Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

TÜIKİYE VAKIFLAR BANKASI ÖMÜRBOYUNCA AYLIK GELİR HINU SİZE ANCAK •ANKAM1Z VfREMLlR umhurİYet KURUCUSU:YUNUS NAD! TOLSTÖif'un ölmez şaheserİ KARİNİNA 2 nci ve son cildi oriflnal lüks ciltli olarak çıktı. 19 Lira. AK KJTABEVİ: Aİıkara cad. &o: 48 İstanbul İstiyenlere ödemeli gönderilir. KatoloğıaBuz ücretsizdir. 35 ind yıl Sayı 12.768 Telgraf v e mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Pazartesi 8 Şubat 1960 I n ö n ü ' n ü n Konya'yajToptan eşya fiy&ları g e l i ş i h â d i s e l i g e ç t i 1948 e nispetle yiîzde Polis ve jandarma, C.HP. Genel Başkanmı karşılamak istiyen ve tezahürat yapan büyük halk topluluklarını dağıtmak içkı cop, gaz bombası ve kırbaç kullandı D.P. milletvekillerince hazırlanaıt raporda, İnonü dütı Konyadaki koınışmasuıda, Nenderesin son gezilerinde söylediği nntuklara cevap verdi, israftan, plânsızlıktan bahsettî ve dedi ki: "Dürüst, eşit ve emıtiyetli olnuyan bir seçimle iktidarda kalma yolu bulunur gibi hayaller son derece tehlikdidir,, 239 bir artış kaydetti tihlâki tahdit etmedigi, toptan eşya fiatları endeksi 1948 e nazaran yüzde Î39 artmış bulunl masına rağmen, milli gelirdeki artışın devam etmesi sayesinde elde edilen iştira gücünün içtihlâkte azalmaya mâni olduğu kaydedilmektedir. Arkası Sa. 5, Sü. S te l bu artışa rağmen istihlâkte azalma görttlmediği bildiriliyor inönü nün Konya nutku «1957 den bu yana D. P. siyasi ve iktisadi alanda hiç bir derde deva bulmamış. mevcırt ıstıraplara yenilerini eklemiştir» Konya, 7 (Telefonla) C. H. P. Genel Başkanı Ismet İnönü, bugün Konya'da bir konuşma yapmıştır. Kongre delegelerini selâmlıyan İnönü «D. P. başlarının son gün lerdeki telâşlı davranışları, seçim havası içınde olduğumuz hususunda şüphe bırakmamıştır.»diye söze başlamış ve şöyle devam etmiştır: c Mçktep çocuklarından ben yaş,ta insanlâra kadar herkesi, ıdare "frıniıltri v« resmî kuvvetler, r^^mî vasıtalann devlet hizmeti sayılan yardımîan ile topluyorlar. Belediye hoparlorleriyle, alkışın ve sevpi tezahürlerinin yasak olmadıgı ÜSn ediliyor. Bu güdümlü gosteriler arav.nda iktidar başlan bahti Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) Bütçe Komisyonunda Hâlen müzakeresi yapılmakta olan Maliye Bakanlığı bütçesi için koKonya, 7 < Sof u Tuğrul bildirimisyonun görevlendirdiği D.P. yor) Bugün Şahın sinemasında C.HP. meclis üyesı L/r. Ibrahim milletvekilleri tarafınd<\n hazırlanan raporda memleketin istihöktem'in başkanlığında tnplanan lâk durumuna geniş yer verilC.HP. il kongresinde Genel Raşmiştir. 4 ağustos tedbirlerinin iskan İnönü hazır bulundu ve bir konuşma yaptı. Kar'u bir havada beraberinde kırk uadar C H.P. milletvekili olduğu halde Ankara'dan hareket eden İnönü. kar ve soğuğa rağmen Kulu ve Cihanbeyh ilçelerinde tezahüratla karşılandı ve ugurlandı. İnönü Konya'y* 2" kilometre me ••fedeki Kayacık'ta parti teşkilâtına mensup heyetler tarafından karşılandı ve buradan 100 e yakın otomobille sehre hareket editdi. İnönü şehre girerken polis ve jandarmamn bütün kösebaşlarım tuttuğu, Alâettin meydanırun tama men boşaltılarak halkın kordon altın« alındıfr görülüyordu. İnönü Arkf.«ı Sa. 5. Sfi. 7 de Ânkara'da tipi devam ediyor Antalya'da şiddetli yagiTiuritr yüzünden Güden ırmağı taştı civardaki arazi ve hava alanı sular altında kaldı Ankara, 7 (CumhuriyetTelekg) Bugün şehrimizde gece yarısm dan sonra başlıyan kar, akşama kadar tipi halinde devam etmij, bu sebeple şehir içi ve dışındaki naküyat aksamıştrr. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden öğrendigimize göre, kar yağıjı bütün bölgelerde devam edecek, sühunet gittikçe düşecektir. Ankarada sühunet gündüz 1 dereceye düşmüştür. Antalya, 7 (Teîefonla) Bu sabahtan öğleye kadar Antalya'nın doğu ilçelerine şiddetli yağışlar olmuştur. Bu yüzden Güden ırmai*ı taşmıj, civarındaki arazi ve hava alanını sular kaplamıştır. Metrekpreye dü jen yağmurun miktarı 200 kilo Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Telefoto: Konya Ankara tstanbul Konya'da tninfl'ytt karaılıjraıı kalkı poliı dıfıtırken İsthnlâk borçları odeniyor jBelediyede 50 bin liraya kadar olan borçlarm tediyesine, dün pazar olmasma rağmen devam edildi istimlSk Belediye tarafından borçlarının ödenmesine, pazar olmasına rfgmen dün de devam edilmiş ve 60 vatandaşa 1 milvon 600 bin lira ödenmiştir. Bilindiei gibi, Belediye halen 50 bin liraya kadar olan istimlâk borçlarını ödemektedir. Belediye Başkan Yardımc'feı Turgut Toker'in başkanlığında dun Belediye Imar Müdurlüğünde bir toplantı yapılmıştır. îmar Müdüru, Bahçeİer Müdürü ve diğer şube nıüdürlerinin iştirak ettikleri toplantıda Istanhul'un 1 6 imar prog9C ramı üzerinde çalışılmıştır. okul yapacak tasarı Fakülte öğrencilcrini tcmsil eden teşekkül başkanlan, tasandan ürkmediklerini, fakülteleri medreseye ifrağ edilse bile Atatürk'e, inkılâplara olan inançlarından feragat etmiyeceklerini bildirdiler miyeti 2. Başkanı bir bildiri yayınlamtştır. öğüt Yazman beyanatında B.M. M. sine sevkedilen kanun teklifini hayretle karşıladıklarmı, millet hizmetinde 100. yılını idrâk e. den bu müessesenin memleket i Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Limanda bir kaza Ferdi Sekban (taıetecilere Izahat verirken Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) Siyasal Bilgiler Fakültesinin okul haline getirilmesi ile ilgili ka! nun teklifinin B.M.M. ne verilme1 si üzerine bugün Fakülte öğrenci[ leri, Genel Kurul başkanı Öğut ! Yazman bir beyanat vermiş ve Siı yasal Bilgiler Fakültesi Talebe Ce Genel Kurmay Başkanının konuşması C.H.P. den ihraç edilen Ferdi Sekban dün bir basın toplantısı yaptı Beşiktaş ilçe kongresinde vukua gelen olaylardan dolayı partiden ihraç edilen Sekban şöyle dedi: «İlâh, böyle istedi!» Son zamanlarda C.H.P. Beşiktaş; ileesinde meydana gelen olaylar ı dolayısiyle C.H.P. İl Idare Kurulunca İl Haysiyet Divanına verilerek 13 arkadaşiyle birlikte partiden ihraç edilen Ferdi Sekban, dün saat 10.30 da Beşiktaştaki ben zinci dükkânında bir basın toplantısı yapmıştır. Kendisiyle birlikte ihraç edildik leri bildirilen 13 partilinin adlarının neden açıklanmadığını sorarak konuşmasma başlıyan Ferdi Sekban, toplantı odasında bulunan arkadaşlarının kendisiyle beraber ihraç edildiklerini sandığını söylemiş ve ihraç kararımn tamamen usulsüz olduğunu iddia etmiştir. Bir kimsenin dinlenilmeden ve sorguya çekilmeden hakkmda herhangi bir karar verilemiyeceğini, Arkası Sa. 5, Sü. 2 de «Giresuni vapurunun attığı çapa bir sandahn üzerine düştü: sandal battı, iki balıkçı yaralandı Dün sabah saat 9 da Sirkeci nhtımına yanaşmakta olan Gıresun vapurunun attığı çapa bir sandahn parçalanmasına, denize gömülen Abdullah Sür ve Ekrem Pergi adlarında iki balıkçınm da yaralanmasına sebep olmuştur. Sirkeci rıh tımına kıçtan bağlanmak üzere iki romorkörün yedeğinde manevra ya pan Giresun vapuru bu esnada ön çapasını da denize atmıştır. Fakat Çapa. tesadüfen balık a v lamakta olan Abdullah Sürün sandalma isabet etmiştir. Sandal paramparça olmuş, Abdullah ile arkadaşı Ekrem Pergi de denize gömülmüştür. İki balıkçı, diğer balıkçıların yardımiyle kurtanlmış ve başlarından hafifçe yaralanmıj olduklarından Denizcilik Bankası Hastahanesine yatırılmışlardır. Hâ dise hakkjnda tahkikata başianmıştır. Merhmn Abidin ü a r e r Abidin Daver'in olumumın 6. yıldönümü Bugün rahmetli »rkadaşımıı üstad.Abidin Daverin ölümünün 6. yıldönümüdür. Bu münasebetle arkadaşlarımız dan bir grup bugün saat 11.30 da üstadın kabrini ziyaret ederek r i r çelenk koyacaklardır. Aynca ailesi efradı ve Galatasaray spor kuSübü mensupları da rahmetli arka daşımızın mezarını riyaret edocek Abidin Daver şilepinin tam 5,5 yıidanberi beklediği makineleri nihayet geldi 5,5 yıl önce denize indirilen Abidin Daver şilepi, bugünkü gemilerimizin içinde en talihsizi olarak anılıvor Bundan 8 yıl evvel Denizcilik Bankasının Camialtı tersanesinde omurgası atılan ve 1955 yılında iki defa yap'.lan törenle denize indirilebilen talihsiz «Abidin Daver» şilepi, tam 5 buçuk yıîdır Hahcin bulanık «uları içinde yatmaktadır. Parlak törenle denize indirileli yıllar olduğu halde: makinesi takıhp bir türlü yürütülemiyen teknf3 H^iiv suİRiında harasının 1ü*e Edirne 7 (Telefonla) Bugün şehrimize 1. Ordu Kumandanı Fahri özdilek ile birlikte eelen Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun Ticaret Odası ve Borsa tarafından şerefine verilen öğle yemeğinde konuşmuş ve «prensipimiz memleketteki huzur ve süİçel milletvekili Yakup Karakunun dünyada da câri olmasım hulut bu husıısta hazırladığı temenniden ibarettir. Kimsenin top bir kanun teklifini raklannda gözümüz yoktur. Buna B. M. M. ne verdi nvukabil kimsenin bizim topraklarımıza da göz dikmesine tahamAnkara, 7 (Cumhuriyet Teleks) mül edemeyiz. Ordu faaliyetleri Ordunun denizaltıcı ve dalgıç, mizin maksadı da bu prensiplere subay ve eratının yıpranma tazmimâtuftur» demiştir. natlarını yeniden düzenliyen ve Yemek saat 14.30 da bitmiş ve D. P. Içel milletvekili Yakup KaGenel Kurmay Başkanı saat 15 te rabulut tarafından hazırlar.an biı Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Istanbul'a hareket etmiştir. Denizaltıcı ve Dalgıclara tazminat ¥ Vi ceği anı beklemektedir. 6500 DW. tonluk Abidin Daver şilepi, bugünkü gemilerirr.izin için de en talihsiz ve şanssızıdır. O zamanki ilk tören esnasında Denizcilik Bankası Yönetim Kurulunda bulunan bir şahsın yaptığı çok uzun konuşma yüzünden kızağın yağları kurumuş ve tekne bütün çalışmalara «Gazal» ve «Kı *rka<ı Sa. 5. Sü. ?, te Kıbrısta Rumlar dün nümayiş yaptılar ne mensup olup daha evvel bu nümayişe katılacağını bildiren bazı üyeler sonradan bu nümavişe ka tılmamışlardır Mr. Amery, bu sabah Hugh Font. Dr. Fazıl Küçük ve Makarios ile müzakerelerde bulunmuştur. Bir sözcü. yaptıgı beyanatta. yarm tek j rar bir toplantı yapılacağını söylemiştir. Lefkoşe'de bu gece alınan haberlere göre, Kıbns'm bağımsızlığa kavuşacağı şünün ilânının iki ay kadar bir tehire u|rıyacagı şimdij muhakkak gibidir. Çarşamba günü bu hususta bir beyanatta bulunulacağı anlaşılmaktadır. Türkler nümavişe katılmadı sandal'arla bahk tutmaya başladık Londra, 7 (T.H.A.) Kıbrıs'l; larından gerek Şehir Hattı vapur Türklerle sağ cenaha mensuu ları ve gerekse Karadenize çıka Rum'ların bugün Îngiliz üsleri » cak şilep ve yolcu gemileri müs ieyhinde yapılan nümayişlere ka^ kül durumda kaimışlardi Bahk tılmamalarını. Londra Radyosu bu Arkası Sa. 5, Sa. S t« Arkası Sa. 5, Sü. 1 de I Rumlar, köy v e arazilerinin îngiliz askerî üsleri içinde kahşını prolesto ettiler. Adanın bağımsızlığının ilânı muhtemelen iki a y gecikecek Lefkoşe, 7 (T.H.A.) Bugün güRumlar aynca, tngiliz Müstemney batı Kıbrıs'taki îngiliz ordu lekeler Bakanlığı Müsteşarı Mr. üssü civarında Kıbns'lı Rumlar nü Amery, Kıbrıs Valisi Huşh Foot, maj'iş yapmışlardır. Makarios ile Dr. Fazıl Küçük'e birer protesto mesajı göndermişlerRumlar köy ve arazilerinin bölgeleri içerisinde kalmasmı pro ! dir. testo etmişlerdir. Kıbrıslı Rum sağ cenah partileri Dün Boğazı doldııran yüzleree balıkeı doniz trafiğini aksattı 1 yıidanberi Haliçte yatan Abidin Daver şilepinin bagünkü bali Dün sabahtan itibaren Karadenizden limanımıza uskumru ve ' istavrit balığı akını başlamıştır. ıSabahm erken saatlerinden itiba',ren Bc"azı dnlduran yüzlerce aSnatör ve projgsyonel balıkçılar KL'TBOL MAÇLARINDA TEDBİR Dun mîlli i i 8 maçlarına devam edilmiştir. Çok fena bir sahada oyn^nan şehrimizdeki karşılaşmalarda Feneıbahçe, Vefayı 10, Adalet, K. Paşayı 41 yenmişlerdır. Geçen haftaki hakeme tecavüz hâdisesi üzerine sahalardaki emniyet tedbirleri artırılmıştır. Yukarıdaki resimde, polis ve görevlileri" arasında maçı takip eden idareciler görülüyor. (Tafsüâtı ve diğer haberlerimizi SPOR sahifemizde bulacaksınız.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog