Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 Şııbat 1960 CUMHURtYET Nâsır, Rus jet uçakları Muhtar ve Erakta Komünisî Tunus Fransaya satın alıyor Belediye Partisi kurulamıyor karşı kuvvet ssçlmlsri kullanacak H A İsrael Hükümeti de ordusu için silâh miibayaasına karar verdi Bağdat 8 (A.P.) Memleketin' «Marksist Lenmizm» ve «Partinin o ilk Komünist Partisinin faaliyete j milli kongresı» terimlerinin izahıAnkara 8 (CumhuriyetTeleks) ! geçebi'mek için yaptığı müracaat' nı istemiştir. Mılletvekilierı Seçim Kanununu ı lçış:eri Bakanhğı tarafından geri Parti siyasetrne dair bazı madtâdil eden hükümet tasarısı üe çevrilmiştır. Keyfiyet, partinin or delere de temas eden Bakanlık C.H.P. tekhfini birlikte müzakere gnnı «Ittihad El Şaab» gazetesi partinin kurucularından bu madericn geçici komısyon bugün de t3r&fından bugün bildirilmiştir. dcleri imzalamalarını istemiştir. çHışmalarına devam etmiş ve ıki Bu gazeteve göre Bakanlık, parBildirildiŞine gör* Komünist Par m ıdde kabul olunmuştur. tinin suidusu dilekç^den «Ihtilâl tisi Bakanlığm itiraz ettiği yedi Ancak rauhtar ve belediye seci» kelimesinin çıkarılmasını iste noktayı tadil ettikten sonra müÇ'mlerinde rey verme yaşının milmiş, ayrıca müracaatnamede geçen racatnı yeriden yapacaktır. İPtvekili seçiminde oldugu gibi yir mıye çıkarılmasmi derpiş eden ve hiıkümet tasarısmda yer alan mad de üzerindeki müzakereler tartışmalara vesile vermış. C.H.P. mılletvekilleri Türk gençliğinin oy hakkının Deraokrat Partice tanm m tdığını ileri sürmüşlerdir. Bu konuda C.H.P. liler mahalli seçimlerde seçmen yaşının 18 olması üzerinde israr etmişler, ancak neticede madde 22 yaş oiarak kabul olunmuştar. Geçici komisyonda. Seçım Kanununun tâd'li üzerinde ilk defa tartışma olmaktadır. Geçici Komisyonda mahalli seçinılerde, seçmen yaşı 22 yaş olarak kabul edildi İçişleri Bakanlığı, parti tüzüğünden «ihtilâlci» kelimesinin çıkarılmasını istedi Başkan Burgiba, Fransızlann Tunus'taki üslerden kendi rızaları ile çekilmesini istedi Tunus 8 (THA) Tunus Cumhurreisi Burgiba. bugün radyoda yaptığı bir konuşmada, Tunus top raklarında Fransa'nın üs bulundurmasını tenkit etnvş. bu hus..ısta Fransa ile sulh yoluyla anlaşabi leceklerini umdujunu söylemiştir. Burgiba, geçen ay yaptığı konuşmada Fransızlara 8 şubata kadar mühlet vermişti. Burgiba, bugünkü konuşmasında bu hususa temas etmemiştir. Burgiba. Fransızların kendiliklerinden Tjnus toprak'.anndan çe kilmedikleri takdirde kuvvet kul lanılacağını ve bütün Dünya'nın Tunustan yana oldu*unu da ilâve etmiştir. Kahire 8 (A.P.) Çok iyi haber alan kaynaklar tarafından açtkiandığına göre, B.A.C. hava kuvvetleri Rus yapısı Mig 17 jet avcı uçaklan ile takviye edi'.mektedir. Bu kaynaklar, bu hususun son Israel Suriye sınırında vukua gelen buhranla alâkah bulunmadığını ve fakat 1958 sonbaharında Sovyetler Birliği ile varılan anlaşma muvaeehesinde yerine getirildiğini de ilâve etmektedirler. tsrael'in kararı Kudüs 8 (a.a.) Dün Başbakan David Ben Gurion'un başkanlığında uzun bir toplantı yapan tsrael kabinesi Suriye İsrael hududundaki son hâdiseleri gözden geçirmiştir. 1960 bahar veya güzünde seçim yapılacaksa ki iki taraf da hayır demiyor bu serimlerin aHcrleri olacak siyasi partiler maaîcsef hıı mücadeleye karşı idmansız ve bünyeleri bakımından hazırlıksıı hîldedirîer. Halbuki serimin iyi geçmesi için partüeriıı tam sıhhatli ve idmanlı olması lâzım. Vatandas ister partili oisuıı, ister basımsiî olsun seçimlerin emniyet ve itimad içinflp cerevsn etmesini, neticrlerin hakkaniyet ve nefsel'emre mutabık olmasını ancak partilerin der1i toplu olması sartına bajlar. AHlUt.N UAVfcK A.MİL.DI Oa.elenıu nrjhaı rırlenna?n ınerhum Üstad Abidin Daver'in 6 ncı ölüm yıldönümü dolayısiyle dün sabah Edirnekapı'daki mezan basında hir anma toplantısı yapılmıştır. Gazetemiz muharrir ve temsilcilerinden başka şehrimizdeki Amerikalılardar bir grup. Amerirai Bureau ni Shipping temsilcileri, Penizcilik Bankası memurları. merhuraun mezarı başında saysı duruşu yapmışlardır. Yukarıdaki resırr.de anma toplantısı sırasında kabre çelenk konuluşu görülm^k tedir. Buziin sivasi parti'eriniiy h'lka bn itimadı vefebilmekte midir? Biz de esasen siyasi partilerin ına.ıç unsuru, prensipîer ve doktrintar dejildir. tktidarı boğenmemek, mnayven bir hâdiseye icerlpmpk. bir siyasî siarı mnhafaza etmek istemek eibi sahsi tepkilerle toplanmıs zümrelprdir. Chessman'ın bir Cuıahuriyet Gazet falebi daha esi Yazı İsleri Nü reddedildi dürlüğüıte İstaıtbul Gazetenizin 31 ocak 1960 tarih ve 12760 sayılı nüshasımn 3. sahife 3. sütununda (Saman deposu oiarak kullamlan ilkokul yakıldı) başlığını taşıyan Diyarbakırdan verilmiş bir telefon haberi yayınlanmi'tır. Haber yanlıstır. Basın Kanununun 19. maddesi hükümlerine göre aynı sahife ve sütunda ve aynı pııntolarla aşaSidaki şekiirie acıklanmasını saygılarımla rica ederim. Vilâyetimijin merkez Egil nahiyesinin Kayaköyünde okul binası yoktur. Şimdiye kadar da bu köyde herhanei bir ver temini ile b'ğretmen veya eğitmen tâyin edilerek okul acılmamıştır. Yakıldıjı bildirilen bina. metruk bir kısmı yıkılmıs toprak bir köy evidir. Bu binanın okul ile herhangi bir müna=ebet ve ilgisi olmadıgının bilinmesini rica ederim. 4/2/1960. Maarif Müdürü Salâhattin özcan Kabine toplantısında Arap memleketlerinin, bilhassa Sovyet blokundan tedarık ettikleri silâhiara karşı, İsrael ordusu için silâh mübayaasını artırmıya karar verilmiştir. Kıbns'ta cumhiirîvetin ilânı dün M\mı bir farîhe tehir edildi Bastarafı 1 inci sahifede tirtilecektir. Diğer taraftan, Türkiyenin Londra B. EIçisi Muharrem Nuri Birgi, Ineiltere Dışişl?ri Bakanı Seiwyn L!oyd ile görüşmüstür. Ankara ne diyor? Ankara 8 ( Cunıhurıyet Teleks) Vali Hugh Foot tarfmdan bugün oğierien sonra, «Kıbrıs Cumhuriyetinin 19 martta ilân edilemiyeceğine» dair açıkladıirı tebliğ hpkkmda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri her hangi bir tefsirde bulunmamışlar. Kıbns'taki tpmas ve müzakereler? ait raporlara intizar ettiklenni bildirmişlerdir. Kıbrıs'ın bağımsız bir Cumhuri%et rejimini yakın zamanda iktisap edememesi keyfiyeti Ankarada sürpriz teskil etmemiştir. Bu | durumda Kıbrıs'ın Cumhuriyete kavusması hususunun mayıstan sonraya kalacağı. alâkalı memleketler temsilci'.erinin yeni müzake Tucun, Arızona. 8 (AP) 19 şubat tarihinde San Qııentin hapishar.esindeki gaz odasında öleceği karariaştırılmış bulunan Cary! Ches=man'ın idamı tehir talebi bugün reddedilmiştir. A B D. 3 uncu brilge Temyiz Mah kemesi Başkanı, Chessman'ın temyi?de bulunabitmesi için bir belge vermeyi de reddetmiştir. Chpssman'ın şimdi, iâvaya 13 rtefa bakmış olan A.B.D. Yüksek Mahkemesi nc^dinde bir temyiz rr.üracaatmda bulunacajı tahmii eriilmektedir. Bu teşebbüs de muvaffak olmadı?ı takcMrde. muhtemelen Kaliforniya Valisi Frimund G. Broown'a bir af ia'.ebinde bulunulacaktır. Ches^man'ın avukatı, 9. bölge Temyiz Kahkemesine yaptığı mıiracaatta Chessman'ın bu kadar uzun miıdc'et ölüm sandalyesinde bekletildiği için gaddar bir muameltye tâbi tutulduğunu söylemiş ve Chessman'ın fiilini suç sayan kanunun degiştirilmiş bulunduğur.u belirtrniştir. Assuan barajı için yeni Rus yardımı Kahire. 8 ( T H A ) Kahire Radvosu, Assuan Barajı inşaatı icin Sovyet Rusva'nın 100 milyon Mısır lirası (280 milyon dolâr) daha verecegini açıklamıştır. Azerbaycan'da tçmizlik var? Bu Sovyet Cumhuıtyetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı azledildiler Ürdüıt Ordusu Daskomııtassı geliyor Amman (üıdün), 8 (AP) Urdün Silâhlı Kuvvetler Başkumandanı Korçen"ral Habes Majali, Türk Süâhlı Kuvvetlerir.i zıyaret efmek üzere perşembe günü T ü kiye'ye müteveccihen hareket ede coktir. Bnşkumandanm bu ziyareti üç hafta sürerekfır. | P M.M. ne bir yazılı soru önergesi vernvştir. Hamdi Öner önergesinde zabıta nın politik gayelerle kullanıldığı, trafgirânç hareket ettîgi hakkında umumi efkârda bir kanaat hâsıl ntduğjnu, tarih, kanun ve me | suliypt korkusu taşımıyanlann, kendi icraatlarının mağdurlan du rumuna düşeeeği. bir C.H.P. li ocak başkanının zabıta tarafından , riövüldüjünü. kanaatlere polis vâsıtavyle müdahalelerde bulunuldu j punu. bu hareketlerin Demokrat Fartiye» prestij bakımından bir fay da saglamıyacağını ileri sürerek lcişleri Bakanının kanaatlerinin ne olduğunu sormaktadır. Zabıta hakkmda yazılı soru İngiliz hanedanının yeni soyadı Bir ncağııt kanadı koptu, motöru yandiamayereindi Io« Angeles, 8 (a.a.) Boeing707 tipi tepkili bir yolcu uçağı, bir kanadının kopmasına ve motorlarından birinin yanmasına ragmen dün Los Angeles Hava Alanın» ineŞe muvaffak olmuştur. Meydan polisi, pilotun alevler içiııdeki uçağı büyiik bir soğukkanlılıkla meydan» indirdigini ve yolcuların uçaktan sağ salim çıktıklarını snylemiştir. Lonrlra 8 (R) fngiltere KraMCesinin ve kocası Philip Mouritbat ten'in soyundan gelecek ve «Prens» ile «Prenses» gihi Krali ünvanlar alamıyacak o!an erkek şahıslar için bir soyadı tesbit edilmiî ve bugün açıklanmıştır. Bu soyadı Mountbatten Windsor'dur. Moskova 8 (A.P.) Azerbaycan Başbakan yardımcısı Mamedovun Bilindisi üzere Sovyetler Birliğı vazifesinden uzaklaştığı açıklanbarajın ilk kısmının insaatı için mıştır. daha önce Mısır'a bu miktann üçBakü'da ıntişar eden bir gazetete birinden az fazla bir ikrazda nin 5 şubat tarihlı nüshasmda Mabulunmuşîu. medov'un vazifesinden ahndığmı bildirmekte ve fazla bir malumat vermemektedir. Cumhuriyetin, İçişleri Bakanı Kerimov'un da vazifesinden azledildiği açıklanmıştır. Bunlar, Sovyetler Birliğinin sınır lzmir, 8 (Telefonla) Şehrimiz Cumhurivetlerinde son zamanlarda deki alâkalılara müracaat eden bi vukua gelen aziller serisinden biriBatı Almanya firması. memleketi ni teskil etmektedir. mizden yengeç, istakoz, istiridye Sovyet Italyan görüşmeleri ve dondurulmu? balık almak isteMoskova 8 (a.a.) Tass Ajansıdiğini bildirmiçtir. nın bildirdiğine göre, Italyan Cumhurbaşkanı Gronchi ile Sovyet Baş bakanı Hrutçef bu sabah Kremlinde yeniden görüşmeğe başlamışSardır. Bu görüşmeye, Yüksek Şura Prezidyum Başkanı Voroşilof, Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko ve Antalya, 8 (Telefonla) Rama Italyan Dışişleri Bakanı Pella ile zanın yaklaşması sebebiyle Antal îtalyanın Moskova Bıiyükelçisi de yada evlenmeler birdenbire art istirak etmektedirler. miştir. Son bir hafta içerisinde i dahilinde 116 çiftin nikâhı kıyılmıstır. Meseîâ Demokrat Partinin kurucularınrian itibaren hemen hepsi Halk Partisinin şu veya bn tasarrufunu bejenmemiş ya Eİyasî, ya şahsi iğbirar sahipleridir. fktidara geldikten sonra bu partiye iktidar mıknatısının çektiçi ikinci bir zümrel^re girişeceği söylenmektedir. re iltihak etmiştir. Ancak, Rumlann son günlerde sık Halk Partisi, eski ıktidarın hoşlaşan miting. tezahürat, protesto nntsuzluklarla dolu ve borçlu sihareketlerinoen Kıbrıs Türkleri yasi terekesini kabul etmiş cef3keş nin zarar söfmemesi için bazı ted sivasi veresesinden başka, muhalebirlere tevessül edileceği anlasıl fete çeçince orava iltihak ettniş, maktadır. Lsasen Ingiliz Mustem mazi ile hiç alâkası olmıyan genç lcke Bakanlığı Müsteşarı Mr. unsurlardır. Daha sonra bir de Hür Amery'nin halen Lefkoşî'de Dr. rivet Partisi katılmıştır ki bövlece Fazıl Küçük ile yaptığı temasların orada iktidardan düşenler, düştükbu istikamette olduğu evvelce bil ten sonra katılanlar ve eski hiirriyetçiler olarak üç türlü unsur vardirilmişti. dır. Çelikbasa verilen cevap Millet Partisine (telince: Bn çileAnkara 8 (CumhuriyetTeleks) Bundan on ay evvel Burdur C.H.P keş parti de Köylü Partisivle birMilletvekili Fethi Çelikbaşın Baş lesmiş. fakat bu ızdivaç mesud bir bakandan yazılı olarak cevap iste bırleşme olamadığından birbirlerinayrılmışlardır. diği Zürih ve Londra anlaşmaları den Şimdi partilerin durumn şndur: na katılan Murahhas Heyet hakkındaki sorusuna Dışişleri Bakanlığı Vekili Nâmık Gedik cevap vermiş ve bundan evvel gazetelerde açıklanan listedeki isimleri bil dirmiştir. Demokrat Parti iktidardan düsmemek ister. Bütün gavreti bu noktaya müteveocihtir. Bunn tabii telâkki etmek lâzıradır. Halk Partisi 954 ten bn yan> yfikselen bir seçmen ve mebus sayısıııa ve iktidarın tutumuna jüvenerek seçimi normal şartlarla yapılırsakazanacafını nmar. Cumhnriyetçi Millet Partisi ise günün birinde bn iki parti oyları, hiç biri tam ekseriyeti saçlayamıyacak sayıda paylaşırlarsa küçük formasyoniyle iktidara hâkim olmak ümidini besler. Tesadüfî de olsa bu ümithe«aplıd:r. Onun için de bu iki parti tarafından yutulmamıya calışır. Onun için sırası geldikçe her iki partiyi tutmaz. Bu partilerin sıkıntılı tarafları kendi içlerinde tam bir demokratik havaya estirememiş olmalarırtır. Demokrat Partinin kurultay gibi, il kongreleri şibi mühim sivasî toplantılardan nasıl çekindiîi nıalumdnr. Orada yer yer hizipleşmeler vardır. Bunun scbebi hep rr.rrkez teşkilâtına veya onun reisine karşı olan mesafelerin müsavi tutulmamış olmasıdır. l'zakta kalan yakındakini istirkap eder. Halk Partisinde geçen seneler pek göze çarpmıyan bu temavül, kendini iktidara yaklasmış ;>bi zannetmenin tesiriyle oîarak, şn son iki senede bâriz bir şekil almıştır. O kadar ki bir kısım Halkçılar işl eücii bırakıp birbiriyle uğraşmaktadırlar. İdare, basiret, kfyaset fibi eski sözlerin, normal nizamlar ve şartlar altında çalışan topluluklarda kıymeti belki ikinci, üçüncü derecede kalır; ama hâlâ bir arava tcplanmaları kongre yapmalan bile kanuni bir çok tahdidlere ve murakabelere tâbi olan siyasi toplulukların idaresinde muvaffak olmak isteyenler, çok mahirane, basiretkârane hareket etmelidirler. Bir Alman firması memleketimizden yengeç almak istiyor Antalyada bir hafta içinde 116 çiftin nikâhı kıyıldı Kadınların saçlan fazla dökülüyormuş Ttoma, 8 (a.a.) Tanınmış tta!yan deri ve saç hastahklart müt.ehassıslanna göre, son seneler icinde kâ3ınların saçlan pek fazla dökülmeye başlamıştır. Bu doktorlar, buna sebep oiarak moriern saç tuvaletlerini ve bilhassa son zamanlarda çok sık başvuruian zayıflama kürlenni göstermektedirler. Gürcistan'da 90130 yaş arasında 10.000 kişi varmış Londra. R (a.a.) Moskova radyosunun >>ildirdı'Sine göre, Sovyet Gürcistanında yasları 90 130 ara sında olan 10 000 kişi vardır. Uzun hayatın ıırnnı araştırmak üzere Gürcistanda hususî bir enstitü kurulmuştur. C.H.P. İstanbul geçici İl İdare Kurulu teşekkül etti SUNA KARAHAN TUNÇEK AKIN Evlendiler Beyoğlu 8.2.1960 Yarçıtayda yeni iş taksimi New Yok'ta «Hrutçef kaatildir» diye bağıranlar NECL ve ŞEVKİ VARAVİR kızları Fitnat Deniz'in •£ doğumunu akraba ve Ş'dostlanna müjdelerler. 0 Güzeîbahçe ' 6.2.1960 DOfiUH Ankara, 8 (CumhurıyetTeleks) Yargıtayda daireler arasında ye ni bir iş düzeplemesi yapılmıştır. Adalet Bakanlığı tarafından tasvip olunan karara göre, 4 üncü Hukuk Dairesinin vazifesine dahil işlerden, gayrimenkul satışları veNew York. 8 (A.P.) Takriben ya satış vaitlerinden doîan her tür 200 kadar Macar mültecisi, Birleş lü alacak dâvaları hakkmda aslimiş Milletlerdeki Sovyet heyeti ye mahkemelerince verilmiş kanin bulunduğu mahal önünde top rarlan Üçüncü Hukuk Dairesince, lanarak, geçen aralık ayında Ma gayrimenkullerin haksız işgalincaristanda 150 gencin idam edilme den dogan tazminat dâvaları ile sini protesto etmişler ve bu arada menkul mal teslimi dâvaları, ecri «Krutçef kaatildir», «Kızıl kaatil misil denilen tazminatlar hakkın!er». «Macaristan hür olmahdır» ria asliye mahkemelerince verildiye tezahüratta bulunmuşlardır. miş bulunan kararlann Altıncı Hukuk Dairesince, hissedarların tahsil ettikleri kira parasından. ve topladıkları semerelerden hisse istejine iliskin dâvalar hakkında asliye mahkemelerince verilmiş kararlann Ticaret Dairesi yerine tkinci Hukuk üairesince incelenip karar» bsjlanma«ı uygun bıılunmuştur. Ek kontenjanla gelen otomobiller lzmir, 8 (Telefonla) 1.5 milyon dolarhk ek kontenjanla ithal edilen otomobillerin sahiplerine teslimine başlanmıştır. Bugün ilk olarak iki kapılı Opellerden 28 adedi sahiplerine verilmiştir. Bu arabaların satış fiyatı fon dahil 30700 liradır. C.H.P Genel Merkezimn İstanbul teskilâtı hakkındaki kararlarını tatbik etmekle gorevli Kemali Beyazıt ile Turgut Göle dün geçici ll İdare Kurulunu tesbit etmislerdır. C.H.P. tstanhnl Geçici ll İdare Kurulunda su isimler bulunmakta d»r: «Ba«kan Şemsettin Günaltay, Muzaffer Akalın, Suphi Batur, Fuat Bilgin, Orhan Eyüboğlu, Ali Ihsan Göğüş. Şahap Gürler. Abdurrahman Kcnuk, Orhan Koprülü, Ekrem özden, Ali Sohtorik». Yeni teşkiî edilen idare heyeti d i n saat 17 de ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda yapılan vazife taksiminde sekreterlige Muzaffer ! Akalın, Muhasipliğe Ali Sohtorik j getirilmiştir Ayrıca birçok hâ^iseler neticesinde yarı kalan B^siktaş Kongresinin de 20 güne ka îar yapılması karar altına alınmıştır. ll İdare Kurulu yanmda Kemali Beyazıt ve Turgut Göle ilce başkanlariyle bir toplantı yapmıştır. Öğrendifimize göre bu toplantıda İstanbul teskilâtı hakkırıda Genel Merkez kar?rlarını açıklamış ve tsmet tnönü'nün hizipçiliğe aslı müsaade edilmiyeceğı yolundaki tamimini okumuştur. Toplantı sırasında C.H.P. Yüksek Haysıyet Divanına verilen Oğuz Oran i'e Yasar KecPÜ'nin durumunun görüşülmesine miısaade edilmemis e bunun üzerine de ba»,ı ilce başkanları bu knnu.vu Kurultsvda >!e yaparaklarını açıklamıslar dır. Bir ilce başkanı da yeni knrusn Geçici tl İdare Kurulunun tarafsız olmadığmı zira diger hi^bin ideri olar. Ekrem özden ile Ali Sohtorik'in de idare heyetinp riahil edıidiğini ve bu durum'in ivi karsılanmadiSını bp'irtmistır. Topantıda C H P. Merkp/ f dare Kıruiu çimdilik il knn2rp=iiın »jiapılmıyacaâını ve seçimler oldıığıı tgk dirde bu, il idare kurulunıın seçim eri idare edeceğini ve gelecek yıl ocaklardan itibaren konjrelerin yapılacağını söylemişlerdir. Diğer taraftan Yüksek *iaysiyet Divanır.n verilen Yaşar Keçeli dün bir demeç vererek ba*ı gazetîlerde yazıldığı gibi CH.P. den stifa etmiveceğıni. C.H.P. li olarak kalacağını ve kendisinin C H . P. liliğının dede^inin Kuvayi Milliyedeki hizme'leri ile başladığmı öylemistir. C H.P. ll Haysiyet Divanı Başkanı da bir demeç vererek Ferrii Sekban'ın sözlerini cevaplandırmış ve Sekban'ın C.H.P. tüzüğünün 69. maddesi ve Haysiyet Divanı yonetmeliğinin 8/12 nci maddesi mucıbince ve ittifakla alınan bir kararla C.H.P. den ihraç edildiğıni söylemiştir. Öte yardan C.H.P. ll Gençlık Kolu Başkanı Yükse! Gunay ve üyeler de istıfa etmiştir. Yüksel îünay ve dijer üyeler bu hareket erinin son olaylarla ügili olmadığını, İdare Kurulu üyelerinden büyük Dİr kısmının ayrıldığı için çalışamaz hale geldıklerinden isti'a zorunda kaldıklarını söylemişerdir. ŞOKÖKLfcKt ıKAZ Almanva rinde trafık kazalarını önlemek mek maksadiyle yeni bir usul tığı ağaç ile birlikte bir parmak mektedir. Bu usulün şoförler üz icra ettiği & bildirilmektedir. e 'da Vıı^ecK cıvaııuua oır >oı ıue ve araba kuîlar.ar!,:rı ikaz etkullanılmaktadır. Resimde, çarpkk içine aîınan bir araba görülerinde son rierece fairieli te'irier M E V L İ T Ailemizin değerli ufulü bizi derin acılara eden Yüksek Müh. gark Bu hafta OKUYUCULARlNA 1 metre boyunda Nefîs bir İstanbul Panoramasının birinci paftasım hediye edecek FARUK TIRNAKÇI'mn ruhuna ithaf edilecek olan, vpfatının 40 ıncı gününe müsadif 1 çubat 1950 0 çarşamba gürü. ögle namazını mütaakıp Kariıköy YeldegirmPni Camii Şerifnd« kıraat ediiecrk olan Mpvlidı Şprife, akraba dost ve arkadasianndan arzu pdpnİTİn teçrifprini rica pdpriz. TIRN'AKÇI AİIPSİ Bu satırları, son günlerde Halk Partisi içinde çörülen bazı hareketler dolayısiyle yazıyoruı. Kim suçlu. kim füçlü bilmivorm. Bildiğimiz tek şey bn mahallî eeçimsizlitf adı karısanlar arasında Halk Partisi için gerçekten mihnet çekmiş, zahmet çekmis kimselerin ismini de sb'rmüs olmamızdır, Bir seçim arifesinde oldugunn söy leyip dururken ana muhaiefet partisinin seklen antidemokratik fibi görünen kararlar alması kendisine bağlanan ümitleri lavıflatabilir. Cok dikkatli hareket etmek lânmdır. B. FELEK Muhtarla jandarma arasında kavga çıktı Denizli. 8 (Telefonla) Kale kazasının Eskere köyunde yapılan bir dügün »ırasında jandarmalarla köy muhtan arasında çıkan bir anlaşmazlık kısa zamanda kavga halini almıs; muhtar ve bazı arkadaşları mukavemette bulununca iandarmalar ateş açmıstır. Hâdise mahalline Ka?a Kaymakamı, Sulh Hâkimi. Janriarma Kumandanı gitmiştir. Tahkikat devam etmektedir. T E Ş E K K Ü R Sevgili eşim i Eczıci Adsnalı ve babamır HAFTA HARAN BASRİ Arsoy'un cr.azpsine gp!mPk. bizzat evirr.ize gplip tflgraf. tplpfonla tazivpttp bulunarsk bu büyük acımızı paylaşrr.ak lutfur.da bulunan ECZACILAH BÎRLÎĞÎXE. bütüp skraba eş ve dostlanmıza ayn ayrı tpşekküre acımız mâni oldugundan. saym gazetenizin tavaaeutlanm rlc» ederlz. Arsoy ailesi namına Eşi ve Çocuklan IVİÜSHA BAS1LMİŞTİR. Yeni doğan çocuğunu boğan ana mahkum oldu Izmir. 8 (Telefonla) Karşıyakada hizmetçi olarak çalışırken hâmile kalan ve doğurduktan sonra çocuğunu göbek kordonu ile bojarak öldiirdüiîü irirlia edilen Hediye Taş isimli genç kadm bugünkü muhakeme>i somında lkinci AJırceza tarafından 4 sene 2 ay hapse mahkum erfilmiştir. TEŞEKKÜR Çok sevgili annemiz FATMA İHSAN SİDAL'in OİVAI\ Kar OTELİfVllf] masalannızı Korgeneral Lindsay İzmirde tzmir. 8 (Telefonla) Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Kumandam Korgeneral Richard Lindsay bugün refakatinde Türk ve Yunan subayları oldueu halde uçakla şehrimize g^lmiştir. Törenle karşjlanan General, memleketimiz deki hava üsleri personeline veda etmektedir. '. ağsa ve \ n .inn vapss iüzde yüz MERCREDI CHlC (eğlencelı Çarşamba) Yarın saat 20 den itiharen yapılacaktır. Lutfen evvelden ayırınız. Tel: 48 ZZ 20 mısır nişastasından mamuldür. Tara safiycttedir. Mide ve karacığsri yormadan kana karışır. Derhal enerjiye tahavvül eder Yaşlılar, hastalar, çocuklar için en mükemmel gıdadır. Kuvvet ve kudret kaynagıaır. Tereddüdünüz varsa doktorunnzdan sorun cenazpsine gp'mpk, çel^nk göıidermek. bizzat felip veya telj graf ve telefon ile taziyette bulunarak büyük acımızı 'paylaşan dost ve skrabalara ve • hastalıgı devamınca yakm alâka ile tedavi eden saym Doçent Doktor CELÂL ÖKERV candan teseklcürlerimizi sunar. tava==vıtunu saym gazfft rica ederiz. AÜP?İ adına NVrime Akyol ' Bugün Kurluluş YENİ ATLAS'ta Terfi eden Savcı ve hâkimler îstanbu! Adliyesınde 6 Savcı, 15 Hâkim bir derece terfi etmiştir. Terfi eden Savc:lar arasında Basın Savcısı Müfit Birsen ve diğer Savcılar: Hulusi Güney, Hakkı Akın, Turgut Orhun, Fehim Çaylı, Hasan Mahir Canşökçe. Terfi eden Hâkimier şjnlardır: Kemal Özbek, Mesut Akan, Adnan Damcı, Ali Ercan, Esat Şener, Kemalettin Ergin. Mustafa Reşit Karahasan. Kemal Divrik, Nedime Nişova. Mehme' Okyay, Naim Oktay, Hilmi Gl ker, Nü^hrt Doroz. Rasih Dokumacıoğlu, Kâmil Argun. FAYDALIDIR OPON, baş, diş, adale. sinir, lunıbago ve romatizma ağrılannı teskin eder OPON, grip ve nezle başlantrıcında bir cok fenahklan önler giinılp 6 taklete kadar nlınabilir Piponun gözlere tesiri Londra. 8 (a.a.) Sigara duman larınm sıhhat üvrindeki tesiplerini tetkik eden tıp üstatlar'.na göre pipo dumanı. muhakkak jurette sigara dumamndan çok daha az zararlıdır. Fskat tnffiliz gnz doktorlarmdan J. H. Burns'e göre. pipo içfnlçr. siffara içpnlfrden fszla söz hastalıklarına müptelâ bulunmaktadırTatlı ve reçellerinizde yarı Yarın Aksamdan İtibaren T A K S İ M S İ N E M A S I ' N D A Baştanbaşa bir kahramanlık destanı Büyük V E FA T Merhum MazlCm Paşarun" mahdumu, Nezahat Saltık"ın esi, Güldehen Saltık vp Gülseren Eşitek'in babası. Hakkı E?itrt:'in kayınbabası. S^rmin UlaBay, FikrPt Kortel ve Kpn«n Kortel'in dayısı. Asiye Ülge7^r'in enist^Pi. Türkivp T'urizm Banka=; rrprnu ADAYAR yarı şeker kullanınız, kuvvetinizin, neş'enizin, ener.ıir.izin artışını nefsınizde d»neyin. PEÇELİ EFE KENÇ Lâle Oraloğîu Mahir Özerdem PERİ HAN ATlF KAPTAN Müzik: Nedim OTYAM Esev ve P»j' Prodüks'yon: BE YA FİLM ZEKt SAFTIK vefat <*tmictir. CcnazpPi 9 şubat 1M salı eünü oglp namazını 9 > rniitapkır Şi>;!i. CsTniincicn kaldınl^rsk Zincirlikuyu rhezarlıgına dpfncdilecpktir. lar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog