Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 Şnbat 1990 CUMHUEİYFT BEft İnönü'nün gençliğe vasiyeti Baştarafı 1 inci safii*ede niyet tedbirleri alınan adliyede, erkenden kalabahk bir meraklı kütlesi topIanmıştiT. Bunlaı içinde. geçen defaki gibi sataşmalara karşı gazetecileri himayeye getmiş C.H.P. liler de bulunuyordu. Maamafih. herhar.gi bir hâdise lacaklardır. çıkmamış ve basın mensuplan UHalen tâyinleri takarrür etmiş şakhlardan yardım gormüşlerdir. olanlar ile tâyin yerleri şunlardır: Gazetecılerin dunışma esnasmDışişleri Bakanlığı Uımımi Kâ'ida fotoğraf almasına müsaade ebi Melih Esenbel Washington Büdiîmemiştir Hâkim kürsüsü 5nünyükeiçiliğine, Washington Bıhukde çömelerek ifade vermekte oelçisi Suat Hayri Ürgüplü Madrit lan Tahsin Kırhalh'nm resmini Büyükelçilığir.e, Madrit Büyükelizinsiz çekmeye tsşebbüs eden çisi Haydar Gork NATO Daimi De foto muhabirine sanık. «çekecek bir legeliğine, NATO Daimi Delege>i Adana 8 (Telefonla) C. Seliro Sarper Dışişleri Bakanlığı $ey mi var?» diye itiraz etmiştir. Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) K. M. P. lideri Osman Bölük Umumi Kâtipliğme, Amrnan Bü Müddeiumumî Muzaffer Erdem, C.H.P. Hatay Milletvekili Ihsan başı, bugün partililer ve basın yükelçisi Mahmut Dikerdem Tah foto muhabirinin dı.şarı atılmasını Ada Çahşma Bakanına müteveccih mensuplariyle bir sohbet toplan ran Büyükelçiliğine, Tahran Bu ist?miş, bu sırada dinîevirilerrîen bir soru önergesini bugün B.M.M. tısı yapmıs ve muhtelif sorulara yükelçisı General tzzet Aksaiır bın de hskime. «çekti» diye sesbu toplaıtıda cevap vermiştir. Bö Bükreş Büyükelçiliğine, Karakas lenmiştir Hâkim ise foto muhabiBaşkanhjına vermiştir. Hatay Milletvekili yazılı soru lükbaşı bu arada înönünün Konya Büyükelçısı Taha Carım resim Karaçl rine ayağa kalkmasını ve cnergesinde îşçi Sigortaları Kuru nutkundaki bir sözü üzerinde de Büyükelçiliğine, Karaçi Büyükeıçi çekmeme«ini ihtar etmekle vetinmjnun, Istanbulda Atatürk Bulva durmuştur. tnönü'nün sözii şudur: sı General Muzaffer Gökseni11 miştir. n üzerindeki bîok apartmanlann «Millet düriist olmıysn seçim yol Merkezde müşavirüğe. Merkezde Saat 9,40 da Asliye Ceza Mahkedairelerini aylıgı kaç liradan kim larına gitmek lstiyenieri başaşağı Büvükelçi Adnan Kural Atina Bü mesi salonunda başlıyan duruşma getirecektir. Bunun için bıitün ka yükelçiliğine. lere kiraya verdiğini re kiralaAtina Büyükelçısı da samklardan Hü?nü Çetin. Fehrarlanmır verilmiştir.» mada ne gibi esasların göı Snünde bu söz hakkında sunları Bölükbaşı Nureddin Vergin Vatikan Büyük mı Evren. Tahsm Kırhallı. Necati söylemiştutulduğunu sormaktadır. elçiliğine, Merkezden Um. Kâtip Durmuş Vc Lutfi Çetin: müriafaa itir: îdari Muavini Daniş Tunahgil Am avukatlanndan tzmir mi41etvek:li Diğer taraftan, Ankara C.H.P. « Tarih bir tekerriirden iba man Büyükelçiîiğine, 3. Daire U Enver Dündar Başar. Necdet DavMıHetvekill Hasan Teı de Genel Ba.^kan tsmet tr.önünün 7 şubat rettir »czü galiba dogrudur. 1P4S mum M'idürı'ı Necmedcin Tuncel ran. Afvon milletvekili O?man Tagünü Konyadaki karşılanışı sıra da D. P büyük kongrede aldifiı Sofya Büyükelçiliğine. 2. Daıre 13. Uşak Barosuna kayıtlı Necsında zuhur eden hâdiselerle ügi bir kararla (sevimlerde millet ira Umum Mıidürü Talât Benler Kâ mettin Tardu ve Özhan Barlas hali ve Içişleri Bakanına yönetilti de?ine teravüz edilecek olursa bii bil Büyükelçiliğine, Konsolosluk zır bulıınmu$lard:r Dışanda götün vatandaşlar m^şru müdafaalen bir önergeyi B.M.M. Başkanlı nın lcaplarını yerine getirecek» Daıresi Umum Müdıirü Haluk K> rölen bir *anık dunışmaya girmecaman Gana'nın merkezi Akra Büğına vermistir. denilmişti. Millt husumet andı adı yükelçiliğine. Migros tdare Mecli mış, saîort köcük nldugu için dınMeclise çekilen telgraf takılan bu karar o zaman bazı si Reisi Turgut Bayar Meksiko leyicüerin çoŞu dışarıdan mnhaAdana 8 (Telefonla) Emniyet çpvrelerde bugüiküne benziyen (City) Buyukelçiliğine. Meksik > kemevi takip etmek zorunda kaltnönü'nün Büyükeîçiii Ntırettin Pınar başka MüriürlüSünde dövüldüğünü iddia akisler uyandırmıçtı Mevcut sanıkların ve avukatlaederek rapor alan ve hâlen evin Konva'daki sözü ile D P lilerin bir vazifeye. rınm hüvıyetleri tesbıt edildikten de tedavl edilmekte olan Çukur bu kararı arasında biz bir mahivet ova Mensucat ve Çırçır Işçileri farkı eörmüyoruz. Nivpti halis Tâyinleri kuvvetle muhtemel oSendikası Başkanı ve C.H.P. Mer olanlar böyle kararlardan. böyle lan ve asremanları istenen diçer kez tstiklâl llcesi Başkanı Hasan sözlerden ".inirlenmezlpr, te!5?a eiçiler şurlardır : Kahire Büvükelçisi Faik Zihni ÖTgüneş buşrün, işçiler, partüiler dıi?mezler. Bu sözl^r şarta muallak ve milletvekilleri tarafından ziya olarak me<:ruiyetin müdafaasm Akdur Paris Buyükelçiüğıne, Paris Büvükelçisi Feridun Cemal Erret edilmiştİT. Kendisini zivaret e dan ibarettir.» kin başka bir vazifeye (nvıhtemeden Adana Milletvekillerinden len Moskova'ya), Kope.ihag BüSjphi Baykam, Melih Kemal ve yükelçisi Bülpnt Uşakhgıl Kahire Yılmaz Mete B.M.M. Başkanhgma lîast.irafı 1 inri sabifede BüyükelçiMğine, Merkezden Genel bir telgraf çekerek hâdiseyi izah Kâtip NATO tşleri Muavini Hü Japonyadaki tetkik seyahatin'ie etmişler ve mesuller hakkında ne veyda Mayatepek Kopenhag Bü yapılan müzakerelerin devamı ogibi tedbirler alınmasının düşü Baştarafı ı inci »ahifede yükelçiliğine. Birleşmiş Milletier lan bu teklif için Dışişleri Bakanh nu'duğünü Başbakandan gormussıl hürmetsizlik eden sizsiniz.» de de Türkıye yardımcı delegasyonun ğı tTACt temsiici'.erini resmen lardır. miş ve memleketin herhangi bir dan Turgut Menemencioğlu Ottı Türkiyeye dâvet etmiştir. Yakınyerinde vuku bulan adli bir hâdi wa Büyükelçiiiğine tâyinleri için da Türkiyede yapılacak top'antıseyi, gündem dışı söz istiyerek, hazırlıklar yapıimış, agreman ta ya Ulaştîrma Bakanlığı tem?i!ciMeclis kürsüsüne getirmenin ka leplerinin cevabı henüz gelmemiş lerinden b?.şka Denizcilik Bankası bil olmadığını, böyle bir rneseleyi tir. Umum Müdürü Sami Şehbendertahkik ve tetkike adliye mahkeler ve muavinleri de katılacaklarmelerinin memur bulunduğunu dır. Bastarafı 1 incl aahifede bildirmiştir Pondtk'in Pavli Adası üstünde ya len bir dâva münasebetiyle HaziDaha sonra gündeme geçilmiş. pılması düşünülen yeni tersane ne Vekiü tarafından ilert sürül geçen oturumda kabul edilen, aniçin Japonlarîa müştereken 30 milmüştür. Avukat bu husuıta »öyl» eak nis»p olmadıeı için kanuniaşyon do'ar harcanacaktır. demiştir: tırılamıyan üç tasarı oya konmuş, Henüz tetkik safhasında bulunan « Bu şebeke TörMyedekf kol ücü de kanunivet kesbetmiştir yeni tersanenin 1!)61 yılında ınları vası^asiyle müzelerdeki kıyBugün ayrıca, bir tefsir taiebi Baştarafı 1 inci sahifede şa«ına başlanacağı tahmin edilmekmetll eşyanın eşkâltni aldırıp bun kaçarken te'ir. ların sahtesini yaptırıyor. Bu suflzerinde uztın süren mıizakereler yumrukla vurmuş ve Japonlarla müşterek yapılacak retle Türkiyedeki müzeler sahtele yapılmış, ancak çogunluk kalma caddedeki kalabalık arasına sıkıdıfiı icin ke«in karars varılama şarak kapasitesi yılda 120 yakalar.mı?tır tlk once tersanenin şiyor Ç°tenin gayesi dünyanın her tarafındaki kîymetli tariht es mış ve saat 17 de topiantıya son BeyoBlu Emniyet Âmirlijine, ora bin DW tonluk olacaktır. verilmiştir. Tersanede ayrıca 810 bin tonluk dan da Emniyet Müdürlüğüne geyayı Yunanistana aktarmakt'.r.» tırilen Cengiz Yalçın, şunları söy yeni yolcu gemileri, şilep ve şehir Türkiyeye kaçak olarak tarihl lemiştir: « Kayseride oto radyi hattı gemileriyle tankerler de yaparalar sokmaktan sanık Ali adın ALT7N FÎATLARI törü tâmircisi olarak çalışıyordum. pılabiiecektir. da bir antikacının muhakemesi esBir ar'.carta<rmla birlikte tstanbul Di^er taraftan Başbakan Yardım nasmda yapılan bu konuşmaya saCumhuriyet 11273113000 da çauşmaya karar verdik. Arka cısı Medeni Eerk şehrimizdeki ter n:k Ali, itiraz etmiş ve sahte antiR'îçat 14SS0147OO0 daşım trenden îzmitte indi. Ben saneler üzerinde tetkikler yapmak kaların Cenup vilâyetlerimizde Hamit 115O0115M dün gere geldim Bugün öğlende üzere Yüksek Mühendis Reşat SaGulden imâl edilmekte olduğunu iddia et10275 103CK) de Beyoğlunda bir kilo rakı içtim. rıbaş'ı buraya gcindermiştir. TekIngiliz miştir. N'eticede Hazine Vekilinin I3no<lI3100 Sonra neier oldu. hatırlamıyorum.» nik müşavir Sarıbaş, hazırlıyaraDeeussa 17041706 şahit olarak dinlenmesi için duruş Cengiz Yalçm muhtemelen bu ğı raporu yakında ilgili makamYerli 17Ü417ÛS nıa başka bir güne bırakılmıştır. lara verecektir. gün Adliyeye verilecektir. Ba*t»ı*ft 11nei Mhifed* mıştır. llk yapılae*k olaa a«mk koafr*öte yandan lehrimi** (*l«n C.H.P. Milletvekillerinden «çünfln diM kadar giıll rutulacak olaa bu Ankara, 8 (Cumhuriyet Teleks) husuıi otomobillerinin listiklari mesajında In8nü llk defa olarak dün meçhul kimseler tarafından ölümden bahtetmekte r« m«M) bir Difişleri BakanhSmda büyükelçller •• elçiler arasında geniş çapbıçaklanmıgtır. Milletvekilleri du Tasiyet havaaı taşımaktadır. tnönü'nün meıajı «bir fiin ara ta değişiklikler yapılmaktadır. Anrumu polise bildirmemislerdir. nızdan ayrıldığım laman ara nra Konya 8 (Telefonla) Inönü y« b«ni ararsımı» cümleıiylt bitmek cak bu hususta henüz bir kararname çıkmamıştır. Yeni elçiler için kında başlayacak olan C.H.P. ocak, tedlr. gidecekleri memleketlerden agrehucak kongrelerinde halka dinletil» Meaaj banda ahnırkcn lnönü'nün bir mek üzere bir mesajını C.H.P. U etrafındakiler kendilerini tutaırta manlar istenmiş, bunlardan kumı Dışişleri Bakanlığına gelrniş bır gencin seı aima cihazına oku mıslar, hıçkıra hıçkıra aglamiflartir. En geç mart ayı içinde yeni elmus, böylece mesajı baoda aldır dır. çiler yeni görevlerine başlamış o Elçilerimiz arasındaki. mühim değişiklikler Uşak hadisesinin dünkü duruşması sonra, geçen duruşmaya gelmiyen sanık Tahsin Kırhallının ifadesi alınmıştır. Ticaretle iştigal eden Tahjic Kırhallı, hâkimın «1 mayıs 1956 tarıhinde C.H P Genel Başkanı îsmet lnönü'nün Uşaktan ayrıhşı esnasında Toplantı Te Gösteri Yörilyüşleri Kanununa muhalif barelcet etmişsiniz. ne diyorsunuz?» sorusu üzerine şunian sövlemiştir: « O gün istasyona Alaşehirli bir arkadaşımı karşılamaya gitmiştim Bu eürüm«e. ciirüm: razıyım Orada kalabalıkta bir takım gürültüler oldu, sebehini bürniyorum. tstaçyonda karşılayıcılar Tar dı Başka dıyecefim yok.» Bundan sonra. dosya tetkik edilmi? ve hazTrhk tahkikatında ifadeleri atınan 37 şahîriin isimleri zapta geçirilmiştir Hâkim. bunların dinTenmelerine karar verecegi mrada söz alan sanık vekili Osman Talu. tevsii tahkik»!» tÜ7iım gormediğini helirterek şövle demis>tin « tddia maltaraı. iddianamede suçun deüllerini tâyin ve tevsik etmiştir. Hâdisenın aydınlar.ması bakımından bilgileri olmadığı için iddianametle iırnf gtçmiyen bu fahitlerin dinlenmelerinden sarfınarar edilmesini talep ediyorum.» Hâkim Yunus Güîen. mahkemenin. müddeiumumiliSin serdettîJ delillerle bagli bulunmadıâını H ve Ceza MııhakemeFeri Usulü Kanununda «ahitlerin famamının iddianamede göstorilmesinin mecburi olduguna dair bfr hüküro de olmadıfını kayrîederek taTebi reridef miş ve hâdise hakkında hiikme müessir raaluınatlan bulunduŞu dnsyanm tetkikinden anlasılan bu 37 şahidîn dinlenmesine karar ver miştir Ba sahitlere Uşak millet. vekillerin'len Adnan Çalık. Rıza Salıcı. Aii Rı?a Akbıyıkoglu. Vilâvet Jandarma Alay Kumandanı Yarbav Abfcas Yafuzdemir, hâdise günlerinde Ujakta Emniyet Müdürü bulunan Adnan Çakmak, Merkez Jandarma Kumandanı Ali Kurma. C.HP. ll Başkanı Dr. tbrahim Bulanalp. C. H P Merkez tlce Başkanı Muzaffer Mert de dahildir 37 şahitten Uşaktakilerin celbi ve hariçte olanlarla iddianamede ismi geçen. fakat tstanbulda oldugu için dinlenemıyen 38 inci şahtdin ifadeierinin almması için bulundukları yerlere talimat yazılma<ı maksadiyle duruşma 21 mart tarihine bırakılmiştır. Gelir bütçesi müzakeresi ba^ladı C. N. f. ı n 11 Medis tabkikab kubnılan üjak, Mania», frair. Afchöar v* tstanbuldakj hâdraeterf» ilgjli Me«lis tahkikat öneı»w» » mayıs I3S9 da Terilmi^tir. »• Dr. ITâmık GedikLe ilgililer hakkrad»dır. 8 17.12.1959 da verilen öserg»de tstanbulda maden işlerryl» is> tigal eden Kronit şirketinrn Ziraat Bankasından aldıgı kredil»rrn 40 milyon liraya bâlıj olduİB Ueri sürölmekte ve iki mitletr» kib tarafından Meclis tahkikatı rsten m efttedi r. 9 1 6 ocak 1960 da basm biirri yetini zedeliyen mevzuat, adlî ve idari muamelelerin durumu, yaym yasakları hakkında verilen d nerge 54 imzalıdır. 10 On gün kadar evvel. Et ve Balık Kurjmtınun bir kredi muamelesiyle a'âkalı olarak verilen altı imzah önerge. 11 Ve nihavet talebe teşekkil lerinde D.P. baskısı olduğu hakkmdaki son Meclis tahkikatı öner gesi. Konya hâdiseleri Böliikbaşı, tarih icin Mecliste tekerriirden soru önerğesi ibarettir, diyor Bantznfı 1 l«wî «»!«<>*• Bantarafı 1 inci Daha sonra C H P. den Fiz» TıHaber verfldiğine gör», tahkiiat teli ı9z «Irmç, gelir tahtninlerrnde en azından 500 mllyon Hralık taSep'ıeri D.F. Mecüs Grupundan bir şisirme yaprT&rŞım Herf siv geçirilmeiien doğrtıdan doğruy» Büyük Millef Meclisin* getırtlaüştür. C.H.P den îhras Sekfn de ayra mektedir. Daha evvel talepler"mescle üıeri&d* konusmuş. gelir dem sadece eski Sanayı Bakanı Sa tahmfnlerfnin fazla oTduğunu söw met Ağâogla ile alâkah olanı D.P. Meclis Grupuna getirilmiş lemiştir fakat grup rpevzi) özerind!» konus Gelirler Genel Müdürünün rart ma açılmadan meselenin dogruayyen konularda isahai •eTmesin dan doğnıya Mecliste görüşülmedew »onra Malîve Bakanı Haaan sine karar vermişti. PoTatkan sm almış. pefir bSteesl HatrrlaTiacagı öjrerr C.H.P. Mee hakkır^a izanat TermistiT. önee. lis tahkikatı taleplerinin B. M. M. Gelirler Geneî MüdüTÜnün. gündemine alınması hususu 12 rinıîe diHtat ve titîzîfkle çaTıstiftnT bclîrten Poiatkan. muhalîf mîlIetveVfnerinin. eelir tahminf tpnMdlerfnde. eskî«Tne nazaran flcm » r Terffne Wr ee1i«rr!« ?3rüld3îiirrO, meselS Rızs Telf^rînfn 480 mfTvon lira kada' bfr tanmin isab°tsfz!t*i eördTı*iini3. hTmTin îse vürd'e flO olarak sSpfeTfldiŞinf. bonun lehe kabul edilmesi ^erektf» n belirtmistir V? aralık günü D.P Genel idare kurulu ile Meclis grupu idare knrulunda ka'arlasiırılmıştı ve bu karara ait haber 13 aralık tarihK «Cjmhurivette» ÇTkTnıstı. C.H.P. nin o zamana kadar ver difı tahkikat önergelerinin miktan 7 iken bugün bu sayı 11 e yük selmişt'.r ve ayrıca bır de gensoru önergesı bulunmaktadır Tahltikat otteTgelen sımtartır: 1 1357 seçimleri hakkında bazı C.H.P li milletvekilleri tarafından 5 subai 1958 de îçtÜTÜğün 177 nci maddesfne göre bir Meclis tahkikatı önergr«ıi. ! Yine 1967 secimleri hakkında rahmeth Faik Ahmet Barutçu ve Navit Tetkin taraftndan *ewilen tshkikat aoergesi 5 mart 1968 tarihlidir Adanadaki dayak hâdisesi Meclise ğetirilmek istendi İstanbuPda büyük bfr tersane kurulacak Müzeleri soyan bir şebeke Beyoğlunda güpe giindüz hırsızhğa ka^kışan adam Soğuklar yeniden bastırdı Baştarafı ı inci »ahifede Şehrimızdeki kuru soğuk yüzün den sokaklar her zamankinden çok daha fenha olmuş ve işlerinden dönen tstanbulVılar evlerinden dışarı çıkmsmsyı tercih etmişlerdir. Bu arad.» Beiediye Sarayı inşaatınria vazife görmekte bulunan Alman mütehassıslar, çalıştık lan odada hiç bir ısıtma tertibatının mevcut olmayışı yüzünden işlerin yüzüstü bırakıp gttmişlerdir Dışarıda çalışmak zorunda bulunanların da sokak aralnrında yer yer ateşler yakarak ısmmaya çalıştıkları görülmüstür. Ayrıca amme hizmetlerinfn ifaGeHr tahmînlerinrn tshaMrok sında D P mensaplarına imtiyaz. ertiriIeTiivece?i tamndaH tanındıâı idcîiasiyle B.M M. ne velerfn. 1 O d» v»t>ıla«8İr W riten bir gensoru önergesı vardır. vapılamıvafaS? esa>sına istinat efTahkikat önergelerinin hepsi birHriT'f ?mî «^rrliv^n PoTatVan. bu Til den günrieme alınacağı için cutna H i+nalatı. eecert yıHaria mulayegünkü celsenin hayli gürultülii v« •e etm»nrn (Îo5rn n1rna<ÎTSrfn «nVat t tartışmalı geçecegi ve muhtememış. 1980 Tihna muazzam rtk»! len pörüsmeTerin gece de devam imktnlarivle pirîldi»rnt. »imdly* edor" s î fa^^ı"ı olunmaktadır. kadar ilSn edîlen «c ktrta üe S « 3 C.H.P Genel Bsfkanı tnönüUJ» Meclis Grapu tdar* milvon dolariîk i'h» 1 rmkâm s»M nüa Tokat seTahatrnffe Zile'de çıK ı r a l i toplantm Innthjım VaTdetmistİT. kan hâdiseter öîrerine 2* ekrm 1958 DP Mecli» Grupu îdare KuraAlınan 75 müvon do^.rlik kredi de fçişleri Bakanı Dr Namık Gerrin Ira y\\ realirr e<i»eceiHnl »• <hk hakkıi<fa Meclis tahkikatı «çıF In bagün uzun bir toplantı ya]»mıştır. Bu toplantıda tahkikat öaecen sene ttatVariar alınan 50 ması istenmiştir. milyon dolarlık BTedinfn de bn TTI 4 Devlet Radyosu neşriyatı nereplerinın goni'înlroesi nr:=~.nieinde kunanılaca9ını belirten M« mevzuunda o zamanki Basın Ya da söz alacak D P. minervekillerillye Bakanı. bn krerfîlerîe yeni ft yın ve Turizm Bakanı rahmetlı nin isimipri rpsbit edümistir. Bakanlar Kımıra hal imkânlannın saŞlandıŞım T» Senrer Somuncuoglu hakkında 19 bunlann kotalar rakamının ıtıjın şubat 1959 tarihinde B.M M. ne yiAnkara. tı (CumhuriyetTeleks) ıte bulnnduSumı sövlemiştir. ne Mecli* tahkikatı talebınde bu Bakanlar Kurulu bu akşam saat Polatkan. dördüncü ithal kota lu»ulmuştar. 18 de Adnan Menderesln başkansınm da hazırlandıSını ve bu hst5 Büvük şehirler ve bu arada lığında toplanmıştır. ta ieinde ilSn olunacaihnı ilİTe İstanbuldaki istimlâkle alâkah Kurulun 3 saat süren bugünkü etmistir. Meclis tahkikat önerğesi Büyök toplantısında Meclis tahkikat UDaha sonra eelir bütçesinin mad Meclis* 1959 şubat ayında verilmis lepleri üzerinde duruldugu tahdelerinin müzakeresine geçümiştir. tir. rain olunmaktadır. 8 Türkiye Selüloz ve kâj,ıl fab rikalan için yapılan bir ihale dolayısiyle eski Sanayi Bakanı Samet Agaoğlu hakkında tahkikat talebi. Tarihi 26.3959 dur. Ba?t»rafı 1 incl sabifede 7 tnönünün son gezisinde vu6u hastalıktan kurtulamıyarak ve Rastarafı I Inci sahtfrd» fat etmiştir. tırında katanlan anlatmıştır. DuSanat çevrelerimizde, Konservarum polise intikal ettirildıkten tuar muhiti. ögrencileri ve dostlasonra, bu «vampir» li^in UZUD ları arasında çok sevilmiş olan Eşmandan fceri Fener sprrttinde eer»ref Antikacn Ifl yıla varan bir zayan ettigi anlaşılmıştır. mardanbfri Kanservatuar MSBu hâdiseye son defa *Iet edflen Antafya S (Telefonla) Antal ve vaşları sekiz ile on srasında dedürlüSünii büvük bir titizlik Te yada D.P. liler arasındaki hizip gişen uc erkek çocuju. polise her Hayretle ifa etmekte idi Yıllarca önce Kadıköy Halkevin çilik mücadelesi had safhaya gir şevi söylemişlerdir. Bu çocukların havası ifadelerine görv; Fener, Mıiftü Ali de ilk defa olarak 70 • 80 kişilik miş T« şehrrmtnn sirasi Durumdan sıır Mahallesinde, \li Naci Sokak 3« bir yaylı sszlar nrkrstrasını kuran efpktrii: 'cnrvjct jp re idare eden Eşref Antikacı, bu atle haberdar edilen D.P. Genel sayılı evde oturan ve arabacıhk or':r«tra ile deierlı p'emanlar ka Merkezi bu sabah D.P. tl Başka yapan 60 yaşındaki Hüseyin Çetinzandırmış. aynea yabancı tanın nıyla hps mHletvekilini Ankaraya kaya, sokakta top oynarlarken kea mış soüstlere bu orkestrada yer çağırmıştır D.P Genel Kurul üye dilerini şeker ve para vermek vasi Prof. Remzi Birant tarafından idiyle eve almıştır. Çocuklar odaTermisti. Son zamanlarda «guatr» rahatsız aeele telefonla gelmeleri istenilen ya alındıktan sonra Hüseyin ÇetinIıSı ffeciren F.Tpf Antîkacı, Üniver il başkanı ve milletvekilleri muh kaya ve iki arkadaşı hemen faaliyete geçmişlerdir. site T«rf3vi K'TnîJrrrfe gösterifen temelen yarın Ankaraya hareket Çocukların anlattıklanna göre, bütün ihrım^ma raîmen kalb ki ecieceklerdir. Bu arada bazı vatan fayetsizligi sebebiyle tedavi edi daşlar tar^fınrian Başbakana çeki bu »ahıslar kendilerinden enjektörlen telgraflarda hayatlarının teb le çektikieri kanı kadehlere koyalememiştir. Merhumun ronazesi yarın saat H likede oldugu bildirilm'ş ve dövül rak içmiş, bir taraftan da einst ar« zulannı tatmin için anormal çar»de Kadıköy Moda caddesi Y°nifi düklerı iddia olunmuştar. Eşref Antikacı dün akşam vefat etti Fener'de dehşet verici bir hâdise! Antalya D.P. Iileri arasında hizipçilik had safhaya girdi kir sokak Ziyabey apartmaıından slınacak ve Osmanağa Camiinde kılınarak S*ıp namazını mütaakıp Sahıeyıcedittekı aile kabristar.ına defnedilecckiir. Diîer taraftan dün bir ocak kon gresinde konuşan D.P. tl Başkanı basına hücumla. yurtta pahalılığm sebehi olarak Razetelerin nes riyaünı göstermiştir. lere başvurmuşlardır. Polis. Fener semtinde dehşet uyandıran bu hâdi'enin soruşturmasını derinleştit* meye ve kaçan diğer iki şahsı aratnaya başlamıştır. 70 Talihliye Tîirkiye İŞ Bankası "Ikramiv» Apiirtıtiiiııları,, Ankaranın iyi daima fazla... .daima fazla ikramiye I96OYILINDA Apartman Dairesi 10 ADET 100.000 LiRA 10 ADET 50.000 LiRA 50 ADET 5.000 LiRA 2 5 0 ADET 1.000 LİRA AYRICA kıra gelirviı s e m I le ri n d e n Kiivnklıdfrededir. Her (taireıle l »8İoıı,2 yaUık od;ısı,I yeınek fınin. bnnyo ve ııuıtfak vartlır. Aparttııarı Dairesi kazananlar, dılcılıkterı (akdirde Apartınin F^aires» yerine 40.000 lira l>;ıra ikramiyesi alabilirler» 5 7 MAYIS 1960 DA APARTMAN DAİRESİ VE 2 adet 100.000 lira 2 adet 50.000 lira aıjrıca zengin para ikramiyeleri 750.000 LİRA ceın'an BU FEVKALÂOE İMKÂNDAN MUTLAKA İSTİFADE EDİNİZ... ÎŞ Bankasındaki her200Iiranız için çekilişlerde ayrı bir ktır'a nuınarası a l ı r s ı n ı z . Kazanma şansınızı artırmak için İş B a n k a s ı n d a k i 200 liralannırın adedini çoğaltınız. 21.110 TALİHLİYE ÇEŞİTLİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ * Yılın ikinci zengın çehiltştne katümak için tasarrufUnnızı 8 Mart akşamma kadar TÜRKİYE İŞ BANKASINDA topiayımz. $ BANKASI paranızın... istikbalinizin emniyeti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog