Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

m CUMHUEIYET llllEllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllilllllllllllillllllllIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIlEllll 28 Şubat 1960 ffiUn hipnoliımayab Dr. Kecep DOKSAI II Zonguldak, 26 (Telefonla) CivardaH kasabalardan biriYazan: •ine y a 11 rraı ş . yTasblngton tinin Muftusu, camıde vaız ederek radyo temsili dınlemenin ve Theresa Paradi, o «ralarda Mes lerinde yavas yavaş gezdiriyordu. Mahalle diyornm, vatro bakımından ımemaya gitmenm günah olduğunu söyledlŞindea slnemalann merin yanmdavdı ve şifasmn de Zaten el ele tutüşmuş ve bır daıçfinktt sehrin bo ne kadar fakirse vamh olması içın, daha bır mud re teşkıl e'mış olan hastalar, mıkkısmında her bi muştenlerı azalmıştır Sır.emacılar durumdan müstekidirler.» kütüphaneler, müSimdi bn hikâyeyi bnrada bırakarak adının başında profesör det tedavi altında kaiması gerek natıslı cam ve demir tozu dolu ri bir saray bü 7eler, sanat galerioldufn açıklanan bir yazarın din ve lâiklik mevzonnda tanınmıs tıâine kanıvdl Ana ile k;zm kar havuzdan yüklügfınde 37 bina vücutlerine sirdığini lerl yönünden de tnsanın on ömru olsa ve on öm yaptımış. Ba saraylarda 3350 5gblr derglye yazdı^ı makaleden şn satırlan iktibsa ^edelim: şılaşması hayli heyecanlı ve çekiş hıssettıklen manyetık enerjının, İkinci taksitler zamlı olarak o derece zensrın. fki nin binada rü de bbyle bir kntuphanede ge renci okuvor, çalısıyor, vatıvor. meli oldu Kız Mesmerin yanında M^menn gelışıyle kuvvetlendiğı«Koylerde Arapca tahsılin ferdi mahı\ette devam: da ırtıca saklıvan \e Atahsil edileceği gibi birinci ' mib onlarca kalmayı arzu ed^'or, anası da onu nı ve her taraflarını ıstilâ ettlğıve gerılik gurultulerı arasında muhım bir yer tutar Dun veya mprikanın en hi'nik kitap sarayı I çirse, sanırım. baska hîc bir dün Sara^lann galıba en bö^üîn de zorla goturmek istiyordj Şıddet nı dermden duyuyorlardı Az son taksitteki fark da ahnacak • olan (CONGRESS) kütiipbanesi ya nimeti istpmeden on kere mut eÜ7el sanatlara aynlmıs, içinde bugun bır gencin bir dın aaamı onünde diz çökerek Arapça veln ölür. Efer kitap, Tanrının ser resim. mimarlık, tivatro. müzik, H mönakasa esnasında kırın yu ra, ıçlennden bin ihtılaçlar içinva Çınce herhangı bir tahsil yapmasını ne onlemek mtimkünÖzel okuiların 1^59 1960 ders mulıakkak ki bu bas«ehrin en dpr zunde bir tokat şaklsdı. Zavallı de kıvranmıva başlıyor ve bu ıhjılı başındikı °o 15 ılâ • 25 ara terll hazinesi. Onnn ^anınf*a, on yfizünde birlcık sözcfisü ise. eçer hevkel şnbeleri çalısıvor. Her b6iür ve ne de bunu bır ferj'at mevzuu vapmak icabederj ' » ' ( kız, anasının elı ile. tekrar kor tııjç kasırgası, hepsını kaplıyor sındakı zam taleplerı nıhajet ka besınci vüzyıldanberi tngiliz ede kitap çelmiş çecmiş medenivetle lfimfin a v n a v n «ınıflan, atBlyeDin »damlanmızın hiç olmazsa mfihim bir kısmının nasıl olmuştu. Zor karşısında, yıne du Bayılanlar, yere duşuo kıvra rara bacianmıstır. bi^atına ve tivatrosuns ait ba^ma rin bi'e kalmıs birıcik mirası ise leri var. lîram bölümü 1911 de. en ırs.'nlar oldnklarını vnkarıdaki haber sösterivor. Asa£ıdaki ya ve eijer kitap bıleinlprin bılgisini eec knrnlmns olmaoına rafmen (gavn şuuri olarak) hastalığa sı nanlar Bovle bır kaç kür iyi Maarıf Mudurluğundekı kornıs ie vazma k>tap!arla Shakes7i da çocnklarımızı bn tfirlfl din adamlarının eline teslim et gınmı; ve ısterık knrluk avdet et lcşmelenne kâfı gehyordu. ynnun hazırlaaığı dosya bir kaçrpp koleK'iı onu l"j!>'n;ın (Fil nes'llere ulaçtırıcı tck >adiçârsa baslı basına bir Slem. T'yatrolin mekte mah7nr eörmiven profes örfln kanaatini açıkça anlatıvor. ba kütfiphane karanlık dünNamızı da çok eüzel ve oahnesine son demisti Mesmerde nefret uvandıran Bu seanslar esnasınrta, hiç blr defa Vılayete gıdıp gelmıçtı öğ epr Shake«Dearp) kütiiphanesi de aydınlatan bir mcşale, bir deniz rpce modern ısık tertibatı vapılBence Müftfl Efendiden f szls bn profesdrün yaptıtını İ>u sahneden sonra, kız ebeveyni rendığımıze gore Fransız, Avustar hic kfl'unnenecek deîerde dejfil. memleket için zararlı bnlmamaya imkSn yoktnr. Tann böyle tarafından zorla gotüruldu Artık şev hıssetmıyen bastalar da yok \a, Amerıkan bzel okullarının zam Lnr"'ra>nın (British Mnsenm)n ve feneri fibi *onsnzla$a kadar par mıs. Gfizei l a n a t l a r bölfimflnde profesörierin mânevî himayesi altındaki o çeşit mflftfilerin yeMesmere duşman o'an doktorlann değıldı Mesela Baron D'Holbacb talebını Vılâyet, komsıyonun havar, hnnnn 180'i tivat( Rirminghim ) kütüphanesindcn lıvacak. îcim \e rnhnm doldn. bn 7^» tl$tlrecekleri (radvo temsilini ve sinemavı eünah bilen) bir nesil eline müthis bır sılih geçmı«tl. re sanat mıınekkıdı Lahoyre, Mes zırladıgı e^eslar uzerinden kabul kutüphanrden övle çıktım. roda. 38 vabancı divardan gelen sorra «anıvonım ki. Shalpspeaortava çıkacak olnrsa işte o zaman devletçe ve milletçe bnefin Kızı muayene ettiklerini ve onu mere büvük bir tecessüle gıtmis etmıstır Bu durııma gor> okul rp'e ait en eskf eserler bnrada top Capitol'u gecip biraz agaîıva vü ofrenciler arasında, reü'örlük BŞgBfterdifimiz mflsaroahanın de h»et verici meyvalannı bep bir hâlâ kör bulduklannı rahatça ler ve hiç bir şey hissetmedikleri lann ikıncı taksitlerı zanh oialsnmıs. tki kat verin altındaki rüyür.ce Millî Sanst Galerisf ce renen bizim de blr kızımız v«r: likte toplıyacafız. Tabil s gtm devlet ve mlllet ortada kslırsa llân ettller. Mesmerin blr şarla ni bphrtmislerdi. Fakat gidenle rak alınacaktır Ayrıca birinci ımhzenlerde. tıpkî Blrminçhsm' liyor kar^'nıza. Andrew Mellrn' Esen Kotam. tandan baska bir şev olmadığım rın ekserisi, büvuk bir tesır altın taksitteki zam farkı da vehlerdei ün vıkfettiji paranın 15 milvon Cevat Fehml BAŞKUT da cplik Kısi'ar icind» eöriip C'P Bnranın tiyatro bölömO de yaföylüyorlar ve diğer hekımlen de da kahyordu. Garip ürpermeler, talep edılecektır Bu arada b?zı dolarİTİe vapılın bn binada vine 7 a r r e j i g 8 r , a k t 5 r flekoratBr,ko«kışkırtıyorlardı. Bu bir reza'etti acaip uvuşmalar ve karıncalanma Turk ozel c okullarınına da zam bTskıInria k?r<;ıl? tım. Bn arada ».erdisınin hedi.e etti*i kolleksi tumcü, ısıiccı vetıstirivor. Sahne ve Mesmer lcrai tababetten mene lar hıs'îedıyorlar, bılhassa kadm yapılmi"îtır Ekallıvet okul'arı zam lar aras'nda bır çoklan, sırtustü talebınde bulur.madıkları içın on (Hamlet)ın i'k basKısı e l i e ne ka yondan baska Samuel Kress'in ! , ! f , I e i l i n , k a d a r b U t , VİTt)a h e p , dilmeHydi. Viyana doktorlan, verdiîi 375 tablo ve 18 hevkelden j g ı n , h e m o k T , t a r a k > h e m T»ptır»dar cılız kaiıvor. bastalan miknahslı çubuklarla ve yere duşuvor ve çırpınmaya başh lara zam bahıs mevzuu değıldir. kol'eksiyon. Widener'in yorltrdı. Kusmaların, hıçkmkların Kan koca Fo!fcr*ler, bfîtün dfln birleslk garip el hareketleriyle tedavi etl5 v s i î mpvcndn (238) nüsha old'i^n 177î den bn vana meshnr tnçiliz Ben o rflnümfl İlk sınıflsrdan e n menın bir çılgınlık ve sahtekâr r behrdığı bu muthış krız. pek Türklüğü tahkirden sanık tclâl Ataç'ın zevcl, Suha Ataç, Gurin Palabıyıkoğlu faydalı re şifalı oluyor, bu sekilsanılan hirirci shakesppare baskı res^amla'ına ait ko'İP'si^onu >e v ü k g e t l n e hadar bfltnn dersleri lık oldugunu ilân «diyorlardı. ve Metın Ataç'ın pederlerı, İhsan Ataç, Muhsin Ataç ve cecenîerde ölen petrol kıralı Gfll taktp ederek. dekor. kostöm at51Meryem 10 ava mahkum \ sından \etmis doknznnn, akla dnr de iki üç seans sonunda pek çok eskl ve veni, çeşltll yplerinf v e ı*ik tertlbatını incellNaciye Bozoklu'nun ağabeylerl, Necati Palabıyıkoğlu oldu Mesmer müteessir ve münhezim, kımse, her nevı rahatsızhğığmdan • •veren para ile ve vıüarca b'ikian'm i Fransız res^amla^n!n en deÇerli vprek. vfıksek smıfiarın provalave Muammer Ataç'ın kayınpederi, Müyesser Ataç, Belkis ku'tuluovrdu. fakat tedavl usulünün mukemmeTürkluğu tahkır suçundan dola arnnrak hulıın a'mi';'ar Bunl?rm tablolarından biriktinlm's emsal rında bnlnnarak Ataç ve Emin Bozoklu'nun •kayınbiradcrleri. merhum liyetine inancını zerre kadar kayteçfrdim. l l ç i l l Manyetizma modaaı, Pınsten bu yı 2 A»ır Ceza Mahkemesinde m»dd> d'Jeri hî'I'ndi fistı'inköru emekli Korgeneral Sırrı Seyrek, Nadıre Yıldızeli, Ferda betmeksizin, Viyanayı terkptti, Pa tün Fransaya yayılmiftı. Fransız yargılaran Meryem Alatar, adın bîr fi'tir vermek icin İTO dp bör Sİ7 bir koleksiyon. Hunlara, dfin rjrofe^örlerin tatblk ettikleri »ftre yanın her mfize^Inde rastlanmaz tim m r t n d l a n üzerinde bilcl top1 ris'» doğnı yola çiktı (1777). Yıldızelı ve Selmi SejTek'in enişteleri, Reşit ve Murat aristokratîarı arasında, bilhassa d»ki bır ^adtn, dun 10 ay hapı ? le tek bir nnshanın Londra'da \ ct sa^n orom. ladım. Ba resitll kollardakl çalısMesmer Paıia'te; Palabıyıkoğlu, Yıldınm ve Yıldız Ataç'm büyük babahanımJar tarafından, bu yenı te ile 3 ay 10 gun Bur'a'ya surgun mis bin dolara ka<<sr a'ttınMıfıBiraz arkadaki binaiarda. mrde m ı v a o kadar kendimizi kaDtirm<nı sö'lpnıpk ipter. tstp bnnlard?n Sene 1778. Paris .. Buttln moda davi metodu pek benımsenmıştı. cp?asına mahkı m edilmistir ları, Mete, ^lerıh, Senrer ve Sema Ataç'ın amcaları Sunneün nasıl adsm adım emekle sız ki ancak s<at bese e e l d i i l zalann mihrakı oUn Pans. Ve PaMesmerin ufak çapta bir khnık Nakil vasıta'arının lihera«yon merbank Umum Müdürlüğü Personel Müdürlerinden ve di*iııi. bilcinin çeşıtli bulnslarını man karnımızın acıktijını fark etris, Mmmeri bafnna bastı. Mes mahiyetını alan kabinesınde, zen5R adPt. ISfii teki ücüncfl baskıd.n Sümerbank İîtanbul Şubesi Mall Müşavirhğinden emekli listc^ine ilâve edilmesi rrrterTi («trith^onian) Tii'zelpri tik v e Bfrenci kantinine daldık. mer orada kısa süren fakat büyük Ein hastalara mahsus hujusı locada 24 nü^ha \ar ki valnı» bnnl°.r eskı maanfçılerden: isteniyor de eerçekten halk eftitiminde çok O aksam d s yine o binanın tiyattesirlar yıpın bir muvaffaklyete lar da yapılmıştı. Aristokrat h«ba^lıbaşına bir hazine savılabiHr. Çehrımız Tıraret Odası liberasSnemli blr v e r tntnvor. rnnnndavdım v e s o n tashihlerl vaulaftı. Tıp fakültestn* mensup Dr. nımlar, tebdili kıyafet ederek, ge yon listesi ile ilgıli yeni bir te1""< den bıi vana alınan e''t ^"'n Z pılan A n o n i l h ' a n ( R p p p ü t i o n ) nlDeslon ilt maştereken blr mugye livor ve bu localarda ayn bir ihcildin yirml hes blnden faziası sebbüse girismiştir Washin?ton'un givil hava alanı, vp»inl s e v r e d i v o r d n m . ö î r e n c i l e r nehan* açtı. Her yerde Mesmer timama tabi tutuluyorlardı. Hatta 26 şubat gece3İ Hakkm rahmetlne kavuşmuştur. Oda, otomobilden gayri kara na (T715) Tilından 8nce baiılmış ve Amerikn capında kücük savılacak çok cüzel ovnnvorlardı. den bahscdiliyor, her salonda, kıraliçenin bile hüviyetini gizliyeya el vazmanı nadir kitaplarmıs. Cenazesi 28 şubat 1960 pazar günü Erenkoy Sümerkil vasıtalarının ıl6n edılmiş lıbebir m e y d a n . Fakat cok islek. Her Mesmerlzm hakkında munakaşa rek Mesmen görmiye feldiğı rivaevleri 3 üncü sokak 13 numaradaki evinden alınarak, rasyon lijtesine ilâve edilmesi hu Bn kutflphane valnız dnnvada ss flc he« dakikada bir, h e p birbiriv 4 lar yıpıhyordu. Mesmer büyük yet edıliyordu. Tilan az deîerll eserleri çatısı alKadıkoy Osmanaği Carriinde kılınacak oâle namazını susunda Ticaret Bakanlığına mübir dair* kiralamıs, orayı, kendi Pittsbonrgh halkının e n SnemH tına toplamakla kalmıyor, eskl bas le rekabet halinde bnlnnan, bavka mütaakıp Karacaahmet teki aile kabrine ciefnedılecektır. baska Amerikan ' şirketlerine a i t tivatro merkezi ( P i t s b o n r ç h Plavtedarl usullerin* uygun bir tarz Böylec« başlangıçta, Mesmerin racaatta bulunmustur. kılar aravındaki UaMilsstırraada AİLESİ Müracaat muvafık gBrüldüÇü pek parlak oldu. da tefriş «tmişti. Her gün yüzler muvaffakiyeti kelirae ve cflmle deiisiklikierini nraklar d o t n y a , bativa. kuzeve, h o n s e ) denpn. bir sokakta birbiriHatta, bir ara Mesmer Paris! terk takdirde k»mvon, kamyonet ve r ce hastayı tedavi edivordu. de tesblt edivor. l'7Tnanlar sı f «runeve do(fm kalkıyor. Sırası ee ne b l t M k flç tivatro i l e blr oktıletmek istediğı zaman, ona kaima bilumum nakliye vesaiti liberasbn i | l(in vapılmı», bflriitöpfl ade liııce bizim n c a î ı m ı z da havalan dan hlrlcsmis Brel bir sanat k u m Buyük bir ialonun ortasında, sı için agır ve kıymetli hediyelcr yon li<te<ıne alınacakt'r. »elerle ik! a v n kltabın avnı cöm dı 4Itımızda hıaUtı&ımız ffm ntü. Bu m i l v o n l u k gehrin bfitfln lçi cam, demir tozu TC SU dolu, takdım edılmı». zarzor kalmaya raYurda karak iskambil kâğıdı leslni aynı zamanda aksettiren binzton'u mavili kırnnrılı r e k ' â m t h a t r o Ihtlvaeım, vnkarıda savdıçam agajındsn ysDilmıs büyflk xı edılebilmlşti. sokan şahıs mahkum oldu makinelerde m ı k ı v r ı e voin^Ia ke ısıklariyle se^ rede ede k u z e y e y o l | j l m iki BSretlm t o p l n l n S n n o n »bir havuz vardı. Kapağında bir Yurda ksçak olarak nylon iskann lime, cömlc ayrılıklarım mevdana landık. Bir bnçnk ^aat ı r n r a P e n n ' ra^ıra verdiÇİ temsiilprip bn Bıel (ArkMi var) çok delıkler . Bu deliklerden Iç4bil kSJıdı g»tırmek iıi"undan do'a çıkanyorlsr. Sv'rania de\l?tinin Pitt>=hon r ' r 'l •psebbösfln her aksamflçtivatron« demtr çubuklar girip çıkıyory\, dün 3 Afır Ceza Mahkemesindu. Her sefermde 30 dan fazla Her ikisi de ölmüı olan (Henry se^r^ne Inmlstik. Bnra*ı b?r ködü eBsterdifi ovnnlaf kar^ılıvor. de yargılanan Mustafa Kirk adlı hasta, hiç ses çıkarmamıya meeClav Foleer) Ie karısı (Emilv Jor miir, çelik, petrnl v e r»m sehrl. Mr. Rlrbird Hoover adlı bir zatın bir sahıs. 6 ay hapis eezssına mshbur olarak bu demir çubuklen dandan) in servetlnden, zevkin Çelik sana^ii nzun süren bir crpv | hilelll idıresi altındaki bn knrnm. REHA ve DOĞAN kum «dllmııtir. Sanık, dunkü dututuyor ve Mesmeri bekliyorlardı. drn, mprakından ve nlhavet İnsan yarmca bn ?fhrin sahdatnarı at verdı'ii cekicl ve dejerli tem«IIrusması sonunda, hapis cezasından YURDAKUL lerle bir kı>;ıtn insfinUn vuvalsmaz olmn». Gelisimİ7den bir Perdeler.. kahn perdeler, salona baska, S yıl emnıyet nezaretinde scverlifindrn doîan bn mnatZ3m giin önce erev bitmls, vine d e v nndan çikarmıva calışıvor. ÇünkB Evlendiler loş ve esrarlı bir hava veriyordj. kiltüphane bncün. valnız bes vüz bulundurulmak ve kaçak {«kambil •ahlanmış, şehir Sdeta ajzından a ı crs'tli miletlerin blr arada ksvnsRafif bir müzık . Blr piyano sekarsılığı olarak, 4 bin 200 lira pa yıllık înıriliz edeblvatı ve tivatroŞişli 26.2.1960 dı*ı bir kazana henziven bn Ame »1 sinirleri yumujatıvordu Demir ra ^demek cezas.na da mahkum snna ait eserlerl defil. tivatro ha tc; saçı\or ve homurdanıvormns. ve eam tozîan, daha evvel, Mesyativle iltrili binlerce evrak, def Havada gerçekten bir vınlama var. rika'nın makinelesen diinvası; Inolmu^tur mer tarafından manyetize edilter ve sair malzemeyl; Garrick, Otele varmca bn sehrin konnk a sanlan o hSle eetirmN ki bir eoTicaret Odası gazetesi tarafından bırakılırıs ?u saatlrrce karanlık bir odada, mtsrl zaten... Bu tesiril esrar haKemble. Kean, Macreadv. Bonth fır'avıci"îi Vergi ve Mnhasebe MOsavlri t tasınm en koyulaşhgî, herkesin 3 yaşında gibi mr;hnr sanatcıların Jıâiıra iki eünlök proşramı bnldnm. Blr tele\ izvonnn ksr«ı«inds otnnıvor. O »ün stadvumda ovnanan (Basefevsedlgl blr sırada, Mesmer, içe«Ticaret Odası eazetesi» ton nOs defterlerini, notlarmı. mektnpla haili vüklu. balH macını «eyredlvor. 7ıt »kmtt ri glriyordır. Üzerinde açık ley S hasivle nesriyat havatmın uçflncü rını, tlvatro tarihinln Iç rörünüsülâk rengi, uzun etekli bir lpek elPittibonrf'an b8%ük blr flnlver •racında kalmıs İki bevaz insan Yeni telefon nnmarası J yılına gırmıştır. Arkadaşımzı teb nn bneünltü nesle tâmtarait vesibîse, elinde bir demir çubuk . AGördüğümüz büyuk rağb«t flzerlna Arusturyacîan iki rık eder, muvaffakıvetler dilenz kaları da catı>ı altında saklamak sitesi ve ona baSlı (Pitt Plavers) künıp<iinin. birbirine kar*ı çelen ğır a|ır ysklasıvor ve hastalann ay içın hususî surette getirttiğimiz kayak hocası KARL Ferrokrom ve karpit fabri t3. Avrıca Flizabfth devri tivatro adlı bir ögrenci tnatro toplulnîu kbpi'klü daîsalar gibi dalasmalarını merakla takip edi\orlar. Bu gözlerine bakarak elindeki çubuKLAMrvIER'ın Otelimiz müşterilerine kayak dersi verkası kuruluyor | suna ait bir fikir vermek için bi vnr. \ma baska üniversitelerde ol rogunlntn evlfrinden avtrmak çok Adres : Beyoğlu îstiklSl Cad f 6u en yakmındakine tutturuyornanın içine bir de 360 kişilik ti dufn gibi Dram bBlümüne buvük meğe başladığını aızederiz Etibank tarafından memleketi , Santral Han No. 8687 J du Sonra elinl onların •ücudü üvatro vaptırılmıs ve 1949 da bnra önem vermemlşler. Sebebi de birtç. Ancak rnhtan ve vücnttan mizde ferrokrom ve kgrpıt fabriKa\ak gtızerçshînı daha revkli bir hflle getirmek da (Tül «"/ar> ovnanmıs. raz ileride (Carnesne Institute of fı«kırsn insan sıcaklıîim, eerçek I kası kurulması yoîunda çalışrramaksadıvle Mandra ile Buyük Otel arasmda küçük "urünkü kütüphane mudOril Technoloev) nin (College of Fine havatın ılık havasma hasret çelara bajlandıfı bıldırılmektedir ken bir azınlık kendisini tivatroTELESKİ de hızmetın;ze gırmıştır. Kurulacak te|:i'?ler hakkırda veri Dr. Wrieht. hütiln bn eşsi» ma Arts = Giizel Sanatlar Kolleji) v» »tıvor. Bir ölB tahta kntn için25 MART 1960 ile 5 Nilen malumata göre bugün ham nevi serieti ver altında saklıvan nin hninnmacı. Celik sanaMİnin öncülerinden de cüe'esmis inssn'arın eölgclecevher halinde ıhrnç edılmekte o ve ancak orava gidenlere göstesan 960 arasında otel tarini «ormektfiı. madpr>tesmis solan krom, memleket dahilinde kıv ren ha*is b'r adam olarak kal Carnejle. kendisinden sonra eele 4nk se'lerini dnvmaktan hıkan mamen dolu olduğundan 29 çubat 1360 pazartes'nr'en itibaren mpfendırıîpcek \e bu madde mak istempmis. hprl.esin fa^dalan cek nesillerin bıl?i %olunda ko'ay binde bir kfsi thafronun kapısım ı iirümeleri i c n sprvetinin fprrokrcm hahnde ıhraç edılecek' masını <a?!amik icin bu de£erli bu tarıhlerde yer talep eierlerin en dotru ası'larından bir kısmını, 19t>0 yılında kendl a[ calnor, sanki tir. edılmemesini rica eder ^çın, benim vası>an insan vüEtibank ve yüzde kırkı yabancı | CPP kitapları bastırarak halka n dına >e annesi Martaret Morrison REZERVASYON Teleadına knrdağn bir bilgi mahalle zünü. insan spsıni, ılıK nefe'ini. cuz ncnz daŞıtırmış. sermave içtirakivle bu maksatla ^^^ pprcek j(izv3«ını gdres'm eeldi! Pives 2 Perde Antalvada büvuk bir fpbrıka tesifonları: Istanbul: 44 18 58 ( demek Istivor. O akşam ben de Sahneye Koyan: Müşfik Kenter < sine başlanmıstır Ankara: 27628 26241 ba azınlık gibi, flç tivatronon en Tiirk Tük'ek Mimsrlar BirliJH Istanbul ŞnbeM Nesri^atı Tazan: Willis Hall Türkcesi: Orhan Azizoglu J Dün acılan V. C. ocaklan ' kilcüftü Olan 65 klşiHk enrfl «alo21213 27780 Dekor: öz Somer D. P dun Evüp'te Taşîıtarla. önsöz • tstanbul îmar Mıidiirü V Sad'k SEVER na sıit'ndım ve (Bnrada GSmflln) Bursa ULUDAĞ 5, Espntepe ve Baharıve Taçburın Gise 10 13 ve 1^,30 21 Tel: 44 66 66 pıveiini se^rettim. Hem ovnıvansemtlerinde iki V. C ocaŞı açlara h»\ rnn oldnm. alkısladım, mı«tır. Avrıca, vine Evup'te KeJ hem de bizim cocukları biraz damıklidTi» Gençhk Kolıj ve Sılâh1 ha sevgivle andım. tarujtü D P ocaklan da dun açıl i rrtı«tır. ı Amerikalılann bir taraflafını Öte yandan, normal koneresi ihYedek Parçalan Gelmiştir. cok »ndim Paranın mezara gitmi tilâflara yol aç«n D P. Beyoglu Fırıi7affa ocaüının olsjanüstu konyeceSinl çok ivi anlamwlar. ZenETPSİ de dün yapılmıştır rin hir bobsdan kilan servctin mtTaksim Tarlabajı caddesi 17/1 rasçılar tarafmdan nasıl carçnr eMaddelere ait 40 Resim Fiatı 5 Lira Oı'dülni rte misallerie förmüsler. ŞUBAT 28 RAMAZAN 1 Tel: 44 81 33 Telgraf: DAVDTJNİZ .«»»««««l«l Onnn İcin zenglnler paralannı har İ S M A İ L A K G Ü N 1 MARTTAN İTİBAREN vnrnp harman »avnrm.Tİan blr Mstbaacıhk w»KItapçılık Müesseselerl VENÎKÖY §! . ! « ' harır Islne vakfrdivoriar. Kadın Markez: Cajaloğlu Servilimescit Sok. 24 Istanbul Tel. 22 09 68 sttir Mrs. Clalre hucr, Katollk U o J "** J B ( B b H I O Ank Cad 4 l«t«n KJTABEVİİ (B.bHIO Ankar» Cad. 4 l«t«n. Cniversitesinin Dram hOtüphaneV. | «37 13 27 1533 17 58119 27 4 50 KİTA8EVİ Yanıksaraylar Sck. 18 Utanbai sine bes bin cllt tivatro kltabı he£ ]U40 «29 9 35 12 00| 1J1 11 01 dive edivor. Folger'lrr biitfln varhklarlvie dünvada rs*iz bir kfltflp hane knrnvortar, fitekiifr bütün BmOr bovnnca biriktîrdlkleri tabnız?» «Kendimi ayva snratlı, çirkin lolan, halkın malı o'an (Mlllî SaI «CUMHURÎYET» in EDEBl ROMANl: 22 Gnzel va, yakışıklı ya. tann oıdıım, beni beğenmiyetenat G^lerisi) ne bırakıvorlar. Car|ini sanıyordnm. benimle alay negie'de nesi var, nrsl vok«a blr «Too» der, «kaçırmadım. Se1 edebileceiinden korkuvordum.» b'lei en«titfl«flne verivof. Dflsflr '}. vi^ornm kızınızı da » «A a Senin neren ayva snvornm da eîer bu adamın rnhn, «Ne demek bn, ne demek oratlı avol? Sen yakışıklı adam lnvor eece vakti?» hövte otnz vedi hilsi sarayı ösnn. Tam da bana göre. Ben de tünde huküm sürmesevdi, ölnmün «E fazla konu«ma. Sevlyogeni se\ivorum, hem de taa ne rnm İste, ««viyorum!» den kırk vıl sonra, hangf sehrin lamandan b?rl!» tapn srnedivie. hanci bankanın Leman hanım raeman hanım, hesap nnmarasivle. adı bir Türh blr göîus, Leman banınıı bir ga7etesinde anılabürcekti? kenara Iter, dalar. Nursen büKarşıya geçerken, bir taksitiin bunlan o ber labah peneeAmerika'da b i! vük Işlerin çofnnin kornası. Dnrdu. Kar savrurenin perdesi geri«inden tatlı nn devlet ve hükfimet yapmamıs. Cemek vakışıklı idi? Penıt, kuı.T mı? Ko\.sun be, ba yedi?» dıven, karabiberl O da luyordu. Karşıya geçti, sonra tatlı seTrederken bayıldıeı bal Hep havırsever iahısiar servetleki ayva surat? Cılızlık? Değirtp çafırjın be, ne çıkar! köprihe. Köprünün Haliç kıvıfena değil ama, Nursen basha. renkli geceliffıvle Uitmistir. Korivle Snavak olmnslar. Eskiden raek baskaları ayva surath. cıBorcunu ödeyip saraphaneden Nursen'in onn sevebilecegine ak •ından ağır a?ır yiirüvtırdu. tsşar, atılır kollarına. Az sonra bizde de flrlevdi Dedelerimiı, b«lız değil de \akı;ıklı bulayorçıktı. I.Apa Ifipa kar yagıyordn. tanbul «avrulan karlar altmday h vatsa, ah yatia.. anne<!İ avaz avaz gelince, bir halanmız camiler. medreseler, knlardı? Peki, bueün, dolmnşnn Soğuk kırılmıştı. Hâlâ kalabalık dı. Tramvailar tellerde simsek Dolmusti kolunu nzatır, onu disi kartal çibi dikilir karsısıtiiphaneler, cesmeler ^aptınrlararka penceresindeki mikpıi'iı duraklar, hâlâ tıka basa yolcn gcğsü üzerinde sıkardı hattâ So çaktırarak hızla gelip geciyorna: dı. gerisinde snHanan kiıçük betasıyan otobilsler, tramvaylar, lardı. Gormıuordu. Aklır.da Nnr för, kızlar, dünya \izgelirdi. Be«Karısma anne, seviyonını. Simdi bunları düsünflrken ben vaz el? Yoksa matrafına değil dolmuslar. •en, Şimdi şn sıra yatmıs mıvdı yazıtta birlıktc inerler, kızlara Ben de orn se^iyornm. Bizim de bir i n için zengin olmak istede ciddi mi%rli? Belki de NurPardesüsünün yakasmı kaldır «tziıı \erin de birlikte v ürüye acaba? Kısın bu uzıın geceleaskımız seni alakadar etmer!» dim: Çok deçil. Üskfldara blr ti»en'in eli^di! Niçin olma^'n? rinde erken vatmadıklannı bilim!» der, savar kızları. alır onu dı. Elleri ceplerinde, Karaköye Leman hanım ne divecefirtl yatro hediye edecek kadar! Trikolarda çalışan bir işçi kızliyordu. Belki de mısır patlatıp, vannıa, belki de kolnna takar. dogrn ağır a£ır yürtimlye başlaşaşırmıstır. Bakar, sadece badı. Şu ihtiyarm ondan viyip içarkadastarivle çene çalıyordu. «Bosver ise buçün» der. «Gezedı. Üşümüyordn. Şarap kanını kar yaşlı gözlerijle, boynnnn tifi oîmidı&ına göre, neden va Şimdi gitse. gerçekten de çat ka lim. Ben de servisı asacağım!» kızdırmıştı. Ne olurs* oltnn bflker. Diveceğl hicblr sey yoklan sb'v'iyecekti? t akışıkli'dı pı. «Kim o?» Bosverir kıı ışe, 0 da servise, mrmnnndu akşamından. Şakacı tnr. Sonra annesi. babası, abladeraek. Be'ki de •scrvisteki 8eaçılırlar tenhalara. Kolkola. Birihtiyardan Allab razı olsandn. tstanbal gene slllnmiştl kafan, Erdal. Erda''ı haya'Ievince dat da mai<E<?!ia sormani'ştı! birler''ne sokuldukca «:okulurlar. Detnek kızlar, kadınlar ayva snsında. Nüshası 25 Kurus nesrsi kaçar glbl oldnysa da, ratlı bulmıvabilirlerdi? Nurse Insanların hiç ngramadıfı, ya«Açın, benlm!» Raricl Turklve Bnna hirden övle inandı kl, «Adam sen de» dedi. «Ben de c bancı göılerden nrak bir verde Lira Kr Lira Kr nin de sn az Snceki ihtiyar gibi Kapı açılsa, karşısında Leman co îu. l •'}'OT&U Yah'SiM'vriı yakiMklıvmısım. Onnn kadar onu kollanmn arasına alır, dusyva sn ratlı bnlmıvacagını sanbanım, annesı. Boyalı dudaklan da hpr'fs »|bi. Rerkes rihi olmasa hile Hem nlve olrna150 00 75 00 Srreilk daklarını olanca hırsiyle öptüksa, dolmns dnra|ında hemen yarı, permanath saçlariyle. Sasar beaenilehilir. bttâ sevileb l'r80 00 sın? Belki de ondan daha vakı40 00 < aylık = ten sonra: «Sevhorum seni!» rın bekler, baskalannm yaptıjı her balde. Simdi>e kadîr, bundi. ^Tran «Traph^pp in«anlar.. 22 Ofl 44 00 3 avlık sıklı bnlabilir benı >fnr«en!» gibi vılısır, Iâf atraasa bile doğ der, «Deli «ibi sevivornm Nnr ca zamanlık komsuları. Değil Ro>un!arına ıarılıp öpebilirdi H,i«ar, ve vavan ALMANYA VE BELÇİKADAN Köprüjıi gecti. Eminönü. Korn diirüst konn«nr. Belki de sen, Hem de taa ne zamandan bovle gece. sündüz bile çitmehepsini teker UUrr. Cstleri bas MdtbaaeılıV ; vp Currhurivft ca me\dan sa\rnlan karlar alberi!» yan yana otururlar dolmnsta. ömistir. B°lki de kasları slnirli ları paramparça, elleri yüzleri Gazetrcılık TUrk Anorim Şırkfti 1 tnda hemen hcmpn harekctsız. sinirli çatılır: saf1" ''üiian ' '<•'' v ı ı gt tekl kızlar arkaya, Nnrsen öne, Ciğaloglu Halkpvl Fnkflk Nn 3941 baslarlar: I âpa lâpa savrulan karlar ;evanına, nisanlısı ya da karısı fi •Ne var? » istivorronuz?» lebilırdı! Sahlhl hi mi?» rislnde aÇır «sinıeivah \apısi\le bi. TÜRKİYE İÇİN YÜK ALACAKTIR Takışıkh ya, >apıştırır be«V>lİBhi, hillâhi..» Uçuvordn. S'm<'i buradan çık NAZİME NADİ TenicamT. arada karlar gpri'sinmen: «Peki neden kaçtın bi\una mak, karlı, fırtmalı yolları nGülümsedi. flllpn idar? Otomobılinızın sakatlanmadan elinıze^geçmesıni Yazı rîe silinnor kar hafiflo^ince «Nurscn'ı!» benden?» rarak eecmek. onnn evine varTanına oturtur. Sım'ikı. Kolu UI Mvidür ıstıyorsanız s ı z d e a y n ı y o l u s e ç ı n ı z . K^îikin çizs;ıl?ri>le tekrardan Leman hanım bu«butun içer«Nerten mı Nursen? A;va sumak, cat kjpı, dsılmak icerl . pcîsune dfjer ki7in. ArkadakiRAHMİ BERKSOY yüze çıknor. Ier: Leman h^nım mı? Norsen'in ler Uf atarlar. tlle de o esmer, MJRACAAT MYolsç Or'a Şrt Dena^c'lar, Liî'imi'ft ffrrd.r Itn p ı u k VP VHZI «Aa.. sİ7 aklınızı mı kaçırdı(Arkası var) ann'si Leman hanım. Aksileslkacı kıı. «Dilinlîl kediler rai arva suratı?» Karaköy Pt'at kH 4 No 14 • Te! t 44 3104 ür nPîrPdil'm edllnp«in lade edılmez Uânlardan m«»ullTet kabol «dllme» lliifilllillillUIIMIUUhUİtlllHIUttiUlHIIHİIMIinMIINİIttlll 4 Nesmer Pariste Özel okullann zam talepleri ! kabul edildi =haberleri 1 SEYAHAT NOTLARI | ıııı|!iuıııııni!iıi!mııııııııııııııırıımıııuıııımım!iıımmi!i!iiiıııımıııııııııııııııııııımmııııııııı=ıııı HEM I NAUNA MIHINA tiyatro Karanlık ufuhlar Tv ünkd çazetelerde oknduğnmm an kfiçflk haber, bn nevı j 1 havadislerin ne llkl, ne de tonnncnsudnr. Hattâ ber gün JJ tekerrür ede ede »rtık haber olmak kıymetini dshi kavbetmiştir f MUHS1N ERTUĞRUL VEFAT CEMAL ATAÇ 2? ! ULUDAĞ BÜYÜK OTEL ve Tesisleri Selçuk Yener j 44 89 54 Müdürlüğü | KARACA TIYATRO 1 ŞARKININ SONÜ îsîanbul Şehrine ait Muaddel İmar Kanunu, îmar Nizamnamesi Citroen Peugeot Renoult OTO DENİZEL İMÂR TALİMATNAMESİ ı BiRÇiZiK BİLE YOK... CUMHURÎYET 5 MARTA , KADAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog