Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT Resimli Roman: 34 B]R ÇİÇEKLE CTMHURÎTFP YAZ O L M A Z Yazan ve çizen: Salih ERIMEZ «CUMHURİYET in ZABITA ROMANI: 13 : gearge Simenon • çevken: Hantdi Müiettış: Anlayamıyorum, dedi. Allah Aiiah! Kend; notlarınızı verin bana... İyi ama. benim not tuttuğl»mu kım söyledi? ' Varoğlu fc \ önu, nebalit babçesinın vahşı hayvan kafeslerine «iöndü. Yat>a:ıl;k.arını gıymiş merakh insaniar, bu pencerelerın onünden geçit yapıy*fcrdı. Sonra. başında nobet bekİeMn ik: askerle. tkinci bir eğtence teskll eden Servıeres'in arabasını PeriB •ax... ' • • görmek için liman tarafına gidıliomıserın defteri, mu=.ST7.ba yorlard:. kaph, eizıldı, Uftf einsınden bir " feejedıye Başkanı, Sables Blanesaeki muhteşem villâsıncan uç defa çehk tertıbath. yaprakları çık» teiefon c11ikalısordu ^ziyarrt eden arka tıltp takıhr cınsınden bir ajan49. Hıv kıaaseyi tevkif ettınız mı? Çadı h a ı çolrtn. K r ı t Kapılarında araba duruca Şadinın geldiğini Bey. > » ysralanall Jîahide'ye gayet yn Şacli yi Reşafla diğer arkadaşları sık sık ziü CeMaigret, babacan bir tavırla • diye sordu. ve u tahil arliyan hal'ısiylf» enistepi kostular. Şadi bütün k mektup yaz^madım! KimbiUr r.e yarct ettileı ve nihayet refakatine bir pmırber kumıya başladı: vücudu tilrjyprek asahi bir güliişle. içeri girrli: p^r'fsn hîiidPdir? Lâkin beni bu halde gnrmfşivî~rilprek l.^tshanr'd^n taburcu dildi. Emiroe;y Maıgret, cevap verroek için bı!e nı kstıyrn iRleır;prn. b°lki bfrı ^ertd^n s^rar'pr. ( Çan; 1 kalc gazisi ogiunuz ) dedi. ellerini «1 Mostaguen meselesı: §a oaılînıyordu. On sekız, vıımı > akfluna pi; m:>ti. ilk defa yürümırkte torluk j i A . A >a*î«glrtıey ) diyrreTc lce»=artindeı y a l u n n m . maluıratın olmadıjım söyle . Çür.ki optü hazın bir sahne idi! Yegcnini. siyah gnzçekti. aı.ıhaya hin^rek halasımn evine gel<Hier. frzla V.orus irnaTiif delikanlı ( Cermle. Şadt inp tacirine isabet eden kurşua. şuuia gençJer kabveyi istila ettıler. d s h i jjrrünrn'k isfmivorum. hiraz tnparlaralukle* n.dlul bir haide gonjnce hıçkırıklannı sğr.bey değıl. Gazi aği'oeyî denıege vakıt n 1 wm her halde başka bırını vurmat: •Pjitırdicı gruplar. bir masi<.va doiuyım nüçime.vim..) Reşat tcVrar gelr.ıek uzTe bılmı^ti. bvı halior acı idi. içini y a k ı v r d u . J0 tuîamıj.ın )ıaı."Fi % Ss'vincımden d!?'e..s hali itidaltprim muhsıaza için sıklmıftı. Kapı bnünde bir jurLar, içecek öteberı ısmarlıyoraynldı ilt kiırşılasır.ca? < \rkasi vjtf) kurt ırmaga çalışti.. kımsenın duracağı onceden tahmın Xjp, ama içmıyorlardı. IIIII1II1IIIIIIIII llllllll IIIMIUlmmiUIIMIIIIIIHIlilllUtlllllllllllltllllllllllllllllllllfltMIII edılemıyeceği için. kaptil, asıl «4 " Aradan beş daKıka geçmeciers k'> jtiirnıek istedisi kimseye bura#t' iâvşrııalar fasüaianıyor, güıen kali'juıdevu vermiş. o da ya gelme mıyur. alaylı sozlerin yerım'bir ı.«teksızlik alıyordu. Sonra" gençlcr, XÛ$. yahut iş işten gectikten • ' [tilftjirlerini takıp ederek <,ıki|i gıtf çelraiştir. ii 1 «Küatıl, Concamcau'yu çok iyi divurlardı. târnba,lann yakılma saati gelriibiliyor. meğer kı hedefî halka ke»*= j ANKAKA ku "valmîktan ıbaret olsun. fKn*i gı zan.arKfark daha hısscdvlır ha'e IKINCI PROGŞAM gelrfi. Saaı rtort olmııştu. Hçr zt6.57 Ckınaydm ve gunun procrami^n 9 05 Victor Herberl'terı m"lodller mafı, bu saatte l'.alk gezırrtıye ae 7<*) Kuranı Kerm 7.05 Bugun rmti^ unu'tuk.ı 9..T0 Beethoven .S No. 4i * * V ^ koıv hl ^ | «Erk^n uyananların pro^ramj'j ö 00 Zeyirîi ıçkı meselesı Kıvanr. eıltrdı. çertosu. S»«anss «Öl%m ve tstihale» Höivrlcr 8.13 Metooroloji 8.S7 t) akşam or,talık ıssızlastı. heı 1a in. Cafe ae l'Amnal hemen bütün Bu^ün Profiramijı dcvdmı 9 00 10.30 Saz e'erleri 10.45 Sevilmi? >ün ışsızdır. Bu cıLele vâkıf olan rafı bir ölüm sessızliği kapladı. Afilioı melodiJeri 11 15 F. Couperi" Jkincı program 12,05 Pıyano Ue ıçeri gırmış. şışelere zenır koy d«>ta gezraeğ*" çıkanlann hev» aâiz .•Cello için konser parcalar.ı 11.3» Zh i d 1 1 K Itslyan müziği 12.30 Bersber ve Vsls Festiva! Orke=tra?l 11.43 Junı mus olabihr. Zehır şışeierden 1K1 Dirlı^i etmışti Bir çeyrek saa'i^n ratuvannria yapılmışlardır. Dr. BugünWHe, Amenkad», hiç butun organiarında bulunan nin yapısı tıpkı ınsan gıbı. soio sarkılan 13.00 Haberler 13.15 pin Jacks Trinsu 12.00 İkinci prog sıne konulmuçtur. Demek oluyur ttaha oz zaraan içınde sokaKİar boWnsht Langhamın baçkanlıbir ınsanm kendi gönlü ile rad^.osktıf mshlu'ün nesrettiîîinie plastıkten cjğerieri ve Met«oroloji 13.17 Oinah Washin*ton ıamın kaparısı. kı bılhas>sa perno içen muşteriler şaldı. Bir ayak sesi duyulchığu /.ağındaki hir ılim grupu onlakatlanamıyacağı biyomedikal Bir de Calva iîian bu. bir an evvel evıne sıeınyumusak bir tüp sistemı var. ği ıçınlar oiçulmektedır. Bbysöyîüyor 13.3t) Mermio Demircay'dan 12.27 Açılış ve program 12 30 Şar h'edef tutuluvormuş rın üzerınde genış plçüde de denemelere ıki plâstik adam Ve tüp, insan dokusunun alalece, bir kaza halınde. insan şarkılar 14.M Yurdıın iört 'Kii«e=in kılar fN'evTa' Yaicınsu . Nieâr Ulue dos ıçenier. (Şu nokta dıkkate şa mağa koşan endışeli bir yoicunuJi nemeler yapmak'tadi.r. «Remab» sessızce baş eeiyor. Bu iki adam caşı radyasyonu emebiien bir den haber 14.10 Neseli müzik rer) 13.m Hüberler 13.15 Ceşitli yandır kı dcktor. mayı İAzerindeki telâşlı a\ ak sesiydı. organlarından her birinin ne sık »ık, muhtelif derecede. rad atom çuaları incelemelerir.de zehin Emnıa dirseklerıyie masava da14.30 Aliye AJcklllç'tau türV" ı)«r n»'f kımya mahiülü ıle dolu. .TiiİTİfei 13.45 Sar*ı =r 'OT*ÎS!I noktaıar halinde guy.uken kadar radyo aktıvıte emecçğı yasyona tutulmaktadır. Her tec tesbıt edılmektedir. "Remcal»: yanmıştı. Patron mutfağı ile kalıve kullanılan iletlerin en garıbıM 45 Vic Damoie'den rnfif şar'K'l^r Ee"ef) Plâstik adamların isimleri 14.15 Cuma kon=eri 13 tam zamanında gortnüştüı.) 2 Sarı köpek meselesi Köarasında gidıp geliyor. Maıgnet 15 00 fki saat ara. rüberien sonra bir insan vücudirler. N'ükJear ışınlırın insan St.rau«s <Y?ras= uvcrtürü^. V. Wi11ia.Tr* bile var: Bırininki «Remab», ın adı, ingilızce «radyasyon dünün uu rad>'asyonlardarı ne vücudünde yaptığı etkileri anbir temi ürerire pek Cafe de l'Amiral'i biiıyor. Bir onun sızlajunalarına hâla kulak as1€.57 Pro?r«Tn 17.00 İnce«az.dan »Thornss Tf.lis'in öbürünunkı: «RemcaU. Remab, insan karşılıği çap» kelımelefHtm"t sahibi var. Ama kim"" Hayvan en mamakta ısrar ediyordu. kadarını emdıgini anUrnak için lamak ıçın kullanılmaktadırHicazkar Fa=lı 17 35 Hüseyin Gök fantarirtı 14.45 Türkii'eT sahi1:! insanın aldığı radyasyorinin ilk ve ikinci harflerinden tam bir insan boyunda yapı!lar. Dışarıdan bakınca tıpkı Ernest MıchouK aşağı indi. Saat men'der. şarkılar 18.00 Yurttan Ses Balkan ı 15.00 Pro^ram ve kapamre. ar beş yafinda £Örünüyor. nu ölçmiye yanyor. Adı ingimeydana seîmi^tır. Los Aia3 Servieres mesele^i Phare durt buçuJc sularıydı. Michouxnutı mış radyasyon sayaçına konulbirer öliiy* benziyorlar ama ler 18 31 Biae gel«nl<r 19.00 Ha 16.57 Aç;lış vc proeram 17.00 Bale ürre «radyasyon msan karşımos İiım Lâboratuvarında çah maktadır. Ayrıca bir yı£ın kükomik bir hallerı de var tlim i>er!er İ9JS Meteoroloi: 19.17 T* mıiziği 17.15 Şrkılar 'Sınü Göâü< de Brest gazeusine yazılan maka a> ağında hâlâ terlıkleri vardı. TraIığı emme» kelimelerinin i!k şan bıleınler bu ıki plâstik açiik ölçme âletleriyle de de yolunda rolleri pek önemlı. A vç ikinci harflerinden meydarttıten Mr yaprak 18.20 Slüdyo 4 ten Nur'.en Ero?k"' 17.15 Ftoberto Lora. leyı kımm gönderdıfı. yazı uzeıin şı uzamıstı. Krem rengi ipekli bt>dam üzerinde yapılsn deneme rinliğıne emilen radyasyonlar limlere bir kazada. zararlı ı;m mclciiler 19.40 Flüt restsli 'Haen no ve arfcadaslanrtdan Güney Ajr.eri <ie teikıkler yapılarak me> dana çı yun atkısı tcrden sırsıklam olmiişna gelmiç. ikincİMrin plâstıkkarılataktır.» lerin farf.ziyel€ri, tahmınlerı tu. ölçülmektedir. Mese'.â «Relara tutuianlara acple tıp yar ten bütiın organlan tamam: del. Mazart., Havbiel) 2«.O0 Kıbrıs k a Sarkılar (Afitab ortarian kalriır»ca5ına. tekniğırr Maıgret ^ülümsedi. aiandayı ar Sız burad a mısınız. Komıser? mab» ın kafasjndaki insan bc> dımı vspabilmek imkânını ha•ast: 2».15 RaSyo Gazeiesj 2OJ0 K a r a n n l 18 ?5 S?*lık B&iit'.eri Karaciğeri. bobrekleri. akciğer ikada sına lade etti: diye soıriu. kesin ve tesırli bir şekilde tatrjinin ya da iri kemiklerinin zırlıyorlar Hattâ (eza yolculuGönül Söy'er'Son sarkılar 2\M Şiir TR.35 Mü7ilt İPri, troirî'i. vesaire... Bütün 19.15 I Pekiia. küçük. dedi. Maigret'cin orada bulunduğunu bik cdilmesine imkân verece«yalancı» cıçerlcrinın boşlukla ğunds bıle. deım?': 21.30 Neşeli Türk nüzijŞi S^rkılar 'Türkân Dizerı 19.45 Viya1 bu organlarda radyo aktif bir Sonra, yeşıl camların arkasında görünce içi rahat eder gibi olmuşiu. rının emdiği ıçınlar ayrı ayn gine ınanı>oriar. Onların saye 21.S0 BLze çelealer ZZM Büyük MU pa rre'odiiert 2<l.flO Kıbri'= saatl | «Plâ?tık adarr.«lar.orta bir in mahlul var Hususi bir şekilde mütemadıyen doiaştıklan görülen Mufettışiniz? hesaplaıııyor. sinde bir gün insanları zarari; lrt Meclisinde bueiın 22.15 N'ıco d' 20.15 Ra<iyo GBBT'^CÎ ?fl.4O Avrnpa radyasyon yavıyorlar. «an boyüJidadırlar. Çeçıtli vamerakhlann golgelerine can sıkın Şehiıde bir dolaşma;. a grnatratom ışmlanndan korumak AjtuUro ve atitsci?içlar: 22.4» Deva operetlrri 21.ftO E^ref Spf^'in ha Sentetik adsmlar Y>nı Mek«RemcaİT.la yapılan inceleme zıyetler alabilecek şekılHt kıtısiyle bakarak : dim.. b.halı 21.10 Kı=a haberler S1.1S mümkun olacaktır. sîkada. Los Alamos î'mi Lâbomıldanabılivorlar. Bir tanesilerde ise bu plâstik adamın mı yarın aks^m 2vî.00 Haberler Radyo Klaf'.k Köpek? Haydi. yemege gidelım, dedi. Türk Mu«kisi K«po ıı Î3 15 Ray Anthory Orkectra'sı 24.00 Yemeğe gittiler On.ar yemek sa Sabahtanberi meydanda yok. 21.50 T rihm ^de bu hafta 22.TO fTinfniııiııııiıiınniıifiiMirifiııif MiiMinıiMiıi]iııii]iHiıtınjııiiJMinın!iıifiiıiiifi)iıııııiif ııiiiıtıiı^ııiiiniiiiıııııııııııuiJJUMifiJiJiiiiıiJiıijıiJiiJijnjJ? Yarının pıocramlsrı v« iyi peceler. Müzik 2z 15 Beledive saati 22 • i lununda. iken. £mnu bir haber ge• Döşeme tahtası kirli beyazdı. maM'j^ik 22.45 Piyano r,oloları 23.M tirdi. «oktor Michoux daha fazla saların mermeri beyazdı. mavi datSTANBUL Habcrlpr 23.15 Haftanın senforiik hastalanmış. odasma haiif bir yemarh idi. Renkli camlardan, e?ki fA. Dvorsk "Fa TTIPİ^I tn«k getirmelerinı söylemisti. 7.27 Açıli5 ve proğrim 7 30 Gün müzik kon^eri şehrin ışıklı saati görunüynrdu. GARİP, FAKAT ?,. «çnfoni») 24 00 Proçrsm ve k£ Öâleden sonra. Cafe de l'Anıi Saat beçe on kalayı gösteriyordu. aycın sçvgiii dinleyiciier 8.00 llaral'ıa buianık camlı pencereierının berler 8.15 Ş'irkılarciaa bir dcmet oan ı ? O makaleyi yay.anm kim olriuGERÇEK gu daha roeydana çıkmadı mı? Gazete masanın üstunde dııruyordu Artık, yazının şu ikikeiimesinden başka hiç bir cümlesmi okuyan kalmamıçtı. S O mılvon k«ylüyü «Tarım BırS lifiire bağlıyan Mae Tie Toung TelefonLjn zili çaldı. Emma açtı. ' Hayır... Hiç bir şey yok.. Hiç Knmünist Çınde «sosyalizasyon»' bir şey bilmiynrum... un ikinci kısmına geçmiştir. Bu kı Maigret sordu: »ırn şehırlere sittir. Yemekler ge Kimdir? nel kartinlerde yenilecek, çncuk Gene bir Paris eazetcsi. Mular. çocuk yuvelarında büyütulelıarrirler araba ile geliyorlarmış.. Gcçen haita. K'ids b^rber .laicektir. Sonra ana okuluna. oradan Daha sözünü bitirmemi^ti ki. teieme Lopez hayatından bıkar. Kerıda okula geçeceklerdir. îhtiyarlar fon bir daha çaldı. dini penceresinden atar. Tabelâsı «Saariet #vi» denılen yurtlarda ha(Arkası var) na takılı kalır. Yetişir kurtarırrtnacsklardır. Orada topluma faylar. Fafcat kapîsınm oftönrlp,"Ttıîr dalı olmıya çahşacaklardır. Yarı tulması şerefıne, kurtarîcılari.y]e hususi hayatı öldüren bir sistem kadfh tokuştururken yeriçdrn oy 1 3 4 s e 7 bashyacaktır. nıyan tabplâ haşına düşfr. Ve a'lamcağız yere can?ız serıiir. Sıs+»m koylerde bir kaç avda yerlesmifMr ama şehirlerde ıiahn • 1! a^ır yürüyebılecektir. «Bılhass*. haii Bu]'J?i ifipolojifi tafiyan kaKsı.t.' York'U. bajtanhaşa an+ıka pıtalist çevrelerde entellektüeller cıîarLa dolu bir caddede modern a «ındB» mibiJye sjtgn bir mağsza açılmjş t;r. Vitrininde şu afış gn/ aimakBununla b*Tsber çehirlerde «ie taıîjr. «Yarının ar.likalarınj alınız » «koll*ktivıza5yf>n» baflamıshr bi]*. 1957 denberi lokantalarla, çay rvliiri yan devletleştirilm'ıslerdir. Yeni bir oyuncak Amerikan snHer sey a'syıp. Vücudun üçte Bırird h=r »ey. bü*ün Muesseîe sahipleri rnudiir vaziyedöndıirmektedir. le, sade. Bu sadeiık ıçinde gunün [ ıkısı bsşka rer.k. biri başka renk. nrlerini çılgına • î tindedirler. Büyük çehirlerden aien son yenılıkleri. Yakanın arka^ Renklpr bırbirinin zıddı. Penbe U:'aktan idsre edılen plâstik bır tısında «kantin» sistemi kurulmuş ŞOLDAK 54CA: yeşıl. Büstle eteğın çizgilerı garıp dairedir bu Duvarlara tırmanmak bulunuyor. «Biylece ev işlerinden ya doğru kaçışı, ceketin kısalıfı. denecek bir yenılikte. <Sağda). ta, tavanrla dnlaçma'kta. ortalığı 1 Bir eseri bir dilden ötekj dile kollarınm genişçe başlayıp dar çeviren (iki kelime) 2 Her parti Sadelıği seven için soldaki, gös kırıp geçırmekteriir. kurtulan kadın bütun gücü ile enj b i t i ş i m o < 3 â n l r , e n son sozü. (Solbundan ne kadar çok kaydederse o * tenı. orıjinalı s«ven İÇID sağdaki. düstri çahçmalanna katılacak.»| ^a) k.ıdar fazla oy alır. Avrupada eskiM')dada her zevk için her şey var. Bir gerçek Amerikayı telsşe ver Öbüründe her şey goz alıyor den ysrımada idi şimdi ada okiu. Kanton şehrınde halkın üçte ikısi di: Amerıkahların 1959 yılında 3 Gücüne kuvvetine gtiveııdigi evlenn«J« yemek y*mekten vazboç vaJiitleri u | r u n a harcadjkları için herkepf sözünü" geçirmfğe kalgeçmi?ler4ir. Kantitılerde k ı n n kışan. seziş kudretinin yansı. 4 paranın tutarı 40 milyar dolara doyurmaktadırlar. Mukden ckolVüeudün arka taraf:. teslim olrr.a varmıştır. Mill: Savunma Bakanhali. 5 Çok hararetli (eski teriır.). lektiviza?yon»u bütüniyle ilk t«tlığı bütçesiyle bir. <i Eskiden sanklıların giydiklcri bik eden şehirdir. Belediye atölTabıi bir renk verebılmek içın, elbise parçalarmdan. nnısyyen Z'i1959 makya] modası öldu. Ya^ayelerinde çocuk bakım evlerine manlnrda insanlara da bitkilere de sın 1960. Açık, saydam tene, uçuk üst üste iki, üç boya sürerek de«it gıyecekler hazırlanmaktadır. Ernest Hemingway gazet^cilik yapılır. 7 Tersi «Sezar» m v?l ".ırenkli dudaklara, kabarık, ygvar neme yapacaksınız. dasidır. 8 Diş g.cırdat.ir.nk b=!pHastehanelerde yer bulamıyan iak saçlara Allahaısmarladık. Katarıhinrle ücret rekoru kırmıstır. * MANA DOLC BAKIŞLAR: niknlerden. onu odememek mal sahastalara «S.okak Birlikleri> 4e dın yüzüne baharla birlikte renk Makyaida g^çcn yıldan kalan bir Bir boğa güreşine ait 2.000 heli hibinin tîhliye karan ^5ır.^sıııa semelik yazısına ksrçı 30.000 rloîsr nüen kadınlarla işe yaramıyan geliyor. tek şey var: Yine grv.ler büyuk bep olahilir. almıştır. Yani kelime basıra 75 lserk«kl*rden kurulın teşkilât bak şimdi mak* KAHVE RENGÎ TEN: TenS rol oynuyor Onlara YL'KARIHAN AŞAĞIYA: frangı. »lüktadır. Mukden'i ba?ka f»hir nizde bir kahverenklilik olacak yajla yeni min^lar Ha vermpge' 1 Kötü bakışlardan p.ik'mlın^k ler de takıp etmişlerdir. Serbe?» ama açık. çok açık, çok tatlı bir çal'.şılıyor. Kirpik diplerini çerçe"I ıçin takilan. 2 Atlas Okyanusunkaltn kaHıntardan 5.000 yeni en kahve. Pembemsi, turuncumsu. al veliyen renkli çizgi şimdi hemen tiaki takım adalardnn. diirt H^lifeKara'şi ? hri belediyesi yainız J dcn biri. 3 «Küçük çaptn keFÜıris bütün göz kapaâınm ü'stün? yayı«iüstri müessesesi k'jrulmuttur. tın rengi ışıltılı bir kahverençi. kadınlara mahsus otobüsler işletresimli \eya üzerinde i?im yazıh * YEKİ DUDAK BOYALARI: | lan bir golge oldu.. Bu. bakışm Bir ksç ava kadar bütün »t>ilmiye başlamıstır PâkUtanda en mukavva parçası fırlatarı» mânâsını y'lerle msgatalar devletlejerek Geçmiş mirlaların sıra ile menek; mânâsını derinleştiriyor. Yine goz iler; aiİPİ« ırfe bile kadının çariki kelime. 4 Askcrliktejd teknil Yalmz FW)AC ve QAN1AS'ın Britanya U Avustralya e haberimn deiâlet eriecegi kelimlerrir Bir fpne senra bıitıin çehirler şe, çilek ahududu, turuncu, pen kalemi ve rnaekara var . Sarışm in(ı bırakması on yıldan eskı dedon hi !. 5 Oru gömı^k bir irin be, hattâ beyaz dudaklardan son lar gözlerinin renginde kalem kul ğildir. arasındaki butun yol boyunca Jet servısleri vanlır. helkı erıdu^tri iscileri arasına kaolacağma de'il ra artik dünyada dudak rengi kal lanıyorlar, esroerler bir ton daha Oantas'ın lıarikulâde 707 s'u(;aklanna zamimeten BOAC tılmış olacaklardır. teşki! edrhilir, madi gibi eenivorHu. 1960 bir renk açık renkte. la Iki plâstik • ı « •• ı olumden insanltırı ÂÖYÖİBÜGUNKUPROGRAM ! e r : Çin şehirlerinde hususî hayat ortadan kalkıyor 1960'm birbirine zs! Iki tipi MODA Ecelin şu garip oyununa bakın! A m • • 1 1 1 1 • 1 1 1• • 1; 1 0 1 1 1! 1960 makyajı çok değişik p Britanya ile Avustralya arasmda yol boyunca • BOACnin Comet'leri veya Qantas'ın 707s Jet uçaklarivle seyahat ediniz. nin mcşhur Comet Jet uçaklan da şimdi servise girmiştir. BOAC/Qantas müştcrek seferlerinden faydalanarak şimdi Comet I Boeıng kombine Jet uçuşuyla Kanguru yolunda seyahat edebilirsiniz. ! 1 1 Vekâletten Azil ERİNÇ'e îst. d ınrı Niterliğ.ndpn fi.10. < Ş T. He 4r>9«7 Savı ile verHİ?9 ğım vetkileri tst. 4 üncü Not e r l ' f n i n 17.2.960 T. İi »rilnamesi ji* geri »Idığımı üçunrü ıttılâlarına arr edeM. eri Horapsfa s^ F,P7gin han kat ? >a İT sürprizi getirdı. Esmere kaçan bir * KAŞLAR1N YENİ BİÇİMİ: 7.000 Çin tekniçyeni ile çlli Snv turuneu. 1960 makyajı tabii kas biçimi üze yet muhendisi Yang ÇeKiang çeh * YENt DUDAK BİÇİMİ: a) rinde çok oynuyor. Ona büdiği ri üzerinde kurulan muazzam baKenarları koyu rerk çizgi ile çev biçimi veriyor. Yılın kaşı: Tam raiın plânlannı bitirmek üzererıli dnlgun dudaklar. ortası kalkık. köşeli kaş. Kaş ka dirler. Bu baraj saatte 25 milyon b) Incecik bir ü?t dudak, fazla leralerinin renkieri: Kestane, ko kilovat elektrik istihsal edebilecek dolgun bir alt dudak. yu kestane, siyah. kudrettedir. hltnhul Büyük bir «irket dolgun maa* la Mnhssebe Müdürü arıyor Yugoi:avyads nrnek sayılabilen tııtukiara tâtil hakkı tanınmıştır. Soz üzerine. yılda on beş gün serhpst bırakılaraklardır. Parlâmento Ceza Kanunıınu yeni baçtan ince lemekledir Ömür boyunca hapis ce7ası kaldınlmıs bulunuyor. En uzun hapis süresi 15 yılı geçmi Bı/eJ almtk »e rer »yırimak ,çm . B£A CumhUnY9lC*d No 10 Tel 476775 476776 476777 Ani.«r« 8EA Zi^rmeydsm Ymmfihu. Tmt. 28402 <c«n«et<n« mür«ca«f e^ımz rvya BOAC nın har hangı bir yetkrlı iryahtl 57 Nn. Elek'rr. Psk EnHustri muhasebesirde çalı^mış, tecrubelı bir malıyet muhasebecisine ihtivaç vardır. Tahplerin Türk oiması, askerliklp ilişiği bulunmaması ve ivi îngiliz^e bilmf<;i şarttır. Fotoğraflı tercumEİhallerirı kenrij el yazılariyle ve isteniien ücret belirtil»rek PK. 572 ttarbnl ar| r ps r p .fMVHASrPK) r'imuzn ile hamur açma araci'iııı iki başı. 6 Nota. .ıritrnetikte e=kiri>n onlar hano^îpe alem olmuş t\bir. 7 Bir kıpım ballar vr Duııku bulmaıajıın yaglar bu hnlrle halledilmis şckll satılır S Bir türküye göre bilhassa Harpuflulariii çpkpmiyecpgi. tersi bir z=man düsrr.an arkasına süvariler tarafınd;ın yapılırdı. H K O R U Y U C U M E L E K L E R ŞATONL'N KlRALİÇESİ 73 MİTAMV* w r t 006u rıusuı ([iııı tlı«o*PV« *»u»T«»Lrt SOYUNCA AVUSTRALYAVA JET UÇUŞU »OL AAAAA iUi AIRVVAYS CORPORATION İLE MÜŞTEREKEN «VRUPA tAMâ HİMOİSTAN MtıtTt EKDOKEZT» CÂMASIRTOZUi KAYIP 36123 No. lu plâkalı lck'inin traf?k cüzdanîannı kaybettim, Yerisini alacağımdan e&kisinin hükmü yoktıır. Garbis Ezekrsvan f DEFİNEİSVCILAR) m ueni bîy BRITISH OVERSEAS QANTAS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog