Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALT1 Genç Millî namzet kadro dün ilân edi 27 kişilik kadro 23 28 şubaita İstanbulda toplanacak ve 14 martta Ankarada kampa girecek Antrenörlüğe Necdet Erdem getirildi ıle otmak uzere iki maç yapacaklard'r. Namzetler 30 martta tstanbulda bır hususı maç yaptıktan sonra 1 nısanda rovanş maçı içın trenle Bulgarıstan'a hareket edecekler, 3 nısanda Bulgarıstanda rovanş ovnandılctan sonra 5 nısan,da Istanbu'da t p k ' a r kampa gırılecektır. N'amzetler bu kampı mutaakıp' "2 nısanaa uçakla Avusturya'va' lareket edecekler ve Junyorlar' furnuvasındakı karsılaşmaları yapacaklardır. DÖRDÜN'CÜ OLÎMPtYAT Dörduncu Kış S p o r l a n Olimpiyadı büyuk spor müsabakalanndan birısi oımuş ve mılli takımımız ılk defa katılmiftı 19"6 j ı h n d a Almanjada GarmischPartenkırchen'de yapılan o y u r l a r ı Nazı Almanya'sının Fuhrer'ı Adolf Hıtler açmıştı. Resımde Hitler açıhş konusmasını yaparken gorulüyor. CUMHURİYET 9 Şubat Ankara, 8 (Telefonla) 13 25 Nısan tarıhleri arasında Avusturya'da Junyorlar Şampıyonasma katılacak genç mılli takımımızın namzet kadrosu aşağıdakı şekı.de GÎTTÎLER Yarn Sofya'da Avrupa şampiyon kulupler turnu tesbıt edılmiştır Kutahyadan: Guvası basketbd şampıyoias nda Bulgar Akademik ile ıkmei maçı nay, tzmır'den Nevzat, Alı, Annayapacak olan Fenerbahçe baske'bol takımı dun trenle ş^hrımızden I r a ' d a n : Aydın Ünsal, Avdm ö r l e r , 1 hareket etmıstır Yukarıiakı reı mde Fenerbahçelı basketbolcular Faruk, Gedız Cahıt, Amasyjdan: \ özkan, K'nva'dan • îbrahım, ÇaJtoplu h a n e Sırkecı garında gorul nektedırler. layan, ts+anbuldan Necdet, Grkmen, Ahmet, Erdoğan. Erhan, Erkan, Erzurumdan Yalçın, Sıvas' tan Şukru, îmdat, B»kır, Suzı, ÎEskışehır'den: Yuk^el, Ismaıl, Kocaeh'den Yalçın, Erol, Kaysen' den: Necatı. Genç millf takımımızın antrenorluğune Necdet Erdem getınlmısC.hit Şehrimizde misaîır bu'.unan Yu rosunda Avrupa karmasında y»r tır. Teknık idarecılığe de goslavja şampnonu Kızılyı'dız almış butbolcuların bulunduğu bu Arman ve Kemal Hanm tâyin edılfvtbol takımı curr,at°=ı gunu Be t a k ı n ı n yapacağı karşılaşraa :çın mı$ olup çahsma programlan bu şıktaşla yaptıfı maçı 31 kazandık maç bıietlerı normal tarıfe u z e m uç eleman tarafından hazırianmak tan sonra ıkıncı maçını %ann sa den olacak ve maç sonunda «tad tadır Programa gore 23 28 subatbah saat 10 da Dolmabah"e startır \ura tamamen boşaldıktan sonra ta namzetler Istanbul da toplanada Fenerbahçe ı'e yapacaktır Kaa rıılli lıg maçı ıçın tekrar seyırcıle caklar ve asgari ikı maç oynıyarak rın emrme verılecektır. Bugun ya gunluk antrenmanlarını yapacakpılması soylenen maç Valılığın lardır Bundan sonra 14 20 martta musaadesı ahnamadığı ıçın ancak Ankara'da kampa alınaeaklar, bır hususı bır de Bulgar Tiıllî takımı çarsamba gunune bırakıimıitır. F, Bahçe yarın sabah K Yıîclız ile oynuyor KEŞ spotunun tazihi ve 1 kış olimpipadı Yazan: ERDOĞAN ARlPlNAR ba sahada daha da ileri giderek 4 ocak 1883 yılında ilk Kı? Sporları Federasyonnnn knrmuştu. KIŞ OLIMPİYATLARININ İHDASI Modern olimpivalların knrncnsu Raron Pier De Conhertin 26 27 mavıs 1121 tarihinde t§vicrede toplanan Rernelmilel Olimpivat Knmitesinde k<9 olimpiTat!arınm da vapılmasını teklif etmiş: teklif ittifakla kabal edilmistir. KT'iNCA 7 KIŞ OI.İMPtTADI Olimpi\at Komitesi. kı» oHra pi\atlannın ihdasını kabnl ettikten sonra ilk kıs olimpivatlarının 25 ocak 1P?4 de Pariste ChamoniT'de %ap!İma«>na karar \erdi. tlk o!impi\ata İS mil?p(e mensup 293 sporcn iştirak etti. CD Herhanfi blr mevzada konnşnrken onun menşeini araştırmak. Eskiden bn?üne doğru; karların özerindeki izlerde yiirür gibi vürümek en ivi yoldur. (Kı? Oümpivatları) denildiji zaman bu o l ı m p n a t l a r d a vapılan sporlarm başlangıcından, icat şfkillerinden bahsetmek lâzım eelır. KATAGlN TARtHt Kıs sporlarında ilk akla eelen Avrupalılann (Ski) dedikleri kavaktır. Kavak için ilk konıısm 1933 Mlmda Norveçü bır tarihcı olmuştnr. Dr. Gjessinç memltketinde vaptıfı araç tırmalarda M.Ö. II) nncn juzvıla ait craıürlfrde k a n k ' a rastladıjım sövlemısti. <\\nı vıl ıçlnde Nor\pcte bir batiklıkta \apılan arastırmalarda 1.10 M., Hnvnnda 20. cm. eninde kava)lar bulunmustu. Buıılara davanan tarihcüer «kıs sporları tabiî bir ıhtivaç olarak Skandinavvada dojmnııtar» denıektedir'er. İr.R KAYAK TFSFKKÜI.r ERf U\eç tarihi, Kıral Giisfav'm ordularınm lü?0 de dıismanı kaı akhırla hudutta karsıladıgını «ovlerlerse d e ; ılk kavak kuluhü (Ski Clup Cristiana) adı altında 1877 yılında Osln (Norveç) de knrulmnstnr. Bnnılan ev>el 184T vılında ilk kavak samnivorımı Finiardivada Tromos'da vapıltrmtı. Norveç istlrak edeblldi. F. Bahçe maçı için Feriköy Federasyondan öziir düedi Ankara, 8 (Telefonla) Fenerbahçe F e n k o y maçından lonra sahada çıkan hâdıseler uzerıne Ferıkoj kulubu ıdare heyetı. Futbol Federasyonuna bır teJgraf gon dererek ozur dılemıştır. Telgrafın metnı çudur: «Geçen pazar gunu oynanan Ferıkoy F. Bahçe maçındakı muesl»ıi hâdıseden başta futbolcalarımız olmak urere idarecılerımız ve jbutun F e n k o j l u l e r tees^ur ıçındedırler Bujuk bır feragat numuneisı olarak sahalanmıza hızmet goIren hakem a r k a d a ş l a n m m n kıv. |metlı hızmetlerıne her zaman ç ;kjran borcu duvmakta ıken bovle Ibır hâdı<;enın cereyanı hepımızı sonsuz bır uzuntuve sevketmış^ır Kulubumuz, hâdı^eden oturu teessurlerını arzeder En derm hurmetlerırrmle > • Dörduncü kıs olimpivatlan en büyük ve en kalabalık olırn pivat oldn. 6 şnbat 1936 da Almanyada (Garmısch • Partenkirchne) de vapılan ovnnlan Adolf Hitler bir n n t n k l s açtı. Müsabakaiarda 28 mıllete mensnp lOfil sporcn arasındA ilk defa Türk millî takımı da vardı. tlk istirak eUi*ımiz bn olimnivatta pe'< tebiî netice alamadık. • Beşincl kıs olimnivatlan 30 ocak 1948 vılında tsvicrfde S». Moritz'de 27 nıillete mensnp VHt sporcunnn i ş t i r a k h l e \apıldı. T'irk millî takımı hn oIimpivatt3 pek parlak netıceler a l m a d n o da eöze çarptı. SUAL: A. 10 1 Atletizmde 4 <100 M. bayrak jarısı dun\ a rekoru hanşri takıma aiıtir? l Yedi O l ı m p h a d a katılmakla kırı!ma?ı guç bır rekor tesis eden sporcu kimdir? 3 F. 1. F. A. Jüniorlar tnrnuvasında gençlenmizin aldığı en kıj metli derece? FENERBAHÇE HÜKMEN MAĞLÛP MU? Izmır. 8 (Telefonla) Şehrımız Mıllî Lıg Tertıp Komıte:ı, bu akşam yaptığı toplantıda hurada vapılan son F P nerbahçe Goztepe maçında Go7tepp'nın vaptıe;ı '»ırazı tetkık ettıkten sonra netıceyı aç'klarrıs ve bu maçta Fener' hahmıın hukmen mağlubıyetine karar vermiştır. Karar, Futbol Federasyonura bıldirılecektır Son kararı Federasyon verecektır CEVAP: A. 9 1 Deniz m^trrunda dkînya «=urat r°kortr*ıpnı olmuş moşhur BabaOgul îngı ız Malcnlm ve Donald Cnmbfll 2 Olımpnatlarda yegâne madalva almış nlın a'lctınjZ Ruhi Sarısıp 1*43 Olımpnadı üç adımda 3 DJm ^nın en büMik futbol Rfçü 1948 M'.ı^da Anmt.nde olmustur 2 ay zarfın'a 50 şohr°tlı fj'h^'.cu memİPket dı sına kaçmışnr D. Şafaka Levisky Maç pazar günü 20 de Spor Sarayında oynanacak Avrupa şampıjon kulupler voleybol turpuva'inda Turkıve şa"npiyonu Daruşşafaka ile Bulgan 1 ;tan jampıvonu Levîki takımları pazar gunu saat 20 de Spor Sereı Sarayında kar? îaşacaklardir Bu maçın rovanşı 28 jtıbatta Sofyada oynanacaktır. • tkinci kış olimpivatlannın H o ' â n d a ı ' i ; Amsterdamds rapılmav düsünfi'dü. Holânda. imkânlan olmadıjını heîirlinre ovnnlar 1928 vı'ında îsvıcredf St. Morit7'de vanıîdı ve 25 millrte menMip 940 sporcn Ntirak etti. • Altıncı Î5 <;nbat •inkide men^np; kıs olimpivatlan 14 • tarihleri ara<ında HPI yapıldı ve 27 m i l l e f 1618 sporcn katıldı. • Yedinci kış olimpivatlarım t talva Cortina D'Amneızo'de ter tip etti. En fazla istirakin oldaİa bn olımpivaHa 947 nnorcn aras'nda Tıırk m'Mî kavak e'<ipi de ver aldı. Mnıaffer Prmirhan ile Zeki ŞarnünSln Slalomlarda nfak *an*<ızlıklar nlma'îardı. Avrnnanın en hi ('"•'preleri arasında ver alabilecpklerdi. ( \rUısı \?r) i ı , ı K V \ Ç F A N ÖNCE Nıce takırr nın Avrupa Şarr.p ı n Tıkımlar 1 '8 eleme maçlarında meshur Real Madrid'i 32 maSlup ettığ n ı bıldırmıstık. Maç halen Avrupada gunun konusudur Yukarıdakı re=ımd? n^açtan evvelkı seremo ni gorulüyor. (Solda) Real'in kaptanı G^nto ıle Nıce'ın kaptanı Nu renberg. 'İ • (Vöncü kıs olimpivatlarıns \ m e r i k a Birleşik Devletleri ta IİD oldo. \'ew York'ta (I.ake Placid) de vapılan ovnnlara an rak 17 mıllete m f m n p 307 »por SÎNEMA SEVERLERE MfJDE... Kotü havalar dolayısiyle mevsimin en buvuk hârıkası olan »e Muhabere YOLU ile; bos vakitlerinızde, Turkiye'de kadar takdim edılrremıç mukemmel metnd'a şımdıye Bu akşam 9.45 ten itibaren CARY GRANT DEBORAH KERR'in oynad.klan Yalnıı YENt M E L E K t e bır hafta daha fösterilecektir. • İI\GİLİZ€E Öğreninb E. genlş Te$kılât Bejre roıiel muteh ssıs blr jtadro. h*r oSreccl>e ayrı ayrı go<=terılen SVHSÎ ALÂKA v» HUSUSI IHTIMAM bır arad» l=tifadenlz« araedılTnekt«Hr • Hangi mevzuda o'ı.rsa o sun butun =em«'»"de FORUM rN'STTTUTEcun bsrıkuiâtle avanU}larm*tn »rrtifnö» e<ierek cslıs'ığınızı b"meiln verdıgi huzııru "^zlere h'çbır ?ey temin e^emez. • Kufassal katalo* Içın jruraraat : KONAK S i n e m a s ı n d a AH ŞU KADINLÂR f P r n k ü Sinema'kopl (Oh Men Oh Women) DAVİD GtNGER DAN NIVEN ROGEHS DAtl.ET tarafından fevkalâde bir tarzda \ a r a t ı l a n . sen bir Sean^lar 12 •"> 2 45 5 7 15 Suare 9 45 Harbive Vali Konatı Baddesi. T e l : 48 26 06 Yenıden ıthal edılecek ve serbestçe Katılacak MUHTELİF MODELLER Görünmeyen ince bir ' tül çibi.. FORUM INSTÎTUTE (Ögretım Servısı) P. K. 28 Dept. g Tesvikive İSTAVBVL Hangi meslefcten olurs»nız olunuz. Bürün Tı'rit Miin«w«rlertot A^ami tenıilâüı fiatlar En s^ri ve muntPTam el nuk°Tirt: blr te'kilât va = ıta«lyl« POND'S Vanishing Kremini cildinize sürdükten sonra tamamen massedilinceye kadar ovalajTHi2. Görünmeyen ince bir tül gibi cildinize yayılan Ponds Vanishing kremi makiyajınıza ideal bir zemin hazırlamış olur. Şimdi pudra ve alliğımzı sürebüirsiniz. Binek otomobilleri içir. sioarij ka''ul edılmektedır Her Aîman frmsıı Amerikan türlü MTCMUA ve GAZETET.ERrN'E 3 6 12 avlık ABONE oliıaği dâvet erierz Mufas'al Broşur ç'.n Muracaat : INT. FORl'M INSTTTTTE P K 1237 Dept. 7 Î S T A N B U L EGE Tak^ım PETROL T.A.Ş, Cumhur. ct caide^ı Nc 31 Mft» Telefon: 47 15 30 •njsühanım t» İstanbul Halk Sandîğı T.A.Ş.den: Istarbul Halk Spnd'*ı T A ' hı^s^i^'ları alelâde Umumı cf Heyet tnplantı=ı 11 Mart l î0 Cuma eunu «aat 15 te Şırketımızın Yeni Po«tahane hızasında 7 9 nunıaralı bına=ında yapılacaSı ilân olunur GÜNDEM : 1 1959 yıh faalr.etıne aıt Idare M»c'm ve Murakıplar raporunun okunması, 3 1959 yıh bılânçosu ıle kar ve zarar hesaplarının tetkık, tasdık ve îdare Meclısı ıle Murak'.pların ıbrâsı. (6461) SİZLERE TAKDİM p Tekiif İsteme İlânı ETMEKTEDİR MUĞLÂ ıçın tıcaret esvası \uk'.f.eeektır. 12 Şubat 1960 ıle 5 Mart 1960 t a n h l e r i arasında Anvers, Rotterdam, Bremen, Hamburg ve Londra hmanlarından Turkıye f • SKRIP dünyanm en saf murekkebıdir • SKRIP çabuk yazar ve derhal kurur • Sabıt ve/a Yıkanabılır kalıtesl mevcırttur 9 muhtelıf renkte butı,n kırtasıyecilerde bulunur Mue^se^emız ve Maîazaiar ıle riıfer Fabrıka ve Mue«=e'elerimız içın en geç 11 2 900 gun ı aksamına kadar teklif alınmak üzere takrıben (V0) adet ya^ı. he=ap ve teksir makinesının senelık bakım ve t a n ı r ısı ıhale edılecektır. Bu ışe aıt şartname Mues^esemız Alım Uzmanlığ; ıda gorulehı'ıır Muessesemız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediSine yapmakta »erbe«!'tir. (622") SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi ASFALT BİDONU SATlLACAKTlR t Koçtuğ Denizcilik tsletmesi A.Ş. * Bankalar caddesı Bozkurt han kat 5 Galata. Telefon: 44 26 83 44 46 70 Telgraf KOCTUĞ Galata i i TÜRKİYE SİGORTA İstanbul Bahkçılık Kooperatiflerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere balıkçüık maîzemesi ithal o1urîac?ktır. 1 Bu mevzuda venlecek tekl'fipre esas olacak sartnameler, GÎMA, T.A Ş Umum MudurluSü Anafartalar caddesi Ankara adresmden temin olunabilir. 2 APA ve «erbest dovız sahası memleketlerden ithal edılecek olan bu emteanın do\ız musaadeleri ahnmıştır. 3 Şartnameler ihtıvacın belirmest için tesbıt edilmıs olup, teklif ve numunelerin bu jarMara uygun olarak verılmesi e«asolmakla beraber, bu ihtıvacı karşılıvabilecek va^ıfta ve fakat şartnameve tamamen uvmsvan mallarm tek'ıfi halırde bunlar da tetkık ve nvıka' e«e o l u i a c a k t ı r 4 İthal edılecek malzemeve ait mıktarlar sartnamelerde karşılarmda gosterılmıs oldp GİMA. ıhtıyaca gore bır mık tar daha az veya bir mıktar daha fazla olarak talepte bulunabilecektır 5 Yapılacak tekliflerde, ıthalâtta vesaık mukabılı tedıye sartı tercıh sebebi olacaktır 6 Teklif ve numunelerin en geç 20 2.1960 gunu GİMA T.A Ş. Umum MudurluÇunie bulunacak şekılde gonderilmesı ıcabetmektedır. 7 GİMA T.A Ş i^i kısmen veva tamamen en musaıt teklıfı yapan fırmava v e n p vermemekte veya dıledığme \ermekte ta mamen serbesttır. A.Ş. Satı» kapalı zarfla teklif almak suretıyle yapılacaktır Bır hafta zarfında Kutahya Etı Yapı Lımı^ed Şırketı Şantnesı ve Ankarada Zıva Gokalp Cadde'sı Inkılâp Sokak N o : 19 8 e muracaat îdare Meclisinden: Genel Kurul için Çağrı Ajağıda yazıh ırfindemi görüşmek üzere Or^aklsr Genel Kurulunun 10 mart 1960 perşembe günü saat 1« 10 da tstanbul'da Yenipostahane karjısındaki Şirket Merkezinde ftdi surette toplantıya çağrılmasına tdare Mecüsınce karar verilmıştir. Anasozleşmem'z hukümlerine gdre butun hisse sahiplerinin bu toplantıya katılabıleceklermi ve toplantıya katılabilmek Içın histe senetlerini en geç 3 mart 1960 tarıhıne kadar Şırket merkezme tevdı ile bır g ı n m h k slmaları ve kendılerini başkası ıle temsıl ettırmek ıstedıklen de vereceklerı yetkı mektubunun ornegını Sırke*ımız me'kezmden tedarık etmelerı gerektığıni, bilânço ve kâr ve zarar he«abivle Idare Meclisi ve Denetçiler raporlannın 22 şubat 1960 gununden itibaren Şirket merkezınde tetkıklenne âmade bulundurulacagını ve bunlar.n bırer suretmın toclantıvı takip edecek bır sene içir.de de avnı suretle alınabileceği ni arzederız. tDARK MECLÎSİ GÜNDEM: 1 1959 yılı hesap ve lşlemlerine dalr Idare Meclisi T « Denetçiler raporlannın okunması, 2 31 aralık 1959 tarıHndeki bilânço ve kâr ve zarar hesabınm mcelenıp onanması, ve Idare Mechsi ıle Denetçılelerın ıbrası, 3 1959 kârı hakkında k a r a r ittihazı, 4 Yıl ıçerisinde tdare Mec lısmdekı bir üyelik için yapılmış olan seçımın onanması, 5 îdare Mecl^ınde yeni üyelikler için «eçim yapılması, 6 1060 vıh ıçm ıkı Denetçi seçilmesı, 7 tdare Meclısı uyelerı ile Denetçılere verilecek ödeneklerın kararias'inlması, 8 T ırk Tıcarft Kanunu ve Ana'sozlesme hukümlerine ğdre Idare Mechsi uyelerine yapılabılecekieri ışlemler iiçın 17in \r\\ Inhisarlar llmuın Miiiiirlîijğü Satınalma Komisycnu ReisMşinderı 1 Diizce Taşambar b ' n a ' i n ı n tSmir ve takvivesi ikmal inşaatı işi kapalı zaTf usulü ıle eksıltmeve çikarılmi'tr. ] Muhammen keşıf bedell 138 824 14 lıra olup muvakkat teminatı 8191^1 lıradır. 5 Eksiltmesi 19 şubat 1960 curra gunü »aat 11 de fstanbulda Tepebaşmda tnhısarlar Umum Mudurluğu S a t ı n a ^ a K o m'svonunda yapılacaktır 4 Takım hahndçki şartnarre^i (KapMı z^rf şartname<;ı mukqvele pro.ıesi, bırim fıat hftesi) Komı«vonumu7t ; a, Ankara ve tzmıt tnhısarlar Basmudu'lurlerınde gorulebi'eceğı gıbı 7 lira bedel mukabilınde temın de edılebılır > Talipler eksıl*memn vapılacağı gunden en az uç gun evvel bir istida ile tnhisarlar Umjm Mudurlugu tn<:aat Şubesın« muracaat ederek bır vesiVa alacaklardır. Bu ve^ıkavı almak için en az bir kalemde 80 000 liralık benzeri insaatı a. Müteahhid olarak yanmıs, b Şantıye »efl olarak yaptırmıj, c. Kontrol olarak denetlemış işlerin seçıci kabulunu vaptırmıs olduguna daır ısı vaptıran daırelerder almmıs \ e=ıkayı raptetmeleri lâzımdır. 6 2490 sayılı kanun daıresır.de hazırlanacak rr.uh'jrlü teklıf mektuplarını tâhpler temınat mektubu vesaır ksnunı ve=ıkalarını havi kapa'ızarflarını eksıltme saat'nd°n bır «aat •vvel makbuz mukabılınd» KoniKvonumu? R"] = lıSı ıe \ ermiş olacaklardır Temınatlar, (Yatırılacak Eerek para, ç^k banka mrktııbu ve gerekse tahvıl) muame plerı Tepeba=ındakı Umum Mudürluğumuz Satınalma K o m ı ^ c ı ı n n d a vapıldıktan sor.ra Trphanedeki veznemıze ıhale saatınden evvel yatırılmış olacaktır. Eksantrik Pres (1015 Tonluk) ile Kutu Yapma Makinesi Satın Alınacaktır. Yeni veja az kullânılmış malı bulunanlarır. muracaatleri rica o ' ı n u r Enavetas Baki'kr" (Tel: 71 65 30 71 66 19) CELE Bina Aranıyor 1 B?hçe fapı Eminonü, Yenicaml, semtlerinde ve tercı han merkezi bır yerde. 2 Galata, Karakoy mevdanı veya Bankalar caddesmde, 3 Beyoğlunda Tunelden Taksime kadar î s t ı k l l l Caddesı üzennde, cephesı asgari 12 metre ve 150 metrekareden fazla sahalı olmak kavdivle (a<ma katı, kalorıferi, WC. >i olanlar tercıh olunur) kıralanm^k veva satın alınmak üzere bir bina veya zemın kat majaza aranıyor. llgililerin gayrımenkulun vasıflarını ve" durumunu göste ren bir krokıyı de ekliyerek fiat tekliflerıni en geç 20 şubat 1960 akşamma kadar P. K. 152 Ankara adresine bıldirmelerı rıca olunur l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog