Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

KUR'ANI KERLMİN TERCÜME w TEFSİRİ T A I\ R I BUYRUĞU ÖMER RIZA DOĞRUL İki bez cild takımı 50 Lira Ahmet Halit Kitabevi İstanbul umhuriYet KURUCUSU.'YUNUS NADİ 35 inci yıl Sayı 12.786 Teigrt ye mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutnsu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 SEÇME HİKÂYELER Maarif Vekâletince, İtalyan modern edebiyatı serişindjîn olmak üzere. Dr. Feridun Timur'untı Giovanni Verga'dan : dilimize çevirdiği h «Seçme Hikâyeler» adiı eseri yayımlaftrnış ve 470 kuruş fiyaüa bütün kitapç^larda satışa çıkarılmıştır, , .. • * Cuma 26 Şubat 1960 înönü dün Mecliste Partisinin CemilSaitBdrlas 10 ay hapse dış politika yolıınu anlattı Dışişleri bütçesinde söz alan Muhalefet Lideri, GH.P. nin tarafsızlık istediğini yalanladı, Amenka ile münasebetleınmız üzerinde önemle durdu AnharadaM uius ve Son Ha< İnönü'den sonra söz alan Fatin Rüstü Zorlu ketıdisine teşekkürle söze başladı ve bugünkü dış politikamızın esaslarını anlattı, kürsüye gelen hiç bir hatip dış politikamızın esaslarını tenkid etmedi malıkum oldu vadis birer ay hapattlacak inönü'nün konuşması Ankara, 25 (CumhuriyetTeleks1) Büyük Millet Meclisinde bugiin cereyan eden müzskerelerin en önemli taraîı, C.HP. Genel Başkanı İsmet İnönü nurı Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşması olmuşıur. Bu konuşma yarım saat büyük bir ses.Kİzlik içinde dinlenmiş. zaman zaman C.HP. lüeı tarafından alkijlanmıştır. Saat 15 te İlhan Sipahioğlu'nun başkanlığında aç:lan oturumda, Dışişleri bütçesine münhastr olmak üzere Grup sö2cülerinin yarım saat konıışması ve daha önce alınan on dakikalık konuşma tahdidinin kaldırılrmsı istenmiş, bu hıısus kaoul olunduktan sorıra C.I1.P Genel Başkanı İsmet İnönü soz almıştir Arkası Sa. 3. Sü. S da Fatin Küstü Zorlu Dışişleri bütçesinden sonra Maliye ve Maarif bütçeleri görüşüldü Ankara, 25 (CumhuriyetTeleks) Meclisin bu sabahki otplantısın da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlıâı büt(,eleri müzakere ve kabul edilmiş, saat 13.30 da oturııma son verilmistır. Öğleden sonraki oturumda ise Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakercsine geçilmiştir. Bu bütçe üzerinde, C.H.P. Grupu adına îsmet İnönü, bir özetini diğer sütun larımızda bulacağmız konuşmasını yaptıktan sonra Dıçiçleri Bakan! Fatin Rüstü Zorlu söz almıştır. Zorlu konnşuyor înönü'nün Türk dış politikasını tasvip hususunda gösterdiği hüsnü niyete teşekkürle söze başlıyan Zorlu, Türkiyenin kendine en uy Bütçe görüşmelerini SAVCILIK EUYLE ALDIĞIMIZ TEKZ1PTİR. tahlil Müzakerelere konulan tahditler Maddelere geçildikten sonra, bütçe müzakereleri ekspres hızı ile ilerlemeye ba$ladı. Bir kaç dakikaya sı£dırılan tenkidler rt cetaplar. fırsat döştükçe yapılan sert çıkışlar, cezalandırılan muhalefet milletvekilleri ve hâdisefî Reçen celseler.. Müzakereler çittikçe siirat kazanıyor. Çunkü bütçenin 29 gubata kadar tamamlanması şart.. Kronometre hesabından geri kalmamak lâzım. Bu yıl, Riyaset Divanının yeni bir içtihadı ile karşıla$tık. Rlyaseticnmhur bütçesi knnnsulurken Devlet Reisinin hareketleri hakkında tenkid yspılaınıyaeağı ileri sürüldö. Gösterilen raucip sebep; Tenkidleri oevaplanduracak bir maksm bnlnnmatnası. RiyaseticumhTir bütçesi de dahil oldagn halde. bilumum masraf cetvelleri Mecliste Anayasa, Mahasebei Umamiye Ksnnnn ve Dahilî Nizamnarae hnkümleri dairesinde EÖrüjölür ve hökrat bağlanır. Bötçe müzakcre nsalleri, Camhariyetin knrulnsnndanbeH e«ash bir değişiklik şeçlrrnerai*tir. Tfirk huknknnds hftkhv »lan prensip. raasraf datrelerinrn tam bir teşrii mnrakabe altında bnlnndaralmasıdır. Mevmat, bu bakımdan mahteHf daireler arasında bfr hiyerarşi kabnl etmemiviir. Riya9ettemnbar bfitçesine yöneltilen tenkJdleri eevapIandır\?ak bir makam bulnnmadıtı hakkındaki iddia ne dereceve kadar doğrudur? A Arkası Sa. 5, Sii. 3 te H. Bayur İnönüııfin b eyaıtatım cevaplandı Kıbrıs'ta görüşmeler rdı 24 Şubat 1960 günlü gazetenizde kardeşinin yaptıkları vüzünden İnönü'nün Atatürk tarafından tekdir edildiği yolunda Meclis'te Suyîistimaller dolayısiyle söylediğim sözleri İnönü yalanlamakta ve «Hik met Bayur vakit vakit bu kabil hikâyçler uydurmaku ^ »o^etlıdır» demektedır. Bu işi anmam tnönü'nün furarta burada gurüimedik »uyistim»ller lâdnı ortay» atmıç olması dolayiiyle idi. Atatürk Inönü'yü kardeşi yüzünden yalnız bir yerde değil birkaç yerde «ğır kelimeler kullanarak tekdir etmiştir. Bu yolda epey jahH vardir. Bu arada Doktor Tevfik Rfl?tü Aras ile Kıhç Alı'ye başvurup işi onlardan da öftrenebilirsiniz. | B«Bİm şahit olduğum tekdir »ah j »esi Diyarbakir Mebusu General} Arkası Sa. 5. Sfl. 3 te | Manisa Mebusu Hikmet Bayur ', . ••••••• Ankara, 25 (Cumhuriyet Teleks) Bugün şehrimiz Toplu Basın Mahkemesinde Ulus Gazetesi Ya | zı îşleri Müdürü Beyhan Cenkçi' | nin 12 ay 15 gün, Son Havadis Gazete'i sahibi Cemil Said Barlas i'.e Yazı tsleri Müdürü Erdoğan Tamer'in 10 aı ay mahkumiyetlerine, Ulus ve Son Havadis gazetelerinin de birer ay müddetle kapat'.lmalagun istıkamette bir dıç politika ta rına ekseriyetle karar verilmiştir. kip ettiğini ifade etmiş: «Türkiye Yargıçlar kurulundan Adil Sanal nin dış siyaseti, onun emniyetini. | karara muhalif kalmıştır. iktisadi kalkınmasını ve her sa' Ulus ve Son Havadis gazeteleri hada yııkselmesini saŞIamak istikametinde inkişaf etmektedır» de j bundan iki yıJ evvel C.H.P. Genel Baskanı tsmet tnönü'nün Ankara miştir. il kongresinde yaptığ) konuşmayı Türkiyenin, Demokraf Parti ik neşretmişler ve bu konuşmadaki tidara geldikten sonra hür mıüet j bazı sözler D.P. Genel Başkanı Adler camiası içinde yerini aldığını | nan Menderes'in ve D.P. nin manebildiren Zorlu, mütaakıben, dün1 vî şahsiyetini zedeleyici görüldüyanın iki bloka ayrılmasına lemas ; ğünden haklannda takibata geçiletmiş, Doğıı blokunun çok yakın ' mişti. Ancak, ayni konuşmayı bazı zamana kadar mütecaviz bir poli , tstanbul gazeteleri dp yayınlamıştıka güttüğünü. buna mukabil Ba1 lar, fakat bu gazeteler hakkında : tı blokunun, bütün hür dünyanın . ki dâvadar. Başbakan feragat et j emniyetini sağlamak durumunda j mişti. Bu sebeple de Ankara'daki bulundujunu anlatrriış: «Dünya ba ' dâva düşmüştü. Bu karar, yargırışının temini henü? mevcut olan j tay'da esastan bozulduğundan dâ Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Arkası Sa. 5. Sü. 1 de I Cemil Sait Barlas dün de sakin geçti Rusya Kübaya 100 Milyon dolar veriyor Havana 25 (a.a.) Küba Başbakrnı Fidel Castro radyo ile yayınlanan bir konuşması sırasında Sovyetler Birligi ile Küba arasında vanlan son anlaşmslara t». masla, Küba'ya açılacak olan yüz miîyondofarlık kredinin Kübs'nın demir ve çelik sanayiinin inkişafı işinde kuilanılacagını bıldırmiştir. Malı ve idari konalardan sonra «slerîn büyöklüğü ile alâkalı safha başhyacak Londra. 25 ıR) îngihz Müs jayınlanan komürikeye göre götemlekeler Müsteşarı J u 1 i a n rüşmeler sırasında bilhassa Ingiliz Amery, Ingilterenin Kıbrıs Cum askeri birliklerine üs ke?im!eri dıhuriyetinde muhafaza etmek iste ] şında sağlanacak kolaylıklar üzediSi üsler meselesir.i bugün Kıb | rinde durulmuştur. rıslı Türk ve Rjm lıderlerle gö ' Yarın devam edılecek olan görüşmeğe devam etmiştir. ! rüşmelerde iislerle ilgiii mali koHukümet konağında 5'apılan top nular üzerinde durulacaktır. Kıblantıya Amery, Vali Foot. Başpis nsın istiklalini geriktiren üslerin kopos Makarios ve Dr. Küçük'ten büyüklüğü meselesinin ne zaman başka Londra müşterek komitesi ele alınacağı ancak malî ve idarî nezdindeki baş Rum delegesi Ze cihetlerde bir anlaşmaya varıîdıktan sonra tâyin edilecektir. non Rossides de katılmıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 5 le İki saat'ıik gorüşmelerden «nnra 1 Millî basketbolcu Şevket Taşlıca dün vefat etti Bundan 10 güa evvel Aksaray. da bir trafik kaza»ında yaralanan ve o günden beri koma halinde bulunan Milli Bas ketbolcularımıt dan Darüşjafakalı Sevket 7af hca teda\T görmekte olduğu Cerrahpaşa Has tahanesinde v» fat •tmi?tir. : Pek ?eaç yaştaı ki öl'jmü spoı ı Merhum Şevket eevreleriraiz I Taşlıca de bıiyük bh üzüntü yaratan Şevket Taşlıca'niB e»nazesi. bugün oSle namazını mütaakıp Fatih Camiinden kaldh î nlaraktır. Lahor'da üclü görüşmeler oldu BtTMEK ÜZERE Uzun u m andanberi inşaatı devam etmekte olan Giresun limanı tamamlanma k üıeredir. Hâlen limanın yalnıı mendirek kısmı kalmıştır. Resira yeni limanı göstermektedir. Para çoğaltan makine ile bir Vanhnın 25 bin lirasını dolandırdılar El çabukluğu ile 25 bin lirayı alıp kaçan iki dolandırıcıdan biri yakalandı ve üzerinden 12.400 lira çıktı, polis diğer şahsı anyor Sabıkalı dolandırıcılardan Mustafa Kandiş ile Mustafa Aslan, Ce mal Habiboğlu adında bir taşralınm 25.000 lirasını dolandırmışlardır. Kadıköy Kordon otelinde kalan Vanh Cemal Habiboğlu ile arkadaşlık tesis eden sabıkahlar, bir lirayı beş, on lirayı yüz lira yapan bir makineye sahip olduklarını söylemiş ve Cemal Habiboğlundan yüz bin lira sahibi olmak isteyip istemediğini sormuçlardır. Bankada parası olan bu «ahıs: «Ta bii ki isterim» demiş ve makineyi çahştırmaya karar vermişlerdir. Bu karar üzerine Cemil Habiboğlu, bankadaki parasından 25 bin lira çekmiş. dolandırıcılar ise makine dedikleri iki demir levha arasına bir beş liralık koyarak el çabukluğu ile diğer tarafından bir on liralık çıkarmışiardır. Arkası Sa. 5, S8. 5 te Lahor, 36 !Hu«usi muhabirimizdetı) Cumhurbaşkanı Celâ! Bayar, tran Şahı Majeste Rıza Pehlevl v« Pakistan Cumhurbaşkanı Ekseltcs Mareşai Eyüp Han, Dışişlsri Bakanı Fatin Rüştü Zorla ve Pakistan Dışjşleri Bakanı CehiH Manzur Kadir dün öiSle üzeri Arkacı Sa. S, Sfi. 4 t« Konya'da bir tren Ağaoğlu'nun uçuruma düştü eniştesi dün Vkerner Taschenbrakcr dünkü dornşmasında tercüman vasıtasiyle ifade verirken yargılandı o 5 inci »ahıfeöe) Çimento ve kömür yüklü 17 vagon parçalandı; can kaybı yok Mecliste atılan tokadı müdafaa Ankara, 25 (Cumhuriyet Teleks) Iktidar organı Zafer gazetesi bugün «Selim Soley Tokatlandı» başlığı aitında verdiği haberde. tokatm atılmasını haklı gösteren bir lisan kullanmış ve tokat atan D. P. milletvekilinin bu işi yalnız başına yaptığını, hatta dört C.H.P. rr.ületvekili bir aradayken bu tokaf.n atıldığını hikâye etmiştir. Kony» 2S (Telefonla) Bu »abah saat «.55 te çehrimize 35 kllometre mesafedeki Bozdag istasyonu civarında bir tren kazası olmuştur. Can kaybı olmıyan kazada 17 yüklü vagon uçırrumdan yuvarlanarak parçalanmıştır. A(yondan gelmekte olan 268 numaralı marçandiz katarı Bozdağ istasyonu | yakınlarında rampa inmekte iken, i arka vagonlardan birinin dineilı kırılmış ve dray yapmıştır. Vago! nun uçurumdan yuvarlanmasiyle [ bun» baSlı katann diğer İS vagonu da yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanraıjtır. Yolda yalnız lokomotif kalmış ve bir gardöfren haİki uçak çarpıştı fif yaralanmıştır. Demir yolunun Washington, 25 (R.) Ameriktn îOO400 metrelik kısmı harap olmuş, bu sebepten yol akşam 19 a Donanmasına mensup DC4 tipi bir kadar kapalı kalmıştır. Vagonlar j uçak, Rio de Janeiro yakınlarında çimento ve kömür yüklü idi. Zarar bir Brezilya yoicu uçagı ile çarpış 2 milyon liradan fazla tahmin edi mıstır. Ölenlerin 40 kişiden fazla liyor. oldukları tahmin edilmektedir. Yedeksubay topçu okulunda Tekel maddelerine öğrenciler dün and içtiler zam yapılmıyor o Mütecaviz çob»n)ar Adliyede Kartal'da üç çoban bir genç kıza tecavüze yeltendiler ş aramak için gittiği fabrikanın yerini soran kızı ahp bir kulübeye götüren çobanlar emellerine muvaffak olamadılar, kız kaçıp kurtuldu Avrupa'da tah<il yapmış bir genç kız Maltepe'de cebren bir ku'übeye götiirülerek üç çobai tarafınImı kendisne tecavüze yelt^r.ilk^rarak çobanlann elinden kurtulduktan sonra üstütaaşı perisan bir halde polis karakohma sıfınmiştır. Hâdiseden snnra yakslanan ço Arkagı Sa, 5, Sii. 3 te Gen; kız, kulubenin penceresinı Bazı söylentiler üzerine dün bir kısım halk fazla miktarda çay ve içki sahn aldı Tekel maddelerine yeni bir zam yapıvcağı hakkında dün bazı şayialar çıkmış, bir kısım halk Tekel maddelerine hücum ederek sigara, çay ve içki toplamıştır. Bu hususta malumatma müracaat ettiğimiz Tekel Unvum Müdür Vekili Müfit llter kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza: « Teke! maddelerine zam haberi tamamiyle asılsızdır. Zam yapıl ! mıyacağını kat'i bir lisanla belirtebilirsiniz. Zam için hiç bir şey düşünülmemiştir.» demiştir. İzmit Belediyesi suya yüzde yüz zam yaptı İzmit, 25 <Telefonla) İzmit Belediyesi son aldığı bir karariaj tonur.u 15 kuruştan verdiği Karakayalar «u.vunu W kuruşa çıkarmıştır. Belediyerjin suya yaptıği yüzde 100 zam halk tarafından iyi karşılanmamıştır. Vaab tâcc*rın dolandırıcılan yakalatan arkadaşı (solda) ve dolandırıcı Mustafa Kandiş para çoğaltan makinesi ile birlikte Emniyet Müdürlüğünde Dünkü torende öğrenciler vemiıi ederlerken Tuzla Yedek Subay Topçu Oku«Namus RÖZÜ vererek büyük bir lunda 51 inci dönem yedek subay sorumluluk altına girmiş bulunu» öârenciieri dün törenle yemin et yorsunuz. Gerektiğinde vatan, mıl mîşlerdir. Bu münasebetle Okul let ve cumhuriyet uğrunda canıKumandanı Albay Kemal Yalım nızı seve seve fe<ia edereğinize bir konuşma yapmış ve ezcümle kimsenin süphesi yolrtur. Hepinizi demiştir ki: tebrik ederim.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog