Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 23 Şubat 1960 Beşîkiaş ve Darüşşafaka.... Alkışlanmayı hak takını... Evet, Dolmabahçenin taş b asamaklarında saatlerce oturanlar. Evet, Spor Sarayımn tahtasıralarına sıralanar. basketbol . severler. Lutfen ayağa kalkınız. Hangi renge sempatiniz olursa olsun, hangi kulübü clürcesine tutarsanız tutun; bu iki takımı alkışhyalım... Çünkü onlar; azimli insan ların bu yıl bizlere spor sahalaJ rında örneklerini verdiler ve veriyorlar. *** Teşktilâtının her tarafı eskimiş. bakımsız kalmış müesseselerin haline düşmüş, tarihi eski, ojuncuları tanmmış bir k yeni yjla yenyeni bir futbol kadrosu ile girdi. Ksdronun yalnız [ forması siyahbeyazdı. Gelenler arasında ikinci ligden. Anadoluı dan bir çok oyuncu vardı. Başarı parolaları (disiplin) oldu.' Çocuklar, bir mevsim boyunca hazırlanan bir programı; şampiyonluklar .görmüş. futbolun memleketinden gelen bir hocanın nezaretinde eksiksiz tatbik ettiler. GaiSbi'etlerine ilk günler , «Tesadüf», soruraları «şans> diyenler oldu ama sonıında hepsi bu takımın azmsnde ittifak etti. Beşiktaş şimdi lig şampiyonluğuna gidiyor. «Bunu hakkiyle ald;, demek bir sportmenlık borcu ı dur. Beşiktaşı alkışlıyalım. Yıllarca Tütrk fikir hayatı icin çalışan bir müessese; bun v) <S> dan bir kaç yıl önce spora da ehemmiyet verdi. En güzel hare  ket Yeşilsiyahlı formayı giyenlerın çoğunun bu yuvadan yetişen Ç) çoouklar olmasaıydı. Onlar ne kuvvetli bir antrenorü, ne de; iyi bir kadroyu yeter görmedıler. Potalara gidin sorun, «En fcazla çalışan Darüşşafaka takımıdır» diyeceklerdir. «Çalışan kazanır» sözünü yanlış çıkarmamalarını istiyojr. İstikrariı ve efendi olan bu mütevazı çocukları şampiyon oUarak alkışlamayı a.rzuluyoruz. Elleriniz boşuna yorulmıj'acak* Alkışlanmak Darüsşafakanm hskkıdır. Erdoğan ARIPINAR Ispanya Italya maçını 3 Türk hakemi idare edecek Futbol Federasyonuna gelen dâvet üzerine gidecek olan hakemler önümüzdeki hafta tesbit edilecekler Ankara, 22 (Telefonla) Bugün Futbol Federasyonuna F.t.F.A. dan bir dâvet mektubu ştelmiştir. Mektuuta mart başında Palermo'da ya pılacak olan tspanyaltalva millî maçını üç Türk hakeminin idare etmesine karar verüdigi yazılıdır. ; Bunnnla İUİİi olarak utbol Federasyonu Merkez Hakem Komi1 lesi önürmizdeki çiinlcrde toplanarak ba mühim maçı idare edecek olan iki yan bir orta Türk hakemini tesbit ve ilân edecektir. ' meşhur Dekatlon şampiyonlarından Kuznetzov Olimpiyatlara hazırlanmaya başlamıştır. Kuznetzov «Olimpiyat rekor müsabakasıdır» demektedir Resirade atlet çalıçırken görülüyor. Buz Hokeyi finalisileri 1 SUAL A. 17 | £ 1 Pezapalo nedir? 5 £ 2 «Mitropa Cup» u geçen = £ yıl hangi taktm kazanmıştı? = £ 3 Meşhur Didi'rıin ası! a 1 İ dı nedir? § 1 CEVAP A. 16 £ j| £ £ £ £ £ £ S 5 | 1 Diinyanın en meşhur kar = «eş fırttoolcuları: Frttz ve Ottrnar = Valter (Almanyaı, AJatko ve Jr:. £ ko Çaykovski (Yug«âavya ı. John = ve Melw««ı Charl#s IGaiı. £ 2 Boks eldivenleri ilk ciefs £ 181» d« İngiltere'de kullamldı. = 3 Bisik.let1« ilk hejnelmi'el = temssiTmzı 192S Parls Olimpıyat Ş lanrKia yartık. = İsmail tekrar sakatlandı Galatasaraylı tsmail yeniden sa katlanmıştır. İsmailın 1 ay futhoi1 eynayamıyacağînı doktoriar söylemektedirler. Squaw Vallev. 22 (Hususi) O\ KAS limpiyat oyunlarıntn üçüncü g\inüne Almanlar hızlı girdi. Skant dinav memleketleri ile mukayese edilirlerse Almanlar bu olimpiyatta çok iyı dereceler alıyorlar. Dün toplanan basketbol lig ter15 klm. Nordik müsabaka Bugünün ilk yarışı 15 klm Nor\ | lan komitesi bu hafta tehir maçlarıtip lie; maçları ile yapılacak o: ri k müsTbakası irii Müsabakaria nın tarihini tesbit etmiştir. Bu haf j Alman Georg Thomai 59 dsk. 2 4 22 nisanda Brenıeıı'de yap lacak festivale, dâven edilen trki yegâne maç cumartesi günü sn. ile birinci selerek Almanyaya takımlar tcklifi kabııl ettiler saat 20.00 de Fenerbahçe Moda 3 >incü altın madalyayı kazand:rtakımları arasında oynanacaktır. dı. Almanyada ilk defa yapılacak o nisanda Bremen Havende yapılataraftan çıkan hâdiseler Galatasaray, güreş şubesi Müsahakalar. k«rın fazlalıcmcak bu oyunlar üç gün ievam edeLüksemburg'un yeriııe sebebiyie yarıda kalan Moda Da lan Kuzey Almanya Olımpıyatı dan dolayı tehirli yapılıyor. Bunruşafaka maçı 3 martta ovnanacak ; dı altındaki müsabakalara memie cek. gündüz eğlence, gece spor mü açıyor grupumuza Macaristan dan en fazla basın mensupları zayapılacaktır. Sümertır. Bundan başka F. Bahçe takı | ketımızden yalnız Darüşşafaka sabakaları alındı Haber aldışımıza göre Galatasa rar c^rüyorlar. Pazar günü toplanm Fenerbah mının Sofya'ya gitmsı dolayısiy | Basketbol Takımı dâvet edılmış spor Takımı müsabakalardan sonray, güreş şubesi açmak için teşçb Ruz Hokeyinde finalistler çe Kulübü Seleksiyon Komitesi le tehir edilen Fenerbahçe Darüş ! tir. Aynca güreş branşına da Süra yurda dönecek, Darüşşafaka Vıyana, 23 (Hususi) Nisan ayı bü=e şeçmiş ve hsiihazırda başka Bu? h^k»yt marl^"!n;n arup fi bir tebliğ yavınlamıştır. şafnka ms;ı 5 martta yapılacaktır. | merspor Takımı çaâınlmıştır. 22 Basketbol Takımı ise Belçika'nın kulüplerden güreşçilerle anUşma çinde burada yapılacak olan Genç nalistleri hplli oldu. 3una cöre 1 Kongreye kadar yapılacak Anden şehrine geçecek ve orada yapm'ıştır. Bu hu«ustaki açıklama Takımlar Dünya Şampiyonasının A "rM'üin/î? KanaHa. Isveç; B gru işleri tetkik zımnında bakım, progBelçika, İspanya ve Polonya şamErupundan Lüksemburfl, çekilii punria Ruya. Finlandiyj. Ç grunın önümüzdeki günlerde yapılaca ram. irt;bat, kongre tertıbi, teknik piyonlarının katılacakları dortlu Sini Organi^asyon Komitesme bil ,... ..ı., ,„„ Ppkoslovakva ile Amekomite'er olarak 5 komite kurulğı beklenmektpdir. turnuvaya istirak edecektir. iirmistir. rika finale kalmı.ş oldular. muştur. Luksemburg'un yerine grupa Beykoz. Naci Özkaya'yı Bundan sonraki maçlar turnuva 2 Seleksiyon Kon.itesinde kaMacaristan ahnmıştır. Buna göre nın en çetin mü"!abakaları olacak rar 2/3 ile alınacaktır. antrenör istiyor oro'tram ju şekilde olacaktır : 1ar. 3 1. Hcyetine girmek arzusun9> Bueünkü proîram Halen antrenörü bulunmıyan 16 Nisan Türkiye B.ntı. Almanya. ria bulunan bütün F.B. li kardeşYüzme ve sutopu ?) Gençlerbirlıgi Altay n. Almanya Macaristan 23 suhat salı (sabsh) Dün toplanan millî lig tertip ko Bevkoz Kulübü eski Galatasaraylerimizin 28.2.1960 pazar gününe Cumarte«i 15 Km. Erkekler hususi mukave kadar yazılı olarak komite âzaları i mitesi bu ^afta yapılacak olan maç lı futbolculardan Kaci Özkaya'yı '.6 Nisan Türkiye D. Almanya, takımları Sofya'ya îstanbulda B. Almanya Macaristan met, Kadıniar R. Slalom. Kadın vasıtasiyle Seleksiyon Komitesine ] ların programını tesbit antrenör o'.arak istemektedir. Beyetmiştir. 20 Nisan Türkiye Mac?.ri5tan, dâvet edildi lar ."'000 m. patinaj. j Komite dicer taraftan milli liğde1300 de Vefa Beykoz kozlu idareciler bu hususta şımmüracaatları. f) D. Almanya B. Almanya. Ögleden sonra: Buz hokeyi. Ka 4 Fevkaîâde kongrerion kastin ki terfih ve tenzil durumuna da dilık bir şey söylemek istememek 15.00 rie F. Bahçe Adalet Temmuzda Sofyada yapıla g) dıı' srtistik p^tinaj. Buz hokeyi. mevcut İdare Heyetine karşı top itıraz etmiştir. Profesyonellik tâli tedi.ier. Kati karar önümüzdeki Izmirde cak enteınasyonal bir spor yj rünlerde verilecektir. (NOT: Geç vakit eelen haberle yekun bir ayaklanma mânasında matnamesinin 37. maddesine aykıBu haftaki 1. kiime Gençlerbirlıgi • Alt:r.ordu havramına memleketimizden '/> j rimizi 5. sahifcmizde bulacakşınız.) olmadığı hakikatı muvacehesinde rı olduğu iddia edilmektedir KoHacettepe • Beykoz viİ7m« VP sutonu takımlan ds , Ordu maçında Belçika, maçları S^leksiyon Komitesi kendine İ. mite âzaları, itirazları nazarr itiPazar vet edilmişlerdir. Su sporları y Bu hnfta yapılacak olan I. Pro Ok"?llararası İstanbul Ileyeti aza namzetliğı hususunda bare alınmadığı takdirde danıştstanbulda Federasyonu Bulgarların bu X j Portekiz'i yendi fe^yonel lig maçlarının programı vuku buiacak bilcümle yazılı mü taya başvuracaklarını söylemişler[lj teklifini mii^bet karşüamış ve 6; 13.(10 de Adalet Feriköy Bürksel. 22 (R.) Ordulararası şöyledir : Atletizm Şampiyonası racaatları vazife mesuliyetini müd | dir. f£ dış faa'îvrtlcr programına al ?> 15.00 de Beşıktaş İ. Spor. Futhol Şampiyonasının grup maçGumartfSİ : Okullararası İstanbul Atletizm rik bir heyet sıfativ'e tetkike ha i Haftanın programı '/) mıştır. Federasyon bir yüzme ^ Ankarada larınria Belçika Portekiz'i 5 2 Galata Emniyet, Snmpiyonaii pazar günü yapılacak zır olduğunu bildirir. Çarşamba ve sutopu takımımızı temsıli y> Demirspor Altay mağlüp etmıstır. Maçın ilk devreHaskoy Suleymaniye. 5 Seleksiyon Komitesi bugün tır. Kız li=eleri arasındaki mü<aîstanbulda A maç yapmak üzere Sofyaya < j >i 4 0 bıtmiştir. tzmirde Pazar : bjkplar Kadıköy'de, erkek ortao saat l'J.OOriaBelediye Başkanı Ke 13.00 de Ferıköy Karagümrük "" «önderecektir. tki takım .şimdi rovanş maçını Takrim Anadolu, kullarınınki de Haydarpaşa'da ya mal Ayfiün'ü makamında ziyaret Gençlerbirlıgi Göztepe 15.00 de G. Saray 1. Spor y,' Lubon'da yapacaktır. Eyüp Davutpaşa. püacaktır. edecektir. Hacettepe Altmordu. îzmirde Lüksemhurg genç takımı şampivonadan cekildi Â,B.D99 Kanada Finfândfya, Rıısya, İsveç, Çekoslovakya Basketbol tehir jFenerbahçe ı | seleksıyon i komiiesinin tebüği maçianmn tarihleri Darüşsafaka ve Sümerspor Almanyaya dâvet edildiler \\% temsücileri terfi ettiler Agent Wanted by Fırm Amerikadan Türkiyede Mümessil Âramyor Testiles, Plastics, Leathcrs And Products Con«dere(l B^nk T«fer«nces Reqnired. 15 park Row New York, N.T. l'.S.A. "MICHERA Su sayaçiarımız cc.mıştir. İSTANBUL YAPT İŞ LİMİTSD ŞİRKETİ Galata. Tünpl Caddesi 66. •••Vi K OS L OV A K MA LI ## V/RİTE: THE MARJAY. CO. • ^ ^ ^ ^ ^ 6 Kişilik ideal bir aile arabası ŞAN SİNEMASINDA icra üemtırluğundan 959/585 Bır borçtan dolayı ipot»kli Boşiktaş Sinanpaşa Mshallesi Akmaz C»=mp Sukasında eneski 2 m. eski 35, y?ni 35, ta.i 35 kapı, 193 kütük, 289 ada ve 7 parsel sayılı l'4O m2 kârgir apartımanın 3/4 hıssesinin satılmasına karar verildi. GAYRtMENKULÜN EVSAFI: Bir bodrum, üç kath oVjp cephesi sert sıva. çatısı Marsilya tıpi kiremitli Ap. kapısı camlı demir kaoı olup üzerinrie Avukat Ali Riza bey Ap. yazılıdır. Giriş kat: Daire kap;sından ginünce bir hol ve geriye doğru bir koridor üzerinde onde bir oda arkada iki odası vardır. Hol ve koridorlar karo döseli, odalar ahşap döşemelidir Bina kârgir ve betonarme dösemelid'r Ara knndor üzerinde ufak bir mutfak ayrimlısa pencerelidir. Tezgâh fayans dösemeli. zemin karo döşelidir Yanmda hir yıkanma yeri mnzayık kurr.alı. alafranga helalı, termosifonlu. duşlu banvonun zeminı karo döşeli, duvarları fayanstır. Yanında duvarları fayans döşeli taşı moz.ayık alsturka helâsı vardır. Arka odalardar büyüŞünde eomme riolabı vardır Bu odadan bahçeye çıkılmaktadıı Bahçe iki set halinderiır. Bahçenin birinci katı çimento zeminlidir Birinci ve ikinci kat ayni olup önde antre üzerine rastlıyan kısım içeriden geçitii kapısız bir oda haline eetirilmiştir. Bu katlar çıkmalıdır. îkinci katta banyo gömme ve a'.afranga helâlı olup zemin karo döşelid'r. Yanındaki helâda yine fayans taşlıdır Duvarlar fayans kaplıdır. Odaîar ayni olup arkada ufak bir balkonu vardır. Binada su, elektrik ve havagazı vardır. Duvarlar badanadır Kapıîar yağlı boyadır. Merdiven elektriği otomatiktir. Bodrumda caddeye cepheli bir ufak bakkal riükkânı vardır. Arka tarafta üç adet kömürlüğü vardır. İMAR DURUMU: Bına yüksekliİi 3.5.00 m. bina derinliei 15.00 m. arka bahçe mesafesı 15.00 m. den geri kalan, inşaat nizamı bitişik, saçak parapet civarı eibı. çatı meyli "o 33 dür. Bina arsasiyle beraber (185.0O0) yüz seksen beş bin lira muhammen kıymetindedir. İlk açık artırma 25/3/1960 cuma günü saat 15 de îstanbul Sultanahmette Adliye Sarayında Zemin katta satış. salonunda yapılacaktır. Artırma şartnamesi, herkesin eörebilmesi için 10/3/1960 gününden itibaren dairede açıktır. Arttırmaya iştirak icin artırma saatinden önce muhammen kıymetin "o 7,5 nispetinde pey veya raılli bir bankanm teminat mektubu tevdii şarttır. Ipotek sahibi alacak lılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerirıin cayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memurivetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hâriç kalırlar Gösterilen eünde artırmava iştirak edenler, artırma saatinden önce artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu mâlumat almıs ve bunlari' tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli 3/4 his seye ait muhammen kıymetin yüzde vetmiş beşinı bulmaz veya satış istiyenin alacagına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacsklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çokartıranın taahhüdü bâki kalmak üzere artırma on gün daha temdit edilerek onuncu 4/4/1960 pazartesi günü ayni yer ve saatte yapılacak artırmada. bedeli satış istiyenin alacagına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile te min edilmiş alacakları ve bundan başka paraya çevirme ve paralann paylaştırılması masraflarınm mecmuur.dan fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde ed'lmezse ihale yapılamaz ve satış talebi diişer. Gayrimenkul kendisine ihale okınan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet miş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edileceği ve iki ihale arasındaki fark ve eeçen günler için «o 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararların aynca hükme , ' hacet kalmaksızın memuriyetimi^ce alıcıdan tahsil olunacaei ve faz la bilgi edinmek istiyenlerin 959/585 dosya No. siyle memuriyetimize müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Leylâ Sayar • Semih Sezerli Hüseyin Seyda Necdet Tosun Mümtaz Ener ve MONTEMAR RE VÜSÜ ÜC GARİPLER T F L 92 * Haliçte Eyüp vo Süfclüce vapur iskeleleri arasına mev8ul hattan itibaren Kâğathane cihetine doğru dıp tarama ameliyesine devam ediidiğinden. ameliyenin devamınca geçide serbest bırskılsn saha, djrekler üzerinde gece ve gündüz görülür şekilde isaret),°ndirilmistir. Bu sahada seyredecek deniz vasıtalannın dikkatli bulunmaları önemle rica olunur. İstanbul Liman Başkanlığından: Mucjurlüğumüzün bir senelik ihtiyacı 9150 adet koli sandığı 4.3.960 tarihire raslıyan cuma günü saat 14 te açık eksiltme suretiyle sartnamesine g"re satın alınacaktır. Muvakkat teminat 750 lira olup fazla izahat ve şartname için istekülerin 22 00 <î2 telefona mürscaatlsrı ilân olunur. Kızılay Isianbu! KOLİ SANDİĞIYAPT1R1LACAKTIR 4 şişe benzinle 209 Km yoi katetier Fevkaîâde ekonomıktir. D ÜZE L T N E 10 seneden fazla müddettenberi sahipleri tarafmdan aranılmayıp IMerkez Bankası Ankara şubesine devr edilen paralar hakkmda 2P Ocak 960 tarihli nüshamızdaki üânından noksan veya yanlış olarak neşredildikleri tesbit olunan kısımlann doğrusunu yeniden ilân ediyoruz; ASSİCURAZİONİ GENERALİ SIGORTA TL. 13.1.1959 (706) S. YESUA HAYİM Beycğlu 69.00 RİSAR ZABLîT Mersin 469.00 RİUNİONE ADRİATİKA DI SIGURTA 20.2.1959 C252) JAQUES R. ALBAGLI 443.13 Halim Ağa Çarşısı Ko. 51 LÖ FENİK ESPANYOI H. SİGORTA ŞTİ. 21.5.1959 (213) MAHİR NURİ OĞLU KEFİN BAY 42,39 Hürriyet Cad. 73 75 tzmit ASSİCURAZİONİ GENERALİ SIGORTA 13.6.1959 (928) JÜBER SADIK Mersin 598.74 MEHMET HABİB ZADE USTRA 189,45 DAVİT PİSTKİAKOF 59,00 HAFİF EDEN 1,4.1959 (707) LÖ FENİKS ESPANYOL H SİGORTA ŞTİ. 21.5.1959 (213) MUSTAFA HAZIM MOSE YAKO BARUH AHMET BEY VE ZEHAR NATAN ESKENAZİ EFRAİL ALKABES KALİS ABDURRAHMAN NURETTİN ÖNER CEMAL ŞAKİR OĞLÜ MEHMET ÖZİSPA Gömlekli 4 silindirli motör.Biri ekonomik olmak üzere 4 vites. Yedek lastikbol avadanlık, plastik döşemeter. kalorifer v.s. Hiç bir arabada bulamayacagınjt bir şenilik! Debriyajlı sofutma tertibatı.. 56 valizlik geniş bagaj yerinin içi çulıa •Jöşemeli ve ışık tertiballıdır. kanepeler, iuıe arka ve yukanya doğ kabili ayardır. ön kanepe arkalığının arkaya yalnıasile fev•kalâde konforlu bir yatak emrinizdedir!. Turistik seyahatler için çok elverişlidir. 9 Kişilik STRAPONTENLİ DOLMUŞ OTOMOBİLİ Sağlam yapılı, ekonomik ve BÜYÜK KARLAR temin eden bir otomobildir. ÖİPARİŞ KAYDINA BAŞLANMSŞTIR. Türkiye distrıbütöru: VIKTOR ŞAŞATİHALEFİ WİLFRED SAŞATİ ve ORTAGi KOLL ŞTI. Djmtariyet Cad 109 Aİtınbakkat • İSTANBUL Tel.484795 Telg. VİEOOŞişti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog