Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

KREDİ BANKAS1 Beheri 45.000 T.L değerinds APARTIMAN OAİRELERİ ZENOfo PARA İKRAMİYELERİ TORKÎYE 35 ind yıl Sayı 12.789 u m h u r'ıyei MAOf Telgraf v« mektub adreal: Oanharlyet İstftBbul Poata Kutum! RURUCUSUîTlZNllS NAOf İstanbul No 248, TriaflMfc*: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Çocuklar ;lar Hakkında :ehber ESEN ;i Çocuklar kolAmerikada 6,5 nusu üzerlntm lemelerine dayıl süren çahşmâ küçük kiyanarak kaleme halli yoluntap, bu çok önemli da rpuztarip ailelere ço kuvvetli bir yardım ışığı olacaktır. (Çıkaran; TÜRKİYS Y INEVİ) iradıryS Fi. 2,5 lir Zekâca Gerl^Ç Aile Pazartesi 29 Şubat 1960 Mecliste Bakanl bütçeleri kabul u BasmYayın ve Turiznı bütçesinin müzakeresi sırasında celse bir saat tâtil edildi. C.H.P. li hatipler radyoda basın mensuplarına küfür edildiğini söylediler. Baykam'a takbih cezası verildi Bafcan Halnk Saman, C.H.P. lilerin iddialannı reddetti ve: Muha !efetin tutumunun tefılikefi ve zehirleyici» olduğunu bildirdi Maliye Bakanı bugün Necliste konuşacak Ormancılann diiRkü toplantısında politikocıları itham etti D.P. Kocaeii MiHetvekiIi tahrip Cemal Tüzân: "Törkiye dedi orntanlannı edenler politikacılardır,, Ankara: 28 (Cumhuriyet Teleks) Türkiye Ormancılar Cemiyetinin bugün devam edilen ve sona erdirilen 20 nci gene! kurul tnplantısında. eski idare heyetinin teklif ettifi ve dün bıldirdiğimiz tTürkiye Ormancılığı hakkında ana prensipler» mesplesi münakasa konusunu teşkil etmiştir. Bazı üyeler, esasen mevzuatta mündemiç bulunan ana prensiplerin vazına lüzum olmadığını belirtmişlerdir. Uzun süren tartışmalar sırasında, üyeierden Kocaeli D.P. Miİietvekili Cemal Tüzün, «Türkiye Ormanlarım tahrip edenler poii Arkaiı Sa. S, Sü. ! de Bütçe görüşmelerini tahlil İdare meclislerl, içkl satışlan Mebnslann da difer In lar fibi sinirleri, hisleri T« ihtiraslan vardır. Görüs »yrıhklannın ve tiyasi rekabetin knbbe altınds fırtınalar koparmasım bir dereceya kadar mi'namaha fle karşılamak linmdır. Fakat mnayyen 81çfller icinde.. Y»b*ncı memleketlerde, par lâmento ahenkslzlikleri hökâmetlerin Istikrarlı aartlar altında vazife görmelerini veya «eşrif faaliyetin verirali surette yiirütiilroesini güçleştirdigi devrelrrde, yeni seçimlere jidilmesi nsiildendir. Ankarada on çünden beri yedl milvarlık bir bütçe g8rüşültivor. Iktisadi dâvalar ber camaııkinden bfiyük bir ehemmiyet araedivor. Faitat mtfiakfrelerl takJp edenlerin intibftin» bakılırsa, htı gürültiiia celşeler ve karşılıklı hurumlar, durnnınn amntni efkârda ivimserlikle karşılanmwına pek az tniisaitlir. Kim haklı v« kim baksıı? Arlık bo noktanın münakasasında faide kalmamıştır. Anlasıhyor kl, paıilİFrarsa jereinük mOzakerelerin seyrine hâkim olmaga naslamıgtır. Millftin hakemligini istemek dofra olmaz raı? #** Iktisadi Devlet Teşekküllerinde Idare rneclisi âzalığı yapan mebnsların adları açıklandı. Malumdor ki, »ermavesi devletçe verilmis karumların idare meclisleri, vek&letlere baÇhdir. Milletvekilligi statÜKÜnün istiklâli ile bağdaşamıvccak bir vaziyet. Asıl Tenkid edilmesi gerekenler, kJmlerdir? Tâyini yapanlar nıı, kabnl edenler mi? #** Gömrfik ve înhisarlar Veltili, z?mların içki satıslannı srtırdigını »öylüyor. Dogrador. Bn hal, klâsik a n ve talep kannnnnnn bir istimssıdır. lfl. Asırda aynı bâdise birçok defalar iktisatçıların dikkatini çekmişlir. Insanlar, günlük jailelerin mluntısından kartulmak ve atmoafer de^iştirmek ihtiyaoını dnyarlar. Cemlyet menfaplan arasında, aevlye ve imkftnlarm gSre, bn ihtiyacın tatmlnl farklı karakter alır. Klml hafta sonnrıd» yebir dıjına gider, kimi de kadeh karşımnda eam dafıtır. tçkiye ra^brl. fiyatlardan tiyade, bayatın t^.üyikına bağlıdır. tnhlosr maddelerine lam yapıldîkça, bir reaksiyon nyv nır. Sljarayı veya rakıyı bırakaraklarını söyliyenlere ras lanır, Fakat g'eçim (rürüikleri atırlaştıfrı nispette, di:;»r ihtiyaçlardan biraz daba kesip parasını Tekel maddelerine yat'rsnlar çoŞalır. Tahiî olarak, bfitçe raridati da artar. Lakin kszanan halk de|il, tnbisarlar Idaresidir. Ankara. 28 (CumhuriyetTelkes) Büyük Millet Meclisi genel kurulu, bugün de 1960 malt yılı bütçe«i ürerinde çalıştı. Ve BasınYayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi ile tmar ve îskân Bakanlığı bütçelerinı kabul etti. Böylece bütün Bakanlıklar bütçeleri üzerindeki görüfmeîer bitirilmij olmaktadır. Yann bütçe tasansının son maddeleri konuşulacak ve Maliye B»kanının bir konujmasiyle bütçe görüşmeleri tamamlanacaktır. Dün gece Erzurum D P. milletvekili Mustafa Zeren'in bir önergesi kabul edilmiş. Meclis sabaha karjı saat 2.30 a kadar çahjmıştı. Gece saat 2 de Sanayi Bâkanhğı ve Petrol Dairesi Başkanlığı büt Arkası Sa. 5. Sü. 4 te liargaret ve nişanlısı dün kiliseve jîittiler İstanbııl Htıkuk Fakültesinden bir öğrenci prensesin adını taşıyan bestesini, düğiinde çahnmak üzere Margaret'e gönderecek Londra, 28 (a.a.) Prenses garet ile nişanhsı Antony Arrasfc rong Jones bu sabah Windsor şa» tosunun Kıral silesine mah?us küçük kilisesinde Ana Kıraliçe. Pren» Philip, küçük prenşe? Anne ve prens Philip'in annesi Prense» Aliee ile birli^te pazar âyininde hazır bulunmuşlardır. Prenses Margaret'in Anthony Armstrong Jones ile nişanlanması münasebetiyle Hukuk Fakültesl ögrencm Mete Tarhan tarafından enteresan bir tplgraf çekilmistir. Ö?renci bu telerafır.da, b<";*eledi?i Margaret adında bir parçanın. nişanlıların dügününde talep etmijtir. Turhan Feyzioğla Haluk Şaman Büient iııvıt V. C. toplantılarmda dinî konular üzerinde dııruldu D. P. Fatih İlce Başkanı Dr. Sargui: «Demokrasi devrinde kimseye çarşaf giyme; diyemeyiz» dedi Ramazan ayının girmesi ile birBeyoğlu tlçe Ikinci Başkam Valikte, siyasi toplantılarda yapılan hit Cebeci ise; «D. P , iktiaara gelkonusmaların agırhk merkezini i meseydi, memleket, tamamen «din» konutu teskil etmeye basla | dinsizleşecekti» diyerek CH.P.nin mjtır. din konusundaki tutumunu fiddetle Kitekim, dün Şehreminl, Allpasa tenkid etmistir. öte yandan, D. P. Malta Hocare Kagımpasa 14 Mayıt Vatgn Cepheıl ocaklannm açılış törenlerinde üveys Ocağının yeni lokali d. dün konusan hatipler, bu konu üzerin saat 14 te törenle açılmıstır. Tö • j nende mahall! hatipler tarafından de uzun uzun durmuşlardır. Bu a yapılan konuşmalar, binanın damırada D. P. Fatih î'.çe Başkanı Dr. na yerleştirilen iki hoparlörle büömer Faruk Sargut: j tün mahalle halkına dinletilmistir. « Demokrasi devrinde kitnseye Aynca, lokalin civarındaki sokakçarsaf giyme, diyemeyiz» demis; lara çok büyük bir bayrak ve üInönü'nıin korkak ve becenksiz bir zerinde «Demokrat Parti hizmetidevlet adamı oldufunu ileri sür nizdedir» ibaresi bulunan bir dömüştür. viı asılmıstır. yurda döndü Diyarbakır 2fl (Telefonla Dort ve müttefik Pakistana yapmıj oldugu îiyaretten Ankara'ya avdet etmekte olan Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve beraberindeki heyetimiz T. H. Y. nın Sel uçafı ile bugün saat 15.55 te Abadan'dan Diyarbakır'a gelmiştir. îran SebicsaT Barar, dji^.Becfyj hının misafiri olarak Abadan'da geçirmiştir. Cumhıırbaîkanı, hareketinden iince Şah ile hususi bir görüşme yaptr.ıştır. İstanbuldan çekilen telgraf Ramaıanın ılk gnnu sâkisı geçti Dün pazar olmasına rağmen polîs ve jandarmaya hiç bir bâdise intikal etmedi, halk ekmek ve pide bulmakta sorlıik çekti (Yazısı S inci eahifede) D O ' İ T t Î K "Şu kfcpekffe'fif«yînün,~»eh?icnTzîn^nîf*«Tiş#»inde halJta para raukabili teşbir edilmektedir. Aralanndaki büyük dostluk ve samımiyet para verip onları seyreden ir.sanoğlunu imrendirecek kadar Düyüktür. * Omyörük dün vefat etti Meclis, seçim kanununu değiştiren tasarıyı göruşecek MiHetvekiIi seçimlerinin 15 mayıs pazar günü yapıîacağı söyleniyor Ankara. 28 (Telefonla) 1360 malî yılı bütçesi yarın Maliye Bakanının bir nutku ile kapandıktan sonra meclisin hemen bir dinlenme tatiline girmeyecegi bildirilmektpdir. Zira bütçe müzakerelerl | esnasında geçici komisyonda tet J kikleri bitiren Milletvekilleri Se [ çimi Kanununu tadil eden tasarı • Arkası Sa. 5. Sü. 3 te C H P Beşiktaş ilce kongresi elektrikii hava içinde geçti O Delegeler bir saat süren sıkı bir yoklamadan sonra teker teker salona alındılar. Bir müddet önce, çıkan hâdiseler mış bulunan üyelerin de halen dedolayısiyle yarıda kalmış olan C. legelik rasıflannı muhafaza ettikH.P. Beşiktaş ilçe kongresi dün ta lerini ve bu bakımdan kongreye mamlanmış ve ilçe başkar.hgma 64 katılmaları gerektiğini ileri sürmüs j oyla Nurl Berker aeçiİmiştir. Ber tür. Kongre, çoğunluğu, bu teklifi ker'in raldbi Hakkı Yılancıoglu 58, kabul etmemistir. teskilit İçinde huzursuzluğu orta dan kaldıracağını bir beyanname Bir kız öğrenci kayıp yayınlıyarak ilân eden üçüncü aPoliı, lî günden beri kaybolan day Bedrettin Çalışkur ise 27 oy genç re güzel bir kıı öğrenciyi aalrnıstır. Çok gürültülü ve elektrikli bir ramaktadır. Bundan 12 gün önc« Şehreroin j hava içinde cereyan eden kongre de, delegeler, bir saat devam eden deki evinden çıkan ve bir daha ve çok büyük titizlikle yapılan bir geri dönmiyen S. adındaki kızın, yoklama ile, teker teker salona a bir cingyete kurban gittiği veya kaçınldılh lınmıslardır. C.H.P. il merkezinde baskaları tarafından ki küçük salonda yapılan kongrede tahmin edllmektedir. Çapt Kız Sanat Enstitütünde de îsmail Gürdap adında bir delege, geçen defaki oturumda tâkip ettik okumakta olan ve 16 yaşmda buleri hareket tarzlan dolayısiyle tl lunan S. nın, evden çıkarken bir Haysiyet Divanı tarafmdan parti tek satırhk bir mektup bırakmaden ihraç edilen, fakat haklarında yışı, onun umuimadık bir hâdiseye alınan karar, Yüksek Haysiyet Di maruz kaldıçı ihtimalini kuvvetvanı tarafından henüz onaylanma iendirmektedir. "Tarsııs,, yolda kaids Ord. Prof. Dr. A. Sübeyl Ünrer Jjoçent Operatör Çevik Alp Prof. Dr. AIi Esat Birol Halil öiTörflk Ankara: 28 (Telefonla) Eski Adalet Bakanlarmdan Konya Mü* İetvekili Halil özyöriik bugün öğleden »onra bir kalb krlri netlcesinde vefat etmiçtir. Uzun yıllar Temyiz Reisligi vazifesinde bulunan özyörük 1950 seçimlerinde D P. den aday gösterilmiş ve tstanbul'dan milletvekili çıkmıştır. îlk Menderes kabinesinde Adalet Bakarhğı yapmıs büâhare Iç Işleri Bakanlıgında bulunmustur. Halil özyörük bir raüddetten b«ri kalb rahatsızlığından mustaripti. Vücudun muhtelif yerlerine fotbik edilen igne ile hastaları tedavi sistemi Asırlarca önce Çinde, bugün de bazı Avrupa nıemleketlerinde tatbik edilen bu usul bakkında Ord. Prof., Prof. ve Doçentlerimizin fikirleri Amerikadan turist taşımak için iki sene müddetle bir yabancı şirkete kiralanan gemi, kazan borulan patladığından Pire'de kaldı îkl yıl müddetle kiraya verilen ve Amerika'dan turist taııyacak o!an Tarsus gemisi, yolda bojuldugundan Pire limanında kalmıştır. Kaıan borulan patlıyan Tarsus'un ne zaman yola çıkabileceği bilinmetoektedir. Dlğer tarartan, Afrika Hhillariyle FranM aragında çalıst'ırılmak flzere, bir Ingiliz firması tarafından kiralanan Ankara gemisi, 28 martta limanımızdan ayrılacaktır. Ankara, yaz programına 8 haziranda baslıyaeak ve ilk seferini Palma'ya yapacaktır. Rusya, Endonezya'ya 250 müyon dolar verecek Bogor (Endonezya), 28 (a.a.) BugünBogor'da Sovyet Başbakanı Hrutçef ile Endonezya Başkanı Soekarno arasında imzalanan iktiladi i?birliği antlaşması gereğince, *ovyetler Birliği Endonezyaya 250 tailyon dclârlık kredi verecektir. T yıl içinde verilecek olan bu 'kredi Endonezya sanayiinin kalkın lınlması için kullanılacaktır. Malen işleme fabrikaları, kimyevi Radde fabrikaları kurulması ve liraatin genişietilmesi bunlar arafındadır. L l n E R PÜVAN R A Y B E T T İ DJn D<.ln.:ıiıahçe Stadmd» rry.Kr,,^ millî lig maçında Iftanbuîspor, Lig liHfri Bcşiktaş'lan bir pııvcn almış: maç 11 berab:<re hitmijtir. Yukarıdaki resimde, mücadeleli geçen karşılaşmadan bir an görülüyor. (Tafsilâtı ve diğer haberleri SPOR sahifemizde bulacaksınız) Aaırlarca önce Çin ve Japoaya'da tatbik edilen vücuda İJn. batırmak »uretiyle yapılan tedavi listeaü; Fransa ve Almanya'da doktorlaı tarafından tekrar el. ahnmıştır. Bu «ekılde ülser, müzmin romatizma, kalb, mide, bas«Jn»ı hastalıklarınm tedavi edildiği; hattâ çocuk doğuramıyan kadınların vücuda iğne batınlmak «uretiyle çocuk doğurmalarmın mtımkün olabilecegi ileri sürülmektedir. Şimdilik Fransa ve Almanya'da tatbik edilen bu tedavi »isteml hakkında »ehrimizin tanınmıs Ordinaryüs profesörleri ile profesör ve doçentlerin fiklrlerini sorduk. Istanbul üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü müdürü Ordinsryüs Pro | fesör Dr. Süheyl Ünver bize şun { ları söyledi: « Bunu 34 bin sene evvel eski Çinliler yapıyorlardı. Bizde de Sinop tarafında köylüier arasında ynpılmaktadır. Bunu bizzat goren Doktor Ali Şükrü Bey bana nakletti. Şimdi Avrupa'ria yapılmakDÜD s e h r i m i z d * l k i trafik kazası o'r.îuştur. Boş^ancıda devriye getadır. Amerıka'da da tatbik edili polis. Belediye o'obüsüne çarparak kendisi yaTa'anzen b i r s u v a r mekte oldufımu dıydum. l'tanbulmıç. ah da oîrmiştür. U=kıidardaki t rafik kszasmda i«e 60 yas'.anndaki bir 5ahıs,'52U7 plâka numaralı da da Kafka<yali bir dnk'or rotaksının sslemesine maruz kala rak ağır surette yaralanmıştır. Resimde, Bostancı'daki kaza' sb Arkam Sa. S, Sü. 6 da rülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog