Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI Tısırmflırlııııı EN EMİN BEKÇISİ ENVERIMU KAYNAGIDIR u m h u r i yet 35 inc fil Sayı 12.764 K L r e U C U S U . ' T U N U S NADİ Telgraf r e mektub adresl Cumbunyet Istanbul Posta Kutusu: IstanbuJ No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 3 •«9 TALUA KIRALI Perşembe 4 Şubat 1960 t'nlu Ingılız romançısı Somerset Maugham ın en guzel uzun hıkâyelerınden ıkısmı bır arada sunan bu kıtap sıcak ıklımlenn buyulu adalannda geçen ateşlı maceralann suruklejıcı bir ıfadesıdır Varlık Yayınları arasında 2 lıra fıyalla çıktu Bfitçe Komisyonunda 10 Milletvekili «D. P nin Istanbul Belediyesi emrine tahsisi istenen 50 milyon lira ile hizmetine girmiş bulunan Radyo» ya ait tahsiilgili tasarı kabul edildi, Maliye Bakanı Hasan Polatkan bu satın kesilmesini istediler; önerge reddedildi BasmYayın ve Turizm Bakan Vekili; radyo neşriyatınm normal olduğunu söyledi ve basın hürriyetlerine Muhalefet Milletvekilleri ise, tahsisahn isiimlâklen başka yerlere kullanılacağını bir tahdit koymadık *armı da ilâve etti sert tcırtışmalar oldu C. H. P. onergesı Ankara 3 (Cumhurıvet Teleks^ Ankaravkıesebsl vbgkuj sdrıtu B M M n n bugunku toplantısında Istanbul Beledıveiı emrine tahsısı kararlaştırılan 50 mıhon hranın muzakeresı sert tartışmalara sebe bıvet vermış C H P m lletvekıllerı, tahsısatın ıstımlakten başka ver lere kullanılacağı ıddıa«ını ıle'i Burmuşler, bu tartısmalar sırasında C H P den Ha«an Tez ile D P den Yaşar Gumuşel e ıkışer ıhtar cezası verılmıştır Bu arada Selım Solev de bır cel se konuşmama kararı ile teczn e edılmıştır MuzakereJerde 27 hatıp soz almış bu aktarma tasarısına Irkast Sa. 5, Su. 3 te MeCİİSİnde CÜİnRadyo ile ilgili bir para ile istîmlâk borçlarının ödeneceğini kaydetti söylediler; larlışmalar esnasında iki C. H. P. li ile bir D. P. li ceza aldılar Başbakan Ankara'ya döndü Menderes dun, Kırşehir transfotmator merkezi ınsaatınuı temel atma tdreninde bulundu Ankara I (Yurdakul Fıncancıoglu bıldırıvor) Başbakan Adnan Menderes bugun Kırşehir transformator merkezı ınşaatının temel atma torenmde bulunduktin sonra otomobılle Ankarava d ndu Sabahın erken saatlerınden ıtıbaren, Beledıjenın oparlorlerı vasıta'iivle temel atma torenının saat 10 da yapılacağı ılân edılmel e başlanmı;, halkın toren \enne c tmesı nca edılmışti Ancak saat 10 u geçtığı halde Başbakanın Va. lı konağından avnlmaması uzerıne torenın saat 13 de vapılacagı ılan edılme} e başlandi vt yın« Ankara 3 (Cumhurı\etTeleks> BasınYayın ve Tunzm Bakanhgı butçesınır muz&kereleTi dun gece \arı<=ına ka ^ar de\am etmış ancak nmzakerelenn saat 19 a kadar olan afhasını bıldırmıştık BasınYaMn butçesi gece muzakerelerı de hararetlı 'eçmış \e komıs\on saior.u gunduzku kalabalığını son da nika\a kadar muhafaza etmıstır Gerek Bakanın verdıgı uzun ızahat gerek m'HeUekıl lerının tenkıd ve goruşlerı bır havlı ılgı çekmış çekışme'er ve tartısmalar şıdaptlı geemıştır Dr Mukerrem Sarol uzıın suren konuşmasında matbuatın 1860 tan 1960 a kaaar \uz senedır Ataturk un bıle karşısına çıktıgını bazan butun barajlan jıkarak şeref ve \rkası Sa 5 sı 1 de İl İdare bir istifa Guzide Tanrıvar. adinırı hizip iddialanna karıstırılması ii7erine idare he\etînden cekildi C H P . merkezi, tarri salâbivetli bir hevet yolluyor tT^ SaTî Stt. 3 u" Menderes'e 2 nci cevabı o Yurtta kar, fırtına ve , nın soğuk devam ediyor Kocaelinde yollar buz tuttuğımdan 25 vasıta devrildi; Adalet Bakanının arabası da yolda kaldı Evvelkı gun bırdenbıre ba=tıran bahın erken «aatlernden ıtıbaren pmrkı %\ velkı gee« karlar »ltında ı "u nın lamı^tır nı^tır ba«lı Ancak kardan sonra çıkın şıd Fırınlarda evvelkı ^nkdra 3 (CumhıımetTeleks) detıi avaz vuzunden vollar oıız tı t s an ızdıhanı dun de devam etmış C K M P Genel Bışkanı Osman muş ve bu vuzden trafık ol^u • . > ve kardan EOZU korkanla ın ıhtı P ılukbası Menderesın dun ML.kadar vavalar da b u ' u k zor'uKİa vaçlarından fazla ekmek almaları eır'da vaptıeı konıi{raa\a bır cekarsılaşmıslardır Bazı caddeW sa \rkası Sa. 5. Sö 2 d e \ ap vermıstır BoIuKbaşı DU cevab nda, profe«^onel canı mıllî mun f k gıbı tâbırlerın kımın oldu g mu kalemları kırala\ıp karaat ^ E>up, Rami, Topçular 5 l°rı sn aset pa?armda satılacak me ' tı halıne getırenlenn kımler olTaşlıtarlada cahşamıj an ^ c1 ığuTU sormakta \e Kıı>ehırhlef fabrikalarda lahmınen 100 r n magdurları suçlu go'teren bır t< bin saatlik is gucu g^rıp rejımde yaşadığınıız hakıÖ za>i oldu kıtını bır kere daha huzunle tes» n U b»t edeceklennı soilemektedır E^up Bamı Topçular ve TaşlıBolukbaşı sozlennı şojle bıtırtarla «errtlerı dun 10 bın voltluk mpktedır ana kabloda jagmur kar ve ha\a < Elçılerıvle e^ıklerımızı aşmrnuhalefetınden dolavı vuku bulan dıranlar bızımle yenıden arkaânzadan dolavı elektrıksız kalmışdî'lık kurmavı ve beraber çalışo Arkası Sa. 5. Su. 5 te ı r a u bır şeref savdıklannı durmadan bıldırenler şımdı te<;lım ala Yetkiner'in beyanatma ekledikleri bir notta, nurmadıkları şereflen golgelemek ıcuiar: «Üstadımız, 50 senedenberi gençliğın saaç n umıtsız ve ofkeh bır ga\ret det \e selâmetleri ve ebedî halâsları için hiç bir; ıçmde çırpınıvorlar Bu ga>retler mların zaafının ve bızım kuvveşe>ini fedadan çekinmemiştir» diyor t nızın bır delılıdır^ Ankara 3 (CumhurıyetTeleks) Cumhurbaşkan Muavini. Saıdı Nursı nın bır muddet ev«bağımsi7İik ilânı daha vel japtığı gezıler sırasındakı fazla gecikirse. tehlike \e neşrnata karşı îstanbul Valısı Et. hem Yetkıner bır be%anat vermış hattâ felâket doğabilirn l e bu me«e enın ız'am edllecek bır dedi me«ele o'madıgını soylemıştı C H P Genel Merkezınden bıldırıldıLefk se 3 ( A P ) Kıbrı^ Cumgıne gore nurcular Ethem Yet hurbaskan muavınhğme seçılen kıner ın beianatım tek^ır ettmp K b r s h Turklerın lıderı Dr Fazıl dağtma\a başlamışlardır Yıne Kuçuk Landra Konferansını mu bıldırıld ğıne gore bevanatın altfakıp A.nKaroüa Tu k hu^umetına nurcuların ekledığı b u not tıvle ıstısarelerde bulunduktan şovled r sonra bugun Lefko«*ve donmjs • Not tur Savın Valımızm bejanatında Kuçuk hava alanında ea/etecı mucmel ve dolaMsnle nok«an ka leıle gnrusurken 1 marta kadar 9 Arkası Sa. 5 Su. 4 te Fırari denız erı Sabri Sorgu '.f^adakı Insılız, u^lerı meselesınde bır anld=rr>va \ arıla"a£;mdan u çayretler onların zaafı kar fırtınası gece\ arısından «onra temızlenmeve baslanmıştır \e bizim kııvvetimizin kısmen hafıfleımıs \e ha\ a dun sa Dun şehırde kar \agmamakla bebahtan ıtıbaren vumuşamava ba«|raber, ısı dereceve kadar m bir deülidir» Nurcuiar, Valinin bir beyanatını teksir ederek dağıttılar Elektrikler kesiünce işier durdu C H P ll Ida'e Kurulu uveierınden Guzide Tanrıvar dun tl 1 lKre Kurulu uveiıjınden lstıfa etmı=tır Guzide Tairıvar lsMfa «ebebının hızıp ıddıaiar na ısmı• Denızlı 3 (Telefonla) mn karıştırılmıs olma«ı oldueunu ! Bugun toplantılarına baslıvaıı v» hıç bır hızbe hıç bır şahsa a Beledıye Mechsınde Vah hu baçh bulunmadıgını C H P te<s*ı| zurunda konuşma vapan D P İstanbul, Ankara, İzmir \ e Eskişehir'de dün gorü la'ındakı çalısmalarına devam erieceSını saylemi"itır 5 ll îdare Kurulundan Avukat len dâ\alardan bıri beraetle netıcelendi ; Kemal Kuçuka, umumı seçım Dıger taraftan C H P tl teskılâ • lerın 1960 vılı ıçınde vapılmat^ndakt huzursuzluğu ınceleven ; smın muhtemel oldugunu ça tahkık he\etı ba^kanı Kemalî BaŞehrımız Toplu Basın Mahkeme retten sı ı?e Basın Kanununa vezıt bugun tekar şehrımıze g'lı^malarda bunun nazarı ıtı sınde dun 17 basın davasına bakıl muhalefetten dolajı açılrrtştır lerek bazı partılıler ile temas ebara al nmasını so\ lemıştır 13 aralık 1458 tarıhırde tsmet mış ve 24 gazetecı yargılanmısti Sa. S, Su 4 te Inonu nun Ankara C H P îl kongreçren haka In? M u Bu sınle vaptığı konu«mavı ^ajınladıgı ıçın Yenı Sabah Gazetesı aleırhıne «Bîşbckanı kuçuk da^urucu neşrı»at» ıddıasıv le açılan dâvanın duru ma^ı dun vapılmıştır Savcıhk mutalaası gelmedığınden durusma başka gune bıraknmı^tır Yenı Ant Gazete^mın Hur Adam Ga/eteı alevhıne açtıgı davanın duruşmasında ı«e Hur Adam gazetesın'n ^ınan Onjr adındakı <;ahıbî Yenı Ant vazarı Sade tın Çanea ile avukıtma hakaretam z so'ler sarfetmi'stır Sadrettın Çanea du Beledhe, Şehir Tıyatrosu ve ru.ma e^naMida sarf"ttmı sozıer KonservaUı.ırı ile ılgili bazı den dolaM da Sınan Onur aıevhımuhım icraata geçıjor ne ı«kin ı bır da\a daHa açacagını sovlemıstır Bır kaç gun evvel Beledıye Mectzmır'dekı davaUr lısının raesaıje başlaması munaseîzmı 3 (Te^fonla) Tuplu Ba betıvle venı çalı^ma devresı ve •ı Mjhkemesı nugun be<; d?vadı butçe uzennde açıklamalarda busn 4 ga^eteciM muiakeme »tmıştır lunan Kemaı ^vgun Şehu Tıv atDavdıardan durdu Demokrat tzmır roları v e Konservatuar konularına Gazetesı ? e>hıne a,ılmış Dulunu da tenıa.la bazı vaıdlçrde bulun\ordu muştu Haber ^ıHıgımıza gore BeGevıklı hadı«elen hankındakı nc ledıve Rei'inın vaıdlerı tahakkuk Arkası Sa. 5, Su 5 te ^ ÎFADE \ERDt Yenı Sabah Gazetesı îdare Meclısı Başkanı S > <sır Msasna ı w f ' M ' t ı k ve Tevfık < fa Kılıçlıoğlu dun Savcıhk hazırhk burosuna çağrılmıs ve ıfadesı llen've nesren hakaret ıddıalari' 'e a'mmijtır K 'ıçhoglu bır «aat ıfade verdıkten ^onra Ad'i Tabıbhge açıian davalann durusnnları bas gonderılmıstır Adlı Tabıblık Kıl ıçlıoğluna «3 gun ış ve gucuie ma ka gunlere bırakılmı<;tır Kırşehir M'lletvekılı O=rran B) .ba^ınm nı olur » T.olunda bır rapor vermıstır Resım Kılıçlıoglunu avukat Arka«=ı Sa. 5, Sa 3 te ile bırhkte Savcılıga gelırken gostermektedır I Genel seçim 4şehirde 24 basın dâvasına bakıldı Şehir bandosu büyütülüyor Kıbns'a döndü Fransa'da "İstanbul hâdiseleri,, He hüküinet eze! ilgiîi dâva başladı yetküsr aldı İnonu'nun, Ege gezisi sonunda şehrımıze geldığı sırada cereyan eden \e neşır \asağı konan hâdıselerle ilgıli dâ\ada 7 sı C H P li, 14 ü ortaokul, hse ve üniversite oğrencisi \e biri de işçi olmak üzere 17 sanik \ar Meclis, hnkıımelin, 196t n!«;anına kadar memlekpfi kararname'er ile idare etmesivle c ilçiîi ta an\ı kabıü etti Parıs 3 fR ) Fran^ız Mılli Meclısı bu sabahın erken spatlerınde Cezavudekı avak anrnanın hır daha tekerrur etmemeM ıçın l^fil nı=anına kadar merrleketı kaIsmet t ü n u nur Ege çezı^ınden | rencısı ve bırı ı«çı olmat U7ere 1 rarnameler ııe idare etmpsı husu7 şehrımıze donusunde Topkapı ve ' kışı «anık bulunmaktadır Durusma sunda Debe kabınesıne v°tkı verSultanahmet se^ıtierınde cerevan başlamadan once 5 anık!an ı avukat mı>t r Tasarı 79 ma kar=ı 449 ov eden ve nakkında va>m va«ağı ko ları olaMn TopkaDi dısırdi cere ile kRhu] pd'lm stır nulan o'avlarla ılgıh dıvanın du van ettıgını ılen surerek dîvanın Başbakan Debıe hu v»'l ıler n rusmasma dun 8 Aslıve Leza Mah Zevtınburnu adlnesınde goruln e mjihasıran ni7=im'n muh'fazaii, kerresmde bas'anmıstır Bu bolge sı ıcao ettıgını bıldırmıs eıdır Mah Cumhurnetın korunması ile Celerde Topıantı ve Gos*ert Yuruv us keme bu hubu^un tetkıkı ıçın du zavırde suVunun ve ıdar o un vurusmanın başka eune bırakı nidsı lerı Kanununa avkırı hareket et tulm?> Tİe kuüanıİRcagını ana tık'erı ıddıa olunan î <ı C H P lı na karaı ver nistır » r> ısı S ı ^ Sl! 1 » > 14 u ortaokul ve umverMte og B U G U N >M< Moda cinayetinde yeni bazı iouçları bulundu Firarî deniz eri Sabrinin hâdise günü sarhoş bir halde, volda rastladığı bir arkadaşına «Bu gece Moda'da bır fılım \apacağız» dedıği öğrenıldi Modadakı cçıfte cınavet» tahkı katının durku safhasmda hadı«enın esrarını avdınlatabılecek ban ı?ık pırıltılarına ra^tlanmıştır Bı lindığı gıbı cınavette ııçuncu çahıs olarak kabul edılen denız erı Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Universitede imtihan harcı artırılıyor îstanbul Ünıversıte^ınde ımtıhan harçiannın bır mıktpr artınla'ak araılanması hu'çusunda ortada dolasan sovlentıler kuvvetlenmektedır Belırtıldığıne gore bu hu^us takı teKİıf nnı^muzdekı gunlerde Senatova getırılerek goruşuleçpk ve bır karara baClanacaktır j Ote vandan D P tl Gençlık Ko'u ofrencılem ımtıhan harçlaı" n Hukumet trafından odenmesip' .stıven bır tekhf ılen surmektedır. Müşterek Pazar ve Türkiye Dr. Feridun ERGIN İ Müşterek Pazar nedır' Mekanızması nasıl ıslemektedır 7 Turkıve Musteıek Pa, ara gırerse ıktısadı bunjesmde muhım sarsıntılar olabılır mı' llerı surulen endıselerde hakıkat ve mubalaga pavları hangı nı^pettedır"" 1 DE\ *M EDt\OR Aiadolud ın ktanbula akın d n a m edı\ ^r Yukandakı resımde dengmı, hevl evını omuzuna vuıup ekmek pa rası çıkarmak ıçın t'tanbula gelen bır kadınla bır erkek goruluyor Sabrı Sorgu alevhıne delıl bulu namadığı \e esa^en *zıne de ra^tlarmadıgı ıçın Moda Denız KJIUbjnun komıleıınden Mu'ît'ifa Uğuz kaıısı ve oclunu hoçaraK ol Arkası Sa. 5, Su. 6 da İlk yazı bugün üçüncü sahifemizde Cesaylrde bir asl, teslım olroadan önce, Mvgılislne veda ediyar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog