Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

VİCTOR HUGO Maarıl Vekaletınce vayımlanmakta olan klâsıkler ıçın yardımeı eserler serısm den, Sabıha Rıfat ın, Andre Bellessort dan dılımıze çevırdığı (Vıctor Hugo* eserınde bujuk Fransız şaırının ozel ve edebî havatı ıncelenmekte bazı şıırlermden ornekler verılmektedır Fıyatı (620) Kuruştur Et Balık Ku rumu ve istimlâk yolsuzluklan önergelerînin müzakeresinde tahkikat açılmasına lüzum görülmedi, DPGençlik Bürosu hakkmdaki önerge ise hiç konuşulmadı Tahkikat önergeleri işi bitti Hecliste Karşı Müzakeresine ihtiyaç duyulmiYcnı bu Önerge eirafında tarhşmalar yapılırken bir aralık evvelki günkü kavganın iekerrüründen korkuldu Ankaıa 18 «Cumhumet Teleksi Meclıs Geneı Kurulunda â n gece alınan karara uyularak bu sabahtan ıtıbaren de C H P tarafından \erılmış tahkikat onerae lerının muzakeresme devam edıldı Uç gundeııberı devam eden goruşmelerden bugune sadecc uç oneıge artmıştı Dun gece alınan kaıar bu sabah saat 10 dt1 toplarulması şeklınde ıd^ Ancak bu iaatte çalışmalara başlanması kabıl olamadı Uç gunluk kesıf faahvetın verdığı ^OT gunluk «ebebnle mılletvekıllerının bu\uk bır kısmı s<ıbah saat 10 da gelemedıler Bu ıtıharla voklama vapıldıktan sonra çogunlu^ıın bbiunmadığı gorıılduğunden Başkan Erozan oturumu varım saat sonra açmaga karar \eıdı Bu ^arım saptlık beklejış ne Arka'i * » ' S P 1 de * • 35 inci yıl Sayı 12.779 Telgraf re mektvrb adr««t Cwüiu>tjwt İstanbul Poeta K*tusa: İstanbul No 246. Te*efaolw: M*t 98 28 42 99 M #8 90 h u r ıvet ' MST* Cuma 19 Şubat 1960 KUR'ANI KERİMİN TERCÜME ve TEFSİRİ T A B1IYRUĞU ÖMER WApOĞRUL İkı bez^c ! j t a k u m 50 Lira Abmet Halıt K îcbevı istanbul Meclis bugiin 15 de 1960 yılı biitçesini müzakereye başlıyor On gün kadar sürecek müzakerelerin hayli tartışmalı ve gürültülü olacağı sanılıyor (Yazısını sahife 5, sütun 3 te bulacaksınız) BÖlÜkbOŞHIIfi i vvelkı akşam canım ukılıyordn. Gece yarısına dogrn radvovu açtım. önergelerle ılgıli bir Bakan savunması okunuvordu. Bıraz dınledıra. Kım olabılırdı bu Bakan? Her halde Samet tır, dıve duşündum. Konuşma nzadıkça uzadı. Yorulan spıker u rıııı bır başkasına bırakıvor, daha ta/e daha dınç bir ses Bakanın saMinmasını, vırgul sektırmeksızın okumava devam edıvordu. Bır sure bov ie geçtıkten sonra konuşması okunan Bakanın Samet \ğaoiln dejıl, şımdıkı Sanavı Bakanı Vebatı Ataman olduğuna anlıvabıldım. !<aMn Sebatı arkadaşını gavunuvordu Bır aralık meraka kapıldım Veden Samet kendısı konasmuvordu da verıne bır arkadaşı kursuve cıkmıçlı" O Namık Kemal varî deMşı, kendıne ozgü cumle rapışı \e etkılı gesı ile Meelıiın şuphesız en ıvr hatıplerındfn bırı olan Samet Afcaoflu, kendıvını dofrudan doiru\a ilgılendird'îını bıldıih bır konuda susacak mı ıdı? Mr^er susmıvacakmış, sıı«mamıs da «ebatı Alamandan once kursove çıkan e ımıs. Ben va radvonun ıkıncı vavınına rastlamıMm, va da teknık bır sebepten oturu savın Ataman'ın konuşmasını daha once vermek gerekmiş. Nıtekım bır süre sonra bır başka spıker hatıbı aratmıvan bır coskonlukla <anıed ın konusmasını okuıiıiva hasladı Okudu, okudu, okudu \e voruldu. Terıne gelen arkadası sıdendcn de ustun bır talâkatla bırakıldığı verden konusma j vı aldı surukledı. mankumıyetı iie ilgili bir soru önergesi Kırşehir milletvekili Osnıan Canatan, Bolukbaşı dos\asının Tem\izde istisnaî bır muameleve tâhı tutuimasının sebebinı Vdalet Bakanından sorııyor Ankar^ 18 (Cumhurıvet TeleK,) KırşehırCKMP Mılletvekıh 0=man Canatan Adalet Bakanı ta rafından «ozlu olarak cevaplandırılma^ı ıitegnle bugun Meclıse bır soru oneruesı vermıştır Canatan bu onergesınde, O«man Bnluknaşınm nvıhakemeM sıra^ın an adli takıbatın ba^ından ıtıbaren normal ve hukukı bır «fevır ta kıp etmedığını ılen surmekte ikı vıl devam eden bu dâvanın mah keme bajkan.nın un.'ur ve subutt oakımından ortava bır suç bulmaj masına mukabıl ek>.erıvetie x» raahkıımıvetle netıcelendıgını ılesı surmek'» v# şovle demektedır «Esbanı mucıbeh kararı ancak ıjcı a^da \a?ılabılen ve 2"? «a>falık muhalefet şerhi olan v# bınîence «ahıfeM bu'an dos^ a avukatlarla esbabı mucıbelı kararm tetkıkı ve Arkan Sa. 5, Sü. 3 te •••*. » m.» J Mithat Dülgenin istifa haberi tahakkuk etti Ziraat Bankası Umum Müdürü, tahkikaiın selâmetle yürütülebilmesi için istila eiiiğini bildirdi Mecîisin tahkikat kararmd2üi sonra sırannda Duiku şıddetlı îodo"! (ırtınası vu7unden sehırde vapur «eferle ı ak"=rfmıs ve karşı ' " c hetlere gehp gırienler ha\lı zorluk ç/kmışlerdır Yukandakı n^ımde durku fırtına C'>kudar sahıllerı gorulmektedır (Tafsılât 2 sahıferaude dır) 1 Bayar yann Karaci'ye gidiyor Cıunhurbaskanı Lahor'da Pakistan Cumhurbaskanı \e İran Şahı ile goruşecek Dün sabah Kücükpazarda Soyulan kadın Japkın Hırsızdan provası önceden yapılan davacı değil bir cinayet işlendi Poturgeliler arasında işlenen bu cınayete kan dâvasının sebep olduğu anlaşılnor, kaatıl henüz yakalanamadı İsmail Soysal Kıbrıstan döndü A akıt eece varısını coktan geçmıt fakat benım de uvknm kacnııstı. öııeree sahıbınm ne dedıjinı merak ednordum Devlet radvosn elbette bır tarafın sozlerıvle vetınmıvecek, Ataoglu'dan sonra Bavkanıın da sozlerını mıllete du3 uracaktı. Boşuna bekledım Ter ver patetık safhalar gosteren, sonuna doîru duvgulara hıtap eden Samed'ın Mithat Dulge Ziraat Bankası uzun savunması bıter bıtmez radAnkara 18 (Cumhumet Teleks) i o bırdenbıre tatlı bır muzık vavınına geçtı. Önergevı verenlerın B M M nın dun gecekı oturu Meclıs kursusunden ne dedıklerı munda Ziraat Bankasınm Kromıt kredı hakkında nı hangı gerekçelere davanarak Şırketıne açtığ eskı Bakan hakkında sorusturma arılmasını ıstediklerını devlet radvosundan dnvamadık. Bunları, an. cak ertesı çunku çazetelerde, o da kısmen, okuvabılecektik. Devlet adına işlıven, bn itıbarla tam anlamı ile objektif ve tarafsıı olması fereken Radvo tdaresının «B davranısı valnıı demokrasimiz hesabına değıl, Samet hesabına da beni ürdü. Bövlelıkle eskl Sanavi Bakanına sankı iyilik mi edılmis aluyordu? Beniaı gibi rad Ankara 18 (Cumhuıı\ etTeleks) Ankara Hukumetınm temsılcısı olarak Dr Kuçuk \e dıger K brı«lı Turk lıde^lerle goruşmek uzere •\nkara 18 (Cumhurı\etTelek«i) Lefkoşeve gıden Dışışler Bakan Cumhurbaçkanı Ceıâl Ba\ar lığı Enfnrma« m Daıre^ı Muduru Pakistan ı resmen n\aret mak«a l«maıl Sc%»al bugun «aat 14 0(1 de dıvle 20 subat »abaha karşı T H uçakla Ankara a donmuştur Irkası Sa 5, Sü. 5 te Arkası Sa 3, Su. 5 *e Irnum Mudurlu^u makamında Meclıs tahkikat] açılmasına daır onergenın kabulu uzerıne Banka Genel Muduru Mithat Dulge ıstı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Gırdı^ı altmıstan fazla e\den en fazla kadıp eşvaları çalan «Çapkın Hırsız» ErdcŞan Erdem'ın, dun 1 i «hve Ceza Mabkeme«ınde duru^ması \apılmı«tır Da\acı olarak dınlenen ikı erkek bır kadın, Erdoçan'ın hırsızlık ^aptıgını eormedıklerını «n^ lemıslerdır Bunlardan bır kadın. «Calman mallarım bana ıade edı'mıç bulundugundan Erdogan dan davacı degıhm » demıstır Duru"=ma gelmı^en dıSer davacı lenn dın'enmesı ıçın baska gune bırakılmıstır. Caryl Chessıtıan son gecesini ya^ıyor Osntatıiyede bir Jip, Trenle çarpıştı Adana 18 (Telefonla) Yuksek Mımar Orhan Ak\ erdı ı'e kâtıbı Zıhnı Di" arbakııı \e Orman Muherdı^ı Suat Kurnbaracı bugun Yu«uf adındakı nır soforun ıdarennde bulunan Orman leletme'ine aıt bır uple Kıh= e gıderlerken, O<mann° cuarmda bır m3f=andızîe çarpısmi'îardır Marşand"ız ]irı Maktnle atılan karsanlardan bazıtarı bn duvara saplandı parçalamış \» mntor Ki^mında van Arkası Sa, 5, Sü. 6 da (Tazısı S ıneı sahıfemızde ) NADİR NADt Arkası Sa. S, Sü. I M Terbiyeciîer kabahati aüelerde buluyorlar (Yazısı 5 inci sahıfede) Çocuklar neden suç işliyorlar ?lCalifornia Vaüsine aftetmesi idn 7 mektup, telefon ve telgraflar yağıyor Tepeden dereye inip tekrar tepeye çıkarılan tarlalar RÖPORTAJI YAPAN : YAŞAR KEMAL İstanbul ko\aklan tepelen sırt ları gecekondu\la dolmuş Yurdun dan kopup gelenlerle dolmuş Bırer gorcuk sandıklardan tenekelerden topraktan, kerpıçten k"ık tuâladan vapılmış evler Bır adamın varı belıne gelen evler Çar4li Mahkemenin kendısinl «on bir defa daha mahkum ederek pık \amnlmis pencere«ız bır tu temvİE Tollarını kspadıfı Carvll Chesmann dfinkü son baaın haf evleı Çamurlu tozlu vokuş ioplantısmda valive yazdıfi mektnbn ımzalarken lağımı ak(Tazısı S inci sabifede) yukarı lagım kokan mıs sokaklar Ve pıslığm ıçmde yarı bellerıne kadar debelenen yuzlerce çocuk Çocuklar çocuklar çocuklar Kırlı paslı kırden renklerını Mtıımış çocuklar Istarbul un s^kınjerı ortava çıkardıkları yenı \enı bııluşJarla sehrı garıbelcr dıjarı yatımakla meşguller Iste yepyenı bır buluş daha Tarlada ışını bitıren bır traktorle romorkvı gehırde kamyonet olduğu vetmıyormuş gıbı şık bır hanımla kuçuk çocugunu da taşıyor Gecekondular da bolge bolge ku 1 rulmuş Karaderız ler çogunluk j buradavsa, Ka^tamonulular Ba\burtlular Erzuıumlular şurada | Karaman Sağlık Müdürlüğü seferber bir halde örnegın E^enteDede çogunluk Taşkale koyune doktor, ilâç ve iğne gonderijor Karadenızlıler oîuruı,or Gultepe nın bır kı«;mında Erzuıumluıarı bır kısmında Kastamonuluları bul Konja 18 fTelefonla) Karaj dıirluğu «»ferber olmuştur Zehır dum Esen*epede bu kadar K=irabagh Taskale kn\unde dun j lenme alâmctı gostereek 12 « a denırl! ara«ında hır de Vanlı gor mpı.riana çtkm jehır'enme h4d>;pj|ır olmak uz»rt \ataga duşen 40 dum Daha yenı gelmış Bır de bak 5i dola>ısıyle Karaman Sağlık Mu I Arkası Sa. 5, Su. 4 te Arkası Sa. 3, SU. S i a Deve etinden zehirlenenlerin sayısı dün 66'ya yükseldi Gecekonduların umutları çocaklsr.^ O k t t h r da e«o«k ç«k M .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog