Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

OfiULLAR ve SEVGİLİLER r>. A / r ^ , Bütün Dünyado Hödiselere Sebep Olan Romanının Vozarı D H. LAWREHCFran $& En Giizel Eseri SAHESER ROHANLAR "Lady Chafterley'in Âşığı,, Serisinde Çıktı. umhuriyet KURUCUSU î 40.000 ««Umelik Btiyük Osmanlıca Türkçe Sozlugu V MUSTAFA NİHAT ÖZÖN GenisletilmiJ üçüncü basılıs. 40.000 kelimeden fazla arapça, farsça kelimc ile 10.000 den fazla deyim ve klişenin anlamlan, çift sütun büyük boy 500 sahife, ciltli 30 lira. Taşraya ödemeli olarak gönderilir. Mecliste diin yine basına şiddelli hiicumlar yapıldı Ucretsıı bültenimizi isteyiniz. Wv/VtrM VAVINEV 35 ind yıl Sayı 12.7S3 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstantml Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Salı 23 Şubat 1960 İNKILÂP KİTABEVİ Seçim kanununu tadil edecek komisyonda sert tartışmalar oldu D.P. lilerin tasarruf için ileri sürdüklerini söyledikleri teklifi, C.H.P. liler D.P. ye çoğunluk sağlamak niyetine atfettiler, teklif kabul olundu Ankara, 22 (CumhunyetTeleks) Milletvelsilleri Seçimi Kanununda gereklı degişikliklerı yapmak üzere bundan iki ay kadar önce kurulan geçıcı komisyon bugün de saat 10 da Meclis Kütüphanesınde toplanmiştır. Komisyon, bilindıği gıbi, bugüne kadar bir hükümet tasansı ile Arkası Sa. 5, Sö. 1 de Gazeteleri ağır şekilde itham eden Dr. Sarol idi, CJhLP. liler onun okuduğu dosyaları Başbakanla birlikte hazırladığını, Menderesin dosyası okunan gazetecilerle senelerce dostluk yaptığmı söylediler Bütçe görüşmelerini Ankara. 22 (Cumhuriyet Teleks) Meclis Genel Kurulu bu sabah saat 10 da İlhan Sipahioğlu'nun başkanhğında toplanarak, 96(t mali yılı bütce tasansı üzerindekı müzskerelere devam etmiştir. Bir mesele Bütçe ile ilgili konuşmalara başlanmadan önce C.H.P. Grup Başkan vekili Avni Doğan söz almış. dün gece Adana milletvekili Suphi Baykam'ın bazı sözlerinin tutsnaktan çıkarılması hakkındaki karaı üzerinde görüşünü söylemiştir. Avni Doğan. bshis konusu kararın Meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu bildirmış, bir milletvekilinin sözlerinin tutanaktan çıkarılabilmesj için Genel Kurul kararına ihtiyaç olduğunu. yani Genel Kurulun hangi Arkası Si. î. Sü. 3 te Eisenhower Güney Amerîka tahlil Maliye sisteminde bir yenilik Riitçe müzakerelerinin basladışı eün, Malive Bakanı bir îıeyaııat verdi. Hasan Polatkan'ın beyanatında, mükelleflerin verji borçlannı «çizçili çek» ve «posta havalesi» yollamak snretiyle ödiyebilecekleri bildiriliyorda. Hiç kimse. ödeme usullerinde kararlaştırılan bu venilik Ü7crinde durmaja lüzum his«ptmedi. Karar hakkında ne bir tefsir ve ne de bir tenkid kolaea çarptı. Halbu'.u Hazine ve piyasa muamelelerinde. çek ve bavale sîstemlerinin (Teniş ölçnde tatbik edilmesi, para ve kredi mekanizmasının ahenk ve sevyalivetine hizmet edebileeek bir tedbirdir. Arfcsn S s . 3. 9 * . « da • turuna çıktı Dış işleri bütçesi için iki taraf da hazırlanıyor Bayara refakat etmekte olan Zorlu, seyahatini yanda bırakarak geri dönüyor Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) Bu hafta içinde B.M. Meclisi umumi hej'etinde müzakere edileeek Dışijleri Bakanlığı bütçesi, geçmiş senelerin alışılmış sükunetinin aksine, hayli haratelli geçeçeğe benzemektedir. Düır. C.H.P. Genel Merkezi tarafından Dışişleri Bakanlığı biitçesinin müzakertsi sırasında lider Ismet tnönü'nün söz alarak başında bulunduğu siyasi teşekkülün iktidara geldiği zaman takip edece|i dış politikayı Arkan Sa. 5. Sü. 1 d e W2shington. 22 (A.P.) Baskan Eisenhower, Güney Amerika memleketlerinde 14 gün lürecek olan bir iyi niyet seyahatine başlamak üzere Washington'dan hareket etmiştir. Eısenhoıver, uçakia Brezilyaya gitmeden önce bir gece Porto Riko'da kalacaktır. Amerikan Dışişleri Bakanı Mr. Herter'in refakat ettiği Eisenho\ver, ayrıca Ariantin. Şili ve Uruguayı da ziyaret edecektir. Irak bize dostltık teklif ediyor rOPRAGA VERİLDİ Ervelkı gun vefat eden C. H. P. Genel Başkanı tnönü'nün ağabeyi Dr. Ahmet Mithat Temelli'nın cenazesi dun Fatih Camiinde kıhnan öğle namazını mütaakıp törenle kaldırılarak Edırnekapı Şehitliğindeki ebedi istirahatgâhına defnedilmisHr. Törende Inönü. eski Hatay Cumhurbaskanı Tayfur Sökmen, C. H. P. li milletvekılleri ve partiliier hazır bulunmuştur. Resimde cenaze törenind^n bir an görülrnektedir. Hağdat, 22 (T.H.A.) Irak H J kümeti, Türkiye ile dostluk ve iyi komşuluk munasebetlerini, iki memleket ara?ın<la mevcut 1948 anlaşması dahilınde takviye etmek istemektedır. ÖfcrenildiSine g^re, Irak Hükümeti, bu arzusunu Baâdat'taki Türk Büyükelçilicine esmen bildirmiş Ivılunmaktadır. Kıbrısta, iiçlO görüşmeler bugün tekrar başlıyor Lefkoşe, 22 (A.P.) Kıbrıstaki daki ihtilâfın bu hafta içinde halsiyasi müşahitier, Kıbrıs Cumhu ledilebileceği hususunda iyimserriyetinde tngilizlerin muhafaza e lik ifade etmektedırîer. deceği üsler hususunda Kıbnslı li Bu iyimserlik. Londra tarafından derlerle tngıltere hükümeti arasın Arkası Sa. 5. Sii. 2 de Antalyada halk denize giriyor Isı gölgede 24 dereceye kadar vükseldi Ege tiitün piyasası acıldı Piyasanın ilk günündc rekoltenin yüzde 30 u satıldı Sabte ölüra ve doğum ilmühaberleri vermekten sanık nüfo§ memnrları ile muhtar dünku dorufmaları sırasında Müstemlekeleı bakan yaıdımçısı bu sabah bekle Antalya 22 (Telefonla) Antalya bugun yazdan kalnıa bir gun niyoı, müşahitier üsleı meseîesinde iyimseı >aşamıştır. Sabah saat 5 te 13 dere| ce olan sühunet saat 14 te gölgede olmakla beıabeı, ihtiyatı elden buakmıyoüaı I 24 dereceye çıkmıştır. Ceketle dolaşan halkın bir kısmı plâjlarda denize girmişlerdir. Darülâcezede ölümle biten bir kavga oldu Dün. saat 14 Mralarında Darülâ ceze'de, geri zekâh iki kişi arasmd*t çıkan bir kavga, ölümle neticelenmıştir. Bahçedeki banklarda oturduk'.arı sırsda 20 yaşındaki Ruşen Bulduk S0 yaşındaki Abdullah Sadi Sön Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Karagümrükte öldürülüp Taksimde diriltilen kız İki nüfus memuru ile bir muhtar, Modasporlu şampiyon yüzücü Selma Hassan'ın G. Saraya transferi için sahte ölüm ve doğum ilmühaberleri verdiklerini mahkemede itiraL ettiler Universitedeki mescit kanntıldı Bu durumdan memnun olmıvan bazı talebeler Mescidin tekrar açılması husnsunda Başbakana telgraf çekmek için imza toplarlarken şençler arasında zaman zaman münakaşalar oldu İstanbul Ünıversites'.nde açılan mescid daha önce alınan . vönetim kurulu kararına uvularak kapatılmıştır. Mescidin tabelası dün sökülmüş ve içerdeki eşyaiar ayniyata teslim edilmiştir. Bu durumdan memnun olmaya'n bazı talebeler mescidin tekrar açılması için Başbakana telgraf çek mek üzere aralarında imza toplamaya başlamışlardır. Bu arada im za toplayanlarla, bunu tasvip et Arkası Sa. 5, Sü. 2 de 9 Nurcunun muhokemesi başlıyor Yüzme şampiyonlarmdan Selma etmişler ve şunları söylemişlerHassan admdaki kızın, Galatasaray dir: «Esas itibariyle bu kız. Modakulübüne transferini sağlamak i sporludur. Galatasaray kulübü bu çin. sahte doğum ve ölüm ilmüha kızı almak için böyle bir desise berleri tanzim ettikleri iddiasiyle yaparak bizi karıştırdı. Bizden ömahkemeye verilen iki nüfus me him ilmühaberi alarak. kızı öldümuru ile bir muhtarın duruşmasına dün de. 2. Ağırceza Mahkeme rüyorlar, Taksimde ise diriltiyorlar.» sinde devam edilmiştir. Mahkeme, ölüm ve doğum ilmüDünkü duruşmada müdafaalarını yapan, Karagümrük Nüfus Memu haberlerini îldığı iddia olunan bir Tütüıı piyasasında alırn ru Hüseyin Ergun, Fatih Nüfus avukatın, Sorgu Hâkimliğinde ver satım muamelesi tzmir, 22 (Telefonla) Ege Tü kâtibi Nazım Çelen ile muhtar Sa mış olduğu ifadelerinin celbi içir. tün piyasası bu sabah başlıca istih di Yurtman adlarındaki sanıklar. duruşmayı, başka güne bırakroışsal merkezlerinde açılmış ve ol sahte ilmühaber verdiklerini itiraf tır. dukça hararetli bir seyir takip ettikten sonra akşama kadar rekoltrtıin yüzde 30 una tekabül eden 22 miiyon kiloluk miktarı satılmış tır. Fiyatîar geçen sehenin baş fiyntlarına kıvasla 11,5 lirahk fark gosterdiği için müstahsil umumiyet'.e memnundur. Bununla beraber Salıhü, Urla. Çeşrae ve Seferi Kadmiar Dayanışma Birliği Genel Başkanı ÂdiJe h'far gibi merkezler teklif edilen Ayda ilk kadın diplomatııruz olarak Lahey'e giderken Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Sosyetede dedikodulu bir hırsızhk Geçen gece Selâmiçeşmede mâruf bırkimsenin evmde yapılan toplantıda sosyetede eşine ender rastlanabilecek bir hâdise cereyan etmiştir. Şehrimizin {anmmış siyasi şahsiyetleriyle tanınmış iş adamiarı eşleriyle beraber 21 kişilik bir grup halmde salonda eğlenirieıken, (K. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Ikizier aynı kıza aşık İP yaşındaki lngihz ikiz erkek kardeş, aynı kıza âşık olnıuşlar, kîz da ıkizİT arasında bir seçim ap&mamıştır. Nihayet şu çareyi buimuşlardır. tkizler 100 mil yurüyiişe çıkacpklav. hedefe ilk vara:i kula evlenecektir. Avukatı, dün ((Salacak Dünya Kadmiar Konseyi bu yıl canavarı» nm hiçbir suçu şehrimizde toplanacak olmadığını iddia etti! dün bir basın toplantısı yaptı Türkiye Kadınlar Dayanışma Bir i li|i Genel Başkanı Doç. Âdile Ay. • da dün Bırüğin Nuruosmaniye cad; desindeki îstanbul merkezinde basın mensupları ile bir sohbet top lantısı yapmıştır. Lahey Büyükelçiliği Müsteşarlığına tâyin edilmesiyle memleketimizin ilk kadın diplomatı olmak mazhariyetine erişmiş buiunan Adıle Ayda, Birlijin Birleşreiş Milletler Kadınlar Konseyın» dahil edildiğini, bu suıetle Türk Konseyi» sıfatını kazandıSını anlatmış ve . demiştir ki: I • Altı avdanberi faahyette bu1 lunan birlifimiz henüz yavru bir l teşekkül olmasına rağmen kısa zamanda azımsanmıyacak bir ilerleme kaydetmijtir. Cemiyet ifinde herhangi bir sahada müspet biı varlık göstermiş en az orta tahsiüi "•iınlarımızın kabul edildîği birimi?in parolası (birimiz hepimiz, ıjmir birimiz için"ı dir. Dışarıda Türk kadınmın hiç fa Arkası Sa. 5, Sü. g de Konya 22 ^Telefonla) Şehrimizdeki camilerde Risaleı Nur , küllıyatından parçalar okudukları için daha evvelce tevkıf edılmiş olduklarını bildirdiğimiz dokuz i Nurcunun muhakemelerine 1 ve S mart tarihlerinden itibaren şehrimiz Ağır Cezasında başlanacaktır. Bilindıği eibi Nurcular Türk Ceta Kanununun 163 üncü maddesine göre yargılanacaklardır. Bu madde, bazı şahıslar lehine dıni (stismar ederek propaganda yapmanın, o şahsı müstesna bir şekilde j göstermenin suç olduğunu bildirmektedir. Bucakta 4 Nurcunun evlerinde ; arama yapıldı 1 Burdur 22 (TeJefonla) Bucak ilcesinde Nurculuk faaliyeti yapan dört şahsın evinde C. Savcılıgı tara fından bir arama yapılmıçtır. Nurt iııitrsiıede kapatıiaıı \e Beyazıt culuk propaganriası mahiyehnde Csroiine ancak 200 metre mesafede eörülen altmış kitap ele geçirilmişhulunan mescidin kapısı tir. Neden Geliyorlar: 10 Boşafan köyfer, dolan şehirler RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL îçinizde. Hopadan, Rizeden, Trab zondan, Giresundan Karadeniz vapurlarına binip de tstanbula gelen var mı? O vapurların merak edip de güvertelerine, başını uzatıp şöyle bir bakanınız var mı? Güvertelerin, ambarların manzarası inanılmıyacak bir şeydir. O kadar ağzına kadar doludur ki ambarlar, güverteler bir ayak basacak kadar yer bulamazsın. Koku ! dan, pislikten yanına yaklaşamazsın. ÜsJüste, insanlar köylerinden, ana toprakianndan kopup bir da ! ha dönmemek üzere tstanbula, gurbete dökülürler. Bunun acısını bilen bilir. Eonra Anadolu trenleri. Doğu Ekspresi... Birinde koridorlardan i geçecek yer bulamamış, pencereden atlamıştım. Sırtı yorganhlar üstüste uyumuşlardı koridorda. Böylesi yolculuklar bir gün. iki gün degü. bir hafts, on gün sürü yor. Ve buna dayanılıyor. Önce mevsim gurbetçileri geli Arkası Sa. 3, Sâ. 6 da Camide 17 kama, 3 ustura, 2 tabanca buluntiu Koıi'H. T. (Telefonla) Çurnra il'emirin Karasenir köyünde jandarmaların yaptıüjı bir silâh ararn'isı garip şekîlde sonuçlanm:stır. K'jyp âni bir baskuı yapan jandarmalar, bütün köy halkını camide bulmuş ve namazın bitmesini bek!em:ş!erdir. Namazın sonunda ramifien çıkan kcylüler teksr tek?r aranmiş ve hiç kimşede tek bir silah bulunamamıştır. Bunun üzerine dururnrts bir gariplik sezçrek camive giren iandaımalar. etrafı ar»Ti;!ar ve 17 kama ve çeşitü hıçak, 3 ııst'jra. 2 tabanc» ele peçirTtıiçlerdir. Savcıhk bııpların sahiplerinin araştırılmasına başlamıştır. Adile Ayda dünkü basın toplantm sırasında «Salacâk C»nav»rı» *dı veril P n ame duruşması sırasında Sipahipala dürtkü (Yazısı 5 inci sahi'edc) Gurbetrilerin secekondnUn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog