Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

m MEMLEKET DÂVALAR1 =€IIMHURtYET N^ııiHiımuımııııııiiiiMiııuııııııııuııtııııııııniiiiiiiMumuuııııımııiiiiuıuııııııııııııııııııııuıEııiı rkadaşım C*v«« T**mâ BM^«t, *«m *m rttute, d«rt aydanberl maaşlan vcrilarijen licretli öğretmenlerin derYazan: Fakir BATKURT dini dile getiriyordm. Malî yılın sonlanna d»frıı, *erlet bütçealu^» iarlık baş'Maden TetkMc Arama 'Enstttüsü kere, paraaın gıttığine de bakıltanan nMmaldir. Ama bn terhk, *aha ziyate, hesapta «lmıniin yeni kurulduğu yf.lar. Işler mamış, uzmanların en ivtfii getrryan masraflar çıktıjı ztmtn ktnflini gSsterÎT. Yoksa ınaH senebir türlü yolunda gitmiyor. Ne ya tılmıştır Ama yabancı uzman ne w fc.p.d. kttt(cy« k«wana, t*me a l f i | , ya|Hİ«u« g«cek«a palım, ne edelmV? tliye dirşünüp trerse desin. brz gertç masraflar için bahis konusu dejildir. «Luruyorlar. Bır yabancı uzman ge okumuşu?dur Uzmanın dedikleri Üeretli de olsalar, bu ö t ı c f e n l e r e , bir malî acae için«e Ttirrjney» karar veriyorlar. Zaten yetkılilerimi7İn işine g.elrnemistır. verilmesi tereke» haklan, gwwb«»ından itibaren fcesaba f\r* girniercte frer işimizde bir jrahan TertkUıîerımvııı bîldiktemiş. ya«, e» tash tfibiriyle. bir ke««f» k*>a>n? «emekUr. eı uzman çahsfyor. bizdîr eski hasSenenin «oıwtıa yakUa»rken hu a*r«mn kitMesi, kak sahipleriYazan: 0^^^*0*0**0+ Neretien getirtelmı yahancı uz3?ına. «oc yiüaT'tert rtoınaı nin parasn btrakılması akıl errcek 1 flt*ildir. 5 le bertaraf •manı? "«Ipdenciîikte ileri srtrmş, ı ' î i a prtsn 'Pazîrr günü paara sarfedecek Mh tievlet •«•z. Ve ikracattaŞu taü«te, m«harririn de4ifi pbi, iş ?»"« madencıliğin okulunu, umversite de kstılmıs. brivlpce. isler biraz ki dar£«nlaf«n so diye dayaray«r. yer bulamıyan turist'er otu Ae «atnı sinı kurmuş bir memleketten. Dı ndîıa kan«mı«tır Ankaıanın imana erdifine kâMevnmtoı r*»luktarı yiwtaı *em, isteMBİTerek hasıriaMn tav rup mektup yazdılar yelim ki, Belçikadar.. Yazıvor'ar < ' icın hir plân çizen, sonra da • kvnı vcrtUrrnıyc maller, ve yetkili khmseJeTλ, itaaallcri imkâalar kaUne setiı^ Bel^çikaya: «SBıze bir madencilık dinışmjm lilarak jjalsjtırılan .lankâfi bir e^as teş mek hususundaki kayıtsızJıkları. Bun akşam Lıberya bendıralı Ttne bütçenrn TSn uzmanı.. > *rrt'ın: «Si'in. silin o p'lânın altırt aimajjia. tTansotlantığı ile şehri yük Milet Meclisi umumi he\etin kümet eerekçesındeki eörü^lere kıl «üemez. Bütçe, ayarh masraf, hesaplı çelirgider, mnvazeneli kese Ntektup, döne dolaşa, yiiksak ma ımize H Ü AniErıteh turisl O f i daha de eörii^iilmesuif haslanmış bulu tamamiyie u» şun olarak son dere DÖV'Z GELİKtMlZİN NE KA devck oldujan* fSre. bunıın manbkf izakı ancak bu olabilir. den mühentiislerini y«rtiştıren ünuyor. •çermistır ce iyimserdir \e dikkate değer DARIM tHRACATLA TEMİN sind«'n iutun. son ttımal vf kavitnzlık yüzünden *irt ay parasıt Valan öğretniversiteye varıyor Dekan, aıkaEDİFORCZ? Cumartesi aksamı gelen «BrıtanUuhatetet tacaftudan yapılajı bazı bilçi ve mütalâaları ihtiva etvealer meselesi lwn« bo safcadaki likaydinin saheser fcit örd'iş'.arıru tnplayıp anlatıvor: «Türnıc» teki 5f>0 turist, pazar grunüne Meoiîs tahkitTiı istekleri etrafaıTine 8ütce Encimefli raparantstikrar nefİBİ hatırlatfa. kıyeden + i r madenci''k urmanı iskadar ciddiye ahnaramtş raslaması dolayKiyle paraları har da «ereyan «den kav^ab toriisıaedan »*T"fiivor«ı ki 195819S9 devbir Tahsısatı ker ay A»kaı»4*» çe4en, bir dairenin tgtanbml şu1 teniytjT Jjtvyle acar birini gnnd* tır. cıvarak bir ver •büİHmarrnE ar ve lenin bevecanı h e a i z diniBedeB (bu prorramın Tiirk parastniD kıy resindeki doviz çelirimizin ancak best O ay maaslar bir kaç ?*» geeiknıiş. Me««rl«r kın»nıyor. relim de dostUığumiK artsın Tuık fiorrra. yafc^ncı ııızjnan flediğinB «erdıkieri dolâj'lann mühım bır Meett<>, bi'kv fffbi e«a«lı ve rtrafh •M'ti tizerinde müessâr menfi fak yftzde kırk iktsi ihracaümırdaB Dairenin muka«ebeeisi *e «ieki me«arlarla beraber »ylenip İ9T kflhrjımiin ...:• hkim? Yukar"'nkı + *kâve açıjc açtft •kısmırıı Kambıyjjdan jeri alınışlar m i i u k ı ^ l a n mJ*fla«»'nil yeai tSrle'j ber*ar3f etmiye mâtat ol (f»b kı>metinden) tlue edilebil4ur«yor. Sıkntı içindeler. tçlerinde • aksam ealafana ç««£uT>is|ünüytrr!aT: «Xrmi grmdeaelim anlatrvtrr. ÇpTkı WT.ft. nm yeni ârr. Turistler, uturup aite v ; öost bir «PVEHa ^irjjıar Armek&r. itc, yani istiU•a «»türecek aafaka ^wası •ImıyaaUr var. ki yüzümüzü as*artsın?> Biri, or kurulduŞu yıllarria kenHimizie ve larıra mektup, kart yazmayı tertanz'm edildiği , dış memleketierden çelen hatıs. Yeni hütpenin Hükiimetoe t"kGünlerden cumartesi. Dairede bir müjde havası estU «Maaş Galata Yolcu taya bir fıkir atıvor: «Ünıversite tftri kadar ycktu. Ama hiıaun bi cih ettiklennden I yardım \e uzun vâdeli kredilerden gelmiş» dediler. Muhasebeci davrandı, bankaya gitti, bir »aat •mınn be? yıllık birinci'erini tarı zim de eİ£ .ftm'vp.cek karlsr uz Sa'onundaki T T T . gi=e!=i turısfler lif edilen sekü tizerinde «Cırmhn 4 aTUFds 1°58 arihine kadar ken kistl «imnMtar. O*vu itatiıacuun rivet»in 22 aralık 1°59 tar^hli niis dini pösteren fktisadn muvazenesonra dönüp çelditi zaman paraları almıştı. •yaltm. Bırmcilerin bremcİBİ +ıan mmrmn valnız \iizdp kırk ik'vini kendi vtnrrl»r £ g e r woks«. '»e «tryeshuie 4SS6 lıra kazarjmif tır. hastnda nmnmi bazı izahlar vej sİTÜ^Ia menfi tesirler ••sıı'e ee r Onun ardeönî *ört sözle bekliyen «temnrlar, hemen «l«^isi i?e onu .göiderelim.» «Kabııl biz. 50 35 Oraruıri.^et ih acatiyte temin edeo ve müteju.hnria. : Msk ii 'TI e« icktifine gare ttrd "i kr^ul »lanBakta, #te vaa•mu?» «Kabul» 'Be* vılm bmncito bunu hâlâ sa"lıysmadrysak, Tjkııl bakisini yabancı vardını ı c kre sına koştnlar. Mubasehcci, parslan kasaya kili«e«»b}, evitı* fitrmtvtır 611 wrhV(»n kfisur lirn <an dn b u 6V"vtTde yapılan yatımeğe hazırlanıyordu. Gelenleri tavretle karşıladı. rmi çJk«rtvr>T!»T Teker tfker d"R larımızla. e**tim si«temimizle, ÖÇdisivle sa»i"van bir pkonominin sı câri masraflara. iki milvar 625 nmların. istikrara imkân verdi durumuna i«e elveris'i frömiye <yaWmn\. rrctlarına bakıvorlar Bi re*nı»n ve Drofeshrlerimizle çok Ne ıstiyorsunuz? Tmeilenn •binnc.Mİ belK oluyor zevallı hir hald* imlımuyı Mıas almaya geiiik. JJnrduncu kotanın itânıyte, an milvon lira&j \jfırmn masraflanna i'îndeu batısedilroek suretiyle av imkân olanaz. <Krmdir t u atteirı"» Sîepsi «p*»rı mektır... l«#malı memleketler Içın verilecc t.ıaltftk rtaırk üeere 19S0 biitefsi nı hareketin lavdasj ikri «••rtilaıek Ne maası Tahn? »aha banka*mn şim« ı«Wim. Aeelenlı DIS BORÇLAR yor: «Bu adam bır Turktur.» fiay4ı İJildırifen 30 mılyon dotarhk tah ödenekleri tonlamı \edi milvar te'ir. ı?lh"'vi ist'hsal artısmdan ne? Hem buçün cumartesi saat bire geliyor. öğleden sonra çaRaporda ka\ dedildijine eöre dıs »Jrtler tçmde kabvorlar. Diueimı ı s 'hak'kmds bır sarahat olmama 266 müvoB küsur lira idi. Büt"e bn^^p^ilropsine ri*wpn, bir ziraat bsrcİ2rım>7İaki arUs dövic hşma^a mecbur dejilim. Pazartesiye alırsınız. ki. adı ö a N e d e t t ı r . «Nerd«dir ^ıralarda Arjarrtın hükiımeti *ı dule.ytsıyte iLgililer ve bılhasea EncinMKİ, bir mi!y»n 767 rıin kö m e n l e k ^ i elan TSrkive. fcendiııi \itw4r ISSİ ve raktinde Berkes h»yrette« «muıkjUnıstı. Hic kimse «raaaşlar I13' ?el şimdı bu N«criet* Acaba Turkler fından aagaje «dihnBk istenen, fe sanayıcıter teıeddüde duşmuşter S"r lıra«ı c r i m<sr»41ara. ve 1Sbeslemek ir'v Birlesik Amenkamedi dive sen de biıimle beraber atıp tutmuy«r muvdun.» devip hirikmis borclarla (ariyere akat «.ISeınJfikfitmıin Hrtryanı var dır milvon 23? bin kı">*ur lirası y^tı r'in üo yüz bin ton buJday ithaniçm Necdettsn feyda'.anttaziar ria meyı akıl etmedi. Ama sonra dafea acayij) bir «ey oldu. d> \erüpn horclar) birli'te tıizden tamatı isterler? Yak«s N«c drr» diye teklrfı «eri grviıen, »ım fılhakika anlatşmalı memieiörtlr rını ımçrafların* raci o!m?k ii»e İTne mecTıtır bir flnrnmıia bulun (229) ımis. Fakat bu artısm, Mohasebeei bey. palttssmni jivdi, şapkasını giydi. şemsiyesl<tet Türkıyeye donmemiş rr.ı"» A dı de Teknik Ögretjin «telyelerm TE aıt tahetslerın kotalaca dahıl re tm imffUmn <T5» nnlven ttra art ni kolvna talrtı. «dadan çıkanıava hazırlanırkeo birden durdu, selir artısı kaırısınd'a battâ ravn rıyorl»T J»eod*»tı. Yabancı uniMer dcı. fcirmdf yermi iuılamamıe toir faulunup bulunmadı^i henuz beili trn»«! ve bn masraf artı«u»! largeri dvndi. ptk tabii bir iş yaaıvormuş gibi: t i S ü ('erterek derecede hafif «Iı siteler. me«unlar;nın peşıni bizde vbjjı İL91 oİHrak çalıçtiTitan Ihvan bunların Tiasıl kul »iiTnrnpif iî^p "e asP'tıHa p«*;tpri!en ramı tn'îîT pdümpmesi yüıürc'en Zikninti kariftırdiMU, «aısımı almadan gidiyorflnm az davf h»ska p^îîn T'ö'^'STm n*tiyacı ki giW fetrakıverrneımrs. "Yerini, Beyle fsoenie.Tds tanıçtık. €im İBnılaca£ı bılmmemektedır Bu ısı ha! dedi. kasavı actı. Wit«n nemarlann harretten faltaşı çibi de r""r r yurdunu. i^ini, adresini. hep bilir raİH), sondürütmu* etrmsp zavaliı. •temınerj aliikalıiar Tıcaret ve Koor «CiUn eiıleri »ntinde kendi «aafim aldt. ka»ayı tekrar kilitle ( y tira zao m ilrri süriilerek (tpmenniye »atertniç. Yıllar yılı onlarla h«berTurlü bahanelerlf ünıversrteit dın&pyun Bakanlıkları nrzdınde te P.VRA HACMt di, çıktı, çiui. Hiikiımwt iahntin<ne van oian sev. kalkınma devresinlejirlermrş .. Bir d* bakıyorlar <ki, rhnizden ve devlet örgüiıunden uşebfcü«teı« «ııısmışlerdır. Sijndi • m«basebeci araaıuda defildir. Ebediyete intika! eyamİEH 7m berrlanmırın vnkselnı*««e« tstikrar proerartıının esaslı n*k de Necdct Turkiyede degil mi'' «Hay 7üiciö*rtırdığcmır iıiVeın ki«iler, peBu hıous T«înıen bıldtiHtmerier. Cvl/R ÇEStnt deJi ç»k »Idu. A r a • fm* ntaaf alamıyanlardan ba^in hayatta birisi, jnra hacmi artı *r£il. r«k dvha oneinli saretie v«k milyon lira ret!.. Hayret vallahi'.j dıyorlar. şi pe^ıne dKsarıdarı teklrtJer altityakruz Apa tahtiisleri ıçm talapnabulunanlar. onu« adı geçtikee «ülüleri bayırla yâd ediniz» sösp'mpsinin temipî »lınalı idi) « ü 'TUM «Idneu 1 «En ivi uzrram ellerinde bizden lar, gıdıp calırtılar. fialı»an m vermek ilerıde aniaj^malı mem H^vvanlir vereM EÜO« luUıriıyaauycrlar. ta'*a<ana varılıv»r. t <ia ür n H » »kaj^akıt »•'•isal v. 10 uzman istiyorlar. » !arı oe var. Bımbaniaii da imce. JpkKtierden ma] ahna imkânlarını 1 Hamdi VAROĞIA Tayyart re»»i 1 Pısarıd.m bnrp olarak alınan paProfesnrlerrlen biri haürlıyor: g»ne fairer kulp taktp e o v f t ustü XDria<ştıracaktır. Pnsapnr» h a r c l m 1 hacm<ni«, \\ne En«ün»en raporun raların, Mihsali en verimli se•Bu Mojyd Necdet. okulu bitirdi nr ezı^irl ederek mEslnkten ve Dıger taraftan 4 üncü kotadan MiUi Piyango hâ&ılatı 2 da lırlırtüdiii şribi 20 u u k tSSO kilde arttırınıya hizmet edecpk $i y j . bizdeki bir sirket kendisi rrkemleketten ; taiuı« igm itrıalâtçılar tarHfmrian tf^ti nie yenidaı üç milvnr "#6 mevzıılnra harranana^ı. aslmda ni alıkoymak istedi de kalmadı: !er oc. henüz talep vâki olmamıştır. Bı15 •BÜron lirava k ı d ı r »Mİtse'ıiiriPİ endişe verici bir şev deŞildir. Fab&na ihtivacı var. Krar.sada, ü^tlerine titrenilen bi lindiği gibi îthalâtçılar bu çe=it Her « r ka^ar ira sam. E«co»*en CÖrüvnru7. Gerci hu vük^elis, bü kat bu paraların istibsal dalları dönmem eereV dedi Evft. r«"r nzm^n olarak. tııse fleğîl. du mıîraraatiarın: daıma müddetm daba i>*i r»1«n y*. «on gunlerinde yapmektadırlar. namına h:ikin»etjr <.TİMf«BİfTİ«i yiiltülppp's dereredp deiilse de. ve nevileri arasında verint dereivi hetırlıyorum Jci, Mösyo Kectlet baTicılara favdalı ormaktırflrrlBT ietkik edea rapert»r mehuslar;n yine istikrarın rcr'iksiz >ürame CPSİ ve sırası eöıetilerek, mütphassısiarca hazırlanarak bir proena da.varma.kta \e zaoriı Ara^tınp adcesmi de buluyarlart VP c'aha niceKeri .. rajna göre en »erimlilerine a»rOkumuçlar, yabanlara gitmişler, HayreHen diltftrini vutuyorlar. Dıs t'earpttanİ7de gpliçme •idafu canm«sı ve çirilen b«rrlann ne ; Necdet, Turkiyede, M.T.A. Ensti uyanmıslar. kendı alanlarıoda biH£nüz kun oldnkları tesbit edı Hfinde *Umtm ei*B 1SS9 k3vde(l lne!.*e \e ilırapatımızın suretle, yani hanei kavnaklardin sıvrilmı.jler. lemıyen hırsızLar. Tahtakale, tu^ünde' Hemen bır rnektup yazı rer cevher olarak durrur.hık devresini »UiUft arUı eidp ediierefc «lÖTrzirTÎe «eluc «vitk t»fc*il«< yorlajr: «S:üe. üniversitemizin bpş jurda dönmüşler. «O. öyle olma handa bulunan bır fanılâ imalât dp^il, on a^lık lahsüât rakamları eı Ueri siir%l«ıekted<r. Ilakikattf FABRIICASINDAN TAVZIH ce^Minı takribi ât «Ua yıl birincisinin birincMİni götıder îin da şbyle olsun» dedıklari ra hanesinin ka^asmdfln S1V2 HTB pa PU müstejBl olfluJtu iJ<ri s i ; r ; ' « ' V 1S5* takvirn yılına ait ibracatmız 1 hesaha ve kitaba baJHnmaaı şart Bazı auİB2alam VTNTLSZ isnu altınds batka fımıa. mek i'îtedik. Bu hirinci. bir Turk matı bız bunu ukalâhk sayıp «A ca ile 12 sdet attın bilerîk te iw (4e Hükimrt tahminleTİ, vn cok düiüktü ve 6^2 mliion liradan ' Ur. P'i «a'ta ria^et edilmeıse valar:n manıuUennı «atraekta »ldukları itUhbar edilnaıştur. Sımdi de Kurumunuzda calıs tın şunu!.. » demijç, ettınnışız. Bir lardtr 1 Ur. Pıyü.üca gordueuauz her clne suni der:. yer muşamkarıâa i»aret cttf^niz V«od» Ve iharettL Her ne kadar bn « i k i n r nı», *bürç*n eiddi ve kayçı vertmrictadır. Sirj tfbrık ederiz. Ken de. yabana gidıp rle vurda dörnrıStrsız veya hiTBtztar bu «rygu lintilfliti rîhi rsaseıı kabar'k olıtn W9S da <*M\ mi'von lirava y t k I n »riklmrl» kar«ılı>«mak bası. bst^ılloık. çantalık ve ciltük plâstik deriler, yaÇın*k*«lyenlere kır.arız' Belki onierın da nu geoen cumartesi veya pazar gümurluk plâsıik kutnasl^r uJermöe VTNYLEX markssı ğu için, Bülre Enc'imeninin yap selmiş&e de. aMiı sene sonun^a der ol'jr. Cünkü bnciin arık'^rı bulunrnrdıkça VIX\*LEX Fa*rik«sının mamulü detildir. Mektup gpliyor. Acıp okuyorlar. yarı sebebi, bu: «Atın çunu ba nü >apmışlardır. tıŞı zam, e* n 's tutn'?n t»4pı!nleri itb.ilâtınu7İa ihraratımız ara&ında l"*sta»ı <l»s yardH»lar ve dts kreVIN'YL,ZX nıtrka«ı ya'rız Vinyl« Fabrtkfi*:!* »it ve Okuvorlar ki. uzman diye va^dık şımrian!» anlayışıdır. Kıtekım ımalâthaner.in sabibi bir aaiiitar daaa kxHnrtaMf olacak <245J nıüyen lira i i i k buluunıak d'ler, sonu şrc!n«eı kavnaklar dem'i'Kce bır Traksdır. Bu ıtnrkayı berhsnci bır jekiU ları Necdet, gene] evrak kaienvnYabana kacırdı|;ımız, yahırt ipor Ne\zat Kalyoncu. polise verdıgi tır. ta<Uı. Bir aeııe çok diısük olan iiı ff'ldir. !>ö\iz ihtivjeiı^'zm yartsade :stismar etmek, cezayı mustHlim oldujtu rihcUe ka de memur. Belcikart^n dondüsü de yaniış tçc v liadede: ıCuıcarteBİ günu saat 13 r*C3>ıı. ertesi sene iıır ıniktar dü pı, vardım ve kredi ile temin er.CTi tatnbat hakkimızı kullmnao*tımıu billıessa tavuyıl, işlerin cidişine bakmış. be kadar da küstürdüklerimiz var/En de imalâth»nFyi kapiyarak e v e pıt ulr»em, ticajet atığıum sürüp git derken ve dışarıdan hababat itbahe lüroTu gorulmuştür. tKTÎS%Dt tZAKLAR genmemiş. Aklı «ıra, «Q oyle a> tecrubelı: ve en lavdalı olacak tık. Kasanın sovulduğunu dün saneaıtıin verdiği endiseyi tablaliy Ime m f b ı r kalmak seKİınae ısVIN¥LEX m«mtll«ri' yuksek k.alıt?lertnl her zaman Bülre Encümenirfin rapttru,1' Hümasa da, bövie nlsa..» yolUı râfb'ah ek . , ) i jçin ıtfuhafaa etmektedir. Satın «lırkea topiarın btlar etmiî. EttirirJer jni? fjecd,çt. 7orunda bAfflJ<tıklarımııı Hırsız veya hırsızlar ilk önce iduşüne ?irKİ8Fyç ppn^r.âa \*eya ker.arlarırtda VrNYLEX d^mganarken hn kadar ivi^nser dâşânevaftp havale ediliyor. hm. Bu^ün bfr°tmen &ye çırpaaı malâthanenin muhacebe kasmvndasırıa '<fiVİat edllme=i m cr*ere şriflHM»e«. Bi>#*'is. hakrkati Bu hikâyeyi. tıpkı bu anialtığım voruzT MerrîleTcet'e" eh'Tcisa zama'n ki bir çelik dolabı kırarak kasaoldafa ?ibi rürüo tedbirlerini keşekılde. Ankaramn büyuk yapı şir da. en cok sayıda, *"ri n i bir »enın anahtarını almışlar. sonra 4a ınen almakta daha 7İya^e çeeikbırinde ça'ıçan Kapkilde ösretmen nas.l jetiştirilir, bu anahtarla ka^ayı açrruşlarrlır. mek caiz «'ra^an bir safhada bakrmacı Necati Ufta anlattı. İvi kısa zamatıda bol saynta Dknl nailpılıVeri bu busu.su goı ölnnd»f»nn!7o kabul etmek jere hatırlıyorum. memleket dâva'arj sı 1 yapıiır? Bunl»rın yolunu on nünde tu*arak. hırsızlıem içeriden nı sanat ve edebiyat yoluvla kur lar bulmuşlardı Biz. kezıdilcıınden yapıldı4ı kanaatine varmı? ve soBD mölâbazalardan dolayı. Büica'am?x istiyen hikâyeciierimız fBydalanajnad^imız gıbl. getidik ruşturma igin irofllâthanade çalıcr Enriirneninin en af*k bir karls. leri tecrubeleri de kullarımfidık .. şan dbrt kj«iyi yakalamısİBrdjr. raltıva dahi ver vertniven fazla bir sey ypzmıs ve kı*abına alroışMillî Eeıtımde hfllimiz yıl yılivimser mötaüalanna acınarak 24 25 26 27 28 Şubat G«celeri tı. Adı «Ecnebi mıitehassıs» idi .. dan kotuye ^idiycr. Oa yıldan iıu sövlempin iz ki katılamıyeroı. tojAtmtısı Son bütçe kon'ismalan sırasın yana, işin girdisini çıküfinı bilen. Raporda verilen bilri'rr arasınZERAFET VE MODA RESMIGEÇIDI tstanbul Beledive MPCIISİ bugün da, Mılli EjHtim Bakanı. kotü gi meslekten bir Bakanımız olmadı. **"% i"^* ı nrn'' ıı tp d<>'*PT tek nokta, den içlfire bir çare bulmak uzere, Işte bugünkü de meslekten değıl. saat 15 de toplanarak Konservatu> d' \let ikfis'^i tese'^kü'lerijıiıı lek GÜZHLİ : MİSS. K O L A N D E E C A İ B E Atnerikalı bir uzmanla arlaştığı Belki bıı yüzdec bir darjşman uz ar ve Tıyatrolar biitcflerinin mü 3ofiı FHANSA | nik b 1 ı>"'te»ı tslfh'. ma'ivetlcrizakere»ıne baçlıyacaktır. nı. uzmanın yak'nda vifdutnura mana ihtiyacı var. Fikat. Bakana w 0 PARls CÜZELI : Miss. ELİSABETH BURGOT •Eelececini sriyledi. AmPrikalı u> lâzim olan zatnan, içerde, isendiTiftik fitdbu eridî ' lerinin art'rılması b"susnnda ec1 0 Fr^na Doniz Açrı Gozeli • MİSS. C H A N T A L P İ E R A H0 • man, Bakana özel cekilde danış mizde bulunmaz mı? DeÇerlı ola; nrbi mütehasuslardan favdnlanDıs piyasalardan tiftik taleplprı nın değeırini bilmek çartiyle. kaç manhk edeeekmiş. Siderc Parisin Ea Biyük Mada Evlerinin En S«n ni'k 5nrrtivle çalısmalara d e v a n tanesi bulunur .. Çahgam ku«tiır, fcvam etmektedır. Son hatta icinM T.A. mn kımıluşundan bu Krcasvonlarını Takdinı Edeceklerdir. edildi^i \olnnda \pril»"!! malumat• e l'panya ve îngiltereden yeni d yana, ararîan bu kadar yıl gpçti. sovlıyeni sustur. ondan sonra 6a tır. Avnı \f\xh t"«">I>hOsünfiıı. vitekiifler alınmnıtiT. ulu?un dovizlerini döke f ' Y RİNALOO riemek hâlâ yabancı UEman kulvnk«ul ne vjlıaicı m;'fr>!>««'ç'Er<<»n favHaber aldığımıza göre dokuz larrma roerak ve ihtiyacındayız! doke, kalk da yabanlardan uzman Progr^mı Takdinı Edtnler ve dalanpr»k «TirrMvle i'it"s»^i MTIIbin ton rekolteden elde ancak 250 getirt Çok ivi . Butçe VN BORAN tımzza da tesmil ediİTiPsi. kı*f>pa ton kadsr'biT stok karmıytır. Anterdan bapka aorusmeleri dınleBakanlıkta çal^sn bır arkadaşım ikt'sarH f'iyptlerim'7İn on ««»•e cak bu mallarırı kslite itibarıyle AYRICA ZENGİN A1«AKSİTON PROGRAMI METO DUV LA gelen çok say.dski rnület anlatmasa hiç habçrim olmszdı. s»nra ıla »'sa vine bir plân» b?£ihracata eîverışli olmadığı söylenvekillerinden hiç biri. Bakana rti Anlatayını da siz de duyun: AraeLulfın Masaralarınızı Evvelden Ayırtınız. Tel' 48 44 47 t jbf:yacın>n emmektedir. Bu yüzderı bunlann saraı etmediirine göre. yabancı uz rikah iki zat. ıkı yıld'r, kimbilir rstîî'i r ! 73rnret olmr'.t.i N O T : Fı\atlar Normal Tarıfedir, Zam Yoktur. tış' ağır olacafı tarıtnın edilmekman getirtme kararını onlar da ne kadar yuksek üeretlerle, bizde tedır. etrae'.trdir. kerpiç uzman! olarak çjılıştırılıyor uvgun bulmuşlardır. Turkiyede, egıtim işleritîirı şim j muç. Kerpıc evler gibi, kerpiç odive kadar ak$ak gitmesi. kısa za[ kullar yapmak mümkün mü. de ŞT1ÎAT 23 ŞABAN 26 manda başarmak zorur.da elduğu ğıl mi, bunu araçtınyDrmuşuz. Gtıl E| muı hatnlelerin pen gulrneğe eelmez, aglasan fayyab«ncı uzman yoklugundan değil dagı olmaz. Bizim köyümüt keTOıllertnden btrını en mükemmel bır fekilde cğrenebılt.sınız MERCREDI CHIC, her Ç&rşamba saat 20i« den itibaren büyuk c dir. Bakanîıkta, şimdîye ksdar. piç. kentinıiz kerpiç, kerrtiınİTİıı •crebiz izaMı brojurumüzü ısteymız. AORES CoTespondence bir muvaffakiyetle devam ediyor! Lutfen masalarımzı evvelden çjeşit £Pı^it yabancı uzrnan çalıştı yuzde yetmişi kerpiç. lnsen hsif V. ^ 615 12 3B 15 29 17.52 19 Î2 5r« büklâl Cad 213 Beyoğlu avınrız Tel. 48 22 20 olmazsa kerpiç uzmanını yafaaorılmıs, gezdirilmış, tozduru!muç, E 112 54 6 36 9.37 12.00| 1.31 11 14 DtKKAT : Cnnartesi ve pazar akşamlan restaraoda dans. raporlar yazdırılmiftır. Hattâ çok dan getirtmez . KEKPIÇ UZMAN1 =Iiaberten Bütçe Encymeni mporuna A 500 turist ııııİııııııııınııiiiıiıııııi!iıi!iHiııııııııııııınıııi]iıııııımıııııııııııınııııiiiııııımıııııııııııııııııııııu#ııı = G Ü N Ü N M E V Z U L A R I | HEM NALINA MIHINA İhmai suçlusu lfninralüı y« göre 1960 bütçesi ESAT TEKELİ * Sayın Doktor ve Eczacılara KLOB X de Bol mikdarda piyasaya verümektedir. Corcrspondrnct 3nstitut€ INGI t İ I Ç E ALMANCA il lkıııdl 1 ! J 8»İVA> OTELIMDE TEŞEKKÜR IIIIIIIIMMIIUtMIMIIIMIIMI II11111 r III MtMMUJMIllllllllltl II llif lltMIIIKIIMI I «CUJHHÜRİYET. in EDEBİ I O M A M : 17 fVURPEN KIRI ^^\! sauraları daka cak snMif ti bsbasını. Hâî'deki kâtiplî&int'en kıpkırmızı, sımsıkı elmalar, iFrıverince aşzını tatlı tatfı 4*1 diiran suyuyla yumusacık &ımutlar eçtirirdi; t'üzümler. nar lar, ekmek ayralan. fın<Jı ; trstık çelirirdi. Ne getirme:di ki kısna! Helt ilk okulun jbeşine giii# çel«LiH sıraUr.. Anne!.! 4udafctarmı Kermen lariyle Beğaza, Adatars kaçıp fittiği vi'lar . Babası u«u bit yalnu bırakaaazAı. Ok«l *tevierîme rtrâsm e*er, mt çeşttli, neraafcrt«k, me fSsei i>rtr4i'. ftlj iTTi[~~pi amiî. TtocmfC ywmak ları. rejık remk m i ı l r i ı ı altrIar4ı. ff«m bafea«ı 4aks r+k «eterdi aaııeKİz evlerioL KızıvU b»ıte«s Aaateii ârer, ( « t f U n m yam**, ««UUdcriıd «ker. eJ Ktsiar •a «Ukdaııs. neden k a n a ı n nered.n çeldıçini sormayısı üzennde dı>rmtı«. sonr3 da kaf^sında •*Kcata«wti a* »uıakiainL O *f«eyi hic mt«tarrHvaci»k Nur«rn" Fin'iı kafası yanlmış, oattt«riak. p&rifiit atavfcıruian mahalle^ i aH««4 »tauşti. BalıkUr y tüizlerinı avattarivte mtİ0 «ık keunuu*» iuüfcta. . bauris <aft*ıi| altı Otez a«ç. hir kadu <r»«b sa lu)»«lu. efcaıek U«Ut*u»daıı somunu, ekmek bıcaSıını aiıp çeldi. tıajladı kesmcae. t«t*Tse tek çözden ibaret olsnndn vnvası. Kocası riî babası «ibi IthHitı seİT^ı, nattn ıs*erse bafcası 5*1 d^nt«!S OT«*TI. eorat» v«iıi(>^!n. is t^"*<!İn. Daha rri. vaHh^m dwh»n«rdtı. t«*erfdr şjeoti. OTam da Wri. r""»î * e *>ir|5«*e , fcaffr» «oclan» Ç «tar. Ruır* ederler, birlikte MrUkte •ynar. biıii' ' Haorf»dın aaı ssfrayı? Kovdum. i. hu »n ijMbMir. belki «• tükmsın. hele b'r lîf i. Mİrahivi. MI h»rd»(hm filân çekti, yemck telini ortaya • i»wm«i«nz var mıydı? Bîlmem? Kıcdı : Spn ne bitirsin? O 4a kîz4ı : B ' : t v i gün isteyinı. iipceîtm? tl ?ibi cemkirMege basladın mı sene? KarsılıU alm3\ınca ü^tplempdi. Sevmivordu. kızıru da sevrihi. sf . Areirıi ırme k hi'v'M oisi'n. Grjtür manealı! ına . Narsrn mançalı nefretle alın ireri pörürd*. Su nis morBk Getir bS'S otoru'nrdn avdınhk penM»""^l """^i. hi'cma«iı bilp : 1 Tere koy dememi mi bek eeresin^e. Ocak aKsarn , bava hıvli »*ır. h?ita cok hafiften fisent'Ii b'le Kscaunın bir selrm bile valcr'rs «İHnıiı sin'rSf'âm va'sırı da kaballenın avn Baeseie. Xe diye Ne4lire aduıı ar>»!v*r riiniin birn^e «Koca ol mi? Herhalde. Hcrha!devse, ivi etmMi seyledieine. pipnan detildi. Para göndermiye baksındı 0. Şu karsıki mara^un küriik 06lu Hosana eiaivarda, evet. Bu akşam da s'iıle'pkti m'safirliSe. Buııflan nnceleri gibi LSt anlamiz 0 da. rian açık acık dâvet ediyordu igte. «Kış. yaz. Akşam 5>den nst »en/"ere!er vann»savdı. Lera»n hanım k>7inın *rdın«'an jperi rirecekti. Girme r 'im se;in, kendi ha!1'k'7 IM" <*;'e g a « ö i » r*Ude ridip nyasak baluı âzerleri, saat ücte. dörtte Taksim, tıısııii fezisine cıkıvoram. h^V3 almıva!» d^tnisti. Ne defnkti bu? Aklı b?«!"=da t e s kin bir zamnara Hos. eocoktu bu d^hi ama. f'iz kırnmıstı birnıde. Kırmrıst» da. anlayışlı ania". ısh eör'er'ni \ n " T » « , gü lümsemisti. An^esi AHahlıUtı. Ablasına gelince «Pis, mtrdebnrv dive eeçird : . «Ben kardpsine haUtıkca o da eözlerini hına dikivor. Nc var bakpeak? Yiyip vntaeak defü'r kardesi?ıi v a f N'Tt'fn b^lf.san. rf°tpli'.«:!^,ı b'ri. 1 "iv"rsite, huknk raitnk an'adık ama, : acIı'dan np'"si koUavpr. Su «Sneöe hpr>f pa»*vı eönrlersç de zarına haksam!» T E Ş E K K Ü B Ar.Tntzdan ebedıven bulunan es=im ve babamrz Cimrulc K<ımis\encnsu YDSUF AŞKIN'm cenaze meraF'mine bizzaT fcrîrak ttmek çe*enk gcr.d?rmeli lutfunda bulunan tevata, telgr?f. mektup ve teieforln acılarırn'.7i paylaşmaya calıs^n sevgilPriyle bizJeri saran akraha do«t ve ahbapianmıza ırernuman seneler süren hastapd^ ıhtimarr çostercn Ord r>n>f. Dr. EKKEM «E«tF EÇELİ. Frnf. Dr. OS»I\N" SAKA, Doc. Dr OSMAN n*KT.\S. î)r. AlJ ATAL'a v« bilha^sa g<>cv. gündu7 demeden oanla başla içtpn bir ^•âka ve «pfk <t i > basmdâ buKman Dr. FARUK AKGÜIXK"y» son günlerde bulunduğu Araerikan Hastahanesi doktor ve persorvlin? ayn ayrı teşekküre t<*essürümüz ımkân vermpdiginden kıymeth gazetpnizin tavasFutunu lic» ederiz. Eşi ve Çecuklan i<;ın Tekırdağında dTtıagiden ve bu bar=^k k R . r.«t'c?si Hkkın Tahnei^cs kaciğerpare kajdeşım. eşım, kayın ] babam ve babamız : dır.ın cenazeslne bizzat iştirak e^ırıek buy'akHiSunde bılurıan V?!i Savn Cenvil TarisTfa. 8. Tl'mçn K TüTng. "Irfan Alptekin'e Tuğg Catıit TOIÎ^BT e A = Da. Başk. Alb. Ha«an Yslım'a. Too. Alb. Naci CaVına. Kur. Ba$k A'b SabahsttiTi O*ırunturk>. Km"*v»t »*»l Zeyyat Ko»ala. Alb OIil B^vat AİB. S.T&rva Irm'ka ZEKİ B. MERİÇ'in «RA, W»jte. k«eaaı jnttar yıiı mİma ««ti M»L «ree vartw *emtı.. >u bile kaklara. Nereve fiieı4'ft St yt » » • ? Hıuie^i S » f n « k«tâ »*! «« • n k»L <**»«!« ztlimer kim alır bos ra^'tız pprü«ın»»n iist nen = eu çeceler eeç selirdi. Bn eere erkrn IT>İ eelmisti? Frken reld'vsr piTİpn »vHıniık pen rerede biran E''îal'ın ırölıtesi. Tsmaro ovdn. Oitmelivdi. Asaİıdaki men^pbıır mwiık b'le el vii; \ık?nıa bahanpsi. le mo ruğun penceresi öniinde durdn: (Arkası var) Yuzde yüz mısır nisastasından mamaldür. Tam safiyettedir. Mide ve karaci»erı yormadan kana karışır Derhal er<eriiye tahavvül eder Yaflılar, hastalsr, çocuklar ıçın en mukemmel sndadır. Kuv\et ve kudret kajnağıüır Tereddüdiinüz varsa doktorunuzdan sorun v 3 rb Silıırı A^on'a. Kd. Yzh Rif't Ka^rpk'a. Mprasim Kıt'asının ih'^r^^ıia c5r"»rt alâVsisrnıı e'rEemiyen si!âh nrkad?sl«ınEa ve kadir^ r=is T?kir•i«tlıl»ra. m krdsr gelerek veja me^ttrp ve tlsriPa acıl?rı;nızı pj^''s^n dnst ve tanıdıklarımıza kıyme*'.i ?"•'*ten5z va^ıta^îv1» teseVkürii borç b'.l:*"îz. Batu Laor.pT B. Merc Alleîe: VÜRV« Jan. K. CÜMHURİYET Nüslusı 25 Kıuus Tnrki>e Haricl Lira Kr Lira Kr. 75 00 1S0 ftO 4noo 80 co 12 Mİ 44 00 Ka^an vp vayart f u m h u r i y ı * Mjjfha»i>ıUk v e r,*»>t<TİIik T ü ı k Amınim Sirketi C i £ a l o « l u Halli<'vı =nl<ak Nn 3 9 « Seneiik « ayiik S arlık M E VL I T AYŞE RABİA Aydınol'ım ırUha.ın n ktrkınc: 2iınun« tesaduf eden 21 2 19FC Carsa n&a puau Lâlelı Ofnii Seri'ınde fttsı famazır! mırta'kıp ai'z ve l«ni? ruhu icîn yamlacak hattni s«nf 4UB>I v okunacik Mev'ide akr»h,. dot ve sı,j e"">i dind»*iarı OJlu fi nn H"Vı> Hf p^ip AVDINOL Tdth reçellerini/.ıie > ar> ADAYAR >oiı stktr fcıularııııız, kuvve'inızın, nes enızjn, eoer;ını/ın arlışını nefsınızde rtrnejın NAZİME NADİ RAHMİ BERKSOY (T,^7l >crır7" ffrrtcî Tilfn pvrak v*8 yant^r n* r*'<1ıl*ın »'dıim^sin iade *dîlm«rz. T.ânUrdan mpnuliyet kabul edılmez. fÜN rakı k«karah rte ner*tn ıiıaınfa bile de, aanesi oianca hırçınhğiyle karşısı^ıımıııııiHiiHiHiııııııııınııııııiinıııııiıiHimmtm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog