Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖRT ResmıJı Rotnan Blft Ç I Ç E K L E YAZ CUMHTRÎYET O L M A Z Yazan v e çizen: Salih ERİMEZ «CUMHURIYET. 9 Şubat 1960 in ZABITA ROMANI: j Zavallı M ıtaguen dunvanın en ıyı ınsanıdır Karısından odu patlar bır o ku»uru var ışte Ku\ ruğu tıtretme«ıne ramak kalmamış ol«avdı bırısı e«ek «aka«ı \ap'ı dı ve lemın ederdım Bnvle knmnan Jean Servıere*' dı Le Pommeret teklıfsızce seslenriı Emma' Ka'adakı gar^nr ki7 ilerledl F\\' T e ıçı\orsıınu7 7 C Ma^ada bnş kadehler duruvor du Ga7etecı Aperıtıf ^aati ge'di dedı Ya nı perno ıçmek zamanı Bi7e perno getır Emma ö i l e değıl mı komner' Doktor Mıoroux dalgın dalgın kol dııgme«ıni se\red %ordu Servıerei ı i dık «esı devam ettı Kımın aklına gelırdı kı Mostaguen kapının e«ı5mde durup da «ıgara^ını \aka~ak' Hıç kıra c enm degıl m ı ' öte \andan Le Pom meret ıle ben de lehrın ote tara 'inda oturuyoruz Bo? evın onunripn geçmnoruz O saatte uçumuz d n ba«ka «okaklarda < dolasacak hıç K.mse \ o k t u M idfe^.tı şıridn pevda edecek ın>anlardan rte5 Idu Kendı halınde bır adam Btılun emelı gunun b'rınde le' m dcnı r ni'anı alabılmekten ıbaret Amehvat ı\ı bıtmış m i ' Ölumden kurtuldu Uın a«ıl gu'"nı tarafı ksrı^ı ha«tahan»He kuametı koparmış f^ın ıcınde bır a«k me^ele'i var dıvormıı«' ^u hale brfkın Halbukı 7avallı adam, k°r><i/'elık çıkar dıve korkııd^n mezdı' Garson kız ap«ent tak'ıdı ıcki'l kadehlere bo^altırken Le Pomme. ret Duble olsun dedı Buz da g»tır Emma 1 îcedekı mu'terılerdpn b»7ilar| Ciktılar Yemek «d^tı ge!mı«tı V çık kapırlpn ıcerıve rıi7gâr rtoVn %em"k lalonunun ma<a ortulerıni tıtrettı Bu me«ele%e dair \a7oı6ım ' a rıvı okuvacaktımz Ya7iHa butun ıhtimailen eo'den senrdıra zannednorum Akla vakın olanı bır tane ''"aatıl nl«a ol«a bır dehdır Ama *rz kı butun $ehrı tannoruz aVhn1 kaçırmı? olma<ı mi'htemel hıç kım«e gozumu7un orune pelmıvor Her âk'am buıjada^ 7 Bazan beledıve reı«ı bi7imle bır el ovun oviıamıvn gelir Yahut mo«. tagııen eehr Yahut da nir Vaç PV otede oturan »«atıHvi briçe ça2ırırız Peki, k»pek» Gazeteel bilemedlğinl anlstan bir el hareketi vaptı Onun nereden çıkt Şını hıç kım«e bılmivor dedi B r aral \ dun gelen kuçük e»mınln kopp*ı 7annettıler Samte Ma'ıe eerri5İ Bu mıliNş rm harebe Türk a=kerlnır ç ten otnz fekızlık g llelere k^rşı torı'.ık i"rlkrmiar ve e<=ki tcplarla go^l^rdı» celatlet ve k hnrr nlık vat*nına esloıranl?ra şeı an» ve rn • ıiız ırır1!>faa«ı ! dun\?\a parmak leırt mıştı ^,ıvı,ıtHn]7 25 şejııt «1 varalı ıle dort topun tahnbınaen ıharetti Zafer hakjkaten muhımdj rria düi^anın er bü\ük hulunan hu ıt u zzam armada Turk askerının dunva afkprlenne bır d«r» nlan harb k<ıbilnet ve ar«l nca n üdafaa kudretj kar<=ı«ında büi ıik zaMatla munr^zım çpkılmıştır tstanbul d^natı lıyor B^gaa peçem^zler di}=nlerle knrKudan Anndolu idka c ma gpçenler oluv^rdu' Gazeteler bu kpht.manlık şahe«erini sürun'ar dnlu«u ya l d kr.tigini vapan »»kerl muharrlrîer muttffık meml«*k^tlerd<=n gp'r>n g^zpte ve rrrtmualoida goallen 18 rrart za/rrın» ait habPiler n uru rehpnın ehPmmiyet vp dehşptını ortaM ko>u\orou Türk apkerınin vatan *cvgı«i takdırle vazı'ıiir batinlan düşıran f»pmıWııin kıvrretı VP ın*~ ıra zaviatı belirtılerek hu«ufi ru=balar nesrediin ordu U mart muharebeel oldugu günlerde Çadl tavm edı aiKı alavı tle Kilıtbdhjr ın Herı=inde ve satnlde b^lunuvordu Muharebe vakından mükrmTiiflpn gorıilmüf ve pivade alavı kahramanlan t p<.u ksrdeşIeriTiin rım .ıffak^etleri kar*ıpında h< verınd.n •»••rlPrınde duraTnamıçlardiT Şadı tif= lâtlı bir mektupla bu mütM» ırmh^re be\\ »fvgılin'nr anlatmıstı (Arkasl T«r) (Raslarm elindeki gizli silâhlar kışlar yarotılcbîlir, deniz suyu ile neler olabilir? Sımi zelzeleler, suni işliyen muozzom harb fi!o!an vücude getirilebîlir mi? taMnı buımuş olabılırler Yer altında pst atılan bnrrbalar jal nız ba<)arına bırer mev 71I sar sıntırian ılerı geçemezıer ama anahtar n o k t a l a m ' e bırlejtırı lecek olurlar^a (kı bu da Ame rıkonın bel kemığmı teşkıl ecen sıra cağların en kuzey u cudur ) ka\a tabaka an arasın dakı gızlı tansıyon kuvvetlerını kışkırtıcı bır mshuet alır lar Tabıı ha de bu kjvvetler \ıl. lar vılı tvuvuverek olgunla<a rak kendıhkler nden meıdjna geiır Çunku, bılındıcı gıhı dunva hıç bır zaman dınlenrre halınde değıldır Hatta katı kı 8 mları bıle Duşman butun A merıka ba'ı knılarında bu kuv \etlen j e r altı atom mfıldk larıv le kışkırtırsa Bırleşık Amerıks De\let erının başma felaket açar Bır ıhtımal bu •jf Baçka bır ıhtımal de Sov yetleun elındekı su motoru dur Bu bugun bır sır defiıldır Ak>üne tekmıl dun\a tara f ndan bılınmekte ve U7erırrie çalfilmal tadır Fakat So^^Pt ler m^elemelennı kım"=elere aç madan \ap*nı«lardır Sıra mey '.plerını tnplamı\a gelmıştır Su motoru uzermde bır ıkı $e\ anlatalım Her bes altı normal lu molekulunun arasında bır tare de ağır su molekulu vard r Yanı ıçınde hıdroıen verıne a gır h'drojen rîcnter bulunan ~bıt mo'ekul Bı'.ndıgi gVbl b j bır nuklear \akıttır Rıbmne şıddetle çarpan ıkı doter ato mu bırleserek bır neıjum atomu meıdana getırırler Bundan, kuçumsenemı ecek, bır ererjı hs^ıl olur Y ldızlarda ve guneş"ekı başlıca reak^ıvon ıs te budur Gok csımlerının et raflarıra o kadar ışık ve ı< verışlen de bu «rf\e<leriır îş'e bır t a h r r n e gnre Ruslar bu ener JIM eld» etmenın çaretını bu mjşlard r Deni7e saldıkları bır âlet su emmekte ve agır «u\u nonnaHen a\ırmaktadır Son ra elek*rıkle agır suvun d"tennı alıp doter atomlarını kendı aralarında çarpıştırmak tadırlar Ve bundan muazzam bır enerjı elde etmekteriırler ?u motorunda fa7İa hareket <uvu b jharlaitırmakta buhar âletın arka tarafından dışarı atılmakta br>\]ece bır reak>:ı •vonlu motor elde edılmektedır Yakıta luzjm voktur Bo\ le bır enerjne sahıp o'an Ru«'ar derızın altında ve u'tunde ı«lueb lecek fılnlar ha7irlamakla meşguldurler Ok^anu^tan elde fttıklen bu bu\uk enerjı ıle çelık ıst h'allerını artırmak ım kânını da bulmuş »avılırlar Bır gın *aatı çalı^ca bu "•ov\et fıloları Aı rupa v« Amen k? lımanlarına d^Sru \ola çı O u 1 ıbtımal de bu 1 • R ırdar daha mu*hı« bır ıh £ Lmaı de Pp projesımn tatbıkıHrutçef ın bahsettığı gi7İı •ılah dun\avı meraka saldı A caba «bılgın'erın dos\alsnnda gızlenen» bu muthıs sılah ne olabıjırdı' Bunun ne olabılece ğı hakKinda turlu tahmınler »urutjıu^or Hep'i de tahmın den ıbaret tşte hur dunvanın u«tunde en çok durduğu bır kaç ıhtımaı •jr Şımdı elde tıulunan kor kunç sılanlardan daha kurkun cunu \aratmak ancak tabıat kuv\etlerıne hukmetmekle ds ha doğrusu onları alet olarak kjllanmakla mumkundur Ger çekten basıt bır zelzeledekı enerjı en kuv\etlj atom bomba sısda^nın kat kat u^tundedır Zeizelenın nerede olacagı bılın mez ama dun" arıın karaktens tık bolgel=rınde her vıl denremler olrraktadır Bu bolgelerde bır sure ıçın ka\aların veraltı tabakaları arasında t a n . sıvon bırıkır Bıran gelır bellı bır olçuvu asınca kırılırHr parçalanırlar Bu parçalanma lar \er\uzune ^arsıntılar >a r ı l ' a r n a'ılma" nehırlerın \a tak de^ıştırmesı, vapıların 51 kılması şeklınde akseder (Karak'erı^tık bolgelerden bırı de bu'an Arpenka kıtası boMjnra Pa^ıfık kıvı«dır> Sovvet âlım lerı bellı bır arkt k bnlgeden başlamak suretıvle Amerıkanm Ba'ı "sanı'lerınde ver altında atora ınfı'îVIarı >aratarak bu lç kırıtmft'arı parçaranmâıarı np\1ana geflrecek anahtar nok dır Hava sıcaklıgı ha\aiakı tCo2) amjdrıd karbonık gazına ..oic bae dır Bu gaz atmosferde bırıktıgı j . m ı ı tıpkı bır »er gıbı ı« M tutar Hafıf olduŞÜ lamar ar ı«e onu alıkn^maz bırakır Eazı bılg n er dunva ıruzın sıcok vev a soguk oluşunu atmı^sferdeKi «CU^. nın az veva çrk rlujuna baglıjorlar Îşte So\\et alımıerınm Pp harf lerıjle gosterdıklerı projelerı dt buna davanarak kurulmuş tur Amerıka kıtafina dogru bır fuze kafılesı \ollanır Bun lar hep berab^r uçürlar ve bu kıtanın tam ustunie patlarlar Tabıi bu bır atom ınfılakı ol mıyacaktır Yalnız bu patlama dan ortava çıkan ve CO2 ye su«amıs bır madde havadan onu emıp a acan ve bo\ lece orta dakı ısı ortusunde kocaman bır gedık açılacaktır (Çıkan o madde ne olacak' Orası bır sır ) I<ı bır delıkten bır yarık tan boçl ığa vavılacak uçup Eidecekt r A^ajıda \ervuzunde ıkı uç gun ha\atı felce ugratacak şıddetl donlar »OJUK ar olacantır Ta hava e^kı duzenını bulana kadar Bu Rilaha karsı w u n m a k c'mnr gıbı bır şev ama tek haşına bu da bır duşmanı mahvetmıve \etmez Yukarıda arlattı* mu ıkı ıhtımal de gerçekleşır ve uçu bırden kullanılır«a ı«te o zaman bır d ı t n a n ı veimıje jeter de «rtar bıle İSTANBUL HALK SANDIĞ! T. A. Ş. den îstanbul Halk >rii dıgı T A ^ Hıs^edarlc rı Fevkdlade Umum He\et toplantısı 11 Mart 1960 CuTid gjnu «aat 16 da Şırketımızın Yenı Pistahane hızasında 7'8 njmaralı bınasında yapıl«cağı ılan o'unur GÜNDEM : 1 Şırketın «finnOOO liralıV »ermai e«tnln lJnfKlwın B UTMTC'A I e j ş ket Esas Mukavelenamesının serma\e ıle ılgılı 6 ncı maddeımn bınncı fıkrasıaın »u şekılde de£ı<;tır lmesı Etkı seklı Teni sekli Madde 6 (Bınncı fıkr») Madde 6 (B •ın'ı fıkra) Şırketın ıt barı beherı 500 Turk hrası kıyme'ınde (12000) hı^«e\e munka«em 6 ifTI rf00 Turk lırasıdır An<rak 62^2 sayılı l u r k Tıcaret Kanununun mer ıyetınden e\\el ıhraç edılmış buuıun 100 Turs hra« kıymetındekı nama muharrer hı>;se senetlen muteberdır Şırketm ıtıbarı serma\eM beherı 500 T ırk l ı r m kıvmetınde (24 000) hı^";e\e munna <em 12 000 000 Tur* lırai! dır I 1 1111 II I I II »sr va onun Meöer deSılm 1 ' Gezici Satış Memuru Aranıyor \ Memleketımızrie venı ırralıne b«ıçl>ııı^n t ^p ınsaatla aln kalı bır malzemeM \urt ıçınde tanıtmak urere aşagıdakı vasıl ları haız elerranlar aranmaKtsdır Ücret ehınete gore tatmın kardır 1 Fotoğrafı eklı olarak kısa hal tercumesı 2 En az orta \e\a sanaî okulu rrezunu olmak 3 Askerlıgmı l a p n ı j olmak 4 Sıhhatı \e aıle durumu yurt rçnde sevahatlere elverışlı olmak P K 1195 tstanbul adresıne (aatırı) rumazn Ile muracaat edılntesı ••».•*.•*,*•*.»^».^^»1 • V Fitil makineleri ve iplik makinesi ! baskı silindirleri satılıktır. 1 H\ÜTSUNN (Tevtıma) roarka ıkı tenel k çok temız ve çalmr vazıjette vedeklerı ve Emıl Adolf m s r h ma>; ırala rı ıle komple behen 152 ığlık \11V5pk ccVım'ı ınce fıtıl makineleri (Bukum makinesi olarak kullanılabıhr) 2 Rıng (ıplık) makırelermın komple cer tertıbatı (baskı sindırlen) a n ı i L i ı v i j n nrtır'en 1 SATILIKTIR Muracaat cnııracaaı Geıçi eemır'e bir köneV T»r arr» o bir Ternov G"leelenm bu rren SOL1>\\ SAGA: debur köpegın ne eins mahhik nl1 Kar >agar^en buyuk parça dı Şunu sovliTebflerin alnını eklar haande duşerse o parçalara ri'larım bojle denı ır jahut da kuı,uk kaKonu<urken bir vandan rl» maçuk kesılmış kemıksız et paçalanna (muekkep ıte ıme) 2 Alda sarın ü>tunrîe dııran «u mrsh"!ir! t p kandıran ve azdırajı 3 Bır aldı Maıgret nın btrdajına «a kov titanbul turkasune gore bu da aba dı Komner vava* »enle »ordıı da gıven memnun o'ursa a\nı degerdedır pejnır gemısmı vurute Bu gr'on kız çoktanben bumeven 4 cTecrubesını \ a p ' . ma r«1a Tiııdır* nasn a ıkı kehmelık bır emır S S»' elerdenberl Çevrılınce Mazu»ka devrınde oy Dün aksam dıjtn çıVh mı' nanan diger bır dan? meydana çı Yerın'fen bı'e kimıldamadı kar 6 Basına bır edat getırılınbT7İTi fitrrece Korkunç hastalıklardan bırı be Yatip uvumak ıçın Le Pommeret Te lırır b r çeşıt pudra 7 Tropıkal •ni/i bekliTordu memieketlerde vetısen \emi'5İer ben e'kı hâtıralardau bah»edivnrduk vaktl raadct hatıralan oaden Aâır ık olçulermden 8 ra«ız kadın buiabild'Sırriz Tskı. TIK4RIDAN A S A G l T \ : 1 Bjr şeMn fıatını oğrenmek <ıkh devırlenmiTe «ıt hatırdla^ ıçın sorulan sual (ıkı ke'ıme) 2 ö^«? degıl mı Le Pommeret' CPBovle bır zamanda bazıları rt.\a V«B bıle vermıvor' Onu dahp n l gorur bazıları da gormez 3 Bır t«nıd | ı m ı tarr.an ne mılın 8**1} çeçıt hjkumdarhk tahtına geçmek rldııiuru anlar^nif Le Pnmme(ıkı kelıme) 4 l\ı bır ış japmıj ret'nin balıkhane kar«ı«mdg otı olanı te^\ık ıçın sovlenılen tajcdır du»u eve h\r ne ısım kovduk bı. kelıme erınrien ak saçlı kadın ec lır misıniz* Rezaletnane' Hımm' dadımızdan blKtrdı>Hnden bah^edılen L« POTI rının \arısı !> mete< bır parça iikılarsk Motorlu vasıta ar çıkmadan once dah» çok ışırrıze >arardı bu havvan, «saak» 'arm salu 6 Yıldız bahçe«ındekı ko=klerden bırı ısksmbı'dekı detjerh kagıtlardan 7 Teibi «teserruf et'» manasına bır emırdır 8 Spor ovuncusu grupu Sıhhatınize, komi«er' dedi Maıgret, avni anda doktor Michoux nun eğılıp kadehini fbzden geçırdığıni gordfl Michou* o «na k«d«r hemen hemen ag*mı acıp bır kelıme konujmami'tı Kadehe bakmca alnı kınştı Zat»n »olg .n olan vuzu d katı çekecek bır endışe ıfadesı almıştı Uzun uz ın tereddut geçırdı, lonra bırdenbıre: Arka^ı var [, M F N S F C A T FARRtKASI Telefon. 71 S677 71 S6 <»7 \ J Dünya Olaylan Motla kırallarımn kolleksiyon'arı arasında r Hcıvııda dans eden eşya!ar Fakat valnız bu F ai'=aHa Bourge« de garıp bır catt^ınız tabi' kadarla kalmayınız B r bardakçık olay halk arasında he\ecan u\an bır ıçkının buna kış IÇKISI so dırmıştır Ka'imın 4 unde bırı 73 ğuk ıçkısı desek daha ı>ı olur oburu 76 j a s n d a bır karı koca Madam \e Mosjo Boursıer yatmak hatırı sa\ıhr bır ısıtıcı o'abıleceğı de akhnızda bulun«un ıçn odaiarıra çe l ıl r1e>r 12 \H şındakı torunlan Joel Bouıllot da •jf Bır çoba ka=ığı toz şeker, orlara mısafır gelmıştır Bırden bır >umurta «arısı rendPİerm « bır ıhtnarların yataklannın ustunde lımon kabugu Üçunu kopurte. «ked\e benzı\en bır ha\van» be cek gıbı karıştırınız Kajnar bır lırır Ha^vanırı behrmesi'. le cam bardak «ute katıp ıçırız ların zangırdama>ı e\\an'n havaHele sokağa çıkarken ıçersenız \a fırlamaları bır olur Korkudan U7un zaman «ıcak kalırs rız kend''erını dışan atmak ı<;tnPT $2 memlekct, 15 mıHorı cuzzamlıyı kaı kocanın u<;tune nereden gel kurtarma\a «alısnor d 81 bellı olmijan tajlar atılır Bu 31 ocak riı.n»ada 7 ncı cuzzamhguultu patırdı sabahın 3 une ka lar gunu ıdı Bu munasebetle dıdar surer nı âvmler yapıldı Bugun dumaBundan lonra uç hafta vakıt n n bu en eskı ha^talıgının elınvakıt, ajnı olay tekerrur eder de 15 mıl>on ınsan ınlıjor N ı r m e t 1 aralıkta ıhtıvarlar t o runlarını alıp eilâtların'n vtnına •sıŞınırlar Fakat 23 ocakta bu ev de de gurultuler ta^lannalar baş l«r \ te 12 ja^ındakı oclanın bu•vulendıgını ^anır Bır papaza baş \urur Papaz bo%le bır ^ej olanıı vacağını sov^er Bunun ustune polıse haber verır1»r C^cuk garıp bır u\u«:uklıık ıç ndedır Bu\u'en dı^ını so^ lemektedır Cuzzam \uz>ılların ka\dettı5ı en korkunc son dereıene bulaşık ırsan vucudunıı kırıp geçıren bır ılîetlır Fakat 1943 derberı ılk defa «teda\ı eHıieb lecegı» anla^ılmış bulunu\or Amprıkalı hekım Faget cuzzamlıları 1 d amınodıphenjb 4 4' sulf'ne) Sulfone Mere > tedavı edelı berı Fransada bugun a'tık bu hastalıSın u^and dı»t dehşet korkusu ia*ışmı=tır Bu ha^talar SaıntLou1 hastahane^ının 40 odalık husu5 sı pav\onuna kabul edılı\orlar 2 n n hasta da dıiDanserde teriavı o g"»ru' or " nci dun\a cu7?amlı!ar gunune 82 memleket katıldı Cuzzamlılara \ardım etmek, hususı hastahaneler japtırmak ivıleçme'erıne ça lısmak ıçm gereken paran i temı nı duşunuldu Alimlerin ihtirası sınır tanımıyor Alimlerin ıhtırasının tınırı vok Son gunlerde So\>et bılgın»erı Akdenızı kurutmajı <tebebı np'), buna karşılık Sahrada bır denız yaratmajı duşunmuşlerdı Şımdı de Tokvo'da, bır psikoloJl er«:tıtifPırfp "r ^ 1' 1 bu Tajutı hemen hemen b j de'ecede şaştırtıcı bjr fıkır orta\g at mış hattâ patentını bıle almıştır Prcfesorun projesı Denızı Jp'a»tık maddeden adalarla kapla maktır Bu adalarda bınlerce ve bınlerce " ıneş batar\ası b ılund 1 ( ru'acak Batarvalar guneşın hara! 1 Bİ R G E V t Ç \ K \J\ıi \ lJtS. l.«m.k I îthalatu vanı*" a uzere lktih.at Fa ku lt«s ı ie\a İ Tıaret Mekteîl" n rıerunu İ ! t a'kerhaı v vapm < katoılı>etlı • > bır eenç aranıvor .<ı'»r h 8 HT. « m P?ATILTK^J f Yenı Astragan manto ve gn W IfîYOlBÜGİINKUPROGRAM İSTANBUL t 27 \ç lış \e p cgr^p / 30 Gun svdn se\glll dlrlev c ler 8 00 Haberier g 15 Sarkılardan bır demet 6J5 MllzlHl MDah g e ' n l sl IKINCI PROGRAM 9 Oa Bee<Jıo\en «3 \ o lu p varıo konçerto u. 8 40 B.tm ve melociı 10 oo S z e=er!erı 0 15 Ger h» n E podı İn Blue '0 30 L*s Eıgart Or*e trası 11 00 J Ireıand «Pa«toral koncertonı» F Schuber' «Ro«a trunde uverturu F Haendl «3 No lu Obua koiMfro u Weber Klar et ıcın korçertino» 11 50 Karısık hafıf muıık 12 00 Tkiıc progr^mın Kap nışı lonıst Eı ver KapelnuJi 23 00 Hab^r. ler 23 15 PHano soloisrı 23 30 Salı saat 23 30 24 00 Program ve kapacıı ANKARA Biga Madencilik Limited Şırket nın bu defa TakMP r"umhurıyet Mevdanı Pamıık r c z a n e ı U3tund"o.ı KoseoJİJ ^partmanı 3 3 numarajı nakledıldıgı ılan olunur Te!ef«T 44 74 71 B^gun, adını pek duymaJığınır bır modacımn kolleksıjonundan «oz açıvoruz (Serge Mattanın) Kıvrakhk, gençhk, rahatlık îştc bu kolleksıjonun uç «tema>sı Tabıi buna zanflığı de eklemehsınız Bu modacıda ta^ nr ceketlerı nor mal bovda ÇızgJer sade Goğus bellı, bıraz da •\ukarida Wan*olar ıkı turlu a* önlerı bele otjran «jalarcu radngotlar b) Bo'Cd raanto'a' Rop'ar Gunduzun vucudu ınceltec»k bıçırrd p Bellerınde kemer va' ama pek snu degıl Önlerı jıle 1 arıah duz bazı roplar ıse on den bakılınca dopı^es gıbı gorunu yor Kokte\ 1 elbi'elerınde omuzlar a Ve tahıı k^ınun adamlan bu gar'p ovunıı ıcat edenı aramaktadır lar ^ogu^a Uarsı koimak tuç dejıldır Gı eegının rna gı re a^arıı^a retını elektıije çevırecekler Elde edılen elektrıkle sentetık kımjeiı madde fabrıkala'"! ışlet lecek Rvusadubu Taııtu bu usulle bır buçuk mılyar franga bır mılvari kılovat elektrık enerjısı yanı dun yanın bugunku elektrık istıhsallnın ıkı mı«!ı elektrık elde edılece ğı ıridıasındadıı B J bır ba^langıç olacaktır Daha sonra 25 m ı h a r kı'oiat ele^tnk ı^tıhsal edılecektır Prme en geiış olçu^une vardıgı gun Okvanu";un \uzuru plâ* tık bır donanma ı!e kaplnacak F, ektrık ı«tıhsalı 100000 mıhan bulacaktır Bınuk Tapon âhmı dunvavı hevecanlandıracak bır haber daha verıvor Bu proje sonunda dunja ıklırri] bajtan ba^a değıçecektır Ne tavfun ne de denızlerde med cezır kalacaktır Fıkır bır havale çok benzemekle beraber bazı Japon makamlarmda ılgı u\andırrrıştır CAMASIRTOZU Yeraltı Tankı Yaptmlacaktır Mobıloıl l u r k A S . > C L.mhunvet caddesı No 26 muba\aat kısmına muracaat Tcl 48 32 50 SULEAJERME HER ECZANEDE AIIAYINİZ 1960 İZMİR FLARl Dovız \e ıthal rejımı Almanca \e îngıhzce tercumesı hazırcır • { Kiralık Yazıhane Galata Kurekçı er po^tahane •sarşıs nda Iş Bankasının bu lunduğu Topuz hanın bir katı kıralıktır Tunel mej danına nazırdır Kalorıfer asansor vardır Muracaat Han Odaaa TERCÜME SERVİSİ j Tel: 44 84 25 | çık Arka açıklığı bele katlar nı\or Uzur gece tuvaletlennde Japon\ adan ılham alm ş Giru\or™njz ^a her zaman so\ ler'ığımız £ibt «bu rre\sım şu moria demek onunuze serılmış koca bır sergıden jalnız b r tab o a bakıp donmek gıbı bır se\ H»r mndaoıda başka çızg'ler ba": a renkler ba"=ka «ııs'er • ha«la bır ha>a Bırı ze\kınıze u\mu\or s > «e\ dı" r>!7i ob ırundpn ^ ara\ıni' t&7 Görjjydın \e grxıun progracrUarı 7 00 Bugtin tErken uvan*nljrın propamlı g 00 Haberler 8 15 Meteoroloji t 17 Bugun cProgıaııun öe vamı» 9 00 rkind prograîr 12 C3 Sobelson rre<B Tritwu 12 30 Esen Altar dan potcıtar 13 M Hvberlvr IS 15 Meteoroloji 15 17 Vlc DaTrone1 den sartular 13 30 Sanatkarlar g*çıtl 14 00 TurtJun dort koses nden haber 14 10 P'âk alburnü 14 30 12 27 Acıhş ve program 12 30 Şaı Nevtn Akol v t Ahm*t Sezgin d«n tt.r. kıl r iMefharet Yıld r m ı 13 00 Ha küler 14 45 Yuouf Gül den ş»rk*"ar be^ler 3 15 Yerrek muzıf' 13 45 15 00 Ikl saM a n Saz eserlerı Enıse Can Fu v» A^av 18 57 Procram 17 M Semahat Erd "1 14 00 Kadın ve ev Faati 14 10 gokmenden «arkılar 17 15 Halk S a ' K ıçuk kon er (Strawnsk\ »A;e» Ku ları Toplulujfu 17 25 Ko%lü kardeş ebale ^uıtı» 1110 ŞarKilir Sj7an rtmizle baŞbaaa 17 S0 Çarkılar Gı\en) 15 00 Program \e kaoa^ış 17 4S Ra<l\o tle tngîlrzc* IS 00 O1(57 Açılış t e p'oeram 17 00 A ı han S«7ener Orke'trası 18 30 B e ıı muztg 1715 Turkuler (Nenmar gelenler 19 00 Haberler 19 15 MeT ıfe!c<,ı) 17 30 Barok Ça^ın mu'Jg teoroloji 19 17 Tar hten b r >ıpr"C (A Vı\al<K «12 konçerto groso» 19 20 Stüdvo 4 ten nelodı er 19 31 Bacn Fa mmor pı\ano konçeno ı Fahrive Can*r den sarkılar 19 50 17 •« Egıtım > u a t ı 18 00 Radjo D'nl . AhlaM mu«ahab* 20 no Kıbr » K ı m e F? ıl Hevetı 18 30 Muzlk saatt 30 15 Radvo Gazetes 20 iü l c '00 Haberier 19 15 Sarkılar Afı K âsık Turk Mıızıg 21 00 Cagd ş ts^ K^rcan) 19 45 Semth Argeşo T ıfk jurınden ornekler 21 15 Haf f « kenar <,rı 50 00 Kıbru sa«tı rre odller 21 30 FjLm durva^ı 20 15 Rad>o Gazete=l 20 30 Çıgan 22 00 Konçerto (Grieg m 1 No lu p \ a . melod'leri 20 45 Bıvuk yazarlar % no konçertoeu! 22 40 De amı va n « şahe^erlen 21^K) Ş rküar (Alaedti n akşaın 23 00 Haberler 23 15 S m ı t Ydvasça 21 30 Ordu »aatı 21 »0 (Schubert Mozartl 23 45 Mclod er Şa kılar (Murşıd* Tanı 22 00 Kı i 24 00 Yarının proersynları ve v b , o e r o>o^ Mi7i< 22 i* \ v> r •"• ler Işle'memızm elektrık te^ıılennde istıhdam edılmek uzere e\\elce fabT:kalarda calışmış tecrubelı 1 ıncı sinıf bır FLEKTRIK TEKNISYE? INE ıbtnacımız vardır Ta lıpler n luzumlu belerlerı ıle Izmıt P K. 5 adresıne mu racaatlan rı< a olumır Elilnete sore ucret verılecektır K O R U Y U C U M E L E K L E R ŞATOXUM KIRALİCESİ 65 l'KU» NlMBİÎSuıı MACH.KALAK1:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog