Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İKİ CUMHURIYET'in Tefrikası: « CUMHURIYET 9 Şubat 19Ö0 ıııı=tııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııtııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııtıııııııi(Sıııı * İKÜÇÜK'PEYK.İN Xaz(r. A CEMALETTIM SAR<iC(iGLt) ~ BÜYUK GAZAS1 çahşıyorum: bu ıtıbarla bu tnacera hakkında tafsılât nca ed'yorum Muhatabım bu ısranm karşısnda bir havli guldu, bir o ksdar da tereddüt geçırdı; sonra yakasnı elimden KurtaramıyacaŞını anlamış ve bıraz evvel ağzından kaçırdifı bir kaç kehmeye pışman olmus gıbi. bırden karannı vererek: Verîlen vaziîeîer lçte saydığım bütün bu duşman garvetıerıne rağmen Çanikkalede harb eden ordumuzun harb bakımından her turlu ıhtıyaç ve levazımı temin olunmakta devara etti Bu başarnı ise denızden ve karadan her cesamette yağan güllelen hıçe sa\arak arslanlar gıni döğuşen ordumuzun yiğıt kardeşleri olan asker ve sıvü bılâmum Turk denızcı ve gemıcılerimn bu hengâmeyı dikkat nazarına bi'e almadan ve Allaha tevekkül eyh' yerek katlandıklan gayretlere, fedakârlıklara borçlu bulunmakta' yız. =tıaberleri Vergilerimizin verim Üniversitede i tcırzındci bazı değişiklikler Yazan: tstanbul Ünıversıtesinde. şubat donemı vabancı dıller imtihanlarının netıceleri ılân edılmıstr İlân edılen netıce'.ere gore, başarı nispetının geçen yıllara nazaran çok düsuk oldugu anlaşılmıştır llgili'er Mllardan berı ogrenm sistemınccn sikâ\et ed'len «Yabancı Dıller Okulu«nun ıhtivacı karsılamaktan uzak oldııgj gorul duSunden. bu yıl okutman kadrosunun takvıye edıleceÇini soymektedirier. Be^binden fazla oğrencısi olan Yabancı Diller Okulunun okutman sayısı 22 dir. Bu durumda bir okut mana düşen oğrenci sayısı. 230 den fazladır. Dıger taraftan, oğrencıler, tatbık edılmekte olan ojretım sistemi r.m hsan cğretmekten çok. ıntıhana hazırlayıcı mahiyette o'dugunu ileri sürmektedırler. Bırçok oğrenci nın tahsilini yarıda bırakmalarına ve some'tr ka.betmele'ire sebep olan <lisan> dâvasının hal çareleri «ramaktadır. Mevcut okutman sayısını 22 den 42 ye çıkarma !ulumuna katî surette ıhtıyaç gorüldüsıinden l%0 yılı ^niver=;ite butçp^ıne bu ış için 220 800 liralik tahsi>îat konulmustur Bu suretle 1100 hra aylıkla 5. 950 üra ayhkla 6. 800 hra ayhkla 9 okutman daha almacağı foylenmektedır Bu donem imtıhanlarma giren oğrenci savı^ını öğrenmek için muracaat ett:çımız ılgıl ler, kati rakkam vermekten kaçırmışlardır. Bır zamandanbe * ^ * ^ * ? Bizde bu kontrol ri Devlet bütçesı1 isi iie usrasan ne ait gerekcelerJ h e s a p uzmanları de, vergılerımızın • ve kontrol teskibasılâtı ıçinde \a^^^^^^^^ ^0ma*m^di '**' kadroları eksıtasız u \asıtalı * ^ ^ * ^ * ^ * ^ sık oldugu İcin Bövlece vasıtasız \ersıler hasılâ eereken nispette bevanname tetvergiler zümrelerinden her birlnin yüzde nisbetini gosteren ra tını yükselten başlıca unsur, 1949 kiki vapılamama^ina ragmen \erkamlar \erilmekte ve eskiden \cr da kabnl edilen gelir te kurumlar çi ısl?rı vine vüriimekte ve hasıle lâtta da azalma de£il artış vâki gi toplam '13 nazaran vasıtasız ver ^ergileri verim.nin muhtelif gilerin fuzde nisbeti daha duşük bepler altında Mİdaıı yıla kabar oirnaktadır. Hu artısta verginın \e ,\asıta!ıların nisbeti ise daha masıdır. Gerekçede bu artma. mun çittikce daha ziyade yerlesmekte vüksek ıken yıldan >ıla \asıtasız hasıran normal bır ınkışafa atfo olmasmın tesirı inkâr ohınamaz. \ergiler çrupu hasılâtının; ^ z d e lunmakta i;.e de bu artışta \ergı Versi verlestikçe. mükellefnet anisbetinin arttığı ve vasıtalılar nin bünvesnle leılı olmı\an te lam eeni<i!emekte \e verinı artnisbetinın a7ald1.il bn rakamlarla sirler de vardır. Bunların da ba$ msktadır. AsaŞıva dercettiŞımız lıcası, fıyatlann yiikselmesi ve bir kaç rakam. bn neticevl açıkça göMerilm.k istenmektedir, Gerekçelerde bu rakam ve nis başka bir ıfade ile para kıvmeti göstermektedlr. betlerin \erılrr.esının sebebi şu nın düsmesidir. Tabiî bu tesir, ra1951 tah'ilâtı 1958 tahsilâtı dur Bilindiği gibi, vcrji bazı hal •ıtalı \e vasıtasız vergiler için aymllvon Turk L. milvon Türk L. nı derecede varit oltîufana göre lerde gelir \e sertet uzcrinden, Gelir bazan da mükellefin istihlâki üze bu nokta ikı çesit verg.nin karşı \ereisi 148 933 2. lıklı nisbetine dokanmaz. Fakat rinden alıuır. Halbuki mükellefin Kurumlar \ergi Sdeme kudretini en M gos bo münasebetle sıjylemek iateriz \ersrisi 15,?8 123,13 teren şey, onun gelir ve serıeti^>r; ki ferek bütçe, gerekse vergi \e1951 denheri mükellef sayısı, Ma rımi üzerindn vapılan mukaveseyaptığı masraf ve istihlâk deeill i v e y e bildırilen safi kazanç yedir. Bu sebepten gelir ve servet fl Ierde, arz \t talep rouva^enesizlikunn ve ödenecek vergi m i k t a n , zerinden alınan \e vasıtasız deni ğinden doğan »e kpza dcvalüasd'kkati çekecek derecede artmışlen vergiler daba adaletli sayılır. \onla resmen tcsc'l edılen para' kı\meti duşmesinden müte\ellit tır İstihlâk üzerinden alınan ı t vasıGelir vergisi ta.li \ergiler deııılen ^ergIle^ ı»e tenezzül onanru, besaba katılma1951 1959 adalete u> gun telâkki edümez. Hat makta ve bundan dolayı hakikavaklasılamamaktadır. 1950 Mükellef tâ şeker, tuz, belki de kahve gibi ten sayısı 45774 194568 umumî ihtivaç maddelerinin Istih denberı fivatlar ne kadar jüksellâkindpıı alınan verçi, mükeüefin miş ve dolavısiyle para kışnıeti (vıllık bevanname H9 gelirivle mütenasip olmadıktan ne kadar du»m3$tür? Ekim 1 5 veren, tam mübaşka, az gelirlilerden, çok gelir a\ına ait 68 nnmaralı istatistik bül kellefivete tâbl olan lilere nisbetle daha fazla Tergi tenine gört toptan eşva fivatların ve yalnız kâr göstealınması neticesini vrrdiîi icin da 1959 maııs sonunda, lf50 sene ren m ü k e l l e f l e r ) «tersine müterakkh ve «antisos sine nazaran vüzde (250) ye vakın bildirilen safi bu kazanç yal» \ergiler addolunur. Bu görfl bir yukselme vardır. Ancak 280263000 21964700M se nazaran bir vergi sisteminde endeksler, resmî fiyatlar fizerin y e k â n a îmar faaliyetini tetkik için vasıtasız vergiler, vasıtalılara nis den yapıldıeı icin hakikate o ka (T.L.) tstanbul'a selen S'vasal betle daha fazla yer tntana o ver dar vaklaşamadı^ı gibi, Tiirk pa t"denecek 50683000 532491000 Bilgiler Fakültesi talebeleri gi sistemmin adalpte dava yaktn rasının dış kıvmetinin, Uçte iki vergiler Sivasal Bilgiler Fakultesı son sı bir sistem oldu|u kabul edilir. nisbetinde düsurnlmesinden h.isıl (T. L.) nıf oğrencılennden 110 kisilik bır Bizde de vasıtasız vergilerin ha olan teslrleri de inikâs ettirememek Kurumlar vergisine g e l i n c e ; b o grup, tstanbulun imar laalivetle sılâtı, vasıtalılara nisbetle gittik tedir BahsrUi*imız mukaveseler verginin mâkellefleri iki kısımrini yakından etüd etmek uzere çe daba fazla yer tutmakta oldu de fiyat endpksleri bu kifayetsiz dır. 1) Süraerbank vesaire gibi l duromu İle tııle dikkate almma devlet Iktisadi t e ş r k k ü l i e r i ; 2) H a dün Ankaradan sehrimİ7e Relmis gu için rakamlarla bn durum testir tmar ve Fen îsleri MüdurluSü bit edilmektedir. 1960 bütce vılı j makta olduçu için mukaveselerin susi tesebbüse ait müesseseler. elemanları snmestr tâtıh dolavı gerekçesinde \erilip aşağıva der neticesi de hatalı olmaktadır. Gerekçede verilen ve aşaftıya naksiyle "sehrımizde imar faalivetleri cedilen nisbetler, gerçekten bijyle ledilen rakamlara göre hususl teBununta beraber. çelir ve kurum ni takip edecek olan dSrencilere bir durum mevcnt oldntonn gössebbüse ait müesseselerin ö d e d i i i lar verçisi hASilâtının artış deremihmandarlık edereklerdir. termektrdir muamele ve istihsal vergileri, dev cesini, yalnız basına para kıymelet iktisadi tesebbfislerine nisbetSanayiciierimizden hir heyet ti izaha. kâfi gelemivecegi için bu Nisbetler Londra'ya gitti artışts başka aebeplerin mevcudi le seneden «eneve artmıstıryüzde yüzde Sümerbank ve Hususi tstanbul Sanayi Odası Umumî Vasıtasız \ergiler Vasıtalı vergiler yeti de tabiidir. Ba sehepler daha Etibank vrr>;i teşebbüs ziyade bn vergilerin bünjesiyle ilKâtıbı Rıza Ormancınra başkanh1S51 27 98 77.02 verimirıdeki gilidir. Gerçekten eski kazanç verSında bulıınan bır hej'et Londr»1952 28,45 71,55 niihet nisbet gisi yerine kaim olan gelir \Tgi»i ya gıtmıştır. 1953 3139 68.11 15.55 54.45 listemi. zamanla >erleşen ve kav liil Heyet, prodüktivite lsleriyle 1954 35,43 6437 33.63 66.37 ranan bir mukellefiyettir. Bu ver 1955 meşgul olacak ve pamuklu doku1955 3630 63.70 32.39 67.62 ginin ırmvaffakıveti, bizce daha 1956 ma sanayiı tesislerıni ziyaret ede1956 40,49 59.51 30.83 69,18 < ziyade vergi bevannamelerınin ivi 1957 cektır 1957 3858 61 02 32.17 . , 67,52 [ kontrol edilebi'mesine bağlıdır. 195S 1958. 38,74 itha! temditleri meselesi | M A L l M E S E L E L E R | ııc.rl Daha neler MIHINA ESAT TEKELİ Madem kı, dıye devam etti o k=ıdamı sovledim, alt tarafını da gftirrreliyim tnanın ki sızden sak ladıfeım bır seyler yok, fakat bir gemıcı he'e bır denız subayı ıcın tşin bu mânevi kısmmdan | pek tabii olan, çok normal sayılagayrı olarak madrieten ve f.ilen', cak maceraları bırer kahramanhk pck büyuk bu hengâme içmde hera destanı olarak kabul etmek istepek güç re tehlikeli, hem de bu. medığim ıçmdır ki, teferruat kayük mesuliyetlerı mucip oiabileJ bilınden bazı olaylan meskut ge. cek bu sevkiyat ve bu sevkıvatın I çivorum Fakat madem ki, bu mev konvoy isleri nasıl başarılıyordu. zu «Pevkı Şevketoin tarıhi ile a'âkadardır, i>;tedi5iniz tafsilâtı mem Sevk olur.acak malzemevi taı nunlukla verevim: Döşman denizşımıya elverişli tekneler merruru' de. karada Tıırku yenemıjeceSir.i mahsuslan tarafmdan vuklenın ha ' anladıktan, Marmaraya da denizal reketo hazır bir duruma geldıkten ] tı gemilerini sokup bu suretle bir sonra, icabına gore gruplara avnj rıetice elde etmek ümidme kapıllarak, torpitobotlann, destroyer'e! dıktan sonra tstanbuldan Çanakrin himavesi altırda, akşamlev:n [ kaleye yanılan askeri sevkiyatıhareket ederler. gecel=n de mümmız üzerinde yaptıgı sandıfı tesikün oldugu kadar saHle vakın, rı bir ka+ daha takvıye için son za «eyrederler ve tasıdıklan malzemanlarda bir çareve daha başvurmeyi salimen teslim ederlercH. ' mus, şimdi de Çanakkaleve gidıp «Peykişevket» de bu gibi sev1 gelenleri, o sularda olup bıtenlen kivat lslerine vani korvnv hare j rr.prcıine süratle büdirmek huiuketlerine iştirak eder mi idi? ; sunda, en ehenmivetli rtokta olan Müteaddit defalar en büyuk Kilya korfezivle civarını taras«ut grupları, en kalaSahk kafilelerin, için bır sabit balon uçurmava bas en ufak bir kavıp ve gecikmive lpmi'tı. Bu sabit balonla havalameydan vermeden, salimen mahal ra yuk"!elen tarassutcular. vukli mahsuslanna eri'tiren ve bu seklerden her seyi tabak gıbı gomesuHyetln büyüklüŞü nispetiıde ruyorlar, spotting vanıvorlar, başerefl de engin olan vazifevi hüs tarvalanna hedef tâvin edıp gösnü ifa etmekle müftehir bııHırıan teriyorlar, atışlan kontrol ve tas«Peykisevket» bu çeşit vazifeleri, hih edebiliyorlardı. •ldıjh Tazifelerin en ehemmlvetliîşte günlerden bir gün, yine bir lerinden birl, hatti akdemi olarak vazife icabı. •Peyki Şevket» tsbilir ve Byle basanrdı. Düsman riervaltı eem^erinin tanbuldan Çanakkaleye gırerken salvo Marmara denizirde faaliyette hu bırdenbire pek yakınımıza lunduklan miidet Içinde «Pevki «küme> a'irma ate^idir vagmava sevket» herj îstanbui Çanpkkaie basladı. Gülleler. kümeler halınde askert sevkivatni himsve 11e mi birbirini sık sık takip ediyor, sume«»ul oldu, başka vazifeler al kııtlann kaldırdıklan yuk'ek «u siitunlan arasında «P»vk» in narin madı mıî gorunmez oluyor Hiç aimaz ohır muV. «PeyM teknesi Sdeta çevket» torpitn filotillâ<:ına mer du. but olmakla beraher Tnüstesna oNereden geldikleri gBrülrniyen, larak ya1ni7 basırta bir takım va bu itibarla da mukabele imkSnı 7'felere tah'is ediidıği de oiurdu. olmıyan bu aşırma salvnlardan îste bu va7İfpİerden biri ile Ca knrtıı'mamn tek yolu. dii$manı $a rıskkaieve geiırken bir giin düs sırtmaktan ba?ka bir sev olamazmanın yeni te^i' ettiŞi rok t<*Mi dı, açırma «alvo atışlan vapan kakeli asırma atPîinl ancik Cenabı ra bataryalan mıdır, vnk^a gemi Hakkın InaveH ile atlatabilmistik. toplan mıdır? Hiç bir şey goremiAma bu her hab eemiMrin mtıj vorsunuz ki, hiç olmazsa siz de t*d rMkolanridnn bir oV'iŞu irin! mukabele edip su«turmaya çalışaÜ7erinde durmava bi'mem dej?r> sıni7 Durum gerçekten tehlikeli idi. Bu vazivet karşısında i'e mıV. DeSer efendim. <!e££r... Zira başvurulacak tek kurtuluş çare>;i, bildi*miz gibi «Pevki Sevket» In , ne yapıp vanarak dakika, hattâ fa harb maceralannı vazıvnruz. Sizin nıye kavbetmeden derhal düsmatehlikeli dive tavMf edip geç'verj nın, yani sabit balonun rüvet saçıkmak icabediyordu, mek MerfiSinir. marera Vimbiiir j hasından ne korkunç bir serüvendir. Mah1 Derhal: viyeti, tevazuu lu*fen bir tarafa , Alabanda sancak' Tam yol bırakıp biraz izahat lutfecMn1 De' 1leri!.. kumandasıyle değiştırdidim ya, sizin şabsır'/a merihive • ğim rota gemiyi Maydos dağlankaleme almıvorum. «Peyk1 Ç»v . nın eteklerine göturmek suretiyket» in maceralarını toplatıaya le bu âni ve hiç beklenmedik teh «Bir köpeğin bir insanı ısırması havadis degildir, bir İnsan hıı köpeği ısırırsa işte bu havadlstir> diyen Amerikalı gazeteci, hiç şüphesiz bır haberin olaganüstülü k vasfına en veciz bir şcUîMe işaret etmis bulunuyor. Bunu bir başka misalle izah edetim lstanbulda vüz binlerce bina var, dejil mi? Bunların \anm?dan. >ıkılmadan bulunduklan gibi kalmaları haber değıldir. Fakat içlerinden bir kaç tanesi yanarıa vevahnt yıkılıraa i$te bu bir haberdir. Çünkü bu binalar yanmaları veya yıkılmaları ile olağanın dışına çıkmışlardır. Bu baslangıcı yapsım, gaıetelerde ara sıra gördüSiiın. dfln de veni bir Srnegini okudagnm bir havadisten dolayıdır Si^asal Bilgiler Fakttltesi Talebe Cemiyeti adına verüen demec'erde «Atstürk'ün izinde\İ7 denmiş. Eğer demecler valnız bu cıimleden ibaret olsavdı hiç süphe siz bır haber tesKil etmezdı \t neşrolunmanıaları gerekirdi. «Bekçiler dün gece de mahalleleri dolastılar^ cümlpsi nasıl bir hi> ber de*ilse srenclTin «\tatiirk'tin izindeyiz» sözü de hic şüphe vok ki havndis olmak vasfına nıa'ik bulunmamaktadır. Bu cümlevı neşretmek. hele onu hivadisin serle\hasına koımak bir yan!ı=lık eserinden basUa bir se\ olamaz. Daha neler, voKsa ;enç!er • AJatörk'ün izınde degili?» mi dnecekîerdi? «Ataturk"ıi *anım!\oruz. inkılâplarım kabrl etmi^ruz» diye mi konusapaklard'? AtatürU'fln Cumh';riveti ve m°mle',eti emanet ettiji, damarlarmdaki asil kanı SŞdüSii Ti;rk srpnıIifi baska ne türlü kcnnşabillrdi kı onun «^tatürk'ün izinde^ İ7 demesi b>r havadis oluvor ve gazete ser!e\lnHrma ;ec!vor? F^ki'erin hasiv dfdi'tleri lOzumsuz. zait. fa>da<=ız m'înasına çelen bir tâbirleri vardı. Bizce bn söz tamamen bir hasiv olmak eerektır. Meselâ nurculann «Atatürk'ün izindrviz», demele'i (demez'er val bizi sasırtır, alakamızı çeker. Böyle bir haheri merakla okuıU7 Ama Türk »enolennin bu sözü sSylemeleri ne alâka çeker. ne de mer.ık nvandırır. Dünden fazla bueun Tflrk tenrüii bizirn en bövük eü\en. en hü'uk teselli ka\ na'.ımızdır. Bu ka\nak kurudu mu mılletçe ranacagımız iş yorganı baş<mııa çekio Slümü beklemekten ibarettir. Cevat Fehmi B^ŞKIT YILIND 1960 TEŞEKKÜR Hakkm rahmetıne kavuşan metli eşlm. bahamız EcHrnoII Tüccar tBRAHTM TOSUN'un kıy • ! ! | eenszcslne gelmek zahmptine katlarun, telefon. telgrafla v bizzat evirnize gelerek tazijede bulunsn. akr.iba ve dn^tlanmız^ tp«jpkkür ve mınrPttarlıŞımızı arzetrrpğı^ gi7etenlıln tavas«utunu ri^a ederiz Eçi VP Evlâtian hkeden bizi kurtardı. Duşman bas ka salvolarla «Peyki Sevket» i takıp etti ama, Allahın inavetiyle, hiç bir mermi lsabet ettiremedi. Bız de tekrar rota tebdil edip, ve son noktamız olan Çanakkaleye salı^en furda ettık, sonra da îstan bula avdet ettiktı Mesele »Bdece bundan ıbaret, goruyorsunuz oyle üstunde durulacak, gözde büyütülecek bir şey değil . (Arkası vsr) Suresi içınde bilfiil ıthalâtı yapılamıyan kota mallarına aıt temdit istekleri i$leri Ankaradan Bölge Ticaret Mıidürlügüne intikal ettirildigi halde sikâyet mevzuu olmaktan kurtulamamaktadır. Şikâyetlere sebep 3 üncü kota ile birükte temdit talepleri için de vüzde on temmat akçesi alınması kararıdır. tthalâtçının mall herhangi mücbir sebep tahtında verılen iki aylık temdit zarfında gümrükten bilfiil çekilmedıgi takdirde, yatırılan yüzde on temmat yanmaktadır Bu mev7u Ü7ennde ehemmivetie dııran Ticaret Odası, me^elevi Ticaret Bakanhîına in^ıkal ettırmış ve kararm tnshıhini i>;temı«tir ta Bu artışın kay'da"değer bir nokteskil ettiçini belirtiıekle beundJ3jı. şorya.ki iktjsadi olaylar<r>ı ve huftısivle ıkt'sadi anlasjtnaların ba duruma bozmamasını dileriz. BUTUN TASARRUFLARINIZI ihtimamı raemeyiniz gec* yalmadan oldinize HAVILLAND M E V L İ T Merhum O'man Pasa refikası i mfrhnme Hanımın vpfttır.ın 40 ıncı pyni'ic tcîadüf o6cr\ 11 çuhat "R0 |i perşembc gonQ bgle namazını rrutaikiD Erbek Cnmiınde okunacak Mfvhde arzu edrn doî=thmmızın teçrifîı ri rica olunur Evlâtian TURK TlttRETJANKASi'nda Toplayınız CEMİLE GÜRIMEN İmalâtcılara teneke HatrıflHı Çok acı bir kayıp Şimall Kafkasya eşrafından merhum Musa Beyin oğlu, Behiye Hanımın zevcı ve Sunş aılesmin büyuğü Mehmet Giray SUNŞ Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Cenazesi 9 Şubat 1960 Sah günü oğle namazını mutaakip Şişli camii şerifmden kaldırılacak ve Ferıkoy mezarlığır.a defnolunacaktır. Allah rahmet eylesin. AİLESİ IIIIIIIIIIIIIIIIKIUIİIIIIIIIIIIIIIIİI ^ "'Iiılll'illll.'üı! ı[;i!lil!l! i ''^ ICIIIIIIÜIIIIIIÜ.ılhl» İIU)I!niiill!liTnMl?NUE. Sanayi Odası, piyasadaki teneke darhğını onlemek için Petrol Ofısi elindekl tenekelerden Ima'atçılara tevziatta bulunmuştur. Şımdıye kadar Sanayi Odası Szası imalâtçılara 108 ton teneke daŞıtılmıstır. Pivasada en tazla teneke ihtivaeı olanlar yoSurtçulardır. Zeytinyafiı mustahsili de teneke istemek tedır. CUMHURIYET Nüshası 25 K urus Turkne Lira Kr Sen»'ık Harici Lira Kr 75 00 15r f>0 40 (KI 80 00 52 rfı 44 00 3 a. lık Bd'an ve > d v m Caırhunyct M*Hîhaacl)ık ve Cnı<ttcilık Tüık Anıınım 3y41 Sahıhı Teknik elemaı olarak îstanbul ve Anadoluda isrtihdam edilmek üzec Yukstk Mühendis, Muhendis ve Teknisj'enler aranmaîtadır. Tal'plerin. A) Askerlıi gotevlerinl İfa etmiş olmalan, B) Vasat cfrreeede İngilızce bilmeleri, C) Trafık 'hliyelırn hai2 olmalan, garttır. Muracaat• P.I 281 Beyoğlu. Gec* İçin COLO GUndUz İcin VANISHING ŞUBAT 9 ŞABAN 12 Yatsı S NÂZİME NADİ MPSUI Müdür BAYANLAR Aranıyor İngiliz diliıe bıhakkın vakıf temiz ve serl daktllo yazabilen bay;nlar aranmaktadır. Steno bilenler tercih olunur Müracaat ? K 54^ Beyoğlu O V. E ] 7 03 12 28[15.16!17.35U9 06i 5 23 ] 1 301 6 54 941 : 12 00| 1 33111 4« 1 S Yazı ışltrını tıll» n ıa'r^ rden | tlHAN BARDAKCI GazınTiızt grnrt.Tikn t \ ı <k vt j azı lar nt";rpdı!«ın < dılmesm n d e edılmcz tlânlardan m<"Sul^pt kabul edilmpz ııuıııııııııııııııııııııunıiiiıuııııııııiD'.ınınıiıiııiıiiKiüiıııııınünüiııniriı • ıiuiiıııu ınııi'iıııınıp ııı ;u*tiMi.<'i • bi mala vatırıp karab"rsa yapa cak, miHoner olacak. Akıl mı şu? Küçük oSlund!» vatafını topIsron F'unn d ' ; ^ ; " •'"rdu : Ttf I «CUMHURİYETn in EDEBÎ ROMAM: 3 gildi, akıl deftildi. Ortayı bile bitirememiş bir insan koskoca TTnUııli n h *'"ne ve ; l a7 ka'mı' G'.l'.i, g'*iı va, ' •'ük d? UV.JI mıştı, geriniyoTdu. Annesiyle bakısları karşılasınca yataktan fırladı : Vav, anneciğim. Ağabeyim gitii mi? Gitti >a\rum. O eşek kızın patırd'sma nyandın değil mi? Yok canım, uyanıktım. şekerleme yapıyordum. Açık mor kısa donu, atlet fanilâsı içinde çok biçimli gene davranıslarla bir sfire jimnastik yaptıktan sonra annesinin hayran bakışları önünde dimdik durdu: Hayırdır inşallah de! Kadın gnrnrdan kınlarak Hayırdır inşallah, dedi. Rü ya mı çördün? Eli^îe sa''arını gerive attı Hem de nasıl Atlamışnn Sirkeciden Semplon'a, ver elini l'aris! Son aylarda bn türlü döşlerini sık sık dinledifi oğlunu giin geçtikçe daha ivi tanıvordu. îçini çekti O da olacak inşallah \a\rtım. .Ni'e olrmsm. Hele bitir mektepçegizini hayırlssiyle . Lrdal'ın gozlerı, eia gözleri ıçten içe aydınlık, cıvıl cıvıldı. Annesini iki omuzundan kuvvetle tuturj sarstı ln«allahı minsallahı vok. Bu iş para isi. Moruğa ne vapıp yapıp p\i sattırmazsak ha vs! Deli o*lurn benim dur. N'eden korknvor? Satsm. Bir, ppk pek iki sene. sonra ruradavım. Y?7'hanemi actım da basiadım mı ise, iki seneve kalmaz defM bövle kümei, apartmaıı vantınrım ona be! Ana basını salladı aihr afır Do^ru vavnım. Hele geNin o günler . Gelsinl melsıni yok. şimdiden razı edilin ev «atışa çıki«rı]ma7sa eec kalırız! AprtPçj düR""reM efö»'TîrlSvorou. B«r sevler mi bi'ivordn? »ler halde. YP' «ı ?Sası mı gent? Biraz da ön?p|i nilinin altındakini çıkar da ö£r»nelim anne! Kifiik ofhınnn yorganını kat 1vacaktı. hır?ktı nîiirp'n altınds öir sev voU rsl'm. Ev bPn'm olsa. s»n'n s'M hir e\'5da 'eda olsan. hir ik> demem. Biliyorsun ev babarı n Sonra. . Parladı: Aüam degil mı 7 Ablatn de*il mi? Yavas sövle ahlan dnymasın. fı da hakiı, »gaiı da haklı. sen de haklısın va>ruın. Hepını. haklısınız ama nenım elimde ne var? Siz bır türlüsfinfiz, babanız bir türlü. O da tutturmnş baska havadan. Biliyorsnn, sırasmı diişürdü mö basınızın çaresine bakın deylverivor. Fvi her sevi. Bu evde n" var bilmiyornm. Bu ev, o alt oda. 'ile o alt oda. Kırk yıl aramasak memnun herif! Sekeri filân nasıl oldn? Bilmem. hiç bir şikâveti vok. Beni aramavın. sormavın divor. Oda«ına kapansın, alsın sarı ^apraklı kitaplarını, tamam. Ne\se iste bilmem onu hunu, Ben abısmı ra7i ederim, «en t>ahamı vu'nuşat. AŞan? Içan ne olacak? * zd.. Pıral; «o kerHini hp^pn^is uka'?vı Fv ss\t'>?<">t<. r"a1!ir beyimiıe verilecek. istpdiğı gi birinden daha ıyl düsünebilir mivdi hic? Ak bur«a. karnborsa Fnz fistOne Na7ı yazmak eihi hir SPV. Yansını vardı. IPIze'e^i ' a*Tinru va'dı. En iyisl kiicfiŞün aklı. ^ıtılsın ev, verilsin paralar. alsm tritsln, bir sene. !ki sene. »r>nra dönüp ?el sin, acsındı vazıhanesini, vers'ndi iki kardes sırt sırta. Olısıvordu evet ama kü'ücök bir kât'n. bir dakf'n. Tarın elbette evlenecekti. Üç yfiz lira maP dn Ne o kı»? Ben! ne kanstırd n gene? Geldi ablasının omuzu başında durdu Abla duvmı'lı sanki. Krdal omuzo tııtnp kn>\etie sıkınca, cıyak fıyak batırdı: Duı be. pis Elın kopsnn. Sersfri! Bans? Bana hs? Gülüverdi Erda! vallahi Nnşmam ha, bab.ı be. I'.aksan.ı şu eşek oğluna: Görünürde baba fılân yokta. Erdal Ablacığım, rteöı. ne var ablaeıSım? Dert! Karnına şeker ablacı£ım bpnim. Ben eşek sözfine kızmam ki . Abla katıla katıla güldfl: Ks«o41u essek! övle tat'.ı sr,\lemisti kl, Er dal bir kah'ıahı attı. .»"ne o f t lunnn ka^ltj'ıasını isitmişti Yanlarına e"!ıli Ne oİDioısunuı gene? Bırbırlerir.in sözuııü kesere) TARA VI YAHIH MIİHIM c.ı ı^ eviiMk Kü^Ph o*lonnn vata*ını kaldınp dısan cıktı. Kızı cavını koymns tek ba*ına icivordn. O«>.~rdin, n"edl çeberdin de»il rni? K17 omuT silkti: îse gldecem oanım, «Irln kevfinizi bekliyebilir mivim ben? Koea«nın yanına Inerekti. Merdiven basırda kızına karşılık »erdi tse ^'''»••«•kmii, DBn>a'vı F"ner, kuru A>se altta ka'madı F.rdil he\flpn hasfcisı T)iinva'vı fp'hp^r'ıOır mi hiç? Ne l.uriîİBi' 'Upn da. anne flin!empk 'strmiı ordu Etin, çocuk'3":!! her günkr hı'i. Gevezeligı hıraksanız d • hahanr/a çann na/ır oldağnpu hvle«eniz olmaz mı? I."îil u'nnrsjr K,I. Ajse. set, sö\le, c*{ dı (Arkası \ar) .fliııııııııııııınııııınııııııiiiııiiiııiiiıiiiinıııııuııııııuifflıiıınııııııi'ıiıiiiinıiiiıiiHiiıııııtııınnııi!^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog