Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE KREDÎ BANKAS1 Beheri 45.000 T.Ldeğerinde APARTIMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMIYELERİ u m h u r i yet 35 inci yıl Sayı 12.780 IOIRUCUSU: TUNTIS NADt Telgraf ve mektub sdresi: CumhujijFct İstanbal Posta Eutusat İstanbul No: 246, Teleforüar: M 43 98 M 42 99 tt «8 90 ve SEVGİLILER,5 Bütün Dünyoda Hâdiselere Sebep Olan Romontnın Yozan D H. ULWRENCE'lHD "Lady Chatterley'in Âşığı,, , En Güzel Eseri 3 Cumartesi 20 Şubat 1960 f Polatkan ın nutku tam 3 saat sürdtt Meclis hergün sabah ve Maliye Bakanının nutkundan sonra muhalefet, bütcenin tümü üzerindeki tenkidlerini bildirdi M e d i s bütçe görtişmelerine başladı ¥ A Y l N E v I Ücrersiz bültenimizi isteyiniı. EN SAHESER ROMANLAR . Scrisinde Çıktı. öğleden sonra toplanacak Bütçe müzakereleri başlarken.. 1964 bütçe mtzmkcreleri n«sıl bir slyasi ve fktiudi iklim içinde başUmutır? Yeni bfitçenin busasiyetleri nelerdir? Yazımııda, b« noktalars kısac» temas etmek istivoruı. 1) Bntçe mfizakereleri, siy»sl hajatın en jergin bir derre«ine rajlarnıstır. Dflne kadar, Bürök Millet Meclirf tah klkat taieplerini sert balinde kar»ra baglamakla meşgnldfl. Türklyenin parlâmento •arihfnd» İlk «efa «larak, %%yet mühim konnlar h»kkınds ntttuddit takrirler fasıl**ıı, sert v* kavgalı otnrnralarda münakasa edilmi? bulnniT«rdn. Tahkikat taleplerinln tebebiyet verdigi çetin fırtınalar henüz yatışmadan batladıgım fördüŞümüz bütçe müzskerelerlnde, aiyssi hahar ciçeklerinin açmasını beklemege mahal yoktnr. l) Meclisin dün geçiralerden Sneeki «on bütçeyi müzakereye baslamıs oldu^ann düşünen pek çok kimse vardır. Sectmler vaklaşırken partilerin saflarını jıklastırdıkları ve (öıütlrrinde ısrarla dnrdnklan malumdur. Bu »eferkl rafizakerelerde de, synı mMinrı ile karsılaşıldıÇı dikkate çsrpmaktadır. Hasan Polatkanın uıun kons^mamnda islediği ana fikir yndar: Kalkınma bamlesini istlkrar tedhirlerinin takip ettifi TC iktisadi eserlerin saflam temellere dayaadıfı.. .Mahalffet ise, haıırladıjı tenkidîerde nzun oir enflâttTOB derreıinin muhasebesini yapmskta ve dıs krediler sayesinde genişliyen ithalâtın yaraHı|ı seciei ferahlığa inan marnak gerektigini ifade etmektedlr. Nc tez ve ne de antitez, nmnral efkâr için bir yeniliktir. Her lkl taraf da, iktisadi »artlara koydukları teşhisi Sİmdive kadar sayısız denileblleeek kadar çok deialar tekrariamışlardır. Seçim kampan yagında. parti hatipleri bn kanaatleri yine enine bovnna işliyeceklerdir. 3) Biiiçe denk mjdir? Varidat tahminlprinde mıibalâ^a var mıdır? On yıldan beri daima iktidar tahminlerin âzami Arkası Sa. 5, Sii. 6 d» Ankara, 19 (Cumhurıyet Teleks) 1960 ma'i yılı Bütçe Kanuru tasarısı üzerindeki müZMktrelere hugıin saat 15 ten itibaren Meclis Genpl Kurulunda başlenmıştır. Saat 15 e doeru bütün millftvekilleri ve Bakanlar salona geleıek yerlerini almiçlardır. Basbakan Menderes bugünkü toplantıva da £e\memiştıı. Genel Kuruldaki müzakereleri bugün Cumhurbaşkanı Celâl Bayar da bir sure takip etmıştır. Bayar, Maliye Bakanı konuşmaya başladıktar iki dakıka sonra gelmiş ve locada oturmuştur. Saa! 15 te sajona giren Meclis Başkanı Refık Koraltan yerine oturriuktan sonra yoklama yapmış, bilâhare yarından itibaren, pazar da dahil olmak iizere her şün sabah ve öğ Arkası Sa. 5. Sii. 6 da Maliye Vekili 114 sahifelik nutkunda duru mumuzla beraber Hükümet icraatını da tafsilâtiyle anlattı Kırşehir Belediye Meclisiıtin Dünkü ilk içtimada, C.H.P. liler, D.P. ve CH.P. Grup verdiği karar sözcülerinin tenkidlerinin de Maliye Bakanının nutku gibi Ankara 19 (CumhurıyetTeleks) Maliye Bakanı Hasan Poiatkgn B.M.M. de bugün saat 15. de. 7.637.701.314 lira tutarındaki 1960 mâli yılı bütçesini umumi heyete takdim eden nutkunu söylemistir. | 114 daktüo sahifesi tutan bütçe nutkunu özetliyerek bildiriyoruz: Polatkan geniş izahatını Dünya • ve Türkiye ekonomisinin durumu. na, bütcenin tahliline, yapılan ve ı yapılmakta olan yatırımlara istinat ettirmiş, geçmis bütçelerin mu ' kayesesini yapmıştır. Memurların 1 maas ve ücretlerine, emekli. dul ve yetimlerin aylıklarına yapılan ; 040 milyon lira zamma rağmen 1959 bütçesinin denk olarak hazırlanıp. tatbik olunduğunu »öyliyen Maliye Bakanı 30ocak/1960 tarihinde tedavüldeki bankyot miktarının 3 milyar 746 mijyon lira olduğunu, bunun 9 ağustoı 1958 tari hindeki duruma nazaran 179 milyon 700 bin liralık bir azalma gö? terdiğini bildirmiş, ağustoı 1958 ka rarlarından »onra paramızın dış e radyoda yaymlanrnasmı istedüer, teküf oya konmadı Adnan Menderese fahrt hemşehrilik verilmeâ teklifi ekseriyetle kabul olunmadı (Taıuı I Inei labifemisde ) Ferit Melen, istikrar politikasına aykırı buldukîarı 1960 bütçesini tasvip eîmiyecekierini bildirdi Adalet Komisyonu bir tebliğ neşrederek 7 âzadan kurulu bir tâli encümen seçtiğini bildirdi Ankara. 19 (CumhuriyetTeleks) Bugün B.M.M. de 1960 bütçesinin D.P. iktidarının 10 uncu bütç«si olduğunu belirterek sözlerine başhyan C.H.P. »özcüsü Ferit Melen, 10 yılhk iktisadi politikanın bilâr.çosunu yapmış. millt gelir, yatırımlar, ele geçen dış imkânlar ve borçlar mevzulannda izahat vermiştir. Melen, milll gelirde I fahıs basına düşen hissenin 1953 te 556 lirayı bulduğunu, fakat bir dah» o seviyeye erişemediğini a çıklamış, bu «uretle refah iddialarını reddetmiştir. Tatırımlar 93 dejfil 37 milyar Melen yatınmların bugünkü rayiçle gerekçede iddia edildiği giAnkara, 19 (CumhuriyetTeleks) mit Ltd. Ştj ile bu şirketin ktıru Ziraat Bankası tarafından Kro cusuna Ziraat Bankası tarafından mit Şirketine açılan 40 milyon li açılan kredi dolayısıyje Meclis ralık kredi hakkındaki tahkikatı Dahili Nizamnamesinin 177. madyürütmekle vazifelendirilecek tâli desine göre tahkikat icrasma ve • komisyon bugiin te^kil ediimiştir. bu tahkikatın Adliye Encümeni tayapılmasına mütedair • B.M.M. Adalet Komisyonu bu ko rafırıdîîn karar verilmiş idi. ; nuda bir tebliğ neşretmiştir. Umumi Heyetin mezkur 1721960 Tebliğ şöyledir : «Türkive Buyük Millet Meclisi tarih ve 2242 sayılı karanna tevfinin 1721960 tarihli inikadında Kro kan Adliye Erıcümeni 1921960 gu: CHP bütcenin tüınünü Meclis tahkikatını yapacak nasıl tenkid etti Komisycn dün işe başladı Maliye Bakanı bötçe nutkunn söylerken k piyasalardaki değerinde önemli yükselmeler olduğunu. ithal mah | Arkası Sa. 3, Sü. 4 te I .4:,. TELE.FOTO (A.P.) C::.\iHtTRtYET: Londra tstanbul Arkası S s . 5, Sü. 3 te 5 eski H.P. mebusu dün D.P. ye girdiler o nü saat II de toplanarak umumi vaziyeti tezekkür ettikten sonra çslışma programını da tesbıt etmiş bulunmaktadır. Gerekli ihzari tahkikat, tetkikat ve bu husustaki tekrr.il muameleleri tedvir ve tekemmüle gizli reyle seçtiği (7) âzadan mürekkep bir tâli encümeii vazifelendirmıştir. Gerek Adliye Encümeni Umumi Arkası Sa. S, Stt. 3 te Do^nın, »aravm Snünde ratinadi taraftndan halka ilan ediltyor Kraliçe Elizabeth bir oğlan doğurdu (Tazısı i inei MtMfede) Bunlar vaktlyle D. P. den aynlır ve Hürrriyet Partisine katılırlarken «D.P. de fikirîerimizin gelişmesini sağhyacak bir vasat bulamadık» demişlerdi. Ankara 19 (Cumhuriyet Teleks) Münfesih Hürriyet Partisinin •ski milletvekillerinden beşi onuncu devre Manisa Milletvekili Muammer Alakant. Diyarbakır Milletvekili thsan Hamıt Tiğrel. Ragıp Karaosmanoğlu, Tekirdağ Mil letvekili Ismail Hakkı Akyüz ile Bursa Milletvekili Sabahattin Çı Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Risalei fiurlat h •"•E ;i2 akkındaki takipsizlik kararı Cumhuriyet gazetesinin 12 /2/960 tarihli nüshasmda, Kargı C. Müddeiumumüigi Radyo hakkında yczzılı soru nce verilen takipsizlik kararının 2500 kelrmc oldıığundan ve uzunluk rekori' kırdığından vesaireden bahsedilmektedir müsbet mütalâalarına istinaden, mezkur eserlerde adli re idarî bir mahzur bulunmadığı, kanunen »uç sayılabilecek hiç bir cihet olmadığı, tarikat gütmek, mezhep çıkarmak, cemîyet kurmak, dini siyasete ve sahsî menfaate ilet etmek gaye ve maksadı güdülmediği, siyasetle alâkası olmadığı, Devletin temel esaslarını ve nizamlarımızı ihlâl edecek mahiyette bulunmadığı anlaşılmış, bu eserlerin Kur'an ve Hâdis tefsirleri olup, dini ve ahlâkî öğütleri ihtıva ettiği Devletimizce dahi matlup olan güzel ahlâka halkı sevk edebilecek yazilar • Arkası Sa. 5, Sfi. 2 de Bu iş nasıl yapılır? Üznntn lle. hayretle Sgrendik; iicretli a|retmenler dört aydanberi maaş alamıvorlarmış. Içlerinde ilkokul, ortsokal ve Iise hocalan var. lclerinde lise hocası oldnkları faalde 200 lira aylık alanlar var. tçlerinde sile geçindirenler ve tabiî birikmiş bes psrası bnlunmıyanlar var. BTI IŞ nasıi yapılır? Bn insanlar göz ıjöre göre açlıga, yahnt en azından kapı kapı borç para dilenmeye mabkum edilirler "de sonra kendilerinden nasıl iş beklenir? Hem beklenilerj iş de ne? Tarınk* Türkiyeri ellerine alarakların yeüştirilmesi, Türk vatanının istikbalini kommak. Eyvah.. Eyvah... tjs tırtınası devam ediyorda, takpt hafiflemiştl Dün hararet 19 derece idi CHtessmaıt'ııt Çeliyorlar: 7 idamı yine tehir edildl TtaUiöt yüzünden 60 gün tehir karannı California Valisi kcndisine hücresinde bizzat tebliğ etti California, 18 (T.H.A.) Caryl Cheumann'm idamına on saat kala karar altmış gün daha tehir »lmıstır. Bu karar, Chessmann'ın faz odasına yakın bulunduğu bir Arkası S». I, Stt. 3 *• ısMnınnnn»unn«Mi«Hiııır Ankara, 19 (CumhuriyetTeleks) Ankara Milletvekili Hasan Tez bugün B.M.M. ne verdiği bir yazılı soru önergesinde radyo vasıtasiyle Risalei Nurları camide okumakD.P. ye iîtihakların Yurt Haber tan dolayı bir şahıs hakkında me Arkası Sa. 5, Sü. 1 de muriyetimizce tahkikat yapılmış, (Yazısı 5 inci sahifede) mezkur kitapiar hakkında tetkikat yapan Üniversite profesörlerinden müteşekkil ilmi otoritelerin objektif ve bilimsel raporlarına ve mütehassıs bilirkişilerin mütaaddit, ••* J RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Baçka yerler, Zeytinburunlar, o tepeler, Yandımtepeler, Çeliktepe5«r, Kartal, Yakacık »ırtlan dururken neden Eyüp sırtlarını, hiç | bilmediğim bir yeri seçtim? Köyden ayrılışların türlü sebep leri var: Nüfus artıyor, tarla bütün aileye yetmiyor, ver elini gur bet. O yıl kurak gidiyor, aç kalıyor, ver elini gurbet. Üstüste üç yıl kurak gitti mi, o köyde artık durulmaz oluyor. Bir tanesi de traktör yüzünden. Hani bir zamanlar köylere traktör girdi de, ağalar traktörü ele geçirince ortakçılarını topraklartndan attılardı. tşte traktör yüzünden topraktan aynlmış bir aileye gidiyorum. Adresini aldım ama, bulmak zor. Şu gecekonduların imi timi bellisiz. Nerede baş lay;p nerede bittiği belli degil kı j mübareklerin. Dağlara, sırtlara nokta nokta dağılmışlar. Her önü; I me gelene Mustafa Kulaksızm er ' Arkan Sa. 3, Sü. 8 d» • Hukukçularj neler j | söylüyorlar?! San Quintin hapishanesindeki 3lüm hücresinde, en bir yıldanberi | ölümünü bekliy.n ve idam karan j , 16 defa tehir edilen Caryl Chest., Yİ'ınv g> A717TXrr%TT T7Dİ Amerika Dışisleri Bakanı Herter. Birleşik Dev m g n hakkında şehrimizin tannmıs VÜ İ U K İ V t » A / . t l l t C l L t K I letleri ziyaret etmekte olan 21 Türk gazetecisinı | c e z a hukuku otoritelerine, iki gual »ışisleW Bakanlığında kabul etmistir. Resimde Herter (ortada) Türk gazetecilerlî bir I sorduk. Suallerden birinciçi: .11 Telefoto (A.P.) CUMHl'R.'1 Cbessman. <ehir kararından «onra gülüyor likt» Arkası S», S, Sü. S U ' Arkadaşımız 90 yaşında bir gurbetçl kadmla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog