Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

DftRT Resımlı Roman : 3 8 CUMTTTRÎYET B I B Ç I Ç E K L E Y A Z O L M A Z Yaaan ve çizen: Salıh ERIMEZ 23 Subat 1980 «CUMHURIYET» in Z A B 1 T A ROMAN1: 1 7 . ! r \ • 1 7 0 milyon y ı l önce | i Paris civarmda yaşıyan^ar | Zariflik her zaman bir para işi değildir Genı, addmın goz erı parhjurdu Çaouk, ko^un sekıe'eıı g run Yanındikı fotografçıva, vava? se« Bır azdan <ue Parıs savısı ı<,ın le bır îevlef so^ ledı sonra tele bır \azı d kte ed°cegım Ama ha ber tara »avılanna hemen gırme fonu a>,tı Matmazel Petıt Parısıen ı ls h morum Ba^ındır Tercıhh ola Telefonu kapadı alnında bırıcak Xe ? Dogrudan dogruva Pa ken teılerı sıldl, gurur \e se\ınç rı^e mı bağlt«ınız' Övle\se ça dolu gozler'e etrafa baktı buk \erın A lo 1 Allo 1 . Petıt Telefan ışlemıve. ba^lamıştı bı1 Pan"=ıen mı' Ma'mazel Germale 7 me >!iz mı^ını? Nobetçı steno\u Allo 1 Komıser sız mısınız' venn bana Ben Groslın' I n < ı guntı Müzevven gelmiştl riiyavı ona Şndınm varalandıgı sıralarr" ı \ahide bır nlmskt=ın kur'iracak Şafti rrııthn hır cına\»t kadar korkunç \ a r d m bu da ar Mt t Canın rü\a bı ' Ht r turlu'u goru Ses'nde sabırsız bı» ahenk var On beş dakıkad r sızı arıyoruz gpc= gıraugj garıp bır rtıv a ıle u\ Idı Rabohı eu T kar^rının tatbık plSnını dusunurkPn. bır nahah eane çar' kend nder s^gutma^ı sak^t clnm Pomm«>ret nın lur ımıh tl I ak te^a^a tabır edıımez BeUı ı\ılıltd B^kısları da kendısını dınlı Bjraoı mo«vo Le cttı KİM ınt> ' Havırdır ln«aa df e= T le Ç«cukluk jrkadası FıkrM eolmıstı Şıdı bııJ n ıg na ıb ınPt ettıgıne ıı andırroası ıdı Bıınu Çabuk' Mosjo Le Pnrametır Ştri den rabcr vardır ) dnerek arkıdasmm ( Kukur>, bır r j ı a dacncıgı~ı ralâ pp'i«abdfırıJı ( Fu'dum Fıkret buldum' 1 \o N.hıde \en meslekda=larına mevdan oku evı !p mucdPlP 3rkKrtSi\ e munakasa ett g muc korku ve (tıc ışesını teskını çalıştı Fikat Nahıde içın r'usunıluklerır'i kanr \p plânını anlattı rır> $=ıf k^innhW'arda çılgın gıbı ko«uı nrcm irikıt bınoiı askmn dphşetlp \ ı k ı ' n m ve rrüt\or gıbıvdı O sırada a'kasınrian ret oldu < Snrtımn bdına muhakkok bır felaket ge\ < L'fi evet Nahıde^ı benden iogutup uzakdjr citc kf unu \jkiU\ınra vucudunun ortahıs f ıc «vı gıUr gıbı acı l e sn^ı'nordu TaSe«, bır uğu'tu Hinde tekrarlageçmekte olan Maıgret dınlemek rrıstı Mrl tup \azır?\ışıı \n sebebt bııdar lc'^tırırak ı ı. har» ketlsrımp ın«na:rmalı ıır ?ıı dan avıiınr>z mı' Yansı bende v arı=ı \erde «.\\uru ka«i fa^ıt elımr1! ( Fıkr * Bu canı ıçın durdu dı <lı ijadı eıgım' ) dıvıp dovunüvordu F perıîın <rgı mı Fıkret') Delıkanlı mustarıp yuzjpjn bır tirafı gulüvor bır tarâfı .ıg'Mordu v ıne Pkto'lagu vaparKen çıklırabılırım de > ( \ rkası u r t A'lo Sız mısıni7 ma'mazel hır hat çindpvdı Öldu d ı p ' >p ı\lp tıtıvfrek m a r d m ) . dı\crcıu Jeanne" Çabuk \a7in anlaşıldı Maıgret e*rafına bakındı Butun mı' Ta^ra savılarına \etıstırıle masaların ustunde boş Kadehler XİTifiıııııııiffiırıtrııırrıııiftfitffiıifiııiEiıııııııııııtifitiiiııiiiıııttıiııııııııııııiftııtifi]iifiıi]Trifii}iıııtııııtıttıııııııııııı:tiıiııııııırııııııııııııııııtııııııııı^ iv bılır Ötekıle' ancak Parı« sa\ı vardı Emma, sap«arı yuzıı ıle, 'arına yetı?tırebılecekler Sekre komısere baknor gozlennı ondan tere so% ler«ınız vazm kenriı ha a\ ı rmıv ı rdu zırlar Benım vaktım voıc Ya Maıgret bır emır verdl 23 00 hJDerler 23 1a P >aro ^oloları zın* «Concarneaj mese etı Tah ISTANBUL 23 30 Salı saat 23 30 24 00 Prog mınlenmız do5r ı çıktı Kımse hıç bır kdd»he h'ç b r Yenı bır 121 Avi ış ve progrom 7 30 Gun ram ve kaDant* tsıtı\nr ma cına\et daha oıriu Allo' Evet çı sıse>e el surmesn' avdın =e.gıl d nleMc ler 8 00 HaSız buradan bır na\et' Yanı bır adam oldurul s ınuz Lerov' ANKARA berler 8 15 Şarıcılarda ı blr d«ret jere avrılma\ın & 1ı MufiAİ ^bah gezj ıt ı S î7 r »r^\dın \e gtrun programlar du » İKI'JCl PROGRAM 7 00 Buaun »Erken uyananların I Herkes susmustu Doktor huvuDoktor alnı ter ıcımie bo\ıın 115 Ray Mat n \e Percv Faıth Or prrtrr^rri) 8 00 H = be ler % 13 Melenm « c»bı gazeterının ] vanına atkısını ç karmıstı Sıska tıoMij, kestraiarı 9 20 Mozaıt «Re major teoroloii <! 17 Bugun »Programır | vaklastı O he\ecanla telâsla He bır \aka duSmesı\ le tutıuıulmu} H»ffne Senıonı«ı > Slravınskı >Keııan devarrı* 9 00 TV'nrı propr ~ı 12 ^ vam erinordu gomlegı gorunu\ordu korç»rto=j. 10 00 Saz e erlen Sobel'on Fredl Trıo™ 12 30 Muzeh Mi'.vo Mostaguen'den ^onra 10 15 Çıjun me odılen 10 30 H ün h*r Gı.\errierı «ark'l»r n M Haber <î * * * \e me.odı '0 50 Jı'artın Kı.'ık «en ler 1115 Meteorolon n 17 Nat eazetecı Jean ervıere«'den «ın'a fom \one"rtartf T.aı k Ke"ian ve K ng Cole sov n n r 13 30 S natk?r mos^n Le Pomm»ret' E^et OHa Maıgret mosvo Le Pom*neret n n ne a gore etı kurtların pek Son gunlerde genç Amerıka »evler »o^ler stll. Onun da «ohretı bır «un piviT) =onatn 1140 Karış k h fıf lar E»cıd H 00 Yurduıı riort ko«e «ında olu olarak bulundu Evın apartımanına gırd gı zaman bıtısı< hoşuiia gıdnurdu Iı ilım Donald Rusıel bır «plednn\a>a \aMİaraktır A\rıca Orada, Parısın bnrnannn dı TÎUZ k 12 00 Ik nc prngrarr n kapade' Yara 171 vok Ada^İPri ka e\de oturan bır hekın ıtk mua\e iiadapı» kafın bnlmnıtur. bınde, bundan 10 mılvon vıl bu sırava tahıat tarıhı »OSVPCprna\'da kuslar ikı metp nı$ V«rn Akvol \* Ahmet *!e7<*in der! tur tılmıs bır zehırienii \e ben7ivor nevı yapmış bulanujordu Pleaiadapif «injan»ın âzak bır dıjce kora bır nehır akardı A e tesı u\elfrını df lo\abılıri7 den daha ırı ıdıler Balıklar 12 27 Açılış \e progrpn 12 30 S^r Durun vazıvı «Dehset hava»ı deOdada ellı vaşlannds kadar bır akrabaaıdır. Kilçük bir mavmu ka^olan bır denıze dokü Buctin bu ilım onıulerı sa\e ikı melre uzunlukta ıdıler B r kılar ıTulım Kormmı 13 00 H<b?r ar 1 ^ 00 T^1 a«t sra vam edı\or> d n e oıtırın Evet kadın vardı Bu kadın bınanın va na benzer Bundan 70 mılvon lurdu tçüncü de\rın başlan)«r 13 l1) Yen ek mıı?i"i 13 İ5 Saz sınde Cfrna\ (aunc unıı (bi' gun Parıs şchrı olacak \erin 16 57 Proor^m 1" no A* nt Melık hıbı ıdı kendısıne telefon ed ö n o vıl onrp vaşamıatır Bo ke$ıf eselerı lEnıse Can Ful^a Akaydınl ten sark'Ur 17 15 HÎIV =i7İ rı To»>gıcı ıdı butun bu \«rlerde *on bolçeAe ozeu hT\\anların hep \akınlarında akıp çıdcn koca U W K dın \ t e v saatl M 10 Ku ' j i ı ı ^ 7 2i Ko\Uı ka^»=l»'mi'iP ıdı palpntolojıe (eski dpvırlerdekı radan suların «alnız tortusu sı)nı tannoruz Bu u< uncu nphrın kn ılarınia Plesıadapıs çuk kon er (Mo'art .KJÇ ık bır gece havvan vp bitkiler bılımı) ba l>aldı Crrna> ılr Herru n ın ıl Kul rengı tastar \apilma cienıdrvre uzanan bır fr<,ı? fon Ipr Uaplumhaşalara belkı ha\ mıuJgı Bach «Sol tel arjasuı sprkılpr i" <a Rid\o le '•"» lı»cp kımından çok enteresandır Çuıı «I çeken vönn bu tortuların ze nazır bır guzel evdı bu Den z (faunp)udur ran ha^ran bakıvorlardı ama 2 i i 9 1 1 8 1 14 30 ŞarM ar ıMualJı Cpokç3. ı 1« f)0 Or*ı S " " T " ' Or »ttra 1 İS T kü plesıadapıt bugune kadar denızdrn defıl nebır \e batakfenerının oradan ora\a geçen s \ . r 1 krokndıllerden Mİdıkları mu 15 00 Proppn \e krpanış Ba$ta plesıadapıs gelı\or. Bu Bı>e gp »"ter 11 ^o Ma>e'er 19 lî hılınmıvor değıldı ama bovlp lıktan kalmı; olmalanndadır hakkaktı llaha bu M«ın surun dınlığı her vırnı s a m e d e bır, ha\\antn torunlarının torunla 16 57 Acılış \e program 17 00 Ak MTtorp "i 1") 17 Tar hten blr yapMpranmamı; bır kafatası hulu Dfnebılır kı leoloıı \e panteo< epn vardı Bıcımlerı o kadar pencerelen a>dınlatı\ ordu şam muzıgı 17 15 Tvı k ı er (Neıırnan r?k ' ° ' . Stıl' \o 4 ten melndıler rına MadauasUar da rastlanmıs namamıştı Bu havvan soııraloıı bakımından bu ikı ko<un «.eşitlı ıdı kı onları ıncelıven Tı fekı,ı 17 10 Birok Çag n mı zıgı 1<! 10 \Vw c , n dan s=rkıl" 11 V Bır balkon blr b a u a k gonderı tır. Plfsıadapıs et Mjen Uuçuk dan Parıs çehrının kurulduğu dı>n\üdn hır p«ı ("ıba ^nktıır > bılzmler «acaıpler» adını tik <A Vnald «K»iıan vavlı =azlar ve T • ı A''H mu'«naNe 20 00 K ı b n ' \e Danımarka armiM bır cın> ma^mjııdu »tnsan m verın 150 ktlometre dzaıında va Kfsıflere 1811 de ba'landı t| > Cetrbalo ic n konçerto» H Rameau ssat •o 15 RıdM Ga»e'» i 20 "0 tılar Kertenkelc\e benzıien pn \akın aUrahası olduğu ıd Ce.edı degersız bıblolaln tık«amakta ırnıs Bu konuju kısaca «Iıt Pılaıez 1 17 50 Fgitim «?aM KiMık T ık Mıi7 KI 1100 Ç sd*s kın Aumonr.ifr \e rck adında bu ha\\anların bo^ları 3 met dı» edılmrkt'dır Yaeadıkları lım tıklım dolu b'r çalıçma odatafsılp ralifalım: 18 00 FUdvo Kume Fa>ıl Hev«r,l 18 30 Tıırk s T nt'pn omekler 21 15 Hafıf İkı Psrısh IPOIG; ınrfleınflere re\ı bulu>ordu devrın en ılerı \aratıkları bun sında serılı kırmızı bır halının us Mıi'ik 19 09 Habcrier 19 15 Şarkı m<>lortt]°r 21 30 F lm dunva'i 22 00 Frsnsanın Champarne bolgp tırigtıler, Fakat bölsrnin onem lardı Kurdun ve kopffın ata lir ı v adır Hı'kat C^lhaı 19 45 STnıh Ko cprto (E°e*>ıo\en 5 n\ano koi tune uzatmıslardı Dışarıda topBucuıı Cerma\ Berru kaııla sındp (ernav vp Bprru bırhı kiranısı daha son^a Poktor v F nr>*rn'**> 22 10 Dfv^m Argeso \e kenanları 20 00 Kıbrıs ce^to^l sı savılan bır cın« ha\vanla ar lanmıs bes kı«ı onlerınden geçen rı bır Hpstprn fılmı dekorunu rının tıpkısı ıki kovdür Bütun Vıctor 1 emoınf in i"ce | »me'e saa ı 2a ID JUT>a Gazete^ı 20 30 v?rın a^^ m 23 no Haberler 21 13 kada<Iık rtmı^lrrdı O de\ırde komısere hıç bır şey «cvlemeden andırıvnr Fakat sız bu dpkoo bolte cıbı evleri huzünlu rnle başlar Otıun hemrn arKreııt?er »onaU Inlarmo Ma ırı KuaıteU 20 45 Buyok Sfmat (Bf'hoven baktılar SPnı$ olrudr \avılmi5 bır mp ra ha>alıııızde ısteriızınız şeklı tflı\ tuzel ınkakları kaldırım ka«mdan ıki ılım adamı ?MII \azarar ve ş<.lw erUrı 21 00 Şarii Yehudı Menu*>in ~k~nan» Liuıs Kentmelı hai\an daha vardı Atın vprpbılırsınız. Russell onıı bır tası Ile dosplı hilâ huviık har Duvarlarda aktns fotofraf a^ı, Kahüda çaiısmalara daldıl.ır Rı lar (Sıkran Dnruk) 21 30 O^rlıı aatl rtcr pivanooı 21 43 Claude Thom reddi. "u havvan p'esıadapıs' jnn bPİkı hız». ınceden ınceve bın izlenni tagnan ikı kfiv Fa gazetelerde kesılmış açık saçı>c rı dııtn ıra tanınan r?hıp TPII 2140 Satkılar (Emin Gundız) h 1! Orke tr<sı ref katıp^e The F O J " ın belkı pn «ıp\di?> »arntıktı anlata'aKtır Bf'kı de o dpko 22 00 Kı^a hab?rler 22 05 ^!uük Laa« 2100 Yarının program a n ve kat adlannı dftnva bılır Bu hard obüru 32 \asında bır \ 1 ^>ub ıt j j ı ıçınrie bır çon.lan resımler vardı Uzerlennde ba^ı 22 45 \i\olonı=t Enver Kapelnnn ı ı gecelor ama va*ık kı noktor I eıtını ru ienı bas*ın kuracaktır ıııı vtrl rı degıstırı t ıı dı? memle kadın ıthafUrı girulen bu res m İkı ısiıtı palpontologıMp Iprp çok merıkalı âlımdır Donald Ruskotlerdekı tf"i=ıIcılPriTiız (çıgul) ler suver japılnuştı 2 <Camin olçmr arıcı ele ge<,ırı i Le Pommeret nın gomlegının ' a (ıki krlimP) 1 Yin\ ira gplıp da mı nrt«rlerden 4 Bır edat a\ kası jırtılmıstı Kunduraları ho(tnki terım) 5 X^r»ı meciislcrde nuz çamur ıçınrlevdı Hekım k> muniit \e sosvalıst üvelerm otur Strıknın dedı Daha doîrusu, dukları >ordür, ^kdcnız holgplerının Go?leı ıbıî hıtkıU rınden 6 Tak'lıp ka bovle o'duçuna emınım lın 7 A ilık ara\an k ı m ' t ' T n rıne bakm Bılhsssa vucudun ka Can çekış^ ,ptıklaı Inrekrtı vapış bır edat tılığına rlıkkat edın 8 Ahşap bına vapırıs nın elındın rresı \arım saate \akın surmuş du"= ı rrc:ı gcreken ari». Belkı daha fazlası Ş Maısret e\ sahıbı kadına sorrlu1 Muhtelıf eb at ve şekıllerde Geçenlede rlın\aıH tanmmıs L ındra ıl* Bonn araınria «1ele 'apnu» Bu vollar uzun mPnzıllı 1 Ppçrrıs dp\ırlPrp aıt oirm \*P Sız neredevdını/'' t r mıırdp bır bale g lrre dıınıtmı font«>rcıım<n> dpn»mr THIP bas fuzeler ıçın mutpharnk us va?ı(e Sovvet «ıstrofırık alımı Profesor Asağıda Tekn ıl bırıncı KH'I 2 «Dın ı'e dıınva iPİpnnın bırbılanmıjtır Bu venıhgı Alman Tel sını gorPcekİPrriır «Atış \agonla Agıe^t ın ılım dun>asını saşırtan kıra a rı ıdi p avn t»lakkı rdılnp«ıne kanı Mosvo Le Pommeret \e enterpret şırketı orta a atm ftır rı» dıırmadan \ol alacakUr once ıddıa«ınrian s o 7 açmıMık Bu unlu ı ır \jjneW gırmı« bulunan» mar.ı vermıstım Yemekleını benrie \PT \i rı a^rı dıler kmınan ınsantaf d°n mrprıpn ınrp e riuşumıl^rpk ılım aciarm bır takım delıJlcre o> «1lı ikı kelıme T Çozulme \e dı *^aar seıviz sularında \emî^e bır ş*»hırden ^»burıjnp bırbırlprınp hazılanmış maka^larrl» vol defcış vanara.k «oır mıl>on >ıl once b*ft >davı olma imkânı bulunmaz »fkıl geldı Hemen hemen hıç hır şey rlp 4 Ki~ıp ilenı e dogru •sjrmPk vernedı *i"leforı pıîeb!t»<"'k \p snlasabıle tırpreklpr Bu rievamlı hsreket ka hrr d>ın\artan rtıjn^ami7a gelp'rf Toptan ve Perakende Hatırl'jorum elektnk r M A T ikı ılırb"m hır ç^kırriek m a cekıer Konuçma «ırasınria »rrııHa halı bır ha\a hucumunrla \arı tfh ler olHıı*ıı nıı w uıvnrdu Pomba ( kı! nr nfı k 7 l çtngı tarzında su^lü n ı \anmıjor, d n e ıdriıa e*tı H?lhır t^rrurnan bulıına'"ak ^^^ Ipn* lıke%e du'ipr'k fti7Pİprı hedef ol imalâtçı sıfatıyla aşağıdaki adreste k ^ ıfetınde "> bukı lambalar normal ı» k vpngîhı patlnrin bu habrr ustune ılım ( nı o dııl° «>r=k VP karsıriakı a maktan kurtaıaraktır Eskt harflerden vordu satışa arzedılmıştsr Yıne sokaga çıkaragn, çevrelerındç genıs tartısmalar baş darra kerdı dı'n e bunlar^ tpkraı bırınırı okunusıı dedı Ama once hır aspırın almak lümıştır Sov \ pt tlırr'er Akademı \ ikicak otarak ıstedı başında da bır ağırlık h slnacak Y»ı ı tpl»f"nda duvulan mikbu! sa\ıfoi ç°s gnrunmı\en bır tprrumanın Vrizon mantokı volcu er «ı e«rarı bır turlu çnzulemıven bır n 6 sedıvormuş olavı b ı farazıvenın ısıgında P*P se^ı olacak Bovlpre konusma <u ; Komıser bakıştarıjle doktora zaman klı re i f ıiTetı s'a'ata ^ "n i" ' kek mi, kadın mı imiş? par^ası \e fecı danıştı Doktor 1 le telefon etmek ıçın Tel pnter 190 ! vılı i0 h^7iran gunu ıdı Sa Tamam dedı' llk alamet Or bava alarındn çnk Eu]unç pret ın nutrnra^ını çpvırmek ve'ı ikı KplımP 7 budur bır şev olmus»ur Kurk mantosu bahın 7 sınde Sıbııvada bırdpnhı i nr Fıat Normal knnu«mı\a daDunku hulmaranın Tentı sırava dı Bu behrtıler zehır alındıkna burunnııs bır kadın kolunria re bır ateij sutunu be'ırdı ve gokkıkada 1 (jenı) *rank eklenecek h «Unlilnıis «ekll zılmıs naklne kararnpl rpngı v ızon etol u Mıla te 80 kılometreve kadar vuk«pHı v^ıtaları nnras m bır kplımtdır tan np kadar zaman sonra mpv1 * no dan gelpn uçaktan ıner Gum 4<1 kılom»tr» çanın'ia ormanl k sa SATIŞ YERİ: Bankalar Caddesı, Yanıkkapı bır emır 3 Bır çt^ıt kale \e müs d ma çıkar " (Arkası var) tthscm me\kı Valnıı akıl h"'Tının çalışacaîı rı kte kıırkunu nereden aldığı «o ha vanın kul oldu h ıftalrca R' «Sok. 135, Tel.: 44 46 21 22 23 rulıınca faşalar kızarır bozarır vanın Batı Avrupanın Kuzej AffabriUa FABRİKA hartal >alnız Sehı Volu Tel W41 19 ~ıMl 'A Brı«tol (tngılter»)de yalnız akıl Şuphe u\andınr tT<;tunu aramak rıkanın ıısfınde valriızlı parıp bu ha«talarının calıçacaSı bır fabrıta ıçın gumrıık ortasına «nkarlar Bır lutlar Hot> 4,1 8 P " ' i " i euncs cıbı r açıla^aktır Bu tetebbu^u endustrı kadın •aravıcı» onoe sjtvpnını ıs ışık sactı Lond ada gecelevn bah rılprle hekımlerden, rahıplerdpn f»r Içınde \asak bır marlde saklı çelerınde tıpkı gun ışığmda gıbı \e 5e.nHıkarılard3n mevriana gpl olup olmadıjına bakar Sonra n ga7etplerını okuv an ınsanıann fo | T A Ş A R O \ mıs hır grup ri ıtunmu'lur Agır rasti'Tialarını daha ılerı e gotu tr>n,f!arı çekılr'ı Bu°un arad?r 2 K ıntuda Dıvar Pere Ka1 i Betn kdDİama ısıerı ıcın is akıl muvazpne«i7İıklerı gpçınp de rPcekken gozu masanın usturHckı \arım asır geotıîı halde hu ppt { tenıvor Muracaat Kaıakov Po^tabane^ı yanmda AheT Munıh Pd>aportta lanıanın oldııru \prde hâ'a ot bıt • han kat 4 P K ı82 Galata IMİe^enler \n da tedavı altında pa^aputta gıder A bulunanların bo\lece ış \o'u ıle bır Prkek adı va7ilıdır nıpm'stır Hila o psırlı ısığın ne 1 venıdpn havata ıntıbak eiebıleceV. • Allah Allah Sız erkek mıı olrlu^ an asılamamıstır lerı umulmaktadır Bu has'alar nı?"1^ der kadın jolcu sut^enden Pıvasamızda daıma ısrırla ıranmakta olari Dun^ada sırları bır turlu çozuıçın fabrıkanın \anbaçında kuçuk «onrakı lovunmasına de\am eder lemıven garıp olavlann geçtığı vp »vler \apılaraktır hattalar aı'e ken «Tabıı» (e\abını \erır lenvle bırlık'e nraria oturacaVlar «Çabuk gıvının Çı\m buradan hunlsr'n arlık aH\cı ınanı'rrs/ b r normal ışcı ucrptı alacaklar pan mosvo» dı\e hac rır kad'n Ser guluslp bır ri dak huk\ıcu ıle ge ( von karşılığl olarak haftada 40 vıs mpmuruna haber ıletır Mp çıstmlemıveceâı gun gıbı apacık (\em) fr?nk ode^ereklerdır mur hır dakıka dusıınur volcuvu LÜKS LÂMBALARI prkek 'aravıcı>\a condermne kaDurmadsn hareUpt pdprek furp rar \erır Fakat o kılıkta o çılkı «Benim çocıısum Venüs' KAYNAK LÂMBALARI ui'erı rı'Hıtn hanım halnle onıı bır erP»pat\alarla suslu bır pık* Itr» ve aksamı Bı ıık alım VVernber von Bıann ten gelcll.» kpgın ıncplemps np terk etmek rie vatı sız dc yapabılırtınız Eldıve ılh ılal rpjıını savesııule un «on prm'<ı şıırlıır Rırlpşık A bır tu ıaf gelır Kariına baktırsan Dinızın bll«£ırıe bu papatyalardan merıkanm rinju k \ « ndsn batı Bırmıng'ıam da sarıp bır nlav kr.ır |iı\<ı>d\<ı .tr/tılılnııslı olmu\or erkeğe baktırsan olmu bırer tıne sız d* ılı;tırehılımmz s km ına uzanan çıft demır\ohı \or KP halt et=ın ^a7geçer Kılı £»cmı«tır Cvnthıe Applpton arlm Pırıtın ş j acn hıitalardı acılan ria bır genç kadın g^bcriır Dogum ğı kıd n adı erkek \nlcı etolu bır modaevmiB bu bulu»unrian ne «ancılar tutunca tç nı çelcer «Ve B. B.'un S3«ti 100.000 ıçın 4 000 \enı frank nrlpr Italvan • ksık kilır o rıman' nus ten gplen adam bana cğlun kıırkunu gumruğe bırakır Baçmı Bovle bır kravat ıle f«c,en ba olacak riemıstı » dolar r alır gıder ha'dan kalan elbısenızı de gu uın r Kocası afallar Ame ıkan te'e\u%on sejırcılen son j'enıhklenne u\durdbılır«ırnz pek \akında B B u ev nın ıçınde • Venus lu adam mı 1 O rîd kım Hem her renge uvar bu PAKSOYTICARET ve SANAYIİŞLETMELERİ Ltd Şti R K 144 Aciana hs V \bl DLMLkriK I rlola«ırken v m p ıçprken «evrede . nı ş » «Kım olacak Melon şapkalı D o ğ u m : hır Sen \ ok ıken sekız kere gelrekler General Artıst Corporatıon t A Y I Ufkudar Mal MüdurlJg'fi Bırllğı hususı bır adamını Parıse OPTIMUS Mumessıh Tahtakale. Cedıd Han No 37 Tel 22 89 28 Istandul Te 441084 Ankara Tel 14995 Adana Tei 1500 Yapacaklara Kolayhk • , âı Venus vıldızından gelıjor U den aldıgım 4372 Emekı Resnu S». kadar gonderıp Brıgıtte'ten teleHususı Kadıko> Kordon Has î çan HaırPsını Edımhureh'ta bıra nedunı sa>l ettıra Hukmu olmıoılı vızvonda bır s»t gorunme^ı ıçın tahdnesı Tel 36 49 04 i kuor Son gelışınde oglun olacak llül.lllll ılân olunumusaade ıstemıstır Guzel artıstın OSCAJC A Ferıt SIAGLR dedı Yanı senın oSlun ama ruhu BAV hıına karsılık ıstedıgı para 100 000 Venus te \asnan bır so\dan gelı dolardır | BIHARA SECCADESI \ O T I J S Arını da MR'hı^1^ ko\ a O bır saatte B B e\ınrie koras İ 2 adet Sdnda'bedestenınele 25; (.akmısız * bebeğı ıle en tıbıı havatını vaşı I 2'980 pprjembe «aat 13 30 da Mıstpr Rona'ri Appletnn \acak fılmlerHekı varı çıplsk | «atılaraktır «Karımın dpdıklerının hep^ınp «kadınea» rolundpn tamamıvle sn, ınandım dı\or* Ben de beklno rılaraktır Kısaca«ı h ı g i7<=]ln e k»bertjn H t. 5 runı Venus lu bev gelsın de kozu vındp bır saatçık vie bır alınkmfi»uzdur mıızu pavlaçalım » rinlarriK £253 Surtvva B1S IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIItMIIIMIIIIMIIIIIIIIIIII c A : Georfy Simenon» çevıren'. Hamdı Varoglu +i \ B U L M A CA 1 a •ı 1 f 1 L 1 11 1 • I | III! 1 ' 1 M ı !• ~rrm' 1 1 \\ m ı i 1 M 1 I 1 1 M 1• 1 • Moda Keşifler, Icatlar TeleîonTercüman Dünyamıza ait hâlâ cözülemiyen bir sır daha! Pirinç, Bakır ve Alüminyum ÇubuklarLamalarProfiller Çamaşır tozu ile çamaşırlarım daha Paklar SULFADERME ' '/ / V / '==>, / ' / / A>J K O R U Y U C U M E L E K L E R B(j££. 8£NI HB • \ ULAS ŞATONUN KlRALİÇESl 77 Y< . '', ^ 7 ' eurün SU TUN AAıNflk T t*KUf NLMBÜS ua IVlALkKALAJU:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog