Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

MECMUA ve GAZETELERİLE 3 6 * 1 2 aylık Abone olmoğo (izfari davef ederiz BrOfâr içln murocoat. AMERİKAN ALMAN FRANS1Z Int Forvm instltute Dept 7 P K 123T . İSTANBUL CumhurİYel 35 ind yıl Sayı 12.785 K l I R U C U S U r T U m i S NADİ Telgraf ve mektub adresı Cumhurıyet tstanbul Posta Kutura: Istanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Y A ZM A KUR'ANI KERİM Beşer kudretmın zor erışebıldıgı mısılsız bır *anat eseri. Fıatı 1,640 000 T J * (Tenzılat pazarlık takgit bahis mevzuu de^üdır) Adres OMER ADIL DOLAY Orla okul Turkce Oğretmeni Karacasu Aviın Turkıve NOT Istıvenlere 50 hra mukabüınde ızahat gondenlır na karşı tenkidler diin Meclistejıâdise çıkardı ıııımi'HiıııııiMiııııiHiıııınur Başbakanlık ile ona bağlı anınmıs ttalyan rejisörü rrederıco Fellıni'nin son çe umum müdürlükler, Adavirditf «La Dolce Vita* adMillî Savunma ve Iı fılim ttaUada bfi\bk bır let, fırtına koparmışa benzıvor. KntUahiliye bütçeleri sU sehır Roma'nın kozmopolıt bır görüşüldü rpvresını ortava seren unlü sanatcı ba esermde kendılıSınden hıç hr?fv taratmadığını, çorduklerıni Ankara 24 (Cumhurıvet oMııJu eıbi kamera onünde ean B M M nde bugun daırelerın ve İ3ndırdı£ını sovluvorsa da olav t genel mudurluklerın butçe muzat^hada eenış tepkilere vol açmış kerelen tamamlanmıştır Başbs(ır. Fserin konnsn ülknsıiz, amaç kanlık butçesı urerındekı muza« T can sıkıntısı ıçinde >aşıvan ve kereler sırasında hadı«e'er çıkmış • kortnlus volann ahlâk dısı davra ve bır C H P mılletvekıh dovüln'slarda arıvan bir takım ınsanla muçtur Bu hâdı^ede juraruk yırın itrenc ve hazin seruveni ile yen C H P li Selım Solev, vumil;ılıdir. Fakat bn insanlar Roma ruk atan da D P Meclıs Grupu fn<^etesinin asa£ı de|U, daha xiBa?kan vekılle i ide vakarı kısmına mensuptnr. ıınden Mazlum ^iravını fahns vnvasi haline geKayalar olmuç | h'rlere dfiskun mirasvedıler, »öhSsbab «•(*•«< ret nirnna rnenduntt avang olarak »çılıyor iifrı «iüren iinems vıldızlan, halMeclısın »a kın dıkkatinl çekeoeJHm dive eırıl bah oturumu, rıplak kendıni Trevi navuznna »eksenjet geç tan Mİdız adavları, daha ı:eler de ^aglandığı ıçırj neler' Sansürdn bn * filme nasıl aat 10 20 de a İ7in lerdıîı tartışma konasn oluılmış once Ma MJT. Brn bılmivordum ttalvadaki ııve Bakanı tafılim sansür knrnlunda Vatıcan'afından \enın da o\n /armıs. Meselenin onemlen ve devlet uretme çıftlıkle1ı nnktası gurada Esenn gSsteriltnesıni istemıvenler bn kordelâ ıle Hadıse sırasında rı, Istanbul ve Selım Soley'i Ege Ünıversıte ltal\a alevhme propaganda vapıIi>cafrını. Roma çıbi kntsal bir ?eh yumrukladıgı Arkası Sa. 5, helim Solev dünku hâdıseden sonra Meclisten çıkıp hastabaneye ıddıa edilen rın böyleee tanıtılmasından Hrisgıderken (mılletvekilının sağ gozunün altı şıstir) Sn. 3 »e Mazlnm Kavalar tnanlık prestijinln zarar gdrece^fni, filmin cençler fizerine kBtfl etk< vapacagını sövlfivorlar Bir kısım sajcı rnillettekilleri Parlâmento Baskanhfına sorn önereele j ri \ererek eseri niçin vasak etmedıtinl hSkümetten sorniorlar. Kimi losval te«ekkfiller de bevannameier daihtarak bn fılml çösteren »ınrma islonlanna eitmemelertni balka tavsive edivorlar. Perşembe 25 Şubat 1960 (CHP)ye çattı «Bütçe konuşmalannda Balkan komitecileri üslubiyle konuşuyorlar» Menderes, D. P. ye gıren eskı Hur. P. lılerın verdıklerı koktevlde konusurken «Bız de vatan haını defılız. tvı emellerle geldık. Insan ber yaptiffinda ısabet olduRunu ıddıa edemez. Fakat arasıra >aptıklarımm tas\ıp etseler \a...» dedı. Ankara 24 (Cumhurn etTeleks) Bırkaç gun evvel >a\ınladıklan bır bıldın ıle D P \e ıltıhak etmı\e karar verdıklennı bıldıren raunfesıh Hurnvet Partı«ının ll Arkası Sa. 5, Su. 1 de DP, liler, C.HP. den Selim Soley'in sözlerini şiddetli gürültülerle karşıladılar. Başkan kendisini 3 oturum için Meclisten çıkardı, salonun kapısında 10 kadar Demokrat Parti milletvekili üzerine yürüdüler, yüzüne yumruk atıldı Tatlı Hayat utiHiMiııımımııımıım C.H.P. liler Basbakamn Meclise gelmemesini tenkid edip bu durumda mebusluğu kaybettiğini söylerlerken D.P. liler "Başbakana burada söz söylenmez,, dediler Bütçe görüşmelerini Dunkfi kazada hasara n^nyan ve parçalanan otomobiller tahlil Clemenceau celsesi Meelısin sah gunkö toplsn»ısım «Clemenceao eelsem» dıve adlandırmak kabıldır. Georges Clemenceau, 1865 1919 arasmda, Fransada mu him rol o%namıs bır sirasî sahsi>ettir. Üçunca Navolvo na karşı mvhalefette, Drevfns hâdısesınde. Fas buhranında \e ırtica mucadelesınde bn plânı ıs^âl etmıstir. Ikl defa Basvekil olmnstur. tlk Cıhan Hsrbinde, Fransavı zafere jötüren Hokflmet Retsıdir. Butçe mıızskerelerinde, Cle Ankara 24 (CumhurnetTelek») Şofor Adıl Kalın ıdaresındekı ;Bu saoah » a t 8 35 sıralarında Ka molnz \uklu bır kamvon, yokuş meneean'va ılk defa temas jvaklıderede vuku bulan bu^uk bır asagı nerken kontrolunu kajbeteden C.H.P milleltekılı Hıf Arkası Sa. 5. Sü « d» trafık kaza.ında a ltı AnerıRah va i nuş ve özdem r cadde«ınde Tu«log ralanm" yedı otomobil tte hasara dt30 kararçahı onunde park >ap ugramıitır i ArkaiM Sa, 5, Sü. 2 de Ankara'do diin büyük bir trcrfik kazası oldu Kavakhdere'de vukubulan feci kazada 6 Amerikah yaıalandı, 7 otomobil hasara uğradı, kazayı yapan kamyon şoföıü kaçtı Necip Fazıl dQn 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum oldu Büyük Doğu sahibinin üzere olan 1,5 yıllık ayrıca infaz edilmek bir cezası daha var înrnu ale\hme \azdı§ı altı \aîida Şehrımız Tophı Pasin binde dun, 16 ba^ın da\e«ına ba t n o n n e nejren hakar<>tte bulundu kılmı<; ve 1 gazetecı \argılanmış ğu ıdiıasıj'e mahkeme\e verılen 1 tır Bu da%alann dordu Ba«ın Ka V F Kısakurek m durusma«ı djn rununa rauhalefetten \e dıger on sonuçlanm ş ve bu davadan 3 Mİ ıkısı de ne«ren hakaret*en dolavı hapı« ıle 5 4U0 lıra para cezasına açılmı» bulunmaKtadır «Buvuk mahkum edılmıştır CHP ale\hıne \azdigi, «Dua» Dogu» dergı^ı sahıbı Necıp Fazıl Kısakurek dunku duruşması so \e «Ko\srlıs» bailıklı \azılardan nunda 5 \ıl 2 av lî gun hapi"; ce doia\ı hakkında açılan ıkı davazasi IIP 13 bın 900 lıra para ce7ası dan ıse Kısakurek 1 \ıl 2 a\ hapıs na mahkı m olmustur ıle 3 500 hra para cezasına mahı Sahıbı bulunduğu «Bujuk Doğu» kum edılrmstır N F Kısakurek' T>orgısınde bundan bır muddet !n Ka«ım Gulek alevhme vazmış onte C H P Genel Baskanı fsmet Arkası Sa. 5, Sü. S da Kıbrıs'ta Uçlü görüşmeler devam ediyor Londra, 24 (R ) tngılız Mus • temlekeler Bakan ^ ardımcısı Mr. Amerj, bugun cgleden sonra u c ler hakkında Dr Fazıl Kuçuk \ s başpıskopos Makarıos ıle goruşmelere \enıden başlamıstır Mr Amery, dun Kıbrı^a \arı=ından bır muddet «onra Valı Foot ıle ıstışare etmış %• Arkası Sa 5, Su. 5 te Elde edilen sonnç tam tersınedır. La Dolee Vita ftalvada sevlrcı rekom kırraaktadır. Halk kuvrnk halinde sinema kapılannm 5nünden avnlmıvor. Talnız gazete süİnönü'nun, Dış İşleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, D P. nin dış politnnlarinda #*fi1, h«r ttalvan e\inde tartifnam rapılan kona budur. tikasını tenkid etmeyıp C.H.P. iktidara geldiği zaman, Türkivenin tâkip Beri rmmima Tatican fazla telâsh för6nn»#vor. Genova Piskoposu edeceği politikayı açıklıyacağı anlaşılıyor Kardinal Siri ahlSk duşüklujünıin inganlsn nasıl bir akibete süsırasında kanı Fatın Ruştu Zorlu nun da Ankara 24 (CumhurıyetTeleks) butçesınır. muzakere«ı Toklivecefini ^östermesi bakımmresmı zıvaretı varıda keserek \adan eseri favdslı bulmnştnr. Rır Ağabejısının cenaze torenınde B M Meclısınde koruşmak uzere rın ve\a obur gun Pakıstandan An donmuştur hazır bulunmak uzere Istanbula bu sabah Ankarava >ecıp Fazıl Kısakurek basira dm adaraı, tunahın bövlesikarava donmesı bek'enmektedır ne arık saçık bir halde orta\a se ^ıtmış olan C H P Genel Başkanı Curahurbaşkanı Celal Bavara re Arkası Sa. 5, Su. 2 de rılmeslnde nvaneı bir knvvet bul Ismet înonu, Dışışlerı Bakanlığı fakat etmekte olan Diçişlerı Baduinnn belirtmistir. Bn konnda ftal\an din adamlaKartal Hukuk Hâkimi Feridun Yurtsever'i, 75 yam l e bir kısım ahlâk »oftalan ar»sındak< röröş avrilıgına dıkkai ! şındaki şahsın elinden ve bıçağından mahkeme etmeden eeçernedim. Genel olarak kâtibi ile orada bulunanlar kurtardılar kılise her verde mnhafazakâr ve d^r eorujlü bilınır Sanatta olsnn. •ıılimde olsun kılıse venilıklen Atıf Basrıoğlu adında bır şahıs, ı çıkardığı ekmek bıçağı ıle hucum dıtma geç kabul eder cok defa dun «abah, Kartal adlıvesınde | etraıştır Hakım mahkeme kâtıbı arkadan eelır Fakat sn «Tath hahukuk hakımlerınden Feridun Ya j ve orada bulunanların mudahalesı • a örneiı ttahada dnnımnn sa»t Karagümrük cinayetinin kurbanı, 12 yıl müddetle adım adım tâkıp Kurulusunun 5. yıldonümü saseven ı oldurmeve teşebbus et ıle kurtanlmıstır Yakalanan \e epıldıih kadar serı olmadıjını bıze mıştır lınden bıçağı alman Atıf Basnoğgosterıvor. münasebetijle yavınlanan Aslne Hukuk Mahkemesınde lu Sulh Ceza Mahkemesmce tevettiği sevgilisi Sümbül'ü, bilâhare anası Zeynep'i bıçakladığı için 2 defa Bn fılim dumata memleketibeyanatta CENTO'nun şahsi bır davası olan 75 \aşındakı kıf edılerek cezae\ıne gonderlltnış hapse girip çıkmıştı, nihayet kızın ağabeysinin tabancası, eniştelerimızı kötö tanıtacak; ?<>nclerım'Zin kuvvetlendiğine rşaret edildi Atıf Basrıoğlu dun «abah adlıje tır 1 an'âkinı bozacak bmasına gırmış % dai a = a bakan e <m nin de şiş ve bıçakları altmda can verdi dne sırlanan \e hnkumetı sıkışLahor 24 (a a ) CENTO'nun hakım Feridun Yasaseven'ı bekletıran millet\ekıllerlne kar«ı hem kuruluşunuT 5 ıncı vıldonumu mu raeve başlanr.tır Roma'nın şohreti hera de ttaHan na'sebe'ıvle Turkne Reısıcumhurj Muhıtte normal bır kımse olaeençlıjının ahlâkı ıle pek vakmCelâl Bavar Iran Sahı Muhara rak tanmmı\an Atıf Ba^rıoğ'u hâ dnn ılsı'pııeıi > atıcan sözcn'erı damed Rıza Pehleiı \e Pakistdn Reı kımle karşılaşmca «Benım dâva ha anla\ıslı \e mod'rn eSıtim lesıcumhuru Maresa! Evub Han Lâ ne oldu' Sen bunu uzatı\or«un » lâkkılen i onunden tl'hi cesaretlı hor'da ne^rettıklerı mu^terek be demış ve hakımm «Do<;\a numa1 bır te7i sa\ımabılı«nrlar vanatta ezcumle şojle demek^^dır ra»ını ver de bakalım» denıesı u ı Vıcdan fıkir \e ıfade hürrıvetler: zerıne hâk'mın boğazını sıkrana lerının bı^de de sık sık soz konn Arkası Sa. S. SS. 6 da ı başlamış, daha sonra da cebınden gn edıldıftı bir sırada do«t ve komşn b'r memlekette on plâna çeçen bır olaM okurlarıma duvurmavı fa^dalı bnldnm. C.H.P.nin açıklıyacağı dış politika esasları Bugün başladık Bilmediğinıiz esrarlı bir âlemin acılan kapıları Manyetizmadan Hipnotizmaya Bir Tam 12 yıl ölümden diyar diyar kaçtıktan sonra kaatil oldular Lâhor'da neşredilen üçlü beyanat dâvacı, hâkimi istedi Nasıl veniçini; dünü ve bugünü ile Tazan: Dr. Recep DOKSAT Ikinci sayfamızda NADİR NADİ ¥Ae zam yapıldı Ankara ^ ' ""ıımhurnetTelekN ı E* Balık Kurumu bjgun sabahtp»s ıtıbaren et» 7avn ' s>cmı tır Buna ı paralel olarak \nkara kasaD arna Arkası Sa. 5, Sü. 1 de I ıhmet Lekesızı oldjr r dan.at e b.r ogul ılr polisı c •'a ıaUta • sanık baba. cezae\ine gidcr't keıı (solda), ana, gozvaşlan arasında IZ vılbk takıbı aı>l'tırken (Yazısı 5 ınci »ahifedf; Şehir Orkestrasının müstakil hâle getirilmesi sanat çeyrelerinde sevinçle karşılandı Yıllar,danberi fstanbul sanat ha koııularının onemı uzennde ısrarli vatınn buvulc ıhtıvaçları olan Kon djrulnıakt^ ıdı «ervatuar bınası, op^ra konser «a1 Bc'ea ı e Baskanı Kemal A\gun I lonu ve Şehır Senfonı Orke>trj Beledue Meclısınd" Konver at;,r DARALrFOR Gulhane paarkındakı tretuarlarm genîşletılm* sının p '•akıl hale getı 'Tie«ı a l)utje»ı pcri'uldueu esnada bu ko ^ ıc*ıvle \olu oaallma ame! esıne ba«lanraıstır. Yukandaki r^ nca bir Şehır Bandosu kurulraası' Arkasıfe».5, Su. i te sınıüe tıetuaıların genışletılmesı amelıyesı gonılmeJrtedı».
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog