Bugünden 1930'a 5,404,285 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTl CUMHURIYET ~ 3 Nisan 1960 Feriköy Karşıyaka'yı 20 maglup etti Maçn ılk devr^sı kahte ıtıbarıv le "vasatın ustunde ıdı Bılhassa Karşıjaka hakıkaten bılerek futbol ovnuvordu Ikıncı devrede Karşnaka v ıne hakımdı fakat Ferıkoy sevrek ve tehhkeh akınlarla netıcev ı kendı lehıne çevırdı 20 12 dakıkada Ogun un ıkı kısıvı çalımlı>arak vaptıgı ortavı Bulut lerıkov atlanra g nderdı ama hakem faul \eıdı 34 dakıkada Bulut un çapraz \a tal 7i\ette attıgı sut dıregı valnarak avuta cıkarken îvecd't de sejırcıvdl Devre gokuz kanandı 47 dakıkada Ferıkov un sagdan kazandıgı kornerden gelen topu Burhan \ole İle aglara gonderırken Mulnp jlonjonunda geç kalıvordu 10 ı 78 dakıkada K a ı s ı ı a U ı n l w tırdığı bır anda Eıtu^ıul un ıleıı pasını vakalnan Hı.se\ın tc p ı kalecınn v«nından aglara bır«^tı \e maç da bu şekılde son buldu Bugün 19 Mayıs stadındaki hususi maç Türkiye italya amatör millî takımları oynuyor ÂLİ ABALI ANKARA'DAN BİLDİRİYOR Antalia Uçak Postası KI7 TAKIMI Musabakalara katılan \e ıv netıceler alan Ana k z atletızm takımı merasımcen once t Genç Millî ; $ Maçı Bugün ; J Takımımız bugun Sof>ada 30 ın rovansını ojnu>or » "Cumhuriyet,, kupası müsabakaları basladı Açılış merasimi <,ok muhteşem oldu İlk atletleri puvanla önde Yük«ek atalma nm 1 20 1 Güney \ıldı* Musab kalara vann dev am edılecek ve «P n fazla puvan alcin bolgeve» Cumhurıvet kvıpası verılecektır HaİPn Antolva puvanla onde bulunınaktadır Antalya'da 4000 seyirci önünde S E İ F I KLRT^RIYOR Dun ku maçta Izmırspor kalecı^ı Se>£ı golluk bır «utu kurtarırken Büyük mücadele: 10,11,21 ve 22 Hakem Celal Be^en Fermov Necdet Meko Kapgünde Antalya bölgesi lan Erdınç Ahmet Yaman Lrtugrul, Ismet Husevın, Burhan, Antalva 2 ıKerral Şeremet Bı'dı Rıdvan n\or) «Cumııınv et Cı^ttesı AlleKarsıvaka Muhıp . 'V'catı Nev tım mü«abak ılirı» b^gun ««.hnmız lat Sumer, Rafet Şevket Ar gavet guz 1 nfr p t r w n ı ' e oc lCl dc Musnbikalardi Mılll tnklm Ant ıl gun, Bulut, Sabahattın, Ogun, \a I^parta vp îzmır holtfeUrı temsıl Erol. edıldılor 15 0 da baslnin merasımı Ekrera K 4 R P \ T < M«türk starl m doldurın 4000 e \a k'n atletızm«:ev er vakından takıp ettı Merasmıi mutaikıp \ alı Tsnazı Akı Cumhurnet Gazotesının vakın al&kfi'sına tesekkür edcn bir konus ma vaptı Ikincl olarak soz alan A'letıznı Fenera^onu Backanı Jerfı Fıratlı Antalvava bu pıstı hazırladıklanndan dolavı tesekkür ettı Son olarak da Cumhurıvet Cazete«mı temsılrn Antrdv^va golen Hıluk San konustu ve alkı=İPndı Bu hafta maçı olmajan Fe nerbahçe profesyonel futbol Bashakcn lıgını "\urr1tm Otmar takımı bugun kendı «tachnda «avoının vaj.tıgı ilk gun müîibaka Haskoy ıle bır hususı karşı larında şu netıccler alınriı laşma rapacaktır 50 M Kızlar) 1 l\*al Cınger 8 6 1 0 C00 M 1 Mehmet Çetmor 2 8 8 1 0 Cülle 1 M Mi ^\dp1e (M) 14 02 lOOr M FP\ZI P^kel (M) 2 b 2 1 0 1^00 M 1 Çağatav Ak=alı 4 44 3 10 1 zun atlama (Kızlar) 1 Günav Fsen T 92 V 400 M (KlzHrl 1 Gül Çırav 63 SUAL: A. 39 2 '0 ](0 M 1 Irfin Ba en 1T0O 1 llk patenler ne zaman yıpılmıştır" 2 tlk A*ır Sıklet Olımpıyat Boks Sampnoııu kımdır? 1. profesyonel 3 Son 4vrupa atletızm şampıvonası nerede vapıldı? kümede Anadolu ile Fenerbahçe Hasköy'le oynuyor Bugünkü ~~| program \ Buçun sehrımızde ve tzmıde \apilacak olan mılll \\z maciarının programı sojledır I". ınbul (Dolmabahc,e s:t^ 1 ) FERİKÖY İZMIKSPOR (1/ mırde îerıko\u 1 0 lenen Iz mır'îpor busun d° fa\orıdır) İ5TA1SBULSPOR KA.R'pI '\K\ (tzmırde Karşnaka \ı 2 1 v enen Istaibulspor jme favorıdıı ) t?mır ( Alancak stadı) AL T\Y ALTI\ORDU (flk ma çı Altmordu 41 kazanrrı«*ı Muhtemel netıce beraberıik tır ) Sofv a 2 (Hu'u 1 ;!) Ikı gunden berı burada bulunan Turk Genç n ıllı takımı varın (bagun) saat 17 55 te Vasılev skı stadında Ankara da 3 0 vendıgı Bulgar Genç mıllı takımı ıle karsılasacaktır Turk takımı bugun 1 saat suren bır ça Dun Dolmabahçev 1 doldaran bın ıle kuvvetlı rakıbınden bır puvasma japmıstır lerçe sevırçı ıddıasız ıkı takımın nı aldı Takım ve hakem maçma eelmıslerdı ama gave son Ovunun ılk golu 16 dakıkada AM4TÖR MtLLÎ TAKIMIMIZI\ SO\ K\DROSl Turk takımı maça muhtemelen haftaların şohretlı takımı Izmır vapıldı Özcan ın kornermı Guven Ankıra 2 (Telefonla) Yarın j (Fınlandıvada, 1152 Olımpnat maç • Faruk Erkan, Çağlavan Caspor'u gormektı Izmır lıler saha tam 180 dereçe donerek sert bır fbugun) 19 Mavıs stadında ^apıla ları ıçın), Turkıve 3 Lubııan 0; hıt, Yalçın Erdoğan Gedız Özsutla aglara taktı Nazım 30 daCdk olan T u r k n e I t a h a amator T u r k n e 1 Italva I , Turkıve 2 kan, Bılge Necd»t Erol» tertıbın va çıktıkları zaman kendılenm en fazla alkıslıvan Fenerbahçe lıle kıkada vole şutla beraberlığı temı'lı maçını o\na\acak olan kad Lubnaıı 1 Turkıve 1 Itava 2 (195*) de çıkacaktır Maçı Macar Yullov mın ettıkten sonra Izmır lıler Gurolar bellı olmustur da 3 Akdçnız ovunları n ı n ) , Tur Bella ıdare edecek van hakemlık rın trıbunu oldu ven ın vurdugj ve dırekten donerBu karsılasma\ a amatnr mıllı ta kıve 7 Irak 1 T u r k n e 3 Irak 2 lerını 1 Bulgar hakem ve M Ger Izmır lı mısafırler dun llk devre ken Gungore çarparak kal»\e gıhakıkaten gavet guzel bır ovun çıkımımız su tertıple ^ıkacaktır ! (Vdana ve Bagdatta l%0 Roma O çeker vapacaktır len sut ıle gahbıvetı sagladılar Muhıp A dogan Şehmuz Musı iımpn j t l j n elcme maçları ıçın). kardılar ama ıkıncı devrede bu Temsılı maç ve devre 2 1 bı^tı Ikıncı devrede tafa Ahmet Ergun Samım Suat, ratlı ve hırslı îstanbulspor karsı Sofva'va halen jağmur vağmak KasapoRİu sert bır şutla ıkıncı Zekı Ugur Selım tadır Saha ağır olmıvacak fakat sında dav anamadılar golu attıktan sonra (Dk 68) maç itaUan mıllı takımı ıse Algıerı tzmırspor'lular bılhassa sol ka da 2 2 beraberhkle son buldu kavgan olacaktır Turk Genç taNolettı Trabbı Pelagellı, Sahakımı 7 nısanda Burgaza geçıp tak nattan kısa pash ve gavet deplas dore Leoncını Fecor Favallı, RıKakem Husevın Maloglu vıvelı Botev takımı ıle ovnıva manlı bır ojun ojnujor \era Bulgarellı Bettını l^tanbul'por Sabıh Garbıs, caktır Istanbulspor lular ıse bılhassa ÎTusabakaM Bulgar hakemı TaKenan Gungor, Ah Maçı Sofva radvosu 4135 39 11 haf hattının basarıh ovunu «a\e Yuk»el kov tgnatov ıdare edecektır Yan Ihsan Kasapoglu Teoman \ a ve 30 98 m lerden verecektır sınde şahlandı ve attım ıkı gol hakerr lıklerı ı^e Cezmı Basar ıle zım Enver Vuzaffer Sı\ran \apacaklardır Izmırspor Sevfı Şaban ^ecAntrenor Şeref Gorkej bu kardet Avkut Orhan Kamuran sılasmada defanvıf bır o\ un tarzı Mustafa Cenap Guven Nedım takıp edeceklerını açıklamıstır Özcan StMDl\E K \ D ^ R T\PTIGIMI7 M4Ç1 AR Abdulkadır YÜCELMAN Amator mıllı takımımız buçune kadar 8 maç ^apmıs bunların 5 ıııı kazanmı^ 2 sınde Aeıulmıs \e 1 ın de de berabere kalmıstır. Maçların nctırelerı ıse so\ledır: T u r k n e 2 Holânda Antılı 1 (Fıı lândnada 1952 Olımpıvat maçları ıcın), T u r k n e 1 Macarıstan 2 İSTAKBULSPORİZMİRSPOK: 2 3 F4\ORİLER Fenerbah^e K z \olpvbol takımı Ankara'da oynanan millî hgin 2 maçında * Galatasaray Türkiye voleybol şatnpiyonu oidu Kız takımları şampiyonluk maçı bugün Buç jn «ddt 11 ne Spor Sa ravmda Feierbahçe Galatasarav kı? takımları lıç sampnonlucu ıçın karsılasacaklardır Ikı takım da bu maça çok ıvı hazırlanmıs'ardır Ge çen de\ rede Galatasarava venılen F Bahçemn bu maçta çok dıkkatlı ovnavacağını ve «ampn onluğu bırakmıv açağını tahmın ednoruz CEVAP: A. 38 1 Av rupa k tas nda ilk fııt bol federasvonu 1889 >ılında Holânda da kurulmuştur S llk Olımpıjatta 100 M 12 »n koşulmuştu T E Burke (ABD) 3 • Son Avnıpa ba«ketbol samptvon<isı 1Q 9 n a i ı s ajında Ktanbulda vapılmıştır Galata«ara\ \olejbol takımı, dun narak ve ı\ ı top çıkarıp maçlarda Teknık Ünıversıte salonunu ol da ustunluk saglıvarak setierı le dukça dolduran bır kalabalık o hme çevırdı T u r k n e şampnonu Eyüp galip nande kuvvetlı \e ezelı rakıbı Da oldu Şampıvonanm uçunculuk rm Dun \apılan 1 pro f e<\onel ku ru"afaka\ı kolavlıkla (30 15 13,çında Oral Yılmazın çahştırdıSi me maçlarında Anadolu Sule^ma 15 11, 15 9 vendı Salona Erdogan Bevkoz Şeker Hılale 2 0 maglup nnevı 41, E\up Be\lerbe%ını 1 0 Gungor Değer, Aral Hu>=evın Şev vazıvette ıken m bır ovun go«teket tertıbınde çıkan Galatasarav; rerek 3 2 galıp geldı \e Turkıve jenmıstır Ender Nasuhı, Avhan Yuk^el, En uîuncıılugunu kazandı MusabaBuçunku rnaçlar gın, Yıldıray çeklındekı Daruşsa kalardan sonra Federasjon G 10 00 Tak«ım S a r n e r , faka ıle çok çekışmesıne rağmen Sarava Daruşşafakava ve Be\korakıbının bozulmalarından fa\dala 7a kupalarım verdı T. B, 12 00 B Spor Galata l^mır 2 (Telefonla) Bugun sehrımız Alsancak stadında vapilan mıllı lıg maçında Altav, Go^tepe\ı 42 maglup ettı Sevırcı 1349 kısı hasılat 7 272 Ankara 2 (Telefonla) Bugun hıt Tımuçın lıra şehrımızde oynanan mıllı lıg maç Goller 30 dak Fahrettın ( A G ) Hikem Faruk Talu larında Ankaragucu Hacettepevı 41 dak Nevzat ( \ G ) Goller 1 dak Ahmet (Altay), 2 0 venmı« Şekerhılal G Bırlıgıne 3 ddk Avhan (Alt ) 14 dak VeSekerhılâl: 0 G Bırlıfı. 0 bovun egmemıstır 0 0 dat (Gz) 42 dak Avhan (Alt ), 69 Hakem Muvahhıt Afır Ankaragucu. 2 H. Tepe 0 G Bırhgı Selçuk Ihsan Av dak Coskun ( Mt ), 87 dak TunçHakem Sulhı Garan el (Gz ) Oral Kahraman O^man !l Ankaragucu Şeref Halım Or kut Altav Altan Mustafa Ertan Kemal Orhan Tevfık Zev han Ah Doğan Salıh Arıf Nev han Yılmaz Kazım Nejat Gonen, Nanel zat Sevfı Fahrettın Candan ıl "\hmet Avhan Coşkun H Tepe Cevat Abdullah, AyŞ Hılal Sefer Bekır BurhanGoztepe Erdogan Yılmaz Vedın K Necdet Husejın, B Ok Bulent îlhan Llku Yalçın ı\a^ dat Sedat Bahrı Attılâ Tunçtav K Oktav Orhan Hav rı Ca mı Altan Hatav Ferıt ' el Gursel Hakkı Önder Rahmı Ankaragücü Hacettepeyi 20 yencîi. Şekerhilâl Gençlerbirliği: 0 9 Altay Göztepe^yi 42 yendi GORULMEMİŞ FI RSAT S E Z O N B A Ş I N D A Y A L N I Z I S T T F A D E S E R M A Y ESİNE 1 5 G Ü NÇİN İ E D I N S ATI Ş DEMETRE %»•»»»>•••<••>»»• cande=ı 481 Bevoşlı PALAVİDİS TÜRKİTE TIC4RET POST4SI Nıçın en çok okunan meslek çazetesıdır 0 T u r k n e Tıcaret Postası 14 vıl danberı gunluk olarak ıntıs>ar eden ı^t sadı meslek gazetesıdır Yalnız abone suretıvle satılmak ta olan «Turkıve Tıcaret Postası» gaze+esı bugune kadar devamını v e en çok okunan meslek gazete sı halme gelmesını su bır kaç hu c uss\etıne borçludur 1 Daıma en ucuz gazete olmak vasfını tasımıstır. Tıl lık abonesı 50, altı avlık 3 0 Iıradır. 2 Lmumıvetle abone bedel lerı pesınen değıl, bır «ene sonra, vanı fazeteler bır vıl çonderıldıkten sonra tabsıl edılmektedır S Içındekı fıat lıstelerı hıç bır gazetede bulunmıvan çe sıtlerı ıhtıva etmektedır. Bu arada butun muteahhıtlen ıl gılendıren artırma \e eksıltme ılanları tıtızlıkle hazırlanmaktadır 4 Tıc3rı ve ıktısadı haber lerle makaleler daıma en doeru ve tazevı ıhtıva etmek tedır. •\bone olmak ıçın kısa adres Posta kutusu 264 Bevoglu Telefon 22 41 75 Istanbul Gırış Gurarugıl run 14 9iO mtaç tarıhlı ve 42 9 savılı beurnrme\e aıt 116S12 nun ^'"alı vezne makbuzu ıle Demzcılık Bnn knsı Istanbul ^centelıgmm 1184^2 «a v lı ordınosunu zaıı ettım \cm=ını ıl c ıgımdan e«ulcnnıi hv.kmu v k tuMu«tafa Dokunter iz MMMmilllltlllll*! Yarın Akşam 9 15 ten ıtıbaren Sdlı Matınelerden ıtıbaren 7960 YAZ TARIFESININ 1 Nisan'dan iiıbaren iatbık edileceö'tni saygı ile bıldınr. A TL A S YENİ MELEK^te A R İ V E D E R Ç İ ROMA (Seven Hılk of Roma) Renklı Smemanın altın seslı sonen \ ıldızınm en ^on dınlıjecegımız guz^l şarkılarla dolu bn şaheser A^tıstlerı MARİSA M A R İ O LANZA ALLASİO RENATO RASCEL Proşramda ^enı FOKS Dunva Haberlerı Burdur Şeker Fabrtkasf; ğünden: s» •• ^ •• 1) Buıdur Tefennı şoseınm 2U21 kıl nıc leleıı arasinda bu lunan fabrıkamızın kendı ruhsatını haız tas ocaklarından tah mınen 12 000 ton kıreç tası vukieme fabrıkamıza bosaltma mu teahhıde aıt olmak uzere naklettırme ısının 2(J 4 1960 çarşamba gunu 'aat lo 00 te kapalı zarf usulu ıle ıhalesı vapılacaKtır 2) îvin geçıcı temınatı TJL. 7 500 (vedı bın bes vuz lıra) 1 atı temınatı TL lo 000 lon Des bın lıra) dır 3) Sartnamevı garnek ve d a n a fazla bılgı edmmek ıs, \ en lerın fabrıkam z tıcaet se^vısıne muracaatları 4) Fabrıkamı? 24°0 savılı v s n u n a tabı olmadıgmdan ıhale ı ı a n p vapmartdrda \e a l u t d ı l e d l S l n e venr.ekte serbe^tta ISTANBUL'dan haftada 14 SERVİS ANKARA'dan haftada 6 SERVİS Telefort NumaraJan KLM Taksim • 44 468^ KUV1 Hilton . 48 5180 KLM Ankara: 28418,2040 7,27 34 7 KLM tzmır • 32064/5 ÇOK ACELE VİLLA ARANIYOR Bogazırı R u ı n M ı t a ı a f n d a \ e s ' l v u r t v e > a Florv a ' d a 63 58 46 63 67 92 r ' a l ' l O v m a n a a c e l e m u r a c a a t BAYAN SEKRETER ARANIYOR Bır şırk^tın Istanbı 1 Merkezınde çalıjacak Ingilızcevı ıvı bılen bav an ıekreter ahnacaktır Ta'ıplerm tercumeı hallerıle bırlıkte (SEKKETER) rumuzıvle Istanbul 176 Po&ta Kutusına vazmalaıı ANADÖLH AHONIM TURK : ANADOLU AN6NİM TÜPK İİC0RT4 ŞİRKETİNDEN: İ SİGORTf, ŞİRKETINDEN: Şııketımızın 23 mart 19h(J tarıhınde adıven toplanan hısse ddilar umumı he etmde 1960 senesı ıçın Bavlar Mıthat Erış \ Hıdavet Reel ve Ethem Izzet Orsal ın murakıplığa seçılmış olduklan e a« mukav elemızın 29 uncu maddesıne tevfıkan ılan uluiur (17738) J 23 Mart 1960 taııhınde Ankaıada Turkıve 1 . Barkası l'mun ^ aMudurlugu bmasında adıven toplanan hıssedarlar umumı hev e i t m d e Şırketımızın beher ellı lıralık hısse senedı ıçın 34 numa i r a l ı kupon mukabıhnde % 12 heaabnıe brut olarak alt. lıra te i m e t t u tevzıı takarrur etmış olduğundan 15 nısan 1960 tarıhın fden ıtıbaren Turkıve Iş Bankası \ Ş Merkezı ıle Istanbul Şu ^besınde ve Şırk=t Merkezınde tedıvata ba,!a"acası ılan olunur Trolleybüs Direklerine Reklâm A?ma îi İbale Edilecektir. Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme \1 lessesesinden : 1 \nkaıa sehı tr levbus sebeke mde mevcut 1103 ad t trollevbus dıregının leklam asnıa l e r e ı ı teıvhf alma usulu ıle kıra^a v enlecektır 2 Bu î'e aıt sartname Mue se^emız Tıcaret î'lerı Mudur luğunde goıulebıhı 3 Alakalıların saıtname esasları dahı'ınde hazırlna cakları teklıflerını °o 7 5 temınat ıle bırlıkte 7 4 1960 persembe gunu saat 17 \e kadar Mue ese Lmjm Mudurlugune verme lerı ılan ohınur 4 Muessese ıhalevı vapıp vapmamakta serbesttır (16338) A.merıka v a geleceklere \e Amerıka dan doneceklere Her turlu muba 1 aat \e muhaberatınız ıcm baş \uracaşınız guveı lıı bır Turk Muessese^ı Istanbul New York Trading Co. Ö5 West 42 nd St Nevv York 36 IS Y USA Her çeşıt sıgorta \ e nal 1 \ at expoıt fivı+ına her CHT~ buz dolabı >?m^;ır ı i u k ı n e l e ı ı elektrı ^ upurgelcı ı daktılo m a k nelerı raa'NO \ e ses cıhazlaıı tıl bı levazım venı ve 1 ulldnı'mış otomobıller v « = İstanbul 7 inci Icra Memurluğundan: 9o9 1893 Bır borçtan dolavı hacızlı olup satılmasına karar verılen 20 000 nra mulıammen k jmet'ı bır adet komple çalışır \ a z n e t t e \ E C markah motorlu fıreze makmesı bulundugu Bomontı Rura kılısesı ^okagında 5 numaranın 3 uncu kafnda 6 4 960 çarşamba gunu saat 12 den 13 e kadar bır.ncı arttırma suıetıvle satılacaktır Arttırma mul anımen kıvmPt n <% ~~>l n ı bu mazsa satışın 13 4 960 çarşamba Runu avnı saat ve mahalde ıkıncı aıtırma suretıvle en çok artırana peşın para ıle satılacak'ır Dellahve ve ıhale pulu musterne aıt olup talıpleıın v arılı gun ve saatte mahallınde bulunacak satış me n uıuna muracaatları ılan olunur (17754) t (17737) Cıddı bır sın^ı mue^ecosının ırtıbaf bıırosunda ça 'ışmak uzere ^lmanca ırgılızce veva 1 Fren^ızca bılır SEKRETER ı'e a\nı mucs^esenın fabrı J ında ıstıhdam edılmek uzeıe Itatv an"? bılır ter^uman ahnac^Ktır Muracaatların P K 361 Gr'dta adreaine ace'e vazılması rıca olunur ELEMAN ARANIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog