Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

fKİ CUMHURÎYET 19 Şu&at 19*» DOKTOR . DİYORK1 ııııEııiııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııiııııııııımııııııııııııııııımııiHiıııııımıııııııııııııııııııuEiHi Kan grupları ve Moda cinayeti Geçenlerde. Moda'da ıslenen bir cicayet dolayı?iyle, kan eruplan, gunun başlıca konularından biri halıne geldi Çokları, maznunun kaatıl olup clmadığım anlaraak içın, kan gruplannın tavının den âdeta kesin bir hukum bekhyordu. Bir taraftan Adlıyeyi \e polisi işgal eden bu bahis. gazete sayfalarında da, esrarlı bır zabıta romanı gıbı yer alıp durdu. Kan grupları vasıta^ıyle bir dâvava ışık tutmak, adlî tıbbın her gunkü işlerındpn bıridır. Daha çok, babalık tayini içın sık sık başvurulan bu lâboratuvar metodu, ara sıra da, b:r cinayettekı e*rar ortusunü aralamak maksadıyle kullanıhr. Bovle adli meselelerin dı^ında, hastahanelerde, bır hastanın havatını kurtarmak, bir amelıyatlıyı sıfaya kavuşturmak için, kan nakli yapılırken, daıraa, nakledil^n kanın ve kendı=me kan nakledılenin kan gruplarım bılmek mutad tedbirlerden biridir. Burada, bıttabii, Jîcda cınayetinin tahliline ginjecek değiliz, fakat bu •asil* ile, kan grupları hakkındaki yanlı* lanları tashıhe ve bu metodun hakiki kıymetıni, ne (i«recey« kadar i?e yaradığını iraha çahşacağıı Mevzuu anlatabilıftek için, en iyi misal, babalvfın t«yim meselesidir. * * * D&nysdaki butun in?anlann kan hususîT»tleri. başhea 4 grapta mü talâa •dilebilir: A, B, AB ve O (rapları. Her insanın kanı, bu gruplard»* birina mensuptuT. Tarihçeeine T « tekntk teferrüatına girmeden, kisaca işaret edıp geçelira ü. b» gruplar, kanlann birbirlerini bir .nevi pıhtılajtırma kabiliyet!erfn e ait (agglutination) hususivetlannde» başka bir sey deü'.ldir Kan gr»p« Tasıflan. finlU biv<v loji âlimi Hahip Mendel'in bulduğu vera*et kanunlarına tabi olarak, çocukta. ana ve babanın kan gruplanna gör« ortaya çıkar. Aslına bakıhrsa, bir insan. iki kan grupu vasfını beraber taşıyabiür, ancak, bu vasıflardan birı ha kim durumda oldufu için, bir tek jtrupta imi$ ptbi eorünür Hâkım grup vasfının gr>lj>elediği »ilik grup va»fı da O grupuna aittır. Meseiâ, A grupu kan tasıyan bir insan, hakikatte ya saf A dır. yanl AA dır; reva A grupa ra«fı hîkim eeldiği için övle gorünen bir AO'dur. Keza B erunu içirt de T I B B ; yshut da BO olrr.sk mevzuubahıstır. AB grupu için ise sadece AB o'arak, O grupu için de sadece OO olmak dışında, gizh bır vasıf yoktur. * * % Sırdi, bir babalık tayini me«ele«inı ele alalınr Ana, O grupundan (yani OO), çocuk A grupundan (vani AA veva AO) ise; baba mutlaka A gru purdan bir in";an olacaktır; O veya B grupundan clamaz Şu halde baba olduğu iddia edilen çahıs O veva B grupundan ise, iddia kesın olarak reddedılir ve «bo çocnfan hahası \ ernp'indgn bir inamndır» denır Faka* A grupundan milyon larca insan vardır Eğer, baba olduğu iddia edılen şahı>:, A grupundan birisi çıksa idi, misalimİ7deki «artlara göre bu şahsm baba olduğu soylenemeı, fakat baba olmasının muhtemel bulundugu 'soylenebilirdi. Zira, asıl baba, A grupundan baska bir çahıs da olabilirdi. Gorıilüvor ki. ilmln bnçfinkB vasıtaları. ancak, baba oldnfcn iddia olıın.in sahsın baba olmadıfını katî olarak tesblt edebllmekie; fakat, baba olduSunn krsin bir sr kilde târin pdrmpmfktedir. Radece. <o şahsm baba t l m ı n mnhtcmeldirr, divebllmektedir. Bovle sıipheli ve ibtüâflı durum larda, artık hukuki delill°T. çahit!er v . ışe karıçmakta, ilim su» maktadır =tiaberleri Dünkü lodos (ırtınası | VERGI MESELELERİ | HEM NAUNA MIHINA Gelir Vergisine ait tadil tasarı ve tekliileri r ESAT TEKELİ Öfçü meselesi n ölçüsüzlükten knrtolamı y«nw. Akhrat» rar, çok »nkür, mantıgımıı rar, It'anıraıs r»r. Araa »lçümüıî O, nnalesef yok. En sükunetle karşılanaeak »eye »fkelenir, en kızılacak isi tabiî bulnrnı. En beğenilecek »ey karsısında dudak btker. burun k ı v i n n c ; snratına bakılnııyacak şeyi göklerc çıkanrız. Ba aiçösflılflk torfzra lslerinde kendini pek faıla gSsterir. Bir filim seyrettim, bn Slçüsfiılüğün »aheseri. Begenilmif, dedller, nasıl beğenümis. neresi betenilmi», anhyamadım. önce. acaba kabahat bende mi, diye dfişündüm. Olur ya. propaganda denllen şeyt ben yanlıs anlıyornm belki. Belki bir filmi teşkil eden nnsurlann neler olması gerektitine dair sagtam fikrlın yok. Belki bm filmde kullanılan malzerae pek uy. çundur da, bana Byle görünmedi. Ama, degil. Bir hayli düsttndükten sonra kendimi haklı buldum. Anlatayım da siz de hak verin. Bir tarihte. cogn yabancı ressarnlann, yabaneı foto|ralçıların tııttukları bir vol varrdı: Bize mahsus ne kadar acaiplikler varsa onları temsil eden Tesimli kartpostal ticareti. Bn kartpostallar da, sırıkta ciğer satan citereiyi; sokak ortasında müsteri tras eden sevyar berberi; mahalle kahvesinde nargile içen tiryaki hamalı; sırtında küfe. kavun karpnz ıatan Myvar esnafı; kırbalı lebilciyi: saçları omuılarına dökük. eli tcberli deli dervişl, daha bunlara benzer bir sürü lözumsnzlugn gördük. Bunlar baska memleketlerde b«lnnmayan şeylerdi. Tabancılar bnnları merak eder, kapıt kapış alırlardı. Açıkgözler de. «knlör lokal» adı altında sattıklan ba resimlerle sırtımızdan eeçlnirlerdi. Gördüjüm filim bana bn mttnasebetsiz kartpostalları hatırlattı. Memleketimizi harice tanıtmak bahanesiyle bir yabancı firmanın çevirdiği bu filmde çarsaflı kadınlar gördfim. Bir sokak kSftecisi gördttm. Çarsaflı bir de kadın müşterisi var. Yere oturmns. dizsiz afezivle köfte viyor. Bir cami içi gBrdüm. İçinde cemaat nâmına tek fert yok. Bir lokum imalathanesi gördüm. Ru makine, elektrik \e otomatizm devrtnde, loknmlar, tence relerde vıeık vıcık kaynarken g6sterildikten sonra, kutulara yertestirilinciye kadar mıncık mıncık el amelivclerinden gecivor. Bnnların propaganda bakımından ne gibi favdalar sağlıyacağına bir türlü aklım ermedi. Filmln bir yerinde üstelik de ntandım. O cemaatsiz camı <ahnesine girişi, bir fon müziği ile süslemisler. Fon müziginın motifi ne olduğunu kırk yıl düsünseniz bnlamazsınız: O lâhutı manzaraya yakışaeak, meselâ içli bir ney naçmesi bulnnamazmıs ••ibi. bir nt taksimi. alabildiğine kfltü bir ttt taksimi. Rivayete göre vabancılar bu filmi pek begenmisler. Betenir !cr. Filme sırıklı ciferciyi. deli dervisi, kırbalı »ebilciyi, kör dı lenelvi sokmak kaabil olsavdı onları daha ziyade begenirlerdı. Onların da. memleketimiz hakkındaki, halft düzeltemedikleri öl rüsfi bu! Hamdi VAROGH **• Kan grupları bah^i bu kadar ba »it değıldir. A1, A2 gibi tali gruplar ve bu grup va^ıfları ile ilgili olmıyan M N gibi baskn gruplar da vardır Fakat, pratik'e önemi olmıyan bu hu»usiyetlerden bahsetmiveceŞu 1940 da Landsteiner Te Wiener' in, Macacus Rhe^uı mavmununun kanını, tavjana fınnga etmek ıuretıvle yaptıklan arastırmalar sonueunda, ınsanlarda da tetkiklere gırişerek bu'.duklan bir husu'iyet. yepveni iki kan gnıpu rasftnı ortaya çıkarmıştır: KH faktörii. Rhe»u» mavmununun ismipin ilk iki harfi ile anılan RH faktörü, mıi^pet (i> vev» menfi (1 olabılivor B'itün insanlar. A, B. AB ve O gruplarmdan hangiiine mensup olurlar^a nl^unlar. kanian ya (RHJ) veva (RH > dır. T t R K ALMAN EGÎTİM MERKEZÎ (Rh4) hîkim bir vasıftır ve boyle bir erkı=k CRh) bır kadınla evlenirse çocuk. mutlaka (Rh + 1 olur. Karnında ( R h + t bir cenin taşıvan (Rh) anne, kannıia (Rh + ) faktore karşı bazı mudafaa cİFİmleri imal eder ki. (Ervthrohlastosıs foetalis"! denen ve çocujun ha^atmı tehlikeye koyan kan hastalıSının sebebi budur. * * * Bu bilgilerin ıjıgı altında. Moda cinaveti muammasını mütalâa ede lınv Maznunun kan grupu «B» imı?. Katledıîen karısının ve çocugunun kıler ı^e «O«dur Eğer bu çocuk, mazrunun oz çocugu ise. maznu. nun «BB» değıl, gizü «O» va^fı tasıvan «BO» grupundan olması lâzımgehrdı. Ana Rh faktoru bakımmdan tahlil. maznunun oldurülen çocuğun oz babası olamıyacağını gnsterıyor Zira çccuk Rh . anne Rh imiş. o halde babanın Rh+ bır kimse olması ?arttır. Hal buki tahlil maznunun Rrı oldugunu gostermış, öyleyse maznun k?tledılen çocugun ö ı babasi değil dır. Cinayet mahallindeki kan «O. grupundan oldujuna gore. bu kan maznuna ait degildir Bu kanın, cına\et şartlanna gore. boğularak katledıîen kadın ve çocuktan da akmıs olamıyacagı ifade edıldiğinden. bir başka şahıs ise karı?mış demektir. Ancak, eğer tahlil edilen kan. maznunun kan grupuna uysaydı dahi, kanın maznundan aktığı, sırf bu tahlille. kesin olarak iddia edilemezdi. Bu hâle gör». maınunun kaatil olup olmadıgı. başka delillerle tesbit edilebilecektir. Kan grupu tayini işi, sadece yol gosterici olmaktan öte bir kıymet ve mânâ ifade etmez. Dr. Recep DOKSAT Almanca Dil Kursları Yeniden başlamakUdır. Muracaat: Cumartesi hariç. her gun 1819 Sekreterlığımı^e Adres: Alman Lisesi K. 2 Beyoğlu, Tünelbaşı. Tel: M 27 Î6 ACI BİR ÖLÜM Merhum Kadı Maimut Efenain'n ker'mesı, Huinık Fakultesl ümumi Kât,ıp MuavnJ »aııh mual! mi TTwrhum Ahır.et Nurı Değentıen eşi, albajlıktan «mejdi Zekl AlDin »Ması, Istanbul 1 tnci ASır Oeaa Mahkemesi HTÎ = \ Edihe B?g?na I<oa^bul 5 i".cl A«lıy« Hıı^uk Hikımı Fantk Dcğermen \vikot Nur rısa Dpn"e'. Hukuk Fakultesi tBlebeslndeaı Ünsal De*eım«n1n amnrterl. ^W Temy 7 âzası Avuka' Ferıdun Bagsna. Yukaek Muhendte Fahrettln Demlrehn kav;nvahdele»i. Beyotlu i Incı Noter; Emın Degermen'm yengçrt. sa'ıihatı nısvandan 16 2 960 gunu Allahın rahınetme k3vıı$rr.uştjr. Cen3z*3t 19 2 9t>1 Curea giT ı oğle namazını rmıtaakıp Siîlı Camilnden kaldmlsrafc Ferlkoy Mezar'ığn.da aıle makbermdekı ebeaı istırahatgâhına tevdı «^llecektır. Tanrı rahmet e>lıye. HALtME PAKİZE Hammefendi Yazan: hnsnsunda IGelir Vergisi Ka ki türlfl telâkki | nunuıı baıı hü1 ve naısriye varkümlerini değisdır. Bunlardan kay • tirmek üzere Hünak naıariyesine ' kümctçe hazırla^^mw^^^r^^^^^f.^r.^^^^^^^^^^ ım gore bir sennayeHarenı Salacak ile Besiktaş ' nan ve 1 evlül bir emekten vey» memznç kıymetlerivle den, Üsküdar seferleri yapılamadı; 1958 tarihinde Meclise sunulan tâ gav ri menkulltrin ikisinden hSsıl olan şeye ufak bir tanker yolda kaldı dil tasarısı ile bazı millenekille menkul kıvmetler artısının, müd olarakdenir. Bir seve gelir denmek rinin Geli» ve Kurumlar Ver«:ile det tabdıdi olmaksızın vergiye tâ gelir ri Kannnlarına ait tâdil teUlitleri bi tutulması ve istirak kazançlarıj için iki unsurun bir araya gelmeEvvelkı gece yarısı baslıyan sıd Meclis encümenlerinde hutunuyor. nın vergiden istisnası konuları ü I si lâzımdır 1) Bir gayri menkul, detlı Lodos fırtınası, dun akşama bir toprak. bir ev veya insan güHiikümet tasarısınd?ki tâdi! is zerinıle duracağız. kadar devam etmi'îtır Fırtmanın cü bibi maddi veya sayri maddî tekleri Gelir Vergisi Kanununun ' D İ 7 I K I Y V F I ARTl^I.ARINDA artması dolayısıyle Harem • Salabir kaynak. 2) Ba ksvnaktan deon beş maddesine taalluk etmekie ALINMAKTA OLAN \ ERGt cak ile Beşıktas Uskudar vapur vamlı ve muntazam snrette ve ve bunardan başlıcası gayri menBiündigi şibi Gelir Vereisi Ka seferlen iptal edilmıstır para ile ifade edilir sekilde bir kakul malların kıvmetlerivle esham nununun 66 ncı maddesine Dığer taraftan Petrol Ofısıne ait a Satın alınan ve^a insa etti zancın basıl olmaaı (kavnak nazamenknl kıymet1000 tonluk petrol dolu tankerı ve tahvllât gibi ve ' rivesi). tkinci nazariyeye gdre ise lerde vâki artışlaria ileili bnlnn rilen gavri meııkullerin alım îzmit'ten Edmceye goturmekte v ' maktadır. Bunun dısında dört mil insa tarihlerinden itibaren iki yıl eldeki kıvmetln her nevi artıs bir l?.n Berat romorkorunun fırtına seiçinde. kanunda sayılı sebepler gelirdir (kıvmet artışı naıariyebebıyle halatlan kopmuş ve tan | leHekilinın tâdil teklifleri de. humevcut nlmaîsızın satılması ve si). Mükellef. emek hareamadan ker yolda kalmıştır Berat fırtına susı ve ücretli hastahanelerin ver»ebebiyle gemiyı çekemeyince Ho giden mnaf tutulmasına. telif kaI almı ve insa fivatlariyle satıs fival ve »ermavesini çalıstırmadan, raekonmak, bir bağısa ra tahüsiye gemısi tankeri yedeei zanclan istisnasının bes bin lira , U arasında bir fark bulunnp da selâ mirasa ne aimak mecburıyetınde kalmıj dan on bin lirava çıkarılmasına ve hu farkın bir takvim yılı içinde mazhar olmak veya gayri menknistirak kaıanclarmdan mükerrer bes bin liravı aşması halinde bes [ lüniin kıvmetinin, yahnt menkul tır vergi alınmasını onleme^e dairdir. bin liravı asan kısımdan verji a kıvmetinin artması sibi bir suret Bu tekliflerden hnsusî hastahane Iınmaktadır. tki vıl gectikten son le zeneinleş^e dahi. artan kıvmet verglye ' gelir ı v ı l ı r . tşte *on yıllann verİnterpol büyiik bir eroin lerin vergiden muaf tutnlması ile ra satılır^a, fivat farkı, gi mevzuatı. ba iki telâkkinin teileili olanının kabulü süphelirlir. tâbi tntulmamak«adır. kaçakçılığı tahkikati b Tine satın alınan menkul siri altında kalmıstır. Almanvada Çünkü kazanç maksad^le kurulpeşinde mnj olan ve bu maksadını hakkiy kıvmetlerin iktisabı tarihinden iti bn na7arivelerden ikisine de itibar Mille'lerarası Polıs «interpol» le cerçeklestiren hususi hastaha baren bir vıl icindc bn kıvraetler edilmiştir. tneilterede, gavri emnTeşkilâtı, Istanbul Emnıyet Mudür nelere %erei muaflısı tanımak. ve satılır ve alım satım kı\met!eri a kul tiraretlvle ugrasanlarda olluğundeki burosuna bir yan gon nilerinin kurulmasını teşvikt'n zi' rasındı bir takvim vılı içinde iki duğu gibi, meslekî faaliyet dolavıdererek, îstanbul'daki bar, kaba vade. bunların aldıkları öcretlere bin liravı açkın bir fark ve kâr sivle elde edilen artıç kazancları re. pavyon ve benzen yerlerde güre kabarık olması gereken kâr hasıl olursa iki bin liranın flstiin vergiye tabidir. Yine bu tnemleçah'an aktrıs ve konsumatrıs ola larını bir kat daha arttırmava v a, ^ e k i kısımdan vergi alınıvor. Bir kette sirketler icin isletme kân rak çalısan yabancı uyruklu kadın nvacaktır. Fsasen kâr maksadivle yıl eeçtikten sonra satılanlardan dikkate alınır da. hakikî şahıslalarîa erkek artıstler hakkında derın cavri menkul ve menknl kıv. karulmus olan bu müesseselerin İSP bö\le bir vergi alınmıvor. rin malumat toplanmasını istemışeelir vereisine tst? Hükömet, bn kârlarm ver metlerinin artısı vergiden istisnası. vergi esaslan tir Amerikada bakımından dogru görülmez. Ni çive tâbi ttıtu!ma«ı ırin konulmuş tâbi tutulur. Birlesik Interpol'un merkezınden gonde tekim avnı maksatla kurnlmus o olan iki yıl veya bir vıl içinde sa gelir mefhumu. tngilteredekinden rilen bu yazının sonunda teskilâtın lan hususi okulların vergiden is tılmak sartını kaldırıp. müddet daha genis 'rf'ilmustur. Bizim Gemerkezi Ortadoğuda olduğu tah t'gnasını Büvük M l l e t Meclisi da kavdı oimaksızın bnnları v'ftriye lir Verfiro v , Almanlarda oldumin edilen buyuk bır eroin kaçaktu gibi K°m kaynak, hem kıymet ha evvelee kabul etmemişti. ö t e tâbi tntmak isti>or. çılığı uzerınde çalıştığı not olarak Gelir Verçisi " nuna kabnl e artısı nazarivesinin tatbikatına giyandan hususî okul ve hastahanebildirılrms ve ıstenılen malümatın belli dilmistir. Gelir Vergisi Kanunuler, Gelir Vergisi Kanununttn ka dilirken ba sibi gatısların ise yarıvacagı açıklanmıştır. bnia sırasında yürürlukte bulu bir müdc'et içinde olması halinde nun, vukarıda isaret ettlgimiz (56 nan Ticaret Kanununa göre ticarî vergi alınması. aksi halde alınma ncı maddesinde bahsedilen artısTUrk Gemi Mühendisleri lar. kavnak nazarive^ine göre gemüessese savılmadığı için bunla ması cihetine neden Odasının yeni idare heyeti btınlardan rın (sair ka7anc ve irntlar) arasın Bu fivat farklan da bir kâr deîil lir savılmadıfı halde Turk Gtraı Mühendisleri Odası, da v e r g h e tâbi tutulması cibetine midir, niçin bas'<a kârlar için boy da vcrgi >{vna cihetine gidilml»yaptığı konereyı mutaakıp tdare > gidilmisti. Sonradan çıkan Ticaret le müdd< t!er koıımamıs da. bn sa tir. Fakat ba7i kavıt ve" »artlar n\Heyetını seçmiştir. Dun İdare Hetında. Bc kere mSdrtet kavıt ve yetı vazıfe taksımi yaparak; Ba^ Kanunu ise. hususî okul ve hasta t " ' " ic<" konmustur? şartının kaldırılması teklif edilhaneleri ticarethv.>e savmıstır. GEİ.ÎR MEFHI"Mr HAKKINDA kanlığa Zeyyat Parları, Başkan düine göre bu gibi kıvmet artıçtKt TEI. \KKt vekılhğıne Sadullah Bigatı. Sekre Böyle bir durumda teklif olunan Gelir Verçisi Kmununa. bn ne | lanndan daha kavıtsıc »nrette ver istisnanın kabuiü prU muhtemel terliğe Kemal Kafahyı, Muhasebe kârlardan gi alınmak i«tenildiji anlaşılıyor. eiliğe Bahaeddın Elgizi, uyelıklere çftrülmemektedir. Telif kazancları vi kârlar için, diçer istisna haddinin vükselfilmesi ise far! lı hüküm koııması. nazari bir Yuk^ırıda bahsettigimiz (kaynak) de Sabahattın Ünlu, Celal Erol, ! esas ile ve selir denen seve veri ve (kıymet artısı) nazarivelerindrn Seyfi Saraçoğlu, Celâl Gozen'ı ge kabul edıleceie benzivor. Biı bu vazımi7da daha siyade | len mâna ile ilgılidir. Gerçekten bir tanesine bağlı kalmak mecbutırmıstır riyeti olmndıgına göre yapılmak Gemi MühendİBİeri Odası; geçen istenen tâdile, esas itibarivle bir yıl îdare Heyetince yurutulmesı »ey denemez. Yalnız su olacaktır. ımkânı olmamış Turk Lloyd'unun Aslında gelir sayıiamıyan ve serkurulması içın tekrar teşebbuse mave kıvmetinin kendiliîinden art geçerek. hazırlanmı» olan Gemi ması mah'vetinde oldufctı icin serInşaatı Kanunu tasansının çıkmamayesinin bir parçası sayılan bir sı için calısacaktır. unsurdan sermaye verçisl deftil Ord. Prof. Sadri Maksudi de geilr vergici alınmış olacaktır. Arsal anılacak Gayri menknl kaaznçlsnna ait Buvuk mutefekkîr ve hukukçu mükellefivetin bSylece genlsletilOrd. Prof Sadrı Maksudî Arsal'ın mek istenilmfsi, gelir mefhunm3. olöı» yıldönumü munasebetıyle nun ve netice itibarivle vergi 20 subat gunu müteveffanın Zınmevzuunnn genisletilmeıini gerek cırhkuvudaki kabrmde aıle efradı tlrecek ve ileride b« kıyraet artıve dostları tarafından bir anma 91 eaasının daha baska mevınlara *oplantısı vapılacpktır da tesmiline yol açılmıı olacaktır. Avrupada konferanslar veren Tine denebilir ki. gelir vergisi biz profesörümüz yurda döndü de yeni oldn|n için mükelleHyeti Muhtelıf unner^ıtelerde konfegenisletmekte daha Ibtiyatlı davranslar ve dersler vermek üzere ranmak yerinde olur. Avrupava gıden Prof Operator ISTtRAK KAZANÇLARININ Dr. Hayri Sejlân 4.5 ay süren setSTÎSNASI MESELESt yabT'nden vurda a\det etmistir. tstirak kazançlarından mükerrer 10 otcl pis'ik yi'7'inden vergi alınmasının Snlenmesi bahcezalandırıldı ılne gelince; bn meseleden simdiye kadar pek çok defa bahsetmls Sırkecı «erntmde temızlığe rıa, et bulunuvornz (en son defa da «Cum etmıven 10 otel cezalandırılmıstır. ; hnriyet» İn * aralık 1959 tarihli Otellerın kontrolüne devam edılenflıhaaında). Kuramlar Vergisi Ka rektir. nuna ba kazançlardan iki def» ver Hemsire Okulunun 35 inci %i alınmasına mahnl bırakmamak kuruluş yıldönumü için, ba kazançların, ana sirketln Kızılay Hem^.re Okulunun 3*i Kurum Vergisi matrahına ithal • kurulus yıldönumü pa/ar gunu dlimemek snretivle vergiden İs Gıiıel v« coııp goıukmenız ıçm saat 11 de okulda merasımle kuttisnasını kabul etmistir. Fakat ser madyoi'nııı itino de tomomîoyınıı lanacaktır O gun. Hemşıre Okulu mavesine iftirak edilen sirket. isTokolon'un yeni FASCINATION Pudtalebeleri Taksım Cumhurıyet Abı tirak kazancını, ana firkete verirdesine gıderek bır çelenk koyacak ros n n güzelliğtnıze büyük hizmetleri ken vüzde on be^ relir vergisi kes olacoktır. Zira pek ınce olan v« krem rnek dnrnmunda bırakıldığı İçin VöpuğO ihtıva eden Tckolon Pudrası ba isti«n.ı 'ıüküm«ıiı kalıvorda. ŞUBAT 19 ŞABAN 22 (e»kolâde örtücö bır hassaya maliki Şimdi bir tstanbal raebusa, k»tir. Yüzünüze o tadar iyi Inlıbak ı nunun istisna maksadını ortadan s I kaldıran bn tatbikata nihavet ver edtr ki hakıkcten görünmez clur. mek İçin, Gelir Verjisl Kanuno' 3 Buna rrukobil cıldin ttneffüsüne monun X2 nci m a d d e ^ ' v i 4 üncü fıku o ı< ni olmadan, gayet hafıf bir matlık, ra«ın'.n parantez içindeki kısmına V ] 6 52 12 28 15 25 17 47 19.17[ 5 12 taııp vc tabiı bır tozclik bah}td«r sövle bir sek>' verilmesini teklif ~E | 1 04 641 938J12O01 1 31)11 2S edivor K I Z I L A Y '| KARAHl'iAK MADEN SLVU ve TABÎt SODAS1 \ YENİ BA Sabri Helvacıoşlu ve Elmas Erçetin Koll. Sti. i Adres Depo • Çatalçesme so^a k No. 48'3 Son Posta Matbaası j karşısı Cağaloğlu < : TELErON: 22 9fi 61 | DEPO : TELEFON: 22 14 11 | YAZIHAîCE IOPTAN FİYATLARIMIZ 23.50 kurus i : 30 cl. SU 30 cl SODA 34,00 » j PERAKENDECtLERÎN 30 el. SU 30, » j SATIŞ FtYATI » j : 30 cl SODA 40, ş BAYİLİĞİ | Türktye Sınai Kalkmıtıa Bankası A. Ş. İdare Meclisinden Şırketımız 195S hesap yılı pay sahipleri Umumî Heyeti Esas Mukavelenın 39 maddesi hukümlerine gore âdı olarak 22 mart 1960 sah gunu saat 15 00 de Istanbul, Galata, Necatibey Caddesı 24 1 247 No. da Banka merkezinde toplanacağından savın pay sahiplerır(in veya vekıllerinin sozu edilen gun ve saatte toplantıda hazır bulunmaîarı ve toplantı günunden en geç bır hafta once hisse senetlerini Bankamız Umumi Kâtipli|ır.e tevdı ile toplantı için giriş kartı almaları rica olunur. Arzu eden pay sahipleri hisse senetlerini bır bankaya tevdi ederek mezkur bankadan bu senetlerın adet, kıymet ve numaralarını gosteren bır makbuz alıp vine toplantı günunden en geç bır hafta evvel Bankamız Umumi Kâtıphğine bu makbuzu tevdı vc mukabilinde Gıriş Kartı alabılirler. Toplantıda kendılerini temsı! ettırmek ısteven pay sahipleri Bankamızdan Vekaletname orneğı alabılırıer. Bılânço, Kâr ve Zarar Hesabı ve tdare Meclisı ve Murakıplar raporları toplantıdan 15 gun evvehnden itibaren sayın pa> sahıplerınin emrine amade bulundurulacaktır. GÜNDEM: 1 Şırketnı 1959 yılı hesap v ı muamelelerine dair İdare Meclisı ve Murakıplar raporlarmjn okunması 2 Şırketın 1959 yılı Bılânço ve Kâr ve Zarar Hesabının ır.celenip tasdıki ve İdare Meclısı ile Marakıplarm ıbrası 3 1959 yılı temettüünun tesbit ve tevzıi hususunda karar ıttıhazı 4 Murakıpların mtihabı ve ucretlerinin tesbiti 5 Vefat etmiş olan Idare Meclisı âzası y e n n e seçüen yeni âzanın seçımınin tasdiki. Istanbul'un sihirli gecelerinde.. r !İ1 Ucuz ithâl malı parafin 52 '54 derhal teslim Tel: 44 93 31 Telgraf: Meterengül İ «CUMHUFtYET» in EDEBÎ ROMANI: 13 ki tahtalar, soluk kilimin altın da paslı paslı gıcırdıyordu. «Piç» dive geçirdi «veledi zina! Daha önce aklın nerdeydi? Vzun uuzn ga?ete okudum, o zaman asılsavdın ya!» Dedecigim, biraz da sen lokomotif ol! Beşe nç vardı. Daba eivinecek. sokaga çıkacak, iskemleyi alıp haskalarınm kapması pek miimkün kahve bahçesindeki verine verleşeeek . Çaresiz Peki. dedi. Terler değisıldi. Tanları yırt maclı uuın bevaz receliii. pan toflalarıvla önp seçti. vagonları arkasına aldı. basladr Dü düüüüüüt düt! Tıllar vılı bu ve bunun eibı nicelerine alışılagelindigi için vadıreanmıvnrdu. Vadırsanmı vordu ama. kafav dı bu. Kosko oa herif. MTahtan arıvonnus gibi. zaten harap odayı «arsa «E\et, sana güldu! . Ajva suratına güldük!» divebılirdi. O zaman, kavga. Ka^bedebilir. O «çi yan çözlü»nün >umrukları altında bunalabilir. Knca servisin ici"de. düşman gozlerin gülen hakışları onünde. lçeri kahrolarak girdi, Reraing tonunun başına geçti. 6. Miiçteba amca akları pembe, mavi şözlerini elindeki gazetenin ustünden rafta hafif tık tıklarla işliyen çalar saate kaldırdı: Akşamm beşine geliyordn, çeyrek vardı. Tam zamanıydı ha ni. Bir bahane uydurnp kalksa, ıcivinse, kahvenin yolunu tutsa.. Sa/li simdive çoktan atmış olacaktı kapağı. îmreniyordu. Tam crkekti. Ne kan, ne de çoluk çocuk. tstediği zaman kalkar, giyi nir, sokaga çıkar, diledigi zaman dönerdi evine. Ta ev balkına ya sak ettigi ait kattaki oda! Gazete gerisinde içini cekti. Bilttin mesele, isi zamanında sıkı tntmaktaydı. Güçlü, kuvvet 11. Karı henüz huyunu suvunu bilmeı. Ne dive yazının körpec)k kızını serdek ^ecesi ayasma bastırırsın? Dedeciğimt Bes vasındaki büvuk torunu. Tavrum? Çetin"le trencilik ovnıvacaşım, vagon olur musun? Tepesi attı. Hanı bir bu eksikti su dar zamanda! Oynamam, dedi. Niye be dedecifeim? Ekmek slıp geleyim, «oııra. Çocuk asılıyor, huvsuzlanıvordu. öteki de tutturunea. aııneleri elindeki yıin rirgüyü indirdi: Metin! Haminne de mavt damartan fırlak elleriyle yün öri'vordu: Paylama çocuğu! dedi. Oynayıversin, ovnamadıfı sey mi? Degil hanımcıgını, değil anıa Fırında ekmek hiter mi dersin? Too. bitmez arna Sadi hev.n gbzierl >olda kahr detil mi? Cstelemek faydatızdı. En ivısi oynamak! Içi içini viyerek vagon oldu küçük torununun arkaıına. Biı \i\k torun en rindevdi. Sıkılı yumruklarıvla lokomotif gibi lıslıvarak \agonları odanın içinde dnri döndürüvor, dedesini alabildiğine >oruyordu. Ger dek şecesinde karıyı ayaiına hastırmanın cezasıydı bütün bunlar. Bereket karısı. kızı, torunları. Ya maazallak bir yabancı gorse su hâli! Diı düüüüüüüt! Tık tık tıkTık tık tıkTık tık tık OedeciÇim sen niye Tık tık t'U vapmıyorsun? Gözleri ?ene raftaki saata çitti Rr^ vardı bese. 41ah kah ret«indi bdv!e h3vatı, kahretsin! llamirne dedemr haksana! Tapıvorum evladım. yapıyortım! Tapiyordu, torunları gibi • T k tık tık» vauıvordu. Vap<> masa. ilinki eifmeje Ualksa bilivordu karısımn pis hnvnnu. »iiphelpnırdi 7at»n hic sevmi»ordo '•adi'vl o bunatın \ anında ne isi oldııtn üezrinde dnrur kafası ki7arsa kahveve cıkmnvı vasak fdiverirdi. En ivisi Tık tık tıkTık tık tıkTık tık tık tzerınde dbrt döndükleri es Geeelik entarisini acele acele çıakrdı. Sedirden askılı pan tolonunu aldı. Elleri titriyordn. Geçirecek dakika değil, saniyesi yoktu. O telâsla paçaya baeaîmın biriııi geçirdi, ötekinı de öbtir bacaiSa çeçireyim derken dengesi bozulda, yere . Refikai hayatınırı hırslı sesi Ne olnyor orda? Hiç karıcıîım. bir şev yo"k! Pantolonu baoağına çekti, ço rapları, ceketi. Kıravat baflamıya kalkışırsa uzardı. vazgeç ti. Bir sey deçil, koca kan çeneye tutmasaydı Allah vere. Duvardaki küçük el avnasında üç tel saçını avucunnn içivle vatırıp, ftrladı. Küçük sofa. Karısına telâsesiz gb'rünmeliv di. Az önce trencilik ovnadıih o danın kapıstnda durdu Ekmekten baska bir şei lâyım mı? Aksi kadın hemen cevap ver medi. Flındeki yünü sinirli si nirli öröyor, bakmıvordu bile. Ha karıcızım? Lâzım değil ama geç kal ma! Peki karıcıgım, kalmanı. Tamalı çoraplarıvla merdivenleri kedi gibi indi. Basama*a iHsevlr oturdu. avakkaplan ııı ibtediği çabuklukta olmama 1 la beraber. gene de cabuca'v eivdi, '.«ıkairı çıktı, kapıvı çeU ti. Ooooh, düuva avrdı! EW U?.hvp aras'nrİTki bozuk psrkf li. ıslak «okağı ko«aral( geçı > • ken. köse ban"da v aıidn eleK tri£in «an <arı avdınlattıçı o rak akşamı. kulaklarmı üşülü>ordu. (Arkası var) (Hazine ve 5422 savılı Kurumlar Vergisi Kannnunun 8 inci maddesinin bir numaralı fıkrasınriaki istisnac 1 »" ıjfade eden ana ktınımIar barlc). Bn teklif kanunlastıjı takdirde istirak kazanclan ana kurumlara verilİTken artık vüzde on bes gelir vergisi kesilmivecegi î'n simdive kadar devam eden b «>7 bir mükellefiyete son verilmis olacak ve ana kurnmlar. istirak kazançlannın istisnasından, ksnonun maksadı dahilinde istifade eder bir hale gelecektir. Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi Hissedarlarımn 1959 Yılı Alelâde Umumî Heyeti Toolantısı Şirketimiz hissedarlarmın 1959 alelâde umum! heveti toplantısı a";aSıda rnznamesi yazılı hususları muzakere ederek karara baflamak Ü7ere 25 mart 1960 tarihine müsadif cuma sünü saat 15 te Galata"da Bankalar caddesinde Sümerbank binasmda kâin şirketimiz musmelât merkezinde vapilacaktır. Toplantıya istirak edecek hissedarların ictima tarihinden bir hafta evveline kadar malik olduklan his?p senetlerini şirketin merkezine ibraz ederek duhulivp kart larını almaları rica ve 1959 senesine ait bilânço kâr ve zarar hesapları ile yılhk raporlar şirketimiz merkezinde toplantıdan on bes gür evvelki tarihten itibaren saym hissedarların tetk'kine âmade tutulduğu ilân olunur RUZNAME . 1 1959 yılına ait idare meclisi ve murakıplar raporu ile bilânço. kâr ve zarar hesaplarının okunması, incelenmesi onanması ve idare meclisi âzasının murakıpların ibıaları. 2 1959 afi ''•nnır dağıtılması hakkında karar ittihazı ve dag'tım tarihinin tesbiti, 3 Müddetleri biten idare meclisi âzasının yerine yeniden intihap yapılması, 4 İdare meclisi âzalarının aylık ücretlerinin tâyin ve tesbiti, 5 Murakıp Bay Muzaffer Kılıç'tan açılan ve umumi heyet içtimaına kadar vazife görmek üzere murakıplar heyet: tarafından secilmiş olan Bay Şakir Turali'nin yerine secim yapılması. 6 Murakıplanr' aylık ücretlerinin tâyin ve tesbiti, 7 İdare meclisinin 2T.11'1959 tarıh ve 775 numaralı toplantısında alınan 7639 numaralı kararın tasvibi H 6762 numaralı Tnrk Ticaret Kanununun 334 ve 335 ıncı maddele": gereğınce idare meclisi âzasımn şirketl" ticari nıvamele yapmalarına müsaade edılmesı (8321) VEDİA ATLIÖ Dr. NEVZVT ATI.IG Kızları «MHAN» ın dunvaya geldığıni yak.nlarına ve dostlarına mujdelerler. Istanbul 17/2/1960 sarsa . Tavaş. dlye baŞîrdı kocakarı, yavaş! Mfiçteba amca durdn. Haklısın karıcıîım. haklısın ama . Cocuklu^um nklıma geldi rlesene. Kcskora adam! * Vazeecelinı isterseıı ha'atını, bana çöre ha\a hos Soluvordu. O sıra rocnkla nn pencerev e ko&ma'ıııd'Mi favdalanar3k, odadan tıs'ilfa'ıV rıktı. Fabrikaııın saa* bes borusu kalın kalın öttivnrdu. Get kalmıs savılmazdı. Ç?bueak «iviniverir. kendini s n k a i i atarsa . CUMHURIYET Niishası 25 Kurus Harlcl Llra Kr Tarkiye Lira KT 75 00 150 00 »0 00 80 00 32 00 44 00 B.tF<ın ve vayan Cumhuriv(Jt M^tbaacılık ve G.ızettılık Turk Anonlm Şırkett Cigal.ıg'u Halkfvı «nkik N« 3941 fi aylıii 3 aylık NÂZtME NADİ Ynzı iFl^nnı fııl^n ıdarp pdfn Mesul MPdür Gd? u m u f gondrrıl' j n pvıak ve y<tt\ Iar np^redılftm edılmejun iaH* edılrn#z tlânlarcian mesuîiyet kabul edilmez İLHAN BARDAKCI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog