Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKAN ALMAN FRANSIZ MECMUA ve GAZETELERİLE 3 6 1 2 aylık Abone olmoğo sizleri davet ederiz Brojür için müracaat. Int. Forum instltute Oepi 7 P. K. 1237 İSTANBUL m h u riyet 35 inci yıl Sayı 12.787 RLIRUCUSUtYUMUS NADf Telgraf v« tnektub adreM: Cnmhuriyat tatenbul Ponta Kutusuî tstanbul No 246. T^efMİar: 2S 42 98 22 42 99 İ t 42 90 çıkb bııatının şaheseri Dr. aslmdan cilüi, 35 iki cild eseri Ord. Prof. Almanca ilmiştir. Liiks JperjkJİL şömiz içinde, tı: 12,5 lira. S T TABEVİ 2 81 44 ödemeli Cumartesi 27 Şubat 196O Oğı enci burslan meselesi Hükümet, Inönü'niin Mecliste fırtına kopardı dokunulmazlığının Gürültüler arasında muhalefet hatipleri ile D P . milletvekıUeri birbirlerirıe «namussuz, haysiyetsiz» diye bağırdılar r" Bütçe tahlil Dış siyasetimiz 65 görüşmelerini r L Hariciye bütçesinin müzakeresind», tsraet Inönü'yü knrsüve çetiren mühim .sebepler vardı. Birincisi, dünva sivasetinin bir ririniim noktasına yakla.şmış hulunmacı idi. Bp.tı âlemi ile Rusya arasında anlaşma iimitlerinin belirmeRi. veni şelişmelere miisait ufuklar açıvordu. De£i«en sartlar karsısında, mohalrfet parti<nnin 3 ne düs>r*>H) 'Hjnn nmumi efkâra İ7ah faideli olacaktı. lsmet tnönii. her zaman oldüçn gibi, Slçülii ve rralist bir konuşma yaptı. Milletlerarası miinasebptlerin ivilesme istidadı çösiermesinden dnydnfu memnnniveti bplirtti. Fakat nn beş yıldan brri askıda duran prohlemlıri ancak nzun sr^vrctlcrle mt'sprt anIa«malr>rn ra*lamak kabil ola bilfce^ini de müta!?n.»ına ilâve riii. BatıHnSu anlasmasına bedel olarak tavizler veri^ebilir miydi? Taviz kelimesi üzrrinde, mnb3'efct Iiderir ; n IÜSsasivet fösterdigi dikkatten kaçmadı. Cnnkö çecen harh sonunda. taviz politikası b a n memlcketler hesaiuna ağır neI İ C P ' T dn^urmuştH. Itar aralık Törkiye dahi iiAâi baskı altında kalmıstı. Fakat o tarîhte rî^süîivct f.^evkiînde bulunaıı tsrnrt tnönü. tazyika muks\emet etmis ve Türkiyenin k?rannı RU veciz cümle ile bildirmişti: «Serefimizle yasıvacafiz, şerefimizle öleInönö, son inkişaflar vesilesiyle, tavizler paha«ins yapılacak bir anla.şmanın mahzurlarına yine isaret etti: «Taviz politika^ı, çüveni sarsacak ters yoldnr.ı. Eski Devlet Reisinin ele al Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Ankara, 2> (Cumhunyet • Teleksı B.M. t Meclisınde bugün Milli Eğitim Bakanlığı butçesinın fasılları müzakere edilirken, Üniversıte öğrencilerinin burslarının artırılmasını talep eden muhaiefet hatiplerivie D. P. mi'.letvekilleri arasmcia bazı hâdiseîer çıkmış ve taraflar birbirlerini Devlet hızmetinden kaçmakla itham etmişler, «namussuz, haysiyets:7» diyt bağırmışlardır Güru'.tiiler arasında, Suphi ^B ıkı ihtar cezası almıştır. CcHP. milletvekilinin bursların yüksetilmesi talebi reddedildi Maiatya'da 21 1 tak kuruluyor , Mestise gelen tezkerede C.H.P. Liderinden başka dört UşaK Başbakan İÇİn nületvekitiniıı de adları var, mesele Uşak olayları ile ilgili Ankara 26 (CumhuriyetTelekj) C.H.P. Genel Başkanı ve ]|a> latya milletvekili îsmet Inönü'n^n dokunulmazlığının kaldırılraasJnj tazammun eden bir Başbakanlık tezkeresi Mecîise verilmiş, Aİ|alet ve Ansvâsa Komisv^onlanndâB müteşekkil karma komisyona s|v"" kedilmiştir. Inönünüh dökunjkl» mazlığının kaldınlraasına dairto» Arkası Sa. 5, Sü. 3 t»S* kaldırılmasını ıstedi panyakurma teşebbüsü er yaratiyor jStrauss «Böyle hareket et> mpkte tamamen haklıyıjc ! Esasen bundan NATO'yu haberdar ettik» dedi Bursiarla Ugıü fasıl üzerinde söz alan Suphi Baykam. Ünıversite öğrencisinin 175 üralık bursla okuyup yetişmesine imkân olm» Malatya, 26 (Telefonla) Baçdığını. bu bursların 3 X liraya çıkarılması ica<) bakan Adnan Menderesi istikbal bettiğini söylemiştir. Baykam'ın bu sözleri saetmek üzere şehrimizde hummalı mimiyetsizlikle sıfatİEndırılmıştır. Baykam k o hazırhklara devam olunmaktadır. nuşurken oturduğu yerden: « Sen burs mevBu cümleden otarak istasyon ile zuunda knnuşamazsın. burs aldığın halde mecşehir arasına 21 tâk kurjlmaktadır. buri hizmetten kaçtın» diye miidahaie eden D. m Bankalar. fabrikalar ve diŞer te Arkası Sa. 5. Sti. 4 te sekküllpr taraf>nrian kurulan tâkların Mart 5 den evvel ikmaline çalışılmaktadır. Başbakanın Ankara'dan uçakla Malatya'ya geleceei ve daha sonra Gaziantep ile Maraş'a usrayacagı bild'ri'ımc'.;tedır. 76 işçiden ümit kesildi Berlin, 26 (R.) Geçen pazartcsi gür.ü Z\vickau kömür maden lerindeki bir grızu infilâki netice r sinde 3 er altında kalan 76 işçinın | kurtarılmasından ümit kesilmişlir. j Bu işçiler, 1.100 metre derinlikte bulundukları sırada infilâk vuku bulmuştur. 76 işçinin bulunduğu kıj yu hâlâ alevler içindedir. Şimdiye kadar çıkanlan cesetlerin sayısı 48 i bulmuştur. Yapılacak merasime Başbakan Otto Grotewohl de katılacaktır. Prenses Margaref nihayet nişaniandı Margaret'in 29 yaşındaki nişanlısı bir fotoğraiVı O\VN MU, KUMAR MI? Mektepli çocuklar arasında yeni bir oyun salgın halindedır Meşhur futbolcuların resimlerinden mürekkep desteleıden istenilen resmın karar lamadan çekilmesi jeklinde olan ve kıımarı pek andıran bu oyunda gerçi henüz para söz konusu değildir, ama yarın işe paranın da karışıp karışmıyacağı malum değildir. Avam Kamarasuıda konuşan S. Lloyd, Batı Alman Rö5ıarlı*7*a lVfıaoIîcînrlcfc Aiiv\ » u i *• • * u *. 11 • • • ı~ı w . * > ^ * e a ı y e ı v ı e c ı i b i ı ı n e • aun konuşma radyoda yayınlanacak yanın hareketını tasvıb et mıyeceklerını soyiedı, Washînî?ton ise bu teşebbüsün al tmda <rizliB.maksatlar buluyor öünkü toplantida hatipler. imar mcvzuu üzerinde konuştular. Bir üye j Bakıuu «borçlanmızı ödiyeceğiz ve belediye gelirleri ihtiyacı kar$ılayıncıya kadar da borçlanmaya devam edeceğiz» dedi. Aygün de bir konuşma yaptı Beîediye Meclişi dün «aat 15 te iirleri ihtiyacı karşılayıncaya kaReis vekillerinden Hamdi Akca' dar da horçlanmava devam edecenın ba«;kın!ığında top'anarak Be âiz» demiştır. Gürhan daha sonra ieriiye bütçesinin tümü hp.kkında îstanbu! Belediyesinin 50 rnilyon tutarındaki bütçesinin çok görülegöriişmelerine devam etmi.ştir. yersir t'k olarak söz alan üyelerden rek tenkidlere uğramasını Cevdet Gürhan uzun bir konuş bulduğunu bildirmiş ve B#lerliye ma yapsrak. Belediyenin çalışma Rcisi Aygün'e. Bütçe Encümoni âlanndan bahsetnıiş. bilhassa imar zalarına teşekkürle sozlerine son mevzuuna temas edeıek: «Borçia .•ermiştir. rımızı ödneceğiz ve Belediye ge Arkası Sa. 5. Sü. l de TİÎLEKOTO CUMHrnİYET 26 Londra Iftanhul Margaret'in nişanlısı Mr. John evinde (Yazısı 5 inci sahitede) ı Londra. Batı Almanyanın. Is j ; panyada askerî ü'sler kurma hu?u i ' sunda tspanya resmî çevreleri ile ; : görüsmeler yaptıgı haberi Londra ı ve Washington'ds şiddetli tepki ' : lere yol açmıs*ır. Avam katnarasın [ da r>u konuda bügi vermek zorun j ! da bi"akılan înpilîere dış işleri ba j i kanı Selwyn Lloyd «Almanyanın i ' îspanya topraklar: üzprinde bazı as | Arkası Sa. 5. Sü. 3 te | Radyo temsili dinlemek ve sinema günah! Itatı Alraanya Savunma Rakanı Strauss Ingiiiz Dışisleri Bakaıu Selwyn Lloyd Lady ve Lord Mounbatteıı'in birlikte «ckilmiş resimleri iki C.H.P. li milletvekili Ege tiitün piyasasını tenkid etti Tokat millet\ekilleri dün İzmirde yaptıkları basm toplantısmda: «Müstahsil lehine bir adım dahi atılmış değildir» dediler ZonguJdak. 26 (Telefonla) Bartın Müftüsü camide < vaız ederek râdyo temsili din | lemenin ve sinenıaya gitme ı rın günah olduğunu ifade et ' tiğinden sinemaîarın müşteri ! leri azalmıştır. Durumdan si • ' nemacılar müştekidir. ' göıtıüleıı Lady (Vazısı 5 inei sahıfede) Yarın Ramazan musiki yayını lzmir M (Telefonla) Bir kaç • Tütün ihraç priminin 620 ku Radyo, bu münasebetle alaturka gündenberi Ege tütün piyasasını ruşa çıkanlması neticesinde geçen programlarmda geniş kısıhtılar yaptı takip etmek üzere lzmir ve ha seneye nazaran müstahsiün eline valisinde tetkikler yapmakta olan asgari 200300 Krş. fazla geçeceği ka Ramazanın ilk günü olması dola haftada ikişer defa olan kadınlar. MÜ.NAZARA Atatürk Kız Li C.H.P. Tokat milletvekilleri Re naati hasıl olmuştur. Halbuki şimsesind», 5 inci »ınıf talebeleri a çit Önder ve Ahmet îspirli bugün diye kadar satılan Amerikan grat yısiyle fırınlar yarından itîbaren erkekler fashnı. tamamen kaldırbir basın toplantısı tertipleyerek, larda ancak 100120 kuruş kadar bir pide imâline başlayacaklardır. roıştır. Bvından başka ayda 4 defa rasmda, «Tabiat mı insana, insan piyasanın seyn bakkında tenkid artış görüldü. Orta ve düşük kasan'atkârlann yayını Şehrimizde bulunan 200 ekmek solo yapan mı tabiata hâkimdir» mevzulu lerde bulunmuşlardır. bir münazara yapılmıştır. İnsan liteli tütünler ise, müstahsili kati ve francala fmnmdan başka 60 da üçe, ayda 8 defa yapılan beraber tabiata hâkimdir tezini savunan Milletvekilleri, Tekel Idaresinin yen tatmın etmiyen fiatlarla kar simitçi fınnı pide imâl edecekler şarkılar dörde indirilmiştir. Bu suretle Ramazan ayında geceekip, münazarayı kazanmıştır. destekleme vazifesini yapamadığı fi karşıya kaldı. Biz, senelerden dir. Resimde, lezinî savunan bir öğ nı söylemişler ve şöyle demişler beri doların hakiki değerinin çiftDiğer taraftan sahura kadar açık leri rRdyo yalnız mevlit neşriyatı renci görülmektedir. Arkası Sa. 5, Sö. 3 te kalmak isteyen lokanta ve kahvedir: lere gerekli müsaade verilrniştir. Radyo ve Ramazan İstanbul Radyosu; Ramazan münasebetîyle Radyoda hemen her gece bir camiden mevlit cakiedeceği için, bu aya mahsus olmak üzere Türk musikisi yayınlarında genis kısıntı yapıldığını sanatkârlara bildirmiştir. Istanbal Radyosu, Salı ve Çarsamba günleri yapılan ve ayda 8 yayın olan küme fasıl hey'etini. Tahran 26 (T.H.A.) Saraya yaI kın çevrelprden sızan haberler* jgüre, Pehlevi'nin üçüncü karıgl Kralıçe Farah Piba mesut bir hidi«e beklerrektedir. Bu çevreler, Farah Diba'nın gebe olduğunu ifade etmektedirl<»r. 21 aralıkta Şah'la evlenen Farah o ÎDiha, halen Pakistan'da bulunmak İstanbul İl Başkanı: «Henüz bu hususta alınmış Itsrîır. Şah'la Diba, evleneli henüî I iki ay altı gün olmuştur. bir kararımız voktur» divor î Bılındıği gibi Şah, Süreyya'jn çocuğu olmadığt için boşamıştı. Verilen haberler tahakkuk ettiji CK.M.P. nin yeni tl Müteşebbis oy alan paîrtimizin destekliyeceği Kurulu Başkanı Münim Mustafa | siyasf leşeTrküiün ba seçimlerde takdirde, Farah Diba, kasım ayaı» da ilk çocuğunu dünyaya getire» Pekselek, dun partisinin ilçe baş! muzaffer olacağı muhakkaktır.» kanları ve idare kurulu üyeleri, ile tanışmak üzere bir toplantı tertıpleraiştir. Teşkilât mensuplarına direktifleı veren Pekselek, kendisi ile görüi şen bir arkadaşımıza, il kongresiJ rin yapıfacağı tarihin tesbiti için, i seçim temayüllerinin inkifafını j b?klediklerini bildirmiştir. «Memi leketin siyasi hayatı artık makam ve menfaat kavgalan şekünden çıkmalıdır.» diyen II Başkanı, «! çimlere CK.M.P. nin bağımsız ol»rak mı, yuksa bir partiyi destek1 liyerek mi gireceği hususundaki bir soruyu şöyle cevaplandırmı?tır: « Henüz bu hususta alınmış bir kararımız yoktur. Ancak, geçen seçimlere işbirliği havası içinde girdiği halde bir milyon civ.irında C. K. M. P. seçimlerde bir portiyi desîeküyecek mi? Ksraliçe Farah Diba hamile Cemâl Nadir'in ölum yıldönümü 75000 lirahk ev eşyası çalaıt sabıkah Yakalanan hırsızların üzerinde: «Kaçakçılık ve kanunsuz işleri takip bürosu şefi» yazılı bir kartvizit bulandu ömer Faruk Gökçek adında ya ! bıkalı bir hırsız. evvelki gece e«ki SON Ş E K L İ N I A L A C A K B»varıt Meydamnın yeniden cu: t::.if sine başlannıı» Bakanlardan Nurullah Esat }v: tır. Bu sebeple trarnvaylar Beyazıt Meydanına girmcion dnnüş yapmaktadn lar. Kesımde. yeni bir mer'in Kadıkriydeki yazlık koskuçekil verilmek üzçre düzeltilmeye başlanan Beyazıt Meydamnın başlangıcından geri dönen tramvay nü soymak isterken yakaîanmıştır. arabaları görülmektedir. Arkan Sa. 5, Sü. 6 da GiSrdüğür.üz yer, bir araba park yeri değıl, Venicamıin merdivenlerini çeviren yaya kaldınmıdır. Fakat şehirde arabasını park yenn/len başka ye;ie bekletmemeye dikkat eden kaç araba sahibi var ki bu kamyon sahibi dp onlara uyrun? Boz'jjan yslnız Beredtye Zabıta Taümatnamesi değil, aynı zamanda şehrın en mutena mcvkıinin manzarasıdır. PARTİCİLİK BUNLAR OI.MASA 1947 senesinin 27 şubatında bayaia g(t7.i^ritıi j$ujj&r> fkanatkîr arkadaşim'.z, değerli karıkatürist Cema) Nadîj*&, kayb^df li *b'ugün tanr 13 sene geçmiş bulunuyor. Hcpimiz bu öföm yjîijoaum'ündç onun yoklugunu tekrar ve daha dtrınden h iss£ljpekte>i/ y3tr.< çoğu. lalehesl olan bugünün karikatüriçtleri '^^Mc yıi^ürrınzü; ajartaıak bir <.ok kabılıye'îer bulunmasına rağm e% "Turk mizahınm bu acıklı yılti'inümünde duyduğu elem. cidden tjîîyüktür. /< . R" i ımf1'i arkn;laşırnızı sayçrı'p snarl:?n, tazeiiSini daıma muhn'aza fJtn ksn'Karijrlerinden birini yııkarıya'dercediyoruz:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog