Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHUBtYET 28 Şubat İMO Hakem Adalet lehiae bir penaltıyı venaedî. Fakat. Fenerbahçe Adalet'i penaltı ile yendi: 10 Beykoz, Vefa berabere: 11 Müsabaka hafbuuH mm giizel maçlanndan Mrtei > oldu. Goller üdntl \ devrcd* atıldı F«a«rbahç« Adalat man b« hareketli karvümşma jmoanim ki( kalırdı. Gerek Vef» olıun, fercks* Beykoz 90 dalkika boyune» •»•;• asıldılar ve puanlan 11. Bir mÜMbakada şey dünkü DMÇU olmu#tu. Oayvt Cüzal kar*h»tl*r, HfauU tatdr^io* elinden bırakaaıraa Mr hakMm, kaças p*oalta, hıt* y p kalaet ler • urtKr» j»l rtaa t»rr«tİT « Tath tatlı yaza doğru gıderken; tertibi hiç de iyi oynamadı Adalet ri topla ceza tahasına dalarken çelblrdenblr* soğuklara doğru dönen, takım halinde saha ortatında da me ile duşürüldü. Basri ceza sakapalı mı, açık mı, bel'.ı olmıyan ha iyi idi. Maçın yegâne güzel ha hası içinde yatarken hakem biraz bir hava ve nihayet bir millt lig reketlerini bir kurtansla özcan, tereddüt ettı ıcnra penaltı noktamaçı ki; havadan daha da tuhaf. . kaleci ömer'l »ola yatınp saga at sını gösterdi. Adaletliler itiraz ettıfı penaltı lle de Lefter vaptı. ti'.er Lefter'in attıSı peraltıda top *** Fenrbahçe'nin dünkü takımnı Fakat şunu da unutmamak Iâ7irn s?5 ko^eve eırerken ka'eci örner tertip edenîer mutlaka yazıtura dır ki: Dün Fenerbaheede sakat sola d^Şru çıttı Maç da bu golle H A C E T T E P E Arkara nın sevııen tasımı, mılli lıgde |ile bu isı gormüMerd'r Y"ksa dü oian Naci, hasta yatan kuçuk V'i* 10 bıtti. talıhsız maçlar çıkarırken bırden düzeldi. Dun de Izmırde şohrettafa, ?akat olan Niyazi, Ordu ta Hakemler Cezmi Basâr, M. jşünen bır kafsdan böyle bir takım li Goztepe'yı tek golle de olsa dize getirdı. Resımde, Hacettepa kımırda bulunan Can voktu... Snn^r, N. Dorken. çıkmsz. onbiri gorulüyor. Marın iki hSdisesi Fenerbahçe özcan • Nedim, AvAdalet« bilhasia *ol açık ve Dünkü maç için daha fazla T« ni Gürcan, Osman, Avıi SalftKANACA'YA 4LTİN .tlAU\LlA Kana.bj.a h.,i. U :ı , ı •ol içe dünku «Vur» emrirti veda ilk aHın madalyayı artıstik pa tınajda Barbara Wagner ve Robert renler mutlaka idareei de*ıller zılacak bir şey olmamalıdır Haf hattin, Şeref, Yüksel, Lefter, BasP»ul çifti kazandırdılar. Resımde, »ampiyonlar müsabakada ıken go dir. Çünki: Spor kelimesini ııfat lan forret T» bek olmuı Fener ri. rülüyoriar. edinenler ara"undan bu tip emir bahçe iyi markaj yapan ve miioa Adalet: ömer Vura!, Çetin VJ. f'ele eden Adalet karsısında bir Mürvet. Muhittin. Celâl Erol III, vereo^kler çıkmaz. Böyl* n a ; clb^to kl srrkl* ıercDı'irkü macı iriare eden hakeme iki pozi^yona gırdi o kadar. Devre Te?er. Erdoîan, Attilâ, Yuk«l redilir v» neti«*»i m»rakla bekleErdofan ARIPINAR iyi iriı» diveilein mutlaka (ârnSO 00 bitti. r.irdi. Daha eyıın baaından Itıbaolmalan Iâz:mdır. Çür.ki gozleri Adaletin bilhsssa sol iç ve ren takımlar birbtrlerinin oyunugcİTen, futboldar anlıyan her in daimî gurette faul yapıvordu 50. nu bozmak •« hfieun nran almak san' Adalet'ın lekine verilmiven dakikada Tezer topla Fenerbahçe istiyorlardı. İT dakikada Şlnat bir penaltıyı, oyunculann birıbır ceza «ah'ssma daldı. $ut atacaîı gole fiderkss Oı«r •• Arifio talenne attıjfr tekmeleri, çift vurtış sırada Osman tarafından düşürülolabileeek bir eeznnın penaltıya dü Durum bariz penaltı idi. Hamlrai olmıyı» f\maiuA 11* »«haçevrildigıni, görırvmis olamaz . ya kalıbınt eıkanrkra hakera Fakem vermedi. 81. dakikada Tetşte, dünku maçm kısaca ifade zpr'in fevkalâde jutunu özcan aynı nık Talu eok yerind» bir kararla Göztepeliler Hacettepe maçında penaltı kaçırdılar, ri buhlar Fenerbahçenın tnMf penaltı noktasııu fösterdi. Yine ku'tardı 70 dakikada Bas Genclerbirliği forveti A. Ordu müdafaasını aşamadı Bnslar tsveç kadın takımına itiraz ettiier Hakem 1. Profesvonel küme îig maçlaŞırzat'm çektigi penaltı kalenin heyeti itiraz iizerine müsabakanın filmini nna dün Şeref ?tadmda yapılan yanırdan Gazhaneve doj(ru ycl alIzmır. 27 (Telefonla) Bugön seyredip karar verecek iki musabaka lle devam edıldi. sehnmızde oynanan milll lig maç lar İlk devre 1 0 bıtti. İkinci dev dı. Kaçan bu goldea »onra devre rede 62. dakikada Grztepe bir pen İlk karşılasmada Galata, Emnıye lan, haftanın en buyük surpnzlegolsuz kapandı. ti 40 mağTup etti. Oyunun birinci rine »ebep oldu. Ankaranın iki ta altı kazandıvsa da Yılmaz bunu Squaw Vaile>, 27 ıHususi) Kıs bakalardan sonra yapılacak olan İkinci devred» takımlar yorulkaçırarak takımını beraber'.ıkten yarışında savı yapamıvan Kırmı kımından kuvvetli olan berabere »limpiyat oyunlan yannki müsa merasimle kapanacak. mamış, bîlâkii daha ıüratl=nmısetti. zısivah!ılar tarsftarlarını bir hay kahrken, Ruı kadın kayak takımı da 3x5 zayıfca olanı Izmirin îerdi. 60 dakikada Nu»ret'in krrHakem: Semıh Zoroğlu li üzüntüye ıoktu!ar. Goller ^ kuvvetli takımım vendi. kilometre bayrak yarışında tsveçnerıne Zıyanın attıftı follük k?fa kincı devrede atıldı. H Tepe: Cevat Necdet, Aydın | jutunu Anf kurtardı 62. dakikalılere tnağlup oldu Ruslar bu yeStat: Alsancak. Tayyar. Huseyın, Cahit K Ok j da »afida Ibrahimi bulan top bu nılmeyi hazmedemedi ve tsveç eGOnün ikinci maçında Ha^kflT, Seyirci: 1170 kı;i kıpmi sikâyet ettiler. Hakero hetay, Sami, Hayri, Halis, Oktay. j oyurcunun ayağından yerden BPV Suleymaniveyi her ıki devrede atHasılât: 7494 lıra yeti itiraz üzerıne müsabakanın tıgı birer golle 20 yendi. SivahG. Tepe: Nevzat Yılmaz, önder koz kales.nın sSlarıia gitti 1 0 Bu Altınordu. 1 GençlerbirllÇt 1 fılmıni sevretmeve karar verdi. beya7İılar, kuvvetli rakipleri kar Sedat, Mustafa, Atıllâ Guler, eolde kap?h kojeden gol yiven j SUAL A. 20 Maç karşılıkh akınlarla geçti. Ksdınlar 3x5 Kra. sısında basarılı olmalarma raÇmen Sıfk:nın hatası çoktu. Vefa'.ılar, Yuksel, Bahrı, Avhan, Rahmi. İ 1 Rngby kaç kisi lle oyayaklanna düsen fır«atlardan « ti İlk devrede iki taraf çıkardıkları i= 1 îsveç 1 saat04'21"4/10 attıklan gol için »evinmeden beoyunla ve attıklan gollerle 1 1 be Gol: D. 35. B. Oktay. fade edemedıler • nanır? 2 Sovyetler B 1 saat 04'22"6ni raberlik golürıü yediler. îsmaü'ın rabere kaldılar Altınordu muda• l B. BrHanys dışında Ilk 3 Finlanrilya 1 saat f5'47"5'in Buffinkfl maçlar fnkik atısını yakahyan Abduilsh, faasmm iyi markajı bunda rol oyj roillt fntbol maçı ne laman, 4 Polonya 1 saat 07'24"6 10 »nldan daldı ve üzerine çıkan 10 00 Taksim Anadolu nadı. ! nerede yıpıldı? 5 Almanya 1 saat OB'45'7/10 Baskın'a rağmen çok zor po7İ«von12 00 Eyüp D. Pa;a. | l Hsngri millet Dünva Hakem: Dcjan Babacan da topu deniz tarafındaki ka'e^e Kadınlar slalom : PinçPonu sampiyonlu&unn Altınordu: Turgut Cahit. Rıfplâ'eledi 11. Işte bundan jonra 1 Anne Heggveıt (Kanada) elinde bnlnndnrmaktadır? kı Oguz, Fikret. Hayati Adnan, taraflar birden duralariılpr ve l'49"6/10 Rüçün ynrdumuzda yapslaHuseym, Arıf. Bulent, Mehh. neticeye razı olduklarını grsterdı2 Betsy Snite (Amerika) crk olan milli lis maçlarının G. Bırlifi: Selçuk Ihsan, Ayler. CEVAP A. 19 proeramı su sekildedir : l'52"9/10 kut Oral, Kahraman, Tugay 1 tlk Modcm Olımplystlar tstanbalda : Hakem Faruk Talft A. Baga3 B. Her.neberger (Almanya) llhan, Ayhan, Orhan, Tevfık, Zey1896 yılınria AtlrM'da yapıldı 13.00 Ferikoy Adalet tar, M. Ali Ikizer. l'56"6/10 Geçen »enanin Turkıy» voleybol nel. ] HarbdPn sorra ıştır^k 13.00 Besiktaş tstanbalspor Vefa: Baskın Muhterem. Rahettifci bütUn Ollrnipyitlarda Bngfinkfi pr»jT»m »arnpıyonu Daniagafaka Avrupa Goller: 17 dakikada Oral (GB.), lzmirde : mi Arif, öz*r, Ismet îbrshim, sampıyon olan aporcu tsveçl: 28 jubat pazar: İYİ OTNAD1LAR Genç mil li takım namzetıen dun labah Dol «ampiyon kulüpler turnuvası için 38. dakikada Meîıh <Altınordu). Gençlerbirlijf Göztepe. Çftın, Mustafa, Nejat. Orc. Fredriksnon (Su kaysğı) dur. Mukâfat tevzıı mera«;tni mabahç» ıtadında Kaıımpaşa i'.e yeptığı maçta 33 beraberc kalmı» dun ıaat 18 da trenl» BulgariaHacettepe • Altınordı 3 Sporcularmız 19"i9 yılın Hacettepe. 1 • Göıtepe. t Bevzo: Sitkı Aydın, I«nıai1 tır İlk devresi 1 1 bıten maça Ka sımpaşa tarn kadrosu ile çıkımştır. tana gıtmiştir. Darüşşafaka 23 su80. M. kayakla husu«i stilde da ltalva dıktstrrü Musso iniAnkarada : Ha^an, Ekrenr. Ziva Yı'maz. ŞirGunun en heyecanlı maçı Hacet«Hazım Gazanfer, Fehmi Özkan, özcan, îsmaıl tbrahim, Fahir, batta Levski ile karşılasacaktır. atiama mınabakası nı/ı kupaflinı binıcılikte kazanDemirspor Altay zat, Nusret, M. Ali, Abdu'lph. Kayhan, Ahmet, Ruşen.» Resımde genç mıllıler maçtan once toplu Giden kafile 5 ıdareci ve 9 voley tepe Goztepe maçı oldu. Her iki Artıstik patma] gosterisi dılar. halde gomlüyorlar. bolcudan muteşekkildir. takım da başabaş bır maç çıkardıEkrem KAVTAT Kapanış merasıraı. Izmir'de sürprîzler haftası Rusya kachıslar bayçak yanşmda da mağlup oldu n ka^anıyor 1. profesyonel favoriler şeldi aceîtepe Âltmordu berabere SUAL Darüşşafaka Sofyaya gitti \ Bugünkü » program İyi bir Avrupa arabasından daha \ EKONOMİK ve KULLANIŞLI... Bir Amerikan arabasımn \ LÜKS ve KONFORU... ve üstelik \ DAHA UCUZ AMERİKAN tenezzüh arabaları için YENİ KOTADAN SİPARİŞ KAYDINA BAŞLANMIŞTIR ST&ND&RD ' I AUERIKAN ARABALAR • TAKSÎ ve HUSUSİ icın ideal bir Amerikan arabasıdır MÜŞTERİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE: Koordinasyon Vekâletince tevzl edilecek olan 85 adei Amerikan Ford Fairline 1960 modeli tenezzühün Mart içinde İstanbula gelmesi beklenmektedir. Sahiplerinin Şirketimizle temasa geçmeleri rica olunur • 4 çise benzınle sehir icmde 180 kiîomelre ve şehıı dısında 220 kiîomelre Yapar YEPYENİ BİR AMERİKAN FORD MODELl • 6 Bİlindiıli ve 90 be^cnr çrücundediı ö 1 J\l$UJ\M\MJ Halâskâr <aa& Cajd., No. 266, ÇankayaAp. Daire 1 riJ 47 30 26 4 8 4 0 M 48 26 96 telğraf STANDlstanbul Ford Falcon, standard Amerikan arabalanyla aynı genişliktedır. Manevra kahtlıyetıni artırmak, kolay viraj alıp, rahat park etmpk ımhâniannı sağlamak üzere boyııntiakı lüks uzunluktan tasarrııf edilmıştır. Dünyaca tanınmış İsveç Malı SALZGITTER EISENHANDEl E K FEDEPALALMANYA DEMİR VE ÇELİK DEVUET SANAYİI İMALÂTI • • • • • İNGOTLAR,BLOKIAR,PUÂTİNALAR; CUBUKLAR,LAMAUAR | PROFÎLLER. PUTRELLER, DEMİR KONSTRÜKSİYON VE PARCALARI ; BETON DEMİRLERİ ; SAÇLAR mm INCE.ORTA.KALI«ı GEMİ İNŞAAT SAÇLARI TAKMA MOTORLARI ithal etmek isteyen 6ALIKÇI VE DENiZCiLERİN Şirketimizc müracaatlan menfaatlan icabıdır • • BANDLAR,TELLER; BORULAR i Türkiye Vegâne Sotıcısı ı Mütehassıs elemanlanmız, her türlü teknik ve ticarî izahat için emirlerine âmadedir ÇELİK MAKiNA Tîc. Ltd. Şti. BEYOĞLU İSTİKLÂL CAD.386 TEL. 4446 73 Galata, Bankalâr Cad., Bankalar Sarayı, Kat: 5 tâl.: 44 73 70 Telg. ÇELM ATED istanbul Çirketlmiı E«a« Mııkavelename^l hfıVümİprine ePr» 19^9 nenesi Hissedarlar Umumi Heyeti Alel'5'ie ToptarıtiM 24 Mart 1W Perjembe pinü saat 11 00 de istRnbul'da Yeni Pnctahar'p Csdd°si'nde Garanti Han'ındaki Şirket merkezinde yap'.lacak ve rsaîıdaki ruıname gorüşulecek tır. Bu toplantıya katılmak ls'iyen hi«=edarlanmız!n, bizzat istirak edecekleri gibi hissedarlar arasından veya hari^ten spçecekleH bir vekil ile kendılerini temsil ettirmeleri mümkundür Verilecek vekâletnamt nümunesi asagıda göst»rilmi?tir : r cElka Klyaflı Plâka Sanayii T.A Ş.'nin 1950 hejap senesi Alel'âde Umumi Heyet'"Toplantısında beni tem^ile ve Esa» Mukavelename ile Türk Ticarpt Kanunu'nda yazıiı hak ve salâhiyetleri kullanmaya merun olmak uzere vekil tâvin ettım » Türk Tıcaret Kanunu'nun 3^2 r.ci maddesi gereğince Şırketımizin 1959 ienesıne aıt Bılânço, Kir ve Zarır He'abı. tdare Mecli«i ve Murakıp Raporları, bugunden itıbaren ve Umum: Heyet Toplantıaını takip eden bir gene müddet'.e rauhterem Hiaaedarlanmızın «mirlerine ânade tııtulacak ve bunlar Şırket markazind* jörülebıleceji gibl birer »uretlerı de arzu eden hisaedarlara v«rile««ktir. Toplaotay» tştirak edccek olaa muhtaretn Hissedarlanmızır. İT Mart 1900 tarihin* kadar Şirketimiz merkezine müracaat ederek firiş kartı almaları ve belli gun ve saatte toplantıyı teşrıflerl rica va ilan olunur. R CZNA MK: 1. 1. Elyaflı Plâka Sanayii T.A.Ş. İdare Meclisi Reisliğinden: Alelade Umumî Heyet Toplantısı İstanbul Hilton Otelinde kullanılan v« dünyacs meşhur SCHLAGE Kilitleritıi 4 üncü Kotadan ithâl etmek istiyenlerin yeni modellçr: niıı izahatını ve proforma fatura için müracaat. Glob İthalât İstiklâl cad 213 '1 Santral Han Tel: 44 67 40 Makina Miihendisi Aranıyor Asgarl 3 senehk teshin ve tesisat 'şlerinde tecrübelilerin müracaatı. Biı sene Ankara'daki santiyemızde çahşacak bılâhıre tstanbul a nakil edilecektir. Müracaat: Tonhane Boğazkesen caddesi Sungurlar Han Tel: 44 28 08. ITHAL MALI Tuptancı raağaza sahibi olup da ıthalâtçt firmalan bulunmıyan muesseselere en mu=ait şartlarla, i^tedıkleri ithal malian IV. Kotadan ithal edilır. Galata, Fermeneciler, Kardesim Sokak Bereket Han No. 11 3. H Apalrk 1*5« tarilıU Bllanço v» Kâr ve Zarar He=aDınm kabul *m t»*nbi «• kann wm tarffücdn tesblü. c I&MT* M « U kzaian li» Munücıplarıa 1959 sanesd 1CJ«T» Hecdial v» Murakıp Raporlarının okunma.=ı ve muz?kere'ı. muane'.ât; doUerutrU tbrtaan 4 MtVldeti Mten İdar» MedlM Azalsrı lle tatr veya mUtaacldit rrurajcıbm seçlmi«i. 5. fclar» M«elisl Azalan B« Murafcıplaraı 1960 senesi ucretlertr.m ve odemne şeklllerirvin W«bıtı. 6. Tıirk Ticaret Kanunu'rnjn 334 S3î inct maddeleri mucıbuıce Idare Mec'.isi Âza:arının Şlrketle ticarı muameleler yapaM^meleri et i^tıh?aH.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog