Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

28 Şuhat 1960 CUMHURtYET BfcŞ ^ıııınınıniffiııııifffffiiffiifiiffftfifiifftırırftfffffffifrrufiiTfffirfiiffiffinııififiıııtnfiıifiıııifHffiıııiffifiıruftnm Baştaraf' T inci sahlfede keresi sırasmda C H. P. M köylerinin kalvapılan tenkid vekilleri orman killeri tarafı' stır. Hu^man'ın k'.Tidırılması için bütçeye konan leri cevaplanc!cevaplan, diğer Bakan'ann cevap bir milyon liranın. bu konuda mev (Baştarafı 1 ınci sahifede) lar'ndan farkh «ekilde sert olmus, cut bir kanun geregince 80 milyon mıt, öfrenci ı»yısı çoğalmıs (Baştarsfı 1 inet ıshifede) A. Ş. nde Gaıiantep Mebusu Cevarada sırada: «Ne oluyorsunuz böy lirava çıkanlmasını istemisl^rdir. ve lojman huhranı sfırlasBurhanettın Onat idare meclisi â det San İdare Meclisi İzasıdır İe. mütemadıven dır dır oturup Bu husıısta verilen bir önergeyi mıs.. Cniversite Te yüksek oKayseri Şeker Fabrikası A. S. zasıdır. da rhn'evin» eibi hitaplarda bu baskan oya koymus ve reddedildinde Kayseri Mebusu Osman Kakal Sğrenci barslsnndsn yaMamsa Patnuklu Mensucat T.A. Bunun üzerıne lunrr.uştur Bakamn böyle bir li Sıni bildirmiştir vuncu İdare Meclisi âzasıdır. pıltnıs tasarrnfn haklı rö'îtere Ş. de Mamsa mebusu Muzaffer itiraz etmişler. önersan kullanmaması eerektiğı husu muhalıfler Konya Şeker Fabrı:ası A 3 nde bUmek çüç~ Kurbanoğlu idare meclisi âzssıdır. sunda tenkidler yapılmış ve: «Ayıp genin kabu! edilmesine rağmen Konya mebuslarından Himmet Olç Bergama Pamuk îpliği ve DoD.P. I mebnglar arasında I avıp» rtıven Kasım Gülek. Baskan haşkaim reddediîdiğini söylediğini kuma Sanayii T.A.Ş. de tzmir men ve Nafız Tahrah tdare MecliBu meyanda da, bnrslara ıam temenni eIbrahir*ı KirazoS'unian bir ihtar ileri surmüş'erdir. si âzasıdırlar. CHP. den Abdullah Yaycıoğlu mebusu Kemal Serdaroğlu idare denler aı oimasa lerek Fıralm "tıYeni Çeltek Linyit Işletmesi A iki ihtar cezası almıştır Bu mesemeclisi Szasıdır. satı Snpbi Bavkam'ın yakaiaTfnkidler. ıddialar lerfin müz?k^resi sırasmda Maraş tcel Selüloz ve Kâgıt Sanayii A. Ş. İdare Meclisinde Amasya Mebuhemen hepsinde ması ve 65 arkadas'yle ihti CHP Meclis GruDU adına büt C H. P miüetvekili Hasan Fehmi X f f u s n s i konnsmalarımızın Ş. de tçe! mebusu Huseyın Fırat su Ismet Olgaç vardır. vaca terciim3n olması. tekrar çe üzennde kor.uşan Sırrı HocaoS Evliva ormar.larımızın 1970 vılında E * * v e hemen bütün bahislerde kendi«iile avBursa Kaplıealan T.A.Ş. nde t' ıdare meolışı âzasıdir oarti rekabetini kamcıiadı lu: «Yüzlerce vatar.dss kaçakçılık sıfıra müncer olacağmı söylemıs ~ Bİ fikirde oldnenmn7 savın Doktor Mükerrem Bursa Mebusu Sermayelenntie iktısadi devlet Meclis Reisvekili Cevaplandınlamıvan bütiin ~ Saro! ile, bn sefer, ilk defa. bir de nmumi kobaharesivlç ö'dürulmüstür Yatsk[tır teşekkııllerının hissesi bulunmak Agâh Erozan îdare Meclisi âzası(»nkidierr1'' oldnfn eibi mü nnşmada motabık o1du|nmazn görerek kendi larından alman vatandaçlar hudut dır j Tarım BakarlıŞı, Devlet Uret hrsabıma, doirnsn, çok sevindim. la bpraber 3460 sayılı kanunun mu "?.kaşa vire "bsivat vâdisine larda kurşuna dizilmiştir Ben buDığer bazı şirketler ıdare meclis me çiftlikleri. Orman Genel Mürakabesıne tâbi olmıyacak şekllde iirilklenc'i E Edlrne'nin D.P. li •evimii milletvekili nu isnat ederim Şavet edeme7«»m lennde D.P. mebuslan bulunmakd'jrlüğü ve Devlet Meteoroloji 104 adet şırket mevcuttur îktıssdi mehusluktan istifava hazır'm A l?leri Genel Müdüriuğu bütçeleri E MeelU kürsilsiinden fecen fftn «bit b»»ın hfir2) ricarct batcesınde. £azedevlet tesekkülleri ve iştiraklerıy ta ise de bu sirketlerdekı İktısadi = rivetinin dejil. basın hfirriyetini sniistimal ecaba ben ispst edersem hükümet nin kabulünden :<ler mesnl Vekilin sn sözlesonra. Ulaştınna le k'iru'muş olan bu şırketlerdeki Devlet Teşekkulü hıssesı pek cüzide ıstifa eder mi'» «eklinde bazı RakanlıŞı ve Devlet Hava mejr S denlerin dflsmanıyıı» diye bafırdı. rini naklettiler. «Istikrar podır. Yu?de 30 ve rlaha az nıspetteidare n^clısi âzası yekunu 743 tür. ^ Hah sSvle. Tastamam dobra dobr», tititikasını idd<a edildiSI gibi dır » iiiialar ve sorular ortava atnrs ' danları ıstetmesi bütçelerinin Bu ^ekıl ie kurulmu$ şirketlertIr E p»tıp biz de »vleviı. Tlatt» yalnıı biz basın cnflSsvorıist tesirler ka'^ısınCevap >az;sının muntevasmda 21 ilikte müzakeresine geçilmistir. den S'Jkerbank TA. Şirketinde E »ensnplan defil. az çok »klı basında, biitün d3 glmadık. Bn tedbirler ikD.P lı mılletvekihnin ısmı geçmek riastırm» bütçesi «Sns be!» meclis reisvekili Kayseri mebusu tisaden eerı kalmıs memletedır. Ancak bunlar arasında ısmı Gümrük ve Tekei Bakanı Hadi ' Müzakereler sırasında C.HP. re E T»t»nd»sların da aynt flkirde •Idgfnna «fiphe ibraiiTi Kirazoğlu idare meclisi ketierde tatbik edllmek tlıebulunan D.P. Antalya Milletvekili D P. lilerin yaptıklan konuımalar = yok. Hü'man ise jfivle demistir: âzasıriır Hattt niye yalnt» basın htirriyeti? Biz. Burhanettin Onat, hatırlanacajı re dflnvaca kabol edilmistir.» « Burava C H P arhna vok dan sonr* Bakan Şem'i Ergin söı ~ Aviın Tekstil A. Ş. nde Aydın üzere .birkaç gun once Mecliste Dizdarr.glu. vok YaScıoğlu vok almıs ve demir, deniz ve hava yol Z. meieli. hiç bir n m ı n lıntnn detil, lırar i'leE8er Vrkilin ifadesi gaıemebu = !an Hüsamettin Coskun ve Kauçuk Sanayii Şırketindeki göreHoraoŞlunu çıVarıvnrlar Bunların lan ile PTT çalışmaları mevzuun E rinde sniistim») yapanlann dösmanıyız. Biz. teciler tarafından vanlıs 7apNecati Çelim tdare Meclisi âzast vinden ıstıfa ettiğini bıldırrmştı. sövlediklerini t«mail Rjçtü c.ksa. da genis izahat vermiştır Politj E yine meselâ. aslt dinin de|il. dini oy sandıklatedilmemisse bir tçnaknzn dırlar. kadan tamamen âri bulunan bu ^ rına »okanlann düsmaniTi». Ve i!h Daha once de vazdığımız gibi, Fprit Melen çıksa söylemez > ortava knvnvor. Bir bakıyorDenİ7İi Menrueat Sanayii A. Ş.C H.P. nın göruşu, mılletvekıllerikonuşma D.P ve C H.P mılletve Ş Bn. ırerçi birsz Frsnnziann «La Palis haıungı, ati7İ3rda mnhte»em Bu sekilde kon'i'masına itıra? ende Penzli Mebusu Turan Baha nın bu gibi müesseselerde gorev kil'.erı tarafından alkiflanmıs v* = kikati» dedlkleri seve benzedi Hani adam merefah ve kalkmma edehiyatı. den C H P den Ismail tnan'a da neticede Bakanhk ve Devlet Hava dır îc'pre Meclisi izasıdır. kabul edemiyecekleri merkezinaeBir baUıvorsunn, «iktisaden «Sus be» diven Büksn, Inhi'gr mad Meydanlan Işletmesi kabul olun E z»r tamna «Blmeden bir çeyrrk evvel havatt» Jüt Ipligi T.A.Ş. nde Aydın Me dir ve bu mecburıyetin Anayasa j E idl» dive vaıdırmm. Onnn flbi. «eri kalmts memleket» ve delerine vanıian ısmlar fl'tGnde muştur t tdar« icabı oldugu belirtilmektedır. Aybusu Hüsamettin Coşkun E Doktorl» mntabık oiıruunna tamamivlr mo «dünyaca bn menıleketler dıırmu» ve «zam'nr içW satıjlan'i âzasıdır. Mütaakıben Çalışma Bakanlıgı tabikız ama. Eflçplclim (madem ki. Amrrikavı rıca bu konuda bir de Yargıtay icin kabnl edilmis tedbirler» nın artısına vo! açm^ştır» demiş bıitçesirin müzakeresine jteçilmis ^ Sut Sanaviı A. Ş. nd« Ağrı Me karan bulunduğu, Mecliste tahk'= Brnek slmak moda oldn) bir Confidential meetarzmda terimler.. Ta o. ya tir tir. C. H. P Grupu adına konu E mnası rezsiet cıkararak dive biitün Amerikan busu Selım Yatağan İdare Meclisi kat onergeleri konuşulurken, C.H. hat d3 bu. Fakat ikisi hir aMutaak'ben Gümrük ve TeVel $an Zonguldak milletvekili Musâzasıdır. E basmı sürfl sOrt mahkemelerr ve oradan haP. Adana Milletvekili Suphi Bayrada olmaz. hütçp'i bitirilmis. Te tafa Saraç'ın. Sebati Ataman'ın icB Tohum Islâh ve Üretme A. S.kam tarpfmdan açıklanmıştı. Bay3 nislere mi k»l Genel MüHü'Ififü bütçesinin r a a . ı m hed<*f tutan sözlerine bir = nde Kııklareh Mebusu Dundar kam. bu Yaıgıtay ı^tıhadı dolayı3) Dün sivaset havatımuı tlâhi dokter! fa«ı!larına geçıldikten sonra sa cevap' vermek üzere kürsüve gelekant tdare Meclisi âzasıdır. bir vakitler t?!em ve fırçasivsiyle, Meclisın bir karar alması bahki oturuma son verilmiştir len Ataman'ın «Mustafa Saraç deniU'.fc Gıda ve Sabun Sanayii T. zaruretinden le emsais'7 incelikte canlanbahsetmış, mezkur Ofleden sonr.iki oturnm len ıdamın» diye söze baslaması dırmis büvük bir sanatkârın tejekkul ve müesseselerde gorev Me'ısin öSlerion «nnra »aat 1S te Meclisi birt>irine katmıstır. C. H. ölütn vıldönüma idi. Cntnhnalan milletvekıllermın, mılletvebaslıvan toplantısmria Tekel Ge P. liler ayaSa kalkarak sıra karivet bir karikatarSnfl ravınkıllıklerinin sakıt olması ve aldıkn»l Mü'dürlüî'j bütçesinin de fasıl pak'.arını vurmaga ve Ataman'ı İ"^Vçen"AÎkbmb«'d»' nefi» bir karikatür vardı. laraak «nrftiyle Cemal Nadiları odenekleri iade etmelerı geları mÜ7akere ve kabul ohınmuş. protesto etmeSe baslamışlardır E V l t k i kisi radvonnn başın» fecmisler. Biri: rin hSlırasını andı. Karikatürektığını ıfade eyleraışti. T»hn, diyor. bizim psrtide »mma da mütaakıhen, Tar'm Bakanlıg:, Dev Bu arada Mustafa Saraç kürsüye = rün bajliÇı: «Partlcilik bonİktısadi Devlet Teşekkülleriyle let Üretme Çiftlikleri, Orman Ge dojru vürümek istemişse de Melih = çok «a»»! varnn». îki «enedir boynna istifa edi lar olma*a rerek..» SanatkSbunlar tarafından kurulmuş mues ne! Müdürlü^ü ve Devlet Meteoro Kemal Küçükfcepepınar kendisine = vorlar. h*l« bitmedi. nn can'andırdıSı sahneler: seselerde gorev alan mılletvekilleloji tslerı Genel MiidürliiSü bütçe mâni olmustur. Gürültüler biriz E H»kik»ten »yle. Hele, »on »eyabatmden Tnkarıdan asaÇı ıslatıîmak, lerinin birlikte gorüsülmesine ge hafifleyince starafı 1 inei »ahifede) rinden bir kısmının ısmının açıkAtaman: «Müsaade E »onr». »ayın Adn«n Menderet'e Hataydan çekarpnz k3bnfn koymak, »vaçilmistir. ec'in sözümü geri alayım Mustafa E kilen t«l?rsfların Miyifi. e | e r oranın tflm n«kadinm bırbuçuk ya lanmıs olması dolayısiyle mesele kadınla iından tple cekmek ve defe Saraç'a adam dedim, sözümü geri E fusona seçmedivse. mobakk»k basabas çelmişTarım biltçfsinde konn«nlanlar bogazlarından eşarp ilgi çekicı bir safhaya gırmışur. şındakı Muhaîefetın bu husustaki tutuma CHP M»cli« Grupu adına konu ahyorum» demiştir. Ancak böyl» E « • ;ık öldürülmüstü Molarla 5' » bugünlerde belli olacaktır. Siva«etin ranvaffakıyeti. Insan L"«ak Milletvekili Avni U'ıl. bir tavzih gürültüyü büsbütün ar = ria ÜPni TCulühunde garsnn olaKlmler tel çekmedi kl! Kalaycılar Dersanların »eviye«ilnde kavdediDoratım Kurumunun çiftçive fai tırmış ve crtalık yeniden karısrak çalısan Mustafa L'ftuz ise aylen tekSmül ile öleülür. Ce deli olarradıgını ileri sürmüş. istıh rr.ıştır. NeMcede Baskan Sipahıo^ E nefi. Ar»ba«ılar Dernetf, Tenekeeiler Derneei, ni gece saat ikibuçuk sıralannda mal Nadir. hSdiseleri bn za salde sahann eenislediSini, bıına lu oturuf.a devam edüemiveceŞini E ve d»h», efendime •»yliyeyim kahveciler. kaeve geMıîırıfie meçhul bir sahsın viveden islerdi. Halbnki şim5 mukabil verimin sabıt kaldıîını snvlıverek nturuma 1 dakika ara Esaplar, keresteciler. dedlm y*. tiim Hstav hitecavüzüne uSradıSını re sonradi. yainız rakamları ve rejim : | E zava selmiş. ~ ve hattâ dü^tüS'iiü. bövlece ar'an vermistir. rian verd 8î ifadelerde mütecaviHattâ kelimeler bile »ynl. Hepsinde birer meself lerini dile getirmek vi:7tîe 2 5 oranır.daki njfu^un be5 .15 dakikalık paydostan sonrt A1E 7İn den'7 eri Sabri Sarg'.n oldutane «âbide. site, minnet, şfikrM, tesrifiniı, teb moda oldn. Şn bütce müzagüç bir durum arzeîti taman ve Sarac'm karsılıklı be£ ınu sovlemişti. kerelerinde. iktidar ve mnhaeini, zirai kredilerin basıbos bir vanls'iids hsksret b'i!undtı8unu E siriniz. en derin» ve»»ire v»r. Gene hılindiîi gibi. ifadeleri lefet men«npları hir defa da Talnıı, dikkat tttim, sayın Basiıakanın sevir takip ettiSini ve kontroldan j sovl«ven Baskan Sipahinflu bu E hirhirini tutmadığı daha doŞrusu Dun gece Spor Sarayında oynaon Tillık defişiklikleri norâ7.ade bulundugıınu kaydetmij, srzlerin Kabıttan çıkarı'masını tek E Hataylılara vaidı, bir kısıra telgraflarda «knraya'an hcv^nlarda bulunduiu için nan İstanbul basketbol sampiyona mal kıvmetler ve ictimaî seşöy'.e demistir: «Çiftçi borçların j lif etmiş ve bu teklif kabul o!un E cafcınız sanayi sitesi» diîer bir kısmında «meMustıfa TTğuz kansının ve ogluE selS tenekeeüerinkinde» «sanat sitesi» «eklinde sının fına'istını tesbit edecek olan viye hakımmdan tahlil etsedan şuphelı ı l i f k ' a r ve tn^sili mustur. Ancak Ataman: «Riyasenun V. r.''ı olarak adliyeye verilE yazılı. Fenerbahçe Modaspor maçmı Saler.. Rtı Maarif bütçeslnde teahhüre uframıs muhtelif Ziraat tin teklifinden bir mâns çıkaramamis ve t'Vif ediimisti. Ancak, = Herhalde, bütBn bütfln birbirir» benzemerı lâ"ivertlıler 71 66 kazanmaya j vapılamaz mıvdı? BanKa'i hesaplpnnda bnrç veku rlım Reisin tav7İM bir mâna ifa E mesı için. bari bir kelimeyi olsun de|i«lirelim, denİ7 eri ?abri Sarsm'ın vakalamuvaffak olmuşlardır. llk devrede e*ır.ivor» demistir. Bakanin" bu nu 300 milyon lirayı aşm:ştır. Avnjmsvu' tahkikatı idare edenle~ demıs olacaklar. yi Moda 39 3 i ileride bitirmis. if rıca tohumıuk borclan ise 200 kü sÖ7leri C H P . liler gihi D P liler E rin rl'ni. kn'ijnu baSlami'tır Bu kincı devrede Fenerbahçe çok iyi tkisinin de kökii avni v»... tarafından da protesto edilmiştir sur milvon liradır. Normal car! krenun içindir ki polis ilgililerı, Mus bir oyun çıkararak maçı kazanmış dı borçları, şimdiye kadar tahsili Baskan bu sırada Bakana «Bu «etafa Sargm'ın bahrive eri kıvafeti ve Darüşsafaka ile birlikte finale n'iım'tün olmıyar. yukarıdakı mık k'ide konusamazsınız. Size ihtar eile "l>n fotngrafmda bazı retiiş kalmıştır divorum» dpmiş. Ataman ise «Siz tarİTin har:cinded:r.» ler vaptırprak bugünkü tahmini sükune?! temin edin» seklinde c Final maçı gelecek hafts Içlnde «Topral\ reformn lâzımdır» eskâl'ni çizdirmişlerdir. Sabri A nkara'da. Tarım Bakamnın hnnriyle yapıvar> vermistir. Baskan. «Ben sü^u E oynanacaktir. Us?k Milletvekili Adnan ' Baştarafı 1 inci «Mhifede C.H.P Sargın'ın bu fotoğrafı ise basına neti temin ederhn Bu sizi alSka E • A | a n Veterinerler konçrecinde «fena» konnHakemler: Vahir Çolakoglu, Gün Çalı'koğlu Türkiyede toprak reRadyor.un günluk norrral yayınve bütiin vilâyet'ere gdndfrilmis« dar etmez» dive sert bir sekilde E «an bir hatip snst«rnlmı« v » kürsüden indirillarrada da bazı degişikM'îler ya formu yapılması meselesine temaS tir. Polis ilgüileri, Sabri Sargm' duz Aktug. E mis. Bn zat bir takım dertierden bahsedivorih'Trda bulunmuştur. Fenerbahçe' Batur 16, ömer 15, etmiş ve şöyle demıştir: «Toprakın fotoğrafını gazetelerde gören Bakanin konu'maj'nı mfltaakıp E mos. îstanbnl radyosn, Bzel bir sız çıftçüerimizin yekunu ehemmibutün vatandaslardan bu sahsın Tımçer 11, B. Güner 12, K Giıner. ^ Yine Tarım Bakanının bımıriyle. daha eTTi'.grul 3. Goktan 1 4 proçram tatbik etmivor yetlı bir miktarda çok olduğu hal bir kaç hatip daha söz almışlar ve kpndisini gordükleri anda en yaMoflaspor: Turhan 18, Neiat 1, Dün kendı'enyle gorüs'uîümüz de toprak dscıtımı kıfavetsiz bir Çnlısmn BakanlıSı bütçesi kahul vel toplanan Ormancılar konçretlndf de «fena» kın polis vcvs jandarma karakoolurarak Ssnayi Bakaniıgı bütçe = konnsan bir hatip snstnrBİmnsta. Ba zat da orBunun yanında lrna bîHirrrıelerini istemisierdir. Altan 20, Şengun 13. Ahmel 10, Yal j î s t a n b u I Radyosu ilgüileri, Rama halde kalrrnstır ~ manlarıtnızın vakılıp Ttktlmastndan şikâyet eçın 2, Ergin 2, Metin. bir program Veraset Kanununun bir neticesi o siiin müzakeresine geçilmi'tir z a n d o l a v ı s l v ı e ö zel H divordn. tatbik edilmıyecegini açıklamışlar larak zırai bünyemızde toprak oö= Anlasılıyor ki. Bakanlann balnndakian ljnmekte ve kıiçük çiftçi mıktarı dır. 2 koncTelerde. dojtrn da oİM, eîri de olsa, motıl her gün daha farlalasmakta ve buVerilen bilgiye göre, geçen y ~ laka ivimser davranılacak. tımtr de olsa siy»b larda olduğu gibi iftar topundan nun neticesi olarak da istıh=al ^ü Mİ!73kereler İM a kadar nsatıldı ~ da olsa. her sey tozpembe gSsierilecek. once, Kur'an. tnpun atılmasmdan cü azalmaktadır. Bu zaruret kar Saat 24 te çalısmalann saat Î.30 a E Bizim bilditlmİT bn konjrreier birer llmi uygun kadar U7atılması ve varın saat 14 sor.ra da akşam ezanı okunacak sisında içtıınaı bünyemize J ^ toplantıdır. Oralarda konnganlar, kendi «ahaiatoprak reformunu sağhyacak esat te tODİan^ması hakkın aki teklif ve daha sonra ney ile dinî musiki kabul edi'dikten sonra Sanayi Ba = nnda. mâtehassıstırlar. Bakan ise siyasi bir sahlı bir rejıme ihtiyaç mevcuttur.» icr» eriilecektır. bütçesinin müzakeresine ~ jiyet. Bnçfin var. yarın yok. D. P. Meclis Grupu adına konuBundan başka, bu gece, Ramar O balde? O halde tntolacak iki yal var: zanın birinci günü olması dolayl san Izmir milletvekili Vamık Tay^ devam edilmiştir. Bu arsda idar* şi ise Adnan Çahkoğlu'nun toprak I meclislerinde çalışan D P. mlllet E ^a kontrelerden vazeeçmell. yabnt. tabli daha siyle, Fatıh camiinde okunacak M Shake?peare'in görüşü üze j veki'lerinden Hemri Birant ve E iyisi. Bakanlan çatırmamak. mevlut, İstanbul radvosu ile yareformu hakkındaki Çnnkfl, Bakanlar oraya nibayet birer «*ernde durmuş, toprak reformu sö Mu«tafa Ba»naçık, kürsflye ge!e ^ yınlanacaktır. zıinün kolay ifade edilebilecegini, r e k kendilerinin para almadan ça = ref misafiri» olarak feliyorlar. Varsın, hir miAntalvadaki bar ve paviyonlar ama bunun İ7Shının guç olduğu lıstıkltnnı vt fene D.P. M Kemal = safir eksik olsnn da. ilim rahat konaısnn. ramazanda kapalı = Kestirrnrsi ba defil mi? S d } l d 20 fl . , , „ ,„,„.,,:, vann bas n u i l e r i sürmüş: «Ne yapalım. üç |Serdaroglu da 20 gtin evrel e«Iı« = Dsvlete ait şirketlerde'F~"B..t idare meclisi âzası oian görüşmelerini tahlil mebusfar açıklandı TekeL Tarım, Ulaştırma bütceleri Meclisten geçtî I ... Baş ağrısı bahane ( en böyiik valancilar Tek«a«'dan çıkıyormns. Amerika dısında ise Japonyadan. Her sene ku ^ liihe diinvanın dört bir tarafından 15 ilâ ?0 = hin «ralan» mektnhn gelivormnş. E Bnnlardan bir tanesini. fıkir edinmek icin = beraber okayalım: «thtivar bir adamın o kadar ~ eski bir dnvar saati vardı ki. islire i«'ive rak E kası'nın eölîe^i, saatin asılı tıulıınduŞu dnvar ^ da koraman bir delik açtı.» ğjj Bo knlübe <iva«et adamlarını katiyen ka S hul etmivorlarmıs. Sebebi nizamnamede bir Ş madde ile izah edilivor: «Kulübiimüz araatör = lere mnhsnstnr Me^lekten valanfi olanları aja ~ mavi7.» , 3 Maamafih sn noktayı da ilâve etmeden S e e ç e m ı v e c e t i m : «Yalanrılar Kuliibn» niin kuta Ş cn«n Habn ve O« : s Haiett isimli iki Amerikslı S sazetecidir. ~ 1 Dumanı doğru çıksın Ya «iya«et, ya ilim Bütün | 1 dünya teHii âzası Hanedan tuhafhklan Okuma | | yo!u Bekrinin imamîiğı 1 E .. Baş açnst bahane I ! Hanedan tulıaflıklan U ğurln kademli olsun. Inçiltere KıralKeM. s Bu şahsı gören *sa polise ' «T versin İDumanı doğru çıksın bekiendifi ribi bir erkek çocok dataı din = ya*a getirdi. «Daha» diyorum, çünkü veliaht S olarak bir tane zaten evvelden vardı. Bn ve S sile ile Kıral ailelerinin bazı tnbaf taraflanna S ısaret edelim. = Oostnmuz Yunanistanın Majeste Kıralırtjn. simdı Z9 yaslartnda bnlnnan. bir oîln var. !•" E veva bn sebeple bn delikanlı babasının yerine ~ ceçmek istrmezse. kıralın amcazadesi Preşıs = Piyer'in tabta çıkması liııra. = Pren» Piver ya«lı bir zat. Geyenlrrde t» tanbnl'a da feldiydi. Çolntn Ç»CU|B da y«k. E Olnr a . «Ben yorsunum. kırallık vap«tıara.» E <\iii mi, Ynnan tahtına kim çeçecek dersinİT? = Majeste î n ' i l t e r e Kıraliçesi Elizabeth'iıı = kocası Pren» Philippe. O da •t.ln Pren» Charlc» E namına bn işden feragat ederse Bir de bakacafiz ki. Pren» CHarles. zanün E birinde, aynı zamanda. bem Ingiltere, bem d e Ynnanistan Kıralı. Gel«in vüz bir p i r e top. = ö y l e s i n e azak bir ihtimal zannetmeyin, = taribte çok raisali v ı r . Hele, i«e biraz da poli = tika karısırs», ber sey mnmkündnr. * * * Okuma yolu Basketbolda Fenerbahçe: 71 Mod^ısoor: 66 U NESCO'nnn ,nznn tetkiklerden »onra. lop = Radyoda «Sahur» programı E *** =Ya sivaset, ya ilim îstanbul Belediyesi Tepebaşı Şehir Tiyatrosund^. la>ıp nesrettigi rakamiara çöre, dünyada E burüne bnçiin, 3» bin tane «azete çıkmaktadır. = Bonların 8 bini frünlfik. = Bcııce bu hesapta bir Tanlıslık «Imalı. ~ Bir defa Türkiyeyi ele alalım. t'tanbnlda çık»n E 50 den fazla gtinlük gareteyi bir kenara b;rm E kın. Haydi bnrası müstesna. E Fakat, ya Anadoln? Anadoln ramanımıtda E gazete doln. Resmi ilân tevziinin başında bntA = nan, idareei arkadasım Nasit Hakkı ring'dan ş telefonla sordnm. Malum ya. ipin ncn onun E elinde. E Söyleee, tamamiyle rasçele, Ikl, nç vilaV =: yet ele aldık. Hilen Erznrnmda 8. Esklsehirde E 7. Tokatta 4 (ki Tarhal'da çıkan blrl bnndan ha E riç) tane eünlük (azete çıkmaktadır. E Aziz Nesin'in bir yansından öJrendiSimi«e E Sore. suracıktaki Adapazannda günde 16 gazete E eıkıyormuş. E Eh... memleketimiz. oknma yazma büen E yüzdesi bakımından. dünyanın en ileri seviye E sinde defil. Ayrıca günde iiç bes gazete oknyav E nımız da pek azdır. = Vaılyet böyle olnnca, 30 hin razete ne if = mek. en azından 30 milyon filân yibi bir şey = olmalı. E Eîer defilse, UN'ESCO bütün dünyaya E Tfirkiyedeki «resmi İlân» nsnlflnO tavsiye etme E lidir. Gazete adedi çotalnn ve herkes bol bol E okusnn! ' Ş Bekrinin imamhğı H AM l E T ! S amet Ağaoğln'na acnornm, dofrnsn. = Ses alma Cihazları jthal etmek isteyen ithalâtçılara Proforma fatura veriimektedir. Sulionhcmom Kotırcıoğlu Hon Ko1 5 TEL: 27365T CİHAN KOM. ORTAKLIGI Kurıımumuzca Amerika'dan ithal edilecek ve mart 1960 sonlannda istanbnl limanma gelmesi beklenen 8000 ton Hidroiene Soya yag'imn şat. ma\Tia gibi deniz vasıtalarmdsn tahlive ve gosterilecek mahalle nakil ve istit ısi kapalı zarfla 4eklif alma suretiyle ihale edilecektir. Son tek.f vcrme tarihi 8 mart 960 günü saat 15.00 tedir Bu işe ait şarn^mr Bahcekanı. Yeni Valde Han kat 5 teki Kurunrırmız îstanbul Subesi Müdürliiğü Malzeme Servismden oedelsız olnrak temin edilebilir. İsteklilerin müracaî'Han rica olıınur Kurum, î'ıaleyi >apıp yapmamakta veys dilediğine % 'apiTıakta serbosttır Et ve Balık Kurumu İstanbul Subesi Müdiiı lüğü ,v^k layacak ' V . ™ . » " r i v T d o ' ^ . S î t u ^ . ^ ' H »» Parçalıva.ım^jt* yerden istif. ettigini bHdir E ntalvadaki bar ve paviyon sahip d e m l ^ ' r . D , , . I «.,., R l V l n 1 , , , K .,^.ı.ı wJ = Antal Tarım Bakamnın izahatı | Sanayi Bakanhgı bütoslnin k« ] leri müesseseîennı bir ay kapalı Daha sonra soz a'an Tar'm Ba1 t"ulflnden sonra Koordinâjyon Bsbulundurmayı kararlastırmışlardır. müzakeresin» E D i r ttalvan mecmnasında (Ogei) okudutuma Halk sinemacıların da böyle bir kam Nedim Ökmen ise Vamık l<anlığı bütçesinin karar almalarından endise etrr.ek Taysi'nin muhalefet mensuplamın eeçilmiştir. Koordinasyon Bakanlı E ° çöre Amerikada, 30 senedir faalivette bnlnictdialarıiı cevaplandırdığını, bu 5ı hiitçe^iiin , ] e kabuiü ile bir E "an bir «Yalancılar Knlübü» varmıs. Merkezi tedır. itibarla kend.ısmin bu meselelere günde 7 Bakanhk bütcesi kabul e = «isconsin eyaletinin Burlington adlı Uüçük ka10cveniden temas etmiyecegini söy dilmi«tir. (Gazetemiz baskıy» ve = sabasında. l^miş. kimvevi gübre. yılda nufu« rild'ği sırada Basın Yayın ve E Knlübiin istatistikleıim »3re Amerikada basına hnbuhat istıhsali, traktör Turizm Bakanlıgı bütçesinin miiTllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllliniillllllllllllllllffjiı adedi. hektar basına hububat is zakere«i devam edivordu. tıh?alindeki artıs ve mücadele ilâçlan hakkırda sarfedilen meb1.3.1960 tarıhir.den ıtıbaren lâg hakkında T'ikaveselı rakamsantrahmıza bağlı "telefon nular vermistir maralan aşağıdaki şekilde 10 sene sonra hic orman (PBX) olarak değiştirImiştir kalmıvacak Bastiftı l ınr*! «ahifetle 49 33 10 Bundan sonra butçenin fasılla* Içişleri Bakanlığının bilgisi olmarına şeçilmıstır Fasıllann müzamakla beraber telefonla mahallin Bactirafı 1 inci sahifede den yaptığımız tetkik'.ere göre, bu (Baştarafı ı ınci sahifede) vekili ormancı'ara. meslekdaşlan mahallerde bazı hasarlar olmustur. mektedıı • Acaba Prenes M»ıa» nm hak ve menfaatierini konımak ret. kocasının sovadını alacak mı, Bitlis Jandarma KumandanlığıÇıkan hâtiiseler doiayısivl üzere B M Meclisinde bulunmt nın verdigi İ7ahata göre. Merkez da kalmıs olan C. H P. Besikias yoksa kocasına bir ünvan mı pfrilerek? Bır haska ihiimale gore;.her imkânmın hazırîanmasını talep ilcede 5 ev yıkılmış. bu arada diM İ G R O S T Ü R K { etmis!erdir. Neticede genel kurul ğer evlerde çatlaklar ve kısmi ha ilce koieresi bueün Parti tl merikisi de simdiki hak ve sıfatlinnı kezinde veniden toplanacaktır. Bi' toplantısı, faaliyet raporu okun sarlar vuku bulmustur Ancak in lindiSi gibi. 1 kisinin Mağaza ve Satış Kamyonları 4 part!r1'»n mutafa7a edecekîerdir. duktan sonra yarın sabah saat 10 sanc» zayist olmamasına mukabil, ihracma sebep olmui bulunar bu Verilen haska bir habere ğnre. fazla miktarda küçük ve büyük knnsrede bugün a talik edümiştir valnı?. ilce bas Maraaret'in iradı evle;ıriikterj=nnİS. 11 LAVANT KOLONYASINI DA SATMAKTADIR. i ra Ç000 sterlinden 15.D00 steİıne Faalivet raporunda, idare heye baj hayvan telef olmustur Hâdise kpnı seoimi vaD'iacaktır çıkartılacaktır Düğünün ılkb^ıar 200 Grm Fiatı 400 Kr. ) tinın sunrr.akta olriuSu «Türkiye mahalline giden ilgililer zayiatın öte vandan. Ba^kanlan Yasarj da yapılacağı tahmin edılme^te ormancılıgı hakkında ana prensip tesbitine çalışmaktadırlar. KeçeH'nin Yüksek Havsivet Div^. ı jler teklif!» dikkati çekmiştir. 1933 Bitüs'in Mutki ve Meydan ilce nına veri'mesi fizerine bir roür!. dir. »zayı temsil eden idare heyetince lerınde 40 kadar ev hasar görmüş rfet veni baskan secm^mckte ıs^ar teklif edüen bellihaşM pren$ipler tür. |eden C H P Si«=li İlce İdare Kıısunlardır: j rulu. tl Baskanlı^ınm ikazı u'eBitlis'te «Orman tahdit, kadastro ve aDivarbakır, 27 (Telefonla) Dün 'rine bu va?ifeve Ha=an Basn Kumena.ıman işleri bir an evvel bi akşamdan beri Bitlis ve havalı^ın ' .":oi"u'nu ?pHrmi=tir tirilmelldir Y?pılacak her türlü de zelzele olmaktadır Bir C. H P. oca*ının anlıs müdahale. tamamiyle ormancılık tiireni hâdiseli ztcti Merkezi Mutki ilcesınde olduğu ilim ve tekrigine bırakılmahdır. tahmin edilen ve zaman zaman C. H P nin Sarrptva'da acmaV Ormanlann verimini en mübrem siddetlî olarak devam eden zeİ7« i'tedijji Cambazive ocsSına Emni(Ba^tarafı l inci sahıfedel memleket ihtiyaçlarına göre hazır leden Mutki ve Meydan bölgele vet ve Beipdive Zahıtq memur'arı tarafıidan izin verilrpemiı!tır Bu sak Re'=''np Ba?kanrıı .ia adı layıp en kısa yoldan yurttaşlann rinde 30 ev yıkılmıştır. nın gectı^in1. bu s?h.sm ko»nünist istifadelerine sunmaîıdır OrmanZelzele başlar başlama7. büyük na seben olarak. oca?ın bir eecetemav'illerine dair eski Kütahva. larımızdan karşılanamıyan ihti hevecana kapılan halk. evlerini konduda acılmak ı<=tenm°si gnsteyeni tstanbul Vali<;i Ethem Yetyaçlan tesbit edip bunlann yeri terk ederek kırlara dokjlmüştür. rilmistir C H P üler. biti=ikte ve avni durumda bu'.unan bir eekıner'in ve e^kı Usak. veri Sıvas ne ikame maddeleri gösterilmeli Son alınAn malumata gore zelfaalivet gösteren P P. Valisi Sakir Canalpın yazıları bu veya ihtiyaç sair yolîardan sağlan zele, bugün saat 14 e kadar devam cekonduda ncaSını örnek olarak ileri siirmüs lundueunu ıdd'a etmekte. bu ya malıdır. etmistir. nlann asıliarının ortadan kaldın 1 Civar vilâyetlerden yardım ta !er«e de bir netice e ' i e edememis mak i^tenriigı hakkındaki «nyiprı Ormanlık bölgelerde kalacak îerdir Bunun iizerine derhal cinüfusun kalkmdırılması ve fazla lep edilmiştir '. varda bir baska bos dükkân kira tiler kar=ısınds ne gibi tedbir dü Muşta nüfusun nakli zaruridir. larmîs ve açılıs tnrenı orada va sünüldüğü sorjlmaktad'r. Bıngöl. 27 (Teiefonlai Mııs ve Memleket tnpraklannın favdalan rnlrmstır ma esaslanna göre tasnifi vapıla havah.ınde ıkı gündur zelzele olBilindiâi gibi bir müdde* oıce y» IHH rak, halen çıplak olan orman top maktadır. d' a'vn' p".iîın bavrak ve tabplâsı ••ak'arının ağaçlandırılması içi Evvelki gece 3 defa dün eece çs'mmıstı memlrket olçüsunde derhal plân de saat 19 20 ara^ında 4 er sanıye Oca6:n açıh« töreninde tlhami lanmalı ve tatoikats geçılrr.el'dir. devam eden siddetli ıkı zelzele K"nanı'ını«. Siri'ar Ali thsan Go$ü« ve Suohi Orrmnlardan eldp ed'lecek her daha olmııstur O»I T"rU A <?. Ppt\ır hirer konusmp vanmîşr t.ırlu gelır aâarHnHırma, orman Mus'tın Kale mahallesındeki rıi h.rHet Cad No 5fi '•rrlır. imnrı ve ormancıîıga tahsıs edıl çok evlerle ö^el tdarenın ve Çu H arbi v e P A K S Ö Y H C A R E T veSANÂYİ IŞLETMELERI LW$tı P.K 144 Adana ri"'ı bu hİ7metler ıçın mrır» dev buk Palas •ıtelıiın duvarları ç < a »kli*ı 2 •santım kariarriır B'ina S :'t kı^i'^i nurrıc let bütçe^inden de gereklı yardım lamıştır aîmen halk. korkudan evlere gıTel : 48 32 F,0 Iştanbul Tei: 441034 Ankara Tel: 1499b Aca,.;',?.',:1500 lar yapılmalıdır^ Zelzele bölgesınd» karın yük rsmemektedir. : İBütün dünya tabiî âzası Meclistr hırpalandıtından dolayı mı? DeÇil. E Ki^ıt isinden dolayı mı? Ne münasebet. E Alman enistesinden dolavı mı? Asla. Ş Bakan olamadıgindan dolayı mı? O da dejtil = Dejil. Bunların hiç biri de£ü. SeyçiU E dostnman bn ve bnna benzer hiç bir sevden E dolayı acınacak bir tarafı yoktur. E Benim acıdıfım. döne dolasa. basında ko» E koea Samefin müdafaası Peyami Safa'ya diiştö E de ondan. ' E Vah. vah. vah S T. C. Ziraat Bankası Beyoğlu Şubesinden: i! Ormancıhğımız ğ ana Bitlis ve Mus'ta zeîzele '1 Yarıda kalan C. Margaret^e r H.P. Beşiktaş Townsend tebHk kon^resi bugün te^r?fı cekii PE • RE JA'nın Ekonomik Anbalâjlı Uşak Belediye Başkanı ile ilgili iddia SATILIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog