Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

23 Şubat 1960 CUMHURÎTET üç Yenî Parlâmentoda 300 Mısır, 100 Suriye milletvekili olacak Sam. 22 (AP) Çok iyi haber alan hir kaynağa atfen, B.A.C. Baş kanı Xâsır'ın bu ayın hitamından önce B.A.C. yeni parlâmentosunu açrr.ası beklenmektedir. Bu kaynak, açıklamanın Nâsır' ın buraya gelmesini mutaakıp yapılacağını ileri sürmektedir. Eir haftadan beri Suriye'de seyahat etmekte olan Nâsır, B.A.C. yıirto&imu dolayisiyle yapılacak pjkeri eeçit resminde bulunnak ü^ere buraya, yanı Şam's gelecektir Avnı kavnak yeni parlâmentonun 400 âzadan tesekkül edeceğini vf bunlardan 300 ünün Mısırlı, 100 ünün ise Suriyeli olacağını belırtmek^edir. Nâsır, yeni İtalya yeniden siyası bir parlâmento buhrana dognı gidiyor Liberal Parti, hüküraeti desteklemeden vazkuruyor geçti, hükümetin düşmesi her an bekleniyor 12 yıllık bir firarî teslim oldu £ TJiyarbakır, 22 (Telefonla) A' riam oldürmeklen mahkum yattığı Kntahya cezaevınden 12 sene evvel firar eden Hazrolu Enyer Suluru, kendjliğinden bugün şehnmiz Adliyesine teslim olmuştur. Meçhul denizalü . tekıar göründü Dünyada 30 bin Chessman idam gazeie çıkıyor edilecekmiş Los Angeles. 22 ( A P ) Kalifornıya savcısı Stanley Mosk. Chessman'ın S0 günlük müddet sonunda ıdam edıleceğıni tahmin ettıçmi sovlemıştir. Savcı, bu mulâkatta: «Bazı kimValının, Chessman'ın cezasını rieğıçtirdıâi zehabına kapılmışlardıı Ovsa Vali, böyle bir şey yapmamıştır» demiştir. Amerikan havacılannın gösterileri bugün Ankarada yapılıyor Ankara 22 (CumhuriyetTeleks) Amfrıkarı Hava Kuvvetlerınin iyi nıvet gns'enlpri varın Ankarada > apılacaktır. Bu münasebetle yarın kııllanılan snâh ve uçaklar K senboğa hava alanında te'hir edi1cek. ocleden sonra saat 14 ten ıt>hnren rie alan uzerinde sürat uçuslsrı ve yakıt ikmali gösterileri ysmlacaktır. Avnı EÖsteriler 25 şubatta AdanaHa tekrarlanacaktır. Nâsır «İsrael yığınak yapıyor» dedi Kahire 22 (AP.) Mısır'la Suriye'nın birleşmelerinin ikincı yıldnnümü munasebetiyle bugıin Şam'da bir mitıngde konuşan Bırlesik Arap Cumhurıvpti Reisi Cemal Ablül Nâsır. îsrael'in yığınak yaptıgını ve askeri kuvvetlerinı sefprber ettısini sbylemıştır. Nâsır,' Ortasark memleketlerinin h'idutlarını taarruza karsı garanti eden eski «Üç Devlet Bevannamesı» nin sımdi Slmüş olduğunu da ıleri surmuştür. DOKTOR Siyami Ersek tngtitere ve Holânda da göğüs ve kalb cerrahısı uzerinde ıncelemelerde bulunduktan sonra memleketimıze donmüştür. Londra 22 (a.a) Kenya meselesi ile ılgili yuvarlak masa konferansı 34 gün süren mu*akereleAjıkara 22 (CumhuriyetTeleks) rinı dün tarnamlamı?tır. Son cel Üç gündenberi Genel Merk^zde seye Mustemlekeler Vekıli MacRoma, 22 (a.a.) îtalyan Libe müzakereler sonunda. dün gece 2 Osman Bolukbası'nın başkanlı|mleod riyaset etmi=tir Bu son celçekimser ve 13 muhalıfe karşı 103 ral Partisinin Segni Hükumetinı 'Yen7Kenya Grupunun lıde i ile da toplantılarına devam cuen C. j ^ desteklemekten vazgeçmesi, ttal oyla kabul ettiği bir takrir K. M. P. Genel tdare Kurulu. gui ri M;chaîe Blundell ile «Birleşik ya'da ciddi bir siyasi buhrana yol Segni Hükümetini desteklememe' deminde bulunan meseleleri muğe karar vermistir. Milli Mecliste zakere etmis ve çalışmalarını ta Parti»nin Mderi Yarbay Brıggs ara açmıs gorünmektedir. sanda bir münakasa oimuştur. Milli Mechste İT uyeliğe sahip hukümeti destekliyen Kıralcı ve mamiamıştır. Briags. «Kenya'daki Avrupahlarırı milli NeoFasist'lerin de Lîberalleri tabulunan Liberal Partinin yegâne temsücileri bizleriz. Avrukonseyi, iki gün süren hararetli . k:p edecekleri soylenmektedir. pahların merfaatlerine ihanet e.ıı»ımmıımimilimillllll!llllinira)lllllll|i|1IIIHIHIIimillııı«u»ı».. dıldi» demış Blundell ise. «Bu doğ ru değildir» diverek cevap %ermiş tir. «Birleşik Parti. terasitcileri. «Ye ni Kenva grupjnu» Afrikalılann görüşlerini kabul eden müstemle* keler Vekili Maçleod'un tarafını tutmakla itham etmektedirler. tzmir. 22 (Telefonla) Halıl Gul dal isimli 55 yaşında bir manav Adana 22 (Telefonla) Fevzi bugün Yeşıldere'dekı evinde beraIzmır 22 (Telefonla) KarakolKonya'da elektriğin kiloda. Hasan Hüseyin adında birisi Apayd.n, Mehmet U ' ™ . M « « ' | b , r y a ? a d l i , Hanıfe Kırpiklı ad.nyy nin kaburga kemiklerini kırmak Arıkan, Kasım At»s ismindeki da bir kadınia bırlik'e olu olarak vatı 21 kuruş ucuzlatıldı tsn sanık polis memuru Ibrahim kimselerin kurmuş oldukları 12 bu!unmuştur. Konya 22 (Telefonla) Griksu Puran bugün Ikinci Asliye Ceza kısılik hırsız sebekesi Adana. MaCesetlerın her ikısı de gırtlakla Hıdroelektrik santralının şehrimize Mahkemesinde sona eren durus raş, Yenice ve Islâhiye arasında rmdan kesilmiş vazıyettedir. Vapı cereyan vermeâe başlama^iyle buır£sjnda sekiz ay hapse mahkum bir çok trenlerden esya çalmışlar lan tahkikattan hâdısenın cumar gun toplanan Konya Be'.edive Mecedılmiştır. ve nihayet dün hepsi de yakalan tesi gece cereyan ettiği anlaşrlmıs. lisi hâlen 3S kuruş olan elektrik kiHâdısenın ağır tahrik netice mışlardır. Çalınan eşyalar arasınbir kesekâğıdı üzerinde Halil im iriat ücretini 15 kurusa indirmiştir. sinde vukua geldiğine kanaat ge da 478 metre pamuklu roensucat, zasını taşıyan «Ben bu işi yaptım, v a p u r u faciası ite <?a a ç k a l l p b " r a > a u £ e l e c < * ' *"": tiren mahktme bu cezayı 2 ay on tsban halıları. 19 çuval muhtelif dan oraya . Daimi bır goç.. E'ki kimseden ummayın» yaziMnın bu : ilgrili bir dâvanın diinkü esya ve otomobil lâstikleri bu'.ungun* indırmistir. den beri gurbetçiydık ya. bundai lunusu Halılin cnce metresini olrrıfktadır. Sanıklar bugün Savcıduruşması sonra besbeter olacağız. dürdüğü, sonra da kendi canına lığa teslim edilmis ve t^vkif olun«Üsküdar» vapuru faciasında öVer yansın edeceğız gurbet türkıvdığı kanaatıni vermistir. Otopnu«lardır. ri ve d.ğer tahkikat netıcesi de bu I I e n K a P , t a n Mehmet Ahç. nın k»n« külerine. ve çocuklarının. Deriizcilik BankaDadaloğlu gıbi • kanaati teyid eder mahıyette gö5i sleyhine açmış oîdukları 1 0 bin O Çıktım yücesine seyran evledim rülmekte, Hanıfe'yi ilk önce sır liralık tazminat dâvasının durusBuenos Aires 22 (a.a) RıvadaCebel bnü çayır rimen îörünür \ia mahalli radyosunun «iyi habre tınrian bıçaklıvan Halil ir. sonra masına, dun 3 Asliye Ticaret Mah Rir fırkat erldi de costum a(alan bir kavna?a atfen» bildirdiğiBoğazını ketiâi daha sonra bıçağı kemesinde devam edilmistir. ladım ne fiöre. dün NUPVO körfezi u Londra, 22 (T.H.A.) Dunyada kendi gcâsüne sapladığı ve en sonDurusma. dâvacıların idHialarıAl yesil bahçeli Kaman görünür rinde dolasan iki uçak. su yüzüne 30 bin gazete çıkmaktadır. Bunla ra da kendi boğazını kestiei ileri nı ispat edecek delilleri getirmel^ri Şastım hey Ailahım. ben de pek Bununla beraber için ba«Va gunp bırak'lmıstır. çıkmıs bir denizaltı fark^derek rın sekiz bini günlük gazetedir. sı'irüirr.ektedir. şa«tım rierhal ates açmıslardır. Yine rari Bu sekiz bının günlük satış sayısı Hanifenin varlıklı bir kadın oluşu OkuIIar arasında nakii Devrettim Akdaitı Bozoka ciüşyoya nazaran. uçaklardan atılan 250 milyonu aşmaktadır. cinayetın para vüzünden 3. bir şatüm bnmhalarm ikisi de denizaltıya hıs tarafından islendiği şüphesini vapılmıyacak Buna ilâveten 22 bin dergi neşYozçatın üıtcine bir ates saçtım isabet etmis ve su yüzunde gemide vermek'edir. Öğretim devresinin yarısına eeredilmekteHır. Bu rakamlar UNESTanar oylum oylum duman eöHasan,. halen Karşıyaka'da otur linmiş. hdttâ geçilmis bulunması nin yara aldiKinı gösteren yağ leCO'nun 146 memlekette yaptığı . . rünür. mskta olan bir başka kadınia ev vüzünden Maarif Müdürlüğü, bir kHeri hasıl olmuştur. tetkiklerden sonra neşredilmistir. Dıvenler bir gün gelecek. yüceli ve iki çocuklu idi ve boşanmak tamimle okul müdürlerine nakilMaamafih, bahriye bunun. 23 gün Dünya gazetelerinin takriben üç üzere dâvalı bulunuyordu. Hani lerin durdurulması hakkındaki ta sine çıkıp yurtlarını savretmevi denberi aranan denizaltı olup ols te bin Kuzey Amerikada, diğer üç fe'nirı kocası ile arkadaş olduşu, limatname madığını tesbıt edememistir hükümlerini hatırlat unutacaklar A ac büyütmeyi. ete biri Avrupa ve Sovyet Rusyaunutacaklar. münaBir antikaçıda tarihî bir da. geri kalan üçte biri de dünya o öldükten sonra Hanife ilesermaye mıştır. böyle zaruri haller dı kin ekmeyi, biçmeyi mekikleri. voFabrika dumanları, fbet kurup ondan aldığı Bundan nın geri kalan kışımlannda çık ile manavlık yaptıgı tesbit edıl şında okullar aracında nakil ya lanları. gurültüleri arasında kenheykel bulundu maktadır dılerine yeşılsiz, topraksız. acı pımistir. pılmıyacaktır. tzmır 22 (Telefonla) Mezarlık rıltılı bir dünya kuracaklar. DünBu yıl beyaz ptiynir basında antikacılık yapan Yunan Tunçeli D.P. İl İdare yaları kendilerince tath, acı, efsâçok olacak tebaalı Ali Bayır'ın ev ve dükkâneli, siirli olacak... Bir gun çok nında ihbar üzerıne vapılan arama Bir müddet evvel faaliyete geç uzak yılları ansıyanlar da rıkacak Kurulu feshedildi sonunda. 40.000 lira kıymetınde tamis bulunan mandıralar peynir i içlerinden belki Diyecekler ki. Elâzığ. 22 (Telefonla) Bugün malâtını hızlandırmıçlardır. Bu serihi bir heykel i!e eski paralar buElâzığ. 22 (Telefonla) Son yaD.P. Genel Başkanı Adnan Men.le beple yeni beyaz peynir gelişleri brz "nerden gelmisız biliyor musu inmustur. ğan yağmurlar dolayısıyle bugun res imzasivle alınan bir tel em fazlalaşmıştır. Gelen mallar der nıi7? Eğmin kayahfından, Sivasın Elâzıg'ın Karakoçan kazasını sel catlamış bozkırından diyecek'.er. Devrek'te bir eve riyle Tunceli D.P. ll îdare Kurulu hal satılmaktadır. basmış ve bu arada A?ağı MahalBelki de çok eskiden kalrmş bır feshedilmıstir. Bunun verine HoYalnız, bu7hanelerde geçen «ene gurbet türküsünü tadına. acısına ledeki evleri büyük bir hasara uğdinamit atıldı ratmıstır. Bu arada 6 ev yıkılmış zat Belediye Reisi Mehmet Doğan' mahsulü pevnirler bir hayli azal varmadan mırıldanacaklar. heyet mıştır. Zonguldak 22 (Telefonla) Dev ve birçok dükkân tahrıbata uğra ın ba'kanlığında yeni bir rekte naklıyat muteahhıtliği yapan mıştır. Felâketzedeler için çalışma kurulmuştur. Bu heyette muhasip *** Bu yılki beyaz peynir imalâtının Ata Özkan'ın evinin kapısma gece lara başlanmıştır. üyeliğe Ziraat Bankası Müdürü geçen yıldan çok fazla olacağı söy Habibe teyzp dok'an yasında leyın meçhul kimseler tarafından Ha«an Yurdakul getirilmiştir. Ku lenmektedir Yalniî fıyatlar yük Bır gurbetçinın ninesi. Gurbetçi dinamit atılmıştır. Bina hasara uğrulan heyete göre, Valinin muarı sektir. Geçen mayısta narh kaldı Osman inşaatlerde kalorifercilık Orman köylerinin ramış. can kaybı olmamıstır. llgi7i olan elemanların saf dı«ı bıra rılmadan 470 kuruşa perakPnde ?a edıyor. Ayda da üç yüz liradan liler tahkikata devam etmektedır. kalkmdırılması yolunda kıldığı anlasılmaktpdır. tılan peyrı:rler ,bu .y.ll 700,r)(Hrıj$ fazla kazanıyor. Nınesini dk canı gıbi seviyor. Ninesi de onu seviMalatya, Başbakanı C.H.P. lilerin bir önergesi Bir gemimiz, İngilterede tan aşağı değildir. Bir Profesör toprağa verildi yor. bekliyor • Habibe Teyze sen niçirt gelC.H P. Ankara 22 (Telefonla) greve sebep oldu tki gün evvel vefat eden tsfanMalatya 22 (Telefonla) Adnan Adana milletvekilleri Mehmet G=.bul Universitesi Edebıyat Fakül din?» Cumhuriyet. 22 (R.) Ingiltere' tesi Alman Filoloiisi Profesörü Dr. Geldim ya gideceğim.» « Menrieres'in martın ilk haftasınaa çioğlu ve Saım Karaöm^roglu buHull limanmda Torunu Osman kulagıma eğildı: gelmesi katileşmis bulun gün Meclis Baskanlığına bir öner r.in kuzpyindeki grev üile namazını mutaakıp Beyazıt Aldırma,» dedi. «Geldı gele« maktadır. Haberi dün radyodan ge vermişlerdir. Bu önerge ile or 3(ino ipçi iki haftadan beri kalkındınlması yapmaktadır. Bu yüzden 48 gemi C'amıinden alınarak cKienen D. P. ve C. H. P. heyetleri nıan köylülerinin talebelerinin li her gün ben yurduma gidecebufcün bir'r toplantı yapmışlardır. İ!,in 1960 mali yılı bütçe tasarı.sma rin hamuleleri boşaltılımamıstır. ! e , , e r i U 5 t ü n d e Üniver=it» merkez ğim. der.» dedi. «Ben onu gönder Ihtilâf, bır Türk gemisindeki binasına getirilmiştir. Burada ya mem. Nereye eidecek? Kim bakaKendisıyle görüştüğüm D. P. ll konan 1 milyon liralık ödenegin Baskanı Hüseyin Doğan, Basbakan 6831 sayılı kanunun âmir hükmü dbkme pamuk tohumunun boşal pilan merasimde Rektor Sıddık cak ona?> Menderes'in Malatya'ya gelisinin gereğince 50 milyon liraya çıkanl tı'ması meselesınden çıkmıştır. îş Sami Onar bir konusma yapmıs' • Nıçın gideceksın oraya Habiverenler, boşaltma smehyesinin tır. katî olduğunu, teskılât olarak ha mnsı derpis edilmektedir. be teyze? K'mın kaldı ki köyde?» zırlıklara baslandığını ifade etÖnerge. bütçe muzakerelerinde kürek ve küfe ile yapılmasını ısÜniversiteli öğrencınin konu^ma Sağ elinin beş parmağını actı: mihaniki sını mutaakıp merasım ,«on bul1 Beş kısım var orada.» dedi. nıiştir. ilgili faslın göruşülmesir.e sıra temisler, fakat isçüer « Menderes'in şehrimize gelmesi geldıği zaman konuşulacak ve ka bcçaltma araçlarının kullanılması mus: buradan kaldırılan cenaze Bes kışı mı?» « nı ileri surmüşlerdir. için şimdiye kadar yüzden fazla rara bağlanacaktır. aıle mezarlığına de/Tiedrimıstir. . Ne sandın ya.. Sonra da koy I « esnaf teştkkulerı tarafından te!çraf goııderilmiştir. Bugun göndeıılen telgraflam yekunu is^ 40 ı tulmaştur. C. H. P. hler Menderes'in Malatya'ya gelmesınden dclsyı. sehir imar edilir ümıdıyle memnuniyetlerini ifade etmektedııler. C.K.M.P. Genel İdare Kurulu çalışmalarını bitirdi Konferans dun sona erdi Son toplantıda Kenyalı delegeler, birbirlerini suçlandırdılar Boşalan köyler, dolan şehirler Basiarafı 1 inei sahıfede yorlar. Bır yıl, beş yıl gelı>oriar îstanbula alışıp. kendılenne bjrada bır yer sağlnorlar. arkadas ediniyorlar. ondan sonra gidıp aılelerini' getiriyoriar Bırdenbıre. ev • ocak. koyden kopup da şehre akın eden çok az kımse var Ne olursa olsun. ne derlerse desinler, ısterse koylerine. kurağına. ot bitmez'ne du^man olsunlar vuz lerınde gurbetin çöreklenmış acısı var Bu. belki de yokluktan. daha bır lyıce yerlerine oturaraamalarından. Anadolu oldunı oıası gurbetp. Gurbet üstune çıkarılan turkulerı, hikâyelerı bir araya toplasan ciltler olur Kımbılır bundan sonra daha ne kadar gurbet turküsu çı kârılacak? Ne kadar gozü yaşlı. bağrı köz köz hikâye uyduruiaeak" Gurbetçıler yalnız İstanbula. Izmire gelenler değıl .. Küçuk kasabalar da gurbetcilerle dolu Örneğın bızim kasabaya. Kadırlıye. yıllardan beri dağlardan. Toroslar dan insan akını olur. Hemen hemen çok kasaba da böyledır. Onlara da \akın koylerden akın... Bu böyle gidecek olursa. Toprak böy le bakımsız kalırsa. oımanlar yanıp da bir tane yağmur dusmezse toprağa Anadolu kaynaşacak. oradan oraya vuracak başını. oralulerım var orada. Beni çok sever ler Benım koye geleceğimı bır duy=alar, tâ su yolunda karsılar!ar benı Çok çok severler beni. Çok severler yavru Ben de onları severım.» «Gidemezsın nıne oraya Sana el bir eun bak^r. iki gun bakar.> Hanı bes kışim var. divor« du?« • Bes kışım dedıâı. olmuş bes oğlunun mezarı.»' Öyle mi Hahıbe teyze?» « Öyle ya Onları yalnız orada « koyup da nasıl buralarda dururum? Varır g;der de ko\ümde bBu konu u=tunde Habibe nmeyle çok korvstuk «Koyume giderim. köyüme kurban olurum.» dıyor da hiç bir şev demiyor Torunu Osman da onun ınadına tath tath gülüyor Habibe nmeden ayrılırken. anla dım ki. ne Osman. ne kimse Habi be nineyi burada tutamıyacak. Bağlasalar durmayacak Varıp gi dıp de ko\unde ölecek. Habibe nı nenin bu isteâıne ba.şta torunu Os man. orada bulunan bütün genç gurbetçıler şaşıyor, guluyorlardı. Anlamıvorlardı onu. Rizeden. Trabzondan. vapurların güvertelerine sıkışıp. bin bir belâ içınde şehırlere akacaklar. Sürünecekler Fakat bir yolunu bulacaklar. Bayburtun. Sivasın, Konyanın kıracı bosalacak. fabrikalara dola cak. Ama nerede fabrika. djyecek siniz. Olacak. SON Bir idam mahkumu merikah idam Chessmann, sanırım, çün dünyanın en meşliur adamları arasına i m ı ş tir: fakat bu adamın kim nn. neden idama mahkum nu, neden 8 defa idamdan kurtuldu*ann. neden hâlâ me^elenin halledilmediîini hilen de yoktur. Bilmeve de lüzum >oklnr. Rir ıdam mahkumu oldufuna göre vogumu* bu adamı bir kaatil sanırız.. Halhnki adamın suçu. adam kaçırmak, hırsızlık ve ırza JecaviİTdür. Bu suçların da baska verlerde cezası idam dejildir. Amerika'da da deŞildi. Faka« tayyareci (I.indberg) in oğln çalınıp öldürülünce federal hükümet. bu snç için idam cezası koydn.. bazı muayyen şartlar aitında bu suçlara mahkemeler idam cezası vermektedir. Chessmann ne yapmıştır? Hatırda kaldıfcma ve son eünlerde verilen malumata söre, bu adam bir veya iki kadını kaçırmıs, onlara tecaviiz etmiştir. Bunlardan birinin bazı sevlerini çaldı*ı anlasılıyor. Fakat cezasında siddet sebebi olarak ileri sürülen şey, kacırılan kadınlardan birinin bu tecavüz yüziinden çıldırmıs olmasıdır. Bu işin ve umumiyetle bu şekildeki sucların tetkiki ile şöhret rapmıs kimseterin ifadesine göre Chessman"ın bu sucları dcnilditi sekilde yaptıjrı ve börle mesum ve hazin neticeler verditi hakkındaki deliller zayıftır. Ve bn mahkumlyetin 4 u noktalan tenvir edilemedi&i için Chessmann, daitna bir kaçamak bulur. Son defa ö£rendi£irae sröre, Chessman'ın tecavüzüne afradık tan sonra çıldırtnıs olduğu ve hâlâ hastahanede bulunduiu sörlenen kadın. bu tecavüze nferamadan evvel deli imiş, Fakat Amerikan u<nlü muhakemesi. bir törlü iadel mnhakeme volonu bulamıyor. Adamın suçunn dekornndan kartarıp, Fransa'ya, Almanva'ya, Tfirkive've fetiHn! fdam edemezMniz. Bizde buna benzer vakaiarı her «rön jazeteler >azmıyor mu? Simdi adam (Lindbere) in çoruSn vakasından sonra çıkarılan sert hir kanunun kurbanı olacak. Cünkü hakikaten o zaman konan kanıın bir takım eskivanın çocuk kacırıp ailesinden (fidvei necat) denılrn haraç para almalarını önlemek irindi. Ama hükmü tenis tntuldn. Onunla bu Chessmann vakasının pek benzerli^i vok, vok ama kanun kanundur. diye tatbik edilivor. yani dünvada bu adam lehine vâki hareketler pek de bos deŞildir. Adüm suçludur; fakat idam cezasını kabul etmis memlekrtler kanonlarına eöre dahi suru idamı mucip ss\ ılmadıeından \e mahkümivet seklinin su eötürür verleri olduSrnnH^n dolayıdır ki protestoları murip nlmaktadır. A Karakolda adam döven polis mahkum oldu Izmirde bir maTren soyan 12 n a v ile metresi ölü olarak kisilik bir çete bulundu yakalandı lürüm » Karagözcüler ilgi bekliyorlar Karaeo/rüler ve Hokkabazlar Derneğının yıllık kongresi dün Esnaf han oplantı salonunda yap'lmıştır. Toplantıda konuşan Karagözcüler yabancı memleketlerde büyük ilşrı eören ve milli bır mahiyeti olan Karagöz oyununun yeniden ve büyük kitlelere mal edil^cek seküde ihya pdilmesi için ilgililerin yardımını ıstemişlerdir Bu arada devlet radyolannın haftaaa en az yarım saatını Karagöz oyununa tah?is etmeleri talep olunmustiır. Kaıakoçan'ı seller bastı Galatasaray basketbol takımı tebrik edildi Galatasaray kulubü reisi Refık Selimoğlu Galataşaraylı basketbolcuları Fenerbahçe maçında çıkardıkları guzel oyunlarından dolayı tebrik etmiştir. Galatasaray, antrenmanlarını sıklaştırmıştır. Bas ketbol takımı haftada 4 antrenman yapacaktır. Türkiye birinciligınİnsan hakları bahsinde insanların den evvel de takım kampa gıre cofrafya hudutlan ve harita çİ7~icektir Fntholculara galıbiyetle lerini kaale almamaları tamamil» rinde 350 lira prim verilecektir. insanidir.. tnsan her şpvdrn evvrl yani Türk, Alman. tn?i!İT. Amprikalı, Tunanlı vesaire olmadan evvel insandır. tnsanlık hislerine ve 4. ncıi Kotadan insanlık icaplanna kapılmalan tabiidir. Bunn bövle mütalea erlenlrr, harekrtlerin mânalannı anlarlar. B. rrj F,K REMİNGTON Elektrikli Tan Makinesi ithal etmek istivenlert Bir hıirdacı bıçak tehdidi ile soyuldu Tevfık Demırnler admda hir huıdacı, evvelki gece. Mecidıyekov Fulyabayırına götürülerFk bıçak tehdidi altında <o uimUFtur,. ;> Beykoz'da oturan Tevfık Demırciler, evvelki gece Tepebaşında bir kahvehaneye «itmış ve orada üç ki?i ile tanısmıştır. • Bu sahıslar, hurda kur?un satacaklarını vaid ederek Tevfık D«mırcı'vi yanlarına almış ve bır otomobille Mecidiyekoyü Fulyabayırı'na goturmüşlerdır. Kim oldukları henuz tesbit edilemiyen bu üç kisi; « Hurda kur şunlar dere içinde " gomulu» diyerek Tevfik Demirciler'i bayırdan assğı indirmisler, sonra da bunlar dan biri bıçağım Tevfık Demirciler'ın boğazına dayamıs, dıger ıkisı de cüzdanındaki 1500 lirayı almıslardır. Sojguncular kiçarlarken, Tevfik Demirciler'i yumruklamıs ve bı» çak'.a başından yaralamışlardır. Ahlâk Zaoıtası memurları, dün, ihbar üzerine Beykoz'da bir ber1er dükkânını basarak R. K. adında bir kadmla E. B. adında bir •'îrkeği dükkâna bitişik odada uygunsuz vaziyette yakalamışlarriır. Yapılan soruşturma sonunda Beykoz"daki bu berber dükkânında öteder.beri fuhus yaptırıldığı tesbit edümiş ve riukkân sahibi M K. hakkında tahkikat açılmış D.B, Deniz Naküyatı T.A.Ş. den HARiKA TAKViM 1893 yüma 1adar günlerı derhal bulabileceğiniz cepte cüzdanda taşmabilir. Takvim. hediyelik bir kitapla birlıkte yol ücreti haıiç. 250 kuruştur. Sipariş: DÜNYA TİCARET ve İMALÂT İŞLERİ Beyoğlu. Öğüt Sok. Nokta Han No. 7. İstanbul. •• •V Şirketimiz mevcut 25 adet sür'atli ve birinci sınıf klâslı şileplerle aşağıda gösterildiği şekilde dört hatta muntazam seferler yapmaktadır 1 KONTİNANT HATTI f REMİNGTON marka Elektrikli, Stanriard ve Portatıf yazı makinelen için Amerika, Ingiltere. Fransa, Ital>a, Ho'.landa üzerınden P R 0 F 6 R M A FATURA veriyoruz. İsteklılerin REMİı\GTON Türkiye Mumessilliğı Bankalar Cad. Hezaren Han, kat 4, GALATA Tel: 44 96 25e müracaatları Berber dükkânında fuhus! • Faktis ve Kauçuk Sanayi Ham Mad. Alman Rheın Chfinie fabrikalarının mühendisi kısa bir müddet için şehriınızde bulunduğundan FAKTİS ve otoma : tik tahsis listesinin 39 19 gümrük pozisyonuna dahil kimyevi maddelerı kullanan sanayicilerin her türlü teknik izahat için 22 84 39 No. \a telefon etmeleri rica olunur. S S «ATDIN», S S «BOLü», S.'S «ESRlSEHİR», M/V cKARS». M/V «KASTA MONL», S S «KATSERİ». S S «KÜTAHTA». MV «MALATTA», S/S tNEVŞEHtR», M/V «RİZE», S'S «SAKARTA», S/S «SETHAS». S S «St.VOP». S/S «ZONGULDAK*, S/S «KIRŞEHÎR» şileplerimizle takriben onbeşer günlıik fasılalarla Kontinantta: Hamburg, Bremen, Rotterdam, Anvcrs. İngiltere'de; Londra. Liverpool limanlan ile Yurudumuzun: İskenderun, Mersin, İzmir, Derince. ve İstanbul limanlan arasında seferler yapmaktadırlar Venedik seferler ALKATEN Aıanıyor. 48 45 53 2 ADRİATİK HATTI S S HOPA», S S «AROAHAN» 4 üncü LEVEND Sinemasında rr.atinfden itibaren r P C P JEAN SERYAÎS O E. V. H MAURtCE RONET (CETTE NUİT LA!) Seanslar: 14.30 17 21 Pazar 12. Çocuk matinesi 10 da Yerlerimİ7 numaralıdır Evvelden ayırtmız. Tel: 63 55 39 Istanbul Hılton Otelındtî ku'lanılan ve dünvaca rrveşhur S C H L A G E KİLİTLERİNİ i uncü kotadan ithâl e'mek istıyenlerin yeni modellerinın ızahatını ve proforma fatura ıcin müraeaat. Glob ithalâ' İ=t\klâ' Cad 213/1 Santral Han Tel 44fiT40 L E V E N D MVLbıNt n \J OEMONGEOT 3AKDENİZ HATTI ' 4 AMERIKA HATTI çıleplerimiz takriben yirmişer günlük fasılalarla Trieste ve linıanlarından yukarda zikredilen yurudumuz limanlarına japmaktadırlar. M/V «AMASTA», M/V «DENtZLt», S/S «ÖDEMtŞ» şikplerimiz takriben 20 günlük fa.nlaiarla Marsilya. Cenova. lıınanlanndan yukarda zikredilen yujdumuz limanlarına yapmaktadırlar. T E Ş E K K Ü R Polony» Aramızdan ebedıyen aynlması j dolayısıyle bizlen sonsuz acı içınde bırakan. pek sevgili cşım ve babamız ve kayınpederımız gcrek Izmır'de renazes:ne ıstirak suretıyle ve gerek vffat ttmiş cldugu tstanbul'daki evimızf kadar ge'.erek veya telgr3f ve telefonla büyuk acımızı payb.şan akraba. dost ve arkadaslanmıza ayrı ayrı teşekkure SOHEUZ teeBsürümüz mânı oldugundan. bu hıısu?ta muht»rem gazetenızın tavassutunu saygı. larırniz!;. rica Pderiz Ailefi NapoÜ seferler l s s «ÇORIH». S S «M\MSA», s/s «rozGAT« sılcplerimiz takriben birer aylık fa sıltJarla NewYork, Philadelphia, Bsitimore limanlan ile yurdümuz limanlan arasında seferler yapmaktadırlar. Yukarda zikredilen limanlar harıcinde bir ara lımandan asgari 300 ravlun tonluk (Ağırlık ve'veya haciın yük temin edildifi takdirde gernıjerimiz bu ara limanlara da uğratılsbilir İthalâtcılarımızın. malzemelerinin şıleplerimizle yurda naklini temin için akreditiflerin sçılmasını mutaakıp aşağıda zikredilen husu=at hakkında mufassal bilgi vererek Şirketimize müracaatları rica olunur» a) Hamulenin cins ve miktarı (müır.künse hacmi), b) İmalâtçı ve'veya yükleyici firrranın sarih adresi ile mümkün olduğu takdirde bu firmalar ner.dindeki referans veya sipanş nu marası, c) Yükleme/Tahliyc liman isimleri, d) Hamulenin yükleme limanmda sevke hazır olacağı tarih. e) A.kreditifin açılıs tarihi ve şeraiti (F.O.B., FA S. C.I F vey; C.F.) keza I.C.A. kredisi üe ithâl edilecek ise ıs'an, f) Mümkün olduğu takdirde kredınin menşeinin bildirilmesi faydalı niacaktır. İS KARASI tane v« toı halinde C K 3 v« C K 4 motıt komurtın muadılı MEHMET Sağıroğlu'nun ihrac 100 Merinos ve Muhtelif Harmanlarda Kam^arn İpliği devam edilmektedir ^fupsspsemiz mârn ılü n jno Merinos. *ı> 70 Merinos + »» 30 Vı«kon. Merinos îpek «n «00 Tıftik. "n 100 Viskon ve muhtplıf tıarmanlarda Kamearn Yünıplıği satıslarına müsait fıyat ve sartlarla devam edılmektedir. Alâkalı ihtiyaç sah'p'erinin l^luessesemiz Tıcaret Şefliğıne müracaatlarını rica ederiz. r nu.murıe ve teknik malumjt vî>nhr V E F A T Samsun'un tanınmıs aılelennderı fabık Rejı Idaresi a\ukatlarından ınerhum Asım Gözetenin eçi. Ali Genç VP Mehjnet Gencın ablalan. Mpallâ Genç. Atatürk Kız Lisesi ngretrr.PiılPrinden Nurha>'a^ Genç'in gorümcTKri. fahhai; nisvandaıı Kımyevı maddeler ithalât ve ıhracat Varsovıe 10 B P. 343 Jasna 12 Tlgr :CIECH VARSZAH/A D.B. Deniz Nakliyatı T.A.S. Şilepleri Sürat ve Emniyet Demektir ADRES: Galata Yolcu Salonu. kat 1 İSTANBUL TELEFON: Direkt . 44 38 72 Santral 44 47 70 HAFIZA SAApET GÖZETEN ?2 şubat 1 Ç 9 0 pazartesi günü Hakkın rahmetin* kavuçmuştur Cenazfsı 23.2 960 bugun ogle nîm?7.ını mutaakıp Teşviki.ve C'amiınden al.nsrak Merkezcfencîi aiîf kabrinp defnrdilocektır. Mevla raîımet pyliye Çelenk fbndenlmemesi ri'ra olunur. • Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi B ur sa Türkiye acentesı FERRUM TİCARET Ltd.Şti. EMİLİO AMON v* Ort Ttrunt Cad Çılık Han V, Oslıt» Utınbui
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog