Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHUKİYK CUMHUKİYR. fe ZAMTT A ROMANIf • pfYa?ax ? Ceorjfe Sim&ton» çeviren: Hamdi Adaznuu gor«.. ftlar, balıkctlar fazla mfltıalr d«|U.HatU bu islcrdcn bir«ı da mcmnunlaı bil«... Çünkü doktorua 4a, U6»ji L» Posuntttt'niı de, «löayS B«rvi«rta'is d» adları lyiy* cıkmamiftı. Kibar inaanlaraı, t«bil... Kendilerin. bir §•• löyltm»y« kimM ce»ar«t •demiyordu. Aıcı, biraz »gın gidiyorlar, fabrika larda çalışan küçük i»çi kızlann hepsinl baştan çıkanyorlardı. Yazın Pariıli do«tlariyl« birlikt» yap Uklan daha da beter islerdi... Durmadan içiyorlar, sabahın ikilerin de şehir kendi mallan imiş gibi. sokaklarda kıyametler kopanyorlar1 dı.. Nice defalar jikayetier geldi. Hele Mösyö le Pommeret hakkın da... Her gördüğü kadınm peşir.e takılırdı... Hazin şey, ama fabrikalar artık çahşmaz oldu... Işsizlik v«r. Eh, İŞSİ7İİİ: dt olunea. parayı T « rlce« bjtün bu kıılar... O ha'de, müteessir olan kimT Ötekiler!.. BurjuvaîarL. Bir de, Cafe de l'Amiral müdavirmeri ile temasta olanlar... Orası şehrin merkezi gibi bir şeydi, malum ya?. Belediye barkan! bile oraya devarn ederdi... Polis memuru, Maigret'nin ken • disine verdiği önemıe mağıurdu. NeredeyizT Şehirden ayrıldık... Bu noktadan itibaren, iahil hemen hemen nsızdır. Kayaaktan, çarn korulanndan. yazın Parisli bazı kimselerin ^elip oturdukları bir kaç kö?kten başka bir ?ey yoktur... Bu yere Cab*lou burnu rieriz... Va roğlu X \ gecyl de enıünü kırpmadan gpçiren Nahıd*1 m^iyakî bir harekftle. kimseye gnrünm»dpn $adi'ye koştu.. *sabı tekallüs etmişti.. Artık bu psran çözmeli idi.. tçeri alırlar mı düşîınn Fiylt kapıyı çaldı. ses yok bir daha çaldi Nrdrn ?onra yavaş adimlarla gelen. kiiidi arayarak açtı. • kalbi yerinden fırlıyacak gibi çarpı.vordu . Kar?ıpinria Şarii'yi görünce içeri itti. C Son defa konuşmaya gpldlm.) dpdl. girdi . Şadl: ( Bu kadar ıerar edi!mex e»nim. bPnimie ne k'nusacaksın? Srninle a'âkam yok kü. Afktan şevdadan da an'amam'.) Nahlde ruhunu. yakıp kavurin bu «özler karşısında k^ndini güç tutuynrdu. Niçin siyah gözlük talimı;. n«den harf>ketleri furl diyp düşürürkpn. { Bir dakika beni rtinle Şadl, niçin benden nefret eftir? Allah aşkınıı »cyîe.. Çıldıracağım!).. diye yalvaıdıl. Bir aktflr kadar heyecanlı olaa Sadl Mr etnayetin ı«til imlı glbl de, lnFafsıı v« «uursiizdu.. Muvaffak olursa bir genç kızın igtikbalirıi kurtaracagma lnsnıyordu! Karşıçındakinln mukavemftİTii g'<rünce devam etti: ( Kâfi kâfil.. P;n artık (iünyanın tadııı tatmış bir adamım!.. Aşk uğruna kalbimi harcyamam! Sanşın, esmer, bpyrtz... Zevk almalı eğlenmeli! Haydi kızım haydl... Bfyhude ümıtlenme!.). gadl *»rt bir dftnusla T» bsfınr (fbl: ( Bir çıçekl« y«» olmaa! ) dedl . Ve odaya »irmek tetedl. Halbukl lçind» bulundugu öldürücü vaziyetten tasırmıytıl Istlkametini bulaın*dı. rüıu'nU (iddetl* kapıya çarptı.. GSılüfü fırlamıştı, kör bir insanın garip lşaretlerlyle durakladı; Nahide: ( Şadi! Şadi! ) diyerek koftu Delikanlı rolünfln anlaçıldıgını hissetmij. peıisaiL, her tarafı tltriyordu.. (Arkan rmr) Kiralık Vinç Araıuyor Tarla Kamyon Fabrikan lahaımda jandık litifi için ltftlk tokerlekli 4 5 ton kapaıiteli vinç kiralanacaktır. MOracaat : FEDERAL TÜRK KAMTONLARI A. 9. ecep hapnın önüne attıtı igkemleleri düzeltirken... Vay mnam yayl HaTS dejil »arup v»llâ, fonıp! TıJın, »nrad otaran b«t Kapslı jerde teghlhh9cetl gW ne bflıfllfiTnrsonm? Diye ıeslendi tçcridetı Rabmi: »shl be! Enayl ffbl b!z de Içeride otnrayan». Reeep oglam.. tn de f« kshreyl bir trmiılp! KSmeı kokmyer, kSme»! O kflmet koknsn bfnde dpfil, srksdakl bakaklın bahce »fnde. Herifçlojfln en tane tavnk almı» para kınyor parrra. Tanra llraya bfr ynmnrta.. bf? kîfıdı var pdnde. Amı ne »er a tavnklar? Ne yer? Hava mva.. dökkS nın kmntılsnnı.. annadın mı? Bedavadan 5 kSfıt eflnde.. ne eder aydaî Efendime sBylireylra 1S0 kSfıt.. ne var yani? Snyn tnn ckar. Otnrdular kabvenin BnSnf.. Vatandag Ahmef efendlden ba» ka hepsl nrada tdl. Tahta masanm hssına ioplanrtılar.. Rahml fiinf masaya vnrarak: Reoep n»İTim.. bana az »ekerü hir kahve.. dertl.. Nnrl âr; Hav yasiTasın Rahmi.. ben diyecpktira oni.. sen benden cok yaşayacakson. Sa« nl, Nnri a|ahry! Kah ve benden. . TohoU! O bana dflffr. Rrrm h»? Yap hepamuze birer kahve... Reeep aeslpndl: Ha cfMiii 1 SfkerH mi nlacak Benimki ;ade.. tri kavnat.. »imdiki kahvfler de.. kall vr rtf^il k:M biı S m denİTİnde. Dive hsslark<>n Rahmi eö« etti Allve.. hpp bir afrzdan: Dooooktor civanım.. doktor doktnr ri vanım! Şarkuını sövISfı anlag'lmadı.. o da zafrn «uttu. Rahmi ensesini kasırarak «an dalvenin arka^ma daranırken içeridon Recep eBrdfl Rahmi bry. Bfiiyorgnn ya! Geren eece de bir iskemle kırdm! Parasivlen defil mi? Tok. para<ıı deÇiI.. hani b« lamıvornı kardesirn.. Snlükulede bir Cineene rardı. o da hastalanmıg. Kalmadı.. onnn için . Toksa.. feda olsnn.. kır kır ama Rahmi: Anladık yaba! Aniadın ama hSlâ tahtaravalli ovnnyorsun! Tabo! KataTeier ne »ldn? Pişirlyorne. Kabye bn!... tskembe corbagı degil ki . Rahmi birdenbire »ordn. Kabve nereden feür? Kaptan kısık lesiyle mınldandı: Kahve Ternenden bfllbfli cimenden ırflir. Nnri Taha! tsitmedan mi? GehTB Temenden Rflnr deyli, Kapltan baba?... Yemenden mi? Temenden ya! Yemen nerededir? Temen Arabirtanda... Arabistanda ha! . Arabistan nerededir , eok nıerak ediyornm. Kaptan bey. Araplar siyah mıdır? Tok be! . Slyah Arap baaka.. ak Araplar var. Çok merak ediyoram ben arapian.. deveye blnerler defil mi? Deveye de blnerler.. ata binerler. Arap atı çok mensrardur. Arabistan nerede yahn? Nori: Arabistan nerede oldngnnn bilmi misnn? Bilmiyornm, sen billyer musun? Bılırnm ya! Nerede? İIIIIIMIIIIMriM KAHVEDE HAYAT Yazan: Burhan FELEK Oğlnra Amerika bn! Tapıyor Ne yapıyor? Tivecek vapıvor yahn? Ondan sonr» balık da totar.. depolari vardır. Eczaeı hey ne diyordu.. Ali! Ali! Seri dr vardın deîil mi? Eczacı ber divor ki» on sen gonra eünde bir hap yntara£ıı.. karnımıı dovacak Aüah! Tasadık be! l lan o gün su A$cı Tonus hakalım ne yapacak? ö v l e içerliyornm kl.. ne zaman sorsc «riiı olmasak, siz acıni7dan scberirsiniı» der. O gün eelsin de törüşürüz.. Ha! Ne dprsin aiabey? Ahmet cpvap vermedi.. Rahmi fisteledi ASabey sana »omyornm. Ne dersin? Ahmet keyifslzdl.. katlannı çattı Ne he? AJabey. Sen de havhpden Keçlynrmnssıır; nem'ndpnberî lîf edivornz btırsda. Dinlemedln ml? Ahmet keyif«izken huysuz o Samdadar. Şamda mı durayım? Pirak alayı!... Arabiıtan Recep iceriden «etlendl: Nori bey! Atma. Eczaeı beye »övlerim. Ne ataeafim. SOylenrn «Svle! Ha beni Sldürecek mu? Erebiütan Şamdadnr. Rahmi fiıteiedi. 9am nerededir?.., Nnri dnrda . Sövle»ene Nori aiahey! Şam nerededir? Kaptan. Sam e«kiden hiıimdi. Sahi mi Kaptan bpy. . Vallahi bizimdi. Kırk sene var biıimdi Sonra ne oidn? Arahlstan oldn .. Sam yakın mı? Evvell Şam. ahiri Şam.. derler Sam nerededir çok merak edivorum... Recep: Amerikad» he! Onn hilml yerek ne var? Amerika Mklden bizim mt İdi? Kantan isi dnzeltti. Amerika venl çıktı yahu! Fatih Sultan Mefcmet •st.inbn1a alirken Amerika ynkmuf.. bizim tarih hoeaüi »övlrrdi. Nereden çıktı bn Amerika. Deni*den cıkmın Demek kl Arabijian AmeTsm o *ıradş Vatanda» Ahmet erendl eeldl. "iogaıını bir çevre ile b2*1amı?tı. Rahmi rörfince: G<"ı<ı olsnn ajabev! Ne oldnn yahn? Ah**ıet yava« »e«:'e: im.. dedi ynt atabev! Reoep: Sıınn doSru söylesene yahn! A^prin bn! Rahmi yan ;örle bakarak: Doktooor oivsrtım.. nek mkılıror eanim.. diye mınidandı. Ahmrt otnmnca ieilra verdiier. Merhah».. merhabs... Rahmi gordn: Ne oldnn ajahey? Ahmet kıiıkca »e«Ie: Dfln neajta jrlrtim.. dişan Cikınra ösfidüm. BnSaıım Inmis.. vnjtir' aeıyor • Sıcaklıjhn rar mı?... Biraf var fallha! Bsjim •fnyor. Amar affabey. Dlkkat et! Grip o'nmnn! Oldnro biie ASabeT len iflni billnrin! Ne IISç yantm! Bir ıtılfata mtnm bir da konyaklı e*y Içtim. fece ha> tit terledlm» bneün daha iyiyim... AJabey aana bir ıey sora» cajım.. gen mektepten çıkmaıın d°» ? SSyle?.. Kahve nereden jreür? Kahve di$andan relir. Temenden »elirmif... Temenden mi? Rantan atıldı: Türknsfl bile rar. oflnm Ahmet» kahve Temenden gelir. Ama ffmdi Amerikadan jelivor çallba! Rahmi batını jalladi: Ben demedlm mi? Araerikadan eelir kardesim.. Temen neresiiii. bnrası neresi.. cehennemin hncajı.. Amerikadan ce lir.. bn Amerikalılar neier yapıyorlar be?... Ne yapıyorlar?... tsllmglz femi yapmt^lar.. tahtilbahar.. bir defa daldı mı. bir ten çıkmıyormnş. Ne ver ne içer vahn? Anladım. anladım.. sen camiin Tinnluîunda ayafmı yıkadın mı idi? Tıkimadim.. haaa yıkadım dfln nkçam Rİ7İm tmam efendi de abdest alıyormııs.. caliha onnn çoraplarîndan hirinl almısşın .. Ben aimadrm. o almıs thtirar adam» iftlra etmetene! Ben klme iftlra ettim yahü? (Ahrr>erJe) Cfirıînn mfl aSabev *ÎRk bnna sar15rli»ln nerelere vard>? Ahmet cıilerek. ' Sen kendinr eadredİTorsnn oîlnm. FvvplS ı1o«tTinn. d8?manını bll. hen «ans neden tarirpdeTİm.. de*il mi? Söz trm^ili ne Tnmnn senin hir zornn olsa ben snna F\TPİ3!Iah! tnkfir etmem.. r"7İime dİ7İme dnror. Ama ?n lâfıma cevan vermedin ya! O cok irime i«ledi . Aniamadım kf cevap vereyim. Nert'r »övlc bari de.. *Hnliln oUnn. Ne divordnm. F S T Allah.. «itr:>k oldnn Rahmi her. oppp bana hir su retimeNe ılivorri^m.. Temen.. ne! Anmet afabpy.. Temen hah I'zakta Arahl'tan nerede? mı? Arahistanda.. »ma Amrriksd» mı? .. Afrika bey? Fındıkh, Fındıkh Han Kat S T e 1 . : «9 U 84 • 44 9i 26 49 26 43 Kalur.tsi ve kat kapıları Avrupa, 8 duraklı, 4 kişıiık, ambalâjında, kcmple ttalyan asantfirii. Galata, Fermeneciler, Kardeşln Sokak Bereket Han, kat 1 No. 11 T.,,.,~ ~»~~ İTALYAN ÂSANSORU Buraiara gelip dolaşmaK a * r»d«n akiınıza geldi? Siz, »rkadaşımla bana, «an köpeğm aahibi olman muhtemel bir •erseriyi aramamızı iöyl»yinc«, önc« Hman g«ri»indeki «ıki tekneleri ara?tırdık... Arasıra oralarda ter •eriler barınır... Geçen sene bir kot ra yandı; «erserinin biri, ısınrr.ak için yaktıgı atesi »öndürmegi urıutmujtu.. Bir (ey bulamsdınız mı? Hiç bir çey... Sonra arkadaşım Cabe'ou'nun eski gözetleme ku esini hatırladı... Oraya geliyoruz, ışte... Kayahkların ucundaki şu d:rt köşe, taştan yapıyı gtirüyorsunuz? Eski şehrin istihkâmları ile ayn: ta riht» yapümiî... Şu taraftan yuruyün... Çöpîere dikkat edin, basnıayın... Çok zaman önce, burada, bir bekçi vardı, vaziieıi. gemilerin geçişini hsber vermekti... Buradan hakınca çok uzaklara kadar göriilür.» Ama belki elli ten» vir, bu i| artık bırakıimıştır. Maigret, kapısı kalmamıj bir i :h lizden geçti, toprak zeminli bir o daya girdi. Denize baftan dar mazgallardan ufka kadar görülüyordu. Odanın öteki tarafında çam«ız, pervazsız tek bir pencere vard:. Ta^ duvarların üstünde, biçak ucu ile kazıimı? yazılar görülüyordu. Yerde kirli kâgıtlar, adı anfiamıyacak murdarhklar duruyord ı.. Işte! Bir adam, on bej sene burada tek bajına yajadı... Bir mcc zuptu... Bir nevi yabant... Soğuia, rütubeta, mazgaüardan içeri y;ğ:nlarla deniı tuyu fırlatan fırtınala r a hiç kulak asmadan şu köşede yatardı... Bir nevi garibe idi... Yarn Parisîiler gslir, ona pera verir'ıerdi... Bir kart pcsta! taciri düşundü, bu adamın fotoğrafını çekti, şehrin methalind» »atraaya basadı... Nihayet bu meczup. harb irnde öldü... Bu yeri •emizlemek k;m senin aklına gelmedi... Dün, kasa bada bir »akianan varsa belki ds bursya saklanıyordur, diye düşündüm... Maigret, kalın duvar oyukları I lçine yapılmıs dar bir merdivendcn tırmandı, bir nöbetçi kuîübesine vardı. Eu nöbetçi kuiübesi daha ziyade, dört tarafı açık bir granıt kule İdi. Oradan bakınca bütün civar görülüyordu. Burası tarauut kuleslymi^... D?niz feneri icat edilmeden önre, taraçada ateş yakılırmıs... Bu sa bah, erkenden. arkadaşımla beraber bnraya geldik... Ayaklanmtzın ucuna basa basa ilerliycrduk. (Arkan var) Inr. Dinlemedim.. ne olacak? Ne olacak? Riz burada nefe.» tüfceîivornz. Sen orida dalja EPCivor>înn . Oeçivnrum. Nc olacak? Ama Ahmet aiahey. dn*rn»tı k'ri'dım. Senden bekîemezd'm hsni. Bir adam deÇil mivİ7? . » hileyim hen? Gördiin mü? BSvle arkadailık olnr mn? Biz «onnn mr^sında hanl muhahbet edivorduk. Sen s?!din, bak ne olda? Ne oldn? Ne olac3k? Birbirimlze plr dik.. sen hana hakar.it edlyortmtı! Fdiyorum.. ne olacak? Ediyoriun ya! Spn beni kDciik huMun da. Ama Aüah vnr. AHah hepimİ7den bfivük.. öylp defil mi Nnri aîahey? Nuri sıkıntılı dnrumda. Evet dese bir türlii. havır dese bir türlü.. icini çeekrek: Celle celâlehu.. dedi... Gördün m& Ahmet afabev.. vanl T S . dojrnna çok k> rıldım. Ahmet srülümsedi Biraz lonra jecer .. Geçmez... Citerime işledi. (Göîsünü vnrarak) C'icrime.. dofruio sana yakıştıramadım Ahmet afahpv! Briim jibi zâf bir coenga™ do*rn«în. Abmpt av»ja kalktı. Allaba ısmarladık! divlp fiderken Nnri: Nerere Ahmet bey.. dedi. Gideyim Nuri.. burada kalırnam kavga çıkacak . Benim vaktim vok!... (Ranmiyi fSntererek) Bn sersemle nğrasamam. Rahmi: Sen bana hakrSt ediyorsnn? Abmet birdenhlre patladi: Eyyy! Edivornm nlan... N« •lmcak? Sen kfirsü şeybf miıln? Herkei geni dinlesln? Ba> na bir sey »ormn?.. hen de dikkat etmemislm. T'!an sen dlkaktll adam clssn sn kafandakl lapkayı tern fiymezsin! Ayatındakl çorsbın birl kahverengi, biriil knrınnl.. hansi birini »Svllyevim? Şn pantaionnn dflS melerini Mlklenene! Rahmi afalladı. Sapkavı aldı çevlrdlM tekrar ters giydl.. çorapiara haktı: Ne var çnraplarda.. (derken) hay anasını §ahi be!. . Clan hunn hanjri namnssuz yap? tı? diye bafırdı. Recep sordn: Neyi Rahmi bey? Coraplan kim deSistlrdl... Bana mı sornyorsnn? Meyzin Ali fülmeve hasladı. RADYO İSTANBUL TJ7 A ç ı l n Tt program T.30 aydıa »ev?ui (fljılcylciler 8 00 Haber"«r «.18 Sau «9»rl«rl 8.S0 :.T.l. r'Kli jazar u b « h ı fer'.nt'M 9.00 Tıırtc mu.îficlı» dinleyld l>t*k]«rl 9 S0 B ü r t * TİrtOotltr (O. Ca«*adoı 9 50 Taül «obb^H (I«r«f 9 « « k ; 10.0* Hafi? t * a mtmdH A ı l c y l c t <M»k)erl W.3O Çocufc ua,ti 11.00 K.mser\'ı> »ar konsertnin oaklen yayır.ı I 0 Haber'.CT 13 15 Git*r kıaartKl 13 îfl 5ar>.!!ür (TürkSn D t » r ) UM Cc'. \ tnce arvUen plîMiPi çuımvor 1! :0 D.ns müzi»l 14.45 M1H1 Ug maç rı nakî?n yayını 16,30 ŞarV'lw (M<;ral Armafin) 18.4S Oyun havalan 1700 hhara Genç«r vm arkadafUrı 17,15 SarkıLar (Ekxem K^nşdr) 17 ?.O Saı •serirrt 17,« Neyl«r 17 49 Kur'am Karkn 17Jİ Szaa4 Muhanv m»dl 18,00 a n Merleri U.10 A » ni A t ı a F ı s ı l Topljluju l«,30 M i z * 19.00 Haber!er !??n Viyn'.onlrt r m ! i » E r « (Piyanoda: S'ina Erol) 19.Î5 Sarkılar 20 00 Kıhru Faati 2015 Raöyo GtmUA 20.10 S a ^ k'.lar (Alaecklin Y»va»ça) »1,00 Epol saatt (Sulhi O * « Q ) tl.JO Jarkalaı (Tülun KomuBil 11.55 K<«a haberSer 2200 Mürtk M.30 Radyo 0 a Orke.ta^sı 23 00 K?b?r'er 2 3 : 3 Tatll biüyor (Hafi! rnelodüftr, dar.s v« ca?. raüriği) 24,00 Program ve kapa Tnk. vok.. Afriiiada nedir Ahmet afa Kîtadtr. Kıta ha?! Afahey Mn eok »er blilyorsnn! O'inmn?ln*rjn var da rahat edryorsnn hsk ben kıta nedir bflmlyonım. Recep atıldı• Rahmi hen. sen rte hlc hir şer Mlmlorsnn yabn! Hlf de askerllk ermedln mi? Asker kıta^ı vnk mndnr? Hani çavns bajırır: Kıtaaa dnr!... Rahmi Ahmede haktı.. Rec«be baktı» leini eekti. Abtnet atahPT! Afrika nerededir? Deytoce çfllmiye başladılar: Neden sordon? Merak edirornm fla... Gidip eSrecek misin? Yakınsa çlderlm.. ben g*een hafta RnmeHhlnanna «ittlm. Bn pazar da tsmMl ReUin alamana kavıSiyie Irva'va rlde cefim.. hanl Afrlkaya da... Ahmet T ° I d f l ' Afrik» Akden'zden gonra relir Pahml.. nıaktır. Alamana lle pidemezsln! Giderim aÇabeTÎ §«• benlra ie» nidainma bakm»^ hende yflrek Tar. TÜrek... Tflrek rar ama Afrikaya yflrekle «Ildlmeı. KOreklen mi ridiHr? Ahmet hlrdenblr»: Ne hilevlm hen he 1 Fek merakliysan elt Denlıyoilarına. Sana nasıl tidileceftini »Bylesin... Kızma Ahmet aiahey.. rine kan bevnln,» çıktı. bak. Kıp kırmızı oldon Reeep.. blıe birer razos retir.. Ahmet aBabeyimin «tesinl bastıralım.. dediktpn «onra: Ver elini Ahmet atabey.. Apevlm.. Tallahl elmaı. Bimk he! Snlalnk etme! dlrerek eîlerinl psTtonTin eeplerine ^oktn. RÜ ^pfer d? Wahml adamın hnvnnna sanlın 3ptö. Bırak filen.. zrirı eeçeeek. Geçmez. Ahmet aSahey. Aeı patlırnnı kırafı cslmaz.. dedi. Ertesl rfn Rshmi sreimer]'. Mevzin Aü Vatandas Ahmede haber verdl: Ateslenmiş, yatıynrmns.. dive.. Ahmet o akşam Rahminin evine bir kntn aaplrin g8tördü. DAİMA DAHA FAZLA... DA.MAıEN FAZLA İKRAMİYE fc TAUHLİYE ÜIIIMIIIIKIUIMMIIİMIIIIIIIIIt'IIIIIİIMIIIII K O R Ü Y Ü C Ü M E L E K L E R ?ATOXUN KlRALIÇEST 82 NSN0B UAlAlOAA ktf 'T'iht PAlAVIZAIA DÖNEJZ DÖNAAE.Z. Ş K0UYONU V/\(2... İ 8 MÜyon hranın 2.800.000 Rra»ı 70 ApRrtman Dakesl olarak da£ıh)acaktır. Geri kalan 5.200.000 ünıs) da (.eşilli ve zengin para ikramiyeleridir. BiitQn fasBiTuflannızı lş Banka.sında loplıyarak b u fevkalâdj üisatlan mullaka istifade ecliniz. 7 Mayıs <,ekitişine kalılıııak ve kazanma çaııjınızı arlıntiak i<;iıı hiüi'm tasarruflarınızı 8 Mart .»kçamına kadai' Iş tîankasına y a l ı n n ı z . Bu zengin lceşidede: ") Aparinıan dairesi, 2 aıiet 100.000 lira, 2 adet 50.000 lira ve 2S.'T) talihiiye < e ş i 11 i ve zengin • , para ikramiyeleıi... 70 Âparimân Dairesi 10 adet 100.000 TL 10 adet 50.000 TL 50 adet 5.000 TL 250 adet 1.000 TL ayrıca her 200 liraya 1 kur"a numarası İ\ 21.110 TALlHLİYE çeşitü ve zengin para ikramiyelerl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog