Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Y ENİ TEKNİK KİTAPLAR Elektrık Pratiği Cıltli Motor ve Oto Mekaniği CiHli Radyo firızaları giderilme çareleri Akünıülâtör bataryaları Elektronik esasları Ciltli Teknisyenlere Cep Takvimi Ciltli Herkesin avukatı Istida örnekleri îngilizce fiil çekimleri Şemalarla Ingilizce graraer A KA K t T A B E V İ 125ü 1500 750 250 550 400 .000 250 75 Cağaloğlu, Büyük Milâs Han 107 î s t a n b u l . umhuriYet KURUCUSUrTUNUS NADt KUR;ANI KERİMÎN TERCÎİME \e TEFSİRİ TANRI BUYRUĞU ÖMER RIZA DOĞRUL İki bes cild takımı 50 Lira Ahmet Halit Kitabevi İstanbul Meclis bütçenin tümüne ait konıışmalarını bitirdi Tiimden Maddelere.. tllllllMIIIIIIIMmilllllM 35 ind yıl Sayı 12.784 Telgraf n mektub adresi: CiimhMriyt İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonla*t 23 42 9» 22 42 99 » 42 90 Çarşamba 24 Şubat 1960 Meclis bütçesi konuşuîurken muhalefet teşriî organın murakabesınin işlemez hale getiri Idiğini, çok mühim dış bağlantıların dafoi Meclise sorulmada n yürütüldüğünü söyledi Cumhurbaşkaııhğı bütçesinitı görüşülmesinde Cumhurbaşkanının i craaimm söz kcıtusu edifmemesi hakkmdaki Meclis kararı öne sürüldü ve söz alan sonunda bulunmamıza havalar bir B a h a r gibi Şubatkıskandıracak bir tatlılıkrağmen geçmektedir.kaç gündenberi bahan içinde Dün şehirde ısı 11 dereceye kadar yükselmiş ve halk sokaklara, parklara akın etmiçtir Isının bugün daha da yükseleceği C.H.P. mebuslatı kürsiiden indiler, bir tanesi ihtar cezası aldı ! ve bu ıhk havanm daha bir müd det devam edeceği umulmaktadır. Resim, dün bir kahvenin terasında oturanları göstermekıedır. teki parlâmentolarda böy' oldufuna sanmıvorum, bizim Meclis Genel Knrulumnzda bütre konusmalan hep sekiz on giine sıçdırılır. Bn süre içinde de bfltçeden çayri ! h<r konuya dokunulur. Şn son | cümledeki şişirme payını bana ha | gışlıyacaçmızı nmarım. Sekiz on Riin bovnnca Mecliste bütçeden hiç söz edilmez demek istemiyorum. Fakat kürsüye çıkan sayın milletvekillerimiz bütçe konnsunn öylesine asıyorlar ki. devletin bir yıl'•'< masraf ve eelir hesapları çok '"•'» önemini yitiriyor, ikinci, ü• ii derecede bir mesele halini alıyor. Bakınız. bütçenin tümü nzerindeki görüşmelerin dördüncü gününe hastık. şn satırları karaladıSım âna degin hâlâ fasıllara ve rmddelerine geçildiğine dair Ankaradan bir haber jelmedi. Martın birine önümüzde topu topu altı züncük var. Bu altı gün içinde t>nlamı yedi milyarı aşan. Millî F»itim, Bayındırlık, Saglık, Enı'nstri. Ticaret, Ziraat ve b.c. her biri başlıbasına mnazzam bir dâva snyılması jerekli idare dallariyle binıerce kalem masraf hesapları üzerinde milletvekillerimiz nasıl ve ne zaman fikirlerini söyleyip doiru hir sonnca varma imkSnını ImlacaMar? Dört şündür süren lıütçenin tümü üzerindeki görüsrnelerde de riddî pnlitika çatıçmalsmna ar rastladıSımm inkâr edemeyiz. Ismet Paşanın kardeşîne vakthie niçin iş bulunmamıs? Millet'erarası Basın Enstitüsünün Ger»l Sekreteri «müseccel» bir komünistmiş; Demokrat Parti basın hürriyetine değil de o hürriyeti kötüye kullananlara düşmanmış! Bn ve bnna benzer parlak fikirleri ctaya sermek için saatler, saatler ve saatler akın çidivor. milletvekülerimizin titiz ileisine sunulan hinlerce sabifelik bütçe kannn tasarısı ise sıra kapakları altında b^Hleyip duruyor. r Ankara. 23 (CumhuriystTeleks) Dört gündenberi 1960'bütçesi hakkında muhalif tnilletvekilleri tarafından yapılan tenkidieri Mohye Bakanı Hasan Poiatkan. Meclisin bu sabah ve öğleden sonra akdettiği ıki ayr> tuplantıda cevap! ındırm'ştır. Baka'iın snbahki konuşması ıki saat 38 dakika. öğlenden sonraki konuşması da 60 dakika olnıak üzere 3 saat 38 dak. sürmüştür. Folatkan'ın konuşması sert olmuş, muhalefet tarafjnrîan yapılan tenkidlerin hiç Mrini y^pıcı olarak kabul etmemiştir. Poiatkan Halk Partisinı (iktidara gelmekten başka \tic şey düsünemez halde bulunan) bir parti olarak ileri sürmüş ve şöyle demiştir. «f'züntü ile söylemek mecburiyetindeyim ki, bütçe müzakerelerinde elde <r(,jt. Bütçe görüşmelerini SÜ 3 te tahlil Müzakerelerîn değişen manzarası Günler birbirini kovalıyor. Hatipler, nelerden bahsetmi • yorlar.. Muhslefetin samimiyetsizligini dillerine doiıyanlar, basın hürriyetinin suiistimale oşradı^ını tekrarlıyanlar, gürültüye pabnç bırakmıyacaklarını bildirenler ve muanzlarının yalan söyledi£ini iddia edenler pörülüyor. Kürsüye çıkınca «ben sadet dışı konuşacafım» diye başlıyan ve dertlerini sadet dışına dökenler var. Bn tarz müzakerelerin klâ Arkası Sa. 5. Sü. 1 de un yenı İngitiz Müstemleheier Bakan Yardnmctst Lefkoseye geldi Üslerin bÜYÜklüğü meselesi bu defa müzakere edilmeYecek, sadece malî yardım ile idarî ihtilâflar üzeıinde durulacak Londra 23 (R) tnglHere Müstemlekeler Bakan Yardımcısı Mr. Amery bu gün uçakla Lefkoseye gelmiştir. .Mr. Amery, Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot ve Kıbrısh liderler ile yeni Ingiliz üsleri hakkında gJrüşmelere derhal başlıya caktır. Bu görüşmelerde Üslerin büyüklüğü meselesi ele ahnmıyacaktır. Görüşmelerin ağırhk merkezini Adaya, Ingilterenin yapaca ğı mâli yardım teşkil edecektir. Bu arada söz konusu üslerle ilgiii bazı idari noktalar üzeribde de durulacaktır. Diğer taraftan Atinada bulunan Kıbrısh bazı Rum liderler Lefkoşe ye geri donmüşlerdir. Bu liderler de görüşmelere katılacaklardır. Bugün Avam kamarasmda söz alan Devlet Bakanı John Profumo yeniden başhyacak görüşmeler hakkında bilgi vermiş, fakat bir gelişme olup olmıyacağı hususunda fikrini belırtmekten kaçınmıştır. Bayur ıııı söslerlııe ceı^ap verdi C.H.P. Genel Başkanı, Manisa milletvekilinin Mecliste kardeşi hakkında yapıldığına isaret ettiği konuşmanın kaba bir yalan olduğunu söyledi ve: «Atatürk'le aramda ailemin hiç bir ferdi üzerinde böyle bir konuşma geçmediği âşikârdır» dedi Ağabeyi Dr. Ahmet Mithat Temelli'nin eenaze töreninde hazır bulunmak üzere şehrimize gelmiş olan C.H.P. Genel Başkanı îsmet tnömi, dün saat 20 de kalkan yataklı"ekspreşle Ankaraya hareket etmiştir. Dün Taşlık'taki evinde istirahat eden Inönü, kendisi ile görüşen gazetecilere evvelki gün B.M. Mec lisinde yaptığı konuşma sırasında [ kendisine tarizde bulunan Manisa bağımsız Milletvekili Hikmet Bayur'a cevap mahiyetinde olmak I üzere bir demeç vermiştir. Bilindi Arkası Sa. 5, Sü. 6 da 9 Rauf Orbaya 3000 lira maaş bağlandı f Bilnıediğimİ7 esrarh bir âlerain açılan kapıları Manyetizmadan lizmaya Şimdi savın hatipler Içlerini rahatça doknp de sıra tasanya çel'nce ne olacak? Ne olacaSını ben f'?e söyliyevim Bütçenin başlarında yer alan Cumhnrhaşkanlıfcı. BüiÇjyarbakır, 23 (Telefonla) Şo o yük MiUet Meclisi. Başbakanlık ve för Mustafa Dolak idaresindeki oııa baflı müesseselerin bütçeleri Amerika Devlet Reisini karşılıyanların ellerinde Diyarbakır 70043 plâkalı bir kamf?.zla eürültüve yer verilmeksizin yon. üzerinde yolcu ve bozuk bir pnaylanacak. Ondan sonra vakit «Barış istiyorsak, sömürgeciliğe son verelim» traktör olduğu halde Silvana gidıralacak. Hükümet politikasının derken Tahti Koprüsünden uçmuş \ dövizleri vardı en nnemli konulariyie ilırili Bai tur. Nehre yuvarlanan kamyon ve kanlıklar bütçelerine seçildiŞi »a. traktörün altında kalan yolculartnan söz hakkı on. ya da on beş San Juan 22 (a.a.) Eisenho «tke, bağımsızlık vaadini unutma» I dan Şemsettin Saver ö'.müş. 9 yol j dikika olarak smırlandınlaeak. Kauf Orba. | cu da 2 si koma halinde olmak ü ] wer Porta Rikonun San Juan ha ibareleri göze çarpmıştır. Bir süre bövle gidecek. Sonra bn Diğer taraftan Arjantin Sosya ;' Yazan: Dr. Recep DOKSAT j zere ağır surette yaralanmışlardır. j va alanma vardığmda 15 bın ki(Yazısı 5 inci sahifede) d» fazla çBriilecek. söz hakkı beş şi tarafından karşılanmıştır. Fa list Partisinin dün gece tertip etdakikaya indirilecek. Artık kürsükat bazı Porto Rikolular Başkanı tiği açık hava toplantısında Ame ı Bu çok merakh yazı ye çıkanlar sBylemeye niyetlendik Paris'teki sergiye katılacak eserler basın mensnplanna gösterilirken rika aleyhinde nümayişler olmuş Amerika aleyhtarı dövizlerle kar ve üç Amerikan bayrağı yırtılmış lerinin bir kısmını ancak belirtip i serisine yann yerlerine dönmek 7ortında kala i | şılamışlardır. Bu dövizlerde «Barış tır. caklar. Sabah ve B^leden •enra | | istiyorsak, sömürgeciliğe son vere | başhyoruz Başkan Eisenhower, bu gün Por toplantılannın hütçeyi bitinneye lim.» «Birleşik Amerika bitira bas to Rikodan ayrılarak Brezilyanın yetmiyeeeSi jrörülecek. Gecelerl de I kı altında yaşamamızı istiyor.» Başkentine gitmiştir. otnmm yapılmasına karar Tfrilecek vc söz hakkı üc dakikaya indirilecek. Milletvekillerlmiı yornlacak. sinirler ferilecek. Baslt bir tenkid c«mleslni karsı taraf hakaîstanbul Belediyesi dün saat 15 alarak Konservatuar ve tiyatrolar ret »avacak. öıellikle feee etHrnınde Reis Vekillerinden Ferzan Ara bütçesinin tümü hakkında bir kolan tehlikeli bir hal alacak. SaParis'te Club întemational Fe j de «Kadınlan Koruma Derneği Sa sın başkanhğında toplanarak Kon nuşma yapmıştır. Aygün bu koyın Meelis Orelerinin •îlle tokat minin'in beş yıldan beri tertiple1 nat Kolu» adma katılmaktadır. servatuar ve tiyatrolar bütçesini nuşmasır.da Şehirde bir konser sa birbirlerine girmesf ihtiraalleri ç« diği Milletlerarası kadın sanatçı Heykeltraş Zerin Bölükbaşı'nın müzakere etmiştir. Bu arada Bele lonunun kurulmasının şart oldu( falacak. lar sergisine bu yıl memleketimiz I Arkası Sa. 5, Sü. S da diye Reisi Kemal Aygün de söz ğunu bunun için makamın kararh Bir kamyon köprüden uçtu 1 ölü, 9 yaralı var Ike'ın seyahati hâdiseli başladı Nasıl veniçiniı I dünü ve l bugünü ile Sehir Tiyatrosu ve Operası Kadınlarımız Paris için 8 milyon 200 bin liralık Sergisiııe 53 eser bütçe kabul olıındu ile katılıyorlar Bn sartlar »Hında Büyök Millet Mecllsinin bütçe kanon tasansını ' serinkanla ve gereğl t;ibi Ineeliye i rek yÜTÖrlü^e koyabilecefini düsünmek dogmsn pflçtnr. Ama bn oidnm olasıya bizde hep böyle yapı'ır. Tek parti devrinde belki hfikümetin dediŞi mntlaka olnr düşüncesiyle hn metodn yadırgamı, yabilirdik. Fakat çok partili hayata çeçtikten ' sonra aynı metoda pnîlı kaim^vı saj&dnytı nasıl kabnl ed^bilir? Hükümet şimdi haıırladıîi bfitçe tasarısının istediSi şe; kilde Meclisten geçeceçine öylesine emin görünüyor ki, sayın Basb^kan kendi proeramını savunmak ihtiyacını bile dnymnyor ve Mec]<•: tonlantılarına katilmıyor. Bana kahrsa eski tek parti devritıden kalma şn bütoe «rörüsmelerini yeni bir metoda baSIamak zamanı artık çelmiştir. Kimi milletlerin yaptıfı ıribi martdeler üzerindeki tartı«malan Bütçe Kotnisyonuna bır^Tiak ve Meclis Genel Knrnlnnda sadeee hükümet politikasım söz konusn yapmak belki daha verimli bir nsnl olacaktır. Tahnt da Genel Knrnldaki bütçe görüşmelerine daha çenis bir zaman ayırmak rerekecektir. HAVA İLE ISITILAN EV Memleketimizde ilk defa olarak Ankara'da hava ile ısıtılan bir ev Her halde şimdiki sistem mem inşa edilmiştir. Havayı kazpnrian gpçirmek suretiyle hararet veren bu tesisin satladığı muhtelif fav leket yararına nyton dejtildir. dalar yüzünden kalorıferi yakın 5İr zanıanda tarihe karıştıracağı tthmin olunmaktadır. Rejim AnNADİR NADİ kara'da hava ısıtma tertibatı il» inja olunan evi göstermektedir. olduğunu ve Güzel Sanatlar Akademisi bitirme imtihanlarında «îs tanbulda konser salonu nerede ku rulur ve nasıl olmalıdır» şeklinde bir sualin buLunduğunu ifade etmiştir. Aygün mütaakıben, «Şehir orkestrası elemanlannı gündüz kon serlerde Bach'ı gece pavyonlarda Rumba çalmaktan kurtarmahyız» Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Kaldırım üzerinde resim Paristen yürüyere: yola çıkan biri ka dın diğeri erkek ik fakir res^am ark» daş. şehrimize adın atar atmaz ilk i leri eserlerini yı ortasına döküp a > nı zamanda kald nmlar üzerine ya/ lar yazarak ve rt simler yaparak ya dım teminine çalı mak olmuştur. R' simlerde Elgane K ra «e Jose Valve de adlarındaki i kir ressamlarla y > ortasında açtıkh1 sergi görülmek dir. Bir vaiz dinî tezyiften tevkif edildi Elâzığ. 23 CTelefonla) Vilâyetimizin Baskil kazası vaizi bugün şehrimiz Ağırceza Mahkeme?ince bir tâbir dolayısiyle tevkif edilmiştir. Vaiz, konuşmasında kansını sinemaya gönderen. yüzünü gözünü açan ve boyanmasına müsaade ederrierin «deyyus» olduklarını ve bu hususta âyefi kerime bulunduğunu söylemiştir. Baskil savcılığınca da takibata uğnyan vaiz, buraya sevkedilmiştir. Şehıimi^ Agırceza Mshçkemesi, vaizi. dini tezyiften tevkif etmiş bulunmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog