Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

OGULLARve ° S E V G I L I L E R c I.25L Biitün Dünyada Hâdiselere Sebep Olon r Rmnmının Yazan D H. LAWRENCFntn En Güzel Eseri MHESER ROMANLAR V A V I N E V I Ücratsiz bültenimtzi isteyiniı. "Lody Chatterley'in Âşığı,, Serisinde Çıktı. umhuriYet 35 inci yıl Sayı 12.782 KUT»UCUSIJ: T U N U S NAD! Telgraf v raektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Türkçeden İngilizceye Pazartesi 22 Şubat 1960 Yeni tamamlanan bu büyük eser bu mevzuda güvenebileceğiniz yegâne lugattır. Edinmekte acele ediniz. Fiyatı CCiltli) T.L. 75. Tarhsn Kitabevi Kızılay Ankara Bütçe müzakereleri «Iktidar ilkbaharda seçimleri getirecek» dün tartışmalı eçti Bir DP.li milletvekili Beynelmilel Basın Enstitüsüne hücum!* dün etti, Genel Sekreterinin bir komünist olduğunu ileri sürdü kongrelenne bırer mesaj gonderdı Dünkü toplantida 2 C.H.P. li milletvekili ihtar aldı. Baykam: "Önamfızdeki secimlerde düseceksiniz,, dedL Bazı sözlerinin zabıtlardan çıkarüması talep edilmesi üzerine gürültüler oldu Ankara 21 (Cumhurivet • Teleks) Büyük Milet Meciisı C^ne] Kurulu bugün de saat 15 te toplanarak, 1960 mali yılı bütge tasarısı üzerir.de müzakerelere d»vam etmiştir. Agâh Erozan'ın başkan'.ık eitiğı topiantıda ilk k o n u ş n n ' i L P. > Gıresun milletvekili Mazhar Ş^ner vapmıştır. C. H. P. hatiplerinden Ferit Melen ve Hıfzı Oguz'un konuşmaları üzerinde kısaca duracaSinı bildiren 5°ner, Bekata'rın ; • lcrayı hükümet *etme zihniyetin J deki sakatlık» tarzındaki beyanını ı ja kabul etmemiş. D. P. nin prog j ramını icraat yoluyla milletin ta« ! t'ibine arzetiğini kaydetmiş ve «Millete yaptığımız vaidleri yeri; ne getirmiyorsak iktidarda na^U | bulunuyoruz. Demekki millet bizi ; tasvip edivor» demiştir. Hükiime ; tin kendi programına aykırı hareket ettiği iddiasına da c=?vap veren hatip. D. P. Grapunun hükümeti tasvip eylediğini bildîrmiş «Bekat a ' n n asıl makşadı. D. P. milletj vekillerini kendi liderine karsı j tahrik etmekten baska bir şey de2i!cir» demıstir. | Ankara, 21 (Cumhuriyet ğu için. h'jzurlarında konuşmak kaldıgır.ı. Teleks ı C.H.P. Genel Başka imkânından mahrum nı t?met înönü bugün C.H.P. lktidarın merkezde ve dışarıdakongrelerine üç mesaj birden kı siyasî faaliyet ve sözlerinin büyük seçimierın yakın oiduŞu göndermiştır. ıntıbaını verdiğini. iktidar başınÎnönü Anta.v? ı! ttoiıgresınf jo.'u.trdiği m£saj;rıaa. Mecli? iakilerın Fevahat ve B.M.M. ndeki Arkası Sa. 5, Sii. 1 de va: ıfeleriyle meşgui bulundtı 1101111 C.H.P. Genel Başkanı, «yakm gelecekte en önemli konu, seçim emnivetidir» diyor Bütçe . görüşmelerini tahlil Müzakerelerin ikinci günü de polemlklerle geçti Bütçe müzakereleriniıı ifcinci gunıi, polemiklerle jçeçti Radyolar. D.P. Grup sözcüsü Mandaünci'nin konuşmasını bermutat aynen verdiler. C. H.P. miletvekili Bekata'nın cevabını ancak ertesi sabah gazetelerden öğrenmek kabil ı>ldu. Anlaşılıyor ki muhalef*t hatipleri. Romalı gladiyatörler gibi, sonuna kadar eşit olmıyan vasıtalarla düelloya devam tdeeekler. 1) D.P. Grup sözcüsü Mandalinci. muhalefetin saatlerce «objektif» olmıyan lâflarla kür«ü işgal ettiğini ileri sürdü. Fakat kendisi de. bütün vaktini muhalefete hücumlarla geçirdi Hatibin «obisktif» davranmak zarureti hakkındaki sözleri ile yaptıgı konusmsnın umumî havası, Bltbi^me pek'uymacîı. Mandalinçi'nin dünkü konuşmasında fikirleri net değildi. Ifade tarzı sadelıkten uzaktı. MuSlâk bir hitabet örnegi verdi ve dinleyenleri yordu. D.P. Grup sözcüsünün lüzumundan fazla yabancı kelime kullandıgı dikkati çekiyordu. .Scientifique». «poser etmek» veya «contradictoire» gibi Türkçede tam karşılığı bulunan 35 den fazla kelimeyi mü teaddit defalar tekrarladı. Frenkçe kelimeleri böyle sağnak gibi yağdıran ifadelerin halka ne derece munis geîeceği malumdur. 2) C.H.P. miletvekili Bekata. şahsı adına söz istemişti. Fakat Mandalinci'nin söylediklerine temas fırsatını kaçırmadı. Bekata, kendîsini Meclis ekseriyetine dinletmesini bilen hatıplerdendir. Geçen sene Kıbrıs meselesine dair yap tıiSı konuşmada muvaffak olmuştu D.P. lilerin gergin bir havaya sürüklendikleri celselerde dahi, tenkidlerini sakin bir eda üe sonuna kadar sindirerek ifade edebüdişi görülmektedİT. Dün Mandaünci' nin cobjektıflikten bahseden» kcnuşmasındaki tenakuzu kolayca yakalayıp ortaya koydu. Müşterek Pazar mevzuunda, C.H P. lilerin susmalarını tenkid eden Mandalinci'ye mukahelesi mahirane idi: «Bu son derece mühim ve cihanşümul mesele henüz hükümet tara fından Meclije dahi getirilmemiştir ki, bunun cevabını verelim.» Bekata'nın çok kısa beyanı, aylardanberi piyasayı ilgilendiren hayati bir konunun Meclise aksettirilmesinde vukua gelen gecikmeyi belirtmeye kâfi idi. 3) Geçirdieimiz ziraî buhrana dair Prof. Baade'nin haz:rladıgı rapor. Demokratları uzun tevil ve izahlara sevketrrıektedir. Dünkü celsede, Mandaünci. muhalefetin bu raporu gözlerde büyütmeye ve maden şibi işlemeye çalıçtıgını icidia etti. Oysa ki, iki hafta evvel Meeüste müzakere edilen bir kanunun Hükümetçe hazırlanmış perekçesınde C.H.P. liieri teyit eciecpk bir çok noktalar bulunuyordu. Hıfzı Oğıız Bekata. toprsgın fakirieşmesini \"e z\raat sanalarının tahribini ön lemek üzere bir te?kilât kunı'mayı hakkındaki kanunun Eerekçesinden pasajlar okumak suretivle. Baade raporu üerinde cereyan edegelen mü nakaşaları kati neticeye bağ lıyabilirdi. Belki doküman eür.in altında olmadığı için. Hunu vapamadı. Inonu'nun atabcyi veî at etti Dr. Ahmet Tenıelli'nin cenazesi bugün kaldırılacak. İnönii bu sabah geliyor dün Galatasaray Li5esinde verilmiştir. Resimde yemeğe 'ştirak edenlerden yemegı m i y e t i n i n ;er,ip e t t i ğ i bir grup görülmektedır. Side müzesini soyanlar Adliyeye teslim Maıtavgat Savcısı sanıklar hakkındaki hazırlık tahkikatını bitirmek üzere Antalya 21 (Hususil Side'deki «Eski Eüerler Müzesi» nden kıymetli beş eseri çalarak, yurt dışına kaçırmak üzere :ken, suçüstü yakalanan vıvguncuîar hakkmda. Manavçat Savcılığınca yapılan haz;rlık tahkıkatı bitirilmck üzeredir. Halen mevkuf bulunan hırsıziarın şahsı ahvaüeri şöyle tesbit olunmuştur: Ahmet Ali Aydın, Tajağıl'da 928 doğumlu, evli. iki çocuklu. okuryazar: yakalanıncaya kadar Seıik iieesinde fırıncıhkla iştigal etmekteydi. Bu şahıs. heykelleri. bu arada mütehassıslarca 500.000 lira kıymet biçilen «Zeüs«ü. 37.000 liraya satmak üzere. ecnebilerle anlaşmış bulunuyordu.Abdurrahman Okutan. Taşağıl' da 1932 doğumlu. evli. beş çocuklu, okuryazar olup. Manavgatta Arkası Sa. S. Sü. 6 d a I*T. Veterinerler kongresinde hadîse : Profesör Mahir Pamukcu'nun sözleri başkan tarafından kesildi ve kürsiiden indiKldi Ankara 21 ( CumhuriyetTeleks > Türk Veteriner Hekimler Dernejinin genel kongresi bjgün Di! ve Tarih Ccğrafya Fakültesi konfeKaraçi'de intişar etm'kte clan rans salonunda yapılmıştır Kongrede Tarım Bakanı Nedim Ök Sunday Morninş Npws ve Times men çok kısa süren bir konuşma of Karachi gazeteleriyle. Ordu !i. yapmış ve veteriner hekimlerin sanında çıkan gazeleler bugün bikongresine başanlar dilemiştir. rinci sahifelerinde buytık başlıklar Ankara. 21 ( Cumhuriyet Teleks) Dilekîer faslmda söz alan Vete la Cumhurbaşkanımızm kaTşılanı, Başbakan Adnan Mendere«'in riner Fakültesi profesörlerinden şına ait haber ve resimlere geniş 1957 genel seçimlerinde mubalefe Arkası Sa. 5. Sü. 6 da I yer vermişlerdir. te rey veren vilâyetlere yapmak o C.H.F. Genel Başkanı Ismet Inöııü'nün aiabeyi Dr. Ahmet Mithat Temelli: dün sabah saat 11,30 da Fatihteki evinde vefat etmiştir. Uzun zamandanberi rahatsız bulunan Dr. Terr.elli; tnönü'den 3 yaş hüyük olup. T9 yaşında idi. Askeri hekim olan ve yarbayhktan emekMye ayrı'.an merhum. Cilt haftalıkları mütehassısı olarak bir müddet serbest hekimlik yapmıştı. Evli olup. üç çocup'undan iki^ini Jzıııirde bir sinema yangınında kaybetmış, diger çocuğu ise tifodan öl • Köyden şehirı» akın meselegi müştüMazhar Şener. knyden sehire j Merhumun cena?.esi busün öğle .*rka«ii Sa. 5. Sii. 4 te , üzeri. Fatih camiinde kılınacak cenaze namazını mütaakıp Edirnekapı şehitliğindeki aile kabristanına annesi Cevriye Temelli : nin yanına defnedilecektir. tsmet tnönü'ye ve kederli ailesiGALATASAKAV: 6« K E N E R B A H Ç E : 57 Dün gece Sf.or Sara ne bassaelıeı dileriz. Înönü, şehrimize geliyor yında yapılan basketbol hg maçında; ikinci devre daha iyi bir oyun Ankara, 21 (Cumhuriyet Teleks) çıkaran Galatasaray. ilk devreyi Fenerbahçe 3331 önde bitirmesine .~r..İ5İ8P.b»4'4^J»ltaWB. k»cdeş' Dr. Ahmet Temelli'nin clümü mün» gönilüy»r.DiıŞer spoir haber,lerini 6 ncı sah'ifemıVde buiscakjınız.l hurbaşkanı Celâl Bayar. beraberin«ebetiyle. İnönü. bugün saat 20.30 ! de Pışisleri Bakanı ' Fatin Rüştü treniyle istanbuTa hareket etmişZorlu ve heyetimiz üyeleri olduSu tir. haldp bu sabah saat 9.45 te Pakistan Reisicumhuru Ekfelâns Gene ! ral Eyüp Han tarafından tnhsis j edilen Pakistan Riyaseticumhur uçp.Si üe Lahor'a hareket etmistır. Cumhurbaskanına bu seyahatinde Pakistan Dışişleri Bakanı Manzur Kadir ve Sanayi Bakanı Suayyıp refknt etmiştir. Bayar Lahor'da Nenderes yurt içindeki gezilerine devam edecek Başbakan, martın ilk hattasında Mardin, Malatya ve Gaziantep'e gidecek. Maraşı tekrar ziyaret edeceği de açıklandı ı JDün bir talebe yurrhına dert tesırlerden uzak kalmak istiyorlar ta oldugu ziyaretlere devam ede İ «Knlemİye ? İ d e n D. P . li g e n ç cegı ögrenilmıştir. Menderesin, j ^re ö ğ r e n c i l e r n e D. P. nın mart ayının ilk haftasında Mar n e d e C. H. P . n " 1 din. Malatva ve Gaziantebe gideihtiyaçları olmadığını ceği ve muhtemelen Maraşı teksöylediler rar zivaret edeoeei açıklanmıştır. Başbakan, önümüzdeki ilkbaYeni kurulmus olan D.P. tl Genç harda genel seçimîerin yapılacağı lik teskilâtmın öğrenci dert ve ihrivayetlerinin artma«ı üzerine çıktiyaçlarım tesbit için teşkil ettiği tıâı yurt içi propaçanda gezileri komite, dün ilk teşebbüsunde bane. bütçe ve C.H.P. tahkikat ö şarısızlığa uğramıştır. llk olarak nergelennın B.M. Mechsmde mu1 T r a b z o n Lisesınden Yetişenler Der zakere^i dolayısiyle ara vermişti. neğinin Sovansğadaki 80 kişilik B.M. Meclisindeki bütçe müzake \ o î r e r i c i v u r d u n a giden Eyüp Yarreieri. 29 şubatta sona erecektir. ' dımcı başkanlıjındaki ekip menMenderes daha önce, sırasiyle A j s u p , a r l ı ogrencilerden. «siyasi tedana. Mersin. Kırşehir, Maraş ve sekküllerin ıslerimize karışmalanHatayı ziyaret etmişti. Mersin ve nı istemiyoruz» şeklinde bir muBasbakanm mart ayınm ilk hafta kabele şormüşlerdir. sında gideceği Gazıantepte. D.P. D.P. tl Başkanından aîdıkları di1957 genel seçimlerıni küçük fark ( r e k t i f ü z e r i n e v e s a d e c e dertleri larla kazanabiîmişti. tesbit etmek ve yard'.mcı olmak Abdurrahnıan Okutan \e Ahmet Ali Aydın C. H. P.nin yeni bir Meclis tahkikatı talebi söylentileri Bu taîebin, iktisadi devlet teşekküllen veya bu teşekküîleı taıahndan kuıuîan müesseseleıde vaziie alan milletvekillen üe ilgili olacağı büdinîiyoı Geazayir'de bir deprem O oldu düsen Meteza bölgesinde, Cezayir. 21 (a.a.) Bugün Me! luza bblgesinde şiddetli bir yer sarsmtısı olmuştur. 60 kişinin old ü | ü . yaralıların da 1 I kişi civaW rında olduğu söylenmektedir. Cezayir'in 200 kilouıetre günev dojtusıına Hilman ve Beni Ankara. 21 (Cumhuriyet Teleks) rev kabul etmeleri mesele'ini, C.H. sarsıntı, dün Bazı milletvekillerinin tktisadi P. nin yeni bır Meclis îahkikatı Deviet Teşekkünerinde veya bu te mevzuu yapma düşıince^inde oldusabah 9 ile 930 arasmda olmuştur. şekküllerin kurdukları diğer mü ğu söylenmektedir. Deprem bolgesine d?rhal helikop esseseleıde. yahut mill: bankaların Meclısın bugünkü toplantısında fınanse ettikîeri müesseseleıde gö C.H.P. den Suphi Baykam. bu meterler gönderilmiştir. hanettin Onat'ın 1957 seçımlerini maksadiyle geldiklerini söyleyen takiben kauçuk sanayii idare meckomite üyelerini yurtlarına pişen lisi üyelişŞini kabul ettığini. bir yemeğe davet eden, fakat dertîejmuddet sonra bu görevinden isti f a İIe Cogcakarta. 21 (a.a.) Endonez rini açıklamamakta ısrar eden öğ b u teşekkulden aldığı parayı iade eylediğini bıldirmiş. Dışiş va içindeki gezisine devam eden renciler. bu gibi işlerle resmî teseleye bütçeyi tenkid konuşır.asın leri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun Sovyetler Birligi Başveki'i Hrut şekküllerin mesgul olması gerektida temas etmış. bahis konusu te da bir müddet NATO neidmde da çef, bu sabah Endonezya ihtilâl ha ü n i . ne D.P. nin. ne de C.H.P. nin şekkül ve müesseselerde eörev ka imi delegelik görevini ifa ettiğini reketinin eski başkenti Coecakar bu konjda aracılıeıns ihıiyaçları Ita'ya şelmiştir. bul etmiş bazı miiletvekillerinin beyan eylemiştir. ı olmadığını ifade I mevcudiyetinden bahisle. Büyük | Millet Meclisinin bu hususta bir ıkarar vermesinin znruri bulundu| ğunu belirtmistir. Hrutçef'in seyahati Medett Geiiyorlar: 9 Baykam. konuşması sıra.ında bu | mesele üe ilgili olarak Yargıtayın ! bir kararını da okumuştur. YargıI tayın kararında bir milletvekilinin Vakıflar Bankasında görev kabul etmesinin, milletvekilligi sıfatının sâkit olması ve o zamana kadar aldığı ödenekleri iade etmesi neticejsini doğuracağı tebarüz ettirilmekjtedir. Baykam. bu kararı okuduk ;tan sonra Antalya milletvekili Bur "Köy sehirden beter Yusuf. Çeîiktepenin aşağısında kerpiç kanyordu Çimen yeşıü gözlüvdü, Yüzü çok çekmişlerın karıI şıklığı içindeydi. Konuşması, çok görmüşlerin konuşkanlığındaydı Geldi yanıma oturdu: «Eskiden bu kadar çok gelmezlerdi şehire.» dedi. «Neden gelsinler ki? Akıllarını mı yitirmişler ki? Adam sıkışmayınca yuvasını terkeder de bu belâya eyvallah der mi'' Benim azıcık tutar dalım olsaydı, dönüp de bakmazdım bile tstanbula. tstanbulluların olsun tstanbuiları, Bizim için îstanbul. Istanbuî değil. Başka yerde karanabilsem parayı, vallahi bülahi adımımı atmam tstanbula. tste gelip oturmuşjz buraya. Ne farkı var burasının bizim köyden? Suyu desen yok. Çeşmeler şakır şakır aknııyor. Bizim koyün hiç oirfeazsa suyu vardı. ben, ben söyle. Burasının hiç mi vok.. Ssat dörtte ! Yeni bir neşir yasağı Kayakçılarımız Squaw Valley de yarıştılar 0 (T»nn 5 hıel sahifede) Karaköy ve Eminonünde istimlâk edilen dükkânlann sahiplerinden bazıları. faaliyetlerine Kar köy Köprüsünün yanındaki rıhtıma yanaştırdıkları köhne yolcu motorlarında devam etmektedirler. Bu arada, bir rnntor sahibi. teknesıni dörde bölerek kiraya vermıştir. Halen motorda bir analı tarcı. bir kahveci ve bir de Tekel bayıi icrai sanat etmekt»dir. Dnrdüncü dükkân ise henüz ktralanmarmştır. Ksyserili bir Yüksek Mühendis olan tekne «ahibi. üç dükkânrian ayda 2.400 lira kira almaktadır Lostra salonu olarak kiraya verilecek olan dördüncü bblmey» de 750 lira kira istenmektedir. o C'jmhuriyet Gazetesi Yazı Işleri Müdürlüğüne. Başvekil Adnan Menderes'in Hataya teşrıfleri sebebiyle C.H.P. Hatay tl tdare Kurulu tarafjndan yaymlanan ve tktisat Basınevinde basılan broşür münderecatı ile alakalı her türlü neşriyatın men'ine Antakya Sulh Ceza Mahkemesince 2O.2.9fiO gün ve 13 sayı ile karar verildi^i Hatay C.M.U. liğinden bildirilmiştir. Ne bileyim Gereğini rica ederim. 20.2.960. yim de sen anla. tstanbul C.M.U. hiç köyden farVı Sebati Yalçın Arkası Sa. 3. Sü. 6 da 1 i'aşar Ktmal, bir secekondu maballesinde çcşme başında Anadoln'dan ' geienierle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog