeref Görkey, Sabahattin'ın kadvam edecek, 12 ekimde de uçak larak. Gül Tambay 2 puanı 4:; IIIIII •IIIMIIII l l l l l l l l l l l l 100 bayrakta ikinci koşucu olarak larının fikstürü çel^ilmiş ve ilk roya ahnacağını söylemiştir. 27 . 1 1 1 1 1 1 1 M la Tahrana hareket edecektir. (90 ençellide elenmiştir), Canel maç Galatasaray Darüşşafaka kasııiida B miilî takımımız memRakibimiz Bulgar kürekç ileri bugün trenle geleeekler Milli takım tek çifte: Rapid futbol takımı Konvur 2 puanı 4yl00 bavrakta olarak tesbit edilmiştir. İki kuv leketimizde Bulgaristan B milli Yaman Akkaya, iki çifte K. Yüce, K. Çıpa, dört tek: M. Sedetman, A. Ortaçağ, iiçüncü koşucu olarak (80 ençelli vetli ve iddiah rakibin maçları takımı ile karşılaşırken ayni taViyanaya döndü ve yüksckte elenmiş, yüksek atK. Durgun, F. Akkaya, Z Birsen şeklindeolacak nrn ilk haftaya tesadüf etmesi rihte Sofya'da A milli takımımız Beşiktaş'a 1 0 yenilen Rapid larken stili, sampiyon ve dünya basketbol merakhlarını heyecan Bulgaristan milli takımı ile oyalâk3 takımı dün uçakla Viyana'ya ha rekortmeni Balaş kadar landırmış bulunmaktadır. Taraf nayacaktır. A millî takımında Tek çiftede Yaman Akkaya, iki çalışmaktadır. Her gün iki antoplamıs ve alkıslanmıştır.), AvPazar günü Bulgarlara karşı lar, kendi sahalarında muntazam muhtelif sebeplerle yer alamıyareket etmistir. G. Saray Futbci Takımı bugün ve ciddî olarak çalısmaktadırlar. cak oyuneulara B takımır.da yer çıkacak kürek millî takımımız çiftede, Kemal Yüce, Kemal Çı trenman yapan milli takımımız saat 12.30 da Ankara'ya hareket pa. dört tekte Muzaffer Sedet sabahları Pendikten, Pavli adadün akşam belli oldu. verilecektir. edecektir. Cumartesi ve pazar oyman, Atilla Ortaçdağ, Korel Dur sına, oradan da Kartala kadar G. Saray Beşiktaş nıyacakları milli lig karşüaşmala gun, Faruk Akkaya, Zühtü Bir kürek çekmekte ve 30 kilometrmdan sonra Sarı Kırmızılılar sen. relik bir mesafe katetmektedir16 ekimde muhtemelen çarşamba gecesi Feler. Akşam da program aynı şeNasıl çalısıyorlar? nerbahçe ile bir hususi karşılaşAnkarada oynayacak Geçen sah günü Pendikte kam kildedir. Kürekçiler şimdiye kama yapacaklar ve Istanbul'a perpa alınan kürek milli takımımız dar hiç höyle sıkı bir şekilde çaG. Saray ve Besiktaş futbol tasembeye döneceklerdir. antrenör Ahmet Yavaşoğlunun Iışmadıklarını da belirtmektekımları Ankarada oynayacaklardirler. A. Hisar ve Istanbulspornezaretinde çok sıkı bir şekilde dır. Gece maçı için 16 ekimi tadan alınan teknelerle yapılan rih olarak tesbit etmişlerdir. Bu çalışmalar pazara kadar devam hususi karşılaşma için her iki : Türkiye Baltrap : edecektir. klüp de 65 er bin lira alacaklar: şampiyonası : (Devamı 5. sayfada) dır. • Türkiye Baltrap Şampiyona İ İzmirsporun antrenörü • sı 7 • 9 ekim tarihleri arasınJ Okulspor yurtları istifa etti • da Bursa'da yapılacaktır. * Bu j Cezmi Or Kupası atletızm ya karar vermıştır. Brezılyanın Baaia takimı dün tzmir, 29 (Telefonla) Galata9 kasımda açılıyor Şükrü Saban. Muharrem Dalkı ; müsabakalara her böjgeden üç • rı.smaları önümüzdeki Cumartesi Bulgari^tandan şehrimize gelmiş J atıcı iştirak edecektir. • saray y* Fenerbahçe mağlübiytt tir. Bahia takımı ilk maçını yatstanbul Milli Eğitim Müdurlü günü Dolmabahçe stadmda yapı hç, Cahit Önel. Aydın Onur, Eklerinden sonra tzrrarspor camıarın Fenerbahçe ile yapacaktır. ğü tarafmdan tertip edilen okul lacaktır. Bu müsabakalar için dâ rem Koçak. Fevzi Pakel, Musta • Bu şampiyonaya en fazla ha* sında huzursuzluk başlamıştır. Bu maçtan evvel İstanbulspor spor yurtları ve oyun yuvaları vet edilmek istenen yabancı at fa Kıyıcı. Yücel Seçkiner. Erol »zırlanan ekiplerden birisi Ko î Nitekim antrenör İbrahim TıısKaragümrük maçı oynanacaktır. karşılaşmalarına 9 kasım 1960 ta letler gelmeyi kabul etmemişler Erdogan, Hüseyin Çakmak, Ah |caeli ekipidir. Türkiye şampi1 der buşün istifa etmistir. tzmırAtletizm met Akbaş. Ergin Gürses. Gul Çı İ yonasında Bursa Kocaeli böli Bahia takımı ikinci maçını pa rihinde muhtelif saha ve salon dir. Bunun üzerine spor takımını yeni bir antrenör î geleri çekişeceklerdi' $ zartesi gecesi Ankarada Galata larda yapılacak müsabakalarla Ajanlığı aşağıda adları yazılı şu ray. (lbrahim KÖZJ temin edilinceye kadar kalecı atletleri Ankara'dan getirtmeğe Müsabakalara giriş ücretsizdir. . >»•>*»#*•••••• başlanacaktır. j saray ile yapacaktır. B MtLLf NAMZETLEK ANTRENMANDAN ÜNCE Seyfi çalıştıracaktır. Basketbol teşvik müsabakatan PtaHcaıt oyuiikrı ve illî Kürek Takımımız dün akşam belli olckı Pazar gimü Bulgarlarla karşsîaşaeak olan Galafasaray bugün Ankaraya gidiyor Bahia takımı dün geldi Gezmi Or kupass atlefizm yarışları cumarfesi günü 11rı1111111•fı>ıJ111111111111rıı11if11•ııııııı•••Mı•ı•rı111111 111•111111111•111•1111M1111111 1111111 11111111111111111 haftad 2 servî KUTUP YOI.1I İLB : PARİS TOKYO DEVLST ORMAN İŞLETMESİ KOZAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Cins ve Nev'i 1 Sn. N. boy yarı mamul çam • Parti No. 1 kereste 2 » » » Deposu Kabiladin » » » » » » > Adet 693 684 708 841 532 258 978 488 729 297 369 * * * > > 3 1 Sn. K. boy yarı mamul çam 2 Sn. N. boy v a rı mamul çam » > » * > » » » > » 4 5 6 7 8 9 11) 11 2 Sn. K. boy yarı mamul çam !M3. 72.48ü 71.423 76.391 89.184 56.940 26'450 102.945 51.544 75.423 31.820 37.983 Muhammen ' . 7 . 5 i l k teminatı bedeli Lira K. LiraK. 435.00 435.00 435.00 440.00 440.00 355.00 310.00 310.00 310.00 310 00 265.00 2364.00 2330.17 2492.25 • 2493.07 1879.02 704.23 2393.47 1198.40 1753.58 739.81 753.12 19551.78 6577 692:583 5 Ekim 1960 t a n h i n d e n ıtibaren. A ı r F r a n c e K u t u p yolu ile P a r i s Tokyo h a t ı n d a ikincı b i r Jet servısı ilâve e t m ı ş n r . H e r pazarttsı ve perşembe günü s a a t 12.10da Paris'ten h a r e k e t ecien bu servısler. Anchorage'da bir teknik durak yapmaK suretiyle, bu h a t l a r d a kullanılan BOEING J E T CNTERCONTINENTAL uçakları sayesınde Avrupa'yı J a p o n y a ' y a 17 s a a t t e bağlamaktadır Istanbul ve A n k a r a ' d a n h a r e k e t eden Caravelle servialeri ile ırtibat s a ğ l a n m a k t a d ı r . AIR FRANCE BOEING 1HTERC0NTINENTAI" VE CARAVEUE DüHYANlî) EM BüYuK HAVA SEBEKESiNDE EN MüTEKÂMil İKİ JET ÜÇAĞI 1 İşJetmemizin Meydan bölgesi Kabiladin istiî yerinden yukarıda cinsi. parti numarası. muhammen bedeli, adet ve hacmi yazılı orn.an emvalleri a y n ayrı partüer ha linde açık artırma suretiyle satısa çıkarılmı ştır. •> Artırma 10/10/1900 tarihine rastlıy an pazanesı günü saat 13.30 da Kozan Işletme Müdürlügü binasmda toplanacak Kcmisyon cnünde yapılacaktır. Ihaleye iştırak edecklerin kendileri veya vekillerinin ha zır bulunmaları şarttır. i Vukarıda gösteıâl^n partilere ait teminatlar ihalenin başhyacağı gunden IKI «ün evveii normal mesaî saatlerinde alınmiya başlemr ve ihale günü ıhalenın başlıyacağı saatten 1 5 saat evveline kadar devam eder vc hu saatler dışında temmat a l ı n l p a ^ 4 Şartname ve eb'ad listeleri Kilis O rmun Btşmüdürlüğünde. Ankara, istanbui, İznrr AdanaSamsun, Mersin. Osmaniye isletme Müctürlüklerinde. Gazıantep, Iskenderun Kaciirli Bölge Şefli'derinde. Ankara, İstanbui. Izmir. Mersin Keresteciler Cemıyetinde, Kayseri,. Ceyh'an cıman kâtiplikle rinde ve İşletmemizde her gun normal mesaı saatlerinde görülebilir . . , 5 Emvalin bulunduğu istif yerinden yaz aylarır.da Adana istıkametıne kamyonia nakliyat yapılabilir. . )Qfin 6 İhaleye iştirak «jdeceklerin şartnam enin 3 ürıcü maddesindekı vesıkaıarı ıaou yılında alınmış veya vize eciilmiş olarak ibraz etmeîevi şarttır. 7 Bu emvaller Ticaret Vekâletinin müsaadesi ile ihraç edilebılır 3 istekülerin belirli gün ve saatte Komisyona rnüracaatleri ılân olunur. (4b<!14) Hindistan Hükümetinin hirrrayesinde büyük bir turne yapan dünvsca tanmmıs T.G Emekli Sandığı Umum M^cfürlüğünden: Sirnav Fsiediye Başkaniığından Belediyeye ait 953 modeli Ford marka tadilâtsız EMC. motorlu bir adet 35 kişilik işler vaziyette otobüs 21 Ekim 1960 cuma günü saat 14 de açık artırma suretiyle satılacaktır. Muhammen bedeli (70 000) liradır. İlân olunur: (46215) Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden: ÇAÎ! KAPATTERİLACAKTIR. 1 Lmum Mü.lürlük binası kat ilâvesi inşaatınm çatı kapama. çatı bakır kaplaması ve bu işlere ait tenekecilik işleri teklif almak suretiyle eksiltmeye tronulmuştur. 2 lij işlere ait malzeme Sandığımızca temın edilecektir. 3 T"klif a!ma suretiyle yapılacak ihale 10/10/1960 Pazartesi günu saat 16.00 da: l'mum Müdürlük binasmda Satınalnıa Komisyonu huijrunda yapı'.acaktır. 4 Bu işe girebileceklerin çatı kaplama için 1500, bakır ve tenekecilik işçıüği için 3.760. liralık "geçici teminatı en geç ihale günü saıt 1Î.00 e kadar Sandık veznesine yatırmaları ve kapalı zarf teklifleıi^ıı a;nı gün cn geç saat 15.00 e kadar Malzeme Müdürlüğüne makb'iz mukabiıi vermeleri, 5 Yapı'.acak ışler ayrı ayrı isteklilere ihale edilebileceği gibi kül halinde bir ısteKÜye de ihale edüebilir. 6 Bu işe ait fenni ve idari şartnameler mesai saatleri dahilinde Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 7 Taliplenn ou gibi işlerle iştigal ettiklerine daır belgelerle Ticaret oc'asına kayıtlı olduklarma dair vesikalarır.ı teklif mektuplarına eklemelerı lâzımdır. 8 S^ndıgımız 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta vtya dilediğine yapmrfkta serbest*ir 9 İ.'tekliler bu ışte kulalnılacak ve tahminen 16.000 kilo 0.50 mm. lik t;.kır levha kendilerine ait olmak üzere tekliftt bulunabilirler. (46036) Asisîan Âlmacaktır: BALE Saz ve Ses Tcplııluğu Temsilleri Saray Sinemasında 12 13 14 ve 15 Ekim temsili. Biletleri sinema gişesinde satılır. yalnız 4 suare İ | î İ ~~ BELEDİYE TÂHVÎLI ELtNDE OLANLAKIN DİKKATİNE Aşağıcla kıymeti vc numaraları yazılı tahvil sahibinin gok aceie Belediye Sarayında 210 numaraya müracaati lüzumu. Belediye riyaseti tebliğiyle. 20 Eylul 960 Akşam gazetesinde ilân eJilr.ıiştir. 52223 ile 52242 ?rası :300i» TL. 35882 ile 35833, 1000 TL. 39131 deıı 39302 srası 1000 TL. sıdır. H. Hünler ya•%•:% » ••» • zıhanesi. Tel: 2?. 78 70 * . •* * • • ' ' Enstıtümüz fransızca bolümüne 875 sayılı tebliğler dergisinde yazılı şartl:ıra göre imtıhanla asistan âlmacaktır. İmtihan 24 Eki.n 1960 pazartesi günü saat 8.30 da yapılacaktır. İsteklilerin; Diploma. nüfus cüzdanı örneği. iki yıl başarı ile oğrttmer.lik yaptıklannı gösteren belge ve iki adet vesıkaıık fotoğraflarını dilekçelerine bağlayıp en geç 17 ekim 1960 tarihine kadar Enstitümüz Müdürlüğüne göndermeleri ilân olunur. (44267) Tel : 44 16 56 • • • • • • • » • • • • • • » • * • • • • • • * » • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • İstanbui Türk İngiliz Kültür Derneği İngilizce Akşam Kursîarı İstanbui Türk İngiliz Kültür Derneğinin Atatürk Erkek Lisesinde açacsğı İngilizce Akşam Kursîarı için kayıtlar 3 Ekir.ı pazartesi. 4 Ekim S&lı ve 5 Ekim çarşamba günleri saat 15,30 19.00 arası İngiliz Kültür. Heyetindc yspılacaktır. (Kamarot sokak Reşat Bey Apt. 1 2 Ayazpaşa. Telefon: 47 43 30 Iğdır As. Sat. Al, Kom. Başkaniığından: Aşagıda cinsi miktarı yazılı maddeler hizalarmda gösterilen tarihlerde saat 16 da kapah zarf usulü ile ihale edilecektir: Şartnameler İstanbui, Ankara Lv. Amirliğinde ve Komisyonda görülebilir: Cinsi Miktarı Tutarı G. teminatı Ihale tarihi Ton Lira Krs. Lira Krş. Döküm saman Canlı sığır 400 36 58000 00 54000 00 4350 4050 00 00 Kayseri As, Sat. Aî, Kom, Bşk, dan Aşağıda cins ve rriiktarı yazılı malzemenin 5/10/1960 tarihinde saat 16 da kapalı zarf usu lü ile ihalesi yapılacaktır. Muhammen M. teŞartnamelerin görüCinsi Miktarı tutarı minatı . leceği yerler Lira Lira Kr. Çam kereste 54 113 29700 2227.50 Ankara. İstanbui Lv. A. ve Komisyonda (1499 44278) il Slll%rrl 10 Ekim 1960 11 Ekim 1960 ti nden: ERENKÖY GUNEŞ KOLEJI Kayıtlara devam ediliyor. Tel: 7ö 22 07 6.5 tonluk CHEVROLET kamyo.ı v e otobüsumüz gelmiştir. Derhal teslim. 6 aya kadar taksit vâdesi. tstanbul: Metin Alemdar: Taksim Cumhuriyet Cad. 47 A T"lefon: 47 İG 69 Ankara: Necati Alemdar: Yeni Sanayi Çarşısı Demir Cad. 13 Tclefon: 16973. F O RM ICA Marka Plâstik Levhalar Bütün dunyada olduju gibi Türkiyede de markası ve patenti ıescil cailnü.stir Alâkadarlarıra ilân olunur. FORMİCA LIMİTED ŞİRKETİ 1) Kasabamız pazar yerine üstü kapalı sergiler yaptırılacaktır. İşin keşif bedeli 38.930.76 lıradır 2) Bu husustakı şartname, plân v.s. Belediyemizde görülebilir. 3) İhale kapalı zarf usulü ile ll/Ekim/1960 günü saat 15 de belediye encümenınce yapı iacaktır. 4) Muvakkat temmat miktarı 1946,55 liradır 5) Talıplilerin teklif mektuplarını ihale günü saat 14'e kadaı Belediyemize vermeleri ilân olanur. (45690) M.S.B. 1 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk, Iığından Ankara: 100 ton havuç satın alınacaktır. Tahminî tutarı (40,000) lira olup geçici temim.lı (3000) liradır. İhalesi 5/10/1960 günü saat 11 de kapalı zarı usulü ile yapılaeaktır. İsteklilerin beliıtiien gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektupiarım Komisyon Başkanlığma vermeleri evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda veya İstanbui Levazım Âmirliği ilân kısmında görülebilir. 1494 44276)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog