Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

19 Şubat 1960 CUMHURİYET BL5j Tahkikat önergeleri işı p&rtisini karşuına aldığını, gittiği 16.50 de başlandı. Bu sırada salonda h«r yerd» bb'yl» hareket ettiğini D. P. den 103 miîletvekili, C. H. P. löyledi r c dedi ki: «Ben bu genci den 5Î miîletvekili mevcuttu. Gökurtarmak için elimden geleni yap rüşmeler devam ettikçe bu miktar tım. Bu kaymakamları yetiştiren da azaldı. Nitekim saat 18 de içemüessesede vazife gören arkadaş ride D. P. den 88. C. H. P. den 22 kalmıstı. iarın, bunların vatandaslar arası miîletvekili Namık Gedik ve tstanbol'daki na gireceğini düşünmesi lSıımdır. istimlikler Allah onu size mübarek etsin. tlk sözü İçişleri Bakanı Namık tdare bu dertten kurtulmustur.» Gedik aldı. Bakan tstanbul'un güFeyzioglunan ikinei konuşması ettikten sonra. Feyzioğlu, Genel Müdürün Kom zelliklerini tasvir binaya gönderdiği yazıda, Bakanın artan nüfusun eski ölçüler içinde edilemiyeceğini, bu semüteahhitlerle mukavele yapılma mütalea ve modern ölçülerle sı isteğinin emir telâkki edildigi beple yeni 19401950 ara»eklindeki ifadesinin Erkmen ta imara başlandiğını. 300 bin îira imar rafından yalan olduğunun söyle sında 21 milyon kaydedildiğini, halbuH nildiğini belirterek, bunun dahi ! masrafı 950 den bu vana imar icin yapılan bir tahkikat açılması için kâfi semasrafın milyarı bulduSunu, istim bep teşkil eylediğini kaydetti. ılâk konusunda hiç idari dâva Erkmenin öçöncü konnşması | açılmadığını. istimlâk muamelel v Ticaret Bakanı Feyzioğlundan riiin tamamen kanuna uygun olasonra yeniden söz aldı ve önce irak yapıldığını, imara baslandıfii fade ettiği hususları tekrarladı. 1956 yılındar bu yana tstsnbul'da Karar 6327 adet gayrımenkul istimlâk Hasan Tez (C.H.P.) ve Necmettin edildiğini. bu miktara 413 milyon Onderin (D.P.) konuşmalarmdan 514 bin 815 lira bedel tahakkuk etsonra yeterlik ör.ergeleri oya ko tirildigini ve ha'.en istimlâk edilen narak kabul edildi. Arkasmdan 4fi89 gaynmenkul karşılığı 327 milda tahkikat açılmasına mahal ol yon 539 bin 750 liranın tediye edilmadığına karar verildi. miş bu lurd'î Jun'], ^övledi. D.P. Gençlik Bürosn hakkındaki C. H. T. lilerin fikri Bnerçe C. H. P. den Atalay Akan, bu Ankara. 18 (CumhuriyetTeleks) tahkikat önereesıyle hiç kimsenin Saat 16.00 da gündemin onuncu mesul tutulmadıjtını, ancak ortada sırasında bu'.unan ve .Suphi Bay knnunsuz muameleler bulunduSııkam ile arkadaşlarının D P. Genç nu. 1950 de bin. 1958 de 1207 v? 1959 lik Bürosu tarafından talebe ve un 22 eününde 36 istimlâk dâvasıgençlik teşekküllerine müdaha!e nm açıldıgını yıkılmadan sonra isedildigi» iddiasiyle Meclis tahki timlâk yapıldığını. Bakanın hilâfı katı istenen önergenin müzakere hakikat beyanda bulunduSunu. issine sıra şeldi. timlâk bedeli verine bono vermenin de kanunsuz bir hareket olduD.P. lilerin verdikleri bir ğunu. tstanbul Belediyesinin 1959 baska önerfre Ticaret Bakanı iıahat veriyor Başkan tlhan Sipahıoğlu, tahki hütçesiide istimlâk için 50 milyon Bir suiistimal konusu oldugu t . „ . lira tahsisat eösterdiğini. halbuki iddia edilen bu mesele hakkında i ^ a t °nerge«ini okuduktan ) ilk konuşmayı Ticaret Bakanı Erk Riyasete sunulan ikinei bir öner bu V milvonun Meclisten çıkmadıfını. söyledi ve «Evvelâ delik men yaptı. Erkmen'in izahatına eeyi de eenel kurula okudu. Altı desik ediyorsunuz. sonra eriavive eöre, Et ve Balık Kurumunun bu D.P. miîletvekili tarafından veriçalışıvorsunuz» dedi. EÜne kadar canlı hayvan müba len bu önergede Meclis tahkikatı Dev'.et Bakanı ve Başbakan Yaryaası konusunda müteahhitlerle talebinin görüsülmesine mahal olyaptığı mukavelelerin malî porte madığma karar veri'mesi istenivor dımcısı Medeni Berk. imarın tssi 180 milyon lira tutarındaydı. Bu du. 1leri sörülen aerekçeve göre, tanhul'dpn başlamasının srbepleri cldugunu. ele eüne karsı »österilenun 70 milyon lirası avans olarak önerge ile istihdaf edilen herhancek tarihî bir hüviyeti bulunduğumüteahhitlere ödenmis, bu meb «ı bir madde veya mesul bir şanu sövledi ve rakamlsra müstenit lâğın 62 milyonluk kısmı karşılan hıs mevcut değildi Baskan bu iizahat verdi Mütaakıben tekrar kinci önerge üzer'Me milletvekilmış. müteahhitlerin elinde sadece söz alan tcişleri Bakanı Namık G>Ü7erine 8 milyonluk kısmı kalmıştı. 180 lerine söz verdi. Bunun dik'in kısa konuşmasından sonra, milyon liralık bir muamele içinde Suphi Bavkam kürsüve geldi Tah Bavındırlık Bakanı Tevfik t!=ri bu meblâğın nispeti yüzde 4.4. tü.. k i k a t önergesinin mııtlak görüsül.„ ,... , .. . söz aldı. tîpri kısa konusmasında, Bakan bundan sonra hâdisenin ">«'n'n gerekti»ini. Türkiyede bir on yılda vol inşası icin yapılan izahına geçti. Verdigi bilgiye gö| ç o k eençlik te.şkilâtı bulundııeıı istimlâklerde 200 milyon lira ödenre. Kurum, canlı havvan müteah[ n u bazılsrının resmi vardımlar. di»ini. C. H. P devrinde ise bu mahrum edild'ğir.i. bıınlara nıiktar.n sariece 500 bin lira olduhitleriyle bir bağlantıya girmeden dan önce, mahalli idare makamları va «gidiniz D.P. gençlik bürosundan ğ'inu söyledi. sıtasiyle, bu müteahhitlerin du vize ahnız geliniz» dendigini. söv D. P. den Süleyman Kuranel'in rıımlarını tetkik ettiriyor, müsait ledi. Bu sözler D.P. liler tarafın de bir konuşma yapmasını takidan çiddetli itirazlarla karşılandı *>en. verilen yeterlik bulduğu çahıslarla mukavele akönergeleri (»diyordu. Bakan, D.P. llce Baş Baykam, bagıra bağıra konuşuyor. oya kondu ve kabul edildi. Arkaknnı Hayri Asil ve bes arkadaşı fakat sesi işitilmiyordıı Bu esia sindan da iftimlSkler konusunda i e de aynı incelemeden sonra mu da hoparlör de kesilince Baykam bir Meclis tahkikatı acılmasını isBuna tiyen önrge reddedildi ve böyk?.velenin imzalandığını söyledi. ın sesi hiç isitilmez oldu. Bu şah'.sların Kuruma başvurma ragmen. hatip, gürültüler arasında lece tahkikat açılmasına lüzum larmdan sonra bir memurun Ko konuşmasına devam etti. Bir müd olmadıgına karar verilmiş oldu. H ?akhya gönderildiŞi li, gerekli tet det sonra hoparlör yine açıldı. | p p tarafmdan verilen on kiklerin yapıldığını, memurun bunlar hakkmda verdigi raporun da müsbet olduğunu. ancak muamele bu safhada iken Kozaklı Kaymakamımn yazıh müracaatla, tanzim edilen bazı belgelerin sahte oldugunu bildirdiğini. bunun üzerine muamelenin durduruldu^unu. bilâhare gerekli tetkikten sonra. bu şahıslarla mukavele aktedildiğini bildirdi. Turhan Feyzioğlu kürsüde Bakandan sonra ikinei konuşmai vı önerge sahıplerinden Turhan Feyzioğlu yaptı. Feyzioğlu. hiç bir şekılde Hayrettin Erkmen'in bu muamele dolayısiyle bir menfaat temin ettiği iddiasında olmadıklaGfirültüler Ancak itiraz ve gürültüler lyiee siddetlenmisti. D.P liler Baykam'ı kürsüden indirmek istiyorlardı. D P . den Nusret Kirişç^oğlu: «GenoJiği tahrif etmek istiyorsunuz » d.iye bağırıyordu. Yine D. P. den Nail Geveci de Baykam'a n hitaben: «Kız talebe yurtlanna giren sen değil misin?» dedi. Salonda C.H.P. lilerle D.P. liler birbirlerine uzaktan sataşmaya ve I bir tahkikat önergesinin jförüsül mesi hitti. Bvınlardan onu red. biri kabul edilmiş oldu. Bu akjamki toplantıya saat 19.50 de son verild: Baştaratı 1 inei sahifede ticesi her ne kadar müzakereye başlanabilmesi için gerekli çoğunluk sağlandı iıe de milletvekillerinin bir kısmı ancak öğle üzeri Meclise geldiler. Başbakan Menderes, daha önceki tahkikat önergelerinin müzakeresinde olduğu gibi, bugün de Genel Kurul lalonuna girmedi. Müzakerelere başlanıyor tlk önerge Sivas C.H.P. miîletvekili Profesör Turhan Feyzioğlu ve beş arkadası tarafından verilmişti. Bu önerge üzerindeki müzakerelere 11.15 de başlandı ve saat 16.00 da. 4 sa'at 45 dakika süren Körüşmelerden sonra, Meclis tahkikatı açılmasına lüzum olmadığı kararı verildi. Feyzioğlu ve arkadaşlannın bu önergesi, Et ve Balık Kurumunun canlı hayvan mübayaasında bazı yolsuzluklar olriuşu iddiasını muhtevi idi ve sariece bu mübayaalar hakkmda bir Meclis tahkikatı isteniyordu. tddiava nazaran, Kozaklı D.P. î'.ce Başkanı Hayri Asil ve beş arkadaşı, Et ve Balık Kurumundan. bilâhare bu müesseseye satacaklan kasaplık hayvanlar için avans istemişler, bu muamelenin hazırlık safhasında Kozaklı Kaymakamı Mehmet Toprak. bu işle ilgili bazı vesikaların sahte olduğu iddiasiyle gerekli yerlere ihbarda bulunmuş, ancak politik sebeplerle bu ihbar nazarı dikkate alınmtyarak. bahis konusu şahısla Kurum arasında bir mukavele imzalanmıştı. önergede, bu yüzden Ku rumun büyük zarara uğradığı ilerı sürülüyordu. Terbiyeciler Son günlerde, guç içliyen çocukların artması ve iyi ailelere mensup çocuklarm kurduklan çetelerle hırsızlık yapmaları, cemiyetimizi düşündüren bir mesele halini almaktadır. Bu mevzuda ilgililer arasında bir anket yaparak bu problemin anahtarını araştırdık Aldığımız cevaplar aşağıdadır: tstanbul Valisi Ethem Yetkiner. « Bazı mektep talebeleri tarafından son günlerde işlenmiş olan hırsızlık hâdisesi ender rastlanan vakalardan olmakîa beraber üzerinde durulmaya değer bir meseledir. Hayatta suç işlemeden dürüst ve namuslu olarak yaşıyabilmek mev jnunda hiç şüphe yok ki ailenin cemiyetin. mektep ve meslek terbiyesinin ayrı ayrı ehemmiyeti ve rolü vardır. Bu bedbaht çocuklar üzerinde hangi içtimai âmilin. müessir olduğunu bir anda anlamak ve tesbit etmek mümkün değildir. Ama bunlan ıslâh yoluna gitmek. bunların düştükleri yüz kızartıtı halin, diğerlerine de sirayetini önlemek yine aileye, cemivete ve terbive müesseselerine düsen bir vazifedir Hükümet bu mevzuda kimsesiz çocuklar için yurtlar açmaktan. mekteplerdeki terbiye ve disiplin metodlanna. filimlerin ve ahlâka avkırı sair neşriyatm murakabp ve kontroluna kadar. çesitli tedbirler almıstır Ben şahsan. bu konuda matbuatımıza da mühim vazifeler terettüp ettiğine kaniim. Gençlere. ahlâk kaidelerine. mektederdeki disipün hükümlerine. aile. cemivet ve devlet nizam'arına. hulâsa bir cemivetin temelini teşkil eden nizam fikrine daima hürmetkâr ve mtıtavaatkâr olmalarını telkin edecek tarzda neşriyatm da bu mev zuda müh'm "p'irleri olacaktır. Dün sabah Küçükpazarda ÖMÖR PAVİYON RESTORANINOA Otusaltı yaşında Ali Adıyaman ğı kanaatine varmıştır. İkinei gör adında Pötürgelı bir hamal, dün gü şahidi olan ve kaatil Ramazan sabah, saat 07.15 sıralarında, kü Belli'nin kaymbiraderi bulunan çükpazar Mustafapaşa yokuşunda, Derviş Adıyaman ifadesinin dekendi memleketlisi olan üç kişi ta vamında şunları föylemiştir: rafından pusuya düşürülerek ta• Akrabamızdan bir kadını mu banca ve bıçakla öldürülmüştür. ayene için hastahaneye götürecek Ali Adıyamana 7.65 çapında. tik. Daha önce de başka bir kadımuhteme'.en Brownig marka bir nın evine uğrayıp onu almamız tabanca ile beş el ateş eden 27 ya icabediyordu. Bu kadmın evini ise şındaki Ramazan Belli kaçmış, Ali maktül Ali biliyordu. Bu bakımAdıyamanı bıçak ve tornavida iie dan işine giderken sabahleyin biyarahyan Mustafa Belli ve Hacı ze uğradı Mustafapaşa yokuşunDalkılıç ise yakalanmışlardır. dan aşağı iniyorduk. Ali, birden Polise müracaat eden Mustafa üç kişinin hücumuna uğradı Eniş paşa yokuşu sâkinlerinin ifadele tem Ramazan. ilk önce tabanca ile rinden kaatillerden her üçünün ateş etti sonra dığerlerı Alinin de evvelki gün, hâdise yerinde. bu üzerine atlayıp kendisini bıçakla i «pusu» ile ilgili bir prova yapttk dılar.» | ları anlaşılmıştır. Yapılan soruşturma sonunda Pö Kitekim Beyzade Beyhan ve Der türgenin Nohutlu köyünde. kaatil viş Adıyaman adlarındaki görgü Ramazan Belli'nin kardeşi Mustaşahitleri Ali Adıyamanm gerçek fa Be'.li'nin, 1955 yılında. maktül ten bir pusuya düşüruldüğünü Ali Adıyamanıp karısı Hatunu ka söylemişlerdir. çırdığı ve bu şahsın 1959 yılında Bunlardan Beyzade Beyhan: maktulün kardeşi Hasan Adıya« Tabanca sesi üzerine kendimi man tarafından öldürüldüğü ve yere attım. üurşunlar üzerirriden dünkü cinayetin de bu kan dâva vızlayıp geçiyordu.» demiştir. sının'bir devamı olduğu aniaşılAncak bu şahsın ifadesi polisçe mıştır. pek muteber sayılmamıştır. ÇünMaktül Ali Adıyaman gibi Sirkü diğer görgü şahidi olan Der keci arabatı vapur iskelesinde vis Adıyaman: « Üç kişi Ali'nin hamal olarak çalısan kaatil Raüzerine hücum ettiği zaman Ali. mazan Belli'nin aranılmasma deBeyzade Beyhana hitap ederek: vam eriılmektedir. * Beyza! Bunlar beni öldüreBu şansm SJÇ ortakları olan Hacek, kurtar » diye bağırdı.» demiş cı Dalkılıç ile Mustafa Belli ise tir. Polis bu ifadeden. kaatillerin isnat edilen suçu inkâr etmiş toryakını olan Beyzade Beyhanın hâ navida ile bıçağı nereye «.akladıkdise yerinde tesadüfen bulunmadı larını dün gece geç vakte Kadar söylememişlerdir Her cumartesi ve pazar (Matine Suare) Dönüş için otobüsümüz vardır. Salonumuz toplantı. çay, dügün ve balolara tahsis edilebilir. Tel: 71 68 18 YEMEKLİ ve YEMEKSİZ DANS Secretaries and Stenographers. Several positions open for English^speaking male or female secretaries or stenographers typists. Please either forward «Resume» to Box 443 or apply in person to: Caltex Refining and Trading Co. Selime Hatun Camii Sok. Heza Apt. 44/7 Ayaspaşa (Park Otel arkası) î between 14.00 & 16.00 hours. BÜTÜN ECZACI KALFALAKIN ve KALFA YARDTMCII.ARININ NAZARI DİKKATİNE 15/3/1960 tarihine kaoar açık adreslerini aşağıdaki adrese bildirmeler' menfaatleri icabı rica olunur. NOT: Yardımcıların en az beş sene çalışmış olmaları şarttır. P.K. 1097 İstanbul. : * ," î t Sinop ve Kazalanm | Kalkındırma Cemiyeti Umumi Merkezinden: Cemiyetımiz yaranna bu akşam HİLTON salonlarınd* yapılmas; kararlaştırılan «SİNOPLILAR GECF.SU nin 1 nisan 1960 cuma günü akşamma tehır edilmiş bulunduğunu arzederiz Tertip Heyeti J Butön eğn/ara karşt DEPHAN bafırmağa başladılar. Bu hal daha çok karışık bir durum arzedince, tdare Amiri Ekrem Anıt telâşlandı. Dünkü gibi bir kavgaya mâni ' Baştarafı 1 inci sahifede olmak için gayret sarfetmeye baştemyiz lâyihalarının tanzimi imladı. Durmadan sıradan sıraya koancak bu hâdisede Bakanın ş u v o r , kızanları teskine çahşıvor kânı verMmeden 18.11960 tarihinde gönderilrr.iş ve Başsavcılıkça vazifesini suiistimal ettiui kanaa i ( j u da binlerce sahjfelik dosya, emsâtinde bulunduklarını ifadeyle söze Ahlit ve armut megelesi başladı. Feyzioğlu, Hayri Asil ve line rastlanmıvan1 bir süratle bir Baykam'dan sonra D.P. milletve arkadaşlarının tahrirat kâtibinden hafta içinde tetkik edilerek Temkili Hüseyin Ortakçıoğlu kürsüve aldıkları Besici belgesinin ve bu yiz Birinci Ceza Dairesine sevk eI konudaki d.ger vesikaların sahte « ^ ' J ^ k i k a t önergesinin aley edilmiştir. Dâvayı takîp eden avu n l n d e bu olduğunu iierı sürdükten sonra Kay »undu. Ortakçıoğluya kar katlarm mezkur ceza dairesine mii makam Mehmet Toprak'ın kombi sı Suphi Baykam yerinden müda racaatlarında bu dosya ile aynı ta naya muracaatla durumdan bu ma hale edince, hatip: «ahlat gibi bo rihte daireye gelen dosvalar için kaını haberdar ettiğini, ancak beş ğazıma durmağa ça'.ısma, armut normal olarak ağustos 1960 son'agün sonra Nığde D.P. miîletvekili gibi beni din!e. hiç olmazsa» dedi. rına mürafaa günü tâyin edildiği Hasan Hayati Ülkün'ün kombinaya Bu sözler C.H.P. lilerin itirazı. sıve fakat Bölükbaşıya ait dosya yazdığı bir mektupla müteahhitle ra kapaklarını vurması ve fyuhh» için gün tâyin edilmedigi, dosyarin D.P. li olduklannı, Kaymaka nidalariylç karş:landı. Başkan, ha nın elde tutjlduğu ve sıraya tânım ise muhalif hareketleriyle ta tibi tavzihe dâvet etti. Bunun übi olmadan yakın bir günde murar.ındığını bildirdiğini, bu mektupzerine Ortakçıoğlu: cAhlat haka'nn iki gün sonra Kaymakamm ret defiildir. Bir yemiştir. ArmuÖnergede daha sonra bu i Bingöl'e nakledüdığini bildirdi. da muamelenin ve gösterilen isticaKombinanın Ülkün'ün mektubu ülunuz, demek istedim. Eşer hakazorine meseleden Kurumu haberlin. yakmda yapılacağı söylenen dar ettiğini, Ticaret Bakanının da ret kabul ediliyorsa, armudu ge seçimlerle üsisi bulunduğu saviKurum Genel Müdürünü çağırarak ri alırım» dedi. alarının dolaşmakta olduğıı ifade C.H P. den Mehmet Hazer, devHayri Asil ve arkadaşlariyle hiç edilmekte ve şöyle denilmektelet kesesinden yardım alan eemibir taahhüt almmaksızın ve istisyetlerin daima murakabe edilebir.ai olarak mukavele aktini emret«Temyiz Mahkememizin değişmi t'Şini, Genel Müdürün bunu yazı leceğini söyledi. Mütaakıben Mayen tatbikatına göre gelen dosyai'e Kombinaya bildirdiğini ve Ba liye Bakanı Hasan Polatkan kürlar için geliş sırasma göre murabu emrini böylece ileride süye geldi ve: «Ne Demokrat Parfaa günü tâyin edildiği ve Birinci mesuliyetten kurtulmak makTsadıy tiye, ne gençlik koluna ve ne de Ceza Dairesinde her hafta yalnız le tpsril ettiğini söyledi. gençlik bürosuna bütçeden bir tek cuma şünleri murafaa yapıldığı deFeyzioğîu daha sonra bu gibi mu kuruş dahi verilmemektedirs halde Osman Bölükbaşıya ait dosdi. amelelerde müteselsil kefalet usuyanın istisnai bir muameleye tâbi Gürültüler artıyor lünün bırakılması ve yerin» müte tutularak hususi bir güne konmak Kendisine sataşma oîduğu iddia ve süratle karara bağlamak istenahhitlerden banka teminat mektuba istenmesı şeklindeki Meclis Sa siyle söz alan Antalya miîletveki mesir.in sebebi nedir?» ak yıştay Komisyonu kararını okudu. li Sadık Erdem: «Anamızın ; Bu karara rağmen, Hayri Asil ve sütü gibi helâl paramızla eençliarkadaşlarından banka teminat mektubu ister.mediğini ve bu yüzdevricde rien mukavelenin verine getirüme ta olan Erdem, C.H.P. mesi neticesi olarak kurumun 150 gençlerin tabutluklarda çürüdüğü bin lira zt>rara mâruz kaldığını be nü löyleyince, C.H.P. sıralarından şiddetli bir gürültü başgösterdi. yan eyledi. Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) Hâdise bir anda büyüdü. sıra ka 1960 yıh Bütçe Kanunu tasarısı Feyzioglu son olarak şunu söypakları vuruluyor ve Erdem'in ko üzerinde müzakerelere yarm öğlelcrii: «Hayrettin Erkmen'in bu me nuşmasına mâni olunuyordu. D.P. den sonra saat 15 ten itibaren B.M. seleden alnı açık olarak çıkmasılilerle C.H.P. liler arasında bir M. Genel Kurulunda başlanacakn: ben de en az sizin kadar temen kavga başgöstermişti. Bazı millet tır. nı ederim. Ama bu tahkikat açıl vekilleri sıralarm üzerine çıkmışYarm Maiiye Bakanı Hasan Poma=ıyle olur. Hâdiseyi örtmekle ol lar, bağırmalar ve hakaretler kar latkan bütçeyi genel bir konuşma m a z.» şıhklı yapılıyordu. İdare âmirleri ile Meclise takdim edecek, arkaFeyzioğlu konnşurken zaman za kavgaya mâni olmaya çalışıyorlar smdan C.H.P. Grupu sözcüsü bütçe man ufak çapta gürültüler oldu dı. Bir ara D.P den Kemal Serdar nin tümü üzerinde tenkidlerini yave bu arada C.H.P. den Avni Do oğln cesetinı tutmalarına rağmen, pacaktır. Mütaakıp günlerde Baâan iki. D.P. den Hasan Hayati C.H.P. sıralanna doğru atıldı, fa kanhklar bütçeleri ve katma bütÜlkun bir ihtar aldılar. kat Adana miîletvekili Muslihit çelerle Cumhurbaşkanlığı ve Mectin Yılmaz Mete ile karsılaştı. Ve lis bütçesi görüşülecektir. Erkmenin ikinei konuşması kavgasından ibaret ! D ö r t Sünden beri Meclis'te tahYenıden kürsüve gelen Ticaret hâdise ağu kaldı. Bu arada iti.şmeler de oldu. kikat önergelerinin müzakere edil Bskanı, Hayri Asil ve arkadaşları ile mukavele imzalanması husu Yumruk atılmadı. Fazla âsabileşen mesi, gerek muhalefet, gerek iktis'inda kendisinin emir vermediği ler arasında Hüseyin Bayrı, Ya dar grupu mensuplarının sinirlerinı söyledi ve Genel Müdürün Kom sar Gümüşel. Enver Kaya. Nuri ni tamamen germiş ve bu gruplahâdise ra gergin bir hava hâkim olmuşbinaya gönderdiği yazıdaki ifade Tohay da vardı. Nihayet tur. Bu hava içinde başhyacak p.in yalan olduğunu söyledi. Ba kapandı. hayli Konuşmalar bitince «müzakere bütçe müzakerelerinin de kan bu ikinei konuşmasında, bisert olacağı zannedilmektedir. rincisinde olduğu gibi. istisnai bir ye mahal olmadığına dair «altı D. Müzakereler on gün kadar süremuamele yapılmadığını. Hasan Ha P. milletvekilinin verdiği önerge yati Ülkünün mektubunun bir oya kondu ve D.P. çoğunluğu ile cek ve mütaakıben Meclis bir süre için tatile girecektir. referans mektubu mahiyeti arzet kabul edildi. Bu suretle tahkikat tigini ve olağan işlerden bulundu önergesi üzerinde herhangi bir,gögunu. Bakanlıkça eeıekli yollara, rüşme yapılamariı. avansın tahsiii için başvurulduSu 3.1 kaçak inşaat yıktırılacak Son önerje feklindeki ifadelerini tekrarladı. Ankara 18 (CumhuriyetTeleks) Belediye Encümeni, dün Reis Mu B. M. M. nde eörüşülen son tah avin'erinden Fahri Cen'«]itı riyase Nâmık Gedik kürsüde kikat önergesi Malatya mülftve tınde yaptığı toplantıda, şehrin Erkmenden sonra Içişleri Baka.jtjij v , „)!, a r |{ a rtasına aıtti Ko muhtelif şemtlcrinde kaçak ve ruh nı Nâmık Gedik föz aldı. Sadece n u iMimlâk yolsuziukian idi ve sata aykırı inja olunduğu tesbit eKaymakam Mfhmet Toprak'ın nak ', Bashakana müteveccih bulunu dilen 33 yapının yıktmlmasına ve linden bahsctti ve bu şahsın birjyordu. vazifesini kötüve kullanan iki fen muhalif partiyi ilzam edip, iktidaı Son önergenin müzakeresine saat adamının cezalandırılmasına ka Bölükbaşmın mahkumiyeti üe ilgili bir soru önergesi Y. nın özel bir «Viscount» uçağı Bastar»'ı ı ı » f | «ahı'ertf ile Karaçi'ye müteveccihen Ankagın çıkarmıştır. Bu sırada şoför ra'dan hareket edecektir. KendisiÜniversite Pedaeoji Enstitüsü Yusuf ile Zihni Divarbakırlı parprofesörlprinden Pr. Refia Şe ne, bellibaşlı zevat olarak Dışisle çalanarak ve kısmen de yanmak Tİ Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile min suretiyle ölmüşlerdir. Mimar Or« Avrupada bu bir hastahk ha Genel Sekreteri Meüh Esenbel ve han Akverdinin iki bacağı birden Ankara Üniversitesi Rektörü Suud lindedir. Refahın temin edildiîi kırılmıs. Suat Kumbaracı ise kaKemal Yetkin refakat edecektir. memleketlerrie deienere bir halzayı hafif atlatmjştır. Cesetler O>Bayar. bir gece Karaçi'de kaldık maniyeye nakledilmi?. Orhan Akde görülmpMedir. Cocuk ailede ve cemiyette her seyin temin edil tan sonra yapılacak atçılık gösteri verdi şehrimiz Önal Hastahanesindiğini eörerek normal olmıyan lerinde hazır bulunmak üzere La de tedavi aitma alınmıştır. Marsan şeylere tevessül etmektedir. Ame hor'a geçecektir tran Şahı da, tm diz makinistinin hâdisede kabahatrika ve tsvec eibi zengin memle paratoriçe Ferah ile birlikte atçı li olmadığı anlaşılmıştır. lık gösterilerini takip edecektir. ketlerde görülen bu halin bir çok Bayar, 4 gün kalacagı Lahor'da, sebepleri olabilir Bizdp isp «adeyeni refikası ile ilk defa yurt dıce bir özentidir. Bunda da filimlesına çıkacak Iran Şahı ve Pakisrin ve kitspiarın tesiri vardır Cetan Cumhurbaskanı Evüp Han ile miyetin yarattıSı bir davrams degörüşmeler yapacaktır. ğildir. Bir anomalidir. Avdetinden önce Karaçi'de bir Okullanmızda sadece öŞretimle gün daha kalacak olan Bayar, 26 meîgul o'unuyor ESitimle de meş şubatta yurda dönmüs olacaktır. Iful olma rarureti vardır. ÖŞretmen valnız bilei vermekle kalmamaİ!: öîreneinin sahsî formasyonu ile de meşgul olmalıdır. Oknlda ferdi olarak mes»ul olmakla çocukların bu takütçi hareketlerine mâni olunabilir. Bundan başka çocuk ve gerçler Baştarafı 1 inci sahifede için okul dışı faaliveti tanzim etfa etmis ve mektubunu Ticarei mek mecburive*i vardır.» Bakanhçına göndermiştir. Maarif Müdürii Adnan Tolun: Dün gece saat 23 sıralırmda is• Bu hâdise Avrupadakilerin tifa eden Dülge, 1950 yılından beri özentisi mahivetindedir. Bankanın Genel Müdüru idi. Bu gibi hâdise'er umumiyetle Istifa mektubu şöyledır : mektep saatleri dışında olmskta«Ticaret Bakanhğı vüksek madır. Ailenin bu bos saatlerde co kamına eukları takİD etmesi lSzırr.dır. PoB.M.M. nin 17.2.19C0 tarihli toplisiye roman neşriyatı ve ailenin lantısında Zıraat Bankasının yapçoeuğu ile lâvıkiyle meşgul olma tığı bir kredi muamelesınde suiisması da buna sebep olarak göste timal olduğu iddiasiyle açılmasına rilebilir » karar verilen Meclis tahkikatınır Bayar yarm KaraçiVe gidiyor Osmaniyede bir jip, trenle çarpıştı BasUrafı 1 inci »ahifecle DERHAN Hollanda Malı BEYNELMILEL F R A N K F U R T 1960 İlkbahar Fuarı 6 ılâ 10. Mart tarihine kadar açık bulunacaktır. Alman ya ile her sahadaki ıthalât ve ıhracat ticaretinizin genişle mesi için FUARA siz de iştirak ediniz. Her türlü kolaylık gösterilmektedir. Matbuat temsilcilerine ait kartların bedelsiz olarak mümessillerimizden ahnması mercudur. İzahat için PARASIZ.... 4 uncü Kotadan 37.02 10/ 37.02 20/37.03 11/90.07 ,0 Gümrük ve istatistik pozisyonlarına giren: Boş sinema filmi, fotoğraf filmi. hassas fotoğraf kâğıdı, fotoğraf m«kinelerinin ithaline parasır iştirak etmek istiyen herhangi bir tstanbul İTHALATÇISINI.V : 8 1 Lisans talebinin 'ol0 banka teminatı, 2 Bildiri mektubu neticesinde akreditif bedelinin tamamı bizce temin ediierek yeni tenzil edilmiş fiyatlarla en kısa zamanda diledikleri mallar teslim edilecektir. Kendilerinden hiç bir para talep edilmiyecek İTHALÂTÇILAR bu müstesna şartları hergün 10,30 12,30 14.30 17 aralarında bizzat müracaatla öğrenebilirler. Bu ilân neşrinden Cuma 25 Şubat 1960 öğlenine kadar muteberdir. Meclisin tahkikat kararından sonra BUFFALO Frankfurt Messeamt \ Friedrich Ebert AnlaJ ge 57 Postfach 7726 Turkıye fahri mümessili Tarhan: selâmetle >ürütülebilmesi bakı mından, vazifemden istifa etmeyi « Bu hâdiseyi gpnçlerin ma zaruri görmekteyim. cera arzuları olarak kabul etmitstifamın kabulünü. bu vesile ile yorum. Bu, yolunu sapıtmıs bir kıymetli hükümetimin ve değerii kaç dflikanlınm hareketidir. Böv partimin hizmetinde olduğumu ve lelerinin mevcut olduğu bir genç Sayın Başbakanımıı Adnan Men lik kabul edemeyiz. Bunu. ana ve deres'in emrinde her zaman hizbabaların çocuklarınm hayatlarmı mete âmade olduğumu arzeder kontrol etmemelerinin bir netice şimdiye kadar hakkımda ibraz busi olarak görüvoruz. Mektep saat yurulan itımat ve müzaharete telerinin dısınrlaki saatlerin deSer şekkürlerimin kabulünü dilerım.» lendirilmesi lâzımdır.Gatat»/arav I,iı«esi Müdürü Ali Teoman« Bü hâdiseler biraz ris cemiyetin Eenişlemesivle paralel olarak beklenmesi icabeden bir durumdur. E«.ki cemivette statik durum vardı. Cürümleri ika etmek imkânsızdı Şimdi cemivet o hale geimiştir ki: hir bakıyorsunuz keş la göz arasında bir mahalle türemistir. Bu hâdiselere eski mahallelerde daha az raslanır. Bir çocuk suçun gizli kalacağms tahmin ettikçe suçlar da artmaktadır.» Tıtrhan Koleji MüdürS MUmtaı Lâstiklerinin bütün eb'atları gelmiş ve mahallî acentalara tevzi edilmiştir. İhtiyaç sahiplerinin mahalli ;»centalarımıza müracaatleri ilân olunur. Türkiye Yeeâııe lthalâtrısı: SUHA FAZLI TAYLAN Orak Ticaret ve Sanayi evi Cumhiiriyet caddesı No. 14 f Erk. Ap. No. 11 Tel: 48 68 7C PIADEKME •• " Yıra Mırtıemi HER ECZANEOE ARAYINI2 YAKUP SOYUGENÇ Dolapcere Kuıtuhı; Dcreii Cad. No. 61 Tel: 44 53 53 Telgraf: Soygenç İstanbul DOKTOR Hamza Z. Ayberk Dahilıve Mütebassısı Şişlı, Hasad Sokak No. 36 Tei: 47 39 41 Galata, Mertebani Sokak Çıturi H a n 3 5 T e l : 4 4 4 3 4 0 Chessmann son gecesini yaşıyor Caîiforniya, 18 (T.H.A.1 Caryl Chessman son bir talepte daha bulunarak suçur.un incelenmesini istemiştir. Caîiforniya Valisinin söylediğine göre, Kış Oîimpiyat Oyunlarının açılış merasimine iştirak etmek üzere Squaw Valley'e gitmeyip makammda bekliyecektir. Caryl Chessman, tertiplediği bir basın toplantısında on iki senedenberi hapiste kalmasıtv sebebiyet veren kad:n kaçırma, soygunculuk ve ırza tecavüz suçlarını işlememiş oîdugunu sövlemiştir. Caîiforniya Valisi, Chessman'ın cezasının indirilmesini istiyen bir çok mektup, telgraf ve telefon almıstır. Cheıtman'ı kurtarmak için Las devrin.de Deve etinden zehirlenenlerin sayısı dün 66 ya yükseldi Baştarafı 1 inei sahifede hastaya ilâveten bueün de 26 kişinin hastalanması üzerine, Karaman Hükümet Tabıbi ve sağlık ekipi tekrar hâdise mahalline git miş ve gerekli ilâç ve iğne yardımı yapılmıştır. Hastalandığı için kesilen ve eti köydeki 4045 hane tarafından paylaşılan devenin zehirli bir mikrop taşıd'.ğı anlasılmıstır. Bildirildiğine göre aynı etten bir düğün dolayısiyle 250 300 kisi yemiş, fakat diğerlerine bir şey olmamıştır. Hastalatımıyanların arasında deve sahibi ve ailesi de bulunmaktadır. Taşkaleliler arasında büyük bir üzüntü yaratan hâdisenin tahkikatına devam edilmektedir. bugün 15 te 1960 yılı bütçesini müzakereye başlıyor New York, 18 (A.P.) Chessman'ın idam edilmesi aleyhindeki Fransız cereyanmın lideri olan 33 yasındaki kadın sarkıcı George Viennet. Californiya'ya gitmek üzere buraya gelmis bulunmaktadır. Viennet. Caîiforniya Vali«i Bdmund G. Brown'a şahsan müracaat edeceğini söylemiştir. Bilindiği gibi Chessman. şimdiki halde. cuma günü gaz odssında i: dam edilecektir. Vatikan şefaat istiyor Son Dakika Zorlu Paristetı döndü Pariste, Avrupa îktısadi Işbirliği toptantısma katılan Dışişleri Bakanı Fatın Rüştü Zorlu dün geCP Yeşilköy hava alanında kendisine Kıbrıs hakkmda sual soran gaze'ecilere: «Yunan Dışiş)en Bakanı Averof ile bu seyahatim boyunca müteaddit defalar görüstüm. Kıbrıs mev?uunda nikbinliâimi muhafaz.a ediyorum» demiştir. Zorlu, Paris'te bu defa ple alının me«eleler anıınHı hilhasta Amerika ve Kanada'nın Avrupa Vatikan City 18 (A.P.) L'observatoire Romano adh bir Vatikan gazetesi, cuma günü San Quentin hapishanesinin gaz odasmda idam edilecek olan Chessmann için şefaatte bulunulmasını istemektedir. Gazete, suçlunun 12 senedenberi esasen ıstırap çektiğini ve bunun bir hukukî mesele olmaktan ziyade insani bir mesele teşkil ettiğini bildirmektedir. Chessmann için merhamette bulunulması lehinde olan bir baska grup da îtalyan Demokrat Sosyalist partisidir. Parti lideri Guisseppe Saragat. Amerika Birleşik Devletler Elçisi James D. Zellerbach'a, California Vaüsine verilmek üzere bir telgraf şöndermiştir. tktisadi İşbirligine üye olarak iştirakîeri mpvzuu ile. PZ ecîismiş memleketiere yapılacak yardıml^ır üzerinde durulduğunu belırtmışt.r. ! Baksn, uçakla Ankara'ys müte i veccihen dün gece schrımizden i ayrılmıştır. '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog