Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

YENİ ÇIKTI Çözümlü Trigonometri Problemleri Th. Caronnet Çeviren: Fahrettin Akbulut 2 cüdi 12,50 lira. İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıt İstanbul Tel: 22 81 44 NOT: İstiyenlere iK>sta ile ödemeli gönderilir. umhurİYe «areuctısu: NADÎ EVRE Gençşairlerimizin en ünlülerini olan Behçet Necatigil'in şiirlerini bir arada toplıyan Varlık Yayınlan arasında yeniden basıldı. yatı: 2 Liradır. 35 ind yıl Sayı 12.767 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Pazar 7 Şubat 1960 Yalan .Verede Bulaeağız Aeaba? lHilHllılilr: •!:il!l|||!ll!ll!|||!!M:|j<!f>!||"||'!|HI!">|'jl||| BASIN KÂNUNUNA Ancak ((mücerret yalan haber» iddiasında hâkime tahkik ve tetkik yetkisinin tanınmasi kabul edildi Böylece «isnai, iftira yoliyle şeref ve haysiyeilere iecavüz» halinde tanınmıyan ispat hakki/ «Mücerret yalan haber» de dolayısiyle tanınmış olacak, bu nevi haberlerde ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapîs olarak tesbit edildi Ankara, 6 (CumhuriyetTeleks) Yalan neşriyatı önlemek üzere, hazırlanmakta olar bir kanun teklifinin bugünlerde BMM. ne verileceği öğrenilmiştir. Bir yıl kadar evvel Baha Akşit ve arkadaşlsrı tarafından D.P Meclis Grupuna bu mevzuda bir önerge verilmiş ve «Mücerret VEİan» haberin önlenmesi için bir maddelik bir teklifin karara bağlanması istenmişti D.P. Meclis Grupunda ittifakla tasyip edilen bu teklifi müzakerelerden sonra 300 milletvekili imzalamıştı. Alciığ mız malumata göre. ele alındığı ve Mecl!?e verilecegi bildirilen teklif. mahiyeti itibariyle aynı tekliftr. Ancak mücerret yalan haberin önlenmesi için hiiküm petirilirken. hâkimlere de haberin Arkası Sa. S. Sü. 2 de Meclise getiriliyor İnönü, Konya haber konulıı eski bugün konuşacak Dün îçel kongresine mesaj yollıyan C.H.P. Genel Başkanı. seçimlerin yapılacağmı söyledi ve: «İlk hedef beyannamemizde esasları ilân edilmiş olan idare sistemi az zamanda gerçekleşecektir» dedi Ankara, 6 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. Genel Başkanı Ismet İnönü, yarın sabah saat 8 de beraberınde 35 kadar C.H.P. milletvekili olduğu halde Konya'ya gidecektir. Inönü, pazar günü yapılacak olan Konya il kongresinde hazır bulunarak, bir konuşma yapacak, muhtemelen Basbakan Adnan Menderes'e bir cevap verecektir. Îçel koncresine mesaj Ankara. 6 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. Genel Başkanı îsmet İnönü, yarın toplanacak olan tçel C. H.P. il kongresine şu mesajı gön dermiştir: « C.H.P. il kongresine derin saygılanmı sunarım. Kongrenin meş gul olacağı konular hepimiz için Arkası Sa. 5, Sü. 8 d e YAPILACAK YENİ ÎLÂVELERE DOGRU... eçenlerde radyoda uzun bir konuşma yapan BasınKaraşi, S CR.) Hükümet taraYayın ve Turizm sayın fından resmen açıklandığına göre. Bakanı Haluk Şaman. sözTürkiye Deviet Başkanı Celâl Baleri arasında «Türkiyede basın hüryar iîe, Iran Şahı, 18 şubat taririyetinin kemali ile mevcut bulunhinde. Pakistan Devlet Başkanınm d jçunu» ısrarla ve açıkça belirtti. dâveti üzerine Karaşiye gelecekHaluk Şaman ıribi Batı kültürü içinde yoğurulmuş, demokrasiye ve lerdir. fikir hürriyetine üair herhalde bir İLGt BEKLİYORLAR Gönüllü Hemşireler Cemiyetı Emınönü şuAyrıca. CENTO teşkilâtı üyelehayli kıtap okumuş bir aydın devbesinin yıllık kongresi. dün yapılmıştır llgisizlikten şikâyet eden rinin şubat ayının 3 üncü hafta hemşireler. Cemiyete bir yıl içinde 81 üyenin kaydolduğunu, kendılelet adamıııın bu sözleri hangi gesında Pakistanda bir toplantı ak rmin hastahanelerde ücretsiz olarak çalıştıklarını, bu yüzden Berekçeye dayanarak savunabildiğini tedecekleri ve bu arada pakt ve dogrusu merak etmiştik. Çiinkü salediye nakil vasıtalarında bedava seyahat hakkının kendilerine tabölge ile ilgili müzakereler yapa nınmasını istemişlerdir. Resimde. kongrede hazır bulunan ve birbir «Son zikzakların nin mânasıyın Saman, radyodaki konuşmasıncakları bildirilmektedir. nı basına anlatan milletvekili da ileri sürdüğü iddiayı bir takım leriyle görüşen iki gonüllü hemşıre gorülmektedir. bMgelerle desteklemeye lüzum görbu mülâkatı da nakletti rriemiş, sadece memleketimizde baA n k a r a , 'i şın hürriyetinin «kemali ile mev(Cumhuriyet cut» bulunduğunu söylemekle yeTeleks) Dün tinmisti. Demokrat PartıO halde 1954 tenberi bn hürriyeye giren C.H.P tin sittikçe kısıldığından dert yaeskı Ankara Mil nan bizler, bir hayal âleminde mi letvekili Hüseyaşıyarduk? Sızlanmalarımız, feryin Balık, buyatlarımız birer yapmacıktan mı gün evinde bir İbaretti? Munalefetin durmalısızın muhsbirimiz», şeref ve haysiyetlere saldırdığmı, C.H.P. den isti Ankara 6 (Cumhuriyet teleks) (bütçesine nazaran dış borçlann bütün Eayretini iftira k3inpanyalafa edıp yeniden rııa baîladığını ileri süren bir hü 1960 yılı devlet borçiarı bütçesi takşitlerinde 63.5 milyon lira faze s k i partisine kümet, bu memlekette ispat lıakkı hnkkında D P. Balıkesir milletve lalık mevcuttur. Devlet borçları primsiz kur üzegirişinin sebep yasak oldnğuna eöre iddiasına ki kili Halük Timurtaş ve îstanbul lerini açıklamijrni inandırabilirdi? Bir devlet ada nıılletvekili Necmi Yücel tarafın rinden halen 5 milyar 22 milyon tır. mına yalan bir suç yüklemek el1 d&n hazırlanan rapor, yayınlan 710 bin liradır. Primli kur üzerinden ise. borç miktarı 8 milyar 17 «D.P. nin ısiabette iftiradır, o adamın şeref ve mıstır. h3ysiyetine saldırmaktır. Fakat i Kaporda verılen izahata göre. i milyon 636 bin liradır. Raporda hını C. H. P gerçekten işlenmiş bir suçu ispat devlet bor>;larının senelik taksıt'e ayrıca, 10 yılda yapılan yatınmlanin iktidann • C.H.P. Istanbul teşkilâtı hak . P İl triare Kurulunun evvelki gun dan edebilmek de isnadda bulunanın ; rjyle emekli dul v= yetim aylık ıın bugünkü rayiçle 100 milyar memleket hakkı de£ü midir? Bütün hür mil {lan tahsisatı tutarı 1960 yılı zar liraya vardığı kaydedilmekte ve kınriakı kararları tatbik etmek u ' ıstıfa eden üyesı Oguz Oran ile için daha hayırHüseyin Balık letler mevruatımn kabul ettiği bu fmda 502 03R.71S liradır. Geçen yıl Arkası Sa. 5. Sü. 3 te zere şehrinıızde bulunan Kemali Şişlı îlce Başkanı Yaşaı Keçeli .ı görüyorum» diyen Balık, şunhak bizde tanınmazken basını şeBeyazıt ve Tjrgut Göle. dun C H , Arkası Sa. 5. Sü. 4 te ları söylemiştir: reflere ve hay§iyetlere saldırmak, Arkası Sa. 5, Sü. 5 te iftira metotlarını kullanmakla suçIandırmak herhalde insaflı bir yargı olmasa gerektir. Sade bu mu? Yürürlükteki Basın Kanunumuzda ftylesine müp: İSTİFA ETTILER Münlesih T. Adanada bir send ka başkanı hem bir madde vardır ki, ona daK. P. Genel Bafkanı Tahsin De ile İzmirde Mııstafa adında yanarak pek masum yazıları birer miray, dün bir basın toplantısı ya bir şahıs polis'er tarafindan suç küpü haline ıretirraek mümO parak, C.K.M.P. ile artık ilişikleri kiindür. Cevap tıakkı dediğimiz kalmadığını açıklamıştır. Tahsin dövüldükleri iddiasiyle Savmüessese, bir gazeteye kendi fikir Bu Demokratların, seçimlerin mutlaka 1960 da cılığa başvurdular Demiray, C.K.M.P ile ilişiklerinin lerini kendi a^zı ile inkâr etmek, «ırasına göre, kendi sahifelerinde yapılacağını söyleyip merkez ilçesini ele geçirmek kesilme=ine sebep olarak C.M.P. ile Adana. 6 (Telefonla) ÇukurT.K.P. nin bırleştiği sıralarda akkendi kendine bakaret etmek mecDünkii toplantıda söz alan C.H.P. nıillet\ ekillerinMensucat ve Çırçır İşçileri üzere faalivette bulundukları ileri sürülüvor tedilen protokola sonradan C.K.M ova buriyetini yüklemektedir. Buna isden Eınin Soysal. devlet idaresinde bürokrasinin artP. idareciieri ve Genel Başkamn j Sendikası Başkanı ve aynı zaman kenee denmezse acaba ne denir? masuıdan şikâyet etti ve Maliye Bakanından bu işi Ankara, 6 (CumhuriyetTeleks) Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ya cezalann ağırlığı? Bir adamın Antalya, 6 (Telefonla) 14 şu' giriştikleri baskı D.P. nin Antal riayet etmemesini göstermiştir. Tah Ararat dağında bulunduğu ileele almasını istedi kazara ölömüne sebep olsanız çar bat pazar günü yapılaeak D.P. il yada ikiye ayrılmasına sebep ol sin Demirny. kendi?inin ve diğer ri sürülen Nuhun gemisini satın pılacağınız ceza nihayet birkaç ay ce kongresi münasebetijtie D.P. tl muştur. Bütçe müzakerelerini ter T.K.P. li arkadaşlarıniT! simdilik almak üzere üç Amerikalı. Milll rr.üstaki! kalacaklarını ıfade et • lık hapistir. Fakat bir tenkid yazıAnkara. 6 (CumhuriyetTeleks) ] çıkarılması gerektığıni söylemış, Eğitim Bakanlığı nezdinde teşebnızda töze çarpacak küçük düşü Başkanı ve beş Antalya milletvei kedip Antalyaya gelen bu millet miştir. Bütçe Komisyonu bugün Mali , teşkilâtın diğer kademelerinde büse geçmiştir. riicii bir ciimle yüzünden en az bir kilinın beş senedir iş başmda bu j vekilleri ve D.P. İl Başkanı seçimye Bakanlığının bütçesi üzerinde yıl içeri girebilirsiniz. Tenkidinize lunan çimdiki llce İdare Kurulu' lerin mutlaka 1960 yılında yapıla Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Arkası Sa. 5. Sü. 4 te ocak j cağını, binaenaleyh aday yoklaçalışmaya başlamıştır. Bu bütçe hedef olan kimse, bir devlet adamı nu ekarte edebilmek için kongrelerine ve delegelere karşı [ Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ile ilgili olarak hazırlanan üç ayise cezanız üç kat artabilir. rı rapor okunduktan sonra muhatste sayın Haluk Şaman'ın bizde lif ve muvafık bir çok milletve«kemali ile mevcut» bulunduğunu killeri söz almışlar, tenkid ve teileri s'Jrdüjü basın hürriyetimiz mennilerde bulunmuşlardır. Kobüçünlük bu dorumdadır. Bunun yeter layılmavıp daha da şiddetlen! misyon raportörlerinin hazırladirilmek istendiğini fösteren emadıkları bu raporlarda hükümetin re'ere rastlıyoruz. i mali politikasının övüldüğü ve bu Oysa, bütün hür dünya gazetelei sahadaki tutunvun yerinde olduri, yürürlükteki basın rejimimizin ğu kaydedilmektedir. sertlifini ve aşırılıjını oybirlifi ile C.H.P. den Halil Sezai Erkut, kabul etmişlerdir. Bu konuda Maliye Bakanhğında çalışan külu.îriltere'deki Times ile Almanyaçük baremli memurların korundaki Frankfurier Algemeine, Isviç 11 adet yeni şilep ve tanker mübayaasına dâir madıklannı. veznedarlara verilen re'deki Tribune de Lausanne ve Şehrimizde dün akşam tekrar tazminatın seyyanen yüzde 25 e Amerika'daki New Tork Herald mukavele ile banka anlaşmasına dair görüşmebaşlıyan kar bütün Tribune arasında hiçbir jörüş ayİstanbul'u örttü ler de nihaî safhaya girdi r;lıeı yoktur. Hadi şu Milletlerarası Basın Enstitiisiinü ne idüfü belirsiı bir müessese olarak kabul Yolcu gemisi, şilep. tanker ve • dün akşam uçakla şehrimize don Şehrimizde dün akşama kadar edelira. yukarıya adlarını sıraladı şehır hattı gemisi olmak üzere New müstür. Amerikadan Roma'ya ge çok bulutlu geçen hava saat 18 den ğım eazfteleri de mi ciddiye almıçen heyet ttalyada da yapılan kre 1 Hibaren tekrar kar'a çevirmiştır. yacagız? Onlar da mı bizim pçibi York'a gitmiş bulunan Denizciük diler hakHnda mutabakata varmtş| B ' r k a ? ^aat devam eden kar netıEanka?ı l'mura Müdürü Sami Şehkendilerini bir knru ıtürültü havacesinde bütün İstanbul yıne bemsına kaptırmışlar? bevaz bir örtü altında kalmıştır. Tanrıya şükürler olsun ki, sayın Dün şehrimizde en yüksek ısı Haluk Saman'dan birkaç gün son+2, en düşük suhunet ise 6 derera Kırsehir'de konuşan sayın Başce olarak tesbit edilmiştir. Meteobakan bu konuda arkadaşından Merhum Sa.âhattin p.nar | Dini siyasete âlet etmekten roloji istasyonu bugün de zaman ayrıldı ve biraı bize hak ver(Yazısı 5 inci sahifede) sanık bir şahıs dun mahke Arkası Sa. 5, Sü. 1 de di. Basbakan, hürriyet şartmede bu suale cevap verdi larını çerçekleştirmenin kolay oımadığını, yüzyıllar boyunca Kâğıthanedeki V. C. ocağının abu saadete uiaşabilmis milletçıiışı sırasında yaptığı konuşma lerin yeryüzünde adacıklar halinile. dini siyasete âlet ettiği iddia de kaldıklannı söyledi ve bizim Yazan: ORHAN KEMAL olunup. hakkmda dâva açılan de milletçe hfirriyet şartlannı araMustafa Demir, dün beraet etmişdıiımız noktası üzerinde durdu. Evlerden Biri, günümüz İstanbulunun hikâyetir. Sayın Başbakanın düşüncelerine 1. Ağırceza Mahkemesinde yartamamiyle katılmamakla beraber, sidir. Gerçeğin şiiri, mizahı vs hicvi milletçe hürriyet şartlannı aradıgılanmakta olan sanık, yaptığı mü vtkinci sahifemize bakınız:) ğımıza dair ileri surdüğü istekte dafaada, daha önce tanık olarak elbette onunla beraberiz. Olan bir dinlenen gazetecilere çatmıştır. Sa şey aranamıyacagına çöre sayın nık müdafaası sonunda Başbakanın Moda cinayeti sanığının babasiyle başbaşa yaptığı Menderes. Basın Tayın Bakanının peygamber kadar kıymetli oldukonuşma gizlice tele ahndı fakat konuşulanlar anlavar dedifi basın hürriyetinin bizğunu ileri ,'srTrerek şu konuşmayı şılamadı. iki yaşındaki Cavid'in Mustafa'dan olmade yokluğunu kabul ediyor deyapmıştır: «Asırlık bir din adfimı mektir. dığı meydana çıktı ve büyük üstat1 Bediüzzamanm tuSimdilik bütün dilegimi/. sayın Tercüme eden: HAMDİ VAROĞLU valete giderken yanında ftimifı Haluk Şaman'ın Hükümel Başkanı 'Moda'daki «Ci f t e CinayeN tahki jîki haftadan beri tahkikatı idare bulunduğuna: soran gazef*ciler!e ;ieorge Simenon'dan alâka ve heyecanla okuile hirlikte hep aradı^ımız o hürJraiında. hâdijeye ü.çüncü şahıs oln e'mekte olan Kadıköy Savcı yar dost olamayız. Bizce peya9nı4)pr riyet şartlannı hulmak hnsusunda ı karışan deniz eri Sabri ^So1" dımci'sı Ali Yağcıoğlu, cinayeti ay kadar yacağınız seçme bir zabıta romanı Başveldlimi1 bize vardımrı olmasıdır. %akalanıp konuşturulmasm dınlatmak için akla gelen son bir ze söz s ö y l i y e n gaz'eTtacilerle''nasıl ı k <V< rdincu s a h ı î e m i z e b a k ı n ı z ! ) Dün şehrîraiiV dönrn neniıcilik Ba.tri»»«ı l mum M«dürü Sami Zaten hiı de bs^ a bir sey iste , dari bişka.yapacak iş kalmaraıştır. A r k a s j S a . 5, S u . 2 d e d o s t oİuruz?» •**"" .; Şehbenderler gazeteciler arasında" < miyoruz ki.. NAUIR NADI G Deviet borçiarı 8 milyar 17 milyon 656 bin lira Celâl Bayar Pakistana gidiyor inönü ile Hüseyin Balık ne görüştüler? Bn raporu veren miUetvekiIIeri "Kredi ve istikrazlardan daha geniş mikyasta faydalaıunamn ekonomînizin inki$af«ıa Wf *»ar terıaiyscegi «fltalâasındayız,, diyortar C. H. P. II teşkilâtında Poiiste S dayak hâdisesi Günaitay ile aıalannda hâdise çıkan 14 kişi ihıaç talebiyle IJ Haysiyet Divanma veıildi Meclisi bırakıp Antalyaya koşan milletvekilleri Maliye bütçesi konuşuiuyor Nnhun gemisini satııt almak istiyetı üç Amerikalı 3 ay içinde 26 j z m j r e gemi sipariş edildi kar yağdı Antalya ve Salâhaddin Pınar dün vefat etti Bugün başiadık Yeni romaniarımız I Gazetecilerle niçin dost olamazlarmış? BÎRİ Son çstte de bit netice vetmeui Sarı Köpek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog