Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SUC v c CEZA III Maarıi Vekâletınce yayımlanmakta olan dünya edebıyatından tercümeler serısinden. Rus klâsıklermin 62 ncı kıtabı olarak Hasan Âli Edız'in, Dostoyevski'den dıhmıze çevırdiği »Suç ve Ceza» adlı eserın sonuncu cıldini teşkil eden üçüncü cildi basılrruş ve 680 kuruş fiyatla bütun kitapçılarda satışa çıkarılmıştır. umhuriYet KURUCUSUrTUVUS NADf YABAHCI Dur.ya edebıyatının en büyuk ısımlerınden bıri olan ve ellisinı doldurmadan bir otomobil kazasına kurban gıdıji her yerde büyük bır uzuntu yaratan Albert Camus'nun bu çok aranan ıomanı Varlık Yavınları arasında yenıden basılarak satışa sunuldu. 2 Lıra. 35 ind yıl Sayı 12.765 Telgraf ve mektub •dresi Cumhurıyet tstanbuJ Posta Kutusa: tstanbul No 246 Tdefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Cuma 5 Şubat 1960 Meclisin bütçesi diin görüşülürken Başkanlık Divanı tenkid edildi Bir C.H.P. mffletvekili, Büyük Millet Meclisinin tarihinde görülmedik bir baskı usulünün tatbikata konduğunu söyledi D. P. Milletvekillerinden Daim Sualp: «Biz grupumuzda bir şeye karar verirsek, o şey Meclisin de karan haline getmiş olur» dedi Kıbrısla ilgili temaslar Menderesie Karamanlis mektupiaşıyorlar 7 şubata kadar nihai karara varılamazsa. Cumhııriyetin 19 martta ilânı miimkün olamıyacak Ankara, 4 (CumhurıyetTeleks) Kıbrıstakı anlaşmazhğın bır hal | yoluna baglanma'îi hususunda he' nuz muspet bır zemının bulunamadıeı anlaşılmaktadır Anlaşmazlığı halletmek uzere Londrada toplanan komıtenın başkanı Ingılız Devlet Bakanı Mr Heatcoat Amorv'nın bugun Londradan Kıbrı«a hareket ettığı bıldırı'mektedır Dşışlerı Bakanlığına gelen haberlere gore Mr Amoı\ Kıbrıo \enı teklıfler gotur I mektedır. Ancak kendısı Kıbrısta I Valı ve dığer jetkılılerle temaslarda bulunacak ve Kıbrıs Cumhurıvetının 19 martta ılân edılmı\eceğı anlaşıldığı takdırde, «hnma5i gereken tedbırler ve kararlan \ermde mcelıyecektır. 7 şubatta Kıbrıs hakkında niha! karar alınmaz'sa, cumhurıvetın ılânı 19 martta mumkun olmıvaeak ve bundan sonra da Kıbrıstakı durumu saîâha goturecek jenı muzakerelerın açılma'i ıcabedecektır. Arkası Sa. 3, Su. 4 te ir'llllllllllllllllllllllllllllltlllııuıııııııınıııııııutlıııiHill ır'iıııııııııı insan Denilen Şu yaratık IIIIIMIUIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIL l!ıl'l|:li;!i!!M|i|lillllllıl,llllllltl,!Hlllf! Ankara 4 ıCumhumet Teleks) Dun gece vansı muzakeresı tamamlan&ıı Inıar ve Iskân Bakanlıgı butçesınden sonra. bu salah B M J I 1 utçesinın muzakerelenne başlanmıştır Meclıs butçesmcîe sert tenkıdler vapılmış, bılhassa Başkanlık D*van>nın tuti'mundan sıkâvet edılniştır İmar ve Isîf^n Bakarlığı butce muzakerelerınde, Ba kanlık. Vekılı Ha\ rettın Erkmen, tenkid ve temennileri cevaplandırmıştır Erkmen bu sahada doğan ıhtıvaç çokluğunun D P ıkt'darında olmadığmı muhalıf mılletvekıllerinın sozlerınc ınkârla başla\ıp ınkarla bıtırdıklerını ve sonra da eevapları dmiemeden komısvonu terket'ıklerını ımarın maddî ıkt =adı ve sosval şartları olduğunu. ıçin artık tahakkuk etmiş bıılunduğubu şartların 1 tstanbnlun karlar altında nmumi bir çöriinüçü Arkası «* "i. Sn 3 t e ıl lfl,0. Seçimler hiteli iki a^ u dolmuş. va dolmamıs. M;lletin se^eılisi veni iktidar neşe içinde röre\ine bakı>or. Pırıl pırıl bır hörrnet e ıneşi erizierımm kamaştırı\or. Gnrıilmeroiş bir ^enileının \erdıfci hırsla C H.P. muhalefeti agzına K'leni sö\'ıi\or ama aldırıs eden * nk. Basın hürrivpH alabildıgine. Toplantı ve sösterı hürmetı ıstenilrnfen fazla, vargıç eüienliii 8ana«a*lam avakta. A'atandaş. öıvinde s»nsox pemhe ufnklar gtf1 Tinor. Kcndi «teçtifei Hüknmet* ı b'i\ük ınancı var. Hiç bir baskı a'tinda kalmaksmn iandık başında kullandıfı o\ıı ile «etirditi adamları a*nı seliiHe devırehilmrk İTikânını elinde tnttuktan sonra neden uzfintu duvsnn, niçin knş Ankara. 4 (CumhumetTeleksl Meclıs tahkıkatı onergesinde 1 k'i a kapılsın? C H P den aîtı mılletvekılı Sup «Demokrat Part . Gençlik Burosu» adı altında teşkı! olunan bır partı t«te o hava içinde bir sun bır hı Bavkam, Ferda Gulev, Bulent Mtandaila konnştum. Hiç bir par Ecevıt Hahl Gurun, Fethı Ülku orgamnın, Turk gençlığını temsıl teşekkullerı tne ba*lı de*ildı. Hattâ politika ve Mehmet Alı Arıkan yenı bır eden butun kanuni d*ın hoslanmadıîını sövlüvorda. tahkikat talebıvle. bugun Mprhie \e gençlik hareketlerını sıyasî, 1 Arkası Sa. S, Sfl. 4 te Fak»t memleketteki deîisiklıçi başvurmuşiardır befcenmedifrini de saklamıvordu. tsmet tnönü'^e kırçındı. l'zun \ıllar tek parti idaresi ile jurütülmüs bir filkede. tedbirsiı, hazırlıksız, damdan düsercesine yapı| Belediye Reisinin diişü § lır mı idi bHvle se\? E rülmesine karar verilen 3 Memleketi kimlere bırakıp da | dünkU toplantı yapılma | gitti? ş dan evvel, polis Belediye |§ diror, Tarınımıza kaslarını çata= binasını kordon altına i rak nzaktan b\kı\ordo. i aldı. Vali müessif hâdise | Vatandasın a halıni bir alışkanlık ve çeleneklere bailıltk psiko1 lerden çekindiği için top = lojisinden baska bir sebebe vorİlk plânda 50 bin liraya kadar olan borçlar i lantıyı iptal ettiğini bil = mak güçtü. Ortada sınirlenecek, § dirdi. tcişleri Bakanı § ödenecek ; Belediye Reisi, tediyenin pazar da fizülecek, kas çatılacak ne \«rdı | Elâzığ'a gitti i yani? tsmet tnönü memleketi kimdahil, arahksız devam edeceğini söyledi Kar'ı fırsat bilerek sokaklarda kızakla kayan çocnklar lere bırakmıs olabilirdi? Turk VJtîndaşı hürrivet sartları içinde IraElâzığ 4 (Telefonla) Elâzıg desini knllanmış. bir sivasal par Buvuk Millet Mechsınde, Huku dı\€ Reısı Kemal Aygun dun şu Beledıve Meclısının bugun yapılacak olan şubat toplantm şehırde tİTİ dfrirlp veni bir partive dört metın tekhfı gereğınce îstanbul bevanatta bulunmustur : • îstımlik borçlarımn kısa zaman buyuk bır hâdı?e saratmıstır Mevyıllık bir süre boTnnc» kadenni Belednesıne 1959 mali yılına aıt emanet etmişti. Haklar ve htirri olmak uzere verılen elh mılyon lı da ve suratle odenmesı hususunda cut Beledıve Reısını duşurmek ısyetler kısıntıva utramadıkça ki ra ek yardımla ılgıll olarak Bele Arh»sı Sa. 5, Sü. z de teyen 27 uveden 16 sı muhtelıf ıçtımalar sonunda kararlarını açığa yeni jrelenler bunları kısmak sövvurmuşlardır Bunun uzerıne ekalle dnrsnn daha genislerini vâde Arkası Sa. 5, Su. 1 de divorlardı elbetie fizSntnye yer kalmamalı Idi. Nihayet ig başındaki reni ekip de Ataiflrk rejiminDiri diri yanan 2, 4 ve 6 yaşlanndaki çocuklade tBrev vfiklenmlf, devrlm prenBiplerine baîlı kimselfrln eofnnn, anneleri, işe giderken odaya kilitlemişti, Inkts balnndnfn bir eklp degil mi Idi? yangmın sebebi belli değil Ne ymnk M bn dfijünee zlnclri harat realiiesinin kendine B«çe Yangının sebebi Dun oğle uzerı Beskoz'da. yaş na baslamıstır mantıkııı akifi karşısında buçön ları ıkı ile altı arasında değısen uç bellı değılüır Iflâs eimiftir. Dünkü hörrUet Infilâkte bir isçi öldü çocuk dırı dırı janmıştır Hadıse. kahramanlan 1954 den sonra memZevtınburnu Sumer ManallesmKemeruetu mevKiındekı 36'4 savılı leketi adım adım hflrrivetsiılife ahşap e\ ır. vanması ile baslamıştır d^kı Bozkurt Mensucat Fabnka^ıııdotm kavdırmsktan çekinmemi?İl Genel Meclisi, bn yıl tl 2 yaşmdakı Hu«nıve. 4 \a^ındaKi da, dun bır ınfılâk olmu^tur. Bulerdir. Bnnn raparken de Cnmhusonunda, verivetin ilk zamanlarında oldntn Genel Meclisi ve köy muhtar î«met ve 6 jaşındakı Hıkmet Ak har kazanının mfılâkı olan ışçılerpermez ın anne en sabahlevın so mekhaneje gıtmekte fibl, Hrne^in devrlmieri kornmak, ları secinılerinin yenilenmesi baM yaktıktan sonra, evden ışe den Fehmı Arıkan jıkılan duvar ?erfU|i Tok etmek çerekçelerine biihtimaline karşılık bu gıtmek uzere a\ııhrken çocuklann altında kalarak olmuştur Savcjhk, le daranmamışlardır. Tereine, devtahsisatı ayırdı bulundukları odanın kapısını dışa hâdise hakkında tah».ıkata geçmışrimleri parça parça kırparak, eetır. rıdan kıhtlerrıstır rilite tâviz fistüne tâviz vererek îl Genel Meclisi djn saat 10 dan Öğle uzerı br ılkokul oğreneısı topladıklan OT »avısını artırmavı itıbaren Cevdet Perınm başkanlıkenar bır \erde Tİan bu evın \andeneroişler, bnnnn vetmiveeetini ğmd» toplanarak butçe goruşmele makta olduğunu Bevkoz Itfaıvesıftörünce 1950 vılında kendilerine rıne devam etmıstır ne haber vermıstır îtıaıye grupu iktidar kapısını açan hak ye hflrBu arada, Genel Meclıs ve koy ıse hâdise yenne gıttığı ıaman erİYptleri daraltma yolnna 8apmı? | tnuhtarları seçımımn bu yıl yeniIardır. \ vın çoktuğunu gormuş ve sadece, lenmesi ihtimaline bmaen seçım enkaz uzerıne su sıkarak uç çocuBn hazin manzara bana 14 mamaTaflannı karsılamak uzere But yısın ılık havası icinde vakti^ le I çe Encumenının teklıf ettığı 200 ğun cesetlerıni çıkarmıştır. rastiadıgım vatandaşı hatırlattı. | Savcıhk bu hâdısemn tahkıkatı Arkası Sa. 5, Sfl. 2 de Kendi kendime Demek onnn hakkı varmı». dedim. önce Iri nivetle ba«ladıSıo mız bir e»erin bir kaç vıl lclnde Sevdiği kızla nişanını bo^an bn hale ıreieceiinden kor'.tmakta babasına kızıp Ankara'dan ve bn yfizden tnönü'TÖ sornmln Îstanbul'a kacan genç, 10 lirabolmakta o ratandas meğer haklı lık esrarı cebine koyup, teslim lmi?! Onn bnlnp kendisi İle dertleşolmak için karakola gitti mek ihtivac.nı davdnium zamanDevlet Bakanı Soustelle çekildi; Cezajir Memduh Mert adında bır genç lar oldn. Gerci ben de hazırlıkşız' Emnivet Müdürü tevkif edildi evvelki gece, Emınonu Emnivet girilecek bir hnrriyet reiiminin UZUN ÖMER ÖLDÜ Turkiyenm en U7un boylu ınsanı olan Âmırliğıne muracaat ederpk tevdevrimler bakımından tehlikeli o •rzun Ömer», uzun bır hastalıktan sonra dun gece Üskudar'dakı kıf edılıp cezaevine gbnderılmesını labilecefine dair 1945 ve 1946 yıl e%ınde vefat etmıstır Aslen Bılecıklı olan Mehm»t oğlu ömer guPans 4 (R) Memleketi karar tiren ihtılâlın İki liderınden bırı ıstemıştır Iannda dikkati çekmeve çalısmıg reşçı olmak urere 1938 vılında îstanbul'a gelmıştı ömer burada Onsekiz yaşındakı Memduh Mert tım. Bnnnnl» beraber 1950 zaferin gureş \apmak ımkânını bulamamıs ve muhtelıf islerde bulunduktan nameler ile ıdare etmek yetkısinı dır Bunlardan bin General Masden gonrs bir aralık bütön şfiphe sonra pıvaneo baMİiçıne baslamiftı 2 20 bojunda ve 140 kilo afır a'mış olan Debre kabınesinde e*a5 su Idı ve Cumhurbaskanı tarafın buna sebep olarak cebırden çıkar geçırdıfii bır hastalık vuzunden son yıllarda lı degısıklıkler olmaktadır Başba dan «zled'lmıştı dığı bir parça esrarı komısere gns lerimden kartnlmu;, pembe ba^ al lırndikı Uzum ömer DP Gaulle, Ce?avırdekı Hukumoi termıştır Dun, Emnnet Kaçakçıbaylı zavıriamış ve kamburu çıkmıstı Turkıve'nın en uzun bo\Iu kanlrk nerdındekı Devlet Bakanı NADtR NADt ın^anı 38 \asmHa bulunıuordu Yukarıdaki resımde Urun Ömer Jasques Poustelle i«tıfa etmıstır Temsllcısı Deloııvrıer'ı de kabul et hk masa^ına gonderilen Memduh Soustelle, de Gaulle u ıktıdara ge Arkası Sa. 5, .Sü. 4 te Arkası Sa. i, Sö. 5 te Îstanbul'a ilk geldığı gun otelın kapısı onunde gorulmektedır. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Y CHPnin onuncu Meclis tahkikalı önergesi «D.P. gençlik büıosu» hakkında tahkikat isteyen öneıge dün Meclise getirildi Şehrimizde kar dün yeniden bastırdı Zincir takıtıak mecburi Trafik Müdürlüğü. karlı havalarda tekerleklerinde zincir bulunmıyan vasıtaların çalısmasına müsaade etmiyecek: pltyasada otomobil zinciri kalmadı Soğttk dalgası bütün yurdu kapladı, ısı Erzurumda 30, Konyada 23, İstanbulda 5 derece istimlâk borçlarımn ödenmesine başlandı Elâzığ'da bir hâdise Şehrımızde kar dun yeniden bastırmıştır Bir muddet tıpı hahnde jagan kar şehırde trafıgı gene ako I j satmış, ancak t^kerleiclerınde zınTrafık Mudurluğu aldıjı bır kacırler bulunan Beledıve otobuslerı guçlukle seferlerıne devam ede rarla bundan sonra karlı havalırda tekerleklomde zincir bulunmıvin bılmışlerdır Temızlık t^lerı Mudurluğu 20 taksı hususı, kamyon ve karny")kamvon ve 2000 amele ile evve^a re'lerın seferlerıne musaade etmiana trafık yollarını, bılâhara da yecektır. Dun aksamdan ıtıbaren sıkı tertâli yolları temızlemıştır Sık sık pekmez ıçırılen temızhk ekıplen tıbat alındığı ıçm pıvasada otomosaat 1 \e kadar hemen butun bil z'ncırı kalmamıştır Buna rağ7 caddelerı kardan temızleme\e mu men trafığı aksatmamak ve volcuvaffak olmuslarsa da saat 18 den 'ann se'dirıetı bakımından Trafık sonra tıpı halınde ba^tıran kar Mudurluğa aldığı kararda ısrar egene yolları kaplatnıştır decektır Sabahın erken saatlerınden itıbaren faalnete geçen Be'edıve zabıtası ekıplerı de ev apartman, han ve dukkanları dolasarak cepheelerıne ısabet eden trotuarların Sıırt 4 (Hususı) Valmın, ıHtemızlenmesını bıldırmışlerdır Bu teblıŞe rıa\et etmedıklerı gorulen mızın Eıuh kazasını zıyaretı sıra15 vatandaş derhal ce/alandırıl sında D P llce Baskanının yalnıı Kurtce konustuğu gorulmuştur. mıslardır. Dıger taraftan karın devam et D P İl Baskam, kendısme Turkçe mesı ıhtımalı gozonunde tutularaıc ders venlmesı ıçın ogrstmenlere Arkası Sa. 5, Su. 1 de basvurmuştur. Ders verilecek! Yeni romanlarımız Dün Beykozda bir ev 1 i Edebî tefrikamız yandı, 3 çocuk öldü Seçim için 200 bin lira ayrıldı Fransız bir istiia Babasına inat, hapse girmek istiyen genç «VLtRDEN BIRl Yazan: ORHAN KEMAL Şohretlı romancının «Cumhurıvet» ıçın yazdığı son eser. Bu\uk şehrın kenar mahallelerının hıkâyesı «Evlerden Bırı» nı çok yakından tanıdığımız gibı bu evde oturanlara da teker teker âşına çıkacağız «Evlerden Bırı. toplumumuzun bugunune yer yer ışık tutmaktadır. daha İ 2 İ Z a b ı t a r o m a n ı m ı z \2] San Köpek George Sımenon'un Komıser Maıgret serısinden alâka ve heyecanla okus'acağınız seçme bır eser. Tercüme eden: HAMDİ VAROĞLU Pazar günfi başlıyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog