Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

VAKIFLAR BANKASI Tifirrıfltrıaıiıa EN EMİN BEKÇISI ENVERIMLI KAYNAĞIDIR TİRKİYE umhuriyeı TVADİ KUR' TERCÜ T A OMER RIZA İki bez cild takımıV) Abmet Halit Kitabevi X İs«tbur 35 ind yıl Sayı 12.766 Telgraf ve melrtub adresi: Cumhurlyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No: 246, Tekrfonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Cumartesi 6 Şubat 1960 Komisyonunda Ulkü Buhranı M dünkümühimtariışmalarKurUİU İStİfd ettİ CHP milletvekilleri Amerika ile aramı zdaki Gecici kurul başkanlığına gene yeni antaşmayt tasdika yanaşmad ılar müphem mânası ve bu mânadaki tehlike ıılC.H.P.İda Günaltay getirildi, Genel Merkez üyesi Turgut Göle, ((tstanbul parti teşkîIiirazlann bellibaşlı sebebi şu oldu: Anlaşmanın esasını ieşkil eden « Silâhsız bilvasıta tecavüz » ün lâtını sağlam hale getirmek için her şey yapılacaktır» dedi C.H.P. îl Idare Kurulu dün îl Merkezinde yaptığı bir toplantı sonunda toptan istifa etmiştir. Bil dirildiğine göre. C.H.P. ll Idare Kurulunun istifasına, C.H.P. Genel Merkezinin Istanbulda yeni bir geçici idare kurulu kurraa karan sebep olmuştur. C.H.P. Genel Mer kezinin bu konudaki kararlanm tatbik etmek üzere îstanbula gelen Kemali Bayezit ve Turgut Göle, ll İdare Kurulunun istifası üzerine geçici kurul başkanhğmı müstafi îl Başkanı Şemçettin Günaltay'a teklif etmişler ve Günaltay bu teklifi kabul etmiştir. Arkası Sa. 5, Sıi. 4 te Ankaıa, 5 (CumhuriyetTeleks) MecBahis konusu anlaşma, Türk hükümeti lis Dışişleri Komisyonunun bugünkü topistediği takdirde, memleket dahilinde vuku ni!!lll!l!l!!lll!li;illl!l!llinilW!!IHIIIII!!l]l!l!flniin lantısında, Türk hükümeti ile Birleşik bulacak «silâhsız bilvasıta bir tecavüzü» ür nıilletler toplnîujannn Arr.erika hükümeti arasında imzalanan bir önlemek üzere, Amerikan hükümetinin asyer yer bir iilkü bnhranıanlaşmanın tasdiki hakkındakl kanun tana tntulduğnnn gösteren kerî yardımda bulunmasını derpiş etmeksarısı müzakere edilmiştir. Görüşmeler sıbelirtiler hiç de eksik detedir. rasmda muhalif ve muvafık milletvekilleri Jil. Almanya'da başlayan Neo naKomisyonda ilk konuşmayı yapan Dışzism hareketi bnnlardan biri »ayıarasında zaman zaman sert tartışmalar ceişler; Bakanlığı İkinci Daire Başkanı Talahilir. Hitler çılginlıfının yuvarla reyan etn:iştir. Arkası Sa. S. Sü. 8 da dıîı nçurumdan daha on beş yıl önce jfüç belâ doğrnlan bir millet hugün kendi bünyesi içinde filiz h?.tinde de oNa aynı çılçınlıgın t»krar canlandı£ını görürse bnnn siphesiz kayıtsızlıkla seyredempT. •n«anlar gerçekten büyük aldanışlan, büyük ftlâketleri rahuk unutnyorlar. 1945 yılında beş yaşında olan bir Alman çocnŞn hnçün v;rmisini tamamlamış hir delikanl'dır. Ru delikanlı tkinri Cihan Sıvaşının yarattıiı sefalet ve persanhtı kendi etinde ve kendi rıhnnda hatırlamayabilir. Demek eski knjaklardan dinledikleri, kitaplardan okadnklan onu uyarmiya yetmiyor. Gençlifin en temiz ihtivacı bildiîimiz ülkü ve amaç s»vpisi ono veniden yanhs yollara Keotali Beymt s;Ş'ükleyehiliyor. Geçenlerde okndn^nm bir Franstz derçisi Aimanyadaki bo neo nazism akımının yaratılmasında başlıca sornmn Amerikalılars yüklüyordu. Almanyayı ekonomi ySnfinden kalkındırmak Utiyen. bn konnda arele dav. rinmjk lüznmnnu dnvan Amerikatılar, bosalan kadrolara basîaneshl tıaıiterfn yerftştfirflme* *ine jtöı ynramak lornnda kalmıslir, devlet icinde gnc katanan eski naıiler de ıirf arkadaşlık hatırı fçin «amanla başka nazileri Ankara, 5 (Cumhuriyct Telekı) maslcrdar. aralanna almıslar. Böylrce nazil k ve gilâh arkadaşhgı ruhu lyl Seçimlerin 1960 mayısında y«p; D. P. henüz ieçim karannı verre kabarmu. gençlife etkl yapan lacağı söylentileri, bilhass» ıon miş değildir. Başbakanıa bir günlerde kesif hale gelmi; bulun müddet daha devam edeceği anlalar banlarmış. makta ve siyasi fakat gayri mesul şılan yurtiçi gezileri lonunda D.P. Avn sekillerde olmakla beraber çevreler, 1960 mayısında seçimlerin yüksek kademeleri durumu gözba filkfi bnhranına belçe savı'a muhakkak yenileneceğini ısrarla den geçirecekler ve bir karara varak kımıidanışlar bafka hflr mil ileri sürmektedirler. racaklardır. Eğer karar seçimlerin letlerde de göze çarpıyor. ttalyaAncak D. P. çevreleri ve iktı yapılması lehinde olursı, meaele da neo faşizm var, Fransada aş'rı dar partisinin ileri kademelerin D.P. grupuna getirilecek v« nimilliyetçilik akımı var, Birleşik de bulunanlarla yaptığımız te Arkası Sa. i. Sü. 6 da Amerikada renk düsman!ı*ı var, Vnnanirtanda me?alo idea var. Dil?flnüyoram ds bizdekl nnrcn\dapazmnnd» öMürüIen Celâl Genç lak akımının da bn genel ülkfi bnhranı ile bir llintisi bnlanabileeeğinl akla T« mantıÇa biç de aykırı bvlaanyemm. OTM, n« Almanyadaki, ne de Bteki memleketlerdeki bn akımlar Insanlıfm gerçek Ihtiyaçlanna ceAnkara 5 (Cumhuriyet vap verebilecek bir temel düffinTeleks) Basın Yayın ve eeye dayaaır fBrflnmüyorlar. OrTurizm Bakanlığndan biltaçağm Hsçlı •eferieri, Mflslflmanrfirildiğine göre. İtalyan lık . HırlcMyanlık ratifmalan, dai Dün Adapazarında bir berber, Televizyonu. «Yirminci asha ionraki dcrebeylik kavçalan, i Zoneu'dakta da 55 yasında rın meşhurları» programıOndoknraneiı yfizrılın milliyetçlna Atatürk il» başlamıştır. bir şahıs öldürüldii lik ve ırkçılık dâvalan, • derirleTorino'da yayın'.anan «Radio re öıırtt bir loplnm anlayısına sıkı Corriere dergisinde konu Adapazarı 5 (HUPUSİ) Sabaha »ıkıya baHı davranıjlardan doîlie ilgili olarak yaymlakarşı saat 2 sıralarında şehrimizmnçlardı. Kvditse, Isa'nın meıarv Arkası Sa. 5, Sü. 6 da de bir cinayet i$!enmiş. berberlik nı knrtarmaya glden bir haçlı, « Arka«ii Sa. 5. Sü. 4 te devir «srtlan Içlnde. kendi toplnmn ySnSnden baklı idi. lslSm tnedeniyetinl Knzey Afrikadan îspanvaya kadar yayan Araplar da kendi «5rü?Ieri ySnfinden oltımln bir ülküyfl ferefle temsll ediyorlardı. Virana kapılannı zorlayan Kannni'nin ordosn aynı yukgek I •• amaçtan ilham alıyordn. Onseki»incl TflzyıTda kopan h3rriyet fırtınası, Ondoknznnen Tüzyılı boydan boya ksplayan milliyetçiiik hamleleri de »osyal realiteye ny1 şubatta Brüksel'de toplanan Kongre, Türkigun jerçek fllkülere dsyaniTordn. Hadl Birinci Cihan Harbinden yenin iştirakini sağlıyacak anlaşma tasarıi«nra karşılaştığıımz faîİTm ve nazism saknnım o devir gartlan sının kısa zamanda Nazırlar Heyetine suIci"de olajfın bir tepki gayalım. B a ş b a k a n ' ı n yurtiçi gezileri sonunda D. P. durumugözden geçirecek ve karara varacak 'Seçim var mı, yok mu?r Ceza muamması geziler aünü ü ü bitince aydınlanacak Siyasal Bilgiler iakültesi T« Tıırgat Göle dün sazeteeiiere Izahat verirlerken tam bir şaşkınlık içinde Htâttîrk, Mecliste dün 3 C.H. P. li ve 2 D. P. li milletvekiline muhtelif cezalar verildi, şiddetli gürültüler oldu Fakültenin tekrar okui haüns getirilmesi için yapılan teklif "Gerilik, keümesiyk tavsif ediliyor Yeni romanlarımız 1 i Edebî tefrikamız \1 Yurtta işlenen cinayetler İtalyan televîzyonunda Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) Meclisin bugünkü toplantısında C.H.P. den Selim Soley'in yaptığı bir konuşma, gürültüîer çıkmasına ve hasanın had derecede gergin leşmesine sebep oldu. Müzakereler esnasınria C.H.P. den Melih Kemal Kuçuktepepınar, takbih cezası aldı. Başkan Vekili Aşâh Erozan yiI ne C.H.P. den Mehmet Ali Arık» Ankara 5 (Cumhurivet Telek?) zaman'.ann aşırı, y?r=iz ve faydasız iki. Hasan Tez'e bir. D.P. den Ka Trabzon milletvekili Mustafa bir özentisi olmaktan ileri h;ç bir dir Kocaeii'ye ikı ve Enver KayaRpşit Tarakçıoğlu ve 9 arkadaşı makul sebebe dayanmaksızın An ya bir ihtar cezası verdi. Takbih nın hazırlamış olduklan bir kanun kara Ünivernt'îsi bünyesine ilhak cezası alan Küçüktepepınar'ın matekliii, Siyasal Bilgiler Fakültesi edi'miş bulunan Mülkiye Mekte aşınm beşte biri. Içtüzüee göre kehoea \e öğrenci çevrelerinde soiiuk bıni şerefli tarihinden almış ol silecektir. karşılanmış ve bir sürpriz telâkki dıığu hakikî hüviyetine irca etmek Hâdiselerin tafsilâtı edilmiştir. nıaksEdiyle > eniden Siyasal BilgiBugünkü toplantı gündeminde D. P. nin 10 milletvekili kanuniı . okulunun tesisi düşünülmüşC.H.P. liler tarafından verilmiş söi toklifinde. yüzüncü yıldönümünü eı Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü. 5 te kutlamakta olsr. Siyasal Bilgiler ; I akültesinııı yeniden okul haline getirilmesini istmektedîrler. Mülkive Mktebi. 1 3 senesir.de SiyaH5 sal Bilgiler Okulu haline getirilrris ve 1P50 de de Sivasal Bilgiler Fakültesi ad:yla Aikara Üniversitesine ilhak edilmiçti. Yeni teklifin gerekçesinde, «Bir üşteırek Pazara Iki avükat meslekten meıtedildi f> Baro, karan dün C. Savcılığina bildirildi Fakat v»TÖm ona {itVS diye kimi | |r«?nlann «nrada bnrada sıkı sıUı | yapışır gSrflndnkleri fiUirlerln j ça'ımıı medeniyeti il« bo mede ] niyet sınırlan içinde yatayan topInm Ihtiyaçian Ile lerreee bir ilişi5i var mı? Tam tersine, hfir insanlıgin bnırünkü şidi?i topnmnzn birden daha eerçekcl, daha birleçtirici bir iMkfive sanlmaya zorlamıyor mn? tnsamn maddî manevî ısiıraplannı dindirmeye çalısmak, sosyal adaleti her eün biraz daha eeliştirmek. milletleri birbirinden nzakiastıracak yerde birbirine yaklastırmak, atotn enerjislni hir ölttm arapı olmaktan knrtarıp bir hayat ve saadei hallne çetinnek.. Bnnlar ça|ımızın bir an 8nce (terçekleştlrilme»i jereken terael amaçlan değil mi? Alman çençliîi, Fransız jençüîl, Italyan. tnpiliz. Amerlkan, Tnnanlı ve Törk pençleri neden bn filkülere sarılın elele beraber calısmazlar? Nedir bn herkesin kendi hasına modası ffçmis bir takım hayaller arkasında hognbofnna kendinl heba etmesi? V\kü buhranı »on bnlnp da mlll»*l?r hnhransız bir filkü etrafînda toplanmadıkç» dünva galiba rahat yfizü göremiyer<>k. NADİR NADİ Hvletden Bra Yazan: ORHAN KEMAL Hikâye ve romanlarına daha çok günümüz insa nını konu olarak seçen Orhan Kemal Cumhuriyet için hazırladığı yeni romanında, İstanbul kıyı mahallelerinden birindeki emekli bir merau' ailesini ele alıyor. Ne gösteriş, ne süs. Sâde bir dil. Ama siz bu gösterişsiz sade dille anlatılanlar içinde yer yer kendinizi. yakınlarınızı biı kelime ile «Beşeri» yi bulacaksınız. EVLERDEN BİRİ, günümüz tstanbul'unun hikâyesidir. Gerçeğin şiiri, fnizahı ve hicvi. Avukatlık Kanununun 104. maddesi mucibince, tstanbul Barosunda kayıth bulunan, Ismet Karabey ve Ziya Şeref Hanoğlu adında iki avukat meslekten menedilmişlerdir. İstanbul Barosu İdare Meclisince alınan bu karar, dün tstanbul C. Savcılığı tarafından bütün mahkeme kalemlerine ve adH işnulmasına karar verdi lerle uğraşan müesseselere tebliğ edilmiştir. Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) Ankaraya gelen haberlere göre. Bahis konusu Avukatlık KanuMüjterek Pazara Türkiyenin isti Müşterek Pazar memleketlerinin nunun 104. maddesi şöyledir: «Hak rakçi ortak olarak katılması husu altı nazın 25 ocak 960 tarihinde larında meslekten çıkarma cezası sunda bir adım daha atılmıştır. Arksn Sa. 5, Sü. 7 de Arkası Sa. 5, Sü. 2 de (T.H.A.) fotoğrafçısı dün sabah Karaköy meydanmda pijama ve terlik ile dolasan bir vatandaş görmüş ve koyduğnmuz resmi Cekmiştir. Maalesef ba vatandasın kim oldnğu, niçin böyle dolaştıfı anlasılarnamıstır \2\ Zabıta lomanımız 12 Deliler artıyor Bir genç, anasının evin| polise gidip haber v^rctf^ve «Zevk için yaptım/ I Üç aylık evli olan Mahmut Ayturkmen art'nda bir şahıs, dün akşamüstü. annesinin Fatih'teki dört katlı apartmanmın en üst kattaki Türkiyenin en uzun boylu insanı «Uzun Ömp'ı ln vefat ettiğinl bildirmiştik. Mer dairesini ateşe vermiş sonra da en yakın polis karakoluna giderpk eve humun nâşı, djn dort koltu deeil. ancak 6 kollu V ı tabuta yerleşMriImiş ve cens >r /e öyle kaidırüabilmiştir. Resimde, ilk defa kullanılan 6 kollu tabut mezar başında görülmektedir. itfaije gönderilmesini istemiştir. Polis ilgil| eri, m sın hareketlerini anoj^ıal ve kendısini sOTguy* çekwrfşİ'erdir. Polisler, Mahmut Âytüîfkmen'den «Evi zevk için yak.tım.» cevab'inı aimca kendi?ini muşahade. işjn Adli Tıbba sevk etmişlerdir. . r Sacı Köpek George Simenon'un Komiser Maigret serisinden alaka \t heyecanla okuyacağınız seçme bir eser... Tercüme eden: HAMDİ VAROĞLU Yarın başlıyoruz. 8 kollu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog