Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI CUMHÜRİYET M Şvbat 1M« Fevkaiâde kongre hazirliğı başladt... Medenı Berk Fenerbahçeye azalık için müracaat etti Berk'in fişi 15 gün sonra balotaj heyetinegirecek Oyuncular Beykoz maçmdan sonra takdir edildiler Sakatlar iyileşiyor Fenerbahçede muhaliflerın yeni başkan adayı Medeni Berk San Iscivertli kulübe giriş fışlerini dol durmuş ve dün de kulüp binasına talepnamesini göndermiştir. Medeni Berkin bu talepnamesi dünden itibaren asılmıştır. 15 günlük müddetten sonra Balotaj heyeti Medeni Berk'in kulübe alınıp alın maması hususunda karar verece'* tir. Dieer taraftan evvelki gün seçı len Seleksiyon komitesi kongreye gırecek olan idare heyeti listesini tesbit etmek üzere ilk toplantısını pazar günü vspacaktır. BOKS TAKIMI Istanbul Karmasmdan pek çok boksörii bu haftd Adanalılar da seyredecck. Resirade l.E.T.T ın esas teşkil ettiği îstanbul karması Takım yapma mevruu münakaşalara scbep olvtyor F. Uman'ın istifa edeceği sönleniyor Beşiktaş kulübü bir kaynaşmaya doğru. Haber aldığımıza göre idare heyetine muhalif bazı kimseler Beşiktaşın Demirspor karşı sında aldığı beraberliği büyüterek takımı tertip edenleri sorumlu tutmaktadırlar. Bu muhaliflere göre idare heyeti toplantısmda bu mevzuı geniş sekilde münakaşa edilecektir. Bu arada istihbaratımıza gore kulüp umumi kaptanı Feyzi Umanın da istifasını ilk idare heyeti toplantısında vereceği söylenmek tedir. Bu hafta takımın alacağı netice de kulüp idare heyetinin mukad deratı ile alâkadar bulunmaktadır. Nazmi de kampa alındı Etilerdeki daimî kamp yerinde bulunan Beşiktaşhlara takım kap tanı Nazmi de dün katılmıştır. Bi lindiği gibi son maçlardaki formsuzluğu sebebiyle Nazminin dikka ti çekilmiştir. Beşiktaş'ta kaynaşma mı var? Adana'da hazırlık ilerliyor Türkiye kulüpler boks sampiyonası bu hafta Adana 18 (Teletonla) Boks Federasvonu faaliyet proğramı ge reğınce 2021 şubat günlerinde Adana'da yapılacak kulüblerarası boks birincüıklerıne ıştirak edecek olan kulublerın takımları aşa fıdaki şekılde belli olmuştur. îstanbul Î.E.T.T.: 51 kilo: Erdem Giiçlü 54 kilo: Tacı îçsel 57 kilo: Orhan Tuş 60 kilo: Vural tnan 63.5 kilo: Şükrü Has 67 kilo: Ihsan Ay (Fuat Birol) 71 kilo: Vedat Karakurum 75 kilo: Atillâ Çetin Pazar yolunda bekliyen talih... Geçenlerde Viyana'da orta halli bir memurun genç eşi pazara giderken ye'rde doldurulmuş bir ATLAMA PtSTl Squaw Val leydeki muazzam atlama pistinın bahsi müşterek kuponu bulmuş. start yerinden görünüşü Herhalde tahminlerinin zayıf olduğuna inanan bırinin attığı bu kupo na kadm ismini ve adresini yazdıktan sonra en yakın bayie gotürerek teslım etmiş. O haftaki maçlar okadar sürprizli geçmiş ki, birılerce oyuncudan yalnız üçü 1 0 müsabakanın neticesini doğru tahmin edebilmiş. İşte bu üç talihliBKKK Fenerbah^enin yenı den biri olan memurun e?i, tesaSquaw Valley, 18 (Hususi) Se Buz hokeyi maçı düf sayesinde 32.000 şilin kazan kizmci Kış Olimpiyatları bugün Başkan adayı Buz hokeyi maçı mıştır. burada Türkiye saatiyle 23 de açılBuz hokeyi maçı dı. 8qnaw Olimpiyat Futbol turnu yat Meşaleyi Amerikalılann olimpi Jane Mansfirld güzellik V'alley'de şampiyonu Miss A. Mead LawHollyvvood'un kraliçelevasında Roma'ya gitmek rence getirerek patinajcı Finlandi rinden artist Jayne Mansfield. k:ş yalı King Errie'ye verdj. O daolimpivatlarının yapıldı£ı buradaistiyoruz 11 gün sönmiyecek olan meşaleyi ki merkeze misafir olarak dün gel Ankara, 18 (Telefonla) Olim yaktı. Oyunlar, Başkan Yardımcı miştir. piyat seçme müsabakalanna Asya sı Richard Niyon'un konuşmasiyKırmızı ve siyah çizgili pantagrupunda sayümamız dolayısiyle le açıldı. 2Ö45 kişilik muazzam ko Ion giymi<; olan güzei artistin etUzakdoğuya eleme musabakalan ro Olimpiyat Marşını söyledi. Me rafını 100 kadar «porcu imza ve için gidilmesinde mali kulfetın a rasime takribcn 25 bin kişi iştırak re«im için çevirince stadm giriş ğırlığı karşısmda Beynelmılel Fe etti. kapı.şında trafik aksamıştır. derasyona Futbol Federasyor.unca Kar çok. kadın musabakalan Korenin tanınmış kayakçılarınriurumun düzeltümesi ve doğrutehir edildi dan Chang Yung, ?anşın güzeîin dan doğruya Roma'ya gitmemız yanında Bugün pek çok kar yasdığından imzasını i.'temiş. fakat teklif ediimiştir. cumartesiye kadar yapılacak olan herharei bir kâgıt olmadı$ı için kadjnlararası kayak yanşlan tehir Mansfield. atletin mesin derifine edilmiştir. Bu olimpiyattaki ilk te im?a.=ım atmıştır. Chang Yune bu Güreş lig maçlan hirdır. ceketi cartık hiç yıkatmıyacağım» yapılan müsabakalarda Bulgar demiştir. Bnçânku program tekrar ihdas ediliyor Genç Milli Takımı bütün rakipleAsıl müsabakalar bugün yapılaRnsya pııl bastı rini yenerek birinci olmuştu. Haber aldığımıza gore, buncaktır. Program şu şekildedir: Moskova, Tass aiansının bilBulgar takımı çalıiıyor '•• dan sonra güreş lig maçlan 19 şubat cuma (sabah): dirdieıne göre Squaw Valley'de Sofya, 18 (Hususiı Türk Genç da yapılması hususunaa ça30 kilometre mukavemet erkek açılan 8. Kış Olimpiyatları dolayıMilli Takımı ile mart ayında Anlışılmaktadır llgı çekeceği ler siyle Sovyet Rusya beş pulluk bir karada karşılaşacak olan Bulgar umulan bu güreş lig maçlarıErkf»kler iniş müsabakası, seri pul piyasaya çıkarmıştır. genç milli takımı seçilmiş ve şim ; nın yapılacağı haberi memnu(Öeleden sonra): Pullarm üzerinde buz hokeyi, diden antrenman maçlanna başla ! niyet uyandırmıştır. Çiftler artistik patinaj müsaba ski ve paten sporlarından figürler mıstır. Takımda geçen yılki kadro kası, bulunmaktadır. dan pek az oyuncu vardır. OKuyucuya cevap: SUALLER: 'f Dogan Dağdeviren (Üsküdar) 81 kilo: Erol Dcnizer Ağır: Gündüz Seden (Burhan Takım takdir edildi Türer) Beykoz maçında iyi bir müsabaîçel Limanspor takımı: 51 kilo: Süleyman Naycı, 54 kika çıkaran Fenerbahçe futbol talo Mustafa Dinçer. 57 kilo Bayrara kımı idare heyeti ve idareciler ta Birinci, 60 kılo: Güner Tuncel, rafından takdir ediimiştir. Sakat 63,5 kilo: Erhan Fuat, 67 kilo: Meh olan futbolcuların tedavisine devam edılmektedir. met Pa;rcı. Fenerbahçe bu haftayı istirahat Konya Gençlerbirliği takımı: 51 kilo: Somer Erdoğan, 54 kilo: le geçirecek ve kendi arasmda ça Ali Kılıç, 57 kilo: Yücel Olgunçe lışacaktır. lik, 60 kilo: Mehmet Kozlu, 63.5 kilo: Ayhan Gelmez, 67 kilo: Sabahattin Koroz, 71 kilo: Sedat Üstel. 75 kilo: Ali Atak. Bursa YıMırım takımı: 51 kilo: Niyazi Ertan, 54 kilo: Bülent Kiter, 57 kilo: Yılmaz Yalınkat, 60 kilo: Tevfik Yüniş, 63.5 kilo: Adem îşsevenler. 67 kilo: Şukrü Bircan, 71 kilo: Irfan Korşavaş, 75 kilo: A. Ihsan Korgavus, 81 kilo: Gültekin Yalçın. Ağır: Zeki Filar. Kadın kayak yanşlan lehir edildi s olimpiyatı merasimle acıldı 1 Melboorne Olimpiyatlarında afır siklet boks şampiyonluennu kim kazandı? 2 Mat Busby kimdir? , 3 Rumen Bularcan hangi spor ile mesjul olmaktadır. Beykoz, Cihat Arman'a antrenörlük teklif edecek Haber aldığımıza göre Beykoz, eski Kasımpaşa antrenörü Cihat Arman'a antrenörlük teklif edecek Ankara, 18 (Telefonla) 20 tir. Cihat Armanın teklifi kabul edip etmiyeceği henüz bilinmemek martta Ankarada oynanacak olan Türk Bulgar genç takımları maCEVAPLAR: tedir. hazırlığma 23 şubattan 1 Peter Bademacher |AB "' Ankaragücü, Antalyaya çınmîstanbulda başlanacaktır. itibaD.) çampiyon olmuştur. ren Bu 1 Mat Busby Manchester maçın orta hakemliğini Yugoslav, gidiyor Unıted'in menaceridir. ıMeshur * " Antalya, 18 (Telefonla) MilH yan hakemliklerini de Türk ve uçak kazasında sakatlanmıştı « ? yapacaklardır. 3 Rumen Bularcan gureşriligde cynıyan Ankaragücü takımı Bulgar hakemleri dır. Halen 87 kilo3'a hazırlanbu hafta şehrimize gelecpk ve cu Bu maça Bulgar Genç Milli Takımaktadır. '' martesi ve pazar gunü iki maç ya mı 22 kişilik bir kadro ile gelecek tir. Hatırlanacağı üzere geçen yıl pacaktır. 20 martta yapılacak olan genç tâkım maçına Bulgarlar hazırlanıyor FlNNET tngiliz Spor mecmuaları hafta içinde şu başlığı verdiler. «Ingilterenin hâlâ ona ihtıyacı var: Tom Finney» îneiliz milli takımının 37 yaŞındaki kurt oyuncusu hâlâ formda, hâlâ lırsat çı ve hâlâ dipdiri. Resimde onu Preston North End'in emektar fut bolcusunu bir maçtan sonra duştan çıkarken görülüyor. Kadıköy SÜREYYA Sinemasında I ** Heyecan, dehşet ve korku dalgası MEÇHUL AJAN (Agent Secret Sz.) Virginia Mc. KENNA Maurice RONET * ' ı Programda: A D S. Haberleri Matineler: 12 2.30 • 17 21 J YENİ 4 üncü İTHAL K0TAS1NDAN REMİNGTON TRAŞ MAKİNESİ İTHAL ETMEK İSTİYENLERE 4 üncü kotadan tahsis almak istiyen ve REMİNGTON Traş Makineleri ithâl etmeği arzu edenlere, Birleşik Amerika, İngiltere. Fransa. Batı Almanya ve İtalys üzerınden PROFORMA F A T UR A veriyoruz. Traş Makinele rınde en tanınmış ismi REMİNGTON bol yedek parçası ve tamir servisi mevcuttu. Müracaat: REMİNGTON Turki\c Munıcssılligı. Bankalar cad. Hezaran HEII kat 4 Galata Tel: 44 96 25 Su ve sabun cildinizin temizliğine kâfi değildir. t TARSUS Alman beyaz çimentosu evsafında Yerli sanayiin hârikası Üstün kalite Ehven fiat Derhal teslim İSTAN'BUL ve civar vilâyetler BATtt BEYAZ ÇİMENTOSU NEVZAT ÖZER Lnkapam tş Banksn a.rka5i No. Sl Tel: 27 ZZ 19 . 22 82 38 I S üZ KAMYONLARI 6 Fabrika tonluk 120 Beygir kuvvetinde 8 Fabrika tonluk 180 Beygir kuvvetinde 35 44 • 62 74 kişilik 120 ve 180 beygir kuvvetinde (OTOBÜSLERİ) Dördüncü Kotadan sipariş kaydına başlanmıştır. NOT: TRAKYA ve havaüi, ÇANAKKALE, BALIKISÎR, BURSA ve KOCAELÎ vilâyetlerinde bayiükler ihdas edıleceğindj^n tâlip olanların acele morscaatUn rica olunur. t Tutum Bankası Türk Ânonim Şirketi İdare Meclisi Reisliginden: 1 Bankamızın senelik âdi umumi heyet toplantısı, aça6:da yazılı ruznameyi görüsmek üzere 18 mart 1960 ruma fön* «aat 15.00 de Tepebaşır.da Inhisarlar Umum Müdürlüîü bin»sındaki salonda yapılacağmdan mezkur gün ve saatte hissedarlanmızm bu toplantıda hazır bulunmalannı ve firiç kartlanm bir hafta evvelinden Bankalar Caddesi 48 No. lı binada Umtım Mndürlüğümüz, Umumi Kâtiplik Bürosundan almalan rie* ohmnr. R V ZN A M E : 1 1959 yılı idare Meclisi ve Murakıplar raporlapmm 2 Bilânço kâr ve zarar hesaplarının tasdiki H« t<ter« â/.alan ve murakıplann ibrası, 3 idare Meclisi âzalıklan ile murakıplıklardaki tasdiki, sı, 60 senedenberi Menıl eketimizde kullanılan İstanbul İzmit Âdapazarı lzmir Satış Acenteliği: Veysel Sait Akbaşoğlu Şirketi Necatibey caddesi No: 146 Tel: 44 22 73 Karaköyİstanbul DEGEA LÜKS LÂMBA FİTİLİ İçin Proforma fatura verihr. Türkiye Umumi Mümessili: Z Ü C C A C İ Y E Kol. Şti. SALAıMON Gayus ve Ortağı Galata Okçu Musa cad. 82/4 Tel: 44 67 92 Not: 4 üncü Kota sıra No: 93 Tarife 59.14.10 lstZ İBÖ. \ POND'S Cold Kremİ ile her gece masaj yaparak cildinizi makiyaj kalıntılarından ve sinmiş toz re kirlerden temizleyiniz. Cildiniz daha iyi teneffüs ederek canlanır. ieravet, gençlik vr güzellik kazanmış olur. 4 Kârın sureti taksimi, 2 Bankamız 1959 senesi kâr ve zarar hesabı, bilânça, yıllık rapor ve kâr ve zarar hakkındaki tekliflerle nıurakıplar raporunun, subelerimizde sayın ortaklanmıza açık bulundunılduğu, Türk Ticaret Kanununun 362. maddesi gereğince ilân oluour. Asansör Tesis İlânı Odamız mülkivesinde bulunan Ankara Posta Caddesi 78 No. lu Iş Hanımıza (Mülkiye Odalar Birliğinin işgâlindeki bina) bir insan asansörü tesis ettirilecektir. Ihaleye iştirak etmek istiyen firmalar bu işe ait şartnameyi Odamızdan temin edip 7 mart 1960 tarihine kadar teküf mektuplarını kapalı olarak Odamıza tevcih etmelerı ilân olunur. NOT: Oda işi ihale edip etmemekte serbesttir. Ankara Ticaret ve Sanaj'i Odası. TEKLİF ISTEME ILANI 60 Ton Prina Yağı Alınacak: En geç 22/2/96C gününe kadar teklif alınmak üzere 60 ton Prina yağı satın alınacaktır. (Dos: No: 68366) Buna ait şartname Müessesemiz Ahm Uzmanlığmda görülebilir. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. İdare Meclisi Reisliğinden: Bankamızın 1959 hesap yılına ait hissedarlar âleiâde umtıiüî heyet toplantısı 19 mart 1960 tarihine rastlıyan eumartesi gunü saat 11.00 de Ankara Hükümet caddesinde kâin İdare Merkezimizde yapılacaktır. Bu toplantıda hissedarlar asaleten hazır bulunabilecekleri gibi banka esas mukavelenamesinin 39 uncu maddesi gereğince kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tâyin edecekleri bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Hâmiline muharrer hiss« senedi sahibi ortaklanmızın sahibi bulunduklan hisse senetleri veya bunların mutasarrıfı oldukları müspit vesaiki toplantı gunünden bir hafta evveline kadar Bankamız Merkezine veya müesses bulunduğumuz şehirlerdeki şubelerimize tevdi ederek dühuliye kartı almalanm hatırlatırız. Vekil gönderecek hissedarlanmızın aşağıdaki ?ekilde bir vekâletname vermeleri gerekmektedir. cTürkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinin 1959 hesap y> lı âlelâde umurai heyet toplantısmda beni temsiîe ve esas mukavelename ile Türk Ticaret Kanununda yazılı hak ve saîâhiyetleri kullanmaya mezun olmak üzere vekil tâyin ettim.> 1959 yılına ait kâr ve zarar hesabı, bilânço, idare meclisi ve murakıp raporlarmın 1 mart 1960 tarihinden itibaren toplantı tarihini takip eden bir yıl müddetle sayın hissedarlarımızın emirlerine âmade tutulacağım ve bunların Bankamızın Yeni Postahane caddesindeki iş merkezinde görülebileceği gibi kâr ve zarar hesabiyle bilânçonun bir suretinin talep eden alâkadarlara verileceği arzolunur. RU Z N A M E : 1 İdare Meclisi ve Murakıplar raporunun okunması, 2 1959 yılı bilâcçosunun ve kâr ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdikinden sonra tdare Meclisi âzalariyle murakıplann bu yıl hesaplanndan dolayı ibra edilmeleri, 3 1959 yıhnda elde edilmiş olan kârın dağıtma şekli ile iağıtım gününün tesbiti, 4 Esas mukavelenamemizin 19 uncu maddesi mucibince, müddetleri biten İdare Meclisi âzalannın yerlerine yeniden inrihap yapılması ve idare Meclisi âzalannın huzur haklannın tesbiti, 5 Murakıplann intihap ve yıllık ücretlerinin tesbiti, 6 İdare Meclisi âzalarının Banka ile iş yapabilmelerim teminen Bankalar Kanununun koyduğu memnuiyetler hariç, Ticaret Kanununun 334 ve 335 in ci maddeleri mucibince mezuniyet verilmesi. BP PETROLLERİANONİM SİRKETİ İDARE MECLİSİ REİSLİĞİNDEN: Şirketimiz Hıssedarlar Umumi Heyetinin senelık âdi toplantısı 21 mart 1960 pazartesı günü saat 11 de.çirket merkezinin bu'unduşu Şıçli. Cumhuriyet Caddesi, Ege Han'da vapılacaktır Hissedarlar veya vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaları, haklarını isbat edici vesikaları toplantı günunden bir hafta önce Şirket Merkezine teslim ederek mukabılinde giriş belgesı almaları rica olunur. Kar ve zarar hesabı. bilânço. yıllık faaliye* raporu ve murîkıp rapopa 5 mart 1960 tarihinden itibaren Şirket Merkezind" hissedarlar tarafından tetkik edilebilir. Bunlardan kâr ve zarar hesabı, bilânço ve yıllık rapor toplantıdan itibaren bir yıl müddetle hissedarların emirlerine âmade olup her pay sahibi masrafı Şirkete ait olmak üzere kâr ve zarar hesabiyle bilânçonun bir suretini istiyebiür. GÜNDEM: 1 tdare Meclisi ve Murakıp raporlannm okunması, 2 1959 hesap devrcsi bilânçosu ile kâr ve zarar hesabır..ve bu mevzudaki tekliflerin tetkik ve tasdiki ile, İdare Mecü^" âzalannın ve Murakıbın ibrası. • îdare Meclisi âzalarına ve Murakıba verilecek ücretlenn 3 kararlaştırılması, 4 Yeni tdare Meclisi âzalannın seçilmesi, 5 Yeni Murakıbın seçilmesi. rBP PETROLLERt ANONİM StRKETl İdare Meclisi Halis Fransız Mamulâtı M A R O T Tohum temizleme, ayırma makineLeri derhal satın almanız veyahut kaparo yatırmanız menfaatiniz icabıdır. O R H A N K AZ AN Ç H A N Galata, Tünel Caddesi 74 Telaraf: Kazançhan Ist^nbul SÜMERBANK Ahm ve Satım Müessesesi A N T R AK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nden Şirketimiz hissedarlar umumi heyeti âdi toplantısı 25.31960 cuma günü saat 16.00 da îstanbulda Sirkeci, Nöbethane caddesi No. 8 1 da bulunan şirket Merkezinde yapılacaktır. Bu top0 lantida aşağıdaki gündemde yazılı hususlar müzakere edilecektir. Şirket hissedarlarımn hâmil oldukları hisseleri mübeyyin vesaikin toplantı günunden bir hafta evvel Şirket Merkezine tevdi ed»r?k giriş kartı almalan rica olunur. Müd.irler ve murakıp raporlan ile 1959 yılı bilânço ve kârü zarar hesaplarının yukarıda adresi yazılı Şirket Merkezinde top lantıya takaddüm eden 15 gün evvelden itibaren sayın hissedariarımızm tetkikine ve toplantı tarihinden itibaren bir sene •nüddetle de emirlerine âmade bulundurulacağı ilân olunur. MCDÜRLER G Ü N D EM : . 1959 yılı muamelât ve hesabatına ait Müdürler ve Murakıp raporları ile bilânço ve kârü zarar hesabının tetkiki ve bu hususta karar ittihazı, 2 MiHürler ile murakıbın ibrası. 3 Müddetleri biten Müdürlerin yerine yeniden seçiro ve tâyin yapılması, 4 1960 yılı için murakıp seçimi ve ücretinin tâyini. (8338) KALAY ALINACAK Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz ihtiyacı için 4,5 ton % 99,75 safiyette külçe ve 500 kc. yine aynı safiyette çubuk kalay alınacaktır. 2 Buna ait şartname Kurumumuz Ahm Müdürlüğünden .e İstanbulda Bankalar Cd. Ko. 77 de İstanbul Şubemizden temin eriilebilir. tstiyenlere posta ile adreslerıne gönderilir. 3 Isteklilerin teklif mektuplarını kapalı bir zarf içinde •2 suhat 1960 pazartesi günü saat 15 de Kurumumuz Ahm Mü; dürlüğünde bulundurulacaktır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 4 Kurumumuz işbu malzemeyi kısmen veya tamamen alıp almamakta veya dilediğinden almakta tamamen serbesttir. (7183)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog