Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

28 Şubat 1960 CUMHURIYET Eskiler alıyorum, O JL diye bağırırken Amerikanın Batı B.A.C. İsrael geçintsizliği Cenevre toplantısı « K a hr mısm?» Almanyadan tckrar vahim bir hal alıyor çıkmazajirdi d j y e s o r m u ş | a r ıstegı IZ Washington, 27 CAP) A.B.D., NATO devletleri toplanıp Almanlarla görüşme fırsatını bulmadık ça. Batı Almanya'nın Avrupa'da askerî üsler teır.in etme hususun daki kararını geciktirmesini talep etmiştir. Amerikan Hariciyesı bu konuyu dün gece yaptığı bir açıkîamada ele almıştır. Dışişleri Bakanhğı bildirisinden anlaşıldığma göre Dış Bakan Herter. Batı Almanyanın Spanj'a'da askeri üsler temin etmesi için hiçbir zaman bir müsaade vermemiştir. BUGUN VE YAR1N İsrael jet uçakları, Mısır topraklan üstünde uçtular. Gelişmeleri endişe ile takip eden Amerika iki tarafa da itidal tavsiye ediyor Bir bayi Kayseride İstanbul gazetelerini 20 kuruşa satıyormuş Kayseri, gn (Telefonla) Şehrimizde bir gazete bayii, îstanbul gazetelerini bugün 20 kuruşa satmıştır. Bavi: Senenin 11 ayında gazeteleri 25 kr. tan satıyoruz. Bir ay da 20 turuştan satmışız, ne çıkar» demiş ve mart ayında da gazeteleri 20 kuruştan satacağını bildirmektedır. Londra, 27 CR.) Kahire Radyosu bu gün îsrael jet uçaklarının Gazze üzerindeki müşterek hava hattını ihlâl ettiklerini iddia etmiştir. Bu habere göre hududu aşan üç uçak Mısır uçaklarının mudahalesi üzerine derhal geri dönmüslerdir. Diğer taraftan, İsrael Hükümeti, Birleşnıiş Milletier Güvenlik Konseyir.e bir nota yollıyarak, Birleşik Arap Cumhuriyetinin İsrael sınırları boyunca geniş çapta askeri hazırhklarda bulur.masından şikâyet etmiştir. Kotada, Güvenlik • Konsevinin toplanması talep edilmektedir. ' Buna mukabil Birleşik Arap Cumhuriyeti mahfilleri de Israelin hudut boyunda askeri yığmak yap tığını ileri sürmektedir. Amerika Dışişleri Bakanhğı sozcüsü t'U »ün yaptığı bnsın toplantısında B.A.C. ve Jsrael münasebetlerine temas ederek, «Birleşik Amerika son gelişmeleri endişe ile takip etmektedir> demiştir. Sözcü Arap memleketieri ve îsrael'in itidallerini muhafaza etmelerini tavsive etmiştir. Mr.ııııııı<iMlllimil!l|lll|!l!imrmiill!lllllllll!l!lllllllıı>ııı Hrutçef, Zirve toplantısının seri toplantılar halinde oimasını istedi oDiğer taraftan Hrutçef ile SuWashington, 27 (R.) Sovyet Başbakanı Hrutçef bugün yaptığı karno arasında yapılmakta olan ermiştir. İki bir konuşmada Asya ve Afrika müzakereler sona nın zirve topiantısında temsil e memieket iktisadi ve kültürel sahususunda dilmesini kabul ettiğini bildırmiş halarda yardımlaşma varmışlardır. Rusya, tir. Hrutçef'e göre zirve toplantısı anlaşmaya seri toplantılar halinde yapılmalı ı Endonezyaya geniş çapta iktisadi ve ileridekı toplantılara daha faz | yardım yapacaktır. Antiaşma yala temsilci katılmalıdır. ( rın imzalanacaktır. Bir hafız kız kaçırdı Antalya, 27 (Hususi) Kumluca ilcesi camıi hafızı Hasan Murat ve Hasan Durak, Hasan ve B=ıyram Cengiz isimli kardeşlerle Turan Ali Hasan. Acar Alp ve Ha san Cengi? adlarındaki sekiz arkadaşı ile birlikte Demirciler köyünde D.C. arîlı genç bir kızı gece yarısı evini basarak kaçırmıştır Kıza tecavüzde bulunan hafız ve arkadaşları tevkif edilmişlerdir. Bir b?.ba yanlış Askeri Ceza Kanununun 50 maddesi lıkîa oğJunu değiştiriliyor öîdürdü Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) Askerî Ceza Kanununun elli maddesini tâdil eden bir hükümet tasarısı MecHs ilgıli komisyonlarının gündemlerine ahnmıştır. Tasarı, mer'i Ceza Kanunu dışında kalan bazı fiüleri kanuna dahil etmekte. ayrıca mevcut suçların unsurlarını yeni bir revizyona tabi tutmaktadır. Bursa. 27 (Telefonla> tjhaklar koyünde bir baba yanhşlıkla oglunu vurarak ö'.dürmüstür. JEANNETTE SESSA Ahmet Arslan adtndaki avcı, 28 REMY MARINÇIÇ yaşındaki oğ!u ile dün sabah köy Nişanlandılar J» civarmda ava çıkmış ve bir çalı İstanbul 27/2/960 | arkasında keklik yjvasını araştıran oğlu, babasının elinde kazaen patlıyan çiftesinin saçmalarına hedef olarak vuru'.muş ve kısa bir M E V L I T Bir yı] evvel müddet sor.ra da ölmüştür. kaybettigimiz sev Hâdise hakkında tahkikata bajtrili ve çok kıy lanmıştır. metli knrrirsimiz ve eşim TEŞEKKÜR Henüz pek küçük yaçta olan biricik oglumuz Sedat Göz>mrnin Invagination teşhisinde büyük bir isabet göstcren temizlik ve di?lplin Brnejp Guraba Hastahanesl Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği Direktörü Prrf. MÜNİR AHMET 8ARPVKN'ERe ve Klinik Prof. CEVAT i ALPSOV» Doç. HÜSAMETTİN : ALTAV. Ba? Al. AYHAN ARITEMUR'a, çok tehlikcli olan i ameliyatını büyük bir hazakat i ve maharetle yaparak oğlu ı muzu bizt"1 kazandıran ı de eğlence yerlerinde aziz ruhuna 28 sub.ıt 1960 pazar vatandaşların soyuldukgünü lkindi namazını mtitaakıp lan ileri sürüldü ŞişH Camiindc Mevlit kıraat eİzmir 27 (Telefonla) Belediye ı!> ıi'ktir. Akraba ve kpndisini seven <>st ve arzu edenlerin teçrifleri rica Meclisinin bugunkü butçe müzakereleri esnasında turistik belgesı taBURÇ ve AKALIN ailesl şıyan bazı eğlence yerlerınde vatandaşların soyulduklarına dair tthalâtçı sıfatiyle J sert tenkidler yapılmış ve turisTFSI.İM \ tik belgelerin göze görünür bir yere konması istenmiştir. Bu arada üyelerden Fuat Bozinal, turıstik ışaret olarak bir kuru kafa ile iki kemiğin kabulünü ve bunun * gazino kapılarına konmasını teklif etmiştir. t Diğer taraftan bugün polise intikal eden bir iddiaya gnre, dün DARFİLM ŞTî . t gece bir eğîence yerine giden DurYeniçarşı Cad. 40, Darfiim sun Fırat isimli bir şahıs hesap Han Galatasaray öderken üç garsonun hücumuna uğram": ve eüzdanmdaki 2500 lira1 el : 44 12 57 49 32 00 sını garsonlara kaptırmıştır. Dis Dr. Hayri İzmir Belediye MeclisinBURÇ'uıi RÖNT6EN CİHAZLÂRI ve asl=tanlan Dr. Kl'T 8ARPYENER. Dr. NÜZHET TAZICI, Dr. \r.P GÖKSAV ve Stj Dr TEOMAN OKTAY. NERMİN GÜLSEREN, Czden hemşirelerle künik d i | e r doktor hemşire ve pen=oneline ve tedavisinde çok yakın ilgilerini esirgemlyen kHnik Çocuk Hast. Mütehaslül Dr. TİMÜKAN KAUR'a alent teştkkürü bir borç biliriz Hamdiye Gözlemen Lv. Yzb. M. Fevzl Gözlemen Doç. Dr. ESAT KİLIÇHAN'a V E F A T Girit eşrafından. emekli Levazım Yarbayı Afitap Camafın eşi, Ürr.it Camat. Müfit Camat ve GtinsPll Çiftkurt'un babaları, Muhteşem Camat. Nur Camat ve Basri CiftkurfuTi ka>nnpederleri Fabrikasından FAİK CAMAT Sanayiciiere mühim ilân: 2 metreye kadar perlon, nylon fiksaj makinemiz faaliyete geçmiştir. Izmirde vefat etmiştir. Cenaze«1 (28 2 960) pazar £ünü ögle r.flmazını mütaakıp. Bornova : afle kabristan:na defned lecektir Allah rahmet eylesln. V E F A T Temyiz âzası Mphmet Kemal kızı Salha Mısıroplu'nnu validPsi. Hüseyin Mısırnğlu'nun kayınvalidesi. Şeyma A\^arın ablası. Celâli Avşar'ın baldızı Orhan. Turhan. Kayhan Av?ar'ın t?yzeleri. Rebab. Selmr ve Zeyncp Sub.'^ı'nın hal?ları Dikkat Nazarîarınıza Arzolunur. Telefon : 48 14 70 47 44 53 OttzLL 2 mart çarşamba akşaııu MERGRED1 CHIC için lutfen maşalannızı evvelrien ayırtınız. Tel 48 22 20 Dikkat: Cumnrtcsi ve pszar Fikçamları .cstoranria dans j ; J FATMA AZRA KESKİN Hanımefendi Hakkın rahmetine kavuştugundan cen?zesl 28 2 960 pazar günü figle namazmı mütaakip Cihangir Firuzağa Camii ŞP rifinden kaldırılarak Rumoli hisarı aile kabristanına dofr.p«•lilerrktır Allah rührr.P» e.v'iye. Istanbula göç eden koylülerden biriyle konuşuyordum. Söz db'ndü dolaştı toprağın verimine geldi. Adam şaşkınlık içindeydi. Diyordu Cenevre, 27 (a.a.) Cenevre'deki : ki nüklear denemeler konferansıKendisine evlâtlık verilen 11 « Çok şaştım kardeş. Daha d» Yazan: Wal ter Lippnıann nın dünkü 178. celsesinde Sovyet yaşındaki bir kıı çocnjunu şaşıyorum Dedem zamanmdan bu delegesi Seniyon Çarıpkin, teftiş i|fal etmekten sanık eskici bir tarlamız vardl. Mr. Nıxon Cumhurbaşkanının söyledigıne gore ış sahasındaki yana ekılen kotalan ve kıstaslar meselesi hak15 ay mevkuf kaldıktan soıı hiç değilse kendi partisi ıçin bolluk devam ettığı takdirde. bu Evimızin temel diregi bir tarla. ra dün sn<;lu olmadıâı anlakındaki Sovyet tutumunu bir kere sılarak tahliye edildi daha ifade etmiş ve «Sadece batıde yegâne vârisi olmakla bera na bir de mavıstaki Zirve Konfe Dedem zamanmdan bu yana bire on beş, fcıre yirmi verirdi. Kurak lıların 16 şubat tarihli Sovyet tekber. bu mirasın pek mühim bir ransında başarı eklenirse. med giden kıtlık yıllarını saymıyorum. liflerini kabul etmeleri. konferanKendisine evlâtlık olarak veri «gayrımenkul»ünden mahrum ka kuvvetini üzun zaman devam et Sonra ben yetiştırn geldim. toprası çıkmazdan kurtarabilir» demiş len 11 yaşındaki bir kızı iğfal et Ir.cağını gözden kaçırmama!ıriır tirecektır gu hale göre Eisenho ğı ele aidım. baktım ki verımı yıl tir. rteğıîdir. be yıl azalıyor. tiŞi iddiasiyle. 2. Ağır Ceza Mah Kendisim Cumhııı b = şkHnı sıfatiy »er'e muhalefet kolay Şaş'ım kaldım. Sovyet tekiifinır, «bır uzlaşma kemesinde yargılanan Hasan Ço le parti kavgalarının üstünde tut B:r parti olarak Demokratlsr bu Belki iyi sürülmüyordur, dedim. zemini bulunmasına yol açtığını» lak adlı bir şahıs. dün mahkeme mak. bu sayede de mevkiine meş nun yolunu bulamamışlar. New İyi sürdüm, aktardım, herk eltım, iddia eden Çarapkin bu teklifin ce tahliye edilmiştir. ruti bir hükümdarî'k vaüif1arı ka York Valisi Rockefeller de bunun toprak bana mısm demedi Biz buyerinde teftişler meselesi mevzuzandırmak doğrudan doğruya mümkün olamıyacaSını anlıyarak raya gelmeden bir yıl önce toprak 15 aydan beri mevkuf bulunan unda veto hakkır.ı kalriırycaiırıi. sanık, dünkü duruşmasır.da evlât Gon Eisenhower'in şahsına has bir Cumhurbaşkanı namzrtliei müca bıre bir verdi. Artık tükenmışti ayrıca kıstaslar bahsinde de bir toprak Toprağa ne olur da tukelıgmı elinden almak için kendisi başandır Bu basarısı kendisine de'ecinden çekilmıştir anlaşma zemini bulunmasını derBunâ* raümen yine de Eısenho nir. buna bir türlü akıl erdiremene. iftira atıldıŞını söyliverek. de modern zamanlarda hiç bir Cumpis ettiğmi söylemiştir. miştir ki: «Ben evü. iki kız hurbaşkanma nasip olmamış bir wer'e karsı vürütülehilecrk bir dim » dâva vardır Belki bu 1961 seçimsahibi bir babayım. Kızlarım da dokunulma7İık. sarsılma?îık Artık devrimızde öyle başıboş büyüdü ve evlend'ler. Karım bir mıştı'r. Her nf hata vanılmışsa lerinde mümkün o'mıvacaktır. fa değıl toprak. Toprağa tohumu ayüklen kat günün birinrie bir;si çıkıp bu evlâthk istedi. Trabzon'dan. Is bunun vebalı Bankalara tıp. artık Allah ne verdıyse, dengelirken. Osmancık'ta, miş. Ba.şkan zedelenmfdpn sâkin dâvanın alemdarhŞını üzerine a mıyor Toprak sulanıyor, gubreleAntalya, 27 (Hususi) Maııav tanbul'a yclurda vürüvüp eitmiştir lacaktır yapavım dedim. gat ilcesinin Sarlar kövünde halk biraz eskicilik nıyor, korunuyor. Bu üstün durum doŞruHan dofEisenhover'e karşı savunulacak tarafmdan in^a edilen ilkokul bu (Eskiler alıyorum!) diye bağırırYapma gübre. artık üstünde en refahı çok çalışılan, emek verilen, onem gün merasimie hizmete girmiştir. ken, bir kadın. bu kızı bana gös ruya EisenhA\ver'" piftir. Halefine dâva Eisenhover devri : tererek. (evlâtlık alır mısır?) de intikali imkânsızdır Mr X \nn'un içinde hizim gereken çeşit bir verilen bir konu oldu miiletlerce. Köylüler okul öğretmen ve müskabil zenginlıSe sahip olimarîığımız va Dokuma fabrikaları, demir çelik tahdemierınin ücretleri ile diğer di. Ben de alarak, Istanbuî'a Kü bu yüksekiik'ere erişmesi masraf'.arı da deruhde edecekleri çük Musînfapaşa'da oturan bir ta deSildir Bir Cumhurhp^Vranı nam kıâsının savunulmasıdır. İktisadi fabnkaları kadar gubre fabrikalanıdığımın yanına getirdim. 150 ku zedi olarak da. secildiji takdırde gelişmemiz. dünvadaki mevkiimiz rı da var bazı milletlerin. ni büdirmişlerdir. ruş vererek, bitlerini temizlettim. Cumhurbaşkanı olarak da Mr le mü^nasip olamıvacak dprecpde Toprak llmi diye bir ilim Antalya cezaevine tâyin Fakat. kadm kızı begendi, evlât Nixon partilerarası kapışmanın aSırdır tstihsalâtımızın pek bü doğdu. Çok önem verilen bir kolu koüstünde dejil fakat tâ ortasmda. yük bir kısmı hiç de zaruri olmı nu. İlim akademılerinde artık enilık olarak almak istedi. Vermeedilen yeni müdür dim. (Ben sar.a almak nasıl olur, tozu topragı içinde olacaktır. Bu vai müstehlik maddelerine hasre ne boyuna toprağın gucü, verimi gösteririm) diyerek. polise beni bakımdan Eisenhower ile Nixon dilmekte. askeri olsun sivil olsun inceleniyor. emekliliğini istedi ihbar etti. Polis beni dövdü. Mua arasmdakinden en vüksek ka âmme 'htivaclsrma pek cüzî bir Su topr^ğa ne ekersen biter, ne Antalya. 27 (Hususi) İstanbul yenede iğfalin olmadıgı meydana demede sivaset âlemine cezb eşev ka'maktariır kadar verir, ne kadar gübre atarToptaşı Cezaevi Müdürlüğünden çıktı ama, yine de beni hapse at dilmiş dünvaca şöhretli kuman«Sulh» konusunda Ei«erhower san, ne kadar alırsın. o kadar fuAntalya Cezaevi Müdürlüğüne tılar. Eümden sırf kızı almak i dan ile karanlıklardan didine disiyasetinin yerilecek tarafı Sov larsan, ne olur... Daha bir »urü anakledilen Yusuf Pekel işe baş çin yaptılar.» d:ne yukarıya tırmanmış ateşü yetler Birlifi ile uzlasma yolları raştırmalar... Tatbikat... ladığı gün Bakanhğa müracaat eGâyet tipik bir Karadeniz şi ihtirash genç arasındakinden arama^ı değildir. Nük'ear silShlar Bizim topraklarımıza, devletin derek emekliliğini istemiştir. Yudaha büyük bir tezad tasavvur e yarışrr.asinın btıgünkü tehdit edi elindeki çiftliklere bile ilim girsuf Pekel halen raporlu bulundu vesiyle. yakardaki ifadevi hir saat dilemez. ei şiddeti içinde bövle bir uzlas memiştir. Allahın verdiği gibi, Aliçinde anlatan sanık, zaman zağundan Antalyadan ayrılmıştır. mayı aramak Cumhurbaşkanının lahın yarattığı topraklara tohum man. hâkimler heyetini güldür*** Talebe burslan hakkında mü.stür. Mahkeme, 15 aydan beri Bu tezat. secimleri kazandıSı vazifesini ihmal etmiş olması de atıhyor. Ve bu yüzden, bu bakıraEisenhower hapiste yatan sızhktan Başbakana telgraf çekildi karar vererek. san.gın tahliyesine takdirde bsşa eeçecek Nixon'un mektir vüneltilecek en hjkümetine yor. Köylü topraklantnız kısırlaşıbüvük tenriurujmayı bir bas hükumetinin. Eisenhow.er hüküme kanşı de bunun gebebini anİzmir 27 (Telefonla) Talebe ka güne bırakmı«tır. tinin devamı olamıyacaîını bizle kid. Sovvetler Birlıjiyle eirişilen lamıyor. verimsizüğe çaşıp kalıburslarının artırılması yolunda yare ihtar etmektedir. Eisenhower silâhlanma müsabakasında ikide yor, lonr» da yurdunu yuvasını pılan teklifin Büyük Milîet Mecdevri devam edemiyecegi gibi bir bir topu rakibe kaptırmıs olmala bırakıp gurbet eller» düıüyor. lisi tarafından reddedilmesi üzeriSözüm onı ziraat memleketiyiı. eşini yakınlarda tekrar görebilece rıdır. Bu yüzden uzlaşma müzakene EEe Üniversitesi Tıp ve Ziraat V E F A T relerinde ikirri rrevkiden konuş Güvendiğimi? en büyuk dayanak ğirrizi de sanmıvorum. Fakülteleri Talebe Dernekleri BaşMerhuaı H»cı Zihni PaJabıçak' mak durumundayız. topraklarımız, toprak ürünlerimizkanları Başbakan Adnan MendereEisenhower devrinde bastırılmış ın 'eftkssı, Azade Karam?tra. Asker! masraflan »rttırmak za dir. Nüfusumuzun yüzde »eksen se müşterek bir telgraf çekerek, olan parti mücadelesi onrlan sonn.erhum Zeyn*p Ursın. merhuTr. beşinin geçımini toprak sağlar. Bu bu karar karşısmda Ege ÜniversiZe!:b» Palabıçak. Zehra Erkan ra veniden kızısacaktır. Bugünkü ruri ve mümkün olmakla beraber Pentagon'dakilerin topu rakibe yüzde seksen beş de gittikçe artıtesi öğrencilerinin teessür duydukRıfkı Palabıçak'ın anrvi; Sadik garip durumumuz icra kuvvetiyor. Büyük bir nufus çoğalması lannı belirtmislerdir. Telgrafta Karamajra. Ahroet Urar.. Nejat nın Cumhuriyetçiler elinde. tes kaptırmalarının asıl sebphi Beyaz kargısındayız. Kısırlaşan topraklaBRşbakanın duruma alâka göstereErkar.''.n kayınvalideler:. Niha! rii kuvvetin ise Demokrat çogun Saraydan ge'en önderliŞin zayıf rımız insanlarınıızı daha şimdiden Uran'ın biiyük kayınva^ide^i. Nfrek ögrencilere müzahir olması da luŞunda olması hâli ancak De olusudur. cabet Aksnt. Adnan Uran. N'ejlâ geçindirememeğe başladı. Bir on temenni edilmektedir. *** mokrat Pirtinin Kongre liderleriKarsT&aJr», AyhaTi Uran. İlhan Görülüyor ki Sovvetler Birligi yıl, yirmi yıl sonra kalabalık nüne aşırı saygı aşılamış olan EisenÜrdüne ilk parti şeker Uran. S*lçuk Karamagra, Sündtiü fuılu memleketler gibi açhklarl» hower itibarı sayesinden yürütü nin meydan okuvuşunu iyi karşıErk»n. Sersp Erkan ve Cenap Uda karşı karsıya kalacağız. ihraç edildi nrMn 3nr*arrıe«l lebilmiştir. Nison'un Cumhurbaj lıyamamaktavız. Bu çifte meydan Toprak başka fcir şeye benzemez. îzmir 27 (Telefonla) Limanıkanı seçilmesiyle körüklenecek okuyuştur: Bir yandan müzakPre. MEVHİBE PALABIÇAK bir yandan rekabet; bir yanian Venmsızlemis. bitmış topragı amızdan şeker ihracatına yeniden parti kavgaları içinde Eisenhower Hanımefendi güçtür. baslanmıştır. Urdüne satılan toz Johnson (Muhalefet Lideri) mü milletlerarası münssebetlerde ger dam etmek, kjrtarmak 27 Subat 1960 ak5?mı ADahın şekerin ilk partisi Alsancak limanssebetini buîmıva imkân olmıya ffinlik azaltı!?cak, bir yandan mil Tonrağın imdadına daha toprak rahmet'.ne ka\oışrr.ustur. Merhunından yük'.ennıektedir. Tonu *!0 !f gavret arftırılacak t"=te Demok olnıeden yetışmeli. caktır. mentn cenazesi bugıın ) 28 2.1960 ı Ormanların blmesi problemiyle sterlin olan fiat kiloda primli o!aratların ardında birleşebilecekleri İJcindi Damazından gonra Kadırga *** rak 75.6 kuruşa tekabül efmektebir namzet bulduklan takdirde nasıl karşı karşıyaysak, başka bir Camiınden kaldırı:arak P.lerkezeBugünkü halde. ilk düşünülecek savunacaklan d5va budur. yönden, başka bir sebepten de topdir. Mart sonuna kadar ürdüne fendldekl ebedi istir=hatgah:n« sevkedilecek şeker miktarının bin rağın ölmesi ile karşı karşıyayız. meseie, bir namzet sıfatiyle NİTtevdl edilecekrir. tonu bulacağı bilriirümektedir. or.'un Eisenho\ver meddi üzerinde belâ • Rn vaTinın ne»ir hakkı New Topraklarımızın başındaki Allahtan magflret düertz. mi yoksa seçim mücadelesi saye Vork Heralrt Trihnne ve TörkUede yalnız ormansızhktan dolayı ölmek Diyarbakırda işlenen sinde mi BaşkanlıŞa C n m h n r i v e t taretelırinlnrtir. belâsı değil. Asırlardan bu yana meselesidir. Eisenhovver meddi Tamamen. b>«m»n reva hf'ISsaten sömürülüyor. Sömürulüp hiçbir şe2 cinayet Orijinal ambalâjlı meşhnr haylr kuvvetlidir ve iktisatçılartn kilde bakılraıyor. Ona biçbir şey Diyarbakır, 27 (Telefonla) verilmiyor. Büyuk belâ bu! Vilâyetimizin Dicle veç Hazro ilREMİNGTON Büyütmüyorum, olayiar beni celerinde bireı cinayet işlenmışmarka ELEKTRİKLt TRAŞ doğruluyor, bir memieket en kıytir. MAKİNELERİ gelmiştir. ! metli şeyinin, toprakiarının ölüDicle ilcesinin Bazro koyünde Her voltaja uyar. i müyle karşı karşıyadır. işlenen cinayette, daga odun kesMiktarı mahdutlur. i Hemen, gün geçırip fırsat vermiye giden köylülerden lsmail Satış yeri: Durmuş Karafrül | meden zamana, piânh bir çalışAteş, bir ağacı «önce hangimir Marpuççular Rıza Pasa han mayla toprağa müdahale etmek keseriz» münakaşasından çıkan No. 21 gerek. Onu öyle başıboş bırakmakavga lonunda arkadaşı Musa ErTelefon: K 71 52 mak gerek. Somürülmesının önune ses'i av tüfeği ile öldürmüştür. geçmek gerek.. Ikinci cinayet Hazro ilçemizin I Türldyede kurulması mutasavBiliyorum, elimiz böğrümüzde Ahlâk zabıtası ekiplerinin evvelki Malıger merasında işlenmiş, Hüsnü ver büyük gemi inşaat ve tamir gece yaptıkları aramalar sonunda, kalıp da, tcpraklarımız ot bitmez Taşan ve Mühittin Yamaç admdaki S A T 1 L I K I tersanesi ile ilgili tetkik ve muza bar pavyon. gazino ve benzeri yer hale gelince, birçok topraklarımışahıslar birleşerek araları açık DtŞ MLATENEHANESl ' kprelerde bulunmak üzere dâvet lerde ealışan kadınlardan 28 inin zın simdiki hali gibi, her yeri de bulunan çoban Mehmet Kaya'yı Fotöy, Kreşuvar Tur elektrık : edilen mâruf Japon firmalarından 18 yasından küçük olduğu ve el ot bitmez olunca, o zaman taşlar öldürmüşlerdir. V.S. Hitarhi'nin T?tkik Arastırma Dai lerinde bu gibi yerlerde çalışacak alıp döğüneceğiz. Ama iş işten Her iki cinayetin de faılleri yaTelefon: 22 20 18 Mehmet I rçsi Reisi Mr. lchiro Oruzuka. gelanna dair izin kâgıdı bulunmadı geçmış olacak. Ne fayda! kalanmıştır. jmi ihracat dairesinden Mr. YoshlTAŞAR REM^L jmaria. Mr. Kanda ve Yakındoğu gı tesbit edilmiştir. Bundan başdelegesi Mr. Shirakub'dan müte ka, yakaland'.ktan sonra Ahırkapış»kkil heyet bugün uçakla AnkA daki Kadın Hastahkları Hastaha 14 yaşında bir kızı satan kaİSTANBUL MEMURLAR nesine gönderilen bu kadınlardan , dın 1 yıl, alan erkek 7 ay raya gelecektir. sekizinin evli olduju ve gece işinKOOPERATİFİ hapis yatacaklar Japon heyeti; Türkiyede kurul de çahşan kocalarından habersiz On dort yaşında S. adlı bir kızı, ması düşünülen tersane j'erlerini Denizcilik Bankası Umum Müdür olarak eğjence yerlerinde istihdam : Turan Esentep* ismindeki bir \Iuavini Orhan Koraltan ile bir edildikleri öîrenilmiştir. şahsa satan, Nebahat Onat »dlı | likte gezecektir. Heyct, bu arad» bır kadın, dün 1 yıl hapıe mahmevcut sivil ve askeri tersanele» kum edilmiştir. J. Ağır Ceza MahDoktorlar simsarlardan | de de tetkik'.erde bulunacaktır. kemesınde yapılan dünkü duruşmaHalkımıza serbes* satıslarda % 5 tenzilât yapıhr. şikâyetciler Mevsimin en son. en yeni yünlü, ipekli pamuklu kadın Türk Hekimlpri Dostîuk ve Yar da, S. yi Nebahattan satın alan dım Cemiyetinin yıllık kongresi Turan Esentppe admdakı şahıs ıse, ve erkek kumaş çesitlerı. Paris modasına uygun kumaşMaruf bir prodüktör dün ^ün saat 14 te Tabipler Odasıni" 7 ay hapis cezasına mahkum edillar ve Vakkonun 960 yeniliklerini her iki mağazamızda ı şehrimize geldi miştir. yapılgörebilirsiniz. ; Kırk bin kilometrelik bir dünya CaŞaloğlundaki binasmda «Dızdızcı» lar tevklf mıştır. Satış yerleri: Mısır Çarşısı Eminönü kapısı No. 13 ve jtuıuna çıkmış olan tamnmış pro: Ri> aset divanı seçimini mütaaedildiler | |düktör Oliver Smith. dün eşı Benn Necatibey caddesi No: 207 Karaköy. kıp. îdare Heyeti ve Murakıplar | Üç gun önce Cemal Habiboğlu | Coff ile şehrimize gelmiştir. Tel 22 22 33 49 26 48 44 15 46. «My Fairy Sady» ve «King And raporu okunmuştur. <dmda Vanlı bir tüccarın 25.000 Pesin ahşverislerde ayrıca tenzilât are Heyetinin ibrâsından son hrasını «Dızdızcılık» suretiyle aoJ» müzikal piyeslerini sahneye j sabıkalılardan Mustafa koymuş olan Oliver Sm'ith, 30 va ^a veni Iriare Heyeti seçimi yapıl landıran Kandış ile Mustafa Aslan, dün snda ve uzun boyludur «King mfştır. Kongrede hazır bulunanlar ten Adlıyeye »evkedilmis ve nöbetçi KERVANSARAY'da And J» ın sahnede muvaffak oldtığu kadar filmde basarı sağlıya kid ve dileklerde bulunmuşlardr. mahkemerieki sorgulanndan sonra Pazar akşamınoan itibaren 17,30 20 arası Bılha^sa doktor simsarlanndan tevkii edilerek cezaevine gönderh madıŞmı sövliyen saçları vaktinmıslerdir. den önce asarmış prodüktörün bu ] ?ikâyet etmişlerdir. styahati, «Rüya ve Kahkaha» ad:| Hususî İFTAR YEMEKLFRİ Hususî İFTAR PROGRAM1 nı alacak yeni bir müzikli piyesin hazırlıSı ile ügilidir. KARAGÖZ KUKLA v.s. Oliver Srrith. bugün «şı ile birMasalarınızı evveldcn ayırtınız. Tel: 47 16 30 31 likte Atina'ya gidecektir. Eisenhovver'den sonra kim ve hangi parti? Örtıek bir köy tersane heyeti bugün geliyor 28 kadın yakalandı B^rlarda calısan 18ya$ındân küçük Bütün memur ve işçilere 6 taksitli, hiç pesinatsız kredili satışlar İ F T  R FISILTI GAZETESİ 23 O c a k 1960^an iHbaren ^RÜKSEL NEW YORK 7.30 saaUe direkf "ÎRÜKSEL MONTREAL 7.00 saaHe direkı f f § /ujh^/NTERCONT/NENTAL ile. ve ve BRÜKSEL ROMA LEOPOLDVİLJOHANNESBURGa lil lıl! İIH SABENA BUÇlKA HAVA YOLLARI II» Hllll llllll lliül ililil lülll ıllill SABENA ile vakıiten kazanarak, paranızı tasorruf edeceksiniz daima Mükemmel bir Servis bulacaksınız SABENA: IÜNI lllill llllll I s ı a n b u l H i i t o n O t e l ı M e t h a l i Tel. 4 8 3 8 8 9 A n k a r a , AtaTürk Bulv 170 T e l . : 207 16 IIIIU llllll llllll llllll llllll llllll lllül IIIIH llllll Hllil llllll llllll llllll (II Veya Seyahat Acenienizden ıııııı ıııııı yıııı uııu Fısıltı Gazetesi için ayrıca bir bedel ödemenize liizum yoktur. 25 kuruş vererek alacağmız Yeni Sabah'm içinde Fısıltı Gazetesini de bulacaksınız. ımı II «n m Sabah
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog