Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYI VAKIFLAR BANKASI ÖMÜRBOYUNCA AYUK GELİR MJNU SİZI ANCAK •ANKAMIZ V U i U l l t 35 inci y\\ Sayı 12.763 umhuriYet IOIRUCUSU:TUNUS NAD! Telgr«f r* mektub adresi Cumhurtyet tstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 »0 AYRI YOL Andr£ Gıde'mı rojttanlan arasmda ozel bır yerı olan dLirnmoralıste», Ayrı Yol adı ıle Tahsin Yucel ın tercumesı olarak Varhk Yayınları arasında çıktı. Fıyatı 2 lıradır. farşamba 3 Şobat 1960 utçe Komısyonunda 1 dünde basın rejimi üzerinde | konuştu tartışma cereyan etti Bülent Ecevit (CHP), sansürün iiilen işlediğini söyiedi, «Beyaz gazeteler yüz karasıdır» dedi BasınYayın ve Turizm Bakanlığınm bütçesi ile ilgili müzakerelerde söz alan Demokrat Partililer İSC basın hürriyetinin mevcut olduğundan bahsettiler Ankara* 2 (Cumhurıvet Teleks) BaMnYavın ve Turızm Bakanlıgı butçesı bugunku muzakerelerıvle en çok ılgı çeken butçe olduğu nj gostermıştır Muzakereler kar •suıklı ıkı tezı savunan D P ve C H P mılletvekıllerının tartışmala rı şeklınae geçmış a/ıcak kırıcı ha reketlerde bulunulmamıştır Bununla bcraber D P mılletvekıllerı ıden bazıları konuşmalarında mu haiefetten zıvade gazetecılen hedf ıttıhaz etmışler, C H P lıler ıse hahhazır basın rejımı uzerındekı goruşlennı ızah ıle muvafık mılletvekıllenmn basınla ılgıh fıkırlerını tenkıt etmıslerdır Saat 10 30 da Hahl tmre nın başkanlığında çalışmalarına başhvan komısvonda ılk goze çarpan ozel lık salonun her zamankınden da ha kalabalık bulunduğu olmuştur Putre krmısvonu uvelennın tam kadrnsuvla e«a«en dolan salona dı gpr komısion uvesı rnılletv ekılle nnın de gelrım oldugu gorulmustur Bu alaka dolavısıvle soz alan hatıpler, uzun ve he\ecanh konu$malar yapmıslardır Arkavı Sa 5, Sü. S t« | Mucur'da halkı İ toplamak için | alârm düdüğü İ çalındı = Menderes, gecen 10 yıl = | zarfında muhalefetin, ih = . i tilâl ve avaklanma teş = ^ viklerine kadar gıden bir = 1 tecavuz, bir tahrik politı § I kası takip ettiğinden | ğ bahsetti | Dfln akşam kar altında vasıta bekllven isUnbullnlardan kuçuk bir grnp C.H.P. Meclisi olağaniistü toplandı Çalısmalar esnasında Ticaret Bakanına \erilecek , cevap hazırlandı ve C. H. j P. Grup içyonetmeliğinin :l müzakeresi yapıldı Ankara 2 (CumhunvetTeleks) C H P Meclıs Grupu bugun naat 15 te vaptığı olağanustu tcplantıda Et ve Balık Kurumunda kredı volsuzluğu ıddıasıvle ilgili olarak Tıcaret Bakam Hayrettın Erkmen" ın verdıgı beyanata cevap hazırlamıştır Grup Idare Heyetmvn bır tebllJn> açıklanan bu cevaba gore, CHP mılletvekıllerı Et ve Balık Kurumundakı durum hakkında bır Mechs tahkıkatı onergesı vermışlerdır Bovl» bır onerge mevcut ıken, Bakanın radyodaki Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Kırşehır, 2 (Yurdakul Fıncancıoglu blldırıvor) Kırşehır ve l1 çelerı dun gecedenberı şıddetlı bır kar fırtınası altındadır Kar volları kapatmış bu «ebeple ulaştır ma ha\h guç hale gelmıştır Saba hın erkek «aat erınden ıtıbaren Karavollarına aıt kar temız | me makınelen çahşmava ve volları açm ı u baçlamıştır Kırşehır Mucur kara volunun kardan temlzlenmesı havlı surmuştur Başbakan ^rinan Menderes vol temızlenınce>e kadar Valı Konagında kalmış bu zaman zarfında hem Mucur da \apacagı konuşmasını hazırlamış hem Kırşehır ın meselelerı hakkmda ılgılılerle goruşmuştur Menderes Kırşehır \e ılçelerının ımarı ıle dıger ıhtı>açlarının kısa zamanda karşılanmasını sağlatnak maksadi}^ orumuzdekı gunlerde Arkara dan bır teknık heyetın gelmesını ve derhal etut lere baslamasını emretmıstır Başbakan saat 13.30 da otomobılle Kırşehır den a\rılmıstır Men deres ın arabası Kırşehır Mucur arasındakı >ırmı kılometrelık mesafeyı, ulaştırmanın guçluğu sebehı\le ancak 35 dakıkada alabılmıstir Paşbakanın Mucur a gelmek uzere Kırşehır'den hareket ettığı Mucur Beledıyesıne haber verılınce kahvelerde oturan halkı ve evlertnde olaııları topiı\«b:!mek mâksadıyle alarm duduğu çalınmıstır Ş ddetlı bır k=ır fırtınası altında beklıven vatandaslar zaman zaman dagı'ma ıstıdadı go«terriıklen Bektaşl şevhlığı ıddıasında bulu ıçın arada bır tbemen gelıvor) nan Yemezıçmez Haean Baba ısmın (şımdı Mucur a gırmek uzeredır) de bmsının Ankarada jakalandıcmı bıldırmı=tık Ha^an Baba dun şekhnde ıkazda bulunulmuş ıkaz japılan sorgusunu mutaakıp tev kıf edılmış cezaevme gondenlmıştır kıfa\pt etmedıgı vakıt d* alarm ışaretı verılmıstır Mıde^ının kuruduganu bu sebeple >emek \emeden vasadığım so\lı Başbakan Mucur un gııı? jıok jen Hasan Baba\a ızafe edılen suçlar arasında Ale\ılık propagandatasında paltosunu çıkarıp arabasınıı yapmak Şapka Kanununa svkırı harekette bulunmak çe\hlık dan ınmış Beledı\enm onıtne napırhk \e dervıshk sıfat'armı kullanmaK gıbı hu<uslar vardır Re Arkası s». 5, sü. 4 te sımde tevkif edılen Ha<;an Baba sorulmektpdır Kar fırtınası şehirde hayatı felce uğrattı Üç santimi bulan kar yüzünden trafik saatlerce aksadı, vatandaşlar evîerine güçîükle dönebildî Anadoluda da kar ve kış bütün siddetiyle bastırdı; bir çok yerlerde karayolları kapandı, denizlerde şiddetli (ırtına devam ediyor; Yesilköy Hava Alanı saat 14,25 den itibaren uçaklara kapatıldı îstanbula, dun sabahtan ıtıbaaalıkh olatvk vafTiava besh van ve akşam *aat 20 «ıralarında ortalama 3 santımı bulan kar şshırde hajatı felce ugratmava kafı gelmıştır \Tıtekım saat 17 den scınra evlerıne donmek ı«tı\en memur ve ışçılenn ı'k karşılasfığı gucluk vasıta bJİmak olmuçtur Zaman za man tıpı seklınde vasan kar k.jvvetlı vıldız ve povraz ruzgarlarıv. le supu^ulup duman şekhnde hava\a savrıılurken \erler donaTak kavgan hale gelmıştır Bu durum motorlu va«ıtaıan «eferd»"n alıkov mus ve halk \a uzun ku^ruklar teskıl ederek ve «aatlerre durak Arkası Sa 5 Su 1 de Tevkif edildi. Bölükbaşı'nın Adnan Mefıderes'e cevabı «Kırşehir'e re\a gorulen muameleleri alınganlıklar \e dargınhklarla izaha çalışan Menderes, bu halıvle, devletı prensıplerın değıl, iş başında bulunanlann hıs \e ofkelermın ıdare ettığmi itıraf etmış bulunmor» « Demokrat Partı Lıderı \dAnkara 2 'CumhurnetTeleks) C K M P Genel Başkanı Osman nan MendereMn Kır^ehırde \ap'ı Bolukbaşı Başbakan Menöerebin ğı konuşma hafızaı beşerın nıs\an dunku konuşmasına bugun bır ce Ue malul oldugu \olundaki du«turun ıbret \e huzun verıcı bır vap vermıştır Bolukbaşı ezcumle şunları sov tecellısıdır Arkası Sa. 5, Su. I d» lemıştır Dunku tıpı altında Kabataşa .vana^makta olan araba vapuranun açığı İthalâtla ihracat arasındakı fark 1958 de 189 9 rr\hon iken bu rakam gecen yıl 245 1 milyon oldu tstatıstık Umum Mudurluğunun va\ınladığı son bultene gore 1159 senesı zarfında vapılan ihracat \ekunu 9Q4 3 mılvon lıravı bjlmuştur 1158 senesı zarfında ihracat 692 4 mılvondur 1959 dakı ıthalâtımıza gelınce mıktar 123^4 mılvona balığ olmuj tur 1 > 8 de lthalat 882 3 mıhonu <5 geçmemıştı Buna gore bır sene zarfında ihracat 3019 rfhljon lira artmış, buna mukabıl ıthalatta da 3571 lıra fazlahk olmuştur 19D8 de ıhracatla ıthalat arasındaKi fark alevhımıze oıarak 189 9 mılvondur Avnı fark 19o9 da 245,1 mıl\on lıradır Fransa'da diin 2 milletvekiü tevkif edildi Debre Hükümeti de, memleketi 1 yıl kararnameler ile idare etmek için Meclisten yetki istedi C K M P îı Ba«kanı Havn Ço • banoğlu dun b r ba^n toplantısı * Kadıko* Savrısı, polisin 3 v^parak, ıl başkanhgından ve par < ga7ete1ere teîefonla \er € ş Dun 65 mcı vaşını ıdrâk tısındei ı=tıfa efıgını açık'anuş diği Moda Hnavetivle ş r tı Şımdılık mu^takıl kalacağmı de bu munasebetle guzel * ıfade eden Ha\rı Çobanoğlu ıstı * ilgiK «ıtıraf haber»» rtden < Parlı 2 (A P,AA R )Cerayir is fasma ^ebep olarak C K M P îl "• malumatı ı>lr"arf'ğını £, yanınd» onemli rol oynmdıklan ldtdare Kuruhınun «eçımle^e gırıl Ş so> ledi % Ümıtsız ve terkedılmıs her yaşdıa edıl«n Iki Franuz mılletv«kılı meme«mden bah'eden deklâras>otan ınsanı bağrına basan «DarulBelediye, 1960 yıhnda 75 mılvon lira istikraz bugun tevkif edılmıştir Bunlar, nunu u«t kademelerın kabul etmeâceze» kuruluşunun 65 yıldonumu sağcı Pans milletvekıh Jean BapEvvelkı gece geç vakıt gazete e nu dun neşeh bır torenle kutlame«ını go^termıstır Havn Çohan taksıti, 90 milyon lira maaş, 100 milvon tı=te Bıaggi Ue Musluman Cezayır oğlu basın toplant sında C K M P re te efon eden Emnıje* Mjdur m stımılletvekıli Mur»d Kaouah tır istimlâk borcu ödemek zorunda nın en bu^uk tahhsızlığının sevk luğu ılgılılerı Modadakı «çıfte cı Her ıkı mılletvekılt de Ceravir'den ve ıdare mekanızma«ının bır kıs ravet»ın sanığı olarak tevkif edıl i Torenae Beledne Başkanı KePans'» geldıkleri ıırada Orlv hava mmdakı banz muannıt ve sı\ ası m s bularan knnı Mustafa Uguzun mal Avgun ıle seçkın bır davetlı alanında tevkif edılmışlerdır Ast tstanbul Beledıyesının 560 milıstlkraz japmadığı takdırde bu kıfa\et<;ızlık oldu|unu da sovle ceraev ınde ısledığı cnavetlen ıtı kutlesı hazır bulunmuş amalarlıder mılletvekih Pıerre Lagail yon lira uzerınden tanzım olunan yıl da borçlarını odı>emıvecektır dan bır grup «Darulaceze marşımıştır raf ettığını bıldırmıs'erdı lard* ısa daha Cezayır'd* tevkif 1960 yılı butçeıınde 248 mılvon Hukumet tarafından 1959 vıhna nı» okumu^tur Açış knnuşmas nı Dığer taraftan C K M P Genel Kavdı ıhtıvat ıle bıldırdığımız Daru aceze Muduru Turgut Babaedılmiy v« Pariı'e getirılmıştir Bu lırı açık bulunmaktadır Beıedıyc Arkası Sa S, Su 4 te Merkezı de îstarbul teşkılâtı bu hsber etrafmda ArkMi Sa S. SB. X *« malumptına ıcınde huzursuzluju incelemek u muracaat ettığırrız tahkıkatı ıdare oğlu \apmış ve Darulacezenın bugune kadar geçırdifh safhaları ve zere bir tahkık hevetı gcnderme Arkası Sa 5 Sü 2 de Arkası Sa. 3 Sü 5 de ve karar vermıştır CKIHP Istanbul İl Baskanı diin istifa etti 560 milyon Hralık bütcede 248 milyon lira açth var Savcmııt "itiraf „ tan haberi yok 600 kimseslzle 3 yaşından kiiçiik terkedilmiş 100 yavrunun barındığı yuva eden Darulâcezebir toıen japıldı. Ântalya diin büyiik bir yangın tehlikesi atlattı Saatte 95 kilometre hızla esen ruzgârla birden genişleven ve güçlukle kontrol altına ahnan yangın, gece geç vakit hâlâ devam edı\ordu Antalya 2 (Telefonla Antalva şehri bu aksam bu uk bir yangın tehlıkesı atlatmıştır Hukume' Kona|ı karşısında ah şap bır evde «aat 1 da ba«lıv» 9 v angın saatt? 95 kilometre hi7 esen ru^garın te\irıvle çok çabı genışlemıs ve evın bulundueu ari vı «armıştır Halkın cansıperâne t lışrtfası \e ıtfaıyeje jardımı netı cesınde ate= guçlukle kontro altı na al nmış vazıvettedır Yangın e an devam etmekte oljp ılgılıle nn ıfadesıne gore tehlıke varı varıva atlatılmıştır Antalvanın en es kı uç konak şeklındekı »v ı tamı TL \le kul oln1 > ır 7araıın varım milvon lırajı bulduğu soylenümek tedır i Müsterek Paisar I ve Türkiye •" • • • Y azaiî • " Dr. Feridun ERGİN | Muşterek Pazar ıedır' Me 1 Kanızması nasıl ıslemektedır' Turkıve Musterek Pazara gı ıers.= ıktısadı burueMnde mu hım sarsmtılar olabılır mı llerı urulen endıselerde hd Kikat ve muba'aga pa> ıar ı ^ngı nıspettedır" Asî üder mıllrtveklli Lagaillarde (sakallı) otomobil ile tevkifhaneje goturulürken i Bu yazı serisine yarın başlıyoruz i Darulacezede dan yapılan torenden bır torunuş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog