Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜMHURIYET Baştarafı 1 inei ı«*ifede dinliyor. Htpsı de Ömerin anlat r~JT~1arihi yapmak raı hfinerdir, Başraakaleden devam kal dükkânı »çmıç. tıklarım onaylıyor. Fırsatını bulan I yazraak mı? diye düçünüGecekondu mahallelerinde küçü da kendi toprak macerasını anlayolarının başında Mecliı îöröşme| I rtm. Çnnku tarihin. bütün lerini izlemek istiyen TÖI binler cük gecekondu kahveleri. Pejke tıyor. beser hilsişini depo eden o Ötede bir yaşlı adam var. Me bir hazine olduSuna kaniim. ce vatanda?, bir tarafı hiç kaale ler Kirli kağıtlarla oyun oynıyan gecekonducular met Ağa. Elli yaçlarında olduğunu almaksızın yalnız karsı tarafın setnanınm ki; taribi yapmak pek gecekondularda Esentepedeki kahvede kahveci söyledi. Burada, sini yankılıvan bir radyoyu dinler de hüner defildir. Tarihe madde de «oh, ne çüzel!» diyebilir mi? Ömer konusuyor. Oflu Ömer. Bu kardeşleri varmış. Burada oğlu vermis olanların çofıı ahvalin icHattâ Demokrat Partililer, hattâ raya gelineiye kadar çok çekmiş varmış. l$te bu Memet Aga, hiç bariyle «tarihi vapmış» tır. trinde Ortadoğu'daki koniünizm hajfktn Rtr Arjantin harb gemisl, Karasi (PakiaUn), l t (AP) daki bir soroya"îran Şahı «K'omuSamed'in kendisi, böylesine bir Ömer. Bileğıne kuvvetli Ömer. tl ağzını açmıyor, hiç bir söze var tek basına tarih vapmış olanların denizaltıyı buldu ise de bom P«kistan gaz«$eleıinde çıkan ha . nistlerin gulunç propaqand^ ar Can kaybı olmadı, Tunus radyo politikasını huknkî ve de kin Tophanedekilerin. o korkunç mıyordu. Millet elinden geldiğin bile etrafında t?li mnessirleri \rarserserilerin arasına düşmüs. Ekme ' ce derdini anlatıyor, o susuvor, dır. Denecek şudur ki. inssnlar tamokratik bulabilirler mi? haları bittiği için hücumunu berlerde Şah'm, Müslüman Dur tejhir edilmelidir» demiştir. Hükumeti Fransayı yMinı birleştirecek olan bir MuşBüyfık Millet Meclisi. Bakanlar Sini oradan. vani t^stan da beter • dinliyordu Birden ne oldu, ne o! rihi vaparken ihtivarlarından liDinya Baukası'ıun fran'a durdurdu lüman Devletler Blokuna taraJEtar i madı patlayıverdi. Sırtını döndü: yade mukadderlerine ve zamanlaprote$to etti la ileili bütiin soruşturma önerte bir verden çıkarmıs. oldugu bildirilmektedir. Macerası beter Köyleri Ofun o «tste bu jırtta deri kalmamı.ş n hâdiseleriııin lerini reddetmistir. Bnnlarıu daönüne eecilmer yatMunt Puerto Madryn, Arjantin, 18 {AP) . t P a k i s t a n Haberler Ajınsımn sıvnlmıştır. Otuz yıldır »ırtımda kannnlanna tâbı olarak Wa«hins*on, M (AP) Îran Dif ' Tunus, 18 (a.a.) Tunus Rad yandıgı gerekceler belki baştan kıraç. kavalıkh daglarında. Arjantın Deniz Kuvvetleriae ] T*hran muhabirinin Şahla yaptıjı «Bizim köylerrieki halimiî be sellerin götürdüğü topraklsrı taşı cofn ister istemez Tapmıslardır. mensup bir gemi, salı gecesi nieç J.naülâkat sırasında îran Şahı «bu bakan Yarrt:rr.cıs! H işrev Hidayet, yosu, ussu Cezayir'de bulunan bir basa temelsiz ve uvdurma şeyler terin, beteri.» diyor. Sana bir ma rım. Bir teneke mısır için.> bugün. Amerika Dısbakan Yardım t Fransız uçağımn Tunus toprakla dir. Meclis tutanaklarından alıp Pek az kimse bn tesirlerden kenhul denizaltıyla ses âleti va^ıtasiy j(»3râ bir fikir» dir deraiştir. Zayıf. ıncecik. avurdu svurduna dini knrtarabilmistir. cısı Douslas Dillon'la bir görüşme | rına tecavuz ettığıni bildirmekte bunlan radvoda okumaya belki cera söylevirp ki. dillere destan ol le temas temin ettikten sonra 84 '• Çattalarsp J anlasmazhğı husuBu hizim islerimiz ] geçmiş bir adamdı Mehmn Aâa lüznm bile çürülmivebilir. Fakat sun. yaz da Ama tarih vazma övle dcfil. O. dır. nizaltıya hücum etmiştir. GaJ^n'j l.tanda görüşmelerde bulunmak G yafMcaktır. • iHÜayet, buraya, Dünya Bankavirîülünn sektirmeksizin savnn görülmüç deîildir. Zor istir Kara Gene sustu. Butün bedeni b:r öf tam bir Uemâl ister. Tarihi yapan resmî olarak verilen bu habere gö !S*re Irak Başbakanı Radyoya nazaran, Cezayir'den malar halka biidirildigine ;öre or deniz topraŞi. Bir yıl, bizim bir ke. bir hınç kesildi. Abdülkerim sından 42 milyonluk bir ödünç almükemmel adam, yantıSı mükemre denizaltıya karşı 9 derin su botn Knsımın tran'ı ziyaret etmesinih' Başka birisi aidı: çtaisi için müzakerelerde bulun | gelen B2 tipi bir bombjrdıman u taya eetiriien iddialara önem ve dönümlük tarlanın biitün topragımel is olmıvabiiir Hattâ çoîu da bası kullanan Arjantin gemi?:. da iyi karsılanacağını ifade eden Şah çağı, Kef civarında alçaktm uça rilivor demektir. Bu sartlar altın nı bir kı$ vaSmur aîdı. asağıya. nij|T üzere. gelmiştir. «üç vıl öncevdi.» dedi «Büha fazla bombası olmadığı için, «Mü'uman Dunyası ı rak birçok bomba atmıştır. Bu da savunmaların halk rözünde öz dereye indirdi. Kupkuru kava kal yük bir sel geldi. Bizim kövden bövledir Gel selelim tarih yazmak liderlerinin •Dünya Bankası yetkilileri. bu için kendi kendinden kartulmak. hucumunu durdurmustur. biraraya gelerek ker.dı dertlerini v^İımın yapılması için kararm ( bombalar maddı hasara sebep ol lenen deferi kazanması icin öner dı bayırın yüzünde. Tohum eke yirmi evin tarlasını aldı dereye hislerinden sıvrılmak. eemiyetin o Gaynresmî kaynaklar degiza^tı uılamağa çahşmaları en iyi *ey» uma günü verileceğini bildırmek rr.uştur. Can kaybı yoktur. cek. ilâç için arasan. tek bir top doldurdu Tekmil topragını sildi andaki ve tarihteki türlü tazviklesc sahiplerinin sözierini de oldunın hâlen Golfo Nuevo'da buhu* dir demiştir. . * edirler. Yine Tunus Radyosuna nazaran. tu eibi millete bildirmek ilk ya rak oarcası kalmadı. Çok yıl bcy sücürdü dereye doldurdu. Bövle rinden karınmak ve hep hakikatin riuğjnu bildirmislerdir. Arjantjjı Dışişleri Bakanı Sadık Mukaddem pılacak işlerden biri deül midir? le eder se! bize. Kayalar mosmor. zamanlarda köylü imere vapar. 1 peşine düsmek Iâ7imdır. Deniz Kuvvetlerinin esrarlv denj# j Fransız Buj'ükelçısi Boegner ile, AklımızalPîrldiei zaman «millet Yıkanmıs gibi kava'.ar. Isıl ısıl. mece demek, topraŞı eidonlerin Bn ise kendi knsurlarımm eftraltıyı aramak için yenı takviye I elçının Parıs'e hareketınden evvel hakemdir! dive kesip atıyornz. Bal dök vala. bizim bir dönüm hepşinin bir araya gelip. bir arakuvvetlerı getirdıği ilâve edilmısgorüşmüş ve bu tecavuzü Tunus Tek tarafı dinlemeye mecbur edi tarlanın yerine. Bizimkiler bana da calışması demektir. Meselâ tar mek cesaretiyle. nivetivle fcaşlatir. Hükumeti adına protesto etmiştir. len bir hakemin 6bür tarafın id dediler ki. vazgeç. dediler. Vazgeç lalar sıraya konur. Birinci gün mak eerektir. Çnnkfl tarihten alınacak ilk ders, kötü netice verMeçhul denizaltı kimlere ait diasını daha fazla merak edrce£i Ömer. Bu bir dönümlük tarlanın Ahmedin tarlasına toprak taşına mis hareketleri lörün onları tekBupnos Aires, 18 (AP) Dısışni ve pek insanca bir dnvçn ile toprağını. »en bir vılda yukan. tar cak. denir. Bütün köylü. çoluk rarlamamak meleke«idir. Bnnnn lpri Bakanlığı, meçhul denızaltı| ona karsı icinde bir yakınlık nya lanın yerine çıkaramazsın. Çıkara çocuk, kadın erkek baslarlar Ah icin dedelerimize iltima» etmeye. nın kime ait olduğunu tesbit huı nacafını nasıl ohıvor da düşün maz mıvım. enrürsünüz. Aldım çu medin tarlasına .. Onu bitirince hakkımız yoktar. Rövle hareket e«usunda muhtelif devletlere gnn[ müvoruz. Türürlükteki radyo po valı. aldım sepeti sırtıma. Bayır Memedin tarlasına eeçerler. Onu dersek çocnklanmıza fenalık etmif Cenova ıjtalya) 18 (A.P.l İ!=dermış olduğu notalara cevap gel şçi yoktur. Cumhurıyet Gazetesi | litikası bence daha zivade iktidar dik Bavır bıcak sırtı gibi. Başla bitirince de ötekine Ber.im tarlam olnrnz. kenderun gemisinin iki kamarotu, chŞıni bildırmıştır. yazı işieri müdürluğüne t=tanbul. alevhine islemektedir. Zaten bizde riım sepeti ağzma kadar dereden on ikinci idi o yıl. Biz o zaman. uyuşturucu madde kaçakcmnından Üstelik hakkımızda sfivienenleri Bırçok devletten gelen çevabi Gazetenizm 12 şubat 1P60 tarihH iktidarların hepşinin kendi kendi toprakia doldurmagR DoHurup ta yirmi evin tarlasını bütün köv. bir mevsnk olarak reddedemeTİı. Talnotaların muhtevıyatı hakkında nüshasının üçuncü ?ahife=ınde bil dolayı uçer sene hapse mahkivn ollerini yıprattıkları tarihe mal ol sımaîa SabaMarı <">51eye kadar bucuk vılda tasıdık. bitirdik.» nız bir ahlâk kaidesi olarak defil, ts Ar.iantin Hükumeti her hangi bir dirılen «Tarsu^'ta bir fabrıka 4^ mu.şlardır. ancak iki yuk gotürebiliyorum. muş bir gerçektir. Cenova polisi 29 yasındakı KâYıl, 1953 yılıvdı. Ben Sürmeneaçıklamada bulunmamıştır. Sadece işçiye yol verdi» haberı hılâfı hatar'.aya. . Taşıya 'taçıva sırtım ya deydim Bu toprak taşıvarak tarla rih vaTitıs sartı olarak da «kn»ürzım ve 35 yaşmdaki Durstn Kahhangı devletlerin cevap gor.derdık kıkattir. NADİR NADİ k yara oldu. Tam yapma olayını duymus. inanma larımızı biz sövlivelim. Meeiretleraman'ı, uyuşturucu madde alıcısı lerını bildirmiştir. Hâdisenin cereyan tarzış oyledir: dcrt avda bir doniimlük tarlanın mıştım. Bunu söyliyen Trabzonlu rimizi haskalan sörleüin» kaidekılığına b'ürünmüş bir polise bir Dokuma fabrikamızın işçileıinden Cevap veren devletler. tsrae!, toprağını ta'idım, serdim kayaia arkadaş kızmış. beni aldığı eibi sini rözönflnden nıaklaştırtnamalıbavul uyuşturucu madde teslim Rusya, tngiltere. Norveç. Ruman 34 ü ker.dilerine verılen ı>i beğen etmekie suçîandırmıştı. Şam. 18 (AP) Birleşik Arap rın ü'tüne. Sonra da gübreyi ta bir Sürm,ene köyüne götiirmüstü. yız. Çtinkü kabnl edilmiven ya. Holanria, Peru, Fransa. Polon miyerek 10 21960 tarihinden itıbaCumhuriye'ınin Suriyedeki 1. Oışıdım. iyice karıştırdım. Bir mısır Kayalıktı. Bayır duvar gibi aşajı lar, daha do£rn«n knsnr kabnl eSahte diplomah bir ya. Portekiz, Batı Almanya ve ren çalışmaktan iratına etmişlerdir. du Kumandanı General Cemal ektim ki... Dört av da mısır taria lara inivordu. Ve safi kavahktı. dilmiyen hareketler tarihte belirMezkur işçıler hakkında hiç bir Brezilvadır. Favsal dün Israel'i, gergin olan Susının basını bekledim. Sonra mah KayalıSın sunden vanına dönün tilmezse, bir nevl mfiesmahs, hatdoktor yakalandı çıkarma muamelesrne tevessül opsrlatılıma. riye îsrael sınınna asker yıâsulü kaldırdım. Eiime ne geçti bi re yirmi otuz. kadar kadının sirtla tâ takdir valdıziyle iunmamış. şadece durumlan ts KaAr.talya, 18 (Telefonla) Kars' makla suçlamıştır. lir misinİ7> tki teneke mısır. Öte rında küfeleri, bir kayalığın. düz knsnrlar mezivet haline eelir. Ve nucunun 73 üncü bn bir içtimai nfnnet yaratır. Esir ticareti önlenemiyor hesınde, Savcılığa maddesi mm'ace m Arpaçayı ilcesinden Ibrahim Çe General Favsal. Şam gazetelerin ki yıl. gene yagmur geldi. tarlamı bildirilmıştir. lik adh bir şahıs Kaş ilcesinde den Elayyam'da çıkan bir mülâkaAnkarariaki Milletleraraüi Tiyat aldı dereye indirdi. Gene kayalar cene bir kayalığın üstiine toprak Kopenhas. 18 (a.a.) Dun de sahte diploma ile doktorluk yapar serdi£ini görmüstüm. Fabrikamızda dovülen veya tazolarak çınlçıplak. ışıl ışıl kaldı. Bal dok öğleden sonra Danimarka Mecli tında «70 millik Suriye t<;rael sı ro Enstitüfünün dâvetli'i Bunlan neden yazanm. G«<;en «Bu ne olacak?> sınde bir konuşma \apan Dışişleri yık gören işçı hâdisesi ise, sadece ken yakalanarak adalete te^iim e nırında gerginlik, tsrael'in hudut memleketimİ7e eelen tanınmıs tn de yaia. Ben de başımı aldım. ver de bir kaç arkada; konnsnyordnk. hayal mahsuludür. Bu hususta Sav <1ı!miştir. giliz tivatro elestirmecisi Mr Trıl «Tarla » Bakanı Jens Otto Krag. «Ne Cemıboyunca birlik yığması ve a?keri Tnrkiyede maalesef eiddi blr t»elini tstanbul, dedim ama. î^tanyeti Akvam. ne de Birlesmiş Mil cılığa verilen bir istida hakkında, Futbol Federasyonu Reisi faaliyeti yıizünden, halen devam ling. dün saat 18 de sehrimr'r'f'i bulda iş yok, güç yok. Tophane Sonra bu tarlaya mahsul eke rih eseH yokinr. Havdi Osmanlı Savcılık, hâdisenin mevcut olmaîneiliz Baskonsolosluğ'J Basın Bületler Teşkilâtı, daıma mevcut oetmektedir» demiştir. serserılerinin arasına düstük mü? cekler. Orarian kaldırdıkları mah tarihini başkalarından otrenivornz, rosunda bir basın toplantısı tertip İzmir'e gidecek lan ve hattâ bazı memleketlerde ması hasebiyle, takipsizhk kararı Bileğımiz de kuvvetli. . Fakat pis .«ulü de yeyip iflâh o!a«aklar. Gü kendimizin mtvsfık, bitaraf bir evermıs bulunmaktadır. 500 ü rnütelemistir a'rttığı görülen esir ticaretiyle teAnkara, 18 (Hususı) Futbol serimiz yok. lâkin ı«n «on 50 »eış orası. Bize göre değil .. Uzun le damdan gel! caviz fabrika işçilerimizle, idaremiz sıriı bir şekilde mıicadele edemeFederasyonu Reisi Faik Gokay. «The Times». «The Sunday Ti zaman orada burada çalıstıktan O gün bugündür hu olay gozü nelik Meşrotiyet Cnmiınriyet tnarasında tam bir anlasma mev.dı» riemıştır. bu hafta Izmir'de yapılacak milli mes> ve «Thoatre Wor!d» gibi muh sonra burava geldim bu kahvevi mün onünden pitmedi. rihini nereden ötrenecetiz? V E F AT cuttur. lıe maçlarını takip etmek ve aynı teüf eazete ve deraüerin tiyatro tuttum. Geçen yı] da karımı getir Sırtlarında küfeleri, ter içirde. Gazetelerden mi? tçinde Keyfiyetin, gazetenizm ilk çıka zarr.anda Izmir kulüplerile temas Bamn'lı Mehmet Hoca Zadeletelestiricisi ve vazarı olan Mr Tril dim. Şimdi rahatım. Havası suyu valınayak. boyunlan uzamış ba frımız bir çok vakalar var ki gazeden merhum Şükru Alacam'ın cak nüshasında aynı sahıfe ve pun laıda buhınmak uzere cuma günü line dünkü basın top'.antısında, iyi ya'bİ7İm memleketm. neyler bam uzamıs, uzamış, ^erilmiş. telere törlfi deüsikliklerle tebdiH e?i, LUtfu Alaçam'ın annesi, Betolarla neşrini rica ederım. İ7mır'e gıdecektir. T E Ş E K K Ü R mutad olamn dıiında kendi«i ga sin ki. geçım yok. Yasamak ce Gözleri dışan ugramıs. pörtlemis. kıyafet edip jirivor. Bn tebdiii kihire Alaç?m'ın kayırva'ide?:. Ekenler Fabrıkası Müdurü zetecilere soru sormskla baslamıs hennem. Dönüp bakmak istemiyo Kadınlar... Şük.rü Alaçam'ın babaanne^i, tmyafet ve hövivet hafif olsa bir «er Ejım Vahıde Başarana gayet ihHuseyın Kerimuğlu tır. Bu sorusunda îneiliz yazarı. rum. GörmPk istemiyorum. Ama tıtn ceveTiler;n cici anne«t «Olmaz olsun bö>rle dirlik tımvrlı b:r sekilde ameUyat >adenemez; fakat bir hivanet sahibi«Türkiyede. Ankaradaki Enstitü bizim memleketin havası. pın Cerrnhpasa HasUhane^i 1 iru Baska biri. Bu çok ger.ç. Çocuk ni vatan«pver çösterecek. bir v». "27 Subat Cumarte»' suyu. NACİYE ALAÇAM dıs'nda. sadece tiyatro eleştiricile adamı gibi yok.» c: Cerrahi Klıniğı 1 lnci Ser\ip dpnecek kadar genç. tanperveri hain haline Hfkkın rahmeîlne ka\usmus:ur Kendi kardeşini Sefı rinden kurulu bir dernek olup ol «Yr bizim başımıza seleni an derecede aykırı olnvor. 100. Î > W Cenazesi 19 2 1960 Cuma gun . Knçucük kahve ağzına kadar domadığınn sormuş. ancak böyle tevkif etti e\*den .ılınarak Sarıy^r CamiinSaym Dr. İLTER Bilgen'e lu. Ömeri herkes bir kulak olmuş latsam Bir anlatsam... Çok be*er sen** sonra tarihimizi vaz^pak oTürkiyenm ri« öğle aamazını mutaakıp Sarı j dernpkler vas^tasiyle bİ7İmkisi .. Bunlardan beter. Bi lanlar nereden Ntiane edeceV? »TTıel'.yatı esrıasmda ve am«UyatMaııi^a 18 <\VP.) Şuhic şehride d:5er memleketler gibi merkezi ver'deki ailç kabti îan;na defnczim kövün tüm kövünün tarlasını Gecende bir arkadas söviüvordn.. tsn ^onra buyuk yardımlan doParis'te olan «Millet'.erarası Tiyatdılecektir. „ nin Belediye Reısi adavı iken ?egeçen kı$ se! aldı da gitti. Bir tek Snltan Azizin neden öldflSü ?>5lâ kunan Saym Dr HAYRI AL~ ro Ter.kitcileri Derneği» ne delege Çelenk gönderilnTiemesl rica oluTUĞ1? Dr, Ali Mert'e, Dr. Semıh rerre +oprak bırakmnmacasma top tâyin edilebilmi; midir? 31 Mart çim kampanya?ı sırasında, şehrin üve gönderebileceğini söylerr.istir. njr. Üîb^re. ^meliyathsne hernsirf i racın hep=ini topladı topladı da vakasını kimin çıkardı^ı. Mihmnt a^ayişi husu^unda titizlik gostereceEfrııze Sanşına. fUmlerİTiin çeMr. Trilling bu meyanda. milletaldı eitti. Biz eene her zamanki Sevket Pasanın neden nldiirülrlnğıni vâdeden ve kanunları çiğnikilmesind* ^ye hastanıç sıhhaüy!ç lerarası derneğin haziran ayında eibi imeceye toplandık. Sel tcpra tü, neden öldnrülmesine yvkren alâkadar olan Rontgpticı yenler akrabaları bile oîsa cezalanyapılacak Pari^'teki kongresine ı ğı almış da c.ok uzaklara götur ha rdildiii tesbit edilmis midir? Haydar Dmsel e, 1 inci Ser,İ5 M E V L İT , I.OKAt l\ dıracağını ıtoyleyen Dangel GueTürVive'den Lutfi Ay'ıtı katılacağı mus. Sürüklemiş ki. tâ denize göBnniar daha dîinUii vakalar.. BuHPtnsıresİ Bedriye Ay$en Hanıma. Paris'te iken vefat eden Gumnı: Türkiyedeki Mitletlerarası Ensvara bu verdıgi sözu yerine getirtüre mübarek. Öyle uzak. Basla çünün 'vakalarına relince, onian S E N E N İ N EN C A Z İ P p^nstimancı TahFin'e ve dlğer serr.ık ve İnhısarlar \>kâleti Baştitiı'nün Başkanı olarak Muhsin dık bir uçtan toprağı bayıra ta hele nesir vasaîı müessesesindpn mıştir. vis per«oneline teşekkuru bir borç müfettişl ve sabık îst. GümırıkYirmi yasında. Kâmi! Nazh adınKr'ucrul'un tanındıeını belirtmisbi'.irlm. sımağa. Anan yahşi, baban yahşi sonra çazetelerde hir leri Başmudun. Beiediye Reisi çarşamba gunü bir da bir polis görevîi jandarma. dün. ti'. bir buçuk, iki ayda bütün köy. an ne olarak?.. Cnmhnri>et tarihini Perefasyon 62 40 0' den 125 Hasan BAŞARAN gece kulübunde rezalet çıkardı*ı Eyüp Sulh Ceza Mahkemesinde NATIK KURALın cvk bir evin tarlasım vapabildik. vazacak torunlsrımız kimbilir bi/e Mr. Trilling. Paris'te «Theatres tevkif edilerek için öz kardeşini tevkif ettirmıştır. askeri cezaevine ruhuııa ithaf edilmek uzere 20 2 Bir bucuk ilci avda bir evin tarla bu vesikasi7İıktan dolayı ne kadar des Nations» gösterilerine dığer g'inderilmiştir. 960 cumarte^: gunü oğle namazısı yapılırsa. var altmış ev kövde. kızacaklar.. milletler yanmda Türkiye Devlet nı mutaakıp Beyazıt Camll ŞenIddiaya göre: iandarma eri göTi^atrosunun rKıral Lir» temsiîiv revli bulunduğu E\ub Kemiklide Yıllarca surecek bu iş. Köylü bufinde Mevlit kıraat o'.unacaktır. Me«elenin icvüzü, sekiz asırdır M E V L İ T Akraba. do c t. meslektaş ve cu:n le katı'.acağım. bu h'isu«un sımdi re mpvkjinrie. bir bakka! dükkâ nun üstüne büvük bir müşavere bizim t?rihi, hükümet!<"rin varAıl*mi7in kıymeîli evlâdı ye topladı. Uzun uzıın konuştular. mak ve vazdımak le ihvanı dınin tesrif'çri rlca olııden Paris'te ilsn edilmiş bulundu nırd?n bir bidon gaz, bir evin bahistpmeleritartıştılar Deriiler ki. havdi on dir. Tarih bir müfetti» raporudnr. nıır ftınıı «öylemistir. cesinden. kurumakta olan bir yaSEVİM ÇERIKÇİOĞLU FABFIKALARINDAN Giımruk İdaroi yıl çahştık. bu toprakları gene Bir adam kendi kendini tpftis ptîngiliz yazarı, memleketımizi bu tak cars.nfı ve sokaktaki iki tenviZengin renk ve şi$e çeşitleri ile yüksek kaliteli veîlerine eötürdük. ikincî. bur tirir. ettirirse (Zarbun) un rapord» alevbirre ziyaretinde Şehir Tiyatrrsunds r^T lâmbasımn amnullerıni çalmışMONTBLANC do]ma kalem ile mürekkebi, ithâl etmck dan beter bir selin gplmiyecefti ne şevler kondurur mu? olünıimun altıncı senesi dolayı«Hamlet», ayrıca Ankarada «Ihtiras tır ; istiyen kıymetli müşternerinin taleplermi en kısa zamanbelli Karar verdik ki, aç da kal« y'.e 20 Subat 1960 Comarte'i gtıT E Ş E K K Ü R Tramvayı» ve Karaca Tiyatro'da tşte da. müstesna fi}ratlarla karşılıyaycağını ve fabrika proKızkardesini öldüreniıı enis sak, sefil de kalsak. gurbetten baş Türk Türk tarihinin «erefi ve rii bile naTiaTinı mııtaakıp S slı Ölümii ile hızleri sonsuz acı «Cöl Faresi» temsillerini seM'ettıçocuklarının tar'hlerinden 1 Camıi Şenfınde okutulacak Mevforma faturalarına her hangi bir tavassut ücretinin talcp içinde bırakan e«im ve Fcvpıii ' ğini ve artistlerin başar.sma şahıt tesi oldıısi»» " soyliyen kaatil ka çaresi vok. Geldık tstanbula dersler ve ihretler slabiime»' icin lldf» «^yın akraba. doPt ve dın. ki, işler duman. Bir köy nereve edilmiyeccği saygı ile bıldirilir. zanlısı kadın olriusunu sövlemiştir. vesikalar hazirlamakla değil, tadaçlflrin t*srifleri"iı nra eder. sıâar kı... Ev yok. bark yok.. BoEDV^ART Ohanesyan'm : Kızkardeşı Nuran Pınar'ı. bir rihci olmava çalısmakla d» kendiMr. Trilling bugun saat 18 de i çalmış köyün kimsesiz insanı ..> ZARBUN' Aı'psi jr*ıazc? ne iştırak eden çolenk mİ7İ borçln, vazifeli eörüvnnıjn. Ingüiz Kültür Heyetinde «însiliz münakaşa sonunda bıçakla bldur^fr.dercn. hayır nn^essesrlPrine Buna talih mi denir ola? Su taOsmanlı tarihcileri arasında bir tebernı odenlere. telgraf. t^lf j Tivatrosunda Modern Temayuller» mekten sanık. Muzaffer Avşe Ko Hhe bakm. Simdi hepşinin de biSultanhamam Kacopulo Han 3537 İstanbul duruşntası kiümı doîrnvn arıkca varmak cekonulu bir konferans verecektir. rur adırdaki kadının fon ve mektuplı taziyette bu , * Tel: 22 06 20 s lur.an akraba vc çir>stlara ayrı Mr. Trilling dun M;;hsın Ertug dün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde rer gözcük gecekonduları bayınn saretini e s<Prmiştir. Meselâ ÜV E F AT vapılmıştır. Sanık. duruşmada. ci üstunde .. Duvar gibi bir bayıra çüncîi Muradın nedimlerinden bir ayrı tcsekküre fesürümuz j rul'un dâvetlisi olarak «Karagöz mâni oldusrundan gazPtenizin i oyunu» seyretmiştir. nayeti, kızkardeşinin kocası Sük aşaaı sıralanmıs evleri. Karadeniz şair Semsi Pasa vardır. Bu, Padi. Gir;t esrafından ::^rhum Hü=edc'âletini rjca edcriz I yağmurları gibi bir yaSmur yağ şahı berbat eden, Sokollu'nun harü'nün işledigini iddia etmiştir. yin Kert.al Beyin kızı. Nafia MuMOTÖRLÜ VASITALAR BONMARŞESİ Bş.1 Duî Bayan Alis Ohanesyrr fottıjlerir.den merbum İrfan ElliHazırhk tahkikatı esnasında. t sa hepsini ahp götürecek. yırlı nüfuznnu kırdıran \e memle,r, cvlât'sn Xurhin ve Wrkinr nin eçi merhum Sulfivman NüzTicaret ve Sanayi Türk Anonim Şirketinden : Ama, küçücük bir işi olan bu keti hatırmava ralı;anlardan biri. linde bıçak, kızkardeşine saldırdı"lımPsısn. Gudutyan ve he: Akcıtin ablası Mesrure AkJını sovliven Muzaffer. dünkü du radan. şehirden memnun. işi ol dir. Bn adam hakkında Mi söyle Şırketımiz hıssedarlar umumi heyeti âdi toplantısı 25.3.1960 r?nVd" aılclcri ctın Eotünr.ce'îi nwrhume Sevkeî rusmada ise. tamamen aksini iddia mayanlsrm hali tabii kövdekinden bir hâdisevi cesaretle nakledercuma gunü saat 15.00 de Istanbulda Sirkeci. Nöbethane cadde=i Calıkoelu ve N n^et Tanr.anın den de daha beter. Duman. | etmiştir. No. 8 10 da bulunan Şirket MeTkezinde yapılacaktır. Bu top«Bir çün Semsi Pasanın hahptin»bNIarı. merhıım Doktor Cevat «Köyrie kalsaydîk ne aeçerdi j de (yanında) idim ki saadetlâ PaDuruşma. sahitlenn dmler.mesi lantıda aşağıda gündemde yazılı hususlar müzakere edilecektir. Ftli. Be.vrut Bsskor^olonı Niluıt eümize? Bir ömür boyu toprağ: disahtan aynimış. »evinçle fe'di. için h?=ka îüne b;rakılmıştır. Elli ve B'V^at Ke=kınin anneîeri. Şırket hissedarlarınm hâmil oldukîarı hisse senetlerini veya V ,E F A T Bastarafı 1 infi sahifede yağmur alsın götürsün, sen sırtınAnksra M:iletvekii!er:i!<jen Übev. müspit vesaıkini toplantı günü nden bir hafta evvel tstanbuldaki Kâhvası Knçi Kethüdava: Baskındfln sonra intihara Merhum Ali Sabıt ve Avşe MuSoysal, 5 gun kaldıgı Kıbnstan. da taşı. Sırtının yarası bir ömür dp r'linin kayınvaliriesi. Kemal Şirket Merkezine tevdı ederek eiriş kartlar'.nı aimaları rica o« Bııeiin Kızıl Ahmetlfl (kendi ado^lunun oe.u. Feride Anöıc'ın kalkıştı bir anlasma havasının mevcut ol.S'r?at ve Ali Ke=kinin. Carı ve' boyu iyi olmasın. Burası... Bu şeîunur. evgrili eç:. Sabit Andıç'ın sevCa'pn Elli'ntr biiviık snneleri. Evvelki eece. Kücukçekmece'de hir. hiç olmazsa bir ıımut kapıs; . sitlâlesi) intikamın Âli Osmandan duğu intibaı ile döndüğünü açıktili bsba^ı merhum Atiye Andıc Idare Meclisi ve murakıp raporları ile 1959 yılı bılânço ve aldım. Onlar bizim ocaîımıza tn Mithst. Muvaffak Akç:t i: e Ve«ilamıştır. tlâve ettiklerine göre. bir gazinonun damırıa çıplak bir Belki çocuklar büyür. Belki iş •» enîekli oğretmen Celile Duygu* '* kârü zarar hesaplar;nm yukarıda adresi yazılı Şirket Merkekovdukları sibi hen dahi anların me İT»';fr'n bıjvük hal.nları. F~tvaziyette çıkan ve intihar etmek güç sahibi olurlar...» tetkik edilmiyen hiç bir konu kalnun ağabeyleri. Fuat Andıç'ın zinde toplantıya takaddüm eden 15 gün evvelden itibaren sayın ma Manyas F^hriye ve Lutf;ve oeaSını söndürecek bir mnkafHedayısı, Abdullah Bektas'm seriki mam;ş. Taraflarm her meselede po krin kendisini aşagı atmak istiyen Ve çocuklar. çocuklar. çocuklar.. hissedarlanmızın tetkikine ve toplantı tarihinden itibaren bir OVuidaş, Hej't Çalıkoslu ve Ne».ibir genc kadını polisler. bu teşeb Sokaklar, caddeler, gecekondular me tertip ettim.» dedi. Koçi Ketbe M^'enir tev^elerı salihatı nissene müddetle de emirlerine ârr.ade bulur.durulacağı ilân oluzisyonu ve noktai nazarı tebellür hiida sıkıldı. Ve: busünden güçlükle vazgeçirmısler [ d o ! u s u İSMAİL ANDIÇ nur. etmiştir. İçinde bulunduğumuz dir. Ne snretle? dedi. ' muptelâ olâuğu kalb hastalığırÎDARE MECLtSt haftanın sonunda. Lefkoşede üsler 1 Fiisvete darianfî'rdını. Kırk FATMA FİTNAT ELLİ Yırnrı yaşmdaki kadın. polisin rtsn kuıtjlamıvarak Allahın ra ^G Ü N n E M . ve yardım meselesi alâkalı ve Kib yaptığı baskından sonra gazinobin altın bih ücek bir Iokma HANIMEFENDI metine kavı.^mıışînr Cena?*11 1 ldar e Meclisi ve murakıp rapor'.arının okunması, rıslı liderlerle Ingılız'.er arasında nun damına çıkmıstır idi. Tntturdum. Biından sonra bun19 2 960 cuma gunü Beyüzıt CaNitekim I? şııb=ıt p»r?enıbe EUPÜ Hakkin T E Ş E K K Ü R 2 1959 yılı bilânçosu ile kâr ve zarar hesaplanmn tasdiki yapılacaK muzakere'ere yeniden yapılan soruşturma sonunda, bu lar rüşvet almaktan vazseçemezoıiinden cuma r^mazını miiî^prahmettr» ksvuşııuftur. Cer.aze?i Aim.'ıPyada vefat ecerek müve İdare Mecbsı ile Murakıbın ibrasf. k:D kaidırılarak Kozlu Kabrfrtsler ve rnsvetle devletleri sebat 19 îuba* gunu. ikındı namazın başlanacaktır. Üsler ve yardım ! kadının ahlâk zabıtasmda kayıtlı barek nâsı yurda fietırilcn ve e 3 1959 yılı kârının tevzii hususunda k^.rar almması, nıı« defnetfüecekfr. mu*~akn? T svikıve Camiınden bulmar dedi ve caıet ferab h h s r neselelerınd'? Inaıiızîerle Kıbrıslı olmadığı tesbit edılmiştir. fbedî istirah=ıtgâriina tevcü Mevlâ jahmet eyl:ye. 4 1960 yılı ıçın tdare Mecüsi âzalarına verjiecek tahsısatın kal "ir'l=rak. Zincnlikuyudaki ecvledi. Benim dahi hatırıma seliiderler arasmdakı uçurumlar daedilen. pek sevgili annemiz ve Baskm sırasında, bu gazinoda vasiypt. hcfii itırahatgâhına tevdi ed letesbiti. ablsmız di. Lâfifç viiziinden dedim ki dama çıkan kadından baska iki ralmıştır cektir. uzerine rica olurur. 5 IPfiO yılı için murakıp jeçilmesi ve ücretinin tâyini. va Dpvleti Islâmivede ip <! da riisNİMET ANAOĞULun Soysal, Kıbns'a Genel Valı Foot kadın ve üç erkek uygunsuz A1LESI * (8539) p 7İpttp % akalanmıslardır. veti, neslinden olmakla ifilıar eycrn^2 mcra^itTtir^ ıçtiı ak ve Makarıcs'la da görüşmuştur. cden. trlefon ve telgrafla tazıledifini? Ra'id hin ^>lid. H?zZiınmet iddiasını reddctti yctl**rini bildiren ve çelenk reti Osman hi'âfetirdç hasmuıdan gondormek lutfunda bulun an Reykozda. Koy Odası ile Bekçı önce Halife huzurtına sirmpk icin bütun akraba ve dostîanmıza Burosuna aıt 14 b'n 622 lırayı zım k?pıcıva iki altın APTCI'ÎÎ \e T>pvkal bdcn tesekkü r edorız metine geçırdığı ıddiasıyle mahleti tslâmiyede intida vrriüp alırnn JtSAOĞUL. TOLA>. ALEV kemeye verilen Enver Veysel Acır rüsvet bu olduçu tar'hlerdp yazı1960 yılının İLK ÇEKİLİŞİ için hanın djruşması dün, Toplu Millırlır. Siz dahi dP'îenizin voluna li Korunma Mahkemesinde yapıleitmis ve onîarın fpns sunnetiprimıştır. ni icra etmi^siniz.. Pem^i Tasa rnk Duruşmada müdafaasım yapan kızdı ve bira^ durnp basını sallasanık. kendisine tevcıh edilen suç dı: isnadını reddetmiş vc: «957 de Ö Ho«, çok bilir^in Vli T dedi. merli köyü hesabmdan 15 bin lıANSıKLOPEOıSı ; ra çekip bir jeep aldık. Bılahare. ^li'nin bn cc;.arp< . bu arık SSTKaymakam benı Köy Odasına ver lülüsü maalpspf t^riblrrimiîde "adı ve kendısınin elinde para bulun dirdir. Rn vaka »a»ılm^«a ve taması lazım Eeîdiğını söyledi. Üç rihlere rermpif Şemsi Pasa OsVAVRUTÜRK Ansiklotaksitle Kaymakama 9 bin lıra manlı lü'erasından VP »annnınm pcdisi 16. F^asikiilde vrrdık. Bu paralar da. koylere teen makbul adaroUr'nHan oliir^k lefon ve jeep masrafı olarak kultamamlanacaktır. hizp intiUai pciprp'Â'î. Talbııki ?dalanıldı. Bekçi Burosunda ise vazı Hrr Fasıkııl 2.5 L.ııa mın suinîveti. 4 li'nin n?kletti™i Ç ı k a r a n : TÜRKİTF. Ta.vııtevi fem. gelır gıder işlerıne sö7İerivle nasıl meyrtarıa ç'ktyor. tır.» demiştir. Tarih vazmak, yapmaktan bin Meçhul deniz İran, Nüslümatı Devletler Bloktt kurulmasını istiyor altı hâlâ dünyası bir araya gelerek ele geçmecü Şah «İslâmanlamaya liderlerinin en ivi sev<Tîrı dertlerini çahşmalan Bir Fransız uçağı Tunus'u bombaladı Kendine Karşı Tepeden dereye inîp tekrar tepeye çıkarılan tarlalar Tarih yazabilmek Tarsus'ta Ekenler Cenovada iki fabrikasında işi Türk Kamarotu nden çıkarılan i mahkum oldu Israel, Suriye hududu boyunca asker vığıyor İngiliz tiyatro münekkidi dün Karaçöz seyretti KARNAVALj^ Hırsızlıktan sanık Polis Görevli Jandarma BALOSU Montblanc Simplo G. m. b. H. Naim De Toledo Hroneo İsmail Soysal Kıbrıs'tan döndü İAPARTMAN DAİRESİ ve SON PARA YATIRMA GÜNÜNE 1 o e 1 O O . O O O I ro dt 2 o e 5 O . O O O IO dt " para ikrdmiyeleri ^ 14. f asikül Cıktı BANKASl Sye 2 O O . O O O lr h io k GUN KALDI ! .........»^....»^^.^>.M 4 üncü LEVEND ...T»....<.«....«........»«. * * j LJIİI V EjfNL/ Sinemasında bugün matineden itibaren • defa «üçtür. B. FELEK i Smemaskop 3 D Ü N Y A GÜZELİ Henkl. j Ord. Prof. E. Ş. Egeij ve K. İ. Gürkan İsrael'c sittile? Tıp Fakultesı Profesçrlennden Ordınsryüs Profesor Ekrem Serif Egeli \P K=zım tsmail Gürkan Kudus. TclAviv ve Hayfa'da bİTSr knnfprans vermek U Î T ? tsrael'e hareket etmişlerdir. Profçsorlerin sejahatı bir hafta sürecektir. 38 Tasarruf hesaplarında en az 4 0 0 lirası olanlar bu çekilişe girerler. HerlOO liraya ayrı bir kura numarası vçrilir. : (Le5 Girİ5) GENE KELIY MİTZİ GAYNDR \ i: Seanslar: 14 30 17 21 pazar 12 coci'k sinpması 10 da : Yprlprimiz rumaralıdır. Kvvelden nyırtıniT. Tcl: 63 55 39
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog