Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

• YENİ TEKNİK KİTAPLAR 1250 1500 750 2 o O >50 Elektuk Pratıgı Cntlı Motor v« Oto Mekanıgı Cıltlı Radjo arızaiarı gıderılme çarelerı Akumulâtor batarjaları Elektronık esasları Cıltlı Teknuv enlere Cep Takvımı Cıltlı H«rkesm »vukatı Istıda orneklen Ingılızee ful çekımierı Şemalarla Ingıhzce gramer 400 1000 250 75 A K A K t T A B E V l Cağaloğlu, Buvuk Mılâs Han 107 Istanbul u m h u r i yet NAOI 40 000 Kelımelık Buvuk Osmanhca Türkçe Sozıugu MVSTAFA NİHAT ÖZÖN Geniçle ! ' n ı c ııcurc t>^sılış 40 00 k«lrm«deı faz'a Arapça Farsça kelrme ıle J0 0OO den fa?la devım ve k ] i « n H an lamları çıft «utun bı yuk bov 500 saMfe cıltlı 30 ıira Taşra\a o J c e ı olarak gonderılır 35 ind yıl Sayı 12.781 A.Menderes ta konuşma Sunuş Nutkunu ,MiıııiM!'MiırıııııımwHimımı SAVCIUK EUYLE ALDIĞIMIZ TEKZIPTİR Mecliste dünkü Maraş' btitçe görtişmeleri DP. sözcüsünün pembe görüşü: ((Bütün borçîar ödenecek ve bizden geri memleketlere yardımlarda bulunulması imkân altma girecektir)) Bir C.H.P. hatiblise: «Hükümet, paramızın kıymetini artıracağı şeklindeki programmdan 8 ay sonra Türk lirasını 69 kuruşa düşürmüştür. Dünyanm hiç bir yerinde programını böylesine çiğnemiş bir hükümet yerinde kalamar» dedi ve Menderesi Isti faya dâvet etti. Ankara 20 (CumhurıvetTeleks) Buvuk Mıllet Mechsı, l<<60 ma ll vılı butçe kanunu tasarısı uzerındekı muzakerelere bugun de j devam etti Dun ahnan karar gereğmce bugunrien ıtıbaren çalıjmalar sabah ve ogleden sonra olmak uzere ık' avrı toplantı ıçır de vapılacaktı Ancpk sabah saat 10 da çogunluk sağlanamadıSı 1 çın toplantı vapılamadı ve ancak ogleden sonra saat 15 de toplanı labıldı Celse açılıvor öeleden sonra tbrarıım Kıraroğ lunun başkanlığında aktedılen top lantıda ılk konuşmavı D P grupu adma Muçla Mılletvekılı Zevvat Mandalırcı vaptı Mandalıncı da ha z n a d e C H P grjpu adına dun butçevı tenkıd eden Ferıt Melenın konusmasına bır cev ap teşkiı eden bu konusmasında once 196(1 butçesıne mesnet teşkıl eden ıktısadı ve sosval polıtıkanın esdslarını ızah edececırı bılâhare 1960 butçe«ı ı« tıkrar tedbırler^ ve bu tedbırlerın netıcelerı uzerınde duracagını bıl dırdı Telgraf ve mektub adresi CuatoarigMt tstanbul No 24S, Teiefnir; 22 4SM M41M«*»M4I9O Pazar 21 Şubat 1960 İNKlLÂP KİTABEVİ Iktidar ve muhalefet Partileri liderlerinin Hazıı* bulunduklan Kuıtulus Bayramı Törenmde Eski Mücahitlerin C.H.P. Bayrağı ile gectikleri hakkı ıtdaki haberimizin asılsızlığı anlaşıldı. Törenden sonra Başbakanın arabası Kaleve çıkarken bir kisım Maraşlıların (Hürrivet ısterız) dı\e bağırdıklarını da muhabırimız uvdurmuş olmalıdır. Haberimizi Ta\7İh edi\oruz 13 Şubat 1960 gun ve 12773 sa>ılı ga ! ı zetanız^n 1 sahıfesınde ve Manşet hahnde, 12 Subat Maraş Kurtuluş Bavramı dolavisıvle veıd'gınız Saıt Terzıoçlu ımzalı haber >izısır>dd hakıkata avkın bazı hususlar bulundugu esefle gorulmuştur Bılhassa Ma raş Kuv\avı Mıllıve Mucahıt ve gazılennın geçıt resır>ınde C H P ba\rakları ıle geçtıgı hakKındakı kısımların çok ıızucu olarak hakıkaUe hıç bir ılgısı voktur Z:ra Maraş Marı» Kuvvayı Mıllıye Mucahıt ve Gazılerı C H P nın peyki olmamış ve olmavı da du şurmemıstır Cemı\et. sadece meıısupları aıvsında e«kı Kuvvajı Mıllıve ruhunu ya şararak Tuzukte yazıh ışler harıcmde \ e sıvasetle ı ğraşmamaktad<r Muhabırınızın muhterrıelen geçıde ıştırak eden mucahıt *rka«ı *«a 'ı s ı = > te Temmuzda mıptz f Bütçe görüşmelerini tahlil İktidar ve muhalefetin görüşlerini incelerken.. Bntçe notku \f butçe tenkıdlerı, umumiıetle vılın en muhım mâlı bâdısesıdır. Muzakerelerın ılk ?ununde konatulmns bazı meseleleri kısa bır tahlıle tâbı tutarsak, şa netıcelerle karsılasırız: 1) İktidar, dıjer roemleket lere kıvasla, borç vukunnn hafıf olduğuna so\ lernektedır. Muhalefet ıse, ıstıkbah hipotek altına sokarak derecede borçlandıçımızı belırtmektedır. Her vakit alduÇu jjıhı, borçlar meselesınde de, partileriD görnşleri ıkı avrı kntnp teskıl etmektedir. Millî gelıre ve deviet raridatınm nispefle, iç borçlar bakrfciterr *tf&\i* vcrebfUcefc bır yekun detıldır. Arka«ı Sa 5, Sn. 5 l e Dinlerken \ı çerı kalmıs bır mıUe f ı Her g e n kalmış mıllet çıbı de dogurganız, ın.fusumuı hııla artıvor. Su halde hetn çotaUn nnfusumnnı d"vurmak hem de havat sevivemı7i vuksMtmek ıçın ileri mılletlere k n a s l a ıkı hat çahşmak zorunda,,7. Istıhsal füeümn« ve ihracat hacmimız büyümeh ki, 8xle*i&in ı ı ı m » t bıran dnce varalım. Bn da elbrtte elvenslı bır vatınm p«n tıkası ıle ill Vcaba zalınıetsi» ve mkıırtiM Wr vatırım polıtıkası yurutmek m*m kun mudurî Ben «anmıvorum. Ineıltere jıbı Batı Avrupanın en Uerı bır r.ıemleketı bıle vfirdrliiie ; kovdoju kalkınma politıkasını ba, sarıncıva dejın yıllarca »uren bır j perhız dtvji yaaadı. Iıtıhlâkini kı1 sıp ıbraeatım artırmava baktı. Meralekete rıren dovız fa.lasını verimlı tesıslere vatırdı. INıhavet, ıstedıfi dengevl kurduktan »onradır ki rahat edebildi. tkınrı Cıhan Harbının yıluntılarına n^raraamiR olmakla beraber mıllctçe b>r kalkmma hamlesıne gı rısırken. dış vardımlara raŞmen, bızım de az çok hesaplı bır «kemer sıkma» rejımınden geçmemız mu «kadderdı. Bu arada bır takım hata pavlannı da «oze alabılırdık. Tntulacak en doğru vol, ne vapmak ve nereve varmak ıstedıeımızı mılle tın gozu onunde açıkça tartısmak, plan ve proeramlarımızı vetkılı bı lım dallsrının kontroluna bagla rrtak ve ondan sonra da o volda guvenlı adım'.arla vurumektı ııııııııııııııııuıııımmınmımiHfflmmı» Üsler ve beş senelik ycırdım konusundaki muzakerelere deönümüzdeki haitabaşlanacağıbildirilİYor Kıbrıs Anayasa Komisyonu tekrarçalışmalara başiıyor c . , Ankar* 20 (CumharıvetTeleks) Kıbrıs Anavasa Komısvonu, p» zartesı veva salı gununden ıtıbaren Lefkoşede yenıden çahşmalar* bajlıvacaktır Turk hukumetı aelegasvonundan Doçent Suat Bıl ge nın, varın veva oburgun Lefkoşe've gıtmesı beklenmektedır Arkası Sa 5, Sü. S te Karlı ve ^cguk gunleıden sonra başlıvan lodos ıle tstanbu) Zeyyat Mandalincı'nin si»leri adeta bır > az sıcagına maruz kalmıstır Vuk&ndakı resımde soBatı dev letlerının sevnesıne u kakta gomlekle dolaşan bır vatandasın su ıçerek sernle>ışı gorul Arkası Sa. 5, SO. l d e mektedîr verilen yeni bir mektubu Nurcu başı, Emirdağdan Gebze kaynıakamlığına gönderdiği bir meklupia: «Bugün de zalim düşmanlanmdan intikamımı alabilirim» diyor Bayar ve Zorlu dün Karati'ye vardılar Türkiye, Pâkistan ve tran Evvelkı jtun savın Polatkan'ın butçe sunus nutkttnu dınlerken bunları düsnnuvordum Bovle va pılsa ıdı ne ı»ı olacaktı Zararın 1 1 nerestnden donulse kârdır, derler, hâlâ h« r«la sapılsa bır çok çuç1 l u k l e n yenebıleceğımıze ınanıvo1 \nkara 2 t > (Telefonla) Meılıs tahkıkat onergelennın Buyuk Mıllet Meclı.ındekı muzaker»lerı sıra»ında murakabesızhk'en ve basına ıspat hakkı tanınmamasından \rkası Sa. 5, S a . 5 te Basınci ispat hakkı tanıyan 9 yaşında bir yeni bir teklif çocuğun idare ettiği hırsız çetesi (îazısı S ıncı sahifede) tzmıt, 20 (Hususı) Emırdag da celerı p^rça parça ke>sılse bıîe Devlet Reisleri arasında ıkamet etmekte olan Saıdı Kjrdı buıulan v azgeçmıjecegım) kaydetden buıjun Gebze kavmakdml gına men.tedır Mektup şoyle devam etbır meKtup gelmıstır îçınde bırçok nıektedır avetier bulunan ve 2 dak'ılo sahı1 « Ben, 50. 60 senedır kufru fesını aşan mek'uDundd Saıdı Kjr[ mutlaka karsı ırnari hızmet ıçin, dı kendısının bır I«lam ve serıat mılletı kurtarmak ıçın butun kuvAnkara 30 (CumhuTiv©tTe,}efcs) fedaısı oldugunu, bu ugurdâ hakı vetımle bır canı 10 masumu zul Pakıçtan Cumhurba?kanı General katı Kuranıse i(,ın < hapıs ve ı^kenl \rkası Sa. 5 5 te Evup Han ın ozel daveti uzerıne, Cumhurbaşkam Celâl Bavar bu sabaha karşı «aat 3 20 de THY nın bır uça§ı ıle Karaçı'ye muteveceihen Ankaradan avnlraıştır. Baya Arkası Sa. S, Sn. 3 te siyasî görüşmeler yapılacak ram. I Glcll veriei rsdvo isia» Tonvnan bssıldı|ı bina TELEFOTO CUMmiRIYST ArAar» . I=U Nı Ovs*. H ) n Polatkao Wyle b ı r | Ihtıraalı zjhnmme verleştirecek bıç bır belırt' gpstermeksızın, uç saat bovvnea, h«r vıl vaptıfı tıbi hep *çorfllmemıg kalkmma» nın, «motlu v« rcfshlı Türkıye» nın e d e b l v v tını yapmakl* vetındı, 195S den önceki rakamlarla bugünknlerı karçılaştınp aradaki avırımı çSstermeva Ba v z a o ı«*lenn seçmen vatandafi doynneağını sanmak, değrnsn bıraa s4?tSr. Gerçı ssvın P«i»tkan'ın nntkmna ya>an Radv* fdaresi, urm üiHbalefet sezcıısune çel Ankara 20 (Cumhur'yetTelekt) I re ı { ı r bir »uç teşkıl eden hâdıseSıyası >olu Ankara da Yenışe ' nın mahıvetı henuz aydınlanmadığı ı t m t n vaMnı kesmıs, boyleoe Malıve Bakanım rakıpsız bırakmak [hır'de kuvvetlı bır radyo verıeı makl» beraber verlcı ıstaıvonun istemıstır. Fakat polıtıkada en b4 ıstasvona basmıştır butun teusatı ele geçırılmıç ve ııvük rakı# mnhalffet defıl, vatan1 3222 gajılı Telsız Kanunun » go Arkası S*. 5, Sü. 4 te dasın ekonomık dnrnmn. bır keli j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ me ıle mniesıdır. Mıdeler tatlı bır rehavet a.ykniana dalrtmsa, m«halefet, mıkrofonlan vıkarcamna avaz a v a ı bafırsa da ona kımse knlak asmaz. Fakat ekonomık daram sanıldığı çıbı parlak detıl de mıdeler sovle hsfıften sızlamava baslamıssa. mahalefetin aSıına tıkaç da »oksan halk, onun o ne demck ıstedıfını vıne de anlıvaeaktır. Ânkarada dün gizli bir radyo verici istasyoıtu basıldı Boğazdaki havai hattı koparan kaptan bu def â ihtiyatİ! hareket etti »Brittanic» transatlantiği ile limanımıza 492 Amerikalı turist getiren süvari Storey vapnr tele yaklasınca bütün idareyi Pİine aldı îngillı bandırîh 28 b'n gros ton luk «Brıtannıc» transatlantiği dun 492 Amerikalı turıst ıle lımanımıza gelmıştır tngılız gemısının bovu uzun ol duğu ıçın Buvukdere onıenne ka ingiltere bayram yapıyor Bütün dünyadan tebrik Istihkâm Yedek Subay adayları and içtiler Mevlit okunaıı oda Mevllt okunurken çökeo od »nkası Celiyoriar: 9 Dün Kâğıthane'deki okul binasında Bence D P. ıktidarının a a l aldandıgı nokta, gerçekleri oldufn tören çok parlak oldu gıbı gostermekten sakınarak bır ta yapılan kım ozlemlerı gerçek verıne kovarken buna vatandası ınandtracağmı ganmasıdır. Sıvasal ve ıdeolojı alanında bu belkı bır dereceve kadar mumkundur. Basın hurrıvetı vard:r dersıniz, bır kısım halk <>a, demek varmıt'» dıve dusunebılır. Denetleme rejimı bızde ıvı ıslıvor der(inız. kıml vatandaslar bu soze ınanabılirler. Fakat «gorulmemış kal kınma ıçındevız. Bnçun, donden daha ı>i vasıvoruz» dersenız ancak 8>'f ı demokrâsıde çerçekten bol kazanç ımkânlarına kavnsanları inandırabıhrsınız. Her mahallede yetıstıjı sSvlenen milvonerler sızı •Ikiflar, V C. Baskan vardımcıları 1 «vasa » dıve bafınr otesı hazın bır tevekk&l ıçınde susar Bunlann say ı n elbette alkısçı ve vasacılannkinden kat kat fazladır. Devlet tdaresının hrinen de asıl bnnları 3 yaralı var Geri dönmek isfiemıyenlsr RÖPORTAJI YAPAN : YAŞAR KEMAL dar gıderek donmek mecburıyetıntelgraflan geliyor de kalmıştır Geçen e«ım avı ıçınde hmantmıLondra 20 ( T H A ) K ralıçe za ge'en ve Bogazdakı havaı hattı F hzabp*h ın «skın bır gece geçırkoparan Ingılu bdndıralı «Caro dığı g=ıek kennısınm gerekse og Arkası ">a "5, Sö 4 te 'unun sıhh^*lerınm aa^«t I\T cldu t'i bı QI ılmıstır Bebegın agırlığı J kılo 2^0 îramdır S c .hahle\ın Buc h ıngham Sara"l rnunde \a r "nnra ragmei bck ı en 4rkası Sa. 5 Su. 7 de NADİR NADt Dtekü «Adımı mı sorarsın» Ne \ a1 pacaksın adımı ' Haaa, o\l<»*se adıtn. Ismaıl Işıkh l^maıl der er bana knvde Arapkırın Dagregen kovunden oıurum Bızım kovun toprağı verımlıdır Bıre on on beş, vırmı verır Topragın çogu a Sultinahmet Seyıt Hasan Sokak verlerinden varalanmışlardır Ko ğaların, bevl^rm elınde Ko\ u f numaralı evde dun paat 18 dt casmın 4^ olum gunu munas*be nun çoğu varıcıdır Yarıcılıgı der Tevlıt okunurken bır çokme hâ tıyle Mevlıt okutan Nerırnan Dag sen, vallahı olumden beter Sen ı«e»l olmvış ve 3 kadın muhtehf Arkası Sa S. SS. « da eker, sen bıçersın çoluk çocuğunla kan emek sen mevdana getınrsın Ağa gelır %ansını uç,te ıkı »ını alır Geçınenezsın Çok >a ncılık ettım Çıftçılık zor ıştır çekemezsın Ben otuz v ıldır şehır lerde gurbetçıvım Kavun karouz satarım Dut 7amanı dut setanm Hamaliık eder ınşaa arda çalışı rım Sırtırrda taş taşırım, kum ta şırım Hepsı çck kolav çıftçılıkChessman. ldamının 60gün tehir edildiğini. bildiren ten çok kolav Agam Çıftçılığın 1 dırlığı dırlık değı Bunea vıl ben cezaevi miidurüne «Bu bir saka değil, değil mi Bay hem çıftçılık \ aptım hem de gurM«d«r?dedi bete geldım îkt ışı bırden \ap Ark«n Sa, 3, Sü. 6 da Sultanahmetteki erin odası 30 kişinin ağırlığına tahamnül edemedi Çhessmanın idaınının tehiri mesele oldu iacı tsmaıl Ivıklı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog