Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

OfiUL 4 RMMMHS SEVG LlLER &&. Bütöfl Dünyodfl Hddıseler» Scbep Oim altiı 12,5 L "Lody Chotterley'in ÂşığıM Serısındt Çıktı GUVEN ^.•BSL~t Toıorı D H. liWRENCFto En Guzel Eserf 5AHESER RONANLAR u m h u r i yet KLRUCUSU ! Y U m i S HADİ 4S0O0 Kelı Osmanlıcl Genışletılmıs üçjncu •lılış 40 000 kehmeden fazla arapça "^fcsça kelıme lle 10 000 den fazla dejım ve ^lışeoın anlamlan, çıft sutun bujuk boy 500 sahıfe, cılth 30 lıra î» Taşra\a odemelı gıarak gondenlir MUSTAF^Nİ IV A V t H E V I Ucrvfıtaı butt«nımnt l*t»yln!ı 35indyıl Sayı 12.7 88 Ttlgraf r« mektub adresi Cumhuriyet îstanbul Porta Kutusu: tstanbul No 240, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Devlete ait şirketlerde idare meclisi âzası olan mebuslar açıklandı İsinleri, bir sornya cevaben Maliye Vekâleti bildirdi, CH.P. banlann milletvekillikleriııiıı döşeceği kanaatinde Tekel, Tarım, bütçeleri Meclislen geçti Bitlis ve Muş'ta zelzele Ankara, 1 (CumhurıyetTeleks) T Dun gece yannndan sonra Saglık Bakanlığı butçesini bıtıren B. M M bugun sabah saat 10 da toplanarak Hudut ve Sahıller Sağlık T« Genel Mudurluğu butçesınl ıkrnal ettıkten sonra Gumruk ve Tekel Bakanlığı butçesınm muzs>keresıne baslamıştır Şıddetlı konnsan Bakan Gumruk ve Tekel Bakanı Hadi Husman, Bakanlığma aıt butçenın muzakeresı gırasında bır kaç def« soz aimış ve muha'efet mılletve Arkası Sa. S. Sü. 4 te Pazar 28 Şubat 1960 İNKILÂPfKİTABEVİ Tekel Bakanı, muhalefete karşı diğer Bakanlardan daha sert konuştu, «Ayıp.« ayıp!» diye bağıran Gülek ihtar aldı Tanm büiçesinde C.H.P. liler orman köylüleri için 50 miİYon isiediler, Reis lalebin reddolunduğunu söyledi, muhalefet aksini iddia etii ve bir kişi iki ihtar cezası aldı Meeltsi ıdare Azası 21 D.F. mılletvekılın icıı uçu Eaki Bakanlardan Meelıs Reıs vekılı Afih Eroıu Mazarfer Knrbanogla Ibrahım KırMoğlu Ankara 27 (Cumhunvet Teleks) | 3460 savılı kanunla kurulmus re tktısadı devlet teşekkullerı ıle bu kanjnun 41 ıncı maddesı gerebu teşekkul'er tarafından kuryl ğınce Başvekslet Murakabe He\eti muj «ırketlerde gorer kabul eden ve Meclıt tarafından murakabeye miUetvtkıllen hakkında, C H P tâbı »ırketler 27 adettır % 30 ev yıkıldı, hayvan ı Adana mılletvekılı Turgut YegenBu jırketlerden Karaman Iplik kaybı fazla. İnsanca zaağa'nın Malıve Bakanına tevcıh ve Pamuklu Men^ucat Sana>ıı T ettıgı bır vazılı »oru onergesme A Ş de Koı^ya mılletvekıllerınden yiat yok. Halk korkudan rerıletı cevap 12 2 1960 tarıhll 36 Remzı Bırand MusSafa Bafirıaçık evlerini terketti ncı oturum Tutanak dergısınde Re\han Gokmenoglu ıdare meclısı yıvmlanmıjtır Cevap avnen şoy izasıdırlar Ankar». 27 (Telefonla) Tahran 27 (T H A ) tran Şahı ledır Adıjaman Pamuklu Sanayıınde Bitlis Muj ve Mutkıdc dun ve Kırahçe Farah Dıba, Pakıstanı «3460 »ayılı kanunla kurulan ik îçel mebusu Hu3evın Fırat, Sur akaam vukua gel«n relzele bir haftahk zıvaretlerının »ona f tisadı devlet teşekkullerl ve bun merbankı temsılen ıdare meclısı 4hakkında gerek Meteorolojı n c»ı uzerıne Tıhran» donmuşler lara bağlı muesseselerin adedı 26 <za^ıdır G«nel Mudurluğunan gerek dır dır Kauçuk Sanavn T A Ş de Eti S Arkası Sa. 5, 80. S ds YJ, Turkıye Cumhurbaşkanı Celâl Devlet kurumları ve bankalar a' bankı temsılen Antalya mebusu B: ar da ıvnı uçakla lanıana gel dedı yedıdır. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de mıştır Bavar, Turkı>e>e donjsa & rasmda Irar.da ıkı gun kalacaktır Sah ve Bayar, Karaçı hava alanında Pakıstan Cumhurbaşkanı £>ub Han tarafından ugurlanmıal<m! r E\ ub Han verdıgi bir demecd», n ıafır Devlet Reıslerı ıle bırlıkte uç memlekette jer alan ekononıık kalkınma ve CENTO ıl* ilgılı bazı meselelerı gorustuklerını soylemı^tır MMIW Bayar, Karaçiden ayrıldı, Tahranda iki gün kalacak Bütçe görüşmelerini tahlil Vekâletlere alt meseleler Maanf, Nafıa, Tıcarrt, Sıbhat vt tçtımaî Mnavenet.. Butçeler serı balınde reye konnlavor. Hizmet bütçeleri, mahalli Ihtnaclan dıle fftlrmek ıçın bır fırsattır. Avnıpa parlâmentoiarında dahi, maddi ıhtnaçlar ıçın en faz la butçe mözakerelerınde or tava dokOifir Fakat bn sene. ironısmelerın basdönddröcfi surati ve hâdUrlı akışı, bir çok hizmet konulannı arka plâna atmıstır. 1) Son hâdıselerden biri. Ö Ç rencı bnrsları dolavısjvie patlak verdı lstanbülda. bir finhersitellnın 175 Iır3va EÜçlukle geçı npbılrçpŞı malum C H P . fktıdarı, son butçesmde bn fasıla 1 486 374 lıra tahsısat kovmnstn. D P. ıktıdan. ısman zaman fihsi ıstıhkaklara bszı zamlar vapmakla beraber, Maarıf butçes nın 450 No' b faslından \ardim çören talebe savısını aîaltmıçtır. Tabsısat tedrıcen kı«ı!arak 1959 ve 19fi« vıllarmda V*9 Î00 lıra olarak hükümetçe te^bıt edilmıstır. Fıvatlar üç mıslı pabalılao«î 5 Sn 3 te Ormancılığımız hakkında ana prensipler teklifi Türkiye Ormancılar Cemiyetinin teklifleri arasmda ormanlardan elde edilecek her türlü gelirin ormancılığa tahsisi, ormanlık bölgelerde kalacak nufusun kalkmdınlması ve fazlasının nakli hususu da raevcut Tel*foto A P Cumhuriyet PreiMM Marçaret •« nifanlm Antonv Armstrong; Joncs'gn kaldıkları koşkte dün bıriıkle çektırdıklerı ılk rpsim Ehak Belediye Başkanı ile ilgili iddia Ankara 27 (CumhuriyetTeleksV C H P Ankara mılletvekill tbr^hım Mi'valıoğlu îçıjleri Bakanı taraıınrian cevaplandmlması ı 'e&Mİe RMM Baskanhğına b\> gun b r \azılı soru onergesi ve*. rr «tır Öner^e sahıbi Uşsk hftdla«l»m l e ılgıh tahkıkat fcıerfesiııia Moch"!t» mu7akeresi ıırannda, U Arkası Ss. 5, S t . I ** Ankara, X (Cumhuriyet Teleks) T Turkıye Ormancılar Cemiyetinin 20 ncı genel kurul toplantısı, bugun »aat 15 te açılmıştır Rıvaset Dıvanının leçımını mutaakıp usul hakkında HZ alan bazı delegeler, B M Mechsınde Orman U mum Mudurluğu butçesının muzakeresı dola\ısıvle 80 kadar me'lek daşiarının katılma fırsatır.ı bu'.amadıklan jenel kurul toplantısı j ıun yarına tahk edılmesını i^t»1 mıslerdır Aynı lamanda, mı 'et Arkası Sa. 5, Su. 5 te , Marcraret'e Townsend tebrik grafı çekti Margarel, parmağında çiçek şeklinde pırlantalı bir nısan yüzüğü taşıyoı, djğün ilkbaharda yapılacak Bütiin dünyanın ilgisini çeken nişanlanma Ahmet Bilginin misafir katdtğı evin camlari kınldı Kırjehir, V (TalatonU) Dfl» gece bir p»rtllinrm «vind* mi»«fiı kalan C K H P O«>«1 Sckratart Ahmet Bılgin'ln y«t»k e4aaı eamlan raeçhul ıah»lsr t«r«r»d»B kmlmıştır O saatte p«rtilllerl« baska bir odada aohbet »den Ahm*t Bılgln» bır sey olmamıştar H&dıse gunö ba7i partıHler Ahmat Bilfin'ıa DENtZC GÖMÜL.DÜ Lady Mountb»tt«n in naşı evvelki gun herhangı bır tec«vüz« k«rpı tyl Pcyrtmouth ta yapılan ıad« bir W>r«nl» deniıe bırakılmıştır Torande muhafaza «dilmed İçin t8c •• T » Kıraliçenın eşı Kdınburg Dfiku r* Lerd Mountbattec Ile iki kızı hazır zı ıle muraeaat «tmişltr*» dt ı ı a bulunmu?l»rdır L«dy Mountb*ttea, *ıi denuci olduğu lçın ve denizi kırma hâdıs««ınden ba?k« bir şvf çok ı«vdığiDden dolajn nksının denıze fömü^raeıını vasıyet «tmıçtı olmaraıjtır. RMITB, tabntun deniM bıraküifinı gosteriyor Kızılay kongresinde tokatlaşma I K«vseri, tf (Telefonla) BJgtfn yapılan Kııılav Derneğının i Kavserı jubesı kongresıne DP ve C H P liler evn bırer grup olarak katılmışlardır Mu?akereler gırasında gruplar ara«mda kavpa j çıkmıştır Taraflar ağır sO7İer sarfetmi'ler ve bırbırlennı tokatlamıslardır Vazıyete müdahale eden hukü1 mct komiseri, kongreyi dagıtmısPolısçe aranan deniz eri Sabri Sargin bnjtln mnhtemelen bn tır cehreleri taşımaktadır. (Resiraler, Sabrinla bahnvell kıvafetiyle Kavgamn çıkmajına. D Partıliçekılmig eski remnınden ressamlar tarafından rStuf lerin Belediye zsbıta memurlannı edılerek çekılmiştir) toplantıva delege olarak getırmelennin ve uye olmıyan bazı D Partılilerin ıdare heveti seçımıne katılmalannm »ebep olduğu anlasılmaktıdır Lnndra 27 C > P'en'es MarR garet ın. *o«\ ete fotoğrafçısı Antonv Arm"!trongJones ıle nısanlanrıaM ola\ı dumanm her tarafında genış bır ılgı uvandırmıştır Bu arada Pren«es Margaret ın eskl sevgılısı Albav Townsend de Margaret e bır telgraf gondererek mşanını tebrik etmıştır Margaret ve mşanlısı John, nı şanın ılânından daha ıkı saat geçmeden fotoğrafçı ve meraklıların taarruzuna uğrami'.lardır Nışanlılar rahat kalabılmek ıçın Wındsor Parkının nıhayet'nde bulunan ve bır pen koşkunu andıran «Roval Lodge» koşkune sığmmışlardır Dun gecevi her ıkisı de burada geAnksra 27 CumhunvetTeleks) çırmışlerdır Prenses Margaret'ın Ankara Radvosu ramazan munaseparnnagırda, altın uzerıne çıçeK betıvle va\ınlarında ba/ı yenılıkşeklinde ışlenmış ın bır pırlantalı ler yapma\a karar \ermıştır Bu cumleden o mak U7°re sabayuzuk vardır ha karşı «aat 3 45 ten ıtıbaren bır Margaret ın ruşanhsı Antony sahur progrEmı tatbü edılecektır. John ınce yapılı v» garı saçlıdır Bu programda şariilar, saz eserMargaret'ten vaşça yalnız beş ay len yer alacaktır Bundan baçka, büvuktur Bovu Prensesı bıraz Kur'anı Kerım kıraat olunacas ve geçmektedır Izdıvacın netıcelerı sabah ezanında sala ve ezan okuhakkında »u tahmınler ılerı lurul nacaktır Arkası Sa. 5, Sü. I d e Arluun Sa. S, Sü. 3 te "Sahıır,, progranıı Çocuklara vuz eden şebeke yakalandı Burs*. 1 (Talefonls) Bir T möddettlr çocuk vclılcn t«r«fınd«n polİM Tâki fikâyetlcr ürerin» gırisilen tâkip sonunda 1012 yaalanndaki çocuklara musallat bır »ebeke bugün ele geçınlmıstır Çocuklan muhtelıf usullerle kandınp sarhos «ttıkten sonra bazılarına tecavuz ettıklerı anlasılan Ramazan, Abdi ve Hakkı adlanndakı mutecavızler bu sabah Kanlıceviz me\ kunde jakalanmıslardır ÇlRKİN \E AYIP Son sene erde sehııde pek çok şev degıstı 1 tanrul modern hır çehır olnıa ' Şebekeve men«up Ş=)ban Turjolunda ılerhve dursun, barı çev er var kı onlardan bir türlu gılkjremedı Bunlardan bın de «en?r gut. Vevsel ve Hu'nu adlannrlakoftecılerdır Havagazı lârrbalan altında v arravut kaldınmları ıi7Prinde başlıvan bu ıç genıs asfalt ıkı dıSe' mutecavızler şıddetle a>ollar ve cıva buharh ampul ışıklan ıle suslu Istanbulda elân de\*ra «dıyor. Çııkın ve ayıpl j ranmaktadırlu. Bu şahsı gören varsa teca polise haber versin EaaÜl detilsa bile, .Mod» Clnayeti» nd» »oyl'yecek »ozleri oldu2u tchmin edıldıği lçın ısrarla • ranan denlz eri Sabri Sargm un Izin* aradan bir ay geçml» olmannı rağmen tesaduf edılememistır Hâtırlanacağı g bı geçen ayın 24 unu 25 ıne bagl van gece, Moda d» Fende ad nda genç bir Arkası Sa. S, Sü. 1 de Yarıda kalan C. H. P. Beşiktaş kongresi bugün tekrarlanıyor C H.P. nin dün Samatyada açmak istediği bir ocağa binası gecekondu olduğu için izin \erilmedi. C H.P. liler de derhal bır dukkân kiralayıp ocağı orada actılar (l'azısı 5 ıncı sahıiede) SOKAKT% KALDILAR Hasko> d# Camıaltı kahvesnın uzenndekı bekâr odaları evvelki gun maha\fen emnıyet âmırhgınçe mühıırlenmıştır Burada yatan 63 kişı eş^ala^rını dahı alamadan dun ge« cevı sokaklarda gerırmıştır Bunlard^n bır çrup şa7etemi2<» toj,luca muracaat etmıştır Resımde »okakta kalan be».ariardan bır o rup ıdarehanenıı.zın onuflde gorulmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog