Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

OGULLAR ve SEVGİLİLER,,,,L BütiİR Dünyado Hâdıselere Sebep Olon ^.".Wr^. Romamnın Yazorı D H. LAWRENCFnİO /!?£$. En Guzel Eserı "Lady Chatterley'in Âşığı,, Serısmde Çıktı Gl/VtN »HESER ROMANLAR u m h u r i yet 35 ind yıl Sayı 12.778 KLTRUCUSUîTUNUS NADt Telgraf ve mektub adresi Cumhunyet İstanbul Posta KutusuIstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Perşembe 18 Şubat 1960 40.000 Kelimelfiı Büyük * '' Osihanîıca Türkçe Sozlugu MUSTAFA NİHAT ÖZÖN Gen:>!İetıtBDiî ııçuncu basılıs 40 00*1 kehmeden faz*a arapça, farsça kelıme ıle 10U0O den fazla dej ım ve klışemn anlamları, çıft sutun buyuk boy 500 sahrfe, cıltlı 30 lıra. Taşraya odemelı olarak gondenlır. İNKILÂP KİTABEVİ V A V I N E V i ücratiız bultenınvzı ıstcyıntı. 20 mebus birbirleriyle yumruklaştılar, lsmail lnan (CH.P.) burnundan ve gözünden yaralandı, | Fetbi Çelikba? (CHP.) ve Şahap Kitapçı (C.HP.) siddetle hırpalandılar H ecliste Dun 100 Mebusun Katıldıjjı Kavoa CHLP. Genel Başkatu dfin evinde Amerika Büyük Elçisine hususi bir yemek verdi Kavga D.P. mebuslarının C. H. P. liler üzerine yürömeleriyle çıktı rîadise Samed Ağaoğlu hakkındaki Neclis tahkikatı cnergesi konuşulurken cereyan etti. Reis celseyi tatil etti, yarafanaıt milletvekilinden akan kan sıra kapaklarım ve bir baska milletvekilinin elbisesini kirletti i.iııönü pcızar giinii konuşacak tzmıt 17 (Telefonla) Önumuz Warren'e hususi bır yemek dekı pa?ar gunu C H P ^dapaza mıştır rı ı! konsresı vapılaeaktır Kongre Yemekte C H P Genel Sekreteri de Genel Başkan Ismet Inonu nun tsmaıi Ru<tu Ak«al Amerika BubulunacaSı \e m ıhım bır konus vuk Elçılığı Mustesan E'cı Cowma vapacaği hıber lenlmektedır les, Ankara mılletvekıh Bulent Eejlenvle Avnca Genel Sekreter tsmail Ruç ce\ ıt ıle Metın Toker tu ^k«al ıle Gunaltav ve Vi mıl bır'ıVte hazır bu'unmu«lardır let\ekı!ı de top antıda bulunacak Bıtlıste tsmet tnonu mahalİFsının ismı dejhftirildi lardır Dıvarbakır 17 (Tplelonla) Ani Inönu'nun husnsî vemeji "larak toplanan Bıtlıs Beledıj» \nkara i" (Cumhur.\ etTelekO Meclısı C H P lıderı Ismet Inonue\ ının de bulunduğu Baba C.HP Genel Bakanı Nmet nun Inonu bugun oglevın Bahçelıevler maha'le«ıne 20 "sene e\xel \erilen dekı e\ınde Amerıkdnın Ankara tnonu mahalle«ı ı«mının defıştıBuvuk Elçısı Ekselars Flecther nlmesı kararını almıştır M* ''M'MiM'niKMiiMiııııiHitiHiıııııııııııııuıtıtıııııtııiMiıtıııınıiNiHinuıııınııniHiıntıınınmııtıiHiiffiiınııiRiımıtn tııılletvekılı NuvU ^eâkın (V[alat>a j t H P ! Ankara, 1 (CuttiitvnyctTeleltsr 7 mılrrtveMO** t t n l ı a r i u *M3*en tshk'kat Şt,° »rının Buvuk \I llet Vec ınde uç t^nden r1 ı nr' an prien Eorusmeıennde muşahade nsn «ınırlı ve gergın hava, bugun ancak .e\dan muharebesı» şekhnde vasıflandırıl b'l kavgalara çevrıldı Bu kavgalarda C H P ra mılIeUekılı l»maıl lnan grzunden ve burı İ n varalandı Tokat mılletvekıh Şahap Kıtapç: ırdur mılletvekılı Fethı Çelıkbaş şıddethce landılar Kavgava muha'efet ve ıktıdar gı ıdan 100 e vakın mılletvekıh kanstı Ancak vfenT"' |da<:anlann adedı 20 kadardı Dığerl»n, vuru n n cerevan ettıŞı esas noktanın çevresınde dılar Kavgava Samed Ağaoğlu nakkında M tahkikatı açılması ıçın verılen onerge sebep o. Onergen n muzakeresme sıra gelınce evvela med ^gaeğlu ondan sonra rnergeM ımza \ an' .. can S ıphı Bajkam Kmu«tuUr Bunları Sebatı At? man'ın fc&tıinlstJMp etti (Bu komısmalan ltı* ^^^4%|b^k(inız) Kidır (Rola Kocarlı D.P ) Î Mecliste kabul edilen ilk lahkikat önergesi Ziraat Bankasmm Kromit Şirketine açtığı 4C milyonluk kredi meselesi, dün gece konuşuldu ve Meclis tahkikatı acılması ekseriyetle muvafîk görüldü Ankara, 17 (Telefonla) MecliMn buçun ka toplartısında e«kı Sana\ı Bakanı ^amed Aeaoglu hakkında Meclis tahkıkatı açılması hu su"!urdakı nnerge 10 saat gorusulduktei %e tah k'kata mahal o'madıjı şekhnde karara baglan dıktan sonra, ^aat 20 30 da Zıraat Bankasının Krıınıf £>ırketıvle olan muna^ebetlerı mevzuund^ıkı (nergenın konusulmacına eeçıHı Mu zakereler «otıunda ılk defa olarak bu hadı.e hnkkındd Meclis tahkikatı aı, 'masına karar verıldı Arkası Sa 5, Sn. 7 de Ddnkü hâdi^de yaralanan millctvekili lsmail lnan ılk tedavisi vapıldıktan sonra otomobil ile Mecluten avrılırkfn (miUftvekiluua burnunda jarasıoın özerine rapıştırılmıs plâster gorulüvor) Bir gazeteci daha cezaevine girdi Dun şehrimizde 14 basm dâvasma bakıldı ve 25 gazeteci jargılandı yiMınııımıınııııtııııııımımıııııııııımiiiıııiMii1!!; j | Iki gazete I | aleyhinde | Jdâva açılıyorf 5 Hâdiseler başlıyor Jlunlıiı kavçada hırpalanap ıkı ! HP ıını stvekıli Fethı Çelıkbaş Sahap Kıtauçı (Burdur C.H.P.) (Tokat C.H.P ) Ataman konuşarxen, rruha »flerı v« buhas^ Suphı Baykam'ı telmıhen «kurtuj* rıkıvor gozu Arkası Sa. 5. Su. 6 da Ağaoğlu hakkındaki önergenin görüşülmesi 10 saat sürdü Ağaoğln nzon boylu kendisini nfidafaa etti, Suphi Baykamın okuduğu mektap sureti nazarı dikkati celbettî, neticede tahkikat açılnasına nahal görölnedi Bazı D.P. milletvekilleri tahkikat açılması taleblne iştirak ettiler S o I Başbakan Adnan Menderes m | muvafakdtnle Vatan ve Dunva ga ! zeteler me.ullerı alevhıne kanunt tak bata geı,ıldıgı dun Anadolıl K I Ş I Ajansı tarafından açıklanraıştır^ Anadolu A'ansı tarafından bıldırı*" len ve dun radiolarımız tarafın* dan da jayınlanan haberler şun*~ lardır • « \nkara, 17 (a a ) Istanhul'd^ rruntes'r Vatan Garetesmın 13 İT Beledıve Fen tşlerı teşkılâtmda Naım Tıralı, Ce/ae\ıne çırmeden 960 tarıhlı nu^ha'ündakı 250 000 llvevmnelı olarak ve muka\ele ıle Hadise, Karaman'ın Taşkale kcnünde \ukua ralık hedıve başlıkh vazı raurie. eecnklan ıle bır arada çalıştırılan 1700 den fazia memur j recatı ıMbanv le Başvekılın şahsıgeldı; zehırlenenlerden 18 kışmın sıhhî survejan u"=ta \e ış(,ıve İş Kanunu Gıresun, 1 (Telefonla) Pul nı kuçuk du«urucu mThıvette go7 Hukumlerı geregınce 1 marttan ıtılıam da\a<;ı \uzunden 16 av hapıs rtılduğunden ga7ete mesullen hak durumları çok ağır baren ı=;}erıre «nn \e>ıiecefı bıldı ce7a«ına mahkum edilen Vatan kında dava açılmatı ıçın 15 2560 nlmıstır gazetesı Yazı îşlen Muduru Naım jtarıhınde adh makamlarca BaşveKon\a 1 (Telefonlai Kara| ve bu devenın etınden u\en 40 Tıralı 7 Bu konuda goruştugumuz ıleıhmahkumnetını tamam'a kıl den muvafakatı ıstenmış ve ler, vapılan hareketın tamarrıvle man kazamızın Taşkale ko\unde I kışı zehı'enme alametı gostermış mak uzere bugun Bulancak ce7a Sajın Ba«vpkıl de buna muvafakananı bır formalıte ıcabı olduğu genış çapta bır zeh,rlenme hadıse lerdır Bunun uzerıne Karaman evıne gırmıştır kat etmı=tır • nu bunların bu\uk bır kısmırın «ı olmuştur Yenı'mek uzere bır Arkası Sa. 5, Sö. 6 da Arkası Sa. 5, Su. 6 da Arkası Sa. 5. Sü. 6 da 1 * 0 mâh vıh butçesmden a\rıla Kaç aıle ar<.smda para toplanmak 95 Arkası Sa. 5 su. 5 te suretıvle alınan bır de\e kesılnvş i s i | I Başbakan, Dunya ve Va = tan gazeteleri hakkında dâva açılması için ilgili makamlara mu\afakatname verdi = B«!ediye 1700 kşnn i i e i i i şn veriyor zehırlendı, 3 olu var Y . . ? ^ ? ? Ekrem Amaç dün Bir odada yatan 20 kişi C. H. P. den istifa etti RÖPORTAJI YAPA\T: YASAR KEMAL • o Neden GetiyoHmr: 5 Sampd AlraoJIn, dfin Merlıse getirkrn Ankara, 17 (CumhunvetTeleks) | Dun gece varısı alınan karar gereğınce sabah otururru buean saat 10 00 da başladı Başkanhk makamını îbrahım Kırazoğlu ısCJîP Beşiktaş tlce Başkanı kara da bulunan Amaç, bır ozel gal edıvordu Ilk gurultu salonda c krem Amaç dun C H P den ıstı okul açmak ıçın teşebbuslerde bu i çoğunluk bulunup bulurmadığı 'a etmıştiT Ekrem Amaç, ıstıfa nmdktadır meselesınden çıktı Yoklama \ amektubunda taBılmdiEi gıbı uzun muddet C pıldıktan «onra Kırazoğlu çoraf^ız kalmak m HP Meclısı uvehgı vapmış olan ğunluk bulunduğunu ıfadevle otu \ etınde olduğ ı Ekrem Amac 1957 <;eçımlerınde rumu a(,tığını bıldırdı Buna C H nu oslırtmıs fa C HP nın Bur«a adavı ıdı • P den Fethı Çelıkbaş ve arkadaskat ıstıfa sebepöte \andan, şımdıje kadar ta| r ları ıtıraz ettiler tç tuzuk hulerı hakkında bır afsız olarak tanınan tstanbul un | kumierı mucıbınce a>aga kalkaaçıklamada bu bjvuk ış adamlarından Avnı Melunmamıştır rak çogunluk olmadığını sovledı«erretçıcglu Nıhat Hamamcıoğlu CHP çevrele \e Akıf Sadıkzade, dun D P. ye ler Baçkan bu ıtırazlan nazarı ı bu ıstıfanın edıkkate almadı «Ben ek^erıvetın dolrmı^Iardır 'a«en beklenmek tahas"nı] etmekte olduğunu gnreBir C H P . ocafrmn tabelam te oldugunu ıle rek voklamanın ie\ amına dahi \e bavrajı çalındı Fkrem \mae rı «urmektedır luzum gormeciım • dedı M'ihalıf Samatva <"ambazıve Mahalle^ın Arkası Sa. 5, Sd. 1 de ler Sojlendıgıne gore, halen An Arkası Ss. 5, SS, 7 de CHP ıtin Beşiktaş İlce Başkanı taraf sız kalmak niyetinde olduğunu bildirdi İstanbul urtlannda jecekondular (Tazısı 3 oncfl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog