Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

M.Mfl Kelimelik Bfiyfik Osmanlıca Türkçe Genişletılmış uçuncu basılış 40.000 kehmeden lazla arapça, farsça kelıme il* 10OOO den fazla dejım ve klışenın gn lamları, çıft sutun buyuk boy 500 sahıfe, cıltlı 30 lıra Taçraya odemelı olarak gonderılır MUSTAFA NİHAT ÖZÖN İNKILÂP KİTABEVİ u mh u r i yet KURUCUSll r Ç0CÖK jflÂSİKLERİ Çocuk Klasıklerı Varhk tının en gazel sensı düpja edel seçıleıek temız esoılnındön dıkjs jesmlerle nefıs bır dılle çevrı, r|erden mejdana t)ır şekılde bal lunan bu kıtapgehnıştır 30 fıyatla satıl'\or lar bugun de Çoeııklannızın elme çek.ınmeden \ereceğınız kıtaplar NADİ 35 ind yıl Sayı 12.769 Telgraf ve mektub adresi Cumhuriyet İstanbul Posta KutuBu: Istanbul No 246, Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Sah 9 Şubat 1960 Üsler meselesitıin halli için yapılan müzakereler netice vernedi, durum bir tebliğ ile açıklandı, İngihere Adadaki emniyet tedbîrlerini artmyor I^fkoşe 8(R T H A A P ) Ü ^ I T me«elesım hâl ıçın, İngıhz Mu^temlekeler Bakan'ığı Musteşarı Julıan Amery, Başpıskopos Makarıos ve Kıbrıs Turklennm Lıden Dr Fazıl Kuçuk arasmda \apılan muzaken»ler hıçbır netıce\e ulaşamadan lont ermıştır. Bu suretle Kıbns ın bagımsızlığı 19 marttan da gen\e kalmıştır Bu hususta Valı Foot'un makaj mından bır tebliğ yayınlanmıştır Tebhgde şo\le denılmektedır «Bj sabah vapılan toplantıda bir ailaşmaja varmanın ımkânsız old ıgu muşahede edılmıştır Bu ş rtlar karsısında, Kıbns Cumhum etının 19 martta ılânı ıçın ger»klı kanunl mevzuat Ingıltere Porlamentosundan zamanında çıka rnacaktır Bağımsızlık tarıhi venıden tespıt edılmemıstır Anlaş» n a\a vanldıktan sonra ynı tanh anklanacaktır » Adanın ıdaresı ile llgıli dığer hıısusları muzakere etmek ftzere Arrery çarşambaya kadar Lefkoş» He kalacaktır Pu durum muvacehesınde, Adad kı Ingılız askennin kadrolannria yapılması kararlaştınlan tensıkat da durdurulmustur Adava muhtemelen 150 îngilız polısı ge Arkası Sa. 3, Sfi. 6 da Kıbrıs'ta Cumhuriyetin C. H. P. nin 11 Meclis iahk ı ilânı diin belirsiz bir taleb i cumaya görüşülecek taritıe tehir olundu D. P. ve C. H. P., Ankara'da bulunmıyan milletvekillerinı Meclisin bu içtimama acele dâvet ettiler, aynı toplantıda 1957 denberi birikmiş olan Meclis tahkikat taleplerinden başka bir de çensoru müzaU^re edilecek inönünün gençliğe vasiyeti •• o Ankara 8 (CumhurıyetTeleks) seçımlennden bugune kadar C H P h mılletvekıllen tarafından B M M ne verılen butun Meclis tahkıkatı onergelerinın cuma gunu Meclis gundemıne alınacağı tahakkıık etınış gıbıdır Nıtekım bugun CHP Meclis Grupu Ankara dışında bulunan butun C H P lılenn suratle Ankara ya donme lerını teçkılâta çektığı telgraflarla ıste mıştır Dığer taraftan D P Grup İdare Hejetı de mılletvekıllennı Ankara va dâvet et mıştır Yıı^ ellıden fazla D P h mıllet\ekılnle 50 \e yakın CHP lı mıllctvekılının Arıkara dışında olduğu bıldırilmektedır i Arkasr Sa 5 Su 7 de Bu mesaj Konyada banda alındı, yakında halka okunacak Konva I (Telefonla) Dun gee« vi çehrımızde geçıren Inonu bu sabah saat 8 de Ankarava hareket etmıştir Eskl nâhoş hâdıseler gozonünde tutularak fnonunun mısafır kalğı ll Başkanının evı cıvannda C H P h 40 g»nç kar ve soğuğa ragmen nobet tutmuştur Arkası Sa. 5, Sfi. 1 de Elçilerimiz arasındaki mflhim değişiklikler Yerleri değişlirilen 16 Büyük Elçinin agremanlan geldi, beşi için de gelmesi bekleniyor (Yazısım sahife 5, sütun 3 te bulacaksınız) Adanadaki dayak hâdisesi Meclise getirilmek istendi Fakat Reis Kasım Gulek'in konuşmasına izın vermedi Ankara, 8 (CumhumetTeleks) Meclisin bugunku toplanti'inda, Adana C H P Merkez İlce Baçkanı Hasan Özguneş'n karakolda dovulmesı hadı>;e»ı Meclis kur>=usune getırılmek ı^temi' ancak Başkan Vekılı tlhan Sıpahıoğlu buna musaade etmemıştır Oturum açıldıktan sonra C H P . Adana mılletiekm Ka«ım Gulek'in soz ıstedığı goruliıuştur Sıpahıoğlu «Ne hakkında snz î'îtnorsunuz'» dıve «ormuş Gulek ceva» ben Adanada bır vatandaşın d o vulduğunu bıldırmış ve bu konuda konuşacağını sov'emıştır G u . lek »ırasından «Soz vemek v ı o dani vazıfenızdır Eqer bana soz vermezseni7 \azıfenızı japmnorsunuz, Başkan]ık makamının ıcdp larına hurmetsızlık gosterı\or=u» nuz, demektır» dıye ılâve etmıştir ^ ~ Baçkanvekıll Sıpahıoğlu ı^e <A Irkası Sa. S. Su. 2 df Basın için yeni hukümler Tekzip hakkına eklenecek hapis cezaları AnVam, I (Cumhuriyet Teleks) Basın mevzuatmdakı boşluğu doldurmak ve yalan ne=nvatı cezalandırmak maksadnle Tedbırler Komıs\onunun bır \ıl oncekı jtararına muvazi olarak hazırlanan kanun tekhfı, bugunlerde Meclıs Başkanhğına venlecek ve ilgılı komısyona ha vale olunacaktır Tekhfın metnı şudur • tNevr yolu ile ve\a radvo ile \3hut toplantılarda ıslenen ba?ı curumler hakkındakı 6334 saiılı Kanunun 6732 sa\'h Kanunla muaddel S un cu maddpsıne asağıdakl fıkra eklenmıştır • Yuıcankı fıkrada yaııh l»al ler harıcınde 1 Yalan havadıa, haber leıa bu mahıvettekı vesıka, resım veva yazılann neşn 2 Havadn, haber veva vakaların veya vesık», resım \ahut başkalarına aıt bevan, mutalâa \an ve muamelelenn tahnfı luretıyle neçrı, hallerınde umuraı veva hu'usı bır zarann doğması mjmkun olabıhrs« kanunı me^uller t avdan 2 seneve ka | dar hapıs ve 5 bın lıradan aşa•i oimaraak uzere para cezası ile cezalandınhrlar » Bılındığı gıbı halen yururlukte bulunan kanunlar, yalan habenn mueyyıdesı ola rak «tekzip hakkı» muessese ını te'bıt etmektedır Şımdı tek/ıp hakkından başka hapıs \ e para cezası da konmakta dır Yukanda metnmi verdığı m 7 tekhften anlaşıldıgı veç hıle öır haberın yalan olup olnddığı hususunu mahkeme re sen tahkık ve tesbıt ede cektır Eflnkfi toplantının sona: Dokt«r Fazıl Kftçuk (ortada), Amerv (olda) ve Makanun (safda) hüknmet bınasını terkederlerken (Makarıos un arkasında Foot) lelefol A P (Lefktşe Londra tstanlu Fenerde dehşet vericl bir hâdise Çocuklann kanlarını ıçen 3 kisiden yakalandı 8D yaşlan arasında 3 erkek çocuğun anlattıklanndan 60 \aşındaki anbacı Hüseyin ile iki arkadaşının kendılerinden enjektörle çektikîeri kanları kadehe ko\ııp içtikleri anlaşıldı tır Nıtekım poli'çe ısmı açıklan mıvan bu çocuklardan bırını vıka \an 8nne«ı vucudunun bovun \e omuz ustlennae mne ızlerı gorn''jş ve ojlunu soreu\ a çekmıştır Çocuk ılk once bır sev «o\lememıs5e de, annesının ba^kı^ı «onunda ha Arkası Sa 5 SR. 8 de Dun istaobDİt'o sokakl? \akıo ısinmıya çalı^amıPolıs, ıîsar uzerıne Fener sem tınde kuçik çocuklann kan annı ıçen uç cısı«apıktan Huse\ın Çetınkava adnda bır arabarnı vaka lamıştır Hadıse tı korkunç arzulara a let edılen ocuklardan bınnın % ı kanma«ı siB""nda orta a çıkmı^ Gelir bütçesi muzakeresi başladı Mahje Bakanı dorduncü ithal kotasının da hazırlandığını ve bu hafta icinde ilân edileceğini soyledi Ankara 8 (Cumhu'ivetTeleks) Bu sabah Butçe Komı*\onunda 1960 yılı gehr butçe^ının muzakeresıne başlanmıştır Komısjonda ılk koruşmavı yapan raportor Kenan Akmanlar ge hr kajnaklarımızın ınkışaf ettığını ve gelırlenmızde vıldan jıla artışlar oldu£unu «ovlemış gelır butçesının tahakkuk edeceğını bıl dırmıştır Arkası Sa. S, Su. 6 da Uşttk hâdisesinin dünkü duruşması D.P. lilern avukatı tevsii tahkikata lüzum olmadığını îöyledi, fakat mahkeme 37 şahit daha dinlemeye karar verdi Uşa , 8 (Tele*onla) înonu, başma tış atıldıjı zıjaretınden donu,un(e Uşaktın avrılırken Toplantı e Gosten Yuruyuşlerı Kanununı a^ kın hareket etmekten sanık 2 D P 1nın muhakeme«ıne bugunde devan» edılmıştır Kısa suren duruşmada sanıklardan bınnın daha ıfadesı ahnmış ve aralarında uç mılletvekıhyle CHP îl Başkanı da bulunan 38 şahıdın dınlenmesıne karar verılmıştır Duruşma munasebetıyle sıkı em Arkası Sa. 5, Su. 4 te Eşref Anfikacı dun akşam vefat etti Konservatuar Müdıirünun cenazesi yann torenle kaldırılacak Parısten bıldınldığıne gore bu tun Avrupada «oşuklar veniden başlamıştır Avustur\a \e Çekoslj \akyada ısı son jıllarda gorultne mış şekılde dusmuş bulunmakts dır Memleketımızde de karın bırçok bolgelerde dnmesıne raŞmen şıc detlı soğuklar vurdun dort bır ka şesını kasıp kavurmaktadır Şeh nmızde dun dondurucu bır «ku ru soğuk» hu^um surmustur Arkası Sa. 5, Sü. S te Alman raütehassısların soğuktan çalısamıvarak ıslen bırakıp gıttıkleri Beledıye Sarayındaki çalısma odası \1 C.rl.P. istanbul geçici il idtre Kurulu teşekkül etti Müzeleri Antaiya D.P. lileri arasında soyatı bir hizipçilik had safhaya girdi şebeke 5 milleUekili ğırıldılar. Bazı çekerek İzmirde gorulen bir dâvada, merkezi Yunanistan'da buluMerhnm Esref Antıkacı nan bir sebekenin müzeleri îstanbul Beledı\e Kon<;ervatua soyup tarihî eserlerin sahte<Yazısı 3 üncu sah'*emızde) rı Mudurü değerh muzısjen Eşref j lerini yaydığı ileri sürüldU Antıkacı dun akşam saat 18 de ulun muddettenberı mustarıp olduIzmır 8 (Telefonla) Merkezi Arkası Sa. 5, Su. S da Yunani'tanda olan bır şebekenın bevnelmılel müzeleri sovup buralardakı tarıhi eserler jenne Atınada ımal olunan sahtelerını koy durdugu hugun şehnnızde goru Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Cengız Yalçın adında 22 vasm da bır şahıs dun oğle uzerı Be\og lu Istıklâl Cadde sınde bır saat"i nın se\jar ca mekânım çalma ja te«ebbuç etmı^ tır ve İl Başkanı acele Ankarava ça buCengız Yalçın hareketıne vatandaşlar da Başbakana telgraf manı olmak ıstı Cengız Valçın jen camekan <sab bı Mıhdl Ta> dovulduklerinı iddıa ettiler \ukçuoğlunun sol g >zu uz» r me Taıısı 5 ıncı sahıfemızde Arkası Sa. 5,feu.3 te Beyoğlunda güpe gündüz hırsızhğa kalkışan adam Zabıta hakkında yazılı soru CHP mn İstanbul geçıcı t! îdare Kurulul Sahap Gürler, î Semsettın Gunaltaı (Baskan), 3 Alı thsan Goçuş, 4 Orhan Kopruiu, 5 Saphı Bstar, 8 Ekrem öıden, 7 Abdurrahruan Konuk, 8 Orhan Ejuboğln, 9 Fuat Bılgın, 10 Muıaffer Akalın I Japonlann en bu\uk gemı inşa at fırması olan İTA.Cİ İstanbulda Demzcılık Bankasıvle muşterek NİH4TET T4RDIM tSTEDÎ Çanakkale Boğazındakı Dalyanburnu mevkıınde karava oturan YuAnkara 8 (Cumhurnet Telek';'ı ır tersane kurmak ıçın tesebbuse goslav bandırah 2367 tonluk Plıtvıce ?ılepı kendı ımkanları ile kurtulamavınca gemı kaptanı aun ilgılı CHP AHana MıIleUekıll Ham 'çmi"; \e teklıfte bulunmuş*ur makamlarımıza muracaat ile vardım ıstemıştır Derhal kaza mahalline gonderılen Hora tah'ısıve gemıÖner trı^len Bakanı tarn f ndan c j Den zcılık Bankası Umum Mu mız kurtarma faalıvetıne geçmıştır Yukarıdakı re«ımlerde Plıt\ıce şılepı kaptanı kurtarma ame.nev aplandın'ma=ı ı«tegi''e bugur ' iur Muavını Orhan Koraltanın ı snle ilgılı muka\eleM ım^alarken ve Yugoslav şılepıru (sağda) kurtarmıya çahşaa Hora tahlısıye ge Arkası Sa. 3, Sü. 1 de i Arkası Sa. 5, Sü. 4 te mımız (sol gerıde) gorulmektedır \dana milletvekili Hamdi Öner, zabıtanın politık çayelerle kullanıldığını ileri surerek onergesine Içişleri Bakanının cevap vermesini istedi İstanbulda büyük bir tersane kurulacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog