Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Türk, İngaiz öğretmenler ldaresinde 3 gun ders, pazar günü 3 saat pratik, Broşür ısteyiniz. Ing i l i z ce Ku rsl a rı BİLGİ DERSHANESİ Ca ğ a l o g l u • School of Engllsh CumnurİYet 35 inci fil Sayi 12.762 NAD! Telgraf •• mektub adresi Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusut İstanbul No 246. Tdefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 BORDAMIZA VURAN DENÎZ Her yıl yeni bir romaniyle yepyem bir tarz deneyen Orhan Hançerhoglunun son romam da Varlık Yayınlan arasmda çıktı. Fiatı 2 liradır. Salı 2 Çubat 1 9 6 0 res'in Kırşehi dün yaptığı konuşma «Hepimiz, milletçe reiahuı, hürriyetin, nizam ve istikrarm en doğru yolunu arıyoruz» diyen Başbakan «yeni girdiğimiz demokratik hayatta bu yolu bulmanın uzun yıllara ve bir çok tecrübelere ihtiyaç gösterdiğini»de söylüyor Kırşehir'de top atışı ile selâmlanan Menderes: «Ara bozucunun türlü marifetleri, nifakçıların zararlı gayretleri aramıza uzun seneler koydu» dedi ve muhalefetin «Geri, +* iptidai ve nifakçı bir politika» tâkip ettiginden bahsetti Liderleri Lagaılllarde'ın pesinden yurüyerek barıkadlardan âsiler, kam>oıılara binerlerken Inonu Konyaya C. H. P. Genel Başkanı bu pazar günü yapılacak olan il kongresinde konuşaeak Ankara, 1 (CumhunyetTeleks) C H P. Genel Bajkanı îsmet Inonu 7 subatta yapılacak olan Kon>a C H P. ıl kongresınde hazır bulunacak ve bır konuşma yapacaktır İnönü, hâdiselerm leynne gore, bu seyahatini uzatacak veya Ankaraya donecektır. C.H.P. tahkik heyetl rmponımı •erdl Ankara, 1 (CumhunyetTeleks) C.HP. tstanbul teşkılâtinda w •• •• Kırşehır, 1 (Yurdakul Fıncancıoğlu telefonla bıldırıyor) Bu sabah saat 9 30 da Ankara'dan otomobılle hareket edenBaşbakan Adnan Menderes ve beraberin dckı zevat saat 13,15 te Kırşehır'e geldıler Başbakanın Kırşehır'ı zıyaret edeceğı bır kac gun oncesınden bıldırıldığı ıçin Ar>kara'yı Kırşehır'e baglıyan kara >olu üzermdekı bütun koy \e ılçelerde eerek li hazırlıklaı yapılmış, tâklar kurulmuştu Kırşehır'ın içindekılerle birhkte hazırlanan tâkların adedı jırmıve vakındı Bunlardan bırıncısı ve hcmen hemen en mıitevazı olanı Karaalı ko>u yolunu ana yola bağlıyan kavşakta kurulmuştu Bâlâ'da ıse biıtun elektnk direkleri 'e resmî bınalar bavrpklarla donatılmıştı. Başbakanın konuşması siyasetçinin iftiracı politikacının inandığı Türk miUetini aldatahilmek hülyası idi» Cezayir isyanı Ark..s Sa. •> Sn. 7 «Je «Bozguncu dün erdi Ticaret Bakanmm cevabı Hayrettin Erkmen. C. H. P. nin, MPCÜS tfibkikatı önergesindeV.' iddiaların a«ılsız, olduğıınu söylüyor Ankara. 1 (CumhunvetTelek«1 Tıearet Bakanı Havrettın Erkm«n buj^un bır Jpevanat vçrerek, B C f t P mılletvekı'ırin geçen pün Kırşehir 1 (a a ) Ba«bakan, bugun burada ajağıdakı konuşma\ı japmıştır • «Kırçehırhler, Gosterdı|ınlz bu son derece manalı ve eşsız ıtımad ve rruhabbet tezahurlennden dolavı bahtıyarhCezayir 1 (R ) Sekız gundenğımı tarıf edemem Bu guzel avnı devam etmekte olan Cezayırzamanda muhteşem manzara kar dekı bastınlmıştır Öğle ısyan çi'sında, şu anda buvuk bır he>e uzprı ıkı âsı gıupundan bırının can ıçınde konuşmaya baslıyorum. lıden olan mıllet\ekılı Lagaıllarde Tekrar edevım, sız azız Kırşe paraşutçu unıformasıyle barıkadhırlılere, bugun »ızlere kavuşmak ların arasındaı çıkmış ve onu tan duyduğura heyecan cıdden bu bırkaç >uz ası takıp etraıştır Lıder yuktur Goruyorum kı, sıı de bıze gulerek yunımuş ve âMİer ellerın kavuşmaktan bızleri bağrınıza bas dekı Fransız bayraklannı sağa maktan buvuk bır he>ecan ve bah »ola sallarnışlardır Barıkadların ArkMi Sa. S. Sü. 4 t« difindakı Fransız »skerlerı bay Âsiler, öğle üzeri barikatlardan çıktılar ve orduya teslim oldular raklan gorunce lelâma durmuşlardır Ordu bırhklerı. âsılere vol armışlar ve âsı'er, >ol kenarındakı 20 kadar kamyona bınmışWdır Dığer âsı grup da hrierlen kahvecı Ortız ın peşınden \uruverek barıkadlardan çıkmışlar ve kamvonlaıa bınmışlerdır. Lagaıllarde ıle adamları. Cezayır'den 30 kilometre dı^arıda Yabancı Lejyon'un Paraşutçu bırlık.en karar Arkası 8a. S, Sü. 2 te Dr, Küçük Lefkoşe'ye dönüyor Dün Başbakan ile Kıjjm Türklerinin iktisadi durumunu gözden geciren Kıbrıs Cumhurbaskan Muavini bupün Ankaradan aynlıyor Ankara, 1 (Cumhurıvet Telek;) tkı gundenben şehnmızde bulunan Kıbns Turklennın lıderi ve Cumhurbaşkam YardımciM Dr. Fazıl Kuçuk bu sabah saat 8 de Başbakanlığa gıderek Başbakan Adnan Menderes'ı makamında zıyaret etmıstır Bır saat kadar suren bu sabahki goruşmede Dr Kuçuk Menderes'e. Arkaıı Sa. 5, Sü. 1 de Yalman ve Gülek, dahil bul'induklan «Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası» nın. Bey Belediye Reisi, İstanbul Operasının 15 maıtta ilk jtelmilel Basm Enstitüsü ile temsilini vereceğini de açıkladı iîsrili teblişinin. kendileriyle istişare edilmeden yavınlanBelediye Meclısı ?ubat devresı ra«ımde Kon^ev Baskanının konuşdığını sbylüyorlar çahşmalarına dun Kemal Avgun' masından pa«aı ar OKumuştur 1959 \ılı ımar faa'ıvetlerı hakkın Hâdise dün Savcılığa intikal un bır konuşmasıyle baçlamıştır Bevnelmılel Ba'in Enstıtusünün Açıhş rnunasebetıy le Meclıs salo d« ı?ahat veren A\gun ezcumle deKılıçlıoslu bı'dmsivle llgıh olarak bırer teb nunda şımdıje kadar padır ra<!İa mıştır kı « Bu sene ınşaata ba>: ettirildi: Bayan lig \avinliyan «Turkıve Gazefe Sa nan bır uye tupluiuğu nazan dık lanan yolların ıhale bedelı 52 mıltarafından tesbit ohınan şahh'plen Serdıkası» ıle «Ege Gazete katı çekmıştır Avgun, Istanbulun ^on lırayı bulmuştur 1958 yıhndan sın foto^rafı da tevdi olundu cıler Cemıvetı», Enstıtunun tııtu 1P59 yılının şehrı «eçılmesı muna ^arı îfler ıçın de 27 mılvon lıra «v munu protesto etmı;lerdı. Arkası Sa. 5. Su. 8 de Yeni Sdbah Ga7etesı îdare Mecsebetıvle Strizburg ria \ t pılan m^ Arkası Sa. 5, Sü. 2 de lısı Bar'<anı Pafa Kılıçlıoğlu n"n as'ukatı dun saat 11 45 de, Safa Kılıçhoglu'na karşı vapılan tecavuz olayını Savcılığa ıntıkal ettırmıştır Avukat, Muracaat Savcılığını verdıği dıle<çede, ola> gece<;ı, Safa Kılıçlıoğluna karşı meçnul şahıslar tarafından yapılan tecavuz olayını anlatmakta ve mutecavızlenn Emlâk Cadde>;ı ıle cıvar sokaklan kon'rol altıra aldıkNrını Kı'ıçlıAdalet Komisyonu Başkanı dünkü toplantıda Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Dün İstanbul ve civarına kar bu mevzuun Ceza Kanunu tâdil tasarısı ile jağdı: Karadeniz'de siddetli birlikte müzakere edileceğini söyledi fırtına hüküm sürüyor Tasvıb edilmeyen Âygün, "Borçlarımızı ödiyeceğjz,, diyor Kıliçlıoğlu'na K*mal Argfin dfln Beledi>e Meclisinde konnşurken kıkatı talebındekı ırHıaları cevaplandırmıstır Erkmen. C H P nın bu nevı teşebbu^lerı ıtıvat halıne getırdıSinı ve gavenın sıvası menfaat sağlamak oldugunu, fakat bu volun alevhlerıne netıce verecefiını sovledıkten *nnra «Bız karşımiza çıkarılacak her enseh. her turlu şan \rkası Sa. 5. Sü. 6 da BM M ne verdık'eTı MPCIIS tah yapılan tecavüz Agâh Dınç Zehra Dinç iki hafta evvel nikâh meranronun Snând* Ankara 1 (Telefonla) Bu gee« Yemdoğanda Havn Akmanlar Mahallesınde Bektaşı âyını yapıldığı te^bıt edılen 355 10 numarah eve polıs tarafından bır baskın va D. P. İl Baskanınîn b«cakpılmış bır kısım bektasıler toplanlanması üzerine D P. ve tı halınde vakalanmi5İardır. Arala C. H. P. li taraftarlar rrada bulunan \e polısce museccsl sehre gelmeğe basiadılar: Hasan Çelık nâmıdiğer Hasan Baba emnıvete celbedılmıstır. jandarma ve polis dePolis şetlerinin her şey olup bittikten sonra A>nı zamanda da Dıkmende de vamlı devriye ge7İyor Pır gun evvel, yar ^guniennı anAncak komıs>onda gundem dışı Ankara, 1 (CumhunyetTeleks) bır ev basılm;ş, buraia ria 2 kişi r gelişi «Zoraki cinayet» e sebep gösteriliyor d> an hava. dıın sabah b'rden boz Adalet Komısvonu bugun kat soz alan C H P den Adana rmlletyakalanmıştır Hasan Baba nâmınrrı.ş, Yıldız Povraz ftrtmasıvle be mulkr.etı hakkı tanıyan kanun ta vekıh Kemal Sarııbrahımoğlu bır Dıvarbakır 1 (Telefonla) Cudakı Bektaşı baba^ının bırçok suç r ber şehrımız \e Cıvarına kar jağ «arısının muzakeresıne devam et DP mılletvekılının dokunulmazrrartesı akiamı D P îl Baskanının E\,' elkı gece Şı«.lı de hır apart nan mermının Kendi tabancasindan ları bulunmat tadır. ma>a oaşlamıltır bıçaklanma^ı hâdısesıyle ılgılı tafı manın zerLin katında cereyan eflen mı, joksa pohsierden bırının ta Arkası Sa. 5, Sü. 7 de miçtır. kıkat de\ am etmektedır Hâdıse ve ıki kısın'n olumı.. le ne*ıcelenen banca«ından mı çıktığıdır. Her ne «Yemez ıçmez Hasan baba» dıve Arkası S*. 5, Su. J te tanınan kapkara sakalh Be'^taşi dn sonra ko\ e ıicelerden dr cına^et tahkıkatını \apan Savc kadar Adh Tabıp, mermının vak.n babası kendısıne âhır zaman peyvamh olarak D P lı ve C H P '•ardımcısı Ferıdun Erkon, bu hı Arkası Sa. 5, Sü. 1 de gamberı susu vermektedır. Bu memlekette xaman oldu lı taraftarlann şehre gelme'erı dıseve aıt dos>a>ı kapa; abıîmek u?erıne şehıtde sıkı emnnet ted ıçın morg raporuru beklemektedır. pek çok (fv bnlunmadı. Buıriın bırlen alınmış ve çehrın her tarade hâlâ bir çok ithal mah mad fırda jandaıma ve polıs devrıve Bu rapor ıkı hususu aydınlatacakde vok. Ama vinc itbal malı ta len devamlı olarak nrbet tutmağa tır. Bunlardan bırıncısı 40 } asmdaki karısı Zehra Dınç ı tabanca ıle banca ve tabanca knrşana hiç baslamıslardır olduren 29 yaşındakı Agâh Dınç'ın bır zaman rksik olmadı. Tnr Arkası Sa. 5, Sü. 3 te sakağından gırıp kafd'asma sapladnn her şehrinde, her kasabasında gaat hasında tabanealar çeklldi, sarjörler boşaltıldı, insanlar varalandı, insanlar öldu. Hera de tabanca lasak madde oldufen halde, taşınrnası polisin verecefi hutıısi müsaadrye tâbi bulundufn halde Fek! nereden çıkıvor bn tabanealar ve bn knrîunlar?» Kim satıyor, nasıl »atıvor, nereden bnlup da satıvor? Bnnların bir takım kırılaşı eller tarafından hudntlardan içeriye kaçınldıfı o muhakkak tsteni1di*i zaman Şehrîmizdeki 300 e yak ın ücretli öğretmen dün istenildiği kadar Acaba bir ıki navlon kadın çamaşırı, işporta de ücretlerinl alamadılar malı dolma kalcm kaçırılmasın dive sarfettifimiz ransiperane Şehnmızdekı uç yuze vakın uc ten aldıklnrı ucretle geçınen öğgavretler asıl bu einavet vasıretlı oğretmen. dun de ucretlerını retmenler, uç avdanberı artan hatalarının vurda soknlmamamn' alamamışlardır Üç a\danben ma vat pahalılığı ıçmde guç şartlar al sarf ve tekvf edılse daha dofrı aşlart venlmı\en bu oğretmenier. tında çalıştık'arını sovlemekte ve olmaz mı dersiniz? ' I haftada 24 sa?t der* okutmakta o paralarını alamadık'an takdırde S\Ç FESTtVALl .1960 ferdi kuvaforler festıvalı» dun Taksıra up buna karşılık saat başıns 5 oğretmenhkten avrılmak zorunda Dun akşam soka4i fırlavan iki küçük çocuk. kar topıı vapmak i(in, bır otomobılıa Lpleiine Gazınosımda yapılnıştır Yukarıdakı resimde festıvalde hra almaktadırlar. Yalnız bu ıj Arkası Sa 5, Sü. 1 de , japılan saç musabakalanna kahlanlar «onilmektedir. üzerindeki karları toplujorlar Kar ve fırtına bastırdı ((İspat hakkı» ileride Mecliste çörüsülecek Oiyarbakırda sıkı emniyet fedbirleri Şişlide'ki kanlı hâdisede polisin ihmali görülüyor Ankarada yakalanan Bektaşiler Âyin yapan Bektaşilerin arasında bulunan Hasan Baba Emniyete celbedildi Nereden buluyorlar? Maaşlarını alamıyan ücretli öğretmenler istifaya hazırlamyor IV *** J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog