Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

23 Şubat 19S0 CüMHURİYET Seçim Kâiiunonu tadi! edecek kcmisyeiHİa sert tartışmalar oldu Rastarafı 1 incı tuthıfede dıgını, makam arabaları gösteriş ılı kanun tekhfım karara bağla masrafları ıçın vapılan tenkıdler m ştı Hukumet tasarısı kutuk ak sırasında DP sozculerının (Dev saklıklannı gıdermeye matuf ıdı letımızın ımkânlan bu masraflan C H P nın teklıfı de «ynt konuva kaı^ilı>acak hale gelmıştır) dedıkp=ıralel olarak o zaman muzakere lerlnı 48 saat once vazıfe alma 0 unmuş ve hukümet tasansı ı!e nın alışılmış bır usul olduğunu b rlıkte tevhıt edıleıek netıcelen gerçek maksadın ta>;arruf değıl, d rılmıştı Karara bağlanan uçun seçımden oncekı uç gunluk propa cıı tek! f ıse D P Bursa mılletve ganda yasağı devreMnı rahat geK iı Hılal Ülman ıle ıkı erkadası (.ırmek oldufunu soylemış ve na ait olup seçm propaganda su «Butun bu usuller D P ye şeref resını 17 gune duşurmekte ıdı kazandırmıyacaktır Umulan netlGeçıcı komısvonun bugun ele ce ahnamıvacaktır » demıştır aldığı ıkı teklıften bm C H P den Dıger C H P mılletvekıllennin T ırhan Fevzıoğlu ve 56 arkadaşı de avnı mahnettekı tenkıdlerın nın kanunjn 21 ıncı madd°sını de den sonra kanun teklıfı oıa kon <• stırmeve matuf bır tekhf dığerımuş ve D P çoğunlueu !a kabul ıse D P den Selım Erengıl ve edılmi'itır n rt arkadaşının kanun teklıfı ıBundan sonra Turhan Fevzîoflu dı Bunlar urermdekl muzakereler ve arkadaslarırın rad\o eşıtlıfı çetıı» olrn ış sert tartışmalar ya muhurlu zarf hılesının onlenmesı e f pılmıstır devlet parasının ve va =ı ala'"inın önce D P mılletvekıUerının tek seçımlerde partı emrmde kullanıllıfı gorusulmuş ve karara basjlan n aması seçıra kurullarının taraf rmştır Bn teklıfe före ov verme sızlığı ve bu kurullarda yargıçlann ejnunden 48 saat önce göreve ba$ hak mivetını sağ'atıak mak'adıiı 1 u n seçım kurullan bundan bov güden 22 maddelık teklıfı okundu )' 14 sast once goreve haşlıvacak Gerekçe üzenndekı kısa muzakelardır Avn"a ıl ılce ve sand k relerden ^onra vaktın ge'ıkmıs ol kurullanndakı partılı uvelere ve ma=ı «sehebıvle toplantıva son verılmekte olai ücret »evmne ve rıldı K >mı<;\on çarşamba günü jol mnsrafları artık ödenmıvecek toplanncaktır tı* Ta'arruf gavesı le yapılan bu t^klıf uzerınde goruşen Turhan Fevzıoğlu (Seçım emnjyetın *a£ Umak bır devletın ılk vazıfesıdır B n turlu ısraf ortasında tasarrufa n * çım masraflarından başlamak kadar >ersi7 bır şev olamaz > demış bu teklıf n başka maksatlarla \apüdığını zıra partılerın malı Bîntaraft 1 lı»H «ahifpde ımkanlarının avnı olmadığ nı ık t dar partıs ne bu yc^dan bır üs mıven talebf>ler ara^ırria zarmn tunluk sağıaraaja gavret gostenl zaman mjnakpsalar cıkn^ıştır Mü nakaşa ka% ea hahnı almadın va tıstırılmıstır 1 Fon P < Bu m<>Muda ke^iı^nle eoru^tu gumu7 bır Profe«or surlırı sovle rnıştır « Bahı«; mp\7uu me"=cıt Onn»r sıte Yonetnı Kurulu karanvle ka pEtılmışti"Bence ÜnıversMe ıçmde boylc bır mescıte luzunı joktur Kımsenın ıbadetıne rmnı olupana7 Et rafta bır camı fıkdanı o'«a anlafı hr Bı^aenalevb hovle bır fıkdan vok i'Ie'îcıd'n ra^ıl ve k nın tara fından açıld âmdan da hibenmİ7 yok Boltt 22 (Telefonlı) ötedenb»Yonetım Kuru'unun kapatma ka TI hı»ıple*m« yuıun<*en bır turlu rannt'an ka«ıt tamaTnen kaldınl vapılamıyan Bolu DP ılc« kongresı bugun Yeıu sınemada vapıl tnası \ânı ^eddı ıdı Gelecek tıa mıştır Kongred» Rıze mılletvekılı lartesı eunıı \at ılacak Yonetım Ku O Kavrakoglu v» Bavındırhk Ba rulu toplantı^ nda bu mevzüin go kanı Tevfık llen de hazır bulunarak bırer knnuşma yapmışlardır Kavrakoilu konujmasında • Ben iktıdarla muhalefet çal «mala ıını karMİastırarak kanı temiî o(Bastarad 1 fnd lan ve vıedamnda Aliahı buljnan sızlerın takdırleriniıe bırakıvo yapılan \e Mustenlekeler ^ ekıl rum» dıve soze feajlamış Te ınuha Yardımcısı Ju! an Amerv'nın K b lefetı her vrrden şıddetle tenkid rn Vai sı Foot Başpı=;kopos Ma ettikten aonra •özünü bısını ın*ı karıos \e Dr Fazıl Kuruk ıle mu kal ettırcrek « Tervlrci basına »akere'ere başlamak uzere «alı gelınce, bunlar karşısmda, ehmız gunu Kıbrısa hareket edeceğıne de kınk dokuk bır devlet radvo^u daır olan açıklamajı takip etmı? \ar1ir HaVıkatları v« haklarımııı tjn ıl'etc antak ba rSr.t» ıle duvuBılındıÇı gıbı Arnerv kısa bır rabılıvoruz» demıştır muddet once adada bır kaç gun Bu konuşma tam bır buçuk »aat geçırmiî re fikat çıkmaz halledı «urmuştur Daha sotıra Tevfık îlerı lememıitı k ıısuye gelmıştır Hükümet ıcraMuzakerelerın ınkıtaa v.grarra atını uzun uzun anlattıktaı sonra sı 19 mart olarak tesbıt edılen a bugun çıkan Ijlus gattesının m*.n damn ıstıklfihnı kazanması ta^ h setım okumu} ve Inönu'nün Antal nı behrsız bır mııc'det içın tâlık v a kongresıne gonderdığl mesajı etmıştı paragraf paragraf ele alarak ceBaşpı^kopo": Makarıo"; a >akın v aplandırmı? ve cYalan sovluvor» bır kavnak pazar eunu bu haftao erek butun «ozlenni reddetmıv nın çok onemlı g»lısmeler getıre tır Bakan konuşması sonunda <e cegı ve 19 mart tarıh nın adanın çım mevzuuna geçerek, seçımın ıstıklâl tarıhı olup olmnacafiı kev Meclıı karanvle vapılabıleceğını, fıvetmı tâvın edecegını açıklamış fikat va'in seçıra v a m n gıbı ha tır 7 rlıklı bulun ıİTıasını Boiululara tavMTe ermıçtır Hızıpleçen her iki cıhetten de llce O T OM O B İ L ıdare he^otıre şahıslar "ieçılmek •suretıvle 7 5 saat 'uren kongre sona Sp r veva tpk kap 056 rrode den ermıştır vuksn Cad'l ac Bu ck C d ^ m Mecliste dün yine basına şiddetli hücumlar yapıldı (Ba«t«raft 1 ıncı Mhıtede) »ozlerın tutanaktan ç ivarılacagı na bız7at karar vermesı gerektığnı «ovlemış halbL.kı dun gece bazı so/Ienn çıkarılması ıçın başkanlık dı anına tetkı \erıldığını bunun ıse iî tU2u|e avkırı bır kev fuet olduğunu anlatmı«tır Mutaskıben Suphı Bavkam kur SL.ve gelmıs barı «ozlerın tutanak tan çıl arılabılmesı ıçın bunlann ?ahz ve rru^tehcen soz^r ve\a el fazı tahkırı e olmaM gerektığmı halbukı dun \ap*?ı bırbı cuk sa atlık korıi'î'nsnın «ukunet'e dın lendı^mı Ba<;kanii \e\a herhargı bır mıllet\ekı!ınn bır hakaret vuku bu't'ıgı gerekçesıvle tcendi'inı lısan neza^atıne d»vet ctmedığını an atmıştır Bavkam bundan sonra A\nı Dof 4i n ncktaı nazarını ajnen tek Td lamıstır Hukumetın kanunlar dışına ta şan bır fıılı ıdare kurdugunu ve Bd'ikanl k Duanı hakk nda bunu sov lemeSe dılı varnıaöığm ıfade eden B^vkam ^ m a şımdı behr tevım kı bu me^elede de Anavasa ve ıç tuzuje sığmıjan bır fııll du runnla karsı karşna kaldık » demı? tlr Cevap Mutaakıben D P Grup Başkan vckılı Baha ^kşıt 9oz almış dun verılen naurın ıç tuzuk ve teamule u>gjn bulanduğunu soylemı?, Bavkam ın kınusmas nda orduvu zebıtavı ve hukumetı tahkır ed?n ve nıılli butunlugu ıhlâl ejlıjen zle^ me\cııt olduğunu bıldırmıs tll Bütçe görüşmelerini tahlil (Bastarafı 1 ınci sahıfede) Memleketımızde bu mese lerin bir mazKi vardır. • Sene 1944 Hayat pahahlı? r çeçım sartlarını ve artan ma raflar bftt<"e1erı tazvık eduor Bncun oldufu rıbı Para vr ">redı mekanızmasında opera' nnları kolavl35tı^n1a^a tık 1 iıklıkları BnlemeSe ve faıl: «tıra s'icunıın peraUende fı >at'ara ^aptıeı *»«ırı frrnip meSe ıhtıvac var Zamanın Mılıve P.akam \nçlo Sakson memleketlerın de buvıtk ratbet çoren ceklt ödeme sıstemmın makiadı te mıne bır faıdesı olup olmıva cagını dusmıuvor Çunku tn gıltere basta olduîn halde hszı memlekpt'p* a*ır mas raflan ra*men asın pahalılı ga mevdan vermemıslerdı Massarhusetts Teknolojı Ünı versıtPsl profesorlermdP'i Panl Samuelson an daha V sonra ıslıverek ı'mı cephesı ne ıiık »acacaîı hır probiem dı bu Bakanın muaeaatı u zerıne m'sele bır ıktısatçıva tptltık ettırılivor Hazırlanan raporda çekh ödemelere rajtbet temin edıle bılır^e enflâsvonnn peraken de fıvatlarındakı tesırını mu tevazı nlçude hafıf ptmefe ın" kân bnlnnabıleeeti ve hirçob pratik faidrler satlanabileee fı Kanaatıne varılıvor Fakat netıce.. Avlarca çalı sarak ve savısız kaynaklar arastırılarak vazılmıs olan ra por rafa konnhıyor. Avukatı, dün «Salacak ^anavarı» nın hıç bir sucu ettî? cSalacak canavarı» Kandemır Sı pahıpala'nın durusma^ı enteresan blr eafhava ıntıol etmıstır Dun 3 ASırceza MahkemMir^c v apılar s duru mada mudafaa avukatı kaa tıl zanlisinn tamamen suçsuz bu lunduğunj ve Kandemır alpvhm de toplanan rie ıllerın oolısın bır tertıb oldueunu ıddıa ptmıştır Eskı vazıvla vazılmış 26 «ahıfe lık mudafatvı \S ^aat ıçmde oku van avukat Yılmaz Derph hâdı sevı baştan sonuna kadar anlattık tan sonra ri»m stır kı c Dosvadakı delıllenn en ıruhımmı Kandemirın maktul Elıf ve ıkı çocuîu ıle komşu kızı Bırsen i sandahna alması teskıl etmek teriır Fakat bunlan oldurd ıSune daır bır tpk delıl \ok1ur Bu savın ıddıa makamıntn ıddıasındakı en buvuk bosluktur Mudafaamızın tâ kendısı alevhımızde kullan mak ıstPdıkleı dp'ıller olacaktır » Avukat bılahare bötun durusmalarda hep ıddıacılann konuştu Şunj ve Mahkemenın de hep bun lan dınlemıç oldufiunu \e Savcının mııtemadr en 'uçıımı ınkâr edıp ilk ıfadelerını polıs korkusu altında verdıgım »oylıven Kandemıre dehPprın rpİPrdır' d've sormadığını soyhverek demıştır kl «Iddvav» g»re Kandettur dıâı zaman polıse (beD ıdamh?!tı>) d°mıstır Neden bu sozu Itabul e»tıvorlar da Mahkemede ılk ıfa dPİerı davak altındd ve fcorlsusunria verdım sn7İennı kabul etnrtl ? \orlar Yeşılkov ve Sarıver cı naveflennm sanıiçlaTi d» rtV ıfa delermde suçln oMuklannı srrvJemıslerrfı B\ı ıfırafTsınn» onların esas suçlu miihakene *onuTida arılaşıldı ve beraet Pttılerdi Ben Bartr'trurr vfi zıfeh kıfdıSı bı» avukatım Kaattl 1 esas huvnvetın? hapisijaned» bellı eder Hapıshane suz^eçlertTnn var dıfı netıce Kancîemınn SUÇSUÎ? oiKanriemır'ın polıste davafc rak tehdıt edıldıâını ıddıa eder avukat hazırtık esnaanda slınar> ıfadelenn eızlı olması gpreteırk«ı polısın faıe*ecı!er huıuruntra ıfa dP alarak halk «rfbaînnB «e ««Jllfr lerın psıkolojısıne tesir «ttıgım I fade etmısnr Gere* %dli tıp gerpkse otopsı raponınun KaidBiBt rın lehınde olduSunu mvidafs*B«Jda belırten awWaA aleyht» d»llllenn ırmtoavenet te?*ıl attı&nı, tek tek lzah etmlçtır Duruşma, bUmıyen mudafaanın devamının riınlenmesi 1 1 » b k 91 gune bırakılmıştır Üniversitedeki mescıt dün kapatıldı T. İleri secimden bahsetti Daha sorta Ba'skan Sıpahıoğlu dun gece Bav kam ın b<ızı sozlerının tutanaktan çıkanlmaM TUSU sunda venlen kararın oncekı emsalıne u\gun bulundugunu kajdet mış, eger Baskanhk Dıvanı bu konuda hata apar^a meselenın Mec lıs Cenel Kuruluna intlkal ettınlebılecegını bı'dırmıştır Bavkam •Tutanagı na zaman alacağım» di ve baqırınca da, «Burada pazarlık vaj.<*maz Elbet alacaksınız » mu kabelesınde bulunmuştur Aksıt ın ve Sıpahıoğlu'nıjn be\anlarından da anlaşılacağı veçhıle dun a'ınan karar gere^mce ^kanlık Dıvanı eğer Bavkam ın konu>raı«ınna galız ve mustehcen sozler veva elfazı tahkmve gonırbjnları tutanaktdn çıkaracakr Kıbrısta Bütçe konasmaları Bu me>;ele uzermdekl tartışmaların bovlece sona ermesmden <on ra dun gece yanm kalan konuşmasını tamarrlamak uzere C H P Maraş MılletveKilı Emın Sovsal scıt e mıj ve Hukun.et ıcraatının çesıtlı vonlerı uzerınde tenKidler \dpmırtır Soy&al konusmasının smunda demokrasının bu hale gelme^me Ba^hakanın sebep oldağunu so\ enw v duşurulmesı gerekaıı ıfaae etmıs «îktldarda »ıl bızrm çok ı^ııpızf fctıi"" » denıştır Scyial " o İ> ını su cumte ı!e ta= 7mamldmıştır «Du«ececsınız, mutlaka duşeceksınız ve darmadağın olacaksınız Acıvoram hallnıze, acıvonım > Hıkmet Bavur konnşuyor Mutaakıben Mani'a bagımsız mılletvekılı Hıkmet Bavur soz almı^tır Tarafsız bır mılletvekılı olmd^ma ragmen ıktjdarın faalıvet Hrınden bahsederken daıma tbız» dne konu^an Bavvır Ougu^ku ha lın şukrcdılecek bır hal olduguTU zıra bi' vandan Turkıye de demok raM var mı yok mu m^nakasas yapüırken dı^er taraftan memle ketın bırçok venı eser nazandıgını arlatmış \e bu mevanda fran<=ızca tabınrı kullanarak muhalefetın bır «aşdgıhk dujgu^u» ınnde l»utail »ranıjoBevoglu P K <M lundugunu so\ len ı*.tır Tel 44 18 944 60 »fi «Bızım eas da\amız kalkmm»dır» dıven Ba\ur, eğer bu dav ada CUMHITRIYET MATBAA cıddı çalı^tlıvor^a dı^er meseleler C n i K VF GAZFTECtT.ÎK de mu«am«.haka' davranmak gerpktıgını memleket ışlerının yuru T. A. SİRKETtNDEN: tulme<;ınde her zaman ığvıcacUr 5trfceÜTn4zin Sti! TJmUTul Hejet topHmtM l«'Marta9«0 çarsamb» pınü olabılecegını a na bunları kıvasıreat 11 de Caealoî'lıı Filkevı Sokak ya hucum ıçın \esı'e \?pr"amak ıBa Squaw Vallev 13 (Hu<=usJ> 30 41 numa'aiı S rket Veriezın("e \a cap e'*ıgını ılerı surmus'ur OrtsMarın f*plantKla bu yur, Tuk ve nın once da^man esaBugunku son mu«abakaların neti pılacaktır mrmaic lcin maltk a duUsrı huase s* re*md°n bılahare geçmı^ın zlncıceierı «övleiîir netlerii! toplan* pımunien blr hsfta rınden kurtulma mucadeıe^ı vaplOffl? M Kadınlar pattnaj • *»T«I tdnre Mecl1« ne tevöl ederek ıraîniş musabakası (2 Mtl) Bu rad km>Utn4» duhuîrr* fcjrtı alraatarı li tıgını, sırrdı de voksulljktan kurtulma mucadeleM ıçırde bulundu«ıbakava yuz küstır kavakçı gır enndır ğunu ka\ detmıştır dı 1959 blltaço kâr ve zarar he«aplaDaha sorra Nurculuk hareketıne Bu mnsabakaya lytirak eden r*y!e klore Mecli'4 ve Murakıp raporiaı Şırket Merk«zıntie toplantı şrunıkı tonas eder Bajur, bu hareketın Tu'k kavakcıiarı den 15 g m e\vel Ticaret Kanunıırıun tslam ıçnde hızıp yarattıjını bu 55 Muzaffer Detnırhan î 33 9 Sf2 ncı maddesl gercSlnc» h s=«dsrlann sebeple dının ıcaplarına avkın ^ Şekı Şamıloğlu 2 42 4 tetlttklne Arr.adı bulundurulmaktadır buıunduğunu sovlemış, nurculu deece1 ı aidılar G Ü N D E M . ğun memleket ıçın zararh olduğunu ve bunun onlenmesı durdurul 1 t<5a.re HtreM v» Almanya'da raporta ma'sı eerektı»ını belırtmıstır rı"un okuınnaaı Bavnr'un tnonS'ye târizi 2 31 Aralık '9S9 tarıh nde maden faciası ke=.i en BIM suıı«t rraMe n eseleM b'ânço <ar \e z*.rar hesap^n v» Ber ın 22 (A P ) Doğu Almanuzerınde de dumuş, ıs hacmı ar1959 sere«« ımıamelStn r »«tt k v a re ımının re«m' aian«ı ADN nın tasvlp \e tasdikı Ue tem«ttu1!«ı tınca suıı«tı nallerın de gorulebı* 1 eece bıldırdı*ıne gire Zwıccatı ~ u hukumetın vazıfesımn B m m v« terziı hakkıwia kmrar leceğını r " kıındp bır konur î^lptmesînde bunlarla mucedele olduğunu Te fe \ ıkua ee'pn «ıddeth mfi1 \e bu S Mıhazı tdare Hejen seeımlnın tasvlbl tle reklı mucadelenın de vapıldıgını, r ı itskıb eden vanginda en az İS ıruddetı b teı İdare MecU^ 9z^' CHP nın Mech'ie getırdığı ruiiı~"i »ncı olm ıştur Ilk afeızda vuınrl« murar. bm Ibrlları ve y«M tımal ıddıalarımn hepsının kof e\r"i fa'Ia ışeı toprak altında kalmı? den »e;uQ yapılrrnn f ' st aj?ısa gore bunlardan 40 ı 4 Idar» Meclismce vakl takliflerln duSunu sovleml? îsmet tnöriü'nÜTi Ba'bakanhŞı sıralannda blr jun k tarılmıstıka*ara baglannası Ataturk'un bır kalabalık Içınde, Inonu'nun kardejını telmiheu«Bu kardes ne bır is bul hem <enın hem bırım ısraimiıi kirlet»cek» tarzında konustuğunu o devi'de kendısınm katıp olduğunu \e bovle bır sozun muhatabı el«« ıdı derhal ıstıfa edeceğını ıddla et mış ama înonu'nıın î'tıfa «tmetfağını «ovlemıştır BStcenııı s^lır tahminlerlne ıti'azlar Bavurdan sonra C H P Adana m Hetvekıh Rıra Tekelı s5z almış tır Tekelı bjtçenın denk olup «1madıâ me^elesı uzerınde durace SIZLERE TAKDİM ETMEKTEDirğını bıldırml? bütün gelır tahmin | lerınm bu yıl yapılacafı sovlenen • SKRIP dunyanın en saf murekkebıdır S80 mıljon dolarlık ıthalâtın »ağ• SKRIP çabuk yazar ve derhal kurur VIII. Kış olinrçiyatından son haber hjacagı vergı uzerıne bını edıl vam etmıstır dığ nı, halbukı bu mıktar ı'hali Butun bunlardan kurtulup tın tahakkuk etmıyecegım kavdet îngılız basını sevıvesıne ulaşmak mıştır Tekelı ıstıkrar tedbır erın koiay mı janıyüisunuz' tnsafsızh r dui sonra Malıve BaL^iının l a9 gın huduc'u vok Önune ge'ene ıs yılı ıçmde 630 mılvon dolarhk ıt na* \e ıftıra Sovuracaks r teca uz halât vapıiacağını sovledığını hal edeceksın bu olçude tecavuze agra bukı geçen yıl ancak 438 mılyon yanlar cemıvette avakta kalabılır dolarhk bır ıthalâtın gerçeklestl ler ırı* Butjn bunlar natouatın ğını bu M da en mmser tahmm vuz kaaiiidır On'ar bır zaman İ lerle ıthaUtın " 0 mıJvon doları lar e' erındekı kalemlerı Ataturke 50 gpceT CIP;I ve hunun retıcesı karşı bır hançer gıbı kullanmış olarak butçenın 600 700 mılvon lardır Ruhuru *?zıp etmemeK; ı lıralık açıkla kapanacagını sovle çın okumuyorurr Mazı ne çabuk mıj bu hakikatın bıhnmesıne rağ unutuldu Arıf Oruç înonu ıçın men gelır tahmınlerın n \uk«ek ıkı vazı vazdığrdan kellesını ver go";terı]rre»ının bu vıl yapılacak dı îkıncı D ınva Harbmdp Fran«pcımlerle ıleılı oldııgunu ılerı fur savı dusuren nedır0 Bunları lâf ol nustur sun dıve sovlemıvorum EI bırlıfı Tek»lı konuşm«sının sonunda ıle artık banları mazıve gimelım, Başbaıcanın Meclıse gelmeme<;ıne dıvorum ) temasla «uç »enede uc defa bu Mec Sarol Başbakanın ıstıfavs da lı«e seref vermıven bır ınssnın vet edılmesı konusuna da temas millî ıradeve hurmetı sevgısı ol etmış (Bu ıktıdar tehdıtlere pai> d ıSunu «ovhvebılır mı«ıni7 » de buç b rakacak bır ıktıdar değıldır tri'tır » Doeru olduğuna ınandığımız bu Tekelı hak«:ızhk eden lnsan volda vuruvpceçız ) demıştır haklannı çıfnıven kınre'erır ıle Mukerrem Sarol'a mokabele rıde haklı muame e gnreceklerını CHP den Hasan Tez r ı rada > bek'emelennın bir havalden ıba dos>aları okunan gazetecılerle ret bulundufunu ıfedevle konu? Başbakan Meı deresın senelerce masıni hıtırmıstır dostluk vaptıjını bu dostlukların Saat 1? 15 de Başkan Sıpahıog nışânesl olarak otomobıller getırıl lu mıi7ak»relere saat 15 de devam dıfım Sarolun okuduğu dosyalaedılmek uzere ntunımu kapatmı= rın Başbakanla bırhkte hazırlanını>! olduğjnu sojlemış bu soze ıtıtır raz eden DP lılere de fMenderes öfleden sonraki otornm Butfptı n oğleden sonraki mura zamanı gelınce hepınızın do<vasıkeresınde ılk <nzu alan Sanavı Ba nı burada okuvacaktır) dennıstır Bnrhanettın Onat kendısıni kanı Sebatı Ataman C H P nın • tenkıd konu«u vaptığı * atırım ra mudafaa rdivor kamlannın l«tat!«tfk Genel Mudıır| Ha«an Tez den sonra D P AnHısan Polatkan'ın bevanatı lu*u tarafınH=ın h^ızırlanc'ıSın! bu talva çok kısa Dusvnulen mpkanız Mılletvekılı Burhanettın rakamlarla dunva huzuruna cık 1 Onat soz almıstır Onat once Sup manın teferruat ve ta»«ılâtı dıSını hpr «evın hesanlı ve n'ânİ! hı Bavkam ın kendiM hakkırdakı da açıklanmıs defıldır Fakat •apıHtfını «ovlemı» ve (frijtmlar bır ıddıas na cevap verpceğını ıfa uzerınde durduçu f'krın faı «elıp eoriivorlar afenrı ıvı var de etmıstır HatırlanacaŞı uzere desı 2£inninmıvaeak ehem mıssıroz dıvorlar »onra da bıre dun gece vaptıfı konmmada Sjpraiyettedır Tedbir ıyı hazır par» ver'vorlar bunlan ekonomık hı Bavkam dığer bazı D P İı mıl lanmak ve vurutülmek sartıv para vrnrler mı') de letveklllen mevanmda Burhanet le tın Onat ın da devletm fınanse etMHkerrem Sarol kirrtde *ıgt bır mues^ese olan Kauçuk Ataman'dan «orra MuVerrem ^Ü Sanavı T A Ş de gorev kabul et rol C H P sorcfllennm dsima «a tı?ıni açıklamış Yargtavın hır ka det rtı^ınH» konu«tuk!ann bn «e rarmt okuvarak Onat'ın mılletvekıilığı «ıfat n n zaıl olması gerek beple kordıeinın ıle »vnt tiğını ifadeyle aldıgı odeneklen konu<in*ını bı'dırmi» ve İ»de etmesı luzumundan bahsetba«ın rerrnınl e'e *l»nı«tiT fflP a*ır bır ıtbam altmdad T mışti Onat. Kauçuk Sanıvu ŞırketınD V ba«ın tn rrive»1 i^temlvor D Bastarafı 1 ineı sahifede P ha": nın npinvatından Vorkııvor de gorev kabul ettıfı şeklmdekı U ) ısr ndekı genc hanırr n goS ancak sunde duran kıvmeth pır'snta ısne «ınırlenıvnr rtıvrrlsr) sözlerlnı «ov bevanın doSru olduğunu İpdiVten tnnra D P nm ba^ındfr bj gorevı kabul etmeden once ha^sa dıkkatı çekmı=tır ToplandP* 1 #uıı«t'mslırrfpn «İVSvetd oi Anavasa hukumlerı muvacehesin tıda bulunanlar du'ıımı «nvlernı* ve (Coruklan de her hangı bır mahzurun doŞma \nan ne kadar da guzel & • mıı bu<ninıin Unhini n)r\ırlarlren sının muhtemel bulunup bulunma deta gozlerımız kamaşıyor.» demek d shnı «Bevnelmılel b r hukı k oto en kenrîılenm alarrarııslardır (N »i7ii "ibı (iu'unmuffV T on'ar DP vainız havsıvet vo «erpflpre rıte<:ı» olarak vasıflandırd gı D P V ) pırlan'H ıînnnın 15 vıl evvel de^ıi Hrvlptın fprn^llerı^p ta*al Mılletvekıîı Halıl Özvo'ukten sor kocası t«rafınrian satın alındieını hıt pdpr> np^^nata V ^ ro »carnah^ dıığunu özvorukun hıç bır mah bu bakımdan avn bır kr mtt tası » go^termı1: ^ v p"ptcl*>r^ır On TIVOTI 7ur gormedığını bevan ev emesı d gmı mu cok nad r toolantılarda UmyrPte1''"''nP"7 l0'"'1 de'cı enfin h'ir U7enne bahıs konusj gorev ı ka taktıgını v» ço' fazla se'd'ğını Burha sovlemıştır rivet ^ahnİTinda n»«ıl at ovnat bul ettıg nı bıldırmıçtır Bu konusmalardan varım saat mı'tır Sımdi onu enrelıml ('PTTIM nettın Onat daha sonıa bazı seve bir rnk »j>7«tplprdp evvelcp rı bepler dolavısıvle bu şırketten al sonra 20 hın hr. despnndekı pırlan I k*Ti s»ır •np'! +"»ttprı ıti'«'Vr oV» dığı butun avlıkları jade ettığmı ta ıgne ( M J ) ısmındokı bavanın mııstur Hır h r T^ıı^»'»1 f niphn^Ttn ıfade etmi": ancak Baykam'ın mıl goğsunden vok olmu«tur Evvela saka \apıldı zannıvle sos huknmrte <"'i tpvrih edorpk bu letvekıllıgı odenekle"inı ıade etme 1 nptrı" atı onlempV bakımınd?n i sı gerektıgmden ba settıgını kav vete hanımları ve es'erı gulusmeve ka?da b ılunmsdıS nı ılerı «ı ren dedeek .Mak^at benım aldığım ve bırbırlennp takılmıya baslamıs lardır Dakıka ar ılerledıkce pırlan Sarol «Bır vatsnd««ın «eref ve uç bes kurusu ıade ettırmek de ta ığne mevdana çıkmamış ve retı gıl, Dr Burhanett n Onat'ı çurut cede vok olmustur h»vsıvptıni onun r*n ve mektır Eger kanun bovle ıse, bov dpha nrre knrı m^t mPc Toplantıva gelmıs bulıınan ">|ı num kıldan ıncedır Fikat valrıi rımi7in mâruf bır s n u ı sahsı etı devi7j> dpmı«lır H»tlr> ben degıl, 1946 dan 1950 \e kadar Ile gene tarnmıç. bır doi\t ıru h ç nın sah^ma tevrıh n'ı'pn ha'i fıVrslara da »ema* et»nı« verdıSı ba mılletvekılı seçılmedıklerı halde kımsen n suphesı ı uzerlerınde bı zı iTusaMer ıti"^^ Var«:iİ3rnı« bu De\'et Heı^l'gı vapanlar da ode rakmamiv ıçın e\\e'a eşlennın sraHa C H P d»n Fent Melen b r neklernı ıade etsın. demıştır bı'ahara k°ndı ust ernı aratmıs ıhtar almi'tır /ÜPtiokfaM 70r " v Onat bundan sonra «ozu butçe larsa da bu ıse vanasnıvan bazı â'r) d'ven ^^rol 10 vılHnnberi Bas konusuna ıntıkal ettırmıs hüku «osvete hanımları da olmustur Gebakana vını'ın ı^nat ıffi'a valon metın ıktısadı tutumjırı U'un u ce geç vakıt 'oplantı dagılmış ver er ve ko t u k ustlerı aranm s f? ve naTnus«'i'lukların nltmda kala zun nvmusturak b»bavıs 1ın 7or cıVara*nı nrv İstikrar tedbırlenne daır bır çoruş kit pırlan'a bros ele epcnpmıstır l?r n baraı atesı altııria tpravur Bunun U7erıne bır tPfibır olarak Muteakıben CHP Sıvas Mıllet etmedıklprı hıc bır mukaddp« T"*1 vekıh Kamıl Kınkoğ'u so7 almıs de hal brnsun resmı çızılerek Em h ım kalmadıSmı bun'arın bır de tır Kırıkoglu konuşması sirasın nıyet Mudurl ı5u vasıtasıv e bı tun fıkır «a7Ptp«ı olrtu&unu bunİKT da 4 aSu>;tos 1")5S tar hınde ahn?n kuyumculara daeıtılmıştır bövle olursa tajrada yu veva bu | ıktı«adı is'ıkrar tedbırlen uîenn tur «ı\ a<ü fıknn t»*ırınde bulunan Vude durmuş hatalı ıktısadi polıtıka ' Kırıkoğlu konusmasını bıtıriT'e çuk eazeteler'n ınsanlarda tec»VU7 efmedıkıen bır u?uv bırakmı dan ancak vabancı dostlartn tel Başkan Erozan varın sabah saat yacak'arını »ovlemıs ve şovle de ktnlerıyle vazgeçıldıpını ve bu 10 da toplsmlmak U7ere o'uru tedbırlenn alındıgmı ılen surmus mu kapatm ştır Sosyetede dedikodulu bir hırsızhk Geri lekâlı ımTisei«d» «ına lssbet «*«rek hafcf bır Nle ötfiTnu ıntaç edec»ği «ço» *u=en Buldıku mnavene mâtn A*M Tabıp oluni selybımn t»sbı1r îçm ce«ed'nı Vnr?a kaMırtmıstır Dışişleri bütçesi için iki D'îer taraftan SafVTi Tardımcı «ınca ıfadpfl alman AböHrM» S»di taraf da hazırlamvor Sonmez\alçın cezaı eftltvwtı oim»Sı ıçm vrne Darfıı!Sce>w''«B **• (Bastarafı 1 ınci sahıfede) l t açıklıyacagının resmen bıldırılmesı alaka uvandırmıştır Dısışlerı Bakanlıgına vak n kay nakların ıfade ettıklerıne gcre In Dünya Kadınlar Konseyi onu n n «de^ısık» şevler «ovlemeba yıl şehrhntede sı beklenemez Zıra C H P mesul lerı şımdıve kadar Turkıvenın dış toplanacak polıtıkasının ana prensıplerınde DP ıle arasında ıhtılaf bulunma dığnı muteaddıt \psı1elerle açık rırmadıgını belırten Bn Arda k»» lamıstı Efer înonu farklı bır dış dısının bır buçuk vıl once Bırlef polıtıka takıp edeceğını açıklarsa mıs Mılletle» «»legasyonu öyesı otern' 7a dusulmus rlacakt r Ge larak Psn^e gıttjgı str»da Transız nel Bıskan olsa olsa Amerıka ıle Eazetelerının bu konuda vavınladıkları haberlen «TuTk kadını peTurkıve arasında ımzplanan ıkılı çesını çıkararak Bırlesmıa Mılletlegarantı anlaşmasırın tasdık! ıçın re geldi» seklınde baslıklarU verHarıcıve Encumen nde vapılan dık'erını Bırlığm dis memleketlermuzakerelerde b»hren «suıtefeh de Turk ka^ulanj»ın sosjal sahahumler» uzerınde konuşabılır tn larda temm ettıkîen basarıları duonu mm vsuacagı sovlenea konuş yurmak çavesıvle çalısmalar vapama tu tefphhum'erı gıderebılır caâını snvlemıs uç vılda bır topHalbukı C H P çev relerınden, lanmakta olan Mılletlerarası KaGenel Baskanm Kıbrıs meselesıne dınlar Korsevı'mn bu defa genel temas ederek tenkıdlerde buluna konere^ını lst«nbulda 20 atustos 1 evlul 1960 tanHerı araında >en) cagı bı!dırılmek*edır Halen Pakıst?rda bulunan Cum Be^dıve Saravında vapacsSmı ve hurbaskanı Celal Bavara refakat toplantıva Batı blokuna dihıl 10 devlete mensup 500 kadının katılaetmekte olan Dısıslen Bakanı Fa calını bıldırmıstır t n Ruçtu Zorlu muzakerelerde ha zır bulunmak uzere resnıı sevahatı Yarm Lahe>'e hareket edecek yarıda kesecektır Zorlu 23 gun olan Âdtle Avda geleeek kongreve içinde 'vnkarava donerektır Ba kadar Bırlık Genel Baskanlığını varın avdet tarıhı ıse 28 şubattır muhafa7a edeceğını ve Uluslararası kongrenın toplanaragı tarihlerde yı"ık i7nını alarak tstanbuli geleceSını ıfade etmıstır Öte vandan Bırlığın tstanbul Baş kanı tffet Halım Oruz da içınd» «ımdılık 25 30 kadar vaslı kadınıa barmdırılacağı bır «Kadınlar Dın• 19D(J model Dodge araba salendırme ve Huzur Evı> kurulaca?ını açıklamış ve bu maksatla Cıi hıbı elı ıle satıhktu Galata hangırde Darulâcezeje hıbe edılmış ; Agaçtulumod stkak No 9 bır bınanın kıralanmam ıçın teçebbuse geçıldığını sov lemıjtır (Baotarafı 1 ıncı sahifede) fıat'an kabu! etmedışı ıçın aksama kadar pıvasavı açmamıslardır Bu merke7İenn varm satısa ba«lı vacakları umıt edılmektedır Gunun a7amı fıvatı " >> kırus cıva•< rnda degısmeler kav detmıştır Yabancı fırmalardan en muhımı savılan The Amerıcan pnasava henuz gırmemi'tır Aktams doSru bu firnanın Umum Muduru Tekel Bakanı ıle husust bir konuşma vaptıîı ınn varın alıslara ba«lav». cafı tahm n edılmektedır Ege tütün piyaacıldı Dariilâcezcde ölümle biten (Bastarafı 1 trtd §al»il(ile) mezvalcının parmagını tsırmıs « da ehndpkı sopa ıl BUSPI» Bulduk'un basma vurmustıır Bu darberien sonr» Rusen Bulduk dustuSu yndea fl İSATILIK 0T0 Otomobil satm alırken 1 Son modcl yeTüks Sağlam ve kullanışl Sade ve ekonomik olmasını ister t... herkes evine yağ alırken yalnız, mis gibi Urfa yağı kokan yemeklik UFA margarinini seçer.. • Sabıt veya Yıkanabılır kalıtesı mevcuttL 9 muhtelıf renkte butun kırtasıyeuJerde bulunur SATÎLIK Â1S4 Sırkecı tbjssuut cadde^ndp 420 M2 knseba= vıç tarafı »ol 5 kat ıcn 9 ^ ımar durumu m«\cut ıs ham bankalar sırketleı 9 ıçın dppo ambar matbsa ve her ıee eHerıstı, yukarı dort katı ıç hanı v« ot«l ıapm«vı muMit bo5 arsa satılıktır Tavassut kabul olurmaz M ırs'aat Sırkecı, Ankara Cad SS Lonc"ra 22 (R îngntere Kıra lne^ı Eli7abeth ın vense^ı Kontes Mı un'batten ın cenazesınm per,sm be et nıı rl»r>i7e çcm ı ecp^ı pçıklan mıstiT Kri cs koocasımn meslesıne hurme'en kend sme denızrı u^u Iu bır toren tfrtiDİenme>ını \e cescdnın denue tevdıını vasıvet etmıstır Mountbatten Kontesinin cenazesi denize gömülecek TURYAĞ MAMULÜ UFA MUTBAK MARGARİNİ aratnıaz A82 Relriam M»r«r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog